Skip to content
Browse files

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
1 parent 9273bd1 commit 6b7cd710cdf724b1b06da252685f914047a5c011 AMOS bot committed Sep 29, 2012
Showing with 2 additions and 4 deletions.
  1. +1 −1 install/lang/es_mx/install.php
  2. +1 −3 install/lang/fi/install.php
View
2 install/lang/es_mx/install.php
@@ -85,7 +85,7 @@
(En caso de 5.0.x podría también revertir a la versión 4.4.x)</p>';
$string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
$string['welcomep20'] = 'Si está viendo esta página es porque ha podido ejecutar el paquete <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> en su computadora. !Enhorabuena!';
-$string['welcomep30'] = 'Esta versión de <strong>{$a->installername}</strong> incluye las aplicaciones necesarias para que <strong>Moodle</strong> funcione en su computadora principalmente:';
+$string['welcomep30'] = 'Esta versión de <strong>{$a->installername}</strong> incluye las aplicaciones necesarias para que <strong>Moodle</strong> funcione en su computadora, principalmente:';
$string['welcomep40'] = 'El paquete también incluye <strong>Moodle {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong>.';
$string['welcomep50'] = 'El uso de todas las aplicaciones del paquete está gobernado por sus respectivas
licencias. El programa <strong>{$a->installername}</strong> es
View
4 install/lang/fi/install.php
@@ -82,9 +82,7 @@
$string['pathswrongadmindir'] = 'Admin-hakemistoa ei ole';
$string['phpextension'] = '{$a} PHP-lisäosa';
$string['phpversion'] = 'PHP versio';
-$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle vaatii vähintään PHP version 4.1.0.</p>
-<p>Käytät parhaillaan versiota {$a}</p>
-<p>Sinun täytyy päivittää PHP tai siirtää isäntä uudemman PHP version kanssa!</p>';
+$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle vaatii vähintään PHP-version 4.3.0 tai 5.1.0 (5.0.x sisältää monia tunnettuja ongelmia).</p> <p>Käytössäsi on versio {$a}</p> <p>Sinun pitää päivittää PHP tai siirtää palvelimelle jossa on uudempi PHP.<br /> (Jos käytössäsi on 5.0.x voit myös päivittää alaspäin 4.4.x -versioon)</p>';
$string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
$string['welcomep20'] = 'Näet tämän sivun koska olet onnistuneesti asentanut ja käynnistänyt <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> paketin tietokoneellasi.
Onnittelut!';

0 comments on commit 6b7cd71

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.