Permalink
Browse files

Appended some new strings

  • Loading branch information...
1 parent 554ce40 commit 6bd3c1fa120903c4a4083af0fad805b7e0b9bc76 vthung committed Sep 4, 2005
Showing with 2 additions and 0 deletions.
  1. +2 −0 lang/vi_utf8/moodle.php
@@ -259,6 +259,7 @@
$string['deletingolddata'] = 'Xoá dữ liệu cũ';
$string['department'] = 'Phòng ban';
$string['description'] = 'Mô tả';
+$string['deselectall'] = 'Huỷ bỏ lựa chọn';
$string['detailedless'] = 'Ít chi tiết';
$string['detailedmore'] = 'Chi tiết hơn';
$string['directorypaths'] = 'Các đường dẫn thư mục';
@@ -852,6 +853,7 @@
$string['sections'] = 'Các mục';
$string['select'] = 'Lựa chọn';
$string['selectacountry'] = 'Chọn một quốc gia ';
+$string['selectall'] = 'Chọn tất';
$string['selectednowmove'] = '$a file được chọn để di chuyển. Bây giờ đi tới đích và nhấn \'di chuyển các file tới đây\'';
$string['senddetails'] = 'Gửi thông tin tài khoản qua Email';
$string['separateandconnected'] = 'Separate and Connected ways of knowing';

0 comments on commit 6bd3c1f

Please sign in to comment.