Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20090102)

  • Loading branch information...
1 parent 63ebcf1 commit 6fc7f7dde3decb3aea6f2059af58df61094d2a15 moodlerobot committed Jan 1, 2009
Showing with 3 additions and 0 deletions.
  1. +3 −0 install/lang/cs_utf8/installer.php
@@ -277,6 +277,9 @@
$string['remotedownloaderror'] = 'Stahování komponenty na váš server selhalo. Prověřte nastavení proxy. Vřele doporučujeme PHP rozšíření cURL.<br /><br />Nyní musíte stáhnout soubor <a href=\"$a->url\">$a->url</a> ručně, překopírovat jej do \"$a->dest\" na vašem serveru a tam jej rozbalit.';
$string['remotedownloadnotallowed'] = 'Stahování komponent na server není povoleno (direktiva allow_url_fopen je ve stavu \'vypnuto\').<br /><br />Musíte soubor stáhnout <a href=\"$a->url\">$a->url</a> ručně, zkopírovat jej na serveru do umístění \"$a->dest\" a tam jej dekomprimovat.';
$string['report'] = 'Sestava';
+$string['requiredentrieschanged'] = '<strong>ČTĚTE - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ<br/>(tato zpráva se zobrazuje pouze jednou při tomto upgrade)</strong>
+<br />Vzhledem k provedené opravě chyby se mění chování modulů Databáze, které používají nastavení \'Počet požadovaných záznamů\' a \'Počet záznamů požadovaných před zpřístupněním databáze\'. Podrobnější vysvětlení změn najdete <a href=\"http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=110928\" target=\"_blank\">v diskusním fóru k modulu Databáze</a>. Očekávané chování tohoto nastavení je popsáno <a href=\"http://docs.moodle.org/en/Adding/editing_a_database#Required_entries\" target=\"_blank\">v anglické dokumentaci</a>.
+<br/><br/>Tato změna ovlivní následující Databáze ve vašich kurzech. Tento seznam si uložte a po skončení upgrade ověřte, že tyto moduly stále pracují dle záměru vyučujících:<br/><strong style=\"color:red\">$a->text</strong><br/>';
$string['restricted'] = 'Nedostupné';
$string['safemode'] = 'Bezpečný režim (Safe Mode)';
$string['safemodeerror'] = 'Se zapnutým bezpečným režimem (Safe Mode) může mít Moodle problémy.';

0 comments on commit 6fc7f7d

Please sign in to comment.