Permalink
Browse files

New strings from Ethem Evlice (ethem AT evlice DOT com) XHTML compliant

  • Loading branch information...
1 parent 24904fe commit 6b0eddc1bb07f63424bf9210fb08717d1f82fdbb ethem committed Jul 13, 2005
Showing with 2 additions and 1 deletion.
  1. +2 −1 lang/tr/enrol_authorize.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // enrol_authorize.php - created with Moodle 1.5 Beta (2005052300)
+ // enrol_authorize.php - created with Moodle 1.5.1 (2005060210)
$string['anlogin'] = 'Authorize.net: Kullanıcı adı';
@@ -14,6 +14,7 @@
$string['cctype'] = 'Kredi Kartı Tipi';
$string['ccvv'] = 'CV2';
$string['ccvvhelp'] = 'Kartın arkasına bakınız (son 3 rakam)';
+$string['choosemethod'] = 'Kursun kayıt anahtarını biliyorsanız giriniz. Diğer durumda bu kurs için ödeme yapmalısınız.';
$string['chooseone'] = 'Aşağıdaki iki alandan birini veya ikisini doldurun';
$string['description'] = 'Authorize.net modülü Kredi Kartı sağlayıcılarıyla ücretli kurslar ayarlamanıza olanak verir. Bir kursun ücreti sıfır ise öğrencilere ödeme yapmaları için bir istekte bulunulmaz. Sitenin geneli için ayarlayabileceğiniz varsayılan bir tutar vardır ve her bir dersin ücretini tek tek de ayarlayabilirsiniz. Kurs ücreti ayarlanırsa site genelindeki ücret yoksayılır.';
$string['enrolname'] = 'Authorize.net Kredi Kartı Sağlayıcısı';

0 comments on commit 6b0eddc

Please sign in to comment.