Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

No longer needed

  • Loading branch information...
commit 6f4fb1cb92fc803328a813ad0a08339dcb8ace31 1 parent 4c4460b
moodler authored
Showing with 0 additions and 168 deletions.
  1. +0 −168 lang/sk/pgassignment.php
View
168 lang/sk/pgassignment.php
@@ -1,168 +0,0 @@
-<?PHP // $Id$
- // pmassignment.php - created by RAK (2002122000)
-
-
-
-$string['absent'] = "Chýba";
-$string['acceptance'] = "Prijatie";
-$string['acceptedgrades'] = "Prijaté známky (\$a)";
-$string['acceptassessment'] = "Ste spokojný s prijatím tohoto ohodnotenia?";
-$string['addamendassessmentelements'] = "Prida»/zmeni» zlo¾ky ohodnotenia";
-$string['afterdeadline'] = "\$a po uzávierke";
-$string['allgradeshaveamaximumof'] = "V¹etky známky majú maximálnu hodnotu \$a.";
-$string['allocatedon'] = "Pridelené";
-$string['allocatesubmissions'] = "Prideli» predlo¾enie ¹tudentom";
-$string['allocationsincludegoodandbad'] = "Pridelenia ka¾dému ¹tudentovi obsahujú aspoò jedno dobré a jedno slabé zadanie";
-$string['allowsubmissions'] = "Povoli» predlo¾enia od ¹tudentov";
-$string['allthecommentsfor'] = "V¹etky poznámky pre";
-$string['amendassessmentelements'] = "Zmeni» zlo¾ky hodnotenia";
-$string['anonymous'] = "Vykona» anonymné známkovanie spolu¾iakmi";
-$string['assignmentawaitinggrading'] = "Zadanie èaká na známkovanie (Uzávierka je \$a)";
-$string['assignmentsgivento'] = "Zadanie(ia) dané \$a na známkovanie";
-$string['assignmenthasbeengraded'] = "Zadanie bolo oznámkované";
-$string['averagegrade'] = "Priemerná známka je \$a";
-$string['awaitingregrading'] = "Èaká na opätovné známkovanie (na opakovanie \$a)";
-$string['biasgrade'] = "Zaujatá známka";
-$string['beforedeadline'] = "\$a pred uzávierkou";
-$string['breakdownoffinalgrade'] = "Rozpis koneènej známky";
-$string['calculatefinalgrades'] = "Výpoèet koneèných známok";
-$string['calculationofthefinalgrade'] = "Výpoèet koneènej známky";
-$string['checkallocation'] = "Kontrola pridelenia predlo¾ení...";
-$string['commentsby'] = "Poznámky od \$a";
-$string['completedon'] = "Ukonèené \$a";
-$string['deadlineforpeergradingreached'] = "Uzávierka známkovania spolu¾iakmi";
-$string['deadlineforgradingis'] = "Uzávierka známkovania je \$a";
-$string['deadlineforsubmissionis'] = "Uzávierka pre predlo¾enie je \$a";
-$string['deadlineis'] = "Uzávierka je \$a";
-$string['displayofgrades'] = "Kedy zobrazi» známky";
-$string['displayfinalgrades'] = "Zobrazi» koneèné známky";
-$string['displaygrading'] = "Zobrazi» známkovanie";
-$string['displayoffinalgrades'] = "Zobrazenie koneèných známok";
-$string['displaygradefromteacher'] = "Zobrazi» známku od uèiteµa";
-$string['doallocation'] = "Chcete pokraèova» s prideµovaním zadaní ¹tudentom?";
-
-$string['dontshowgrades'] = "Ukáza» známky, len keï súhlasí s poznámkami";
-$string['editingassessmentelements'] = "Úprava zlo¾iek hodnotenia";
-$string['element'] = "Zlo¾ka";
-$string['elementweight'] = "Hodnota zlo¾ky";
-$string['feedbackgoeshere'] = "Spätná väzba tu";
-$string['finalgrade'] = "Koneèná známka";
-$string['generalcomment'] = "Celkové poznámky";
-$string['gradecomments'] = "Poznámky k známke";
-$string['graded'] = "Známkovanie a spätná väzba od iných ¹tudentov";
-$string['gradedawaitingacceptance'] = "Oznámkované, èaká prijatie (na opakovaní \$a)";
-$string['gradedawaitingreply'] = "Oznámkované, èaká odpoveï (\$a)";
-$string['gradedawaitingreplydeadline'] = "Oznámkované, èaká odpoveï (Uzávierka je \$a)";
-$string['gradedon'] = "Oznámkované \$a";
-$string['gradethiswork'] = "Oznámkova» túto prácu";
-$string['gradedby'] = "Oznámkoval \$a";
-$string['gradeddate'] = "Oznámkova» prácu";
-$string['gradethissubmission'] = "Oznámkova» toto predlo¾enie";
-$string['grading'] = "Známkovanie";
-$string['gradingaccepted'] = "Známkovanie prijaté po \$a interakciách";
-$string['gradingacceptedon'] = "Známkovanie prijaté";
-$string['gradingby'] = "Známkoval \$a";
-$string['gradinggiventothissubmission'] = "Známkovanie dané tomuto predlo¾eniu";
-$string['gradingdetails'] = "Podrobnosti známkovania";
-$string['gradingperformance'] = "Realizácia známkovania";
-$string['gradingrepliedtoon'] = "Reakcia na známkovanie";
-$string['gradingsdone'] = "Známkovanie urobené [priemer spolu¾iakov]";
-$string['includeself'] = "Zaradi» sa do zoznamu hodnotiacich";
-$string['includeteachersgrade'] = "Zahrnú» známku od uèiteµa do známky od spolu¾iakov";
-$string['makefinalgradesavailable'] = "Sprístupni» koneèné známky";
-$string['makefinalgradesunavailable'] = "Nesprístupni» koneèné známky";
-$string['managingpeerassignment'] = "Riadenie spolu¾iakmi známkovaného zadania";
-$string['modulename'] = "Zadanie známkované spolu¾iakmi ";
-$string['modulenameplural'] = "Zadania známkované spolu¾iakmi";
-$string['newsubmission'] = "Nové predlo¾enie";
-$string['noactiontakeninwrongphase'] = "Neboli vykonané ¾iadne kroky (v nevhodnej fáze)";
-$string['nopeergrades'] = "®iadne známky spolu¾iakov pre toto predlo¾enie";
-$string['nosubmissionfrom'] = "®iadne predlo¾enie od \$a";
-$string['nosubmissionsgraded'] = "V súèasnosti nie sú známkované ¾iadne predlo¾enia(alebo opätovne známkované)";
-$string['nosubmissions'] = "Neboli prijaté ¾iadne predlo¾enia";
-$string['nosubmissionstograde'] = "V súèasnosti nie sú ¾iadne predlo¾enia na známkovanie(alebo reakcie na poznámky)";
-$string['nosubmissionstoremove'] = "Nie sú predlo¾enia na premiestnenie";
-
-$string['notavailable'] = "Toto zadanie je v príprave, e¹te nie je dostupné.";
-$string['notenoughmarked'] = "Zadania nie sú dostatoène oznaèené, aby pri prideµovaní bolo dané aspoò jedno dobré a jedno slabé zadanie";
-
-$string['noteonassessmentelements'] =
- "V¹imnite si, ¾e pri zadaní hodnotenom ¹tudentmi je známkovanie rozdelené na niekoµko 'Zlo¾iek Hodnotenia'.<BR>
- Toto zjednodu¹uje a spresòuje známkovanie. Ako uèiteµ musíte tieto zlo¾ky prida» predtým ako urobíte<BR>
- zadanie dostupné ¹tudentom. Urobíte to, keï kliknete na zadanie známkované ¹tudentami a vyberiete si<BR>
- prvú mo¾nos» v menu &quot;Managing a Peer Graded Assignment&quot .";
-
-$string['notgraded'] = "®iadne známkovanie, iba spätná väzba od ostatných ¹tudentov";
-$string['notyetgraded'] = "E¹te neoznámkované";
-$string['notyetassessedby'] = "E¹te neohodnotil \$a";
-$string['notyetsubmitted'] = "E¹te nepredlo¾ené";
-$string['noworksubmittedforotherstograde'] = "®iadna práca predlo¾ená na známkovanie pre iných";
-$string['numberofassessmentelements'] = "Poèet zlo¾iek hodnotenia";
-$string['numberofassessors'] = "Poèet (¹tudentov) hodnotiacich ka¾dý kúsok práce";
-$string['numberofstudents'] = "Poèet ¹tudentov prihlásených do tohoto kurzu: \$a";
-$string['numberofpeerallocationstoolow'] = "Poèet pridelení spolu¾iakom by mal by» 4 a viac, aby boli pou¾ité vysoké a nízke predlo¾enia";
-$string['numberofsubmissions'] = "Poèet predo¾ených zadaní: \$a";
-$string['numbermarked'] = "Poèet zadaní oznámkovaných uèiteµom: \$a";
-$string['numberofallocations'] = "Poèet zadaní na ohodnotenie ka¾dým ¹tudentom: \$a";
-$string['numberofallocationsreduced'] = "Poèet zadaní na ohodnotenie ka¾dým ¹tudentom zní¾ený na: \$a";
-$string['overallpeergrade'] = "Celková známka od spolu¾iakov: \$a";
-$string['peerassessmentsdisabled'] = "Hodnotenie spolu¾iakmi je nefunkèné";
-$string['peerassessmentsalreadydisabled'] = "Hodnotenie spolu¾iakmi je u¾ nefunkèné";
-$string['peergrade'] = "Známka spolu¾iakov";
-$string['peergrades'] = "Známky spolu¾iakov";
-$string['phase'] = "Fáza";
-$string['present'] = "Prítomné";
-$string['qualityofcomments'] = "Kvalita poznámok";
-$string['regradethissubmission'] = "Znovu prehodnoti» toto predlo¾enie";
-$string['reliabilitygrade'] = "Známka spoµahlivosti";
-$string['removeallocationsquestion'] = "Ste si istý, ¾e chcete zobra» predlo¾enia pridelené ¹tudentom?";
-$string['removepeersubmissions'] = "Zobra» predlo¾enia spolu¾iakov od ¹tudentov";
-$string['reply'] = "Odpoveda»";
-$string['returntopeergrading'] = "Spä» na známkovanie spolu¾iakmi";
-$string['returntosubmissionpage'] = "Spä» na stránku predlo¾enia";
-$string['savecommentgrades'] = "Ulo¾i» poznámky k známkam";
-$string['savemyassessment'] = "Ulo¾i» moje ohodnotenie";
-$string['savemyreply'] = "Ulo¾&#9224;µ m&#65535;&#65535;u &#0;&#0;ak&#0;&#0;u";
-$string['scaleyes'] = " 2 bodová ¹kála Ano/Nie";
-$string['scalepresent'] = "2 bodová ¹kála Prítomný/Neprítomný";
-$string['scalecorrect'] = "2 bodová ¹kála Správne/Nesprávne";
-$string['scalegood3'] = "3 bodová ¹kála Dobrý/Slabý";
-$string['scaleexcellent4'] = "4 bodová ¹kála Výborný/Veµmi slabý";
-$string['scaleexcellent5'] = "5 bodová ¹kála Výborný/Veµmi slabý";
-$string['scaleexcellent7'] = "7 bodová ¹kála Výborný/Veµmi slabý";
-$string['scale10'] = "Skóre z 10";
-$string['scale20'] = "Skóre z 20";
-$string['scale100'] = "Skóre z 100";
-$string['selfassessmentgivento'] = "Seba-ohodnotenie dané \$a";
-$string['showfeedback'] = "Zobrazi» spätnú väzbu";
-$string['showgrades'] = "Zobrazova» známky v¾dy s poznámkami";
-$string['showgrading'] = "Znázorni» známkovanie";
-$string['showstatus'] = "Znázorni» stav známkovania spolu¾iakmi";
-$string['specimengradingform'] = "Uká¾ka spôsobu známkovania";
-$string['stopsubmissions'] = "Zastavi» predlo¾enia";
-$string['submittedby'] = "Predlo¾il \$a";
-$string['submissiondate'] = "Predlo¾i» prácu od";
-$string['submissionsalreadyallowed'] = "Povolené predlo¾enia";
-$string['submissionsalreadystopped'] = "U¾ zastavené predlo¾enia";
-$string['submissionsawaitinggrading'] = "Predlo¾enia èakajúce známkovanie (\$a)";
-$string['submissionsawaitingregrading'] = "Predlo¾enia èakajúce na opätovné známkovanie (\$a)";
-$string['teacherscomments'] = "Uèiteµove poznámky";
-$string['teachersgrades'] = "Uèiteµove známky";
-$string['teachersgrade'] = "Uèiteµova známka";
-$string['teachersgradeis'] = "Uèiteµova známka je \$a";
-$string['thecurrentgradeis'] = "Aktuálna známka je";
-$string['thegradegiventothissubmissionis'] = "Známka daná tomuto predlo¾eniu je";
-$string['thegradeis'] = "Známka je";
-$string['therearegradedpeersubmissions'] = " \$a oznámkovaných predlo¾ení pridelených ¹tudentom";
-$string['therearepeersubmissions'] = " \$a predlo¾ení pridelených ¹tudentom";
-$string['typeofscale'] = "Typ ¹kály";
-$string['warningonamendingelements'] = "UPOZORNENIE: Ohodnotenia sú predlo¾ené. <BR>NEMEÒTE poèet
- zlo¾iek, typy ¹kál alebo hodnotu zlo¾iek .";
-$string['weightingofgrading'] = "Hodnotenie realizácie známkovania";
-$string['weightingofpeer'] = "Hodnotenie známok spolu¾iakov";
-$string['weightingofteacher'] = "Hodnotenie známok uèiteµov";
-$string['workofotherstudentsbeinggraded'] = "Práca iných \$a známkovaná vami";
-$string['youhavenotbeenallocatedanyworktograde'] = "Nebola vám pridelená ¾iadna práca na známkovanie";
-$string['yourworkbeinggraded'] = "Va¹a práca bola oznámkované iným \$a";
-
-?>
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.