Permalink
Browse files

New file

 • Loading branch information...
stigbjarne
stigbjarne committed Dec 16, 2003
1 parent cb2a3ab commit 6a366909c99e1d90a01e5274718080f164efff69
Showing with 1,051 additions and 0 deletions.
 1. +65 −0 lang/no/attendance.php
 2. +64 −0 lang/no/auth.php
 3. +41 −0 lang/no/chat.php
 4. +183 −0 lang/no/countries.php
 5. +64 −0 lang/no/dialogue.php
 6. +75 −0 lang/no/editor.php
 7. +172 −0 lang/no/exercise.php
 8. +145 −0 lang/no/glossary.php
 9. +9 −0 lang/no/label.php
 10. +24 −0 lang/no/pix.php
 11. +209 −0 lang/no/workshop.php
View
@@ -0,0 +1,65 @@
+<?PHP // $Id$
+ // attendance.php - created with Moodle 1.1.1 (2003091111)
+
+
+$string['absentlong'] = 'Fraværende';
+$string['absentshort'] = 'F';
+$string['addingmultiple'] = 'Legger til flere lister over tilstedeværelse...';
+$string['addmultiple'] = 'Leggtil flere lister over tilstedeværelse';
+$string['allmodulename'] = 'Alle lister over tilstedeværelse';
+$string['auto'] = 'automatisk';
+$string['autoattend'] = 'Registrer tilstedeværelse automatisk, basert på loggingen av brukerens aktivitet';
+$string['autoattendmulti'] = 'Registrer tilstedeværelse automatisk for alle lister, basert på loggingen av brukerens aktivitet';
+$string['choosedays'] = 'Hvilke ukedager vil du føre tilstedeværelse for?';
+$string['dayofroll'] = 'Hvilken dato vil du føre tilstedeværelse for?';
+$string['defaultautoattend'] = 'Vil du som standardvalg føre tilstedeværelse basert på loggingen av brukerens aktivitet?';
+$string['defaultdynamicsection'] = 'Vil du som standardvalg flytte listene over tilstedeværelse til rett uke?';
+$string['defaultgrade'] = 'Vil du som standardvalg gjøre det mulig å vurdere listene over tilstedeværelse?';
+$string['defaulthoursinclass'] = 'Hvor mange timer skal det som standardvalg være i listene over tilstedeværelse?';
+$string['defaultmaxgrade'] = 'Hva skal standardvalget for maksimum karakter for full tilstedeværelse være?';
+$string['defaultstudentstatus'] = 'Standardvalget for studentens status på nye lister over tilstedeværelse';
+$string['downloadexcelfull'] = 'Last ned komplett oversikt (Excel)';
+$string['downloadexceltotals'] = 'Last ned forenklet oversikt (Excel)';
+$string['downloadtextfull'] = 'Last ned rapport i fulltekst';
+$string['downloadtexttotals'] = 'Last ned sammendrag av rapporten som tekst';
+$string['dynamicsection'] = 'Bestem uke for tilstedeværelse (med utgångspunkt fra denne dato)';
+$string['dynamicsectionmulti'] = 'Plasser automatisk listene i sine respektive ukeseksjoner';
+$string['endbeforestart'] = 'Sluttdatoen er før startdatoen';
+$string['endmulti'] = 'Dato for siste liste over tilstedeværelse';
+$string['for'] = 'for';
+$string['friday'] = 'Fre';
+$string['gradevalue'] = 'Aktiver vurdering for denne listen';
+$string['gradevaluemulti'] = 'Aktiver vurdering for disse listene';
+$string['hoursinfullreport'] = 'Maksimum antall timer tilstedeværelse du vil vise på en enkelt side i en rapport';
+$string['maxgradevalue'] = 'Maksimum karakter for full tilstedeværelse';
+$string['modulename'] = 'Tilstedeværelse';
+$string['modulenameplural'] = 'Lister over tilstedeværelse';
+$string['monday'] = 'Man';
+$string['norolls'] = 'Det fins ingen lister over tilstedeværelse i dette kurset';
+$string['notes'] = 'Spesiell informasjon';
+$string['notesfor'] = 'Spesiell informasjon for ';
+$string['noviews'] = 'Dessverre, det fins ingen data om din konto her';
+$string['of'] = 'av';
+$string['pages'] = 'Sider';
+$string['presentlong'] = 'Tilstede';
+$string['presentshort'] = 'T';
+$string['saturday'] = 'Lør';
+$string['startafterend'] = 'Denne startdatoen er etter at kurset er avsluttet';
+$string['startmulti'] = 'Dato for den første listen over tilstedeværelse';
+$string['sunday'] = 'Søn';
+$string['takeroll'] = 'Ta med en liste for denne dagen?';
+$string['tardiesperabsence'] = 'Hvor mange ganger for sent skal regnes som ett tilfelle av fravær?';
+$string['tardylong'] = 'For sent';
+$string['tardyshort'] = 'S';
+$string['thursday'] = 'Tor';
+$string['tuesday'] = 'Tir';
+$string['viewall'] = 'Vis alle lister over tilstedeværelse';
+$string['viewmulti'] = 'Vis rapporten over flere sider';
+$string['viewone'] = 'Vis alle sider i rapporten';
+$string['viewsection'] = 'Vis alle lister over tilstedeværelse fra denne kategorien';
+$string['viewtable'] = 'Vis rapporten som en tabell';
+$string['viewweek'] = 'Vis alle lister over tilstedeværelse fra kalenderuken';
+$string['wednesday'] = 'Ons';
+$string['weekmodulename'] = 'Alle lister over tilstedeværelse den siste uken';
+
+?>
View
@@ -0,0 +1,64 @@
+<?PHP // $Id$
+ // auth.php - created with Moodle 1.1.1 (2003091111)
+
+
+$string['auth_dbdescription'] = 'Denne metoden bruker en ekstern database for å kontrollere om et gitt brukernavn og passord er gyldig. Hvis kontoen er ny, kan oplysninger fra andre felter også kopieres inn til Moodle.';
+$string['auth_dbextrafields'] = 'Disse feltene er valgfrie. Du kan velge å forhåndsutfylle noen brukerfelter i Moodle fra <B>den eksterne databasen</B> som du skriver her.<P> Hvis du ikke skriver noe her, vil standardverdierne bli brukt.<P> I alle tilfeller vil brukeren være i stand til å endre disse feltene når de er innlogget.';
+$string['auth_dbfieldpass'] = 'Navn på feltet som inneholder passord';
+$string['auth_dbfielduser'] = 'Navn på feltet som inneholder brukernavn';
+$string['auth_dbhost'] = 'Datamaskinen som er vertsmaskon for databaseserveren';
+$string['auth_dbname'] = 'Navnet på selve databasen';
+$string['auth_dbpass'] = 'Passord som passer til brukernavnet ovenfor';
+$string['auth_dbpasstype'] = 'Angi hvilket format passordfeltet bruker. MD5-kryptering er nyttig for å koble til vanlige nettapplikasjoner som PostNuke';
+$string['auth_dbtable'] = 'Navn på tabellen i databasen';
+$string['auth_dbtitle'] = 'Bruk en ekstern database';
+$string['auth_dbtype'] = 'Typen database (Se <A HREF=../lib/adodb/readme.htm#drivers>ADOdb documentation</A> for detaljer)';
+$string['auth_dbuser'] = 'Brukernavn med lesetilgang til databasen';
+$string['auth_emaildescription'] = 'E-postbekreftelse er standard autentiseringsmetode. Når brukerne registrerer seg og velger brukernavn og passord, vil en e-post om bekreftelse bli sendt til brukerens e-postadresse. Denne e-posten inneholder en sikker link til en side der brukeren kan bekrefte registreringen. Fremtidige innlogginger kontrolleres kun ved sammenligning av brukernavn og tilhørende passord som ligger i Moodle-databasen.';
+$string['auth_emailtitle'] = 'E-postbasert autentisering';
+$string['auth_imapdescription'] = 'Denne metoden bruker en IMAP-server for å sjekke om et gitt brukernevn og passord er gyldig.';
+$string['auth_imaphost'] = 'IMAP-serveradressen. Bruk IP-nummeret, ikke DNS-navn.';
+$string['auth_imapport'] = 'IMAP-serverens portnummer. Vanligvis er dette 143 eller 993.';
+$string['auth_imaptitle'] = 'Bruk en IMAP-server';
+$string['auth_imaptype'] = 'Typen IMAP-server. IMAP-servere kan ha forskjellige typer autentisering og kompatibilitet.';
+$string['auth_ldap_bind_dn'] = 'Hvis du vil bruke bind-user for å søke blant brukere skal det angis her. (Noe som f.eks. 'cn=ldapuser,ou=public,o=org')';
+$string['auth_ldap_bind_pw'] = 'Passord for bind-user';
+$string['auth_ldap_contexts'] = 'Innholdsliste over hvor brukerne er. Del ulike sammenhenger med ';'. (F.eks. 'ou=users,o=org; ou=others,o=org')';
+$string['auth_ldap_create_context'] = 'Hvis du lar brukere registrere seg med e-postbekreftelse, spesifiser sammenhengen de registreres. Dette må være ulikt andre brukere for å forhindre sikkerhetsproblemer. Du trenger ikke å legge denne sammenhengen til variabelen ldap_context, Moodle vil automatisk søke etter brukere fra denne sammenhengen.';
+$string['auth_ldap_creators'] = 'Liste over grupper der medlemmene tillates å opprette nye kurssider. Separer flere grupper med ';'. (Vanligvis f.eks. 'cn=teachers,ou=staff,o=myorg'';
+$string['auth_ldap_host_url'] = 'Angi LDAP-vert i URL-form, f.eks. 'ldap://ldap.myorg.com/' eller 'ldaps://ldap.myorg.com/'';
+$string['auth_ldap_memberattribute'] = 'Spesifiser atributt for medlemmer i en gruppe, f.eks. 'medlem'';
+$string['auth_ldap_search_sub'] = 'Sett verdi &lt;&gt; 0 hvis du vil søke etter brukere fra underemner.';
+$string['auth_ldap_update_userinfo'] = 'Oppdater brukerinfo (fornavn, etternavn, adresse...) fra LDAP til Moodle. Se /auth/ldap/attr_mappings.php for informasjon';
+$string['auth_ldap_user_attribute'] = 'Atributten for å navngi og søke etter brukere (vanligvis 'cn').';
+$string['auth_ldapdescription'] = 'Denne metoden krever godkjenning opp mot en ekstern LDAP-server. Hvis det gitte brukernavnet/passordet er gyldig oppretter Moodle en ny bruger i databasen. Denne modulen kan lese brugerinfo fra LDAP og forhåndsutfylle ønskede felter i Moodle. For senere innlogging blir kun brukernavn og passord kontrollert.';
+$string['auth_ldapextrafields'] = 'Disse feltene er valgfrie. Du kan velge å forhåndsutfylle noen brukerfelter i Moodle på forhånd fra <B>LDAP-feltene</B> som du spesifiserer her. <P>Hvis du ikke skriver noe her, vil det ikke overføres noe fra LDAP og standardene i Moodle vil bli brukt i stedet.<P>Uansett vil brukeren være i stand til å endre disse feltene etter at de har logget inn.';
+$string['auth_ldaptitle'] = 'Bruk en LDAP-server';
+$string['auth_manualdescription'] = 'Denne metoden fjerner alle muligheter for brukere til å registrere seg på egenhånd. Alle kontoene må lages manuelt av administrator.';
+$string['auth_manualtitle'] = 'Bare manuelle kontoer';
+$string['auth_nntpdescription'] = 'Denne metoden bruker en NNTP-server for å kontrollere om gitte brukernavn og passord er gyldige.';
+$string['auth_nntphost'] = 'NNTP-serveradressen. Bruk IP-nummeret, ikke DNS-navn.';
+$string['auth_nntpport'] = 'Serverport (119 er den vanligste)';
+$string['auth_nntptitle'] = 'Bruk en NNTP-server';
+$string['auth_nonedescription'] = 'Brukerne lage gyldige brukerkontoer med det samme og logge inn, uten godkjennelse opp mot en ekstern server og uten bekreftelse via e-post. Vær forsiktig med å bruke denne muligheten - tenk på sikkerhets- og administrasjonsproblemer dette kan medføre!';
+$string['auth_nonetitle'] = 'Ingen autentisering';
+$string['auth_pop3description'] = 'Denne metoden bruker en POP3-server for å kontrollere om gitte brukernavn og passord er gyldige.';
+$string['auth_pop3host'] = 'POP3-serveradressen. Bruk IP-nummeret, ikke DNS-navn.';
+$string['auth_pop3port'] = 'Serverport (110 er vanligst)';
+$string['auth_pop3title'] = 'Bruk en POP3-server';
+$string['auth_pop3type'] = 'Servertype. Hvis serveren din bruker sikkerhet med sertifikater, velg pop3cert.';
+$string['auth_user_create'] = 'Slå på brukerinnmelding';
+$string['auth_user_creation'] = 'Nye (anonyme) brukere kan opprette brukerkontoer med kilden til den eksterne autentiseringen og bekrefte via e-post. Hvis du slår på denne må du også huske på å konfigurere spesielle innstillinger for oppretting av brukere.';
+$string['auth_usernameexists'] = 'Noen har allerede valgt dette brukernavnet. Vennligst prøv et annet.';
+$string['authenticationoptions'] = 'Valgmuligheter autentisering';
+$string['authinstructions'] = 'Her kan du komme med informasjon til dine brukere om hvordan de skal lage sitt eget brukernavn og passord. Teksten du skriver her vil bli vist på login-siden. Hvis du ikke skriver noe her vil det ikke vises noe på login-siden.';
+$string['changepassword'] = 'URL for å endre passord';
+$string['changepasswordhelp'] = 'Her kan du angi et sted der dine brukere kan finne eller endre deres brukernavn og passord hvis de har glemt det. Brukerne vil få vist en knapp på login-siden. Hvis du ikke skriver noe her, vil knappen ikke vises.';
+$string['chooseauthmethod'] = 'Velg en autentiseringsmetode:';
+$string['guestloginbutton'] = 'Logg inn-knapp for gjester';
+$string['instructions'] = 'Instruksjoner';
+$string['md5'] = 'MD5-kryptering';
+$string['plaintext'] = 'Ren tekst';
+$string['showguestlogin'] = 'Du kan skjule eller vise logg inn-knappen for gjester på innloggingssiden.';
+
+?>
View
@@ -0,0 +1,41 @@
+<?PHP // $Id$
+ // chat.php - created with Moodle 1.1.1 (2003091111)
+
+
+$string['beep'] = 'tuut';
+$string['chatintro'] = 'Introduksjonstekst';
+$string['chatname'] = 'Navnet på dette chatterommet';
+$string['chatreport'] = 'Praterunder';
+$string['chattime'] = 'Neste chattetid';
+$string['configoldping'] = 'Etter hvor lang tid uten å høre fra en bruker skal vi regne den som borte?';
+$string['configrefreshroom'] = 'Hvor ofte skal chatterommet i seg selv oppdateres (i sekunder). Settes denne lavt virker rommet raskere, men det kan føre til større belastning for serveren når det er mange som chatter';
+$string['configrefreshuserlist'] = 'Hvor ofte skal listen over brukere oppdateres (i sekunder)?';
+$string['currentchats'] = 'Aktive praterunder';
+$string['currentusers'] = 'Nåværende brukere';
+$string['donotusechattime'] = 'Ikke publiser noen tidspunkter for chat';
+$string['enterchat'] = 'Klikk her for å starte chatten';
+$string['errornousers'] = 'Kunne ikke finne noen brukere!';
+$string['helpchatting'] = 'Hjelp til å chatte';
+$string['idle'] = 'uvirksom';
+$string['messagebeepseveryone'] = '\$a tut på alle';
+$string['messagebeepsyou'] = '\$a har tutet på deg';
+$string['messageenter'] = '\$a har akkurat ankommet';
+$string['messageexit'] = '\$a har forlatt denne praten';
+$string['messages'] = 'Beskjeder';
+$string['modulename'] = 'Chat';
+$string['modulenameplural'] = 'Chatter';
+$string['neverdeletemessages'] = 'Aldri slett beskjeder';
+$string['nextsession'] = 'Neste avtalte chat';
+$string['nomessages'] = 'Ingen beskjeder enda';
+$string['repeatdaily'] = 'Til samme tid hver dag';
+$string['repeatnone'] = 'Ingen gjentakelser - publiser bare det spesifiserte tidspunktet';
+$string['repeattimes'] = 'Repeter praterunder';
+$string['repeatweekly'] = 'Til samme tid hver uke';
+$string['savemessages'] = 'Lagre forgangne praterunder';
+$string['seesession'] = 'Se denne runden';
+$string['sessions'] = 'Praterunder';
+$string['strftimemessage'] = '%%H:%%M';
+$string['studentseereports'] = 'Alle kan se tidligere chatter';
+$string['viewreport'] = 'Vis tidligere chatter';
+
+?>
View
@@ -0,0 +1,183 @@
+<?PHP // $Id$
+ // countries.php - created with Moodle 1.1.1 (2003091111)
+
+
+$string['AD'] = 'Andorra';
+$string['AE'] = 'De forente arabiske emirater';
+$string['AF'] = 'Afghanistan';
+$string['AL'] = 'Albania';
+$string['AM'] = 'Armenia';
+$string['AN'] = 'Nederlandske Antiller';
+$string['AO'] = 'Angola';
+$string['AQ'] = 'Antarktis';
+$string['AR'] = 'Argentina';
+$string['AT'] = 'Østerrike';
+$string['AU'] = 'Australia';
+$string['AZ'] = 'Azerbadjan';
+$string['BA'] = 'Bosnia-Herzegovina';
+$string['BB'] = 'Barbados';
+$string['BD'] = 'Bangladesh';
+$string['BE'] = 'Belgia';
+$string['BF'] = 'Burkina Faso';
+$string['BG'] = 'Bulgaria';
+$string['BH'] = 'Bahrain';
+$string['BI'] = 'Burundi';
+$string['BJ'] = 'Benin';
+$string['BM'] = 'Bermuda';
+$string['BO'] = 'Bolivia';
+$string['BR'] = 'Brasil';
+$string['BW'] = 'Botswana';
+$string['CA'] = 'Canada';
+$string['CF'] = 'Den sentralafrikanske republikk';
+$string['CG'] = 'Kongo';
+$string['CH'] = 'Sveits';
+$string['CI'] = 'Elfenbenskysten';
+$string['CL'] = 'Chile';
+$string['CM'] = 'Kamerun';
+$string['CN'] = 'Kina';
+$string['CO'] = 'Colombia';
+$string['CS'] = 'Serbia og Montenegro';
+$string['CU'] = 'Cuba';
+$string['CY'] = 'Kypros';
+$string['CZ'] = 'Tsjekkia';
+$string['DE'] = 'Tyskland';
+$string['DK'] = 'Danmark';
+$string['DO'] = 'Den dominikanske republikk';
+$string['DZ'] = 'Algerie';
+$string['EC'] = 'Ecuador';
+$string['EE'] = 'Estland';
+$string['EG'] = 'Egypt';
+$string['EH'] = 'Vestsahara';
+$string['ER'] = 'Eritrea';
+$string['ES'] = 'Spania';
+$string['ET'] = 'Etiopia';
+$string['FI'] = 'Finland';
+$string['FJ'] = 'Fiji';
+$string['FK'] = 'Falklandsøyene';
+$string['FM'] = 'Mikronesiaføderasjonen';
+$string['FO'] = 'Færøyene';
+$string['FR'] = 'Frankrike';
+$string['GA'] = 'Gabon';
+$string['GB'] = 'Storbritannia';
+$string['GD'] = 'Grenada';
+$string['GE'] = 'Georgia';
+$string['GF'] = 'Fransk Guyana';
+$string['GH'] = 'Ghana';
+$string['GI'] = 'Gibraltar';
+$string['GL'] = 'Grønland';
+$string['GM'] = 'Gambia';
+$string['GP'] = 'Guadeloupe';
+$string['GR'] = 'Hellas';
+$string['GT'] = 'Guatemala';
+$string['GW'] = 'Guinea-Bissau';
+$string['HK'] = 'Hong Kong';
+$string['HN'] = 'Honduras';
+$string['HR'] = 'Kroatia';
+$string['HT'] = 'Haiti';
+$string['HU'] = 'Ungarn';
+$string['ID'] = 'Indonesia';
+$string['IE'] = 'Irland';
+$string['IL'] = 'Israel';
+$string['IN'] = 'India';
+$string['IQ'] = 'Irak';
+$string['IR'] = 'Iran';
+$string['IS'] = 'Island';
+$string['IT'] = 'Italia';
+$string['JM'] = 'Jamaica';
+$string['JO'] = 'Jordan';
+$string['JP'] = 'Japan';
+$string['KE'] = 'Kenya';
+$string['KG'] = 'Kirgisistan';
+$string['KH'] = 'Kambodja';
+$string['KO'] = 'Kosovo';
+$string['KP'] = 'Nord-Korea';
+$string['KR'] = 'Sør-Korea';
+$string['KW'] = 'Kuwait';
+$string['KZ'] = 'Kasakhstan';
+$string['LA'] = 'Laos';
+$string['LB'] = 'Libanon';
+$string['LI'] = 'Liechtenstein';
+$string['LK'] = 'Sri Lanka';
+$string['LR'] = 'Liberia';
+$string['LS'] = 'Lesotho';
+$string['LT'] = 'Litauen';
+$string['LU'] = 'Luxemburg';
+$string['LV'] = 'Latvia';
+$string['LY'] = 'Libya';
+$string['MA'] = 'Marokko';
+$string['MC'] = 'Monaco';
+$string['MD'] = 'Moldavia';
+$string['MG'] = 'Madagaskar';
+$string['MK'] = 'Makedonia';
+$string['ML'] = 'Mali';
+$string['MN'] = 'Mongolia';
+$string['MR'] = 'Mauritania';
+$string['MT'] = 'Malta';
+$string['MU'] = 'Mauritius';
+$string['MV'] = 'Maldivene';
+$string['MW'] = 'Malawi';
+$string['MX'] = 'Mexico';
+$string['MY'] = 'Malaysia';
+$string['MZ'] = 'Mosambik';
+$string['NA'] = 'Namibia';
+$string['NC'] = 'Ny-Kaledonia';
+$string['NE'] = 'Niger';
+$string['NG'] = 'Nigeria';
+$string['NI'] = 'Nicaragua';
+$string['NL'] = 'Nederland';
+$string['NO'] = 'Norge';
+$string['NP'] = 'Nepal';
+$string['NZ'] = 'New Zealand';
+$string['OM'] = 'Oman';
+$string['PA'] = 'Peru';
+$string['PG'] = 'Papua Ny-Guinea';
+$string['PH'] = 'Filippinene';
+$string['PK'] = 'Pakistan';
+$string['PL'] = 'Polen';
+$string['PR'] = 'Puerto Rico';
+$string['PT'] = 'Portugal';
+$string['PY'] = 'Paraguay';
+$string['RO'] = 'Romania';
+$string['RU'] = 'Russland';
+$string['RW'] = 'Rwanda';
+$string['SA'] = 'Saudi-Arabia';
+$string['SD'] = 'Sudan';
+$string['SE'] = 'Sverige';
+$string['SG'] = 'Singapore';
+$string['SH'] = 'St. Helena';
+$string['SI'] = 'Slovenia';
+$string['SJ'] = 'Svalbard og Jan Mayen-øyene';
+$string['SK'] = 'Slovakia';
+$string['SL'] = 'Sierra Leone';
+$string['SM'] = 'San Marino';
+$string['SN'] = 'Senegal';
+$string['SO'] = 'Somalia';
+$string['SR'] = 'Surinam';
+$string['SV'] = 'El Salvador';
+$string['SY'] = 'Syria';
+$string['SZ'] = 'Swaziland';
+$string['TD'] = 'Tsjad';
+$string['TH'] = 'Thailand';
+$string['TM'] = 'Turkmenistan';
+$string['TN'] = 'Tunisia';
+$string['TP'] = 'Øst-Timor';
+$string['TR'] = 'Tyrkia';
+$string['TT'] = 'Trinidad og Tobago';
+$string['TW'] = 'Taiwan';
+$string['TZ'] = 'Tanzania';
+$string['UA'] = 'Ukraina';
+$string['UG'] = 'Uganda';
+$string['US'] = 'USA';
+$string['UY'] = 'Uruguay';
+$string['VA'] = 'Vatikanstaten';
+$string['VE'] = 'Venezuela';
+$string['VN'] = 'Vietnam';
+$string['WA'] = 'Wales';
+$string['WS'] = 'Vest-Samoa';
+$string['YE'] = 'Jemen';
+$string['ZA'] = 'Sør-Afrika';
+$string['ZM'] = 'Zambia';
+$string['ZR'] = 'Zaïre';
+$string['ZW'] = 'Zimbabwe';
+
+?>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 6a36690

Please sign in to comment.