Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20080811)

  • Loading branch information...
1 parent 9839279 commit 6c1f6b016db1bdb225c5161ab9deaa6dd1940a32 moodlerobot committed Aug 11, 2008
Showing with 2 additions and 0 deletions.
  1. +1 −0 install/lang/sr_cr_utf8/installer.php
  2. +1 −0 install/lang/sr_lt_utf8/installer.php
@@ -60,6 +60,7 @@
$string['ctyperecommended'] = 'Инсталирање опционе PHP екстензије ctype се строго препоручује да би се унапредило функционисање сајта, поготово ако Ваш сајт подржава не-латиничне језике.';
$string['ctyperequired'] = 'PHP екстензије ctype је сада обавезна за Moodle, да би се унапредило функционисање сајта и да би се нудила вишејезична компатибилност.';
$string['curlrecommended'] = 'Инсталирање опционе Curl библиотеке је врло препоручљиво, јер је она неопходна за успешно коришћење функција за умрежавање.';
+$string['curlrequired'] = 'PHP екстензију cURL сада је обавезна за Moodle да би се комуницирало са Moodle репозиторијумима';
$string['customcheck'] = 'Друге провере';
$string['database'] = 'База података';
$string['databasecreationsettings'] = 'Сада је потребно конфигурисати подешавања базе података у којој ће се чувати највећи део Moodle података. Та база података ће бити креирана аутоматски приликом инсталације, са подешавањима специфицираним испод. <br />
@@ -60,6 +60,7 @@
$string['ctyperecommended'] = 'Instaliranje opcione PHP ekstenzije ctype se strogo preporučuje da bi se unapredilo funkcionisanje sajta, pogotovo ako Vaš sajt podržava ne-latinične jezike.';
$string['ctyperequired'] = 'PHP ekstenzije ctype je sada obavezna za Moodle, da bi se unapredilo funkcionisanje sajta i da bi se nudila višejezična kompatibilnost.';
$string['curlrecommended'] = 'Instaliranje opcione Curl biblioteke je vrlo preporučljivo, jer je ona neophodna za uspešno korišćenje funkcija za umrežavanje.';
+$string['curlrequired'] = 'PHP ekstenziju cURL sada je obavezna za Moodle da bi se komuniciralo sa Moodle repozitorijumima';
$string['customcheck'] = 'Druge provere';
$string['database'] = 'Baza podataka';
$string['databasecreationsettings'] = 'Sada je potrebno konfigurisati podešavanja baze podataka u kojoj će se čuvati najveći deo Moodle podataka. Ta baza podataka će biti kreirana automatski prilikom instalacije, sa podešavanjima specificiranim ispod. <br />

0 comments on commit 6c1f6b0

Please sign in to comment.