Browse files

missing string for cron

  • Loading branch information...
1 parent 8600514 commit 6c1d90ce82ffea6331aa96d5a7e26422b369e8e8 koenr committed Jan 26, 2005
Showing with 2 additions and 1 deletion.
  1. +2 −1 lang/nl/admin.php
View
3 lang/nl/admin.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // admin.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004121600)
+ // admin.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005012501)
$string['adminseesallevents'] = 'Beheerders zien alle gebeurtenissen';
@@ -12,6 +12,7 @@
$string['confirmation'] = 'Bevestiging';
$string['confirmdeletedst'] = 'Het verwijderen van de voorkeuze voor zomertijd <strong>$a</strong> genoemd, zal onmiddellijk de zomertijdinstellingen voor alle gebruikers van die voorkeuze uitschakelen. Ben je er zeker van dat je verder wil gaan?';
$string['confirmdeletedstdefault'] = '<strong>De voorkeuze $a genoemd, wordt gebruikt voor alle gebruikers van deze site!</strong> Door deze te verwijderen zal hun instellingen voor de tijd wijzigen zonder waarschuwing. Ben je er zeker van dat je wil doorgaan?';
+$string['cronwarning'] = 'Het onderhoudsscript cron.php heeft de laatste 24 uur niet gelopen. <br />Als je dit nog niet geconfigureerd hebt, lees dan het onderdeel <em>Cron configureren</em> bij de installatie-instructies.';
$string['dstisapreference'] = 'Elke gebruiker kan kiezen welke voorkeuze voor zomertijd te gebruiken';
$string['dstisforcedto'] = 'Dwing alle gebruikers om het volgende te gebruiken';
$string['dstpresets'] = 'Instellingsmogelijkheden zomertijd';

0 comments on commit 6c1d90c

Please sign in to comment.