Permalink
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
carlesbellver
carlesbellver committed Apr 6, 2004
1 parent 5670698 commit 6a8bd8087e306dd7cd7d8ad269aef41a62678fe5
Showing with 12 additions and 16 deletions.
  1. +1 −1 lang/ca/help/langedit.html
  2. +6 −6 lang/ca/help/survey/index.html
  3. +5 −9 lang/ca/help/survey/mods.html
@@ -1,6 +1,6 @@
<P ALIGN=CENTER><B>Edici&oacute; d'idioma</B></P>
-<P>Si voleu editar els idiomes en aquesta p&agrave;gina cal que els fitxers puguin ser escrits pel proc&eacute;s del servidor web.</P>
+<P>Si voleu editar els idiomes en aquesta p&agrave;gina cal que el proc&eacute;s del servidor web pugui escriure els fitxers.</P>
<p>Dins d'algunes cadenes observareu <b>$a</b> i <b>$a->something</b>.</p>
@@ -1,6 +1,6 @@
-
-<p>M&ograve;dul d'enquestes</p>
-<ul>
- <li><a href="help.php?file=surveys.html">Enquestes</a>
-</ul>
-
+<p>M&ograve;dul d'enquestes</p>
+<ul>
+ <li><a href="help.php?file=surveys.html">Enquestes disponibles</a>
+</ul>
+
+
@@ -1,9 +1,5 @@
-
-<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/survey/icon.gif">&nbsp;<B>Enquestes</B></P>
-<UL>
- <p>El m&ograve;dul d'enquestes proveeix d'un bon nombre d'instruments d'investigaci&oacute;
- que han demostrat ser for&ccedil;a &uacute;tils per estimular i avaluar en
- medis virtuals d'aprenentatge. El professorat pot usar-los per recollir dades
- dels seus estudiants que l'ajudaran a con&egrave;ixer la seva classe i com
- s'hi reflecteix el seu propi ensenyament.</p>
-</UL>
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/survey/icon.gif">&nbsp;<B>Enquestes</B></P>
+<UL>
+ <p>El m&ograve;dul d'enquestes proporciona un cert nombre d'instruments d'investigaci&oacute; que han demostrat ser &uacute;tils per estimular i avaluar en entorns virtuals d'aprenentatge. El professor pot usar-los per recollir dades dels estudiants que l'ajudaran a con&egrave;ixer la seva classe i a reflexionar sobre la seva tasca d'ensenyant.</p>
+</UL>
+

0 comments on commit 6a8bd80

Please sign in to comment.