Skip to content
Browse files

Norwegian Primary School version ie (Grunnskole) from Anders Bjerkholt

anders@skoleveven.no
  • Loading branch information...
1 parent cf5f5cb commit 6cc3e56349bd392226737081ae5dce96a173ad8e moodler committed Apr 30, 2004
View
10 lang/no_gr/README
@@ -0,0 +1,10 @@
+Logg for endringer
+
+Oversettelse til Moodle v. 1.2.
+
+5. april 2004:
+Denne oversettelsen er tilpasset hovedsakelig for bruk i grunnskolen.
+Her brukes begreper som 'elever' og 'kurs' i stedet for 'studenter', 'studier' og 'klasser'.
+
+Oversettelsen er basert p� oversettelse fra 29. mars 2004 av Stig Bjarne Haugen, sbh@hinesna.no
+Denne oversettelsen vedlikeholdes av Anders Bjerkholt, anders@skoleveven.no
View
8 lang/no_gr/admin.php
@@ -0,0 +1,8 @@
+<?php
+
+$string['cachetext'] = 'Tekst cache levetid';
+$string['filteruploadedfiles'] = 'Filtrer opplastede filer';
+$string['upgradelogs'] = 'For full funksjonalitet må de gamle loggene oppgraderes. <a href=\"$a\">Mer informasjon</a>';
+$string['upgradinglogs'] = 'Oppgraderer logger';
+
+?>
View
54 lang/no_gr/assignment.php
@@ -0,0 +1,54 @@
+<?php
+
+
+$string['allowresubmit'] = 'Tillat ny innlevering';
+$string['assignmentdetails'] = 'Oppgavedetaljer';
+$string['assignmentmail'] = '$a->teacher har sendt en tilbakemelding på din
+innlevering \'$a->assignment\'. Du kan se tilbakemeldingen her: $a->url
+
+Du kan se tilbakemeldingen her:
+
+$a->url';
+$string['assignmentmailhtml'] = '$a->teacher har sendt en tilbakemelding på din
+innlevering \'<i>$a->assignment</i>\'<br /><br />
+Du kan se tilbakemeldingen <a href=\"$a->url\">her:</a>.';
+$string['assignmentname'] = 'Oppgavenavn';
+$string['assignmenttype'] = 'Oppgavetype';
+$string['configmaxbytes'] = 'Standard maksimum oppgavestørrelse for alle oppgavene på sidene (overordnet kursenes grenser og andre lokale innstillinger)';
+$string['description'] = 'Selve oppgaveteksten';
+$string['duedate'] = 'Innleveringsfrist';
+$string['duedateno'] = 'Ingen innleveringsfrist';
+$string['early'] = '$a før fristen';
+$string['existingfiledeleted'] = 'Eksisterende fil er slettet: $a';
+$string['failedupdatefeedback'] = 'Kunne ikke oppdatere tilbakemelding for levering til $a';
+$string['feedback'] = 'Tilbakemelding';
+$string['feedbackupdated'] = 'Tilbakemelding oppdatert for $a personer';
+$string['late'] = '$a for sent';
+$string['maximumgrade'] = 'Maks karakter/poeng';
+$string['maximumsize'] = 'Maks filstørrelse';
+$string['modulename'] = 'Oppgave';
+$string['modulenameplural'] = 'Oppgaver';
+$string['newsubmissions'] = 'Leverte oppgaver';
+$string['notgradedyet'] = 'Ikke satt karakter enda';
+$string['notsubmittedyet'] = 'Ikke levert enda';
+$string['overwritewarning'] = 'Advarsel: Laster du opp på nytt vil du OVERSKRIVE din leverte oppgave';
+$string['saveallfeedback'] = 'Lagre og send all(e) tilbakemelding(er)';
+$string['submissionfeedback'] = 'Tilbakemelding';
+$string['submissions'] = 'Leveringer';
+$string['submitassignment'] = 'Lever din oppgave med nettskjemaet nedenfor';
+$string['submitted'] = 'Levert';
+$string['typeoffline'] = 'Frakoplet aktivitet (Oppgaven skal IKKE leveres over nett med Moodle)';
+$string['typeuploadsingle'] = 'Last opp (kopiere) en fil til Moodle';
+$string['uploadbadname'] = 'Filnavnet inneholdt ugyldige tegn og filen kunne derfor ikke lastes opp';
+$string['uploadedfiles'] = 'Opplastede filer';
+$string['uploaderror'] = 'En feil oppstod ved lagring av filen på serveren';
+$string['uploadfailnoupdate'] = 'Filen ble lastet opp uten problemer, men vi kunne ikke oppdatere din levering!';
+$string['uploadfiletoobig'] = 'Beklager, filen er for stor (grensen er $a byte)';
+$string['uploadnofilefound'] = 'Ingen fil ble levert - er du sikker på at du valgte en å laste opp, eller er filen for stor?';
+$string['uploadnotregistered'] = '\'$a\' ble lastet opp riktig men leveringen kunne ikke registreres!';
+$string['uploadsuccess'] = 'Lastet opp \'$a\' uten problemer';
+$string['viewfeedback'] = 'Vis karakterer og tilbakemeldinger';
+$string['viewsubmissions'] = 'Vis $a leverte oppgaver';
+$string['yoursubmission'] = 'Din levering';
+
+?>
View
64 lang/no_gr/attendance.php
@@ -0,0 +1,64 @@
+<?php
+
+$string['absentlong'] = 'Fraværende';
+$string['absentshort'] = 'F';
+$string['addingmultiple'] = 'Legger til flere lister over tilstedeværelse...';
+$string['addmultiple'] = 'Leggtil flere lister over tilstedeværelse';
+$string['allmodulename'] = 'Alle lister over tilstedeværelse';
+$string['auto'] = 'automatisk';
+$string['autoattend'] = 'Registrer tilstedeværelse automatisk, basert på loggingen av brukerens aktivitet';
+$string['autoattendmulti'] = 'Registrer tilstedeværelse automatisk for alle lister, basert på loggingen av brukerens aktivitet';
+$string['autoattendshort'] = 'Automatisk fra logg';
+$string['choosedays'] = 'Hvilke ukedager vil du føre tilstedeværelse for?';
+$string['dayofroll'] = 'Hvilken dato vil du føre tilstedeværelse for?';
+$string['defaultautoattend'] = 'Vil du som standardvalg føre tilstedeværelse basert på loggingen av brukerens aktivitet?';
+$string['defaultdynamicsection'] = 'Vil du som standardvalg flytte listene over tilstedeværelse til rett uke?';
+$string['defaultgrade'] = 'Vil du som standardvalg gjøre det mulig å vurdere listene over tilstedeværelse?';
+$string['defaulthoursinclass'] = 'Hvor mange timer skal det som standardvalg være i listene over tilstedeværelse?';
+$string['defaultmaxgrade'] = 'Hva skal standardvalget for maksimum karakter for full tilstedeværelse være?';
+$string['defaultstudentstatus'] = 'Standardvalget for elevens status på nye lister over tilstedeværelse';
+$string['downloadexcelfull'] = 'Last ned komplett oversikt (Excel)';
+$string['downloadexceltotals'] = 'Last ned forenklet oversikt (Excel)';
+$string['downloadtextfull'] = 'Last ned rapport i fulltekst';
+$string['downloadtexttotals'] = 'Last ned sammendrag av rapporten som tekst';
+$string['dynamicsection'] = 'Bestem uke for tilstedeværelse (med utgångspunkt fra denne dato)';
+$string['dynamicsectionmulti'] = 'Plasser automatisk listene i sine respektive ukeseksjoner';
+$string['endbeforestart'] = 'Sluttdatoen er før startdatoen';
+$string['endmulti'] = 'Dato for siste liste over tilstedeværelse';
+$string['for'] = 'for';
+$string['friday'] = 'Fre';
+$string['gradevalue'] = 'Aktiver vurdering for denne listen';
+$string['gradevaluemulti'] = 'Aktiver vurdering for disse listene';
+$string['hoursinfullreport'] = 'Maksimum antall timer tilstedeværelse du vil vise på en enkelt side i en rapport';
+$string['maxgradevalue'] = 'Maksimum karakter for full tilstedeværelse';
+$string['modulename'] = 'Tilstedeværelse';
+$string['modulenameplural'] = 'Lister over tilstedeværelse';
+$string['monday'] = 'Man';
+$string['norolls'] = 'Det fins ingen lister over tilstedeværelse i dette kurset';
+$string['notes'] = 'Spesiell informasjon';
+$string['notesfor'] = 'Spesiell informasjon for ';
+$string['noviews'] = 'Dessverre, det fins ingen data om din konto her';
+$string['of'] = 'av';
+$string['pages'] = 'Sider';
+$string['presentlong'] = 'Tilstede';
+$string['presentshort'] = 'T';
+$string['saturday'] = 'Lør';
+$string['startafterend'] = 'Denne startdatoen er etter at kurset er avsluttet';
+$string['startmulti'] = 'Dato for den første listen over tilstedeværelse';
+$string['sunday'] = 'Søn';
+$string['takeroll'] = 'Ta med en liste for denne dagen?';
+$string['tardiesperabsence'] = 'Hvor mange ganger for sent skal regnes som ett tilfelle av fravær?';
+$string['tardylong'] = 'For sent';
+$string['tardyshort'] = 'S';
+$string['thursday'] = 'Tor';
+$string['tuesday'] = 'Tir';
+$string['viewall'] = 'Vis alle lister over tilstedeværelse';
+$string['viewmulti'] = 'Vis rapporten over flere sider';
+$string['viewone'] = 'Vis alle sider i rapporten';
+$string['viewsection'] = 'Vis alle lister over tilstedeværelse fra denne kategorien';
+$string['viewtable'] = 'Vis rapporten som en tabell';
+$string['viewweek'] = 'Vis alle lister over tilstedeværelse fra kalenderuken';
+$string['wednesday'] = 'Ons';
+$string['weekmodulename'] = 'Alle lister over tilstedeværelse den siste uken';
+
+?>
View
64 lang/no_gr/auth.php
@@ -0,0 +1,64 @@
+<?php
+
+
+$string['auth_dbdescription'] = 'Denne metoden bruker en ekstern database for å kontrollere om et gittt brukernavn og passord er gyldig. Hvis kontoen er ny, kan oplysninger fra andre felter også kopieres inn til Moodle.';
+$string['auth_dbextrafields'] = 'Disse feltene er valgfrie. Du kan velge å forhåndsutfylle noen brukerfelter i Moodle fra <B>den eksterne databasen</B> som du skriver her.<P> Hvis du ikke skriver noe her, vil standardverdierne bli brukt.<P> I alle tilfeller vil brukeren være i stand til å endre disse feltene når de er innlogget.';
+$string['auth_dbfieldpass'] = 'Navn på feltet som inneholder passord';
+$string['auth_dbfielduser'] = 'Navn på feltet som inneholder brukernavn';
+$string['auth_dbhost'] = 'Datamaskinen som er vertsmaskon for databaseserveren';
+$string['auth_dbname'] = 'Navnet på selve databasen';
+$string['auth_dbpass'] = 'Passord som passer til brukernavnet ovenfor';
+$string['auth_dbpasstype'] = 'Angi hvilket format passordfeltet bruker. MD5-kryptering er nyttig for å koble til vanlige nettapplikasjoner som PostNuke';
+$string['auth_dbtable'] = 'Navn på tabellen i databasen';
+$string['auth_dbtitle'] = 'Bruk en ekstern database';
+$string['auth_dbtype'] = 'Typen database (Se <A HREF=../lib/adodb/readme.htm#drivers>ADOdb documentation</A> for detaljer)';
+$string['auth_dbuser'] = 'Brukernavn med lesetilgang til databasen';
+$string['auth_emaildescription'] = 'E-postbekreftelse er standard autentiseringsmetode. Når brukerne registrerer seg og velger brukernavn og passord, vil en e-post om bekreftelse bli sendt til brukerens e-postadresse. Denne e-posten inneholder en sikker link til en side der brukeren kan bekrefte registreringen. Fremtidige innlogginger kontrolleres kun ved sammenligning av brukernavn og tilhørende passord som ligger i Moodle-databasen.';
+$string['auth_emailtitle'] = 'E-postbasert autentisering';
+$string['auth_imapdescription'] = 'Denne metoden bruker en IMAP-server for å sjekke om et gitt brukernevn og passord er gyldig.';
+$string['auth_imaphost'] = 'IMAP-serveradressen. Bruk IP-nummeret, ikke DNS-navn.';
+$string['auth_imapport'] = 'IMAP-serverens portnummer. Vanligvis er dette 143 eller 993.';
+$string['auth_imaptitle'] = 'Bruk en IMAP-server';
+$string['auth_imaptype'] = 'Typen IMAP-server. IMAP-servere kan ha forskjellige typer autentisering og kompatibilitet.';
+$string['auth_ldap_bind_dn'] = 'Hvis du vil bruke bind-user for å søke blant brukere skal det angis her. (Noe som f.eks. \'cn=ldapuser,ou=public,o=org\')';
+$string['auth_ldap_bind_pw'] = 'Passord for bind-user';
+$string['auth_ldap_contexts'] = 'Innholdsliste over hvor brukerne er. Del ulike sammenhenger med \';\'. (F.eks. \'ou=users,o=org; ou=others,o=org\')';
+$string['auth_ldap_create_context'] = 'Hvis du lar brukere registrere seg med e-postbekreftelse, spesifiser sammenhengen de registreres. Dette må være ulikt andre brukere for å forhindre sikkerhetsproblemer. Du trenger ikke å legge denne sammenhengen til variabelen ldap_context, Moodle vil automatisk søke etter brukere fra denne sammenhengen.';
+$string['auth_ldap_creators'] = 'Liste over grupper der medlemmene tillates å opprette nye kurssider. Separer flere grupper med \';\'. (Vanligvis f.eks. \'cn=teachers,ou=staff,o=myorg\')';
+$string['auth_ldap_host_url'] = 'Angi LDAP-vert i URL-form, f.eks. \'ldap://ldap.myorg.com/\' eller \'ldaps://ldap.myorg.com/\'';
+$string['auth_ldap_memberattribute'] = 'Spesifiser atributt for medlemmer i en gruppe, f.eks. \'medlem\'';
+$string['auth_ldap_search_sub'] = 'Sett verdi &lt;&gt; 0 hvis du vil søke etter brukere fra underemner.';
+$string['auth_ldap_update_userinfo'] = 'Oppdater brukerinfo (fornavn, etternavn, adresse...) fra LDAP til Moodle. Se /auth/ldap/attr_mappings.php for informasjon';
+$string['auth_ldap_user_attribute'] = 'Atributten for å navngi og søke etter brukere (vanligvis \'cn\').';
+$string['auth_ldapdescription'] = 'Denne metoden krever godkjenning opp mot en ekstern LDAP-server. Hvis det gitte brukernavnet/passordet er gyldig oppretter Moodle en ny bruger i databasen. Denne modulen kan lese brugerinfo fra LDAP og forhåndsutfylle ønskede felter i Moodle. For senere innlogging blir kun brukernavn og passord kontrollert.';
+$string['auth_ldapextrafields'] = 'Disse feltene er valgfrie. Du kan velge å forhåndsutfylle noen brukerfelter i Moodle på forhånd fra <B>LDAP-felterne</B> som du spesifiserer her. <P>Hvis du ikke skriver noe her, vil det ikke overføres noe fra LDAP og standardene i Moodle vil bli brukt i stedet.<P>Uansett vil brukeren være i stand til å endre disse feltene etter at de har logget inn.';
+$string['auth_ldaptitle'] = 'Bruk en LDAP-server';
+$string['auth_manualdescription'] = 'Denne metoden fjerner alle muligheter for brukere til å registrere seg på egenhånd. Alle kontoene må lages manuelt av administrator.';
+$string['auth_manualtitle'] = 'Bare manuelle kontoer';
+$string['auth_multiplehosts'] = 'Flere verter kan spesifiseres (f.eks. vert1.no;vert2.no;vert3.no)';
+$string['auth_nntpdescription'] = 'Denne metoden bruker en NNTP-server for å kontrollere om gitte brukernavn og passord er gyldige.';
+$string['auth_nntphost'] = 'NNTP-serveradressen. Bruk IP-nummeret, ikke DNS-navn.';
+$string['auth_nntpport'] = 'Serverport (119 er den vanligste)';
+$string['auth_nntptitle'] = 'Bruk en NNTP-server';
+$string['auth_nonedescription'] = 'Brukerne lage gyldige brukerkontoer med det samme og logge inn, uten godkjennelse opp mot en ekstern server og uten bekreftelse via e-post. Vær forsiktig med å bruke denne muligheten - tenk på sikkerhets- og administrasjonsproblemer dette kan medføre!';
+$string['auth_nonetitle'] = 'Ingen autentisering';
+$string['auth_pop3description'] = 'Denne metoden bruker en POP3-server for å kontrollere om gitte brukernavn og passord er gyldige.';
+$string['auth_pop3host'] = 'POP3-serveradressen. Bruk IP-nummeret, ikke DNS-navn.';
+$string['auth_pop3port'] = 'Serverport (110 er vanligst)';
+$string['auth_pop3title'] = 'Bruk en POP3-server';
+$string['auth_pop3type'] = 'Servertype. Hvis serveren din bruker sikkerhet med sertifikater, velg pop3cert.';
+$string['auth_user_create'] = 'Slå på brukerinnmelding';
+$string['auth_user_creation'] = 'Nye (anonyme) brukere kan opprette brukerkontoer med kilden til den eksterne autentiseringen og bekrefte via e-post. Hvis du slår på denne må du også huske på å konfigurere spesielle innstillinger for oppretting av brukere.';
+$string['auth_usernameexists'] = 'Noen har allerede valgt dette brukernavnet. Vennligst prøv et annet.';
+$string['authenticationoptions'] = 'Valgmuligheter autentisering';
+$string['authinstructions'] = 'Her kan du komme med informasjon til dine brukere om hvordan de skal lage sitt eget brukernavn og passord. Teksten du skriver her vil bli vist på login-siden. Hvis du ikke skriver noe her vil det ikke vises noe på login-siden.';
+$string['changepassword'] = 'URL for å endre passord';
+$string['changepasswordhelp'] = 'Her kan du angi et sted der dine brukere kan finne eller endre deres brukernavn og passord hvis de har glemt det. Brukerne vil få vist en knapp på login-siden. Hvis du ikke skriver noe her, vil knappen ikke vises.';
+$string['chooseauthmethod'] = 'Velg en autentiseringsmetode:';
+$string['guestloginbutton'] = 'Logg inn-knapp for gjester';
+$string['instructions'] = 'Instruksjoner';
+$string['md5'] = 'MD5-kryptering';
+$string['plaintext'] = 'Ren tekst';
+$string['showguestlogin'] = 'Du kan skjule eller vise logg inn-knappen for gjester på innloggingssiden.';
+
+?>
View
22 lang/no_gr/choice.php
@@ -0,0 +1,22 @@
+<?php
+
+
+$string['answered'] = 'Besvart';
+$string['choice'] = 'Svaralternativ $a';
+$string['choicename'] = 'Overskrift til spørsmålet';
+$string['choicetext'] = 'Spørsmålsformulering';
+$string['modulename'] = 'Spørsmål';
+$string['modulenameplural'] = 'Spørsmål';
+$string['mustchooseone'] = 'Du må velge et svar før du lagrer. Ingenting ble lagret.';
+$string['notanswered'] = 'Ikke besvart ennå';
+$string['publish'] = 'Vis resultater';
+$string['publishanonymous'] = 'Vis anonyme resultater uten å vise elevenes navn';
+$string['publishnames'] = 'Vis for elevene komplette resultater inkludert deres navn og hva de har svart';
+$string['publishnot'] = 'Ikke vis resultater til elevene';
+$string['responses'] = 'Svar';
+$string['responsesto'] = 'Svar på $a';
+$string['savemychoice'] = 'Lagre mitt svar';
+$string['showunanswered'] = 'Vis kolonnen med \'ikke svart\'';
+$string['viewallresponses'] = 'Vis $a svar';
+
+?>
View
64 lang/no_gr/dialogue.php
@@ -0,0 +1,64 @@
+<?php
+
+
+$string['addmynewentries'] = 'Legg til mine nye innlegg';
+$string['addmynewentry'] = 'Legg til mitt nye innlegg';
+$string['addsubject'] = 'Legg til emne';
+$string['allowmultiple'] = 'Tillat mer enn en dialog med samme person';
+$string['allowstudentdialogues'] = 'Tillat elev-til-elev-dialoger';
+$string['close'] = 'Avslutt';
+$string['closed'] = 'Avsluttet';
+$string['confirmclosure'] = 'Du holder på å avslutte en dialog med $a. Avsluttede dialoger kan ikke gjenåpnes. Hvis du avslutter denne dialogen kan du se den, men ikke legge noe til den. Om du vil fortsette å kommunisere med denne personen må du starte en ny dialog. Er du sikker på at du vil avslutte denne dialogen?';
+$string['deleteafter'] = 'Slett avsluttede dialoger etter (antall dager)';
+$string['dialogueclosed'] = 'Dialogen er avsluttet';
+$string['dialogueintro'] = 'Introduksjon til dialog';
+$string['dialoguemail'] = '$a->userfrom har skrevet et nytt innlegg i din dialog \'$a->dialogue\' Du kan lese det i dialogen din: $a->url';
+$string['dialoguemailhtml'] = '$a->userfrom har skrevet et nytt innlegg i din dialog \'<i>$a->dialogue</i>\'<br /><br /> Du kan lese det i <a href=\"$a->url\">dialogen din</a>.';
+$string['dialoguename'] = 'Dialogens navn';
+$string['dialogueopened'] = 'En dialog med $a er startet';
+$string['dialoguewith'] = 'Dialog med $a';
+$string['everybody'] = 'Alle';
+$string['furtherinformation'] = 'Mer informasjon';
+$string['lastentry'] = 'Siste innlegg';
+$string['maildefault'] = 'Standardvalg for e-post';
+$string['modulename'] = 'Dialog';
+$string['modulenameplural'] = 'Dialoger';
+$string['namehascloseddialogue'] = '$a har avsluttet dialogen';
+$string['newdialogueentries'] = 'Nye innlegg i dialogen';
+$string['newentry'] = 'Nytt innlegg';
+$string['noavailablepeople'] = 'Det er ingen brukere tilgjengelig for å ha en dialog med.';
+$string['nopersonchosen'] = 'Ingen person valgt';
+$string['nosubject'] = 'Ingen emne valgt';
+$string['notextentered'] = 'Ingen tekst skrevet inn';
+$string['notstarted'] = 'Du har ikke startet denne dialogen enda';
+$string['notyetseen'] = 'Ikke sett enda';
+$string['numberofentries'] = 'Antall innlegg';
+$string['numberofentriesadded'] = 'Antall innlegg lagt til: $a';
+$string['of'] = 'av';
+$string['onwrote'] = 'Om $a skrev';
+$string['onyouwrote'] = 'Om $a skrev du';
+$string['open'] = 'Åpne';
+$string['openadialoguewith'] = 'Start en dialog med';
+$string['opendialogue'] = 'Start dialog';
+$string['opendialogueentries'] = 'Åpne dialoger';
+$string['pane0'] = 'start en dialog';
+$string['pane1'] = '$a dialoger venter på svar fra deg';
+$string['pane1one'] = '1 dialog venter på svar fra deg';
+$string['pane2'] = '$a dialoger venter på svar fra den andre personen';
+$string['pane2one'] = '1 dialog venter på svar fra den andre personen';
+$string['pane3'] = '$a avsluttede dialoger';
+$string['pane3one'] = '1 avsluttet dialog';
+$string['seen'] = 'Sett for $a siden';
+$string['sendmailmessages'] = 'Send e-postbeskjed om mine nye innlegg';
+$string['status'] = 'Status';
+$string['studenttostudent'] = 'Elev til elev';
+$string['subject'] = 'Emne';
+$string['subjectadded'] = 'Emne lagt til';
+$string['teachertostudent'] = 'Lærer til elev';
+$string['typefirstentry'] = 'Skriv det første innlegget her';
+$string['typefollowup'] = 'Skriv oppfølgingen din her';
+$string['typeofdialogue'] = 'Type dialog';
+$string['typereply'] = 'Skriv svaret ditt her';
+$string['viewallentries'] = 'Vis $a dialoginnlegg';
+
+?>
View
98 lang/no_gr/editor.php
@@ -0,0 +1,98 @@
+<?php
+
+
+$string['about'] = 'Om denne HTML-editoren';
+$string['absbottom'] = 'Absolutt nederst';
+$string['absmiddle'] = 'Midstilt på tekstlinjen';
+$string['address'] = 'Adresse';
+$string['alignment'] = 'Plassering';
+$string['alternatetext'] = 'Alternativ tekst';
+$string['baseline'] = 'På tekstlinjen';
+$string['bold'] = 'Fet';
+$string['borderthickness'] = 'Kantlinje';
+$string['bottom'] = 'Bunn';
+$string['browse'] = 'Bla gjennom';
+$string['cancel'] = 'Avbryt';
+$string['cellpadding'] = 'Cellemarg';
+$string['cellspacing'] = 'Celleavstand';
+$string['choosechar'] = 'Velg tegn';
+$string['chooseicon'] = 'Velg ikonet du vil sette inn';
+$string['close'] = 'Lukk';
+$string['cols'] = 'Kolonner';
+$string['copy'] = 'Kopier';
+$string['createfolder'] = 'Lag mappe';
+$string['createlink'] = 'Sett inn lenke';
+$string['cut'] = 'Klipp ut';
+$string['delete'] = 'Slett';
+$string['filebrowser'] = 'Filbehandler';
+$string['forecolor'] = 'Skriftfarge';
+$string['heading'] = 'Overskrift';
+$string['height'] = 'Høyde';
+$string['hilitecolor'] = 'Bakgrunnsfarge';
+$string['horizontal'] = 'Horisontal';
+$string['horizontalrule'] = 'Horisontal skillelinje';
+$string['htmlmode'] = 'Vis HTML-kode';
+$string['imageurl'] = 'URL til bilde';
+$string['indent'] = 'Øk innrykk';
+$string['insertchar'] = 'Sett inn spesialtegn';
+$string['insertimage'] = 'Sett inn bilde';
+$string['insertlink'] = 'Sett inn lenke';
+$string['insertsmile'] = 'Sett inn smilefjes';
+$string['inserttable'] = 'Sett inn tabell';
+$string['italic'] = 'Kursiv';
+$string['justifycenter'] = 'Midtstill';
+$string['justifyfull'] = 'Blokkjuster';
+$string['justifyleft'] = 'Venstrejuster';
+$string['justifyright'] = 'Høyrejuster';
+$string['layout'] = 'Utseende';
+$string['left'] = 'Venstre';
+$string['linkproperties'] = 'Innstillinger for lenken';
+$string['linktarget'] = 'Målside';
+$string['linktargetblank'] = 'Nytt vindu';
+$string['linktargetnone'] = 'Ingen';
+$string['linktargetother'] = 'Annen';
+$string['linktargetself'] = 'Samme ramme';
+$string['linktargettop'] = 'Samme vindu';
+$string['linktitle'] = 'Tittel';
+$string['linkurl'] = 'URL';
+$string['middle'] = 'Midten';
+$string['move'] = 'Flytt';
+$string['normal'] = 'Normal';
+$string['notimage'] = 'Valgt fil er ikke en bildefil. Vennligst velg et bilde!';
+$string['notset'] = 'Ikke valgt';
+$string['ok'] = 'OK';
+$string['orderedlist'] = 'Nummerert liste';
+$string['outdent'] = 'Reduser innrykk';
+$string['paste'] = 'Lim inn';
+$string['path'] = 'Sti';
+$string['percent'] = 'Prosent';
+$string['pixels'] = 'Piksler';
+$string['popupeditor'] = 'Forstørr editoren';
+$string['preformatted'] = 'Formattert på forhånd';
+$string['preview'] = 'Forhåndsvis';
+$string['properties'] = 'Innstillinger';
+$string['redo'] = 'Gjør om siste handling';
+$string['rename'] = 'Gi nytt navn';
+$string['right'] = 'Høyre';
+$string['rows'] = 'Rader';
+$string['selection'] = 'Valg';
+$string['showhelp'] = 'Hjelp til å bruke HTML-editoren';
+$string['size'] = 'Størrelse';
+$string['spacing'] = 'Mellomrom';
+$string['strikethrough'] = 'Gjennomstreket';
+$string['subscript'] = 'Senket skrift';
+$string['superscript'] = 'Hevet skrift';
+$string['textindicator'] = 'Gjeldende stil';
+$string['textmode'] = 'Du er i TEKSTMODUS. Bruk knappen [<>] for å gå tilbake til WYSIWYG-modus.';
+$string['texttop'] = 'Øverst på tekstlinjen';
+$string['top'] = 'Topp';
+$string['type'] = 'Type';
+$string['underline'] = 'Understreket';
+$string['undo'] = 'Angre siste handling';
+$string['unorderedlist'] = 'Punktliste';
+$string['upload'] = 'Last opp';
+$string['vertical'] = 'Vertikal';
+$string['width'] = 'Bredde';
+$string['zip'] = 'Zip';
+
+?>
View
17 lang/no_gr/error.php
@@ -0,0 +1,17 @@
+<?php
+
+$string['coursegroupunknown'] = 'Kurs til gruppe $a er ikke spesifisert';
+$string['erroronline'] = 'Feil på linje $a';
+$string['fieldrequired'] = '\"$a\" er et obligatorisk felt';
+$string['groupalready'] = 'Brukeren tilhører allerede gruppen $a';
+$string['groupunknown'] = 'Gruppe $a er ikke tilordnet spesifisert kurs';
+$string['invalidfieldname'] = '\"$a\" er ikke et gyldig navn';
+$string['missingfield'] = 'Feltet \"$a\" mangler';
+$string['modulerequirementsnotmet'] = 'Modulen \"$a->modulename\" ($a->moduleversion) ble ikke installert. Den krever en nyere versjon av Moodle. (Nå bruker du $a->currentmoodle, du trenger $a->requiremoodle).';
+$string['notavailable'] = 'Det er ikke tilgjengelig enda';
+$string['restricteduser'] = 'Beklager, men din brukerkonto \"$a\" har ikke tilgang til å gjøre det.';
+$string['unknowncourse'] = 'Ingen kurs med navnet \"$a\"';
+$string['usernotaddederror'] = 'Bruker \"$a\" ble ikke lagt til - ukjent feil';
+$string['usernotaddedregistered'] = 'Bruker \"$a\" ble ikke lagt til - allerede registrert';
+
+?>
View
175 lang/no_gr/exercise.php
@@ -0,0 +1,175 @@
+<?php
+
+
+$string['absent'] = 'Fravær';
+$string['accumulative'] = 'Akkumulerende';
+$string['action'] = 'Handling';
+$string['ago'] = 'for $a siden';
+$string['allgradeshaveamaximumof'] = 'Alle karakterer har en maksimumsverdi på: $a';
+$string['amend'] = 'Legg til';
+$string['amendassessmentelements'] = 'Legg til elementer for vurdering';
+$string['amendtitle'] = 'Forbedre tittelen';
+$string['assess'] = 'Vurder';
+$string['assessed'] = 'Vurdert';
+$string['assessment'] = 'Vurdering';
+$string['assessmentby'] = 'Vurdert av $a';
+$string['assessmentform'] = 'Skjema for vurdering';
+$string['assessmentmadebythe'] = 'Vurdering gjort av $a';
+$string['assessmentofthissubmission'] = 'Vurdering til denne innlevering';
+$string['assessments'] = 'Vurderinger';
+$string['atthisstageyou'] = 'I denne fasen har du fullført en vurdering.<br />
+ Kanskje vil du revidere ditt arbeide i lys av denne innleveringen.<br />
+ Hvis du velger å gjøre dette, ikke glem også å revidere din vurdering.<br />
+ Du kan gjøre det ved å klikke på lenken for ny vurdering nedenfor.';
+$string['awaitingassessmentbythe'] = 'Venter på vurdering av $a ';
+$string['awaitingfeedbackfromthe'] = 'Venter på tilbakemelding fra $a';
+$string['clearlateflag'] = 'Slett siste merknad';
+$string['comment'] = 'Kommentar';
+$string['confirmdeletionofthisitem'] = 'Bekreft sletting av denne $a';
+$string['correct'] = 'Riktig';
+$string['criterion'] = 'Kriterier';
+$string['deadline'] = 'Frist';
+$string['deadlineis'] = 'Fristen er $a';
+$string['delete'] = 'Slett ';
+$string['deleting'] = 'Sletter...';
+$string['description'] = 'Beskrivelse';
+$string['descriptionofexercise'] = '$a lager en beskrivelse av en øvelse i Word- eller HTML-format og laster opp denne filen i øvelsen før den blir tilgjengelig. Det er mulig å lage oppsett med varianter av samme øvelse eller oppgave, enten i Word- eller HTML-format og laste opp disse til øvelsen innen den gjøres tilgjengelig av $a';
+$string['detailsofassessment'] = 'Detaljer om vurderingen';
+$string['displayoffinalgrades'] = 'Vis endelige karakterer';
+$string['doubleupload'] = 'Advarsel: Denne innleveringen er antakeligvis sendt to ganger. Gå til siden for \'Administrasjon\' og sjekk om denne brukeren har sendt inn to innleveringer nesten samtidig. Fjern en av disse før du fortsetter.';
+$string['duedate'] = 'Innleveringsfrist';
+$string['edit'] = 'Rediger';
+$string['editingassessmentelements'] = 'Redigerer komponenter i det som er vurdert';
+$string['element'] = 'Element';
+$string['elementweight'] = 'Vekting av element';
+$string['entriessaved'] = 'Oppføringer lagret';
+$string['errorbanded'] = 'Utestengt';
+$string['excellent'] = 'Utmerket';
+$string['exerciseassessments'] = 'Vurdering av øvelse';
+$string['exercisefeedback'] = 'Tilbakemelding til øvelse';
+$string['exercisesubmissions'] = 'Leverte øvelser';
+$string['generalcomment'] = 'Generell kommentar';
+$string['good'] = 'Bra ';
+$string['gradeassessment'] = 'Karaktervurdering';
+$string['gradeforassessment'] = 'Karakter for vurdering';
+$string['gradeforstudentsassessment'] = 'Karakter for $a vurdering';
+$string['gradeforsubmission'] = 'Vurdering for inlevert øvelse';
+$string['gradetable'] = 'Karaktertabell';
+$string['gradingstrategy'] = 'Strategi for karaktersetting';
+$string['handlingofmultiplesubmissions'] = 'Håndtering av flere innleverte øvelser';
+$string['hidenamesfromstudents'] = 'Skjul navn for elevene';
+$string['incorrect'] = 'Uriktig';
+$string['leaguetable'] = 'Tabelloversikt over innleverte arbeider';
+$string['mail1'] = 'Din øvelse \'$a\' er vurdert av';
+$string['mail2'] = 'Kommentarer og karakterer kan leses i øvelsen \'$a\'';
+$string['mail3'] = 'Du kan se det i øvelsen din';
+$string['mail6'] = 'Din vurdering av øvelsen \'$a\' er revurdert';
+$string['mail7'] = 'Kommentaren gitt av $a kan leses i øvelsen';
+$string['managingassignment'] = 'Administrer øvelsen';
+$string['maximumsize'] = 'Maksimum størrelse';
+$string['modulename'] = 'Øvelse';
+$string['modulenameplural'] = 'Øvelser';
+$string['movingtophase'] = 'Går over til fase $a';
+$string['multiplesubmissions'] = 'Flere innleveringer';
+$string['noexercisedescriptionssubmitted'] = 'Ingen beskrivelse av øvelsen er sendt';
+$string['nosubmissions'] = 'Ingen innleveringer';
+$string['notassessedyet'] = 'Ikke vurdert enda';
+$string['notavailable'] = 'Ikke tilgjengelig';
+$string['noteonassessmentelements'] = 'Merk at karaktersettingen er delt inn i flere \'elementer for vurdering\'.<br />
+ Dette gjør karaktersettingen enklere og mer konsekvent. Som lærer må du legge til disse <br />
+ elementene før du gjør øvelsen tilgjengelig for elevene. Dette gjøres ved å<br />
+ klikke på øvelsen på studiesiden. Hvis ingen elementer er til stede blir du spurt om <br />
+ å legge dem til. Du kan endre antallet elementer med å bruke skjermbildet \"Rediger øvelse\",<br />
+ elementene i seg selv kan hentes fra skjermbildet \"Administrer øvelsen\".';
+$string['noteonstudentassessments'] = '{ Betyg/omdöme från lärande/Betyg/omdöme för betyg/omdöme av distanslärare';
+$string['notgraded'] = 'Ikke satt karakter';
+$string['notitlegiven'] = 'Ingen tittel satt';
+$string['nowpleasemakeyourownassessment'] = 'Nå skal du selv vurdere av det arbeidet som $a har gjort.<br />
+ Legg merke til at skjemaet for vurdering som standardvalg (forhåndsinnstilt) har samme system for vurdering som <br />
+ skjemaet for elever. Du bør gjøre alle endringer du mener er nødvendig og etterpå klikke på<br />
+ en av knappene nederst på siden.';
+$string['numberofassessmentelements'] = 'Antal kommentarer, komponenteri bedömning/värdering/betygssättning, \'grade bands\', kriterier eller kategorier i en Rubrik';
+$string['numberofentries'] = 'Antall oppføringer';
+$string['numberofnegativeresponses'] = 'Antall negative svar';
+$string['onesubmission'] = 'En innlevert øvelse';
+$string['optionaladjustment'] = 'Valgfrie innstillinger';
+$string['overallgrade'] = 'Samlet karakter';
+$string['phase'] = 'Fase';
+$string['phase1'] = 'Lag øvelse';
+$string['phase1short'] = 'Lag';
+$string['phase2'] = 'Tillat $a vurderinger og innleveringer';
+$string['phase2short'] = 'Åpne';
+$string['phase3'] = 'Avsluttet $a vurderinger og innleveringer';
+$string['phase3short'] = 'Avsluttet';
+$string['pleasegradetheassessment'] = 'Vennligst sett karakter på vurderingen av arbeidet som $a har levert';
+$string['pleasesubmityourwork'] = 'Vennligst bruk dette skjemaet for levering';
+$string['pleaseusethisform'] = 'Vennligst fyll ut dette skjemaet når du har <br />
+ gjort alt som inngår i instruksjonen for øvelsen som vises nedenfor.';
+$string['pleaseviewtheexercise'] = 'Vennligst se på øvelsen nedenfor ved å klikke på tittelen.<br />
+ Du bør følge instruksjonene til denne øvelsen.<br />
+ Når du er fornøyd med å ha løst øvelsen bra bør du klikke på lenken \"Vurder\" eller lenken \"Vurder på nytt\" til høyre for tittelen. Når du har gjort denne vurderingen får du ytterligere instruksjoner.';
+$string['poor'] = 'Dårlig';
+$string['present'] = 'Til stede';
+$string['reasonforadjustment'] = 'Årsak til endring';
+$string['reassess'] = 'Vurder på nytt';
+$string['resubmissionfor'] = 'Ny innlevering for $a';
+$string['resubmitnote'] = '* betyr at $a har rett til å levere inn på nytt.<br />
+ Dette merket kan du sette på hvilken innlevering som helst ved å vurdere den på nytt og klikke på <b>Tillat $a å levere på nytt</b>-knappen. Elevene kan levere på nytt når dette merket vises ved <b>hvilken som helst</b> av deres innleverte bidrag.';
+$string['rubric'] = 'Rubrikk';
+$string['savedok'] = 'Lagret OK';
+$string['saveentries'] = 'Lagre oppføringer';
+$string['savemyassessment'] = 'Lagre min vurdering';
+$string['saveweights'] = 'Lagre vekting';
+$string['scale10'] = 'Score av 10';
+$string['scale100'] = 'Score av 100';
+$string['scale20'] = 'Score av 20';
+$string['scalecorrect'] = '2 poengs Riktig/Galt-skala';
+$string['scaleexcellent4'] = '4 poengs Svært bra/Svært dårlig-skala';
+$string['scaleexcellent5'] = '5 poengs Svært bra/Svært dårlig-skala';
+$string['scaleexcellent7'] = '7 poengs Svært bra/Svært dårlig-skala';
+$string['scalegood3'] = '3 poengs Bra/Dårlig-skala';
+$string['scalepresent'] = '2 poengs Tilstede/Fraværende-skala';
+$string['scaleyes'] = '2 poengs Ja/Nei-skala';
+$string['specimenassessmentform'] = 'Eksempel på skjema for vurdering';
+$string['studentallowedtoresubmit'] = '$a TILLATES å levere på nytt';
+$string['studentassessments'] = '$a vurderinger';
+$string['studentnotallowed'] = '$a tillates IKKE å levee på nytt (eller behøver ikke)';
+$string['studentsubmissions'] = '$a innleveringer';
+$string['studentsubmissionsforassessment'] = '$a av elevinnleveringer klare til vurdering';
+$string['submission'] = 'Innlevering';
+$string['submissions'] = 'Innleveringer';
+$string['submissionsnowclosed'] = 'Innlevering er avsluttet - fristen er gått ut';
+$string['submitexercisedescription'] = 'Send beskrivelse av øvelse';
+$string['submitted'] = 'Levert';
+$string['submittedby'] = 'Levert av';
+$string['suggestedgrade'] = 'Foreslått karakter';
+$string['teacherassessment'] = '$a vurderinger';
+$string['teacherassessmenttable'] = '$a vurderingestabell';
+$string['teacherscomment'] = 'Lærerens kommentar';
+$string['theexercise'] = 'Øvelsen';
+$string['theexerciseandthesubmissionby'] = 'Øvelsen og innleverte bidrag av $a';
+$string['thegradeis'] = 'Karakteren er $a';
+$string['thereisfeedbackfromthe'] = 'Det har kommet tilbakemelding fra $a';
+$string['thisisaresubmission'] = 'Dette er en ny innlevering fra $a<br />
+ Din vurdering av tidligere levering vises.<br />
+ Når du har sett på de sist leverte bidragene, vennligst rett/endre vurderingen og klikk på en av knappene nederst på siden';
+$string['title'] = 'Tittel';
+$string['typeofscale'] = 'Type skala';
+$string['ungradedstudentassessments'] = '$a ikke vurderte vurderinger av elever';
+$string['usemaximum'] = 'Bruk maksimun';
+$string['usemean'] = 'Bruk middel';
+$string['verypoor'] = 'Svært dårlig';
+$string['view'] = 'Vis';
+$string['viewassessment'] = 'Vis vurdering';
+$string['warningonamendingelements'] = 'ADVARSEL: Det er innsendte vurderinger. <br />IKKE endre antallet elementer, typen skala eller elementenes vekting.';
+$string['weightederrorcount'] = 'Feil med summering av vekting: $a';
+$string['weightforgradingofassessments'] = 'Vekting for karaktersetting av vurderinger';
+$string['weightforteacherassessments'] = 'Vekting for $a vurderinger';
+$string['weights'] = 'Vekting';
+$string['weightssaved'] = 'Vekting lagret';
+$string['weightsusedforoverallgrade'] = 'Vekting for endelig karakter';
+$string['yourassessment'] = 'Din vurdering';
+$string['yourfeedbackgoeshere'] = 'Skriv din tilbakemelding her';
+$string['yoursubmission'] = 'Din innlevering';
+
+?>
View
135 lang/no_gr/forum.php
@@ -0,0 +1,135 @@
+<?php
+
+
+$string['addanewdiscussion'] = 'Skriv i dette forumet';
+$string['addanewtopic'] = 'Skriv i dette forumet';
+$string['allowchoice'] = 'Alle kan velge';
+$string['allowdiscussions'] = 'Kan en $a skrive i dette forumet?';
+$string['allowratings'] = 'Kan innlegg bli gitt poeng/karakter?';
+$string['allowsdiscussions'] = 'Dette forumet tillater alle å starte nye diskusjoner.';
+$string['anyfile'] = 'Hvilken som helst fil';
+$string['attachment'] = 'Vedlegg';
+$string['bynameondate'] = 'av $a->name - $a->date';
+$string['configdisplaymode'] = 'Standard visningsmåte for diskusjoner dersom dette ikke er valgt.';
+$string['configlongpost'] = 'Alle innlegg over denne lengden (ikke inkludert HTML) blir regnet som lange.';
+$string['configmanydiscussions'] = 'Maksimum antall diskusjoner vist i et forum per side';
+$string['configmaxbytes'] = 'Standard maksimum størrelse for alle forumvedleggene på nettstedet (overordnet kursenes grenser og andre lokale innstillinger)';
+$string['configshortpost'] = 'Alle innlegg under denne lengden (ikke inkludert HTML) blir regnet som korte.';
+$string['couldnotadd'] = 'Kunne ikke legge ut ditt innlegg pga. en ukjent feil';
+$string['couldnotdeleteratings'] = 'Beklager, innlegget kan ikke slettes siden det allerede er gitt poeng/karakter';
+$string['couldnotdeletereplies'] = 'Beklager, innlegget kan ikke slettes siden noen allerede har svart på det';
+$string['couldnotupdate'] = 'Kunne ikke oppdatere innlegget pga. en ukjent feil';
+$string['delete'] = 'Slett';
+$string['deleteddiscussion'] = 'Innlegget er slettet';
+$string['deletedpost'] = 'Innlegget er slettet';
+$string['deletesure'] = 'Er du sikker på at du vil slette dette innlegget?';
+$string['discussion'] = 'Diskusjon';
+$string['discussionmoved'] = 'Denne diskusjonen er flyttet til \'$a\'.';
+$string['discussions'] = 'Diskusjoner';
+$string['discussionsstartedby'] = 'Diskusjoner startet av $a';
+$string['discussionsstartedbyrecent'] = 'Diskusjoner nylig startet av $a';
+$string['discussthistopic'] = 'Diskuter dette emnet';
+$string['eachuserforum'] = 'Hver bruker starter en diskusjon';
+$string['edit'] = 'Rediger';
+$string['editing'] = 'Redigerer';
+$string['emptymessage'] = 'Noe var galt med ditt innlegg. Kanskje det var blant, eller vedlegget var for stort. Dine endringer er IKKE lagret. (Merk at BÅDE feltet \"Overskrift\" og \"Beskjed\" MÅ fylles ut!)';
+$string['everyonecanchoose'] = 'Alle kan velge om de vil abonnere';
+$string['everyoneissubscribed'] = 'Alle abonnerer på dette forumet';
+$string['forcesubscribe'] = 'Tving alle til å abonnere';
+$string['forcesubscribeq'] = 'Tving alle til å abonnere?';
+$string['forum'] = 'Forum';
+$string['forumintro'] = 'Heading/infotekst til forumet';
+$string['forumname'] = 'Forumnavn';
+$string['forums'] = 'Fora';
+$string['forumtype'] = 'Forumtype';
+$string['generalforum'] = 'Vanlig forum (Passer i de fleste sammenhenger)';
+$string['generalforums'] = 'Generelle fora';
+$string['inforum'] = 'i $a';
+$string['intronews'] = 'Her vil det komme nyheter og kunngjøringer.';
+$string['introsocial'] = 'Et åpent forum der du kan skrive om hva du vil';
+$string['introteacher'] = 'Et forum kun for lærere';
+$string['lastpost'] = 'Siste innlegg';
+$string['learningforums'] = 'Læringsforum';
+$string['maxattachmentsize'] = 'Maksimum størrelse på vedlegg';
+$string['maxtimehaspassed'] = 'Beklager, men makstiden ($a) for å kunne redigere dette innlegget har gått ut!';
+$string['message'] = 'Beskjed';
+$string['modeflatnewestfirst'] = 'Vis svar flatt, nyeste innlegg først.';
+$string['modeflatoldestfirst'] = 'Vis svar flatt, eldste innlegg først.';
+$string['modenested'] = 'Vis svar nøstet (Overskrift og innhold)';
+$string['modethreaded'] = 'Vis svar som tråd (Kun overskrifter)';
+$string['modulename'] = 'Forum';
+$string['modulenameplural'] = 'Fora';
+$string['more'] = 'mer';
+$string['movethisdiscussionto'] = 'Flytt diskusjonen til annet forum...';
+$string['namenews'] = 'Oppslagstavle';
+$string['namesocial'] = 'Sosialt forum';
+$string['nameteacher'] = 'Lærerforum';
+$string['newforumposts'] = 'Nye foruminnlegg';
+$string['nodiscussions'] = 'Ingen har skrevet i dette forumet enda';
+$string['noguestpost'] = 'Beklager, gjester kan ikke skrive innlegg';
+$string['nomorepostscontaining'] = 'Ingen flere innlegg som inneholder \'$a\' ble funnet';
+$string['nonews'] = 'Ingen beskjeder er skrevet enda';
+$string['noposts'] = 'Ingen innlegg';
+$string['nopostscontaining'] = 'Ingen innlegg som inneholdt \'$a\' ble funnet';
+$string['nosubscribers'] = 'Det er forløpig ingen som ønsker å motta e-postkopier fra dette forumet';
+$string['notingroup'] = 'Beklager, men du må være medlem i en gruppe for å se dette forumet.';
+$string['nownotsubscribed'] = '$a->name vil IKKE motta e-postkopier fra \'$a->forum\'.';
+$string['nowsubscribed'] = '$a->name VIL motta e-postkopier fra \'$a->forum\'.';
+$string['numposts'] = '$a innlegg';
+$string['olderdiscussions'] = 'Eldre diskusjoner';
+$string['openmode0'] = 'Hverken skrive eller svare i dette forumet';
+$string['openmode1'] = 'Ikke skrive egne emner, men svare på lærernes';
+$string['openmode2'] = 'Både skrive egne innlegg og svare på andres';
+$string['parent'] = 'Les forrige innlegg';
+$string['parentofthispost'] = 'Første innlegg i denne diskusjonen';
+$string['postadded'] = 'Ditt innlegg ble sendt.<P>Du har $a til å redigere det hvis du vil gjøre endringer.';
+$string['postincontext'] = 'Se dette innlegget i ramme';
+$string['postmailinfo'] = 'Dette er en <b>kopi</b> av en beskjed skrevet på $a nettside. For å skrive er svar <b>via nettsiden</b>, bruk denne lenken:';
+$string['postrating1'] = 'Mest individuell (rasjonell) læring';
+$string['postrating2'] = 'Individuell (rasjonell) og sosial (empatisk)';
+$string['postrating3'] = 'Mest sosial (empatisk) læring';
+$string['posts'] = 'Innlegg';
+$string['postupdated'] = 'Ditt innlegg ble oppdatert';
+$string['processingpost'] = 'Behandler innlegg $a';
+$string['rate'] = 'Vurdering';
+$string['rating'] = 'Vurdering';
+$string['ratingeveryone'] = 'Alle kan vurdere innlegg';
+$string['ratingno'] = 'Ingen vurderinger';
+$string['ratingonlyteachers'] = 'Bare $a kan vurdere innlegg';
+$string['ratingpublic'] = '$a kan se alles vurderinger';
+$string['ratingpublicnot'] = '$a kan bare se deres egne vurderinger';
+$string['ratings'] = 'Vurderinger';
+$string['ratingssaved'] = 'Vurdering lagret';
+$string['ratingsuse'] = 'Bruk vurdering';
+$string['ratingtime'] = 'Begrens vurdering til innlegg med datoer:';
+$string['re'] = 'Svar:';
+$string['readtherest'] = 'Les resten av dette emnet';
+$string['replies'] = 'Svar';
+$string['repliesmany'] = '$a svar til nå';
+$string['repliesone'] = '$a svar til nå';
+$string['reply'] = 'Skriv svar på nettsiden';
+$string['replyforum'] = 'Svar til forum';
+$string['search'] = 'Søk';
+$string['searchforums'] = 'Søk i fora';
+$string['searcholderposts'] = 'Søk i eldre innlegg';
+$string['searchresults'] = 'Søkeresultater';
+$string['sendinratings'] = 'Send inn min siste vurdering';
+$string['showsubscribers'] = 'Vis liste over e-postmottakere til dette forumet';
+$string['singleforum'] = 'En enkel diskusjon';
+$string['startedby'] = 'Startet av';
+$string['subject'] = 'Overskrift';
+$string['subscribe'] = 'Få e-postkopier fra dette forumet (Abonner)';
+$string['subscribed'] = 'Abonnerer';
+$string['subscribers'] = 'Abonnenter';
+$string['subscribersto'] = 'Abonnenter på \'$a\'';
+$string['subscribestart'] = 'Jeg ØNSKER e-postkopier av innleggene i dette forumet';
+$string['subscribestop'] = 'Jeg ønsker IKKE e-postkopier av innleggene i dette forumet';
+$string['subscription'] = 'Abonnement';
+$string['subscriptions'] = 'Abonnement';
+$string['unsubscribe'] = 'Si opp abonnement på dette forum';
+$string['unsubscribed'] = 'Ikke abonnent';
+$string['youratedthis'] = 'Du vurderte denne';
+$string['yournewtopic'] = 'Ditt nye diskusjonsemne';
+$string['yourreply'] = 'Ditt svar';
+
+?>
View
157 lang/no_gr/glossary.php
@@ -0,0 +1,157 @@
+<?php
+
+
+$string['addcomment'] = 'Legg til kommentar';
+$string['addentry'] = 'Legg til ny oppføring';
+$string['addingcomment'] = 'Legg til en kommentar';
+$string['aliases'] = 'Synonym(er)';
+$string['allcategories'] = 'Alle kategorier';
+$string['allentries'] = 'ALLE';
+$string['allowcomments'] = 'Tillat kommentarer til oppføringer';
+$string['allowduplicatedentries'] = 'Tillat duplikate oppføringer';
+$string['allowratings'] = 'Tillat vurdering av oppføringer';
+$string['answer'] = 'Svar';
+$string['approve'] = 'Godkjenn';
+$string['areyousuredelete'] = 'Er du sikker på at du vil slette denne oppføringen?';
+$string['areyousuredeletecomment'] = 'Er du sikker på at du vil slette denne kommentaren?';
+$string['areyousureexport'] = 'Er du sikker på at du vil eksportere denne oppføringen til';
+$string['ascending'] = '(stigende)';
+$string['attachment'] = 'Vedlegg';
+$string['authorview'] = 'Sorter etter forfatter';
+$string['back'] = 'Tilbake';
+$string['cantinsertcat'] = 'Kan ikke sette inn kategori';
+$string['cantinsertrec'] = 'Kan ikke sette inn oppføring';
+$string['cantinsertrel'] = 'Kan ikke sette inn relatert kategoriinnlegg';
+$string['casesensitive'] = 'Store og små bokstaver må stemme i denne oppføringen';
+$string['categories'] = 'Kategorier';
+$string['category'] = 'Kategori';
+$string['categorydeleted'] = 'Kategori slettet';
+$string['categoryview'] = 'Sorter etter kategori ';
+$string['cnfallowcomments'] = 'Bestem om ordboken skal tillate kommentarer til oppføringer som standard';
+$string['cnfallowdupentries'] = 'Bestem om ordboken skal tillate duplikate oppføringer som standard';
+$string['cnfapprovalstatus'] = 'Bestem standard godkjenningsstatus for oppføringer lagt inn av elever';
+$string['cnfcasesensitive'] = 'Bestem om oppføringer som skal lenkes må passe med store/små bokstaver som standard';
+$string['cnfdefaulthook'] = 'Velg standardvalg som skal vises når ordboken vises for første gang';
+$string['cnfdefaultmode'] = 'Velg standard ramme som skal vises når ordboken vises første gang';
+$string['cnffullmatch'] = 'Bestem om oppføringer som skal lenkes må passe med store/små bokstaver som standard i målteksten';
+$string['cnflinkentry'] = 'Velg om oppføringer skal lenkes automatisk som standard';
+$string['cnflinkglossaries'] = 'Velg om ordbøker skal lenkes automatisk som standard';
+$string['cnfrelatedview'] = 'Velg visningsformat som skal brukes i automatisk lenking og visning av oppføringer';
+$string['cnfshowgroup'] = 'Velg om skille mellom grupper skal vises eller ikke';
+$string['cnfsortkey'] = 'Velog standard sorteringsnøkkel';
+$string['cnfsortorder'] = 'Velg standard sorteringsrekkefølge';
+$string['cnfstudentcanpost'] = 'Bestem om elever kan eller ikke kan lage oppføringer som standard';
+$string['comment'] = 'Kommentar';
+$string['commentdeleted'] = 'Kommentaren er slettet.';
+$string['comments'] = 'Kommentarer';
+$string['commentson'] = 'Kommentar til';
+$string['commentupdated'] = 'Kommentaren er oppdatert.';
+$string['concept'] = 'Begrep';
+$string['concepts'] = 'Begreper';
+$string['currentglossary'] = 'Gjeldende ordbok';
+$string['dateview'] = 'Sorter etter dato';
+$string['defaultapproval'] = 'Standard godkjenningstatus';
+$string['definition'] = 'Definisjon';
+$string['definitions'] = 'Definisjoner';
+$string['deleteentry'] = 'Slett oppføring';
+$string['deletingcomment'] = 'Sletter kommentar';
+$string['deletingnoneemptycategory'] = 'Dersom du sletter denne kategorien vil du ikke slette oppføringene den inneholder - de vil markeres som \'ikke kategorisert\'.';
+$string['descending'] = '(synkende)';
+$string['destination'] = 'Mål';
+$string['displayformat'] = 'Visningsformat';
+$string['displayformat2'] = 'Full med forfatter';
+$string['displayformat3'] = 'Leksikon';
+$string['displayformat4'] = 'OSS - Ofte stilte spørsmål';
+$string['displayformat5'] = 'Full uten forfatter';
+$string['displayformat6'] = 'Liste over oppføringer';
+$string['displayformatcontinuous'] = 'Kontinuerlig uten forfatter';
+$string['displayformatdefault'] = 'Enkel ordlistestil';
+$string['displayformats'] = 'Visningsformater';
+$string['duplicateentry'] = 'Duplikatoppføring';
+$string['editcategories'] = 'Rediger kategorier';
+$string['editentry'] = 'Rediger oppføring';
+$string['editingcomment'] = 'Rediger kommentar';
+$string['entbypage'] = 'Oppføringer vist per side';
+$string['entries'] = 'Oppføringer';
+$string['entrieswithoutcategory'] = 'Oppføringer uten kategori';
+$string['entry'] = 'Oppføring';
+$string['entryalreadyexist'] = 'Oppføringen eksisterer allerede';
+$string['entryapproved'] = 'Denne oppføringen er godkjent';
+$string['entrydeleted'] = 'Oppføringen er slettet';
+$string['entryexported'] = 'Oppføringen er eksportert';
+$string['entryishidden'] = '(oppføringen er skjult)';
+$string['entryusedynalink'] = 'Lag lenker til denne oppføringen automatisk';
+$string['explainaddentry'] = 'Legg til en oppføring til gjeldende ordbok. <br />\'Begrep\' og \'Definisjon\' er obligatoriske felter.';
+$string['explainall'] = 'Vis ALLE oppføringene på en side';
+$string['explainalphabet'] = 'Bla gjennom ordboken med dette indekset';
+$string['explainexport'] = 'En fil er opprettet.<br /><small>(Se lenken nederst på siden, \'Eksportert fil\'.)</small><br />Last den ned og lagre den. Du kan importere den senere i dette kurs eller i andre kurs.
+
+Last den ned og ';
+$string['explainimport'] = '<b>Du må velge:</b><li>Hvilken fil du vil importere (Klikk \'Bla gjennom...\')<li>Til hvilken ordliste den skal (Velg \'Mål\')<li>Skal kategorier også importeres (Sett en hake i boksen \'Importer kategorier\')<li>Velg det du ønsker nedenfor og klikk \'Lagre endringer\' for å se resultatet.';
+$string['explainspecial'] = 'Vis oppføringer som starter med andre tegn enn bokstaver';
+$string['exportedentry'] = 'Eksportert oppføring';
+$string['exportedfile'] = 'Eksportert fil';
+$string['exportentries'] = 'Eksporter oppføringer';
+$string['exportglossary'] = 'Eksporter ordbok';
+$string['exporttomainglossary'] = 'Eksporter til hovedordbok';
+$string['filetoimport'] = 'Fil du vil importere';
+$string['fillfields'] = '\'Begrep\' og \'Definisjon\' er obligatoriske felter.';
+$string['filtername'] = 'Automatisk lenking i ordbok';
+$string['fullmatch'] = 'Bare hele ord blir lenket<br /><small>(når det lenkes automatisk)</small>';
+$string['glossarytype'] = 'Type ordbok';
+$string['glosssaryexported'] = 'Ordbok eksportert';
+$string['importcategories'] = 'Importer kategorier';
+$string['importedcategories'] = 'Importerte kategorier';
+$string['importedentries'] = 'Importerte oppføringer';
+$string['importentries'] = 'Importer oppføringer';
+$string['isglobal'] = 'Skal denne ordboken være tilgjengelig for andre kurs?';
+$string['linkcategory'] = 'Lag lenker til denne kategorien automatisk';
+$string['mainglossary'] = 'Hovedordbok';
+$string['maxtimehaspassed'] = 'Beklager, men maksimumtiden for redigering av denne kommentaren ($a) har gått ut!';
+$string['modulename'] = 'Ordbok';
+$string['modulenameplural'] = 'Ordbøker';
+$string['newentries'] = 'Nye ordbokoppføringer';
+$string['newglossary'] = 'Ny ordbok';
+$string['newglossarycreated'] = 'Ny ordbok opprettet';
+$string['newglossaryentries'] = 'Nye ordbokoppføringer:';
+$string['nocomment'] = 'Ingen kommentarer funnet';
+$string['nocomments'] = '(Ingen kommentarer funnet til denne oppføringen)';
+$string['noconceptfound'] = 'Ingen begreper eller definisjoner funnet.';
+$string['noentries'] = 'Ingen oppføringer funnet i denne kategorien';
+$string['noentry'] = 'Ingen oppføring funnet';
+$string['notcategorised'] = 'Ikke kategorisert';
+$string['numberofentries'] = 'Antall oppføringer';
+$string['onebyline'] = '(en per linje)';
+$string['printerfriendly'] = 'Skrivervennlig versjon';
+$string['question'] = 'Spørsmål';
+$string['rate'] = 'Vurder';
+$string['rating'] = 'Vurdering';
+$string['ratingeveryone'] = 'Alle kan vurdere oppføringer';
+$string['ratingno'] = 'Ingen vurdering';
+$string['ratingonlyteachers'] = 'Bare $a kan vurdere oppføringer';
+$string['ratings'] = 'Vurderinger';
+$string['ratingssaved'] = 'Vurderinger lagret';
+$string['ratingsuse'] = 'Bruk vurdering';
+$string['ratingtime'] = 'Avgrens vurdering til oppføringer lagret mellom disse datoene:';
+$string['rejectedentries'] = 'Avviste oppføringer';
+$string['rejectionrpt'] = 'Rapport over avviste oppføringer';
+$string['searchindefinition'] = 'Søk i hele teksten';
+$string['secondaryglossary'] = 'Sekundær ordbok';
+$string['sendinratings'] = 'Send inn min siste vurdering';
+$string['showall'] = 'Vis lenken \'ALLE\'';
+$string['showalphabet'] = 'Vis alfabet';
+$string['showspecial'] = 'Vis lenken \'Spesielle tegn\'';
+$string['sortby'] = 'Sorter etter';
+$string['sortbycreation'] = 'Etter dato opprettet';
+$string['sortbylastupdate'] = 'Etter siste oppdatering';
+$string['sortchronogically'] = 'Sorter kronologisk';
+$string['special'] = 'Spesielle tegn';
+$string['standardview'] = 'Sorter alfabetisk';
+$string['studentcanpost'] = 'Elever kan legge til oppføringer';
+$string['totalentries'] = 'Totalt antall oppføringer';
+$string['usedynalink'] = 'Lag lenker til ordbokoppføringer automatisk';
+$string['waitingapproval'] = 'Venter på godkjenning';
+$string['writtenby'] = 'av';
+$string['youarenottheauthor'] = 'Du er ikke forfatteren av denne kommentaren, så du kan ikke redigere den.';
+
+?>
View
68 lang/no_gr/lesson.php
@@ -0,0 +1,68 @@
+<?php
+
+
+$string['actionaftercorrectanswer'] = 'Handling etter riktig svar';
+$string['addanewpage'] = 'Legg til en ny side';
+$string['addpagehere'] = 'Legg til side her';
+$string['answer'] = 'Svar';
+$string['answersfornumerical'] = 'Svar på numeriske spørsmål bør være par med minimums- og maksimumsverdier';
+$string['attempt'] = 'Forsøk: $a';
+$string['attempts'] = 'Forsøk';
+$string['available'] = 'Tilgjengelig fra (dag-måned-år-time-minutt)';
+$string['canretake'] = '$a kan ta på nytt';
+$string['casesensitive'] = 'Følsom for store/små bokstaver';
+$string['checknavigation'] = 'Sjekk navigering';
+$string['checkquestion'] = 'Sjekk spørsmål';
+$string['confirmdeletionofthispage'] = 'Bekreft sletting av denne siden';
+$string['congratulations'] = 'Gratulerer - du har nådd slutten på leksjonen';
+$string['continue'] = 'Fortsett';
+$string['deadline'] = 'Frist (dag-måned-år-time-minutt)';
+$string['deletingpage'] = 'Sletter side: $a';
+$string['displayofgrade'] = 'Visning av karakter (kun for elever)';
+$string['endoflesson'] = 'Leksjonen er ferdig';
+$string['fileformat'] = 'Filformat';
+$string['firstanswershould'] = 'Første svar skulle gå til &quot;riktig&quot side';
+$string['gradeis'] = 'Karakteren er $a';
+$string['importquestions'] = 'Importer spørsmål';
+$string['jumpto'] = 'Hopp til';
+$string['maximumnumberofanswers'] = 'Maksimum antall svar';
+$string['maximumnumberofattempts'] = 'Maksimum antall forsøk';
+$string['modulename'] = 'Leksjon';
+$string['modulenameplural'] = 'Leksjoner';
+$string['movepagehere'] = 'Flytt siden hit';
+$string['moving'] = 'Flytter side: $a';
+$string['movingtonextpage'] = 'Flytter til neste side';
+$string['multianswer'] = 'Flersvar';
+$string['multipleanswer'] = 'Flere svar';
+$string['nextpage'] = 'Neste side';
+$string['noanswer'] = 'Ingen svar gitt';
+$string['noattemptrecordsfound'] = 'Ingen oversikt over forsøk: Ingen karakter gitt';
+$string['normal'] = 'Normal - følg rekkefølgen i leksjonen';
+$string['numberofcorrectanswers'] = 'Antallet riktige svar: $a';
+$string['numberofcorrectmatches'] = 'Antallet riktige par: $a';
+$string['numberofpagestoshow'] = 'Antallet sider å vise';
+$string['numberofpagesviewed'] = 'Antallet sider vist: $a';
+$string['ordered'] = 'Sortert';
+$string['outof'] = 'Ut av $a';
+$string['page'] = 'Side: $a';
+$string['pagecontents'] = 'Sideinnhold';
+$string['pagetitle'] = 'Sidens tittel';
+$string['pleasecheckoneanswer'] = 'Vennligst velg et svar';
+$string['pleasecheckoneormoreanswers'] = 'Vennligst velg ett eller flere svar';
+$string['pleaseenteryouranswerinthebox'] = 'Vennligst skriv svaret i boksen';
+$string['pleasematchtheabovepairs'] = 'Vennligst finn parene som passer ovenfor';
+$string['questionoption'] = 'Innstillinger for spørsmål';
+$string['questiontype'] = 'Type spørsmål';
+$string['response'] = 'Tilbakemelding';
+$string['sanitycheckfailed'] = 'Riktighetssjekk feilet: Dette forsøket er slettet';
+$string['savepage'] = 'Lagre side';
+$string['showanunansweredpage'] = 'Vis en ubesvart side';
+$string['showanunseenpage'] = 'Vis en ulest side';
+$string['singleanswer'] = 'Enkelt svar';
+$string['thatsthecorrectanswer'] = 'Det er det riktige svaret';
+$string['thatsthewronganswer'] = 'Det er feil svar';
+$string['thispage'] = 'Denne siden';
+$string['youhaveseen'] = 'Du har sett mer enn en side i denne leksjonen allerede.<br />Vil du starte på den siste siden du var inne på?';
+$string['youranswer'] = 'Ditt svar';
+
+?>
View
899 lang/no_gr/moodle.php
@@ -0,0 +1,899 @@
+<?php
+
+
+$string['action'] = 'Handling';
+$string['active'] = 'Aktiv';
+$string['activities'] = 'Aktiviteter';
+$string['activity'] = 'Aktivitet';
+$string['activityclipboard'] = 'Flytter denne aktiviteten: <b>$a</b>';
+$string['activityiscurrentlyhidden'] = 'Beklager, denne aktiviteten er nå skjult';
+$string['activitymodule'] = 'Aktivitetsmodul';
+$string['activityreport'] = 'Aktivitetsrapport';
+$string['activityselect'] = 'Velg denne aktiviteten for å flytte den til et annet sted';
+$string['activitysince'] = 'Aktivitet siden $a';
+$string['add'] = 'Legg til';
+$string['addadmin'] = 'Legg til administrator';
+$string['addcreator'] = 'Legg til kursprodusent';
+$string['added'] = 'Lagt til $a';
+$string['addedtogroup'] = 'Lagt til gruppe $a';
+$string['addedtogroupnot'] = 'Ikke lagt til gruppe $a';
+$string['addedtogroupnotenrolled'] = 'Ikke lagt til gruppe $a fordi brukeren ikke har tilgang til kurset';
+$string['addinganew'] = 'Legger til ny $a';
+$string['addinganewto'] = 'Legger til ny $a->what til $a->to';
+$string['addingdatatoexisting'] = 'Legger data til eksisterende';
+$string['addnewcategory'] = 'Legg til ny kategori';
+$string['addnewcourse'] = 'Legg til nytt kurs';
+$string['addnewuser'] = 'Legg til ny bruker';
+$string['address'] = 'Adresse';
+$string['addstudent'] = 'Legg til elev';
+$string['addteacher'] = 'Legg til lærer';
+$string['admin'] = 'Admin';
+$string['adminhelpaddnewuser'] = 'Å manuelt lage en ny brukerkonto';
+$string['adminhelpassignadmins'] = 'Administratorer kan gjøre alt og gå overalt på nettstedet';
+$string['adminhelpassigncreators'] = 'Kursprodusenter kan lage nye kurs og være lærere i dem';
+$string['adminhelpassignstudents'] = 'Gå til et kurs og legg til elever fra Admin-menyen';
+$string['adminhelpassignteachers'] = 'Finn et kurs og deretter bruk ikonet for å legge til lærere';
+$string['adminhelpauthentication'] = 'Du kan bruke interne brukerkontoer eller eksterne databaser';
+$string['adminhelpbackup'] = 'Konfigurer automatiske sikkerhetskopier og tidspunkter for dem';
+$string['adminhelpconfiguration'] = 'Konfigurer hvordan siden ser ut og fungerer';
+$string['adminhelpconfigvariables'] = 'Konfigurer variabler som påvirker hvordan nettstedet i sin helhet fungerer';
+$string['adminhelpcourses'] = 'Definer kurs og kategorier og tilordne personer til dem';
+$string['adminhelpedituser'] = 'Bla gjennom listen av brukerkontoer og rediger hvilke som helst av dem';
+$string['adminhelplanguage'] = 'Sjekk og rediger nåværende språkpakke';
+$string['adminhelplogs'] = 'Bla gjennom aktivitetsloggene på nettstedet';
+$string['adminhelpmanagedatabase'] = 'Direkte tilgang til databasen (Vær forsiktig!)';
+$string['adminhelpmanagefilters'] = 'Velg tekstfilter og relaterte innstillinger';
+$string['adminhelpmanagemodules'] = 'Kontroller installerte moduler og deres innstillinger';
+$string['adminhelpsitefiles'] = 'Publisere generelle filer eller å last opp eksterne sikkerhetskopier';
+$string['adminhelpsitesettings'] = 'Definer hvordan startsiden skal se ut';
+$string['adminhelpthemes'] = 'Velg utseende på nettstedet (farger, skrifttyper etc.)';
+$string['adminhelpuploadusers'] = 'Importer nye brukerkontoer fra en tekstfil';
+$string['adminhelpusers'] = 'Definer brukere og autentisering';
+$string['administration'] = 'Administrasjon';
+$string['administrator'] = 'Administrator';
+$string['administrators'] = 'Administratorer';
+$string['advancedfilter'] = 'Avansert søk';
+$string['again'] = 'igjen';
+$string['all'] = 'Alle';
+$string['allactivities'] = 'Alle aktiviteter';
+$string['alldays'] = 'Alle dager';
+$string['allfieldsrequired'] = 'Alle felter må fylles ut';
+$string['allgroups'] = 'Alle grupper';
+$string['alllogs'] = 'Alle logger';
+$string['allow'] = 'Tillat';
+$string['allowguests'] = 'Dette kurset tillater besøk av gjester';
+$string['allownot'] = 'Ikke tillat';
+$string['allparticipants'] = 'Alle deltakere';
+$string['alphabet'] = 'A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,Æ,Ø,Å';
+$string['alphanumerical'] = 'Kan bare inneholde alfabetiske tegn (ikke æøå)eller tall';
+$string['alreadyconfirmed'] = 'Registrering er allerede godkjent';
+$string['always'] = 'Alltid';
+$string['answer'] = 'Svar';
+$string['areyousuretorestorethis'] = 'Er du sikker på at du vil tilbakeføre det?';
+$string['areyousuretorestorethisinfo'] = 'Senere i denne prosessen vil du ha mulighet til å legge denne sikkerhetskopien til en eksisterende kurs eller å lage nytt kurs.';
+$string['assessment'] = 'Vurdering';
+$string['assignadmins'] = 'Legg til administrator';
+$string['assigncreators'] = 'Legg til kursprodusenter';
+$string['assignstudents'] = 'Meld inn elever';
+$string['assignstudentsnote'] = 'Merk: Du trenger egentlig ikke å bruke denne siden, da elevene kan registrere seg selv på denne kurssiden.';
+$string['assignstudentspass'] = 'Du trenger bare å gi dem nøkkelen til siden, som for denne siden er: \'$a\'. <li>Merk: Dersom du klikker på pilen til høyre for elevene nedenfor <b>fjerner</b> du dem fra kurset! <li>Bruk søkefeltet til høyre for å <b>legg til</b> elever i kurset. Søk først, og klikk deretter på pilen som peker til venstre for å legge elevene til kurset.';
+$string['assignteachers'] = 'Legg til lærer';
+$string['authentication'] = 'Godkjenning';
+$string['autosubscribe'] = 'Få e-postkopier AUTOMATISK fra fora';
+$string['autosubscribeno'] = 'Nei: Jeg vil IKKE få e-postkopier fra fora jeg skriver i';
+$string['autosubscribeyes'] = 'Ja: Jeg VIL få e-postkopier fra fora jeg skriver i';
+$string['availability'] = 'Tilgjengelighet';
+$string['availablecourses'] = 'Tilgjengelige kurs';
+$string['backup'] = 'Sikkerhetskopi';
+$string['backupcoursefileshelp'] = 'Dersom dette slås på vil kursfiler inkluderes i automatisk sikkerhetskopiering';
+$string['backupdate'] = 'Dato for sikkerhetskopi';
+$string['backupdetails'] = 'Detaljer om sikkerhetskopi';
+$string['backupfilename'] = 'Sikkerhetskopi';
+$string['backupfinished'] = 'Sikkerhetskopiering fullført';
+$string['backupincludemoduleshelp'] = 'Velg om du vil inkludere kursmoduler (med eller uten brukerdata) i automatiske sikkerhetskopier';
+$string['backupkeephelp'] = 'Hvor mange av de siste sikkerhetskopiene fra hvert kurs vil du beholde? (Eldre sikkerhetskopier slettes automatisk)';
+$string['backuplogshelp'] = 'Hvis dette slås på vil loggene inkluderes i automatiske sikkerhetskopier';
+$string['backupnameformat'] = '%%Y%%m%%d-%%H%%M';
+$string['backuporiginalname'] = 'Navn på sikkerhetskopi';
+$string['backupsavetohelp'] = 'Fullstendig adresse til katalogen der du vil lagre filene til sikkerhetskopien<br />(La stå tom for å lagre i kursets standardkatalog)';
+$string['backupuserfileshelp'] = 'Velg om brukerfiler (f.eks. bilder i profiler) skal inkluderes i automatiske sikkerhetskopier';
+$string['backupusershelp'] = 'Velg om du vil inkludere alle brukerne på serveren eller bare brukerne det er behov for i hver kurs';
+$string['backupversion'] = 'Versjon av sikkerhetskopi';
+$string['bycourseorder'] = 'Etter kursrekkefølge';
+$string['cancel'] = 'Avbryt';
+$string['categories'] = 'kurskategorier';
+$string['category'] = 'Kategori';
+$string['categoryadded'] = 'Kategorien \'$a\' ble lagt til';
+$string['categorydeleted'] = 'Kategorien \'$a\' ble slettet';
+$string['categoryduplicate'] = 'Kategorien \'$a\' eksisterer allerede!';
+$string['changedpassword'] = 'Passordet er endret';
+$string['changepassword'] = 'Endre passord';
+$string['changessaved'] = 'Endringer lagret';
+$string['checkingbackup'] = 'Sjekker sikkerhetskopi';
+$string['checkingcourse'] = 'Sjekker kursside';
+$string['checkinginstances'] = 'Sjekker eksempler';
+$string['checkingsections'] = 'Sjekker seksjoner';
+$string['checklanguage'] = 'Sjekk språk';
+$string['choose'] = 'Velg';
+$string['choosecourse'] = 'Velg et kurs';
+$string['chooselivelogs'] = 'Eller se gjeldene aktivitet';
+$string['chooselogs'] = 'Velg hvilke logger du vil se';
+$string['choosereportfilter'] = 'Velg rapportfilter';
+$string['choosetheme'] = 'Velg sidetema';
+$string['chooseuser'] = 'Velg en bruker';
+$string['city'] = 'Sted';
+$string['cleaningtempdata'] = 'Sletter midlertidige data';
+$string['clicktochange'] = 'klikk for å endre';
+$string['closewindow'] = 'Lukk dette vinduet';
+$string['comparelanguage'] = 'Sammenlign og rediger gjeldene språk';
+$string['complete'] = 'Fullført';
+$string['configallowunenroll'] = 'Hvis denne settes til \'Ja\' får elevene mulighet til å melde seg av kursene selv når de ønsker det. Ellers får de det ikke, og dette kan da kun gjøres av lærere og administratorer.';
+$string['configcachetext'] = 'For større nettsteder eller nettsteder som bruker tekstfiltre kan denne innstillingen få systemet til å fungere mye raskere. Kopier av tekster vil beholdes i den behandlede formen så lenge det er angitt her. Dersom dette settes for lavt vil systemet fungere tregere, men settes det for stort vil det ta for lang tid for tekster å oppfriskes (f.eks. med nye lenker).';
+$string['configcountry'] = 'Hvis du velger et land her, vil dette bli valgt som standard for nye brukere. For å tvinge brukere til å velge land, velger du ikke noe her.';
+$string['configdebug'] = 'Hvis du slår denne på vil du få flere feilrapporter og advarsler fra PHP. Dette er bare nyttig for systemutviklere.';
+$string['configdeleteunconfirmed'] = 'Dersom du bruker e-postautentisering er dette den tiden brukerne har før de må svare på registreringen. Etter denne perioden vil gamle, ubekreftede kontoer slettes.';
+$string['configerrorlevel'] = 'Velg antallet PHP-advarsler som skal vises. Normal er som regel det beste valget.';
+$string['configfilteruploadedfiles'] = 'Dersom du slår på dette vil Moodle filtrere alle opplastede HTML-og tekstfiler med filtrene før filene vises.';
+$string['configforcelogin'] = 'Vanligvis kan forsiden til nettstedet (og ikke kurssidene) leses uten at brukerne logger inn. Dersom du vil tvinge brukerne til å logge inn før de ser noe som helst slår du på denne innstillingen.';
+$string['configframename'] = 'Dersom du kjører Moodle i en rammeside skriver du navnet på rammen her. Ellers bør denne verdien fortsatt være \'_top\'';
+$string['configfullnamedisplay'] = 'Dette definerer hvordan navn skal vises når hele navnet vises. For de fleste enspråklige sidene er det beste standardinnstillingen som er \'Fornavn + etternavn\', men du kan velge å skjule etternavnene helt, eller la dette avgjøres av gjeldende språkpakke (noen språk har ulike regler)';
+$string['configgdversion'] = 'Viser hvilken versjon av GD som er installert. Den som automatisk ble funnet vises her. Ikke endre dette dersom du ikke vet hva du gjør.';
+$string['confightmleditor'] = 'Velg om du vil bruke den innebygde HTML-redigereren eller ikke. Selv om velger å bruke den, så vil den kun vises hvis brukeren har kompatibel nettleser (IE 5.5 eller senere). Brukere kan også velge ikke å bruke den.';
+$string['configidnumber'] = 'Dette spesifiserer om (a) Brukere ikke blir spurt om ID-nummer, (b) Brukere blir spurt om ID-nummer men kan la feltet stå tomt eller (c) Brukere blir spurt om ID-nummer og MÅ fylle dette ut. Hvis ID-nummeret blir skrevet inn vil det bli vist i brukerens profil.';
+$string['configintro'] = 'Her kan du sette diverse innstillinger for å tilpasse skolenettstedet din server. Vanligvis vil standardinnstillingene fungere. Du kan også endre disse innstillingene senere.';
+$string['configintroadmin'] = 'På denne siden konfigurerer du kontoen til hovedadministrator som vil ha fullstendig kontroll over siden. Pass på at du gir denne et sikkert brukernavn og passord og en gyldig e-postadresse. Du kan opprette flere admin-kontoer senere.';
+$string['configintrosite'] = 'Denne siden lar deg konfigurere forsiden og navnet på denne nye siden. Du kan gå tilbake hit og endre dette senere. ';
+$string['configlang'] = 'Velg et standard språk for siden. Brukere kan velge språk selv senere.';
+$string['configlangdir'] = 'De fleste språk går fra venstre mot høyre, men noen (som arabisk og hebraisk) går motsatt vei.';
+$string['configlanglist'] = 'La denne stå tom for å la brukere velge mellom alle språkene i denne installasjonen av Moodle. Du kan også korte ned på listen ved å velge mulige språk, separert med komma. Eks: en,es_es,fr,it,no';
+$string['configlangmenu'] = 'Velg om du vil vise standardspråk-menyen på hovedsiden, innloggingssiden osv. Dette påvirker ikke brukernes mulighet til selv å velge foretrukket språk i sin egen profil.';
+$string['configlocale'] = 'Velg lokalspråk. Dette påvirker språket på datoer og tall. Velg det som passer med det som er installert på systemet. (f.eks. en_US eller es_ES.) Hvis du ikke vet hva du skal velge, la dette stå tomt.';
+$string['configloglifetime'] = 'Levetid på logger. Logger eldre enn dette slettes automatisk. Det er som regel best å bevare loggene lengst mulig, men dersom du har en travel server og opplever problemer med ytelse bør du redusere loggenes levetid.';
+$string['configlongtimenosee'] = 'Elever som ikke er innlogget på lenge slettes automatisk fra kursene. Denne innstillingen setter denne tiden.';
+$string['configmaxbytes'] = 'Dette bestemmer maks størrelse på opplastede filer på hele nettstedet. Dette er avgrenset til PHP-innstillingen \'upload_max_filesize\' og Apache-innstillingen \'LimitRequestBody\'. Dette setter øvre grense for nærmere innstillinger i hvert kurs og på modulnivå.';
+$string['configmaxeditingtime'] = 'Dette bestemmer tiden man har på å redigere forumposter, journalinnlegg osv. 30 min. er vanligvis passe tid.';
+$string['configopentogoogle'] = 'Dersom du slår på denne vil Google få gå inn på siden som gjest. I tillegg vil brukere som finner siden via et Google-søk automatisk logges inn som gjester. Merk at dette bare gir gjestetilgang til de kursene som allerede har tillatt dette.';
+$string['configproxyhost'] = 'Hvis denne <B>serveren</B> må gjennom en brannmur for å få tilgang til Internett, skriv da inn nødvendig informasjon her. Hvis ikke, la feltene stå blanke.';
+$string['configsecureforms'] = 'Moodle kan bruke ett ekstra sikkerhetsnivå når data fra nettskjema skal aksepteres. Hvis dette er slått på vil nettleserens variabel HTTP_REFERER sjekkes opp mot gjeldende skjemaadresse. I noen svært få tilfeller kan dette skape problemer hvis brukeren bruker en brannmur (f.eks. Zonealarm) som er innstilt til å fjerne HTTP_REFERER fra trafikken på nett. Symptomer er at brukeren blir \'stående fast\' i et skjema. Hvis brukerne dine har problemer med (f.eks.) innloggingssiden bør du kanskje slå av denne funksjonen, selv om dette kan gjøre siden din åpnere for \"brute-force password\"-angrep. Hvis du er i tvil, sett denne til \'Ja\'.';
+$string['configsessioncookie'] = 'Dette bestemmer navnet på informasjonskapselen som brukes når brukerne er logget inn i Moodle. Dette er valgfritt, og bare nyttig for å unngå at informasjonskapslene blandes og forstyrres når det er mer enn en kopi av Moodle som kjøres på samme nettsted.';
+$string['configsessiontimeout'] = 'Hvis brukere som er er pålogget på siden er uvirksomme lenge (uten å laste sider) blir de logget ut. (Runden avsluttes.) Denne variablen setter hvor lenge dette skal være.';
+$string['configslasharguments'] = 'Filer (bilder, opplastinger osv.) blir lagt til ved hjelp av et spesielt script (det andre valget her). Denne metoden gjør at filene lettere blir lagt i hurtigminnet til nettleseren, proxyservereren osv. Det er ikke alle servere som støtter denne metoden. Har du problemer med å vise opplastede filer, bilder osv; velg det første valget.';
+$string['configsmtphosts'] = 'Angi hele navnet på en eller flere lokale SMPT-servere som Moodle skal bruke til å sende e-post. (f.eks. \'mail.a.com\' eller \'mail.a.com;mail.b.com\'.) Hvis denne står blank vil systemet bruke PHPs innebygde standardfunksjon.';
+$string['configsmtpuser'] = 'Skriv inn brukernavn og passord til SMPT-serveren du evt. skrev inn ovenfor dersom den trenger godkjenning.';
+$string['configteacherassignteachers'] = 'Skal vanlige lærere få lov til å tilordne andre lærere innenfor kurs de underviser i? Hvis \'Nei\' er det bare kursprodusenter og administratorer som kan gi lærertilgang.';
+$string['configtimezone'] = 'Velg standard tidssone her. Dette er bare STANDARD tidssone for å vise datoer - hver bruker kan overstyre dette i profilen sin. \"Serverens lokale tid\" her vil gjøre Moodle-standarden lik serverens innstillinger, mens \"Serverens lokale tid\" vil gjøre den standard for brukeren i brukerprofilen.';
+$string['configunzip'] = 'Skriv inn stien til unzipprogrammet (Unix/linux). Dette trengs for å pakke ut zipfiler på serveren. Hvis du lar denne stå tom, vil Moodle bruke interne rutiner for dette.';
+$string['configuration'] = 'Konfigurering';
+$string['configvariables'] = 'Konfigurer variabler';
+$string['configwarning'] = 'Vær forsiktig med å endre disse innstillingene - noen innstillinger kan forårsake problemer.';
+$string['configzip'] = 'Skriv inn stien til zipprogrammet (Unix/linux). Dette trengs for å lage zip-filer på serveren. Hvis du lar denne stå tom, vil Moodle bruke interne rutiner for dette.';
+$string['confirm'] = 'Bekreft';
+$string['confirmed'] = 'Din registrering er godkjent';
+$string['confirmednot'] = 'Registreringen er enda IKKE bekreftet!';
+$string['continue'] = 'Fortsett';
+$string['cookiesenabled'] = 'Informasjonskapsler (Cookies) må være satt på i nettleseren din.';
+$string['copy'] = 'kopier';
+$string['copyingcoursefiles'] = 'Kopierer kursfiler';
+$string['copyinguserfiles'] = 'Kopierer brukerfiler';
+$string['copyingzipfile'] = 'Kopierer zip-fil';
+$string['copyrightnotice'] = 'Kopibeskyttelse';
+$string['country'] = 'Land';
+$string['course'] = 'Kurs';
+$string['courseavailable'] = 'Dette kurset er tilgjengelig for elever';
+$string['courseavailablenot'] = 'Dettee kurset er ikke tilgjengelig for elever';
+$string['coursebackup'] = 'Sikkerhetskopi av kurs';
+$string['coursecategories'] = 'Kurskategorier';
+$string['coursecategory'] = 'Kurskategori';
+$string['coursecreators'] = 'Kursprodusenter';
+$string['coursefiles'] = 'Kursfiler';
+$string['courseformats'] = 'Kursformat';
+$string['coursegrades'] = 'Kurskarakterer';
+$string['courseinfo'] = 'Kursinformasjon';
+$string['courserestore'] = 'Gjenopprett kurs';
+$string['courses'] = 'Kurs';
+$string['courseupdates'] = 'Oppdateringer i kurs';
+$string['courseuploadlimit'] = 'Kursets øvre grense for størrelse på opplastede filer';
+$string['create'] = 'Lag';
+$string['createaccount'] = 'Lag en ny brukerkonto';
+$string['createfolder'] = 'Lag en mappe i $a';
+$string['createuserandpass'] = 'Lag et nytt brukernavn og passord for innlogging';
+$string['createziparchive'] = 'Lag ziparkiv';
+$string['creatingcategoriesandquestions'] = 'Lager kategorier og spørsmål';
+$string['creatingcoursemodules'] = 'Lager kursmoduler';
+$string['creatingevents'] = 'Lager hendelser';
+$string['creatinggroups'] = 'Lager grupper';
+$string['creatinglogentries'] = 'Lager loggoppføringer';
+$string['creatingnewcourse'] = 'Lager nytt kurs';
+$string['creatingscales'] = 'Lager karakterskalaer';
+$string['creatingsections'] = 'Lager kategorier';
+$string['creatingtemporarystructures'] = 'Lager midlertidige strukturer';
+$string['creatingusers'] = 'Lager brukere';
+$string['creatingxmlfile'] = 'Lager XML-fil';
+$string['currentcourseadding'] = 'Legger data til gjeldende kurs';
+$string['currentcoursedeleting'] = 'Sletter gjeldende kurs først';
+$string['currentlanguage'] = 'Gjeldene språk';
+$string['currentlocaltime'] = 'din lokale tid';
+$string['currentrelease'] = 'Informasjon om gjeldende versjon av Moodle';
+$string['currentversion'] = 'Gjeldende versjon';
+$string['databasechecking'] = 'Oppgraderer Moodledatabsen fra versjon $a->oldversion til $a->newversion...';
+$string['databaseperformance'] = 'Databaseytelse';
+$string['databasesetup'] = 'Setter opp database';
+$string['databasesuccess'] = 'Databasen ble oppgradert';
+$string['databaseupgradebackups'] = 'Versjon av sikkerhetskopi er nå $a';
+$string['databaseupgrades'] = 'Oppgraderer database';
+$string['datemostrecentfirst'] = 'Dato - nyeste først';
+$string['datemostrecentlast'] = 'Dato - nyeste sist';
+$string['day'] = 'dag';
+$string['days'] = 'dager';
+$string['defaultcoursefullname'] = 'Kursets fulle navn';
+$string['defaultcourseshortname'] = 'kortnavn';
+$string['defaultcoursestudent'] = 'Elev';
+$string['defaultcoursestudents'] = 'Elever';
+$string['defaultcoursesummary'] = 'Skriv om kurset her';
+$string['defaultcourseteacher'] = 'Lærer';
+$string['defaultcourseteachers'] = 'Lærere';
+$string['delete'] = 'Slett';
+$string['deleteall'] = 'Slett alle';
+$string['deletecheck'] = 'Slett $a ?';
+$string['deletecheckfiles'] = 'Er du helt sikker på at du vil slette disse filene?';
+$string['deletecheckfull'] = 'Er du sikker på at du vil slette $a ?';
+$string['deletecheckwarning'] = 'Du holder på å slette disse filene';
+$string['deletecompletely'] = 'Slett fullstendig';
+$string['deletecourse'] = 'Slett et kurs';
+$string['deletecoursecheck'] = 'Er du sikker på at du vil slette dettee kurset og alt det inneholder?';
+$string['deleted'] = 'Slettet';
+$string['deletedactivity'] = 'Slettet $a';
+$string['deletedcourse'] = '$a er fullstendig slettet';
+$string['deletednot'] = 'Kunne ikke slette $a !';
+$string['deleteselected'] = 'Slett valgte';
+$string['deletingcourse'] = 'Sletter $a';
+$string['deletingexistingcoursedata'] = 'Sletter eksisterende kursdata';
+$string['deletingolddata'] = 'Sletter gamle data';
+$string['department'] = 'Avdeling';
+$string['description'] = 'Beskrivelse';
+$string['disable'] = 'Slå av';
+$string['displayingfirst'] = 'Bare de første $a->count $a->things vises';
+$string['displayingrecords'] = 'Viser $a tilfeller';
+$string['displayingusers'] = 'Viser brukere $a->start til $a->end';
+$string['documentation'] = 'Moodledokumentasjon';
+$string['donotask'] = 'Ikke spør';
+$string['down'] = 'Ned';
+$string['downloadexcel'] = 'Last ned i MS Excel-format';
+$string['downloadtext'] = 'Last ned i tekstformat';
+$string['doyouagree'] = 'Har du lest disse reglene og forstått dem?';
+$string['edit'] = 'Rediger $a';
+$string['editcoursesettings'] = 'Rediger kursinnstillinger';
+$string['editgroupprofile'] = 'Rediger gruppeprofil';
+$string['editinga'] = 'Redigerer $a';
+$string['editmyprofile'] = 'Endre profil';
+$string['editsummary'] = 'Rediger overskrift';
+$string['editthisactivity'] = 'Redgier denne aktiviteten';
+$string['editthiscategory'] = 'Rediger denne kategorien';
+$string['edituser'] = 'Rediger brukerkontoer';
+$string['email'] = 'E-postadresse';
+$string['emailagain'] = 'E-post (igjen)';
+$string['emailconfirm'] = 'Godkjenn din konto';
+$string['emailconfirmation'] = 'Hei $a->firstname,
+
+En ny konto er forespurt opprettet på \'$a->sitename\' ved bruk av denne e-posten.
+
+For å bekrefte og godkjenne din nye konto,
+vennligst klikk på følgende link:
+
+ $a->link
+
+Hvis du ikke du kan klikke på linken, klipp og lim den inn i nettleseren. Dersom du IKKE klikker på linken eller skriver inn nettadressen i nettleseren, blir brukerkontoen din IKKE registrert.
+
+Med vennelig hilsen \'$a->sitename\' administrator,
+$a->admin';
+$string['emailconfirmationsubject'] = '$a: kontobekreftelse';
+$string['emailconfirmsent'] = '<P>En e-post er nå sendt til deg på adressen <B>$a</B>
+<P>Den inneholder informasjon om hvordan du fullfører registreringen.
+<P>Hvis du fortsatt har problemer, vennligst ta kontakt med administrator.
+<P>Dersom du ikke leser denne e-posten, får du IKKE godkjent brukerkontoen din, og du får heller ikke logget deg inn.';
+$string['emaildisable'] = 'Denne e-postadressen er koblet ut';
+$string['emaildisplay'] = 'E-postvisning';
+$string['emaildisplaycourse'] = 'Kun medelever og -lærere kan se min e-postadresse';
+$string['emaildisplayno'] = 'Skjul min e-postadresse for alle';
+$string['emaildisplayyes'] = 'Alle kan se min e-postadresse';
+$string['emailenable'] = 'Denne e-postadressen er operativ';
+$string['emailexists'] = 'Denne e-posten er allerede registrert.';
+$string['emailformat'] = 'E-postformat';
+$string['emailmustbereal'] = 'Merk: E-posten din må være en virkelig e-postadresse. Har du skrevet den riktig?';
+$string['emailpasswordconfirmation'] = 'Hei $a->firstname,
+
+Noen (sannsynligvis deg) har bedt om et nytt passord for kontoen din på \'$a->sitename\'.
+
+For å bekrefte dette og få tilsendt et nytt passord sendt til din e-post må du gå til følgende adresse:
+
+$a->link
+
+I de fleste e-postlesere vil denne vises som en blå link som du kan klikke på. Hvis dette ikke virker kan du kopiere (eller skrive av) adressen og lime (eller skrive) den inn i nettleseren din.
+
+Hvis du trenger hjelp, vennligst ta kontakt med administrator,
+$a->admin';
+$string['emailpasswordconfirmationsubject'] = '$a: bytt passord - bekreftelse';
+$string['emailpasswordconfirmsent'] = 'En e-post er nå sendt til din adresse <b>$a</b>.
+<p>Den inneholder instruksjoner for å fullføre endringen av passord. LES DENNE NØYE!
+Hvis du trenger hjelp, vennligst ta kontakt med administrator,
+$a->admin';
+$string['emailpasswordsent'] = 'Takk for bekreftelse av passordbytte.
+<p>En e-post med det NYE passordet er sendt til din adresse <b>$a->email</b>.
+<p>Det nye passordet ble automatisk laget - du vil kanskje <a href=$a->link>endre passordet</a> til noe som er lettere å huske.
+<p>Slett denne e-posten når du er ferdig med å bytte passord.';
+$string['enable'] = 'Slå på';
+$string['enrolledincourse'] = 'Har tilgang til kurs \"$a\"';
+$string['enrolledincoursenot'] = 'Har ikke tilgang til kurs \"$a\"';
+$string['enrolmentconfirmation'] = 'Du skal til å melde deg på som elev på et kurs.<br/> Er du sikker på at det er det du vil?';
+$string['enrolmentkey'] = 'Sikkerhetsnøkkel';
+$string['enrolmentkeyfrom'] = 'Dettee kurset krever en \'sikkerhetsnøkkel\'<br />
+dette er et engangspassord du burde ha fått av $a';
+$string['enrolmentkeyhint'] = 'Sikkerhetsnøkklen var feil, vennligst prøv på nytt. Husk: Store og små bokstaver må være riktige.';
+$string['entercourse'] = 'Klikk her for å gå til kurset';
+$string['enteremailaddress'] = 'Skriv inn din e-postadresse for å slette det gammle passordet og få et nytt tilsendt på e-post.';
+$string['error'] = 'Feil';
+$string['errortoomanylogins'] = 'For mange innloggingsforsøk - omstart nettleseren og prøv igjen! (Noen ganger må du starte hele maskinen på nytt.)';
+$string['errorwhenconfirming'] = 'Kontoen er ikke bekreftet enda pga. en feil. Hvis du klikket på en lenke i en e-post for å komme hit, var den ubrutt? Du må kanskje skrive inn lenken manuelt eller kopiere og lime den inn i nettleserens adresselinje.';
+$string['executeat'] = 'Kjør ved';
+$string['existing'] = 'Eksisterende';
+$string['existingadmins'] = 'Eksisterende administratorer';
+$string['existingcourse'] = 'Eksisterende kurs';
+$string['existingcourseadding'] = 'Eksisterende Kurs, legger data til den';
+$string['existingcoursedeleting'] = 'Eksisterende Kurs, sletter den først';
+$string['existingcreators'] = 'Eksisterende kursprodusenter';
+$string['existingstudents'] = 'Innmeldte elever';
+$string['existingteachers'] = 'Eksisterende lærere';
+$string['feedback'] = 'Tilbakemelding';
+$string['filemissing'] = '$a mangler';
+$string['files'] = 'Filer';
+$string['filesfolders'] = 'Filer/mapper';
+$string['filloutallfields'] = 'Vennligst fyll ut ALLE feltene i skjemaet';
+$string['findmorecourses'] = 'Finn flere kurssider';
+$string['firstdayofweek'] = 1;
+$string['firstname'] = 'Fornavn';
+$string['firsttime'] = 'Er det første gang du er her?';
+$string['followingoptional'] = 'Følgende er VALGFRITT å fylle ut';
+$string['followingrequired'] = 'Følgende MÅ fylles ut';
+$string['force'] = 'Tving';
+$string['forcedmode'] = 'Tvungen modus';
+$string['forcelanguage'] = 'Tving språk';
+$string['forceno'] = 'Ikke tving';
+$string['forgotten'] = 'Har du glemt brukernavn eller passord?';
+$string['format'] = 'Format';
+$string['formathtml'] = 'HTML-format';
+$string['formatplain'] = 'Ren tekst';
+$string['formatsocial'] = 'Sosialt format';
+$string['formattext'] = 'Autoformat';
+$string['formattexttype'] = 'Formattering';
+$string['formattopics'] = 'Emneformat';
+$string['formatweeks'] = 'Ukeformat';
+$string['formatwiki'] = 'Wiki-format';
+$string['from'] = 'Fra';
+$string['frontpagecategorynames'] = 'Vis en liste over kategorier';
+$string['frontpagecourselist'] = 'Vis en liste over kursr';
+$string['frontpagedescription'] = 'Forsidebeskrivelse';
+$string['frontpageformat'] = 'Forsideformat';
+$string['frontpagenews'] = 'Vis nye meldinger';
+$string['fulllistofcourses'] = 'Alle kurs';
+$string['fullname'] = 'Fullt navn';
+$string['fullnamedisplay'] = '$a->firstname $a->lastname';
+$string['fullprofile'] = 'Full profil';
+$string['fullsitename'] = 'Nettstedets navn';
+$string['gd1'] = 'GD 1.x er installert';
+$string['gd2'] = 'GD 2.x er installert';
+$string['gdneed'] = 'GD må være installert for å vise denne grafen';
+$string['gdnot'] = 'GD er ikke installert';
+$string['gpl'] = 'Copyright (C) 1999-2004 Martin Dougiamas (http://dougiamas.com)
+
+Dette programmet er gratis programvare; du kan videreformidle det og/eller forandre det i henhold til betingelsene til \"GNU General Public License\" som publisert av \"Free Software Foundation\"; enten versjon 2 av lisensen eller (etter ditt valg) en senere versjon.
+
+Dette programmet distribueres med håp om at det blir nyttig, men UTEN NOEN GARANTIER; også uten \"the implied warranty of
+MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE\". Se \"GNU General Public License\" for flere detaljer:
+
+http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html';
+$string['grade'] = 'Karakter';
+$string['grades'] = 'Karakterer';
+$string['group'] = 'Gruppe';
+$string['groupadd'] = 'Legg til ny gruppe';
+$string['groupaddusers'] = 'Legg det du valgte til gruppe';
+$string['groupinfo'] = 'Info om valgt gruppe';
+$string['groupinfomembers'] = 'Info om valgte medlemmer';
+$string['groupinfopeople'] = 'Info om valgte personer';
+$string['groupmemberssee'] = 'Se gruppemedlemmer';
+$string['groupmembersselected'] = 'Medlemmer i valgt gruppe';
+$string['groupmode'] = 'Gruppemodus';
+$string['groupmodeforce'] = 'Tving gruppemodus';
+$string['groupmy'] = 'Min gruppe';
+$string['groupnonmembers'] = 'Brukere uten gruppe';
+$string['groupnotamember'] = 'Beklager, du er ikke medlem av gruppen';
+$string['grouprandomassign'] = 'Fordel alle til grupper automatisk';
+$string['groupremove'] = 'Fjern valgt gruppe';
+$string['groupremovemembers'] = 'Fjern valgte medlemmer';
+$string['groups'] = 'Grupper';
+$string['groupsnone'] = 'Ingen grupper';
+$string['groupsseparate'] = 'Separate grupper';
+$string['groupsvisible'] = 'Synlige grupper';
+$string['guestskey'] = 'Tillat gjester som har sikkerhetsnøkkel';
+$string['guestsno'] = 'Ikke tillat gjester';
+$string['guestsnotallowed'] = 'Beklager, \'$a\' er ikke åpen for gjester.';
+$string['guestsyes'] = 'Tillat gjester uten sikkerhetsnøkkel';
+$string['guestuser'] = 'Gjest';
+$string['guestuserinfo'] = 'Denne brukeren er en bruker som kun har lesemuligheter i noen kurs.';
+$string['help'] = 'Hjelp';
+$string['helpemoticons'] = 'Bruk smilefjes';
+$string['helpformatting'] = 'Om å formattere tekst';
+$string['helphtml'] = 'Hvordan skrive HTML';
+$string['helpindex'] = 'Liste over alle hjelpefiler';
+$string['helppicture'] = 'Hvordan laste opp et bilde';
+$string['helpquestions'] = 'Hvordan stille spørsmål';
+$string['helpreading'] = 'Les nøyaktig';
+$string['helprichtext'] = 'Om HTML-editoren';
+$string['helpsummaries'] = 'Om oppsummeringene';
+$string['helptext'] = 'Hvordan skrive tekst';
+$string['helpwiki'] = 'Hvordan skrive Wiki-tekst';
+$string['helpwriting'] = 'Skriv nøyaktig';
+$string['hide'] = 'Skjul';
+$string['hidepicture'] = 'Skjul bilde';
+$string['hits'] = 'Treff';
+$string['hitsoncourse'] = 'Treff på $a->coursename av $a->username';
+$string['hitsoncoursetoday'] = 'Dagens treff på $a->coursename av $a->username';
+$string['home'] = 'Hjem';
+$string['hour'] = 'time';
+$string['hours'] = 'timer';
+$string['howtomakethemes'] = 'Hvordan lage nye tema';
+$string['htmleditor'] = 'Bruk HTML-editor (kun for IE, versjon 5.5 eller nyere)';
+$string['htmleditoravailable'] = 'HTML-editoren er tilgjegelig';
+$string['htmleditordisabled'] = 'Du har koblet ut HTML-editoren i din profil';
+$string['htmleditordisabledadmin'] = 'Administratoren har koblet ut HTML-editoren på denne siden';
+$string['htmleditordisabledbrowser'] = 'HTML-editoren er ikke tilgjegelig fordi du ikke bruker Internet Explorer 5.5 eller bedre';
+$string['htmlformat'] = 'HTML-format';
+$string['icqnumber'] = 'ICQ-nummer';
+$string['idnumber'] = 'ID-nummer';
+$string['inactive'] = 'Inaktiv';
+$string['include'] = 'Inkluder';
+$string['includeallusers'] = 'Inkluder alle brukere';
+$string['includecoursefiles'] = 'Inkluder kursfiler';
+$string['includecourseusers'] = 'Inkluder deltakere på kurset';
+$string['included'] = 'Inkludert';
+$string['includelogentries'] = 'Inkluder loggoppføringer';
+$string['includemodules'] = 'Inkluder moduler';
+$string['includeneededusers'] = 'Inkluder nødvendige brukere';
+$string['includeuserfiles'] = 'Inkluder brukerfiler';
+$string['institution'] = 'Institusjon';
+$string['invalidemail'] = 'Feil e-postadresse';
+$string['invalidlogin'] = 'Feil under innlogging, vennligst prøv på nytt';
+$string['jumpto'] = 'Hopp til...';
+$string['keep'] = 'Behold';
+$string['langltr'] = 'Skriftretning fra venstre til høyre';
+$string['langrtl'] = 'Skriftretning fra høyre til venstre';
+$string['language'] = 'Språk';
+$string['languagegood'] = 'Språkpakken er oppdatert!';
+$string['lastaccess'] = 'Sist tilgang';
+$string['lastedited'] = 'Sist redigert';
+$string['lastlogin'] = 'Siste innlogging';
+$string['lastmodified'] = 'Sist endret';
+$string['lastname'] = 'Etternavn';
+$string['latestlanguagepack'] = 'Se etter siste versjon språkfil på moodle.org';
+$string['latestnews'] = 'Siste nyheter';
+$string['leavetokeep'] = 'La denne stå blank for å beholde gjeldene passord';
+$string['license'] = '(C) Kopibeskyttelse';
+$string['list'] = 'Liste';
+$string['listfiles'] = 'Liste over filer i $a';
+$string['listofallpeople'] = 'Vis alle';
+$string['livelogs'] = 'Aktive logger for den siste timen';
+$string['locale'] = 'no_NO';
+$string['location'] = 'Sted';
+$string['loggedinas'] = 'Du er logget inn som $a ';
+$string['loggedinnot'] = 'Du er ikke logget inn.';
+$string['login'] = 'Logg inn';
+$string['loginas'] = 'Logg inn som';
+$string['loginguest'] = 'Logg inn som gjest';
+$string['loginsite'] = 'Logg inn på kurset';
+$string['loginsteps'] = 'Hei! For å få full tilgang til kursene må du være registrert. Dette gjør du her. Alle kursene har en sikkerhetsnøkkel for at ingen utenom elever skal kunne melde seg på kurs. FØLG DENNE PROSEDYREN NØYE:
+ <OL size=2>
+ <LI>Registrer deg som <A HREF=$a>ny bruker</A>. Du må ha en gyldig e-postadresse for å få gjort dette.
+ <LI>En e-post blir sendt til din e-postadresse adresse omgående.
+ <LI>Les denne e-posten og klikk på linken som følger med.
+ <LI>Din konto vil bli godkjent og du kan logge deg inn.
+ <LI>Velg kurs du skal melde deg på.
+ <LI>Skriv inn sikkerhetsnøkkelen som du har fått av din lærer.
+ Dette vil melde deg på som elev i faget.
+ <LI>Du trenger nå bare å logge deg på med ditt brukernavn og passord for å få tilgang til kurset. NB! Du bruker samme brukerkonto selv om du deltar i flere kurs!
+ </OL>';
+$string['loginstepsnone'] = 'Hei!<P>For å få full tilgang til kursene må du
+registrere deg.<P> Du må skrive et brukernavn og passord i dette skjemaet. <p>Hvis noen allerede har valgt brukernavnet må du prøve på nytt med et annet.';
+$string['loginto'] = 'Logg inn på $a';
+$string['loginusing'] = 'Logg deg inn her ved å bruke ditt brukernavn og passord';
+$string['logout'] = 'Logg ut';
+$string['logs'] = 'Logger';
+$string['mainmenu'] = 'Hovedmeny';
+$string['makeafolder'] = 'Lag en mappe';
+$string['makeeditable'] = 'Hvis du gjør \'$a\' skrivbar av serveren (eg. apache) kan du redigere denne filen direkte fra denne siden';
+$string['managedatabase'] = 'Behandle database';
+$string['managefilters'] = 'Filtre';
+$string['managemodules'] = 'Behandle moduler';
+$string['markedthistopic'] = 'Dette emnet er markert som det mest aktuelle emnet nå';
+$string['markthistopic'] = 'Uthev denne emneboksen som mest aktuell';
+$string['maximumchars'] = 'Maks $a tegn';
+$string['maximumgrade'] = 'Høyeste karakter';
+$string['maximumshort'] = 'Maks';
+$string['maximumupload'] = 'Maksimum opplastningsstørrelse';
+$string['maxsize'] = 'Maks størrelse: $a';
+$string['min'] = 'min';
+$string['mins'] = 'min';
+$string['miscellaneous'] = 'Diverse';
+$string['missingcategory'] = 'Du må velge en kategori';
+$string['missingcity'] = 'Mangler sted';
+$string['missingcountry'] = 'Mangler land';
+$string['missingdescription'] = 'Mangler beskrivelse';
+$string['missingemail'] = 'Mangler e-postadresse';
+$string['missingfirstname'] = 'Mangler fornavn';
+$string['missingfullname'] = 'Mangler fullt navn';
+$string['missinglastname'] = 'Mangler etternavn';
+$string['missingname'] = 'Mangler navn';
+$string['missingnewpassword'] = 'Mangler nytt passord';
+$string['missingpassword'] = 'Mangler passord';
+$string['missingshortname'] = 'Mangler kort navn';
+$string['missingshortsitename'] = 'Mangler kort kursnavn';
+$string['missingsitedescription'] = 'Mangler kursbeskrivelse';
+$string['missingsitename'] = 'Mangler kursnavn';
+$string['missingstrings'] = 'Se etter manglede verdier';
+$string['missingstudent'] = 'Du må velge noe';
+$string['missingsummary'] = 'Mangler sammendrag';
+$string['missingteacher'] = 'Du må velge noe';
+$string['missingurl'] = 'Manglende URL';
+$string['missingusername'] = 'Mangler brukernavn';
+$string['modified'] = 'Endret';
+$string['moduledeleteconfirm'] = 'Du er på tur til å slette modulen \'$a\' fullstendig. Dette vil slette alt i databasen som har noe med denne aktiviteten å gjøre. Er du SIKKER på at du vil fortsette?';
+$string['moduledeletefiles'] = 'All data tilknyttet modulen \'$a->module\' er slettet fra databasen. For å fullføre slettingen (og forhindre at modulen reinstallerer seg selv) bør du slette denne katalogen fra serveren: $a->directory ';
+$string['modulesetup'] = 'Setter opp modultabell';
+$string['modulesuccess'] = '$a tabeller opprettet';
+$string['moodleversion'] = 'Moodleversjon';
+$string['mostrecently'] = 'siste';
+$string['move'] = 'Flytt';
+$string['movecategoryto'] = 'Flytt kategori til:';
+$string['movecourseto'] = 'Flytt kurs til:';
+$string['movedown'] = 'Flytt ned';
+$string['movefilestohere'] = 'Flytt filer hit';
+$string['movefull'] = 'Flytt $a til denne plasseringen';
+$string['movehere'] = 'Flytt hit';
+$string['moveleft'] = 'Flytt til venstre';
+$string['moveright'] = 'Flytt til høyre';
+$string['moveselectedcoursesto'] = 'Flytt valgte kurs til...';
+$string['movetoanotherfolder'] = 'Flytt til en annen mappe';
+$string['moveup'] = 'Flytt opp';
+$string['mustconfirm'] = 'Du må godkjenne din innlogging';
+$string['mycourses'] = 'Mine kurs';
+$string['name'] = 'Navn';
+$string['namesocial'] = 'seksjon';
+$string['nametopics'] = 'emne';
+$string['nameweeks'] = 'uke';
+$string['needed'] = 'Nødvendig';
+$string['never'] = 'Aldri';
+$string['neverdeletelogs'] = 'Slett aldri logger';
+$string['new'] = 'Ny';
+$string['newaccount'] = 'Ny brukerkonto';
+$string['newcourse'] = 'Nytt kurs';
+$string['newpassword'] = 'Nytt passord';
+$string['newpasswordtext'] = 'Hei $a->firstname,
+
+Ditt passord på \'$a->sitename\' er slettet
+og du har fått et midlertidig passord.
+
+Din innloggingsinformasjon er nå:
+ brukernavn: $a->username
+ passord: $a->newpassword
+
+Vennligst gå til denne siden for å endre ditt passord:
+ $a->link
+
+Hvis du ikke du kan klikke på linken, klipp og lim den inn i nettleseren.
+
+Med vennlig hilsen \'$a->sitename\' administrator,
+$a->signoff
+';
+$string['newpicture'] = 'Nytt bilde';
+$string['newsitem'] = 'nyhet';
+$string['newsitems'] = 'nyheter';
+$string['newsitemsnumber'] = 'Antall nyheter som skal vises';
+$string['newuser'] = 'Ny bruker';
+$string['newusers'] = 'Nye brukere';
+$string['next'] = 'Neste';
+$string['no'] = 'Nei';
+$string['nocoursesfound'] = 'Ingen kurs ble funnet med ordene \'$a\'';
+$string['nocoursesyet'] = 'Ingen kurs i denne kategorien';
+$string['noexistingadmins'] = 'Admin mangler - huff!';
+$string['noexistingcreators'] = 'Ingen eksisterende kursprodusenter';
+$string['noexistingstudents'] = 'Ingen eksisterende elever';
+$string['noexistingteachers'] = 'Ingen eksisterende lærere';
+$string['nofilesselected'] = 'Ingen filer valgt for tilbakeføring';
+$string['nofilesyet'] = 'Ingen filer er lastet opp til siden ennå';
+$string['nograde'] = 'Ingen karakter';
+$string['noimagesyet'] = 'Ingen bilder er lastet opp til siden ennå';
+$string['nomorecourses'] = 'Ingen flere sider ble funnet';
+$string['none'] = 'Ingen';
+$string['nopotentialadmins'] = 'Ingen potensielle adminer';
+$string['nopotentialcreators'] = 'Ingen potensielle kursprodusenter';
+$string['nopotentialstudents'] = 'Ingen potensielle elever';
+$string['nopotentialteachers'] = 'Ingen potensielle lærere';
+$string['normal'] = 'Normal';
+$string['normalfilter'] = 'Normalt søk';
+$string['nostudentsfound'] = 'Ingen $a funnet';
+$string['nostudentsyet'] = 'Ingen eleverer på dette kurset ennå';
+$string['nosuchemail'] = 'E-postadressen fins ikke';
+