Permalink
Browse files

change string reasonforadjustement

  • Loading branch information...
koenr
koenr committed Aug 18, 2004
1 parent a06d368 commit 6ac1132bbc4d66ba9d9aaad3cd85a2899f1958c8
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +2 −2 lang/nl/exercise.php
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // exercise.php - created with Moodle 1.4 development (2004081200)
+ // exercise.php - created with Moodle 1.4 alpha (2004081500)
$string['absent'] = 'Afwezig';
@@ -122,7 +122,7 @@
$string['pleaseviewtheexercise'] = 'Bekijk de hieronder opgegeven oefening door op de titel ervan te klikken.<br/>Volg de instructies in deze oefening.<br/>Wanneer je klaar bent met de oefening<br/>klik je op de Beoordeel- (of Herbeoordeel-)link aan de <br/>rechterkant van de titel. Als je deze beoordeling gedaan hebt, krijg je <br/>verdere instructies te zien over wat er volgt.';
$string['poor'] = 'Slecht';
$string['present'] = 'Aanwezig';
-$string['reasonforadjustment'] = 'Reden voor aanpassing';
+$string['reasonforadjustment'] = 'Algemene opmerking / Reden voor aanpassing';
$string['reassess'] = 'Beoordeel opnieuw';
$string['regradestudentassessments'] = 'Geef opnieuw cijfers voor de leerlingbeoordelingen';
$string['resubmissionfor'] = 'Herinzending voor $a';

0 comments on commit 6ac1132

Please sign in to comment.