Skip to content
Browse files

Updates

  • Loading branch information...
1 parent 392b116 commit 6d94f0cd6cf4bce23639de6e484179e81f0a1625 paca70 committed Mar 31, 2004
Showing with 135 additions and 233 deletions.
  1. +135 −233 lang/fi/workshop.php
View
368 lang/fi/workshop.php
@@ -1,233 +1,135 @@
-<?PHP // $Id$
- // workshop.php - created with Moodle 1.2 Beta +++ (2004031300)
-
-
-$string['absent'] = 'Poissa';
-$string['accumulative'] = 'Kumulatiivinen';
-$string['action'] = 'Toiminta';
-$string['addacomment'] = 'Lisää kommentti';
-$string['afterdeadline'] = 'Määräajan jälkeen: $a';
-$string['agreetothisassessment'] = 'Hyväksy tämä arviointi';
-$string['allgradeshaveamaximumof'] = 'Kaikkien arvosanojen enimmäismäärä on: $a';
-$string['allowresubmit'] = 'Salli lähettäminen uudelleen';
-$string['alreadyinphase'] = 'Jo vaiheessa $a';
-$string['amendassessmentelements'] = 'Muuta arviointielementtejä';
-$string['amendtitle'] = 'Muuta otsikkoa';
-$string['analysisofassessments'] = 'Arvointien analyysi';
-$string['assess'] = 'Arvioi';
-$string['assessedon'] = 'Arvioitu $a';
-$string['assessment'] = 'Arviointi';
-$string['assessmentby'] = 'Arvioinut $a';
-$string['assessmentdropped'] = 'Arviointi jätetty ottamatta huomioon';
-$string['assessmentgrade'] = 'Arvioinnin arvosana: $a';
-$string['assessmentnotyetagreed'] = 'Arviointia ei ole vielä sovittu';
-$string['assessmentofresubmission'] = 'Tämä arviointi on päivitetystä työstä.<br />Lomakkeelle on haettu pohjaksi edelliset arvosanasi ja kommenttisi.<br />Muokkaa näitä tarvittaessa arvioituasi päivitetyn työn uudelleen.';
-$string['assessmentofthissubmission'] = 'Tämän esityksen arviointi';
-$string['assessments'] = 'Arvioinnit';
-$string['assessmentsareok'] = 'Arvioinnit ovat kunnossa';
-$string['assessmentsby'] = 'Arvioinut $a';
-$string['assessmentsdone'] = 'Arvioinnit on tehty';
-$string['assessmentsexcluded'] = '$a:lle huomiotta jätettyjen arviointien lukumäärä';
-$string['assessmentsmustbeagreed'] = 'Arvioinnit on sovittava';
-$string['assessmentwasagreedon'] = 'Arvioinnista on sovittu $a';
-$string['assessor'] = 'Arvioija';
-$string['assessthissubmission'] = 'Arvioi tämä esitys';
-$string['assignmentnotinthecorrectphase'] = 'Tehtävä ei ole oikeassa vaiheessa';
-$string['authorofsubmission'] = 'Esityksen tekijä';
-$string['averageerror'] = 'Keskimääräinen virhe';
-$string['awaitinggradingbyteacher'] = 'Odottaa arvostelua $a';
-$string['beforedeadline'] = 'Ennen määräaikaa: $a';
-$string['calculationoffinalgrades'] = 'Lopullisten arvosanojen laskeminen';
-$string['closeassignment'] = 'Sulje tehtävä';
-$string['comment'] = 'Kommentti';
-$string['commentby'] = 'Kommentti ';
-$string['confirmdeletionofthisitem'] = 'Vahvista tämän $a poistaminen';
-$string['correct'] = 'Oikein';
-$string['criterion'] = 'Peruste';
-$string['deadline'] = 'Määräaika';
-$string['deadlineis'] = 'Määräaika on $a';
-$string['delete'] = 'Poista';
-$string['deleting'] = 'Poistaa';
-$string['description'] = 'Kuvaus';
-$string['detailsofassessment'] = 'Arvioinnin tiedot';
-$string['disagreewiththisassessment'] = 'Eri mieltä arvostelusta';
-$string['displayoffinalgrades'] = 'Lopulliset arvosanat';
-$string['dontshowgrades'] = 'Älä näytä arvosanoja';
-$string['edit'] = 'Muokkaa';
-$string['editacomment'] = 'Muokkaa kommenttia';
-$string['editingassessmentelements'] = 'Arviointielementtien muokkaus';
-$string['element'] = 'Elementti';
-$string['elementweight'] = 'Elementin painotus';
-$string['errorbanded'] = 'Virhe porrastettu';
-$string['errortable'] = 'Virhetaulukko';
-$string['excellent'] = 'Erinomainen';
-$string['excludingdroppedassessments'] = 'Jätetään ottamatta arviointeja huomioon';
-$string['expectederror'] = 'Oletettava virheen arvo: $a';
-$string['feedbackgoeshere'] = ' Palaute kirjoitetaan tähän';
-$string['generalcomment'] = 'Yleinen kommentti';
-$string['good'] = 'Hyvä';
-$string['grade'] = 'Arvosana';
-$string['gradeassessment'] = 'Arvostele arviointi';
-$string['graded'] = 'Arvosteltu';
-$string['gradedbyteacher'] = 'Arvostellut $a';
-$string['gradeforassessments'] = 'Arvioiden aste';
-$string['gradeforbias'] = 'Puolueellisuuden aste';
-$string['gradeforreliability'] = 'Luotettavuusaste';
-$string['gradeforstudentsassessment'] = 'Oppilasarvioinnin aste';
-$string['gradeforsubmission'] = 'Arvosana esitykselle';
-$string['gradeofsubmission'] = 'Esityksen arvosana: $a';
-$string['gradetable'] = 'Arvosanataulukko';
-$string['gradingstrategy'] = 'Arvostelustrategia';
-$string['hidegradesbeforeagreement'] = 'Piilota arvosanat ennen hyväksymistä ';
-$string['hidenamesfromstudents'] = 'Piilota nimet $a:lta';
-$string['includeteachersgrade'] = 'Liitä opettajan arvosana';
-$string['incorrect'] = 'Virheellinen';
-$string['iteration'] = 'Iterointi $a suoritettu loppuun';
-$string['leaguetable'] = 'Jätetyn työn vertailutaulukko';
-$string['listassessments'] = 'Listaa arvioinnit';
-$string['listofallsubmissions'] = 'Lista kaikista esityksistä';
-$string['liststudentsassessments'] = 'Listaa oppilaan arvioinnit';
-$string['loadingforteacherassessments'] = 'Ladataan $a arviointia';
-$string['mail1'] = 'Tehtävän \'$a\' on arvioinut';
-$string['mail10'] = 'Voit suorittaa arvioinnin työpajan tehtävässäsi';
-$string['mail2'] = 'Kommentit ja arvostelu on nähtävillä työpajan tehtävässä \'$a\'';
-$string['mail3'] = 'Voit nähdä sen työpajan tehtävässäsi';
-$string['mail4'] = 'Tehtävään \'$a\' lisäsi kommentin ';
-$string['mail5'] = 'Tehtävään \'$a\' on lisätty uusi kommentti ';
-$string['mail6'] = 'Tehtävän \'$a\' arvioinnin on katsonut';
-$string['mail7'] = '$a antoi kommentteja ja ne ovat nähtävillä työpajan tehtävässä';
-$string['mail8'] = 'Arviointia $a on päivitetty.';
-$string['mail9'] = 'Arvioi se työpajan tehtävässä $a.';
-$string['managingassignment'] = 'Arvioinnin käsittely';
-$string['maximumsize'] = 'Suurin mahdollinen koko';
-$string['modulename'] = 'Työpaja';
-$string['modulenameplural'] = 'Työpajat';
-$string['movingtophase'] = 'Siirtyy vaiheeseen $a';
-$string['namesnotshowntostudents'] = 'Nimiä ei näytetä $a:lle';
-$string['newassessments'] = 'Uudet arvioinnit';
-$string['newgradings'] = 'Uudet arvostelut';
-$string['newsubmissions'] = 'Uudet esitykset';
-$string['noassessments'] = 'Ei arviointia';
-$string['noassessmentsdone'] = 'Yhtään arviointia ei ole valmiina';
-$string['nosubmission'] = 'Ei esitystä';
-$string['nosubmissionsavailableforassessment'] = 'Arviointia varten ei ole yhtään esitystä';
-$string['notavailable'] = 'Ei käytettävissä';
-$string['noteonassessmentelements'] = 'Ota huomioon, että arvostelu on jaettu \"arviointielementteihin\". Tämä helpottaa ja yhtenäistää arvostelua. Opettajan on lisättävä nämä elementit ennen kuin oppilaat pääsevät tekemään tehtävään. Elementit lisätään klikkaamalla tehtävää oppijaksossa. Jos elementtejä ei ole valmiina, opettajaa pyydetään lisäämään ne. Elementtien määrää voidaan muuttaa Muokkaa tehtävä -näytössä ja itse elementtejä &quot;Arvostelun käsittely&quot; -näytössä.';
-$string['notgraded'] = 'Ei arvostelua';
-$string['notitlegiven'] = 'Otsikko puuttuu';
-$string['numberofassessmentelements'] = 'Kommenttien, arviointielementtien, arvosanajoukkojen, perustelujen tai luokkien lukumäärä otsikossa';
-$string['numberofassessments'] = 'Arviointien lukumäärä';
-$string['numberofassessmentschanged'] = 'Muutettujen arviointien määrä: $a';
-$string['numberofassessmentsofstudentsubmissions'] = 'Oppilasesitysten arviointien lukumäärä';
-$string['numberofassessmentsofteachersexamples'] = 'Opettajan antamien arviointiesimerkkien lukumäärä';
-$string['numberofentries'] = 'Tietueiden lukumäärä';
-$string['numberofnegativeresponses'] = 'Negatiivisten vastausten lukumäärä';
-$string['numberofsubmissions'] = 'Palautusten lukumäärä';
-$string['on'] = ' $a';
-$string['openassignment'] = 'Avoin tehtävä';
-$string['optionaladjustment'] = 'Vaihtoehtoinen tarkennus';
-$string['optionforpeergrade'] = 'Optio vertaisarvosanaan ';
-$string['optionsusedinanalysis'] = 'Analyysissä käytetyt asetukset';
-$string['overallgrade'] = 'Kokonaisarvosana';
-$string['overallpeergrade'] = 'Vertaisryhmän antama kokonaisarvosana: $a';
-$string['overallteachergrade'] = 'Opettajan antama kokonaisarvosana: $a';
-$string['ownwork'] = 'Oma työ';
-$string['percentageofassessments'] = 'Huomiotta jätettävien arviointien prosentti';
-$string['phase'] = 'Vaihe';
-$string['phase1'] = 'Laadi tehtävä';
-$string['phase1short'] = 'Laatiminen';
-$string['phase2'] = 'Salli $a esitykset';
-$string['phase2short'] = 'Palautukset';
-$string['phase3'] = 'Salli $a esitykset ja arvioinnit';
-$string['phase3short'] = 'Molemmat';
-$string['phase4'] = 'Salli $a arvioinnit';
-$string['phase4short'] = 'Arvioinnit';
-$string['phase5'] = 'Lopullisten arvosanojen laskeminen';
-$string['phase5short'] = 'Laskeminen';
-$string['phase6'] = 'Arvosanojen näyttäminen';
-$string['phase6short'] = 'Näytä arvosanat';
-$string['pleaseassesstheseexamplesfromtheteacher'] = 'Arvioi nämä $a:n antamat esimerkit';
-$string['pleaseassessthesestudentsubmissions'] = 'Arvioi nämä $a:n esitykset';
-$string['pleaseassessyoursubmissions'] = 'Arvioi esityksesi';
-$string['poor'] = 'Heikko';
-$string['present'] = 'Läsnä';
-$string['reasonforadjustment'] = 'Tarkennuksen syy';
-$string['reassess'] = 'Arvioi uudelleen';
-$string['repeatanalysis'] = 'Toista analyysi';
-$string['reply'] = 'Vastaa';
-$string['returnto'] = 'Palaa takaisin';
-$string['returntosubmissionpage'] = 'Palaa takaisin esityssivulle';
-$string['rubric'] = 'Otsikko';
-$string['savedok'] = 'Tallennus OK';
-$string['saveleaguetableoptions'] = 'Tallenna taulukoinnin asetukset';
-$string['savemyassessment'] = 'Tallenna arviointi';
-$string['savemycomment'] = 'Tallenna kommentti';
-$string['savemygrading'] = 'Tallenna arvostelu';
-$string['scale10'] = 'Pistettä 10 pisteestä';
-$string['scale100'] = 'Pistettä 100 pisteestä';
-$string['scale20'] = 'Pistettä 20 pisteestä';
-$string['scalecorrect'] = '2-pisteinen Oikein/Väärin-asteikko';
-$string['scaleexcellent4'] = '4-pisteinen Erinomainen/Välttävä -asteikko';
-$string['scaleexcellent5'] = '5-pisteinen erinomainen/Välttävä -asteikko';
-$string['scaleexcellent7'] = ' 7-pisteinen Erinomainen/Välttävä -asteikko';
-$string['scalegood3'] = ' 3-pisteinen Hyvä/Huono-asteikko';
-$string['scalepresent'] = ' 2-pisteinen Läsnä/Poissaoleva-asteikko';
-$string['scaleyes'] = '2-pisteinen Kyllä/Ei-asteikko';
-$string['select'] = 'Valitse';
-$string['selfassessment'] = 'Itsearviointi';
-$string['showgrades'] = 'Näytä arvosanat';
-$string['specimenassessmentform'] = 'Arviointilomakkeen mallikappale';
-$string['standarddeviation'] = 'Arviointielementin $a keskihajonta';
-$string['standarddeviationnote'] = 'Arvointielementit, joiden keskihajonta on nolla tai hyvin pieni, voivat vääristää analyysiä.<br />Tätä arvosteluelementtiä ei ole otettu huomioon analyysissä.';
-$string['studentassessments'] = '$a Arvioinnit';
-$string['studentgrades'] = '$a Arvosanat';
-$string['studentsubmissions'] = '$a Esitykset';
-$string['studentsubmissionsforassessment'] = '$a Oppilasesitykset arviointia varten';
-$string['submission'] = 'Esitys';
-$string['submissions'] = 'Esitykset';
-$string['submissionsnolongerallowed'] = 'Esityksien tallennusta ei enää sallita';
-$string['submissionsused'] = '$a esitystä käytetty tässä taulukossa';
-$string['submitassignment'] = 'Jätä tehtävä';
-$string['submitassignmentusingform'] = 'Jätä tehtävä käyttäen tätä lomaketta';
-$string['submitexampleassignment'] = 'Jätä esimerkkitehtävä';
-$string['submitrevisedassignment'] = 'Jätä päivitetty tehtäväsi käyttäen tätä lomaketta';
-$string['submitted'] = 'Jätetty';
-$string['submittedby'] = 'Jättänyt';
-$string['suggestedgrade'] = 'Ehdotettu arvosana';
-$string['teacherassessments'] = '$a arviointia';
-$string['teacherscomment'] = 'Opettajan kommentti';
-$string['teachersgrade'] = 'Opettajan arvosana';
-$string['teachersubmissionsforassessment'] = '$a opettajan esitystä arviointia varten';
-$string['thegradeis'] = 'Arvosana on $a';
-$string['thereisfeedbackfromtheteacher'] = 'Olet saanut palautetta $a:lta';
-$string['theseasessmentsaregradedbytheteacher'] = 'Arvioinnit on tehnyt $a';
-$string['timeassessed'] = 'Arvioitu aika';
-$string['title'] = 'Otsikko';
-$string['typeofscale'] = 'Asteikkotyyppi';
-$string['ungradedassessmentsofstudentsubmissions'] = '$a Oppilasesitysten arvioinnit eivät ole verrattavissa';
-$string['ungradedassessmentsofteachersubmissions'] = '$a Opettajan esitysten arvioinnit eivät ole verrattavissa';
-$string['verypoor'] = 'Todella heikko';
-$string['view'] = 'Näytä';
-$string['viewassessmentofteacher'] = 'Näytä $a arviointi';
-$string['viewotherassessments'] = 'Näyttää muut arvioinnit';
-$string['warningonamendingelements'] = 'VAROITUS: Arviointeja on jo tehty. Elementtien määrää, asteikkotyyppejä ja elementtien painotuksia ei saa muuttaa.';
-$string['weight'] = 'Painotus';
-$string['weightederrorcount'] = 'Painotettu virhemäärä: $a';
-$string['weightforbias'] = 'Puolueellisuuden painotus';
-$string['weightforgradingofassessments'] = 'Arviointien arvostelun painotus';
-$string['weightforpeerassessments'] = 'Vertaisarviointien painotus';
-$string['weightforreliability'] = 'Luotettavuuden painotus';
-$string['weightforteacherassessments'] = '$a arviointien painotukset';
-$string['weights'] = 'Painotukset';
-$string['weightsusedforfinalgrade'] = 'Lopullisessa arvosanassa käytetyt painotukset';
-$string['weightsusedforsubmissions'] = 'Esityksien arvioinnissa käytetyt painotukset';
-$string['workshopagreedassessments'] = 'Työpajan huomioidut arvioinnit';
-$string['workshopassessments'] = 'Työpajan arvioinnit';
-$string['workshopcomments'] = 'Työpajan kommentit';
-$string['workshopfeedback'] = 'Työpajan palaute';
-$string['workshopsubmissions'] = 'Työpajan esitykset';
-$string['yourassessments'] = 'Arviointisi';
-$string['yourassessmentsofexamplesfromtheteacher'] = 'a$:n antamien esimerkkien arviointisi';
-$string['yourfeedbackgoeshere'] = ' Kirjoita palautteesi tähän';
-
-?>
+<?PHP // $Id$
+ // workshop.php - created with Moodle 1.0.9 development (2003050400)
+
+
+$string['accumulative'] = "Akkumulatiivinen";
+$string['action'] = "Toimenpide";
+$string['afterdeadline'] = "Jälkeen määräajan: \$a";
+$string['allgradeshaveamaximumof'] = "Kaikilla arvioinneilla on maksimi: \$a";
+$string['allowresubmit'] = "Salli uudelleenlähetys";
+$string['alreadyinphase'] = "On jo vaihessa \$a";
+$string['amendassessmentelements'] = "Muuta arviointielementtejä";
+$string['assess'] = "Arvioi";
+$string['assessmentgrade'] = "Arviointiasteikko: \$a";
+$string['assessmentofthissubmission'] = "Tämän palautuksen arvointi";
+$string['assessments'] = "Arvioinnit";
+$string['assessmentsareok'] = "Arvioinnit ovat OK";
+$string['assessmentsby'] = "Arvioinnit \$a";
+$string['assessmentsdone'] = "Arvioinnit tehty";
+$string['assessthissubmission'] = "Arvioi tämä palautus";
+$string['assignmentnotinthecorrectphase'] = "Tehtävä ei ole oikeassa vaiheessa";
+$string['awaitinggradingbyteacher'] = "Odottaa arvointia \$a";
+$string['beforedeadline'] = "Ennen määräaikaa: \$a";
+$string['calculationoffinalgrades'] = "Lasketaan lopullinen arviointi";
+$string['closeassignment'] = "Sulje tehtävä";
+$string['comment'] = "Kommentti";
+$string['criteria'] = "Kriteria";
+$string['deadline'] = "Määräaika";
+$string['deadlineis'] = "Määräaika on \$a";
+$string['description'] = "Kuvaus";
+$string['detailsofassessment'] = "Tehtävän yksityiskohdat";
+$string['displayoffinalgrades'] = "Näytä lopulliset arvoinnit";
+$string['dontshowgrades'] = "Älä näytä arviointeja";
+$string['edit'] = "Muokkaa";
+$string['editingassessmentelements'] = "Muokkaa arviointi elementtejä";
+$string['element'] = "Elementti";
+$string['elementweight'] = "Elementin paino";
+$string['errorbanded'] = "Error Banded";
+$string['feedbackgoeshere'] = "Palaute tulee tähän";
+$string['generalcomment'] = "Yleinen kommentti";
+$string['grade'] = "Aviointi";
+$string['gradeassessment'] = "Grade Assessment";
+$string['graded'] = "Arvioitu";
+$string['gradedbyteacher'] = "Arvioitu by \$a";
+$string['gradeforassessments'] = "Arvioi arviointi";
+$string['gradeforbias'] = "Arvioi puolueellisuus";
+$string['gradeforreliability'] = "Arvioi luotettavuus";
+$string['gradeforstudentsassessment'] = "Arvioi opiskelijan arvioinnit";
+$string['gradeofsubmission'] = "Arvointi palautuksesta: \$a";
+$string['gradingstrategy'] = "Arviointi strategia";
+$string['includeteachersgrade'] = "Huomioi opettajan arviointi";
+$string['listofallsubmissions'] = "Lista kaikista palautuksista";
+$string['managingassignment'] = "Hallitse tehtävää";
+$string['maximumsize'] = "Maksimi koko";
+$string['modulename'] = "Työryhmä";
+$string['modulenameplural'] = "Työryhmät";
+$string['movedtophase'] = "Siirretty vaiheeseen \$a";
+$string['moveonto'] = "Siirry";
+$string['noassessmentsdone'] = "Ei arviointeja tehtynä";
+$string['nosubmissionsavailableforassessment'] = "Palautuksia ei ole saatavilla arvioitavaksi";
+$string['notavailable'] = "Ei saatavilla";
+$string['noteonassessmentelements'] = "Huomaa että arviointi on jaettu useisiin 'Arviointi elementteihin'.<BR>
+ Tämä tekee arvioinnista helmpompaa ja yhdenmukaisempaa. Opettaja sinun pitää lisätä nämä 'Arviointi Elementit' ennen tehtävän antamista opiskejoille.
+ Tämä tehdään klikaamalla lisättyä työryhmää ja jos arvioiti elementtejä ei ole lisätty sinua pyydetää lisäämään ne.";
+$string['notgraded'] = "Ei arvioitu";
+$string['notitlegiven'] = "Otsikkoa ei ole annettu";
+$string['numberofassessments'] = "Arviointien määrä";
+$string['numberofassessmentsofstudentsubmissions'] = "Number of Assessments of Student Submissions";
+$string['numberofassessmentsofteachersexamples'] = "Number of Assessments of Examples from Teacher";
+$string['openassignment'] = "Open Assignment";
+$string['optionforpeergrade'] = "Option for Peer Grade";
+$string['overallgrade'] = "Overall Grade";
+$string['overallpeergrade'] = "Overall Peer Grade: \$a";
+$string['overallteachergrade'] = "Overall Teacher Grade: \$a";
+$string['ownwork'] = "Own Work";
+$string['phase'] = "Phase";
+$string['phase1'] = "Set Up Assignment";
+$string['phase2'] = "\$a Submissions and Assessments";
+$string['phase3'] = "Calculation of Final Grades";
+$string['phase4'] = "Show Final Grades";
+$string['pleaseassesstheseexamplesfromtheteacher'] = "Please assess these Examples from the \$a";
+$string['pleaseassessthesestudentsubmissions'] = "Please assess these \$a Submissions";
+$string['returnto'] = "Return to";
+$string['returntosubmissionpage'] = "Return to Submission Page";
+$string['savedok'] = "Saved OK";
+$string['savemyassessment'] = "Save my Assessment";
+$string['savemygrading'] = "Save my Grading";
+$string['scale10'] = "Score out of 10";
+$string['scale100'] = "Score out of 100";
+$string['scale20'] = "Score out of 20";
+$string['scalecorrect'] = "2 point Correct/Incorrect scale";
+$string['scaleexcellent4'] = "4 point Excellent/Very Poor scale";
+$string['scaleexcellent5'] = "5 point Excellent/Very Poor scale";
+$string['scaleexcellent7'] = "7 point Excellent/Very Poor scale";
+$string['scalegood3'] = "3 point Good/Poor scale";
+$string['scalepresent'] = "2 point Present/Absent scale";
+$string['scaleyes'] = "2 point Yes/No scale";
+$string['selfassessment'] = "Self Assessment";
+$string['showgrades'] = "Show Grades";
+$string['specimenassessmentform'] = "Specimen Assessment Form";
+$string['studentgrades'] = "\$a Grades";
+$string['studentsassessment'] = "Student's Assessment";
+$string['studentsubmissions'] = "\$a Submissions";
+$string['studentsubmissionsforassessment'] = "\$a Student Submissions for Assessment";
+$string['submissions'] = "Submissions";
+$string['submitassignment'] = "Submit Assignment";
+$string['submitexampleassignment'] = "Submit Example Assignment";
+$string['submitted'] = "Submitted";
+$string['teachersassessment'] = "Teacher's Assessment";
+$string['teacherscomment'] = "Teacher's Comment";
+$string['teachersgrade'] = "Teacher's Grade";
+$string['teachersubmissionsforassessment'] = "\$a Teacher Submissions for Assessment";
+$string['thegradeis'] = "The Grade is \$a";
+$string['theseasessmentsaregradedbytheteacher'] = "These Assessments are graded by the \$a";
+$string['timeassessed'] = "Time Assessed";
+$string['title'] = "Title";
+$string['typeofscale'] = "Type of Scale";
+$string['ungradedassessmentsofstudentsubmissions'] = "\$a Ungraded Assessments of Student Submissions";
+$string['ungradedassessmentsofteachersubmissions'] = "\$a Ungraded Assessments of Teacher Submissions";
+$string['view'] = "View";
+$string['viewassessmentofteacher'] = "View Assessment of \$a";
+$string['viewotherassessments'] = "View other Assessments";
+$string['warningonamendingelements'] = "WARNING: There are submitted assessments. <BR>Do NOT change the number
+ of elements, the scale types or the element weights.";
+$string['weightederrorcount'] = "Weighted Error Count: \$a";
+$string['weightforbias'] = "Weight for Bias";
+$string['weightforgradingofassessments'] = "Weight for Grading of Assessments";
+$string['weightforpeerassessments'] = "Weight for Peer Assessments";
+$string['weightforreliability'] = "Weight for Reliability";
+$string['weightforteachersassessment'] = "Weight for Teacher's Assessment";
+$string['weights'] = "Weights";
+$string['weightsusedforfinalgrade'] = "Weights used for Final Grade";
+$string['weightsusedforsubmissions'] = "Weights used for Submissions";
+$string['yourassessments'] = "Your Assessments";
+
+?>

0 comments on commit 6d94f0c

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.