Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

*** empty log message ***

 • Loading branch information...
commit 6a8bd8087e306dd7cd7d8ad269aef41a62678fe5 1 parent 5670698
authored April 06, 2004
2  lang/ca/help/langedit.html
... ...
@@ -1,6 +1,6 @@
1 1
 <P ALIGN=CENTER><B>Edici&oacute; d'idioma</B></P>
2 2
 
3  
-<P>Si voleu editar els idiomes en aquesta p&agrave;gina cal que els fitxers puguin ser escrits pel proc&eacute;s del servidor web.</P>
  3
+<P>Si voleu editar els idiomes en aquesta p&agrave;gina cal que el proc&eacute;s del servidor web pugui escriure els fitxers.</P>
4 4
 
5 5
 <p>Dins d'algunes cadenes observareu <b>$a</b> i <b>$a->something</b>.</p>
6 6
 
12  lang/ca/help/survey/index.html
... ...
@@ -1,6 +1,6 @@
1  
-
2  
-<p>M&ograve;dul d'enquestes</p>
3  
-<ul>
4  
- <li><a href="help.php?file=surveys.html">Enquestes</a> 
5  
-</ul>
6  
-
  1
+<p>M&ograve;dul d'enquestes</p>
  2
+<ul>
  3
+ <li><a href="help.php?file=surveys.html">Enquestes disponibles</a> 
  4
+</ul>
  5
+
  6
+
14  lang/ca/help/survey/mods.html
... ...
@@ -1,9 +1,5 @@
1  
-
2  
-<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/survey/icon.gif">&nbsp;<B>Enquestes</B></P>
3  
-<UL>
4  
- <p>El m&ograve;dul d'enquestes proveeix d'un bon nombre d'instruments d'investigaci&oacute; 
5  
-  que han demostrat ser for&ccedil;a &uacute;tils per estimular i avaluar en 
6  
-  medis virtuals d'aprenentatge. El professorat pot usar-los per recollir dades 
7  
-  dels seus estudiants que l'ajudaran a con&egrave;ixer la seva classe i com 
8  
-  s'hi reflecteix el seu propi ensenyament.</p>
9  
-</UL>
  1
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/survey/icon.gif">&nbsp;<B>Enquestes</B></P>
  2
+<UL>
  3
+ <p>El m&ograve;dul d'enquestes proporciona un cert nombre d'instruments d'investigaci&oacute; que han demostrat ser &uacute;tils per estimular i avaluar en entorns virtuals d'aprenentatge. El professor pot usar-los per recollir dades dels estudiants que l'ajudaran a con&egrave;ixer la seva classe i a reflexionar sobre la seva tasca d'ensenyant.</p>
  4
+</UL>
  5
+

0 notes on commit 6a8bd80

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.