Permalink
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
1 parent e25f0a1 commit 6f5d0afd5082fdeebd4829a00545207494378afb carlesbellver committed Mar 2, 2005
Showing with 26 additions and 0 deletions.
  1. +22 −0 lang/ca/help/workshop/gradinggrade.html
  2. +4 −0 lang/ca/help/workshop/includeteachersgrade.html
@@ -0,0 +1,22 @@
+<p align="center"><b>Qualificació de les avaluacions dels estudiants</b>
+
+<p>És la qualificació màxima que es pot donar a les avaluacions que els estudiants han
+fet dels seus propis treballs o dels treballs dels altres estudiants. La nota
+d'una avaluació es calcula comparant-la amb la &quot;millor&quot; avaluació dins la
+mateixa tramesa. La &quot;millor&quot; avaluació és aquella que ha resultat més propera a
+la mitjana de totes les avaluacions (si la del professor té un pes més gran que
+les dels estudiants, es fa una mitjana ponderada). Si en una tramesa només hi ha
+una avaluació, aquesta avaluació serà considerada com la &quot;millor&quot;; només es
+faran distincions entre avaluacions en el cas que hi hagi tres o més.</p>
+
+<p>Aquesta puntuació no s'ha de confondre amb la nota màxima que pot tenir el
+treball enviat per l'estudiant.</p>
+
+<p>La nota final del taller és la suma de la nota que l'estudiant ha obtingut per
+les seves avaluacions i la nota que ha obtingut pel treball que ha tramès. Si la
+nota màxima per a les avaluacions de l'estudiant és 20 i la nota màxima per al
+treball que envia és 80, llavors la nota màxima del taller és 100.</p>
+
+<p>El valor de la puntuació màxima de les avaluacions dels estudiants es pot
+canviar en qualsevol moment i l'efecte que té el canvi sobre les notes pot ser
+visualitzat pels estudiants (i pel professor) de manera immediata.</p>
@@ -0,0 +1,4 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Incloure la qualificació del professor</B></P>
+
+<p>Aquesta opció permet incloure les avaluacions de la tasca realitzades pel professor com si haguessin estat realitzades pels companys. Si el valor és SÍ, llavors les avaluacions realitzades pel professor són, de fet, comptabilitzades dues vegades: la primera com a avaluació del professor i la segona en ser inclosa al conjunt de les valoracions dels companys.
+El professor pot decidir activar aquesta opció si (a) el nombre de valoracions dels companys és petit o (b) si vol compensar les valoracions dels companys en aquells casos en els quals preveu que puguin ser esbiaixades o no gaire fiables.</p>

0 comments on commit 6f5d0af

Please sign in to comment.