Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

correction of context error in workshop, corrected translation of

licence and fsf address update, new lesson helpfile
  • Loading branch information...
commit 6f3bb9bfd0547e3479e240aaf5c218731a8a9497 1 parent 35836bc
rcantada authored
67 lang/tl_utf8/docs/licence.html
@@ -7,8 +7,10 @@
7 7
8 8 <link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="TEXT/CSS">
9 9
10   -<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
11   -</head> <body>
  10 +<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
  11 +charset=iso-8859-15" />
  12 +</head>
  13 +<body>
12 14
13 15 <h1>Lisensiya ng Copyright para sa Moodle</h1>
14 16 <blockquote>
@@ -39,9 +41,8 @@
39 41 <hr width="100%" size="2">
40 42 <br />
41 43
42   -<pre>
43   -<h1 align="center">HINDI OPISYAL NA TINAGALOG NA GNU GENERAL PUBLIC LICENSE VERSION 2</h1>
44   -<h2 align="center">Burador 0.2</h2>
  44 +<pre> <h1 align="center">HINDI OPISYAL NA TINAGALOG NA GNU GENERAL
  45 +PUBLIC LICENSE VERSION 2</h1> <h2 align="center">Burador 0.3</h2>
45 46
46 47 <h4>Paunawa<br />
47 48 <hr /></h4>
@@ -66,7 +67,10 @@ <h2 align="center">Burador 0.2</h2>
66 67 <h4>Kasaysayan<br />
67 68 ----------</h4>
68 69 </p>
69   -
  70 +<dl><dt>burador 0.3 (bersiyong timawa) </dt>
  71 +<dd>Oktubre 14, 2005 - Roel Cantada: Pinalitan ang pamagat ng "Pangkalahatang
  72 +Lisensiya ng GNU Para sa Madla" mula sa "Pangkalahatang Lisensiya ng GNU Para sa Madla". Pinalitan
  73 +ang address ng opisina ng FSF Inc.</dd></dl>
70 74 <dl><dt>burador 0.2 (bersiyong timawa)</dt>
71 75
72 76 <dd>Mayo 25, 2003 -Roel Cantada: Pinamagatang "Hindi Opisyal na Tinagalog na
@@ -85,10 +89,11 @@ <h2 align="center">Burador 0.2</h2>
85 89 <h4>Tinagalog na Teksto<br />
86 90 -------------------</h4>
87 91
88   -<h1>PANGMADLANG LISENSIYA NG GNU, Bersyon 2, Hunyo 1991</h1>
  92 +<h1>PANGKALAHATANG LISENSIYA NG GNU PARA SA MADLA, Bersyon 2, Hunyo 1991</h1>
89 93
90 94 Karapatang-sipi (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.<br />
91   -59 Temple Place, Suite 330, Boston MA 02111-1307 USA
  95 +51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
  96 +
92 97 <p>
93 98 Pinahihintulutan ang lahat na kopyahin at ipamahagi ang
94 99 letra-por-letrang sipi ng kasulatang lisensiya na ito, ngunit
@@ -100,21 +105,21 @@ <h2 align="center">Burador 0.2</h2>
100 105 <p>
101 106 Dinisenyo ang mga lisensiya para sa karamihang kompyuter-program na
102 107 ipinagkakait ang inyong kalayaang ibahagi at baguhin ang mga program.
103   -Ang Pangmadlang Lisensiya ng GNU ay tumbalik nito. Nilalayon ng
104   -Pangmadlang Lisensiya na garantiyahan ang inyong kalayaan na ibahagi at
  108 +Ang Pangkalahatang Lisensiya ng GNU Para sa Madla ay tumbalik nito. Nilalayon ng
  109 +Pangkalahatang Lisensiya Para sa Madla na garantiyahan ang inyong kalayaan na ibahagi at
105 110 baguhin ang timawang program ng kompyuter--tiyakin na ang program ay
106   -malaya para sa lahat ng tagagamit. Ipinatutupad ang Pangmadlang
107   -Lisensiyang ito sa karamihan ng kompyuter-program ng Free Software
  111 +malaya para sa lahat ng tagagamit. Ipinatutupad ang Pangkalahatang
  112 +Lisensiya Para sa Madla na ito sa karamihan ng kompyuter-program ng Free Software
108 113 Foundation at alinmang ibang program na pinagpasiyahan ng mga may-akda
109 114 na gamitan nito. (May ibang kompyuter-program ng Free Software
110   -Foundation na sakop naman ng Pangmadlang Lisensiya ng Aklatang GNU)
  115 +Foundation na sakop naman ng Pangkalahatang Lisensiya ng Aklatang GNU Para sa Madla)
111 116 Maaari ninyo ring gamitin ito sa inyong mga program.
112 117 </p>
113 118
114 119 <p>
115 120 Ang salitang *free software* sa ingles ay tumutukoy sa kalayaaan at di
116   -sa presyo o pagiging libre. <a href="#1">(1)</a> Dinisenyo ang aming mga Pangmadlang
117   -Lisensiya upang matiyak ang inyong kalayaan na makapagpamahagi ng mga
  121 +sa presyo o pagiging libre. <a href="#1">(1)</a> Dinisenyo ang aming mga
  122 +Pangkalahatang Lisensiya Para sa Madla upang matiyak ang inyong kalayaan na makapagpamahagi ng mga
118 123 sipi ng timawang kompyuter-program (at magpabayad sa serbisyo, kung
119 124 nais ninyo), na tumanggap ng *source code* o makuha ito kung nais
120 125 ninyo, na mabago ang program o magamit ang mga parte nito sa mga bagong
@@ -173,7 +178,7 @@ <h2 align="center">Burador 0.2</h2>
173 178 pamamahagi at pagbabago.
174 179 </p>
175 180
176   -<h1>PANGMADLANG LISENSIYA NG GNU
  181 +<h1>PANGKALAHATANG LISENSIYA NG GNU PARA SA MADLA
177 182 <p>
178 183 MGA TADHANA AT KONDISYON PARA SA PAGKOPYA, PAMAMAHAGI AT PAGBABAGO</h1>
179 184 </p>
@@ -181,7 +186,7 @@ <h2 align="center">Burador 0.2</h2>
181 186 <p>
182 187 0. Umiiral ang lisensiyang ito sa anumang program o iba pang likha na
183 188 may paunawa na ipinaskil ng mayhawak ng karapatang-sipi na nagsasaad na
184   -maari itong ipamahagi sa sakop ng Pangmadlang Lisensiya. Tumutukoy ang
  189 +maari itong ipamahagi sa sakop ng Pangkalahatang Lisensiya Para sa Madla. Tumutukoy ang
185 190 salitang "Program", sa ibaba, sa anumang ganitong klaseng program o
186 191 likha, at ang isang "likhang batay sa Program" ay nangangahulugan na
187 192 alinman sa dalawa, ang Program o anumang likhang-batay-sa-orihinal
@@ -401,8 +406,8 @@ <h2 align="center">Burador 0.2</h2>
401 406 patente o iba pang pag-angkin ng karapatan sa pag-aari, o hamunin ang
402 407 bisa ng anumang ganitong pag-aangkin, ang tanging layon ng Seksiyong ito
403 408 ay protektahan ang integridad ng sistema ng pamamahagi ng timawang
404   -kompyuter program, na ipinatutupad sa pamamagitang ng mga praktika ng
405   -pangmadlang lisensiya. Maraming tao ang mapagbigay na nagkaloob ng
  409 +kompyuter program, na ipinatutupad sa pamamagitan ng mga praktika ng
  410 +pangkalahatang lisensiya para sa madla. Maraming tao ang mapagbigay na nagkaloob ng
406 411 bahagi nila sa maraming klase ng kompyuter-program na ipinamamahagi sa
407 412 pamamagitan ng sistemang ito, sa pagtitiwala na hindi pabagu-bago ang
408 413 pagpapatupad ng sistema. Nasasa may-akda/nagkaloob na ang pasiya kung
@@ -430,7 +435,7 @@ <h2 align="center">Burador 0.2</h2>
430 435
431 436 <p>
432 437 9. Maaring maglathala ang Free Software Foundation ng nirebisa at/o
433   -bagong bersyon ng Pangmadlang Lisensiyang ito sa panapanahon. Ang
  438 +bagong bersyon ng Pangkalahatang Lisensiya Para sa Madlang ito sa panapanahon. Ang
434 439 ganoong mga bagong bersyon ay magiging katulad sa diwa ng kasalukuyang
435 440 bersyon, subalit naiiba sa detalye upang matugunan ang mga bagong
436 441 suliranin at usapin.
@@ -526,8 +531,8 @@ <h2 align="center">Burador 0.2</h2>
526 531
527 532 <p>
528 533 Timawang kompyuter-program ang program na ito; maaari mong ipamahagi
529   -muli at/o baguhin ito alinsunod sa itinatadhana ng Pangmadlang
530   -Lisensiya ng GNU na inilathala ng Free Software foundation; ke bersyon
  534 +muli at/o baguhin ito alinsunod sa itinatadhana ng Pangkalahatang
  535 +Lisensiya ng GNU Para sa Madla na inilathala ng Free Software Foundation; ke bersyon
531 536 2 ng lisensiya o (sa iyong pasiya) anumang susunod na bersyon.
532 537 </p>
533 538
@@ -535,13 +540,13 @@ <h2 align="center">Burador 0.2</h2>
535 540 Ipinamamahagi ang program na ito sa pag-asang magiging kapakipakinabang,
536 541 subalit WALANG ANUMANG WARANTI, ni ang pahiwatig ng waranti ng
537 542 KAANGKUPAN NA MAIKALAKAL O KAANGKUPAN SA ISANG PARTIKULAR NA
538   -GAMIT. Tingnan ang Pangmadlang Lisensiya ng GNU para sa detalye.
  543 +GAMIT. Tingnan ang Pangkalahatang Lisensiya ng GNU Para sa Madla para sa detalye.
539 544 </p>
540 545
541 546 <p>
542   -Nakatanggap ka dapat ng kopya ng Pangmadlang Lisensiya ng GNU kasama ng
  547 +Nakatanggap ka dapat ng kopya ng Pangkalahatang Lisensiya ng GNU Para sa Madla kasama ng
543 548 program na ito; kung hindi, sumulat sa Free Software Foundation Inc.,
544   -59 Temple Place, Suite 330, Boston MA 02111-1307 USA.
  549 +51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.
545 550 </p>
546 551
547 552 <p>
@@ -567,7 +572,7 @@ <h2 align="center">Burador 0.2</h2>
567 572
568 573 <p>
569 574 Ang kunwaring atas na 'ipakita w' at 'ipakita k' ay dapat magpakita ng
570   -angkop na parte ng Pangmadlang Lisensiya. Siyempre maaaring ibang atas
  575 +angkop na parte ng Pangkalahatang Lisensiya Para sa Madla. Siyempre maaaring ibang atas
571 576 ang gamitin ninyo sa halip na 'ipakita w' at 'ipakita k',; maari rin
572 577 itong maging klik ng maws o aytem ng menu--kung alin ang nababagay sa
573 578 inyong program.
@@ -597,12 +602,12 @@ <h2 align="center">Burador 0.2</h2>
597 602 </blockquote>
598 603
599 604 <p>
600   -Hindi pinahihintulutan ng Pangmadlang Lisensiyang ito ang paglalahok ng
  605 +Hindi pinahihintulutan ng Pangkalahatang Lisensiya Para sa Madlang ito ang paglalahok ng
601 606 Program ninyo sa program na pribadong pag-aari. Kung ang program mo ay
602 607 *subroutine library* maaring maging mas kapakipakinabang na pahintulutan
603 608 mong maglink ang mga pribadong-pag-aaring aplikasyon sa aklatan. Kung
604   -ito ang gusto mong gawin, gamitin mo ang Pangmadlang Lisensiya
605   -ng Aklatang GNU <a href="#4">(4)</a> sa halip na Lisensiyang ito.
  609 +ito ang gusto mong gawin, gamitin mo ang Pangkalahatang Lisensiya
  610 +ng Aklatang GNU Para sa Madla<a href="#4">(4)</a> sa halip na Lisensiyang ito.
606 611 </p>
607 612
608 613 <hr />
@@ -640,8 +645,8 @@ <h2 align="center">Burador 0.2</h2>
640 645 </p>
641 646
642 647 <p>
643   -<a name="4" id="4">(4) hinalihinan na ng Mas Maluwag na Pangmadlang
644   -Lisensiya ng GNU (Lesser GNU Public License)</a>
  648 +<a name="4" id="4">(4) hinalihinan na ng Mas Maluwag na Pangkalahatanag
  649 +Lisensiya ng GNU Para sa Madla(Lesser GNU Public License)</a>
645 650 </p>
646 651 </blockquote>
647 652
34 lang/tl_utf8/help/lesson/importppt.html
... ... @@ -0,0 +1,34 @@
  1 +<p align="center"><b>Pag-angkat ng PowerPoint HTML</b></p>
  2 +<p> PAANO GAGAMITIN</p>
  3 +<p>Ang lahat ng PowerPoint slide ay aangkatin bilang Sangay na Teybol
  4 +na may Nakaraan at Susunod na sagot.</p>
  5 +
  6 +<p>
  7 +<ol>
  8 +<li>Buksan ang PowerPoint presentation mo.</li>
  9 +<li>Isave ito bilang Web Page (walang espesyal na opsiyon)</li>
  10 +<li>Ang resulta ng ika-3 hakbang ay dapat isang htm file at isang folder
  11 +kung saan ang lahat ng slide ay kinumberte na mga web page.<br />
  12 +Tanging ANG FOLDER ANG IZIP.</li>
  13 +<li>Pumunta sa site mo ng moodle at magdagdag ng bagong aralin.</li>
  14 +<li>Matapos maisave ang mga kaayusan ng aralin, dapat ay makakakita ka
  15 +ng 4 na opsiyon sa ilalim ng &quot;Ano ang nais mong unahing gawin?&quot;
  16 +Iklik ang &quot;Mag-angkat ng PowerPoint&quot;</li>
  17 +<li>Gamitin ang &quot;Browse...&quot; na buton para makita ang
  18 +zip file mo na ginawa sa ika-3 hakbang.
  19 +3. Pagkatapos ay iklik ang &quot;Iaplowd ang file na ito&quot;</li>
  20 +
  21 +<li> Kung gumana lahat, dapat ipakita sa susunod na screen ang
  22 +buton na ituloy.</li>
  23 +</ol>
  24 +</p>
  25 +<p>Kung may anumang larawan sa PowerPoint mo, malamang ay naisave ito
  26 +bilang file ng kursa sa
  27 +moddata/XY kung saan ang X ay ang pangalan ng aralin mo at ang Y ay ang
  28 +bilang (kadalasan ay 0). Gayundin, sa panahon ng proseso ng pag-angkat,
  29 +ang mga file ay nililikha sa iyong direktoryo ng datos ng moodle sa loob
  30 +ng temp/lesson. Ang mga file na ito ay hindi binubura ng
  31 +importppt.php sa kasalukuyan.</p>
  32 +
  33 +<p align="center">&nbsp;</p>
  34 +
8 lang/tl_utf8/workshop.php
@@ -22,7 +22,7 @@
22 22 $string['assess'] = 'Tasahin';
23 23 $string['assessedon'] = 'Tinasa noong $a';
24 24 $string['assessment'] = 'Pagtatasa';
25   -$string['assessmentby'] = 'Pagtatasa ni $a';
  25 +$string['assessmentby'] = 'Pagtatasa ng $a';
26 26 $string['assessmentdropped'] = 'Itinapon ang Pagtatasa';
27 27 $string['assessmentend'] = 'Katapusan ng mga pagtatasa';
28 28 $string['assessmentendevent'] = 'Katapusan ng mga pagtatasa para sa $a';
@@ -34,7 +34,7 @@
34 34 $string['assessmentofthissubmission'] = 'Pagtatasa ng ipinasang ito';
35 35 $string['assessments'] = 'Mga Pagtatasa';
36 36 $string['assessmentsareok'] = 'OK ang mga Pagtatasa';
37   -$string['assessmentsby'] = 'Mga Pagtatasa ni $a';
  37 +$string['assessmentsby'] = 'Mga Pagtatasa ng $a';
38 38 $string['assessmentsdone'] = 'Tapos nang Pagtatasa';
39 39 $string['assessmentsexcluded'] = 'Bilang ng Pagtatasang hindi isinama sa $a na ito';
40 40 $string['assessmentsmustbeagreed'] = 'Kailangang sang-ayunan ang mga pagtatasa';
@@ -110,7 +110,7 @@
110 110 $string['gradeofsubmission'] = 'Marka ng Pagtatasa: $a';
111 111 $string['grades'] = 'Mga Marka';
112 112 $string['gradesforassessmentsare'] = 'Ang mga Marka para sa mga Pagtatasa ay ayon sa pinakamataas na bilang na $a';
113   -$string['gradesforstudentsassessment'] = 'Mga Marka para sa mga Pagtatasa ni $a ';
  113 +$string['gradesforstudentsassessment'] = 'Mga Marka para sa mga Pagtatasa ng $a ';
114 114 $string['gradesforsubmissionsare'] = 'Ang mga Marka para sa mga Ipinasa ay ayon sa pinakamataas na bilang na $a';
115 115 $string['gradetable'] = 'Manghad ng mga Marka';
116 116 $string['gradingallassessments'] = 'Minamarkahan ang lahat ng Pagtatasa';
@@ -214,7 +214,7 @@
214 214 $string['phase5'] = 'Ipakita ang mga Huling Marka';
215 215 $string['phase5short'] = 'Ipakita ang mga Marka';
216 216 $string['pleaseassesstheseexamplesfromtheteacher'] = 'Pakitasa ang mga Halimbawang ito sa $a';
217   -$string['pleaseassessthesestudentsubmissions'] = 'Pakitasa ang $a Ipinasa';
  217 +$string['pleaseassessthesestudentsubmissions'] = 'Pakitasa ang Ipinasa ng $a';
218 218 $string['pleaseassessyoursubmissions'] = 'Pakitasa ang (mga) Ipinasa mo';
219 219 $string['poor'] = 'Mahina';
220 220 $string['present'] = 'Mayroon';

0 comments on commit 6f3bb9b

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.