Permalink
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
1 parent ae38304 commit 6a345f53b974965647f7755c9cb08352618e62ed carlesbellver committed Jul 7, 2004
View
21 lang/ca/choice.php
@@ -1,23 +1,32 @@
<?PHP // $Id$
- // choice.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // choice.php - created with Moodle 1.4 development (2004062600)
+$string['allowupdate'] = 'Permet actualitzar la consulta';
$string['answered'] = 'Contestades';
$string['choice'] = 'Opció $a';
-$string['choicename'] = 'Títol de la qüestió';
-$string['choicetext'] = 'Text de la qüestió';
-$string['modulename'] = 'Qüestió';
-$string['modulenameplural'] = 'Qüestions';
-$string['mustchooseone'] = 'Heu de triar una respostar abans de desar. No s\'ha desat res.';
+$string['choiceclose'] = 'Fins';
+$string['choicename'] = 'Títol de la consulta';
+$string['choiceopen'] = 'Oberta';
+$string['choicetext'] = 'Text de la consulta';
+$string['modulename'] = 'Consulta';
+$string['modulenameplural'] = 'Consultes';
+$string['mustchooseone'] = 'Heu de triar una resposta abans de desar. No s\'ha desat res.';
$string['notanswered'] = 'No contestada encara';
+$string['notopenyet'] = 'Aquesta activitat no està disponible fins el $a';
+$string['privacy'] = 'Confidencialitat dels resultats';
$string['publish'] = 'Publica els resultats';
+$string['publishafteranswer'] = 'Mostra els resultats als estudiants després que contestin';
+$string['publishafterclose'] = 'Mostre els resultats als estudiants quan es tanqui la consulta';
+$string['publishalways'] = 'Mostra sempre els resultats als estudiants';
$string['publishanonymous'] = 'Publica els resultats anònimament, sense mostrar els noms dels estudiants';
$string['publishnames'] = 'Publica els resultats complets, amb els noms dels estudiants i les seves respostes';
$string['publishnot'] = 'No publiquis els resultats';
$string['responses'] = 'Respostes';
$string['responsesto'] = 'Respostes per a $a';
$string['savemychoice'] = 'Desa la meva resposta';
$string['showunanswered'] = 'Mostra columna de no contestades';
+$string['timerestrict'] = 'Limita les respostes a aquest període de temps';
$string['viewallresponses'] = 'Visualitza $a respostes';
?>
View
2 lang/ca/editor.php
@@ -53,7 +53,7 @@
$string['linktarget'] = 'Objectiu';
$string['linktargetblank'] = 'Finestra nova';
$string['linktargetnone'] = 'Cap';
-$string['linktargetother'] = 'Altres (fora d\'ordre)';
+$string['linktargetother'] = 'Altres (no funciona)';
$string['linktargetself'] = 'El mateix marc';
$string['linktargettop'] = 'La mateixa finestra';
$string['linktitle'] = 'Títol';
View
6 lang/ca/forum.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.4 development (2004060400)
+ // forum.php - created with Moodle 1.4 development (2004062600)
$string['addanewdiscussion'] = 'Afegeix un nou tema de debat';
@@ -37,7 +37,7 @@
$string['discussionsstartedby'] = 'Debats iniciats per $a';
$string['discussionsstartedbyrecent'] = 'Debats iniciats recentment per $a';
$string['discussthistopic'] = 'Debat aquest tema';
-$string['eachuserforum'] = 'Cada persona envia un debat';
+$string['eachuserforum'] = 'Cada persona inicia un debat';
$string['edit'] = 'Edita';
$string['editing'] = 'S\'està editant';
$string['emptymessage'] = 'El vostre missatge presentava algun problema. Potser l\'havíeu deixat en blanc, o el fitxer adjunt era massa gran. Els canvis NO s\'han desat.';
@@ -79,7 +79,6 @@
$string['nonews'] = 'Encara no s\'han enviat notícies';
$string['noposts'] = 'No hi ha missatges';
$string['nopostscontaining'] = 'No s\'ha trobat cap missatge que contingui \'$a\'';
-$string['noreply'] = 'Sense resposta';
$string['nosubscribers'] = 'Encara no hi ha subscriptors d\'aquest fòrum';
$string['notingroup'] = 'Heu de ser part d\'un grup per veure aquest fòrum.';
$string['nownotsubscribed'] = '$a->name NO rebrà còpies de \'$a->forum\' per correu electrònic.';
@@ -104,6 +103,7 @@
$string['processingdigest'] = 'S\'està processant el resum de correu de l\'usuari $a';
$string['processingpost'] = 'S\'està processant el missatge $a';
$string['prune'] = 'Separa';
+$string['prunedpost'] = 'S\'ha creat un nou debat amb aquest missatge';
$string['pruneheading'] = 'Separa el missatge i mou-lo a un altre debat';
$string['rate'] = 'Valora';
$string['rating'] = 'Valoració';
View
2 lang/ca/glossary.php
@@ -154,7 +154,7 @@
$string['studentcanpost'] = 'Els estudiants poden afegir entrades';
$string['totalentries'] = 'Total d\'entrades';
$string['usedynalink'] = 'Enllaça automàticament les entrades del glossari';
-$string['waitingapproval'] = 'S\'està esperant aprovació';
+$string['waitingapproval'] = 'Esperant aprovació';
$string['warningstudentcapost'] = '(Aplicable sols en cas que no sigui el glossari principal)';
$string['withauthor'] = 'Conceptes amb autor';
$string['withoutauthor'] = 'Conceptes sense autor';
View
2 lang/ca/help/choice/index.html
@@ -1,5 +1,5 @@
-<p>Q&uuml;esti&oacute;</p>
+<p>Consulta</p>
<ul>
<li><a href="help.php?module=choice&amp;file=options.html">Opcions</a>
</ul>
View
4 lang/ca/help/choice/mods.html
@@ -1,4 +1,4 @@
-<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/choice/icon.gif">&nbsp;<B>Q&uuml;esti&oacute;</B></P>
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/choice/icon.gif">&nbsp;<B>Consulta</B></P>
<UL>
- <p>La q&uuml;esti&oacute; &eacute;s una activitat molt senzilla: el professor planteja una pregunta i especifica una s&egrave;rie de respostes entre les quals es pot triar. Pot ser &uacute;til com a enquesta r&agrave;pida per estimular la reflexi&oacute; sobre un tema, per deixar que la classe voti sobre diferents alternatives del curs, o perqu&egrave; l'estudiant faci constar que est&agrave; d'acord a participar en una recerca.</p>
+ <p>La consulta &eacute;s una activitat molt senzilla: el professor planteja una pregunta i especifica una s&egrave;rie de respostes entre les quals es pot triar. Pot ser &uacute;til com a enquesta r&agrave;pida per estimular la reflexi&oacute; sobre un tema, per deixar que la classe voti sobre diferents alternatives del curs, o perqu&egrave; l'estudiant faci constar que est&agrave; d'acord a partna recerca.</p>
</UL>
View
2 lang/ca/help/choice/options.html
@@ -1,4 +1,4 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Opcions de la q&uuml;esti&oacute;</B></P>
+<P ALIGN=CENTER><B>Opcions de la consulta</B></P>
<P>Aqu&iacute; &eacute;s on especifiqueu les opcions que els participants han de triar.
View
12 lang/ca/lesson.php
@@ -30,7 +30,7 @@
$string['fileformat'] = 'Format de fitxer';
$string['firstanswershould'] = 'La primera resposta hauria de saltar a la pàgina &quot;Correct&quot';
$string['gradeis'] = 'La nota és $a';
-$string['handlingofretakes'] = 'Gestió de les re-trameses';
+$string['handlingofretakes'] = 'Gestió de les repeticions';
$string['here'] = 'aquí';
$string['importquestions'] = 'Importa preguntes';
$string['jump'] = 'Salta';
@@ -47,12 +47,12 @@
$string['nextpage'] = 'Pàgina següent';
$string['noanswer'] = 'No s\'ha donat cap resposta';
$string['noattemptrecordsfound'] = 'No s\'han trobat cap registre d\'intents: no hi ha nota';
-$string['normal'] = 'Normal - continua el camí de la Lliçó';
+$string['normal'] = 'Normal - segueix el camí de la Lliçó';
$string['notdefined'] = 'No està definit';
$string['notitle'] = 'Sense títol';
$string['numberofcorrectanswers'] = 'Nombre de respostes correctes: $a';
$string['numberofcorrectmatches'] = 'Nombre d\'aparellaments correctes';
-$string['numberofpagestoshow'] = 'Nombre de pàgines (Targetes) a mostrar';
+$string['numberofpagestoshow'] = 'Nombre de pàgines (targetes) per mostrar';
$string['numberofpagesviewed'] = 'Nombre de pàgines visualitzades: $a';
$string['ordered'] = 'Ordenat';
$string['outof'] = 'de $a';
@@ -71,16 +71,16 @@
$string['response'] = 'Resposta del sistema';
$string['sanitycheckfailed'] = 'La comprovació ha fallat: aquest intent s\'ha suprimit';
$string['savepage'] = 'Desa la pàgina';
-$string['showanunansweredpage'] = 'Mostra una pàgina sense reposta';
-$string['showanunseenpage'] = 'Mostra una pàgina oculta';
+$string['showanunansweredpage'] = 'Mostra una pàgina no contestada';
+$string['showanunseenpage'] = 'Mostra una pàgina no vista';
$string['singleanswer'] = 'Només una resposta';
$string['thatsthecorrectanswer'] = 'Aquesta és la resposta correcta';
$string['thatsthewronganswer'] = 'Aquesta resposta és errònia';
$string['thefollowingpagesjumptothispage'] = 'Les pàgines següents salten a aquesta pàgina';
$string['thispage'] = 'Aquesta pàgina';
$string['useeditor'] = 'Utilitza l\'editor';
$string['usemaximum'] = 'Utilitza el màxim';
-$string['usemean'] = 'Utilitza la mitja';
+$string['usemean'] = 'Utilitza la mitjana';
$string['youhaveseen'] = 'Ja heu vist més d\'una pàgina d\'aquesta lliçó.<br /> Voleu començar a la darrera pàgina que vau veure?';
$string['youranswer'] = 'La vostra resposta';
$string['yourcurrentgradeis'] = 'La vostra puntuació actual és $a';
View
6 lang/ca/moodle.php
@@ -141,6 +141,7 @@
$string['complete'] = 'Complet';
$string['configallowunenroll'] = 'Si seleccioneu \"Sí\", aleshores els estudiants poden esborrar-se ells mateixos dels cursos quan vulguin.
En cas contrari no els és permès i aquest procés és controlat únicament pels professors i els administradors.';
+$string['configautologinguests'] = 'Cal connectar un usuari automàticament com a visitant quan entra en un curs que permet l\'accés als visitants?';
$string['configcachetext'] = 'En llocs grans o llocs que utilitzen filtres de text, aquest paràmetre pot accelerar realment les coses. S\'emmagatzemen còpies del text ja processat durant el temps que s\'especfica aquí. Si configureu un temps massa breu, de fet el funcionament es pot alentir una mica, però si configureu un temps massa llarg pot implicar que els texts triguin massa a refrescar-se (amb nous enllaços, per exemple).';
$string['configcountry'] = 'Si definiu aquí un país, quedarà seleccionat per defecte en els nous comptes. Deixeu-lo en blanc per forçar els usuaris a triar un país.';
$string['configdebug'] = 'Si l\'activeu, s\'incrementaran els informes d\'errors de PHP i apareixeran més avisos. Això només és útil per a desenvolupadors.';
@@ -473,8 +474,8 @@
$string['helppicture'] = 'Com penjar una imatge';
$string['helpquestions'] = 'Feu bones preguntes';
$string['helpreading'] = 'Llegiu amb cura';
-$string['helprichtext'] = 'Referent a l\'editor HTML';
-$string['helpsummaries'] = 'Referent a aquests resums';
+$string['helprichtext'] = 'Sobre l\'editor HTML';
+$string['helpsummaries'] = 'Sobre aquests resums';
$string['helptext'] = 'Com escriure text';
$string['helpwiki'] = 'Com escriure text Wiki';
$string['helpwriting'] = 'Escriviu amb cura';
@@ -816,6 +817,7 @@
$string['sitelogs'] = 'Registres del lloc';
$string['sitenews'] = 'Notícies del lloc';
$string['sites'] = 'Llocs';
+$string['sitesection'] = 'Inclou una secció de tema';
$string['sitesettings'] = 'Paràmetres del lloc';
$string['size'] = 'Mida';
$string['sizeb'] = 'bytes';
View
10 lang/ca/quiz.php
@@ -12,7 +12,7 @@
$string['alreadysubmitted'] = 'Sembla que ja heu tramès aquest intent';
$string['alwaysavailable'] = 'Disponible sempre';
$string['answer'] = 'Resposta';
-$string['answerhowmany'] = 'Una resposta o múltiples respostes?';
+$string['answerhowmany'] = 'Una resposta o múltiples respostes';
$string['answersingleno'] = 'Es permeten múltiples respostes';
$string['answersingleyes'] = 'Només una resposta';
$string['answerswithacceptederrormarginmustbenumeric'] = 'Les respostes amb error acceptat han de ser numèriques';
@@ -79,7 +79,7 @@
$string['exportname'] = 'Nom del fitxer';
$string['exportquestions'] = 'Exporta preguntes en un fitxer';
$string['false'] = 'Fals';
-$string['feedback'] = 'Comentari';
+$string['feedback'] = 'Retroacció';
$string['fileformat'] = 'Format de fitxer';
$string['filloutoneanswer'] = 'Heu d\'emplenar almenys una possible resposta. Les respostes en blanc no es tindran en compte.';
$string['filloutthreequestions'] = 'Heu d\'emplenar almenys tres preguntes. Les respostes en blanc no es tindran en compte.';
@@ -114,7 +114,7 @@
$string['modulenameplural'] = 'Qüestionaris';
$string['multianswer'] = 'Respostes incrustades';
$string['multichoice'] = 'Opcions múltiples';
-$string['name'] = 'Enunciat';
+$string['name'] = 'Títol';
$string['noanswers'] = 'No s\'ha seleccionat cap resposta!';
$string['noattempts'] = 'Aquest qüestionari no s\'ha contestat';
$string['nomoreattempts'] = 'No es permeten més intents';
@@ -134,7 +134,7 @@
$string['qti'] = 'Format IMS QTI';
$string['question'] = 'Pregunta';
$string['questioninuse'] = 'La pregunta \'$a\' s\'està utilitzant actualment:';
-$string['questionname'] = 'Enunciat de la pregunta';
+$string['questionname'] = 'Títol de la pregunta';
$string['questionnametoolong'] = 'L\'enunciat de la pregunta és massa llarg a la línia $a (màxim 255 caràcters). S\'ha truncat. ';
$string['questions'] = 'Preguntes';
$string['quizavailable'] = 'El qüestionari està disponible fins: $a';
@@ -178,7 +178,7 @@
$string['shortanswer'] = 'Resposta breu';
$string['show'] = 'Mostra';
$string['showcorrectanswer'] = 'Voleu incloure la resposta correcta en la retroacció?';
-$string['showfeedback'] = 'Voleu mostrar els comentaris al final?';
+$string['showfeedback'] = 'Voleu mostrar la retroacció al final?';
$string['shuffleanswers'] = 'Barreja respostes';
$string['shufflequestions'] = 'Barreja preguntes';
$string['time'] = 'Temps';
View
12 lang/ca/survey.php
@@ -33,7 +33,7 @@
$string['attls19short'] = 'Fer esforços per a arribar a l’altre';
$string['attls1short'] = 'Centrar-se en la qualitat de l’argument';
$string['attls2'] = 'M\'agrada ser l\'advocat del diable, sostenint el contrari del que algú diu.';
-$string['attls20'] = 'Dedico temps a comprendre qué està \'equivocat\' en les coses. Per exemple, en una interpretació literaria busco quelcom que no estigui suficientement ben argumentat.';
+$string['attls20'] = 'Dedico temps a comprendre què està \'equivocat\' en les coses. Per exemple, en una interpretació literària busco quelcom que no estigui suficientement ben argumentat.';
$string['attls20short'] = 'Qué està equivocat?';
$string['attls2short'] = 'Ser l\'advocat del diable';
$string['attls3'] = 'M\'agrada entendre \'d\'ón venen\' els demés, quines experiències els han fet sentir de la forma en que ho fan.';
@@ -50,7 +50,7 @@
$string['attls8short'] = 'Saber per què';
$string['attls9'] = 'Sovint em trobo a mi mateix discutint amb els autors dels llibres que llegeixo, intentant entendre per què estan equivocats.';
$string['attls9short'] = 'Discutir amb autors';
-$string['attlsintro'] = 'El propòsit d’aquest qüestionari es ajudar-nos a avaluar les teves actituds cap a el pensament i l’aprenentatge.
+$string['attlsintro'] = 'El propòsit d’aquest qüestionari es ajudar-nos a avaluar les vostres actituds envers el pensament i l’aprenentatge.
No hi ha respostes \'correctes\' o \'equivocades\', ens interessa sols la teva opinió. Les teves respostes seran tractades amb alt grau de confidencialitat i no afectaran la teva avaluació.';
$string['attlsm1'] = 'Actituds cap al pensament i l’aprenentatge';
$string['attlsm2'] = ' Aprenentatge Col·laboratiu';
@@ -124,12 +124,12 @@
No hi ha respostes \'correctes\' o \'equivocades\', estem interessats sols en la teva opinió. Les teves respostes seran tractades amb alt grau de confidencialitat i no afectaran la teva avaluació.
Les teves respostes, pensades cuidadosament, ens ajudaran a millorar la manera de presentar aquesta unitat en el futur.
Moltes gràcies.';
-$string['collesaname'] = 'COLLES (Actual)';
+$string['collesaname'] = 'COLLES (Real)';
$string['collesapintro'] = 'El propòsit d’aquest qüestionari és ajudar-nos a entendre fins a quin punt la presentació en línia d’aquesta unitat et va facilitar l’aprenentatge.
Cada una de les declaracions següents et demanaran que comparis la teva experiència <B>favorita</B> (ideal) y la teva experiència <B>real</B> en aquesta unitat. Les teves respostes seran tractades amb alt grau de confidencialitat i no afectaran la teva avaluació.
Les teves respostes, pensades cuidadosament, ens ajudaran a millorar la manera de presentar aquesta unitat en el futur.
Moltes gràcies per la teva col·laboració.';
-$string['collesapname'] = 'COLLES (Favorita i actual)';
+$string['collesapname'] = 'COLLES (preferit i real)';
$string['collesm1'] = 'Rellevància';
$string['collesm1short'] = 'Rellevància';
$string['collesm2'] = 'Pensament reflexiu';
@@ -148,13 +148,13 @@
No existeixen respostes \'correctes\' o \'equivocades\', sòls ens interessa la teva opinió. Les teves respostes seran tractades amb alt grau de confidencialitat i no afectaran la teva avaluació.
Les teves respostes, pensades cuidadosament, ens ajudaran a millorar la manera de presentar aquesta unitat en el futur.
Moltes gràcies per la teva col·laboració.';
-$string['collespname'] = 'COLLES (Preferida)';
+$string['collespname'] = 'COLLES (preferit)';
$string['done'] = 'Fet';
$string['download'] = 'Descarregar';
$string['downloadexcel'] = 'Descarregar com a full de càlcul';
$string['downloadinfo'] = 'Pots descarregar la informació completa en un format que pugui ser analitzat per un programa de fulls de càlcul';
$string['downloadtext'] = 'Descarregar com a text';
-$string['editingasurvey'] = 'Editant informació';
+$string['editingasurvey'] = 'S\'està editant la informació';
$string['guestsnotallowed'] = 'Els invitats no poden participar en les enquestes';
$string['helpsurveys'] = 'Ajuda sobre els diferents tipus d’informació';
$string['howlong'] = '¿Quant de temps t’ha portat completar aquest questionari?';

0 comments on commit 6a345f5

Please sign in to comment.