Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20060813)

  • Loading branch information...
moodler
moodler committed Aug 13, 2006
1 parent b5c240e commit 6c05439a08b3c566e2a444b4c6798f4547656d79
Showing with 2 additions and 1 deletion.
  1. +2 −1 install/lang/cs_utf8/installer.php
@@ -139,7 +139,8 @@
(U PHP 5.0.x můžete také přejít na nižší verzi 4.4.x či 4.3.x.)</p>';
$string['previous'] = 'Předchozí';
$string['remotedownloadnotallowed'] = 'Stahování komponent na server není povoleno (direktiva allow_url_fopen je ve stavu \'vypnuto\').<br /><br />Musíte soubor stáhnout <a href=\"$a->url\">$a->url</a> ručně, zkopírovat jej na serveru do umístění \"$a->dest\" a tam jej dekomprimovat.';
-$string['report'] = 'Report';
+$string['report'] = 'Protokol';
+$string['restricted'] = 'Nedostupné';
$string['safemode'] = 'Bezpečný režim (Safe Mode)';
$string['safemodeerror'] = 'Se zapnutým bezpečným režimem (Safe Mode) může mít Moodle problémy.';
$string['sessionautostart'] = 'Session Auto Start';

0 comments on commit 6c05439

Please sign in to comment.