Skip to content
Browse files

initial translation by Koen Roggemans

  • Loading branch information...
1 parent 51383e2 commit 6bd9e1b51bee24d70d064f91571e5bba712ceebd koenr committed
Showing with 14 additions and 0 deletions.
  1. +5 −0 lang/nl/help/forum/rssarticles.html
  2. +9 −0 lang/nl/help/forum/rsstype.html
View
5 lang/nl/help/forum/rssarticles.html
@@ -0,0 +1,5 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Aantal recente artikels in RSS </B></P>
+
+<P>Met deze instelling kun je kiezen hoeveel artikels je in de RSS feed wil zetten.
+
+<P>Een getal tussen 5 en 20 zou goed moeten zijn voor de meeste forums. Verhoog het getal als het forum erg veel gebruikt wordt.
View
9 lang/nl/help/forum/rsstype.html
@@ -0,0 +1,9 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>RSS feed voor dit forum</B></P>
+
+<P>Met deze optie kun je een RSS feed maken van dit forum.
+<P>Je kunt kiezen tussen twee forumtypes:
+<UL>
+<LI><B>Discussies:</B> Als je deze instelling gebruikt, dan zal de RSS feed nieuwe discussies bevatten met hun eerste bericht.
+<LI><B>Berichten:</B> Als je deze instelling gebruikt, dan zal de RSS feed elk nieuw bericht van dit forum bevatten.
+</UL>
+

0 comments on commit 6bd9e1b

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.