Permalink
Browse files

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
1 parent f8d14fc commit 6ff2ebd0c44bde0aa9c7a7136f98e09e3ff00cb3 AMOS bot committed Jul 25, 2013
Showing with 3 additions and 0 deletions.
  1. +3 −0 install/lang/ca/error.php
View
3 install/lang/ca/error.php
@@ -30,6 +30,8 @@
defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
+$string['cannotcreatedboninstall'] = '<p>No és pot crear la base de dades.</p> <p>La base de dades especificada no existeix i l\'usuari que heu proporcionat no té permís per a crear-la.</p>
+<p>L\'administrador del lloc hauria de verificar la configuració de la base de dades.</p>';
$string['cannotcreatelangdir'] = 'No s\'ha pogut crear el directori d\'idiomes.';
$string['cannotcreatetempdir'] = 'No s\'ha pogut crear el directori temporal';
$string['cannotdownloadcomponents'] = 'No s\'han pogut baixar components';
@@ -39,6 +41,7 @@
$string['cannotsavezipfile'] = 'No s\'ha pogut desar el fitxer zip';
$string['cannotunzipfile'] = 'No s\'ha pogut descomprimir el fitxer';
$string['componentisuptodate'] = 'El component està al dia';
+$string['dmlexceptiononinstall'] = '<p>S\'ha produït un error de la base de dades [{$a->errorcode}].<br />{$a->debuginfo}</p>';
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Ha fallat la comprovació del fitxer baixat';
$string['invalidmd5'] = 'L\'md5 no és vàlid. Torneu-ho a provar';
$string['missingrequiredfield'] = 'Falta algun camp necessari';

0 comments on commit 6ff2ebd

Please sign in to comment.