Permalink
Browse files

translated by Koen Roggemans

  • Loading branch information...
1 parent 6c18fe9 commit 6dfa542d1dd2519a53699de26bd913e7eaf82cc8 koenr committed Oct 8, 2003
Showing with 53 additions and 0 deletions.
  1. +53 −0 lang/nl/help/workshop/elements.html
@@ -0,0 +1,53 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Evaluatieonderdelen</B></P>
+
+<P>Om het evalueren gemakkelijker te maken, zou elke Workshop Opdrach een redelijk aantal
+&quot;Evaluatieonderdelen&quot; moeten hebben. Elk onderdeel zou een deel van de opdracht moeten behandelen.
+Een opdracht zal tussen de 5 en de 15 onderdelen voor commentaar en cijfers bevatten. Het werkelijke
+aantal hangt af van de grootte en complexiteit van de opdracht. Een opdracht met slechts één evaluatieonderdeel
+is toegelaten en heeft een gelijkaardige beoordelingsstrategie als de standaard Moodle Opdracht.
+
+<P>Het type van evaluatieonderdelen hangt af van de beoordelingsstrategie van de opdracht.
+
+<P><B>Niet beoordeeld.</B> De evaluatieonderdelen zijn beschrijvingen van aspecten van
+de opdracht. De beoordeler wordt gevraagd om elk van deze aspecten van commentaar te voorzien. Zoals bij
+alle beoordelingsstrategieën is er ook ruimte voorzien voor algemene opmerkingen.
+
+<P><B>Cumulatief.</B> De evaluatieonderdelen hebben de volgende drie kenmerken:
+<OL>
+<LI>De BESCHRIJVING van het evaluatieonderdeel.
+Dit zou duidelijk moeten maken welk aspect van de opdracht geëvalueerd wordt. Als de beoordeling qualitatief is, dan
+is het nuttig om details te geven over wat uitstekend, matig of slecht gevonden wordt.
+
+<LI>De SCHAAL van het evaluatieonderdeel. Er zijn enkele voorgedefiniëerde schalen.
+Deze gaan van eenvoudige ja/ne schalen, over schalen met meerdere cijfers tot een volledige procentuele
+schaal. Elk onderdeel heeft zijn eigen schaal die zodanig gekozen moet worden dat zepast bij het aantal mogelijke
+variaties van dat onderdeel. Merk op dat de schaal het belang van dat onderdeel NIET bepaald bij het berekenen van
+het totaalcijfer: een twee-puntenschaal heeft dezelfde &quot;invloed&quot; als een procentuele schaal als deze
+elementen hetzelfde gewicht hebben...
+<LI>Het GEWICHT van het evaluatieonderdeel. Standaard krijgen alle onderdelen hetzelfde gewicht wanneer het totaalcijfer
+van de opdracht berekend wordt. Dit kan veranderd worden door belangrijke onderdelen een gewicht groter dan 1 te geven en
+de minder belangrijke onderdelen een gewicht kleiner dan 1. Het wijzigen van de gewichten beïnvloed het
+maximumcijfer niet. Die waarde wordt vastgelegd door de Maximum Cijfer parameter van de workshop. Je kunt wegingen
+een negatieve waarde geven. Dit is een experimentele mogelijkheid.
+</OL>
+<P><B>Als fout aangeduid.</B> De evaluatieonderdelen beschrijven enkele items of aspecten die zouden moeten
+aanwezig zijn in de opdracht. De beoordeling is gebaseerd op de aanwezigheid of de afwezigheid van deze items
+of aspecten. De leraar moet een beoordelingsset uitwerken, waar in beschreven staat welk cijfer gegeven wordt als
+alle items aanwezig zijn, wanneer er één ontbreekt, wanneer er twee ontbreken enz. Als sommige items belangrijker zijn
+dan andere, dan kunnen die een gewicht, groter dan één krijgen. Minder belangrijke punten kunnen een gewicht kleiner dan
+één krijgen. De hele &quot;foutentelling&quot; is een gewogen som van de ontbrekende items. De beoordeler kan altijd
+kleine aanpassingen doen aan deze gesuggereerde cijfers.ested grades.
+
+<P><B>Criterium</B> De onderdelen krijgen een reeks &quot;peil&quot;statements die gebruikt kunnen
+worden om de opdracht te rangschikken.
+De statements kunnen cumulatief zijn of op zichzelf staan. De beoordeler moet bepalen welk statement het best
+bij elk stuk van het werk past. De leraar moet elk statement koppelen aan een cijfer. Deze kun je best in volgorde
+zetten. De beoordeler kan kleine aanpassingen doen aan dit vooropgestelde cijfer.</P>
+
+<P><B>Rubriek</B> Dit lijkt op evalueren met Criterium, maar er is meer dan één criterium. Het aantal criteria wordt
+gegeven bij de parameters van de workshop. Binnen elk criterium kunnen tot vijf &quot;peil&quot;statements opgenomen
+worden. Binnen een opdracht kan het aantal variëren van criterium tot criterium. Bij het opstellen van het criterium
+geeft een blanco peil het einde aan van de peilstatements. Zo kunnen sommige criteria twee, andere drie en tot vijf
+peilingen bevatten. De criteria kunnen een gewicht krijgen. De peilingen krijgen cijfers 0,1,2 tot 4 mee. Het cijfer
+van de beoordeling is een gewogen som van deze cijfers.
+</P>

0 comments on commit 6dfa542

Please sign in to comment.