Permalink
Browse files

New

  • Loading branch information...
1 parent a46d2d7 commit 709d36ab88926217b2283cc729b56437c67005c9 flipman committed Jun 9, 2004
Showing with 941 additions and 940 deletions.
  1. +767 −766 lang/lv/moodle.php
  2. +174 −174 lang/lv/survey.php
View
1,533 lang/lv/moodle.php
@@ -1,771 +1,772 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.1.1 (2003091111)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
-$string['action'] = "Darbïba";
-$string['activities'] = "Aktivitàtes";
-$string['activity'] = "Aktivitàte";
-$string['activityclipboard'] = "Pàrvietot aktivitàti: <b>\$a</b>";
-$string['activityiscurrentlyhidden'] = "Aktivitàte ir slºpta";
-$string['activitymodule'] = "Aktivitàtes modulis";
-$string['activityreport'] = "Aktivitàtes pàrskats";
-$string['activityselect'] = "Pàrvietot ¹o aktivitàti citur";
-$string['activitysince'] = "Aktivitàte kop¹ \$a";
-$string['add'] = "Pievienot";
-$string['addadmin'] = "Pievienot administratoru";
-$string['addcreator'] = "Pievienot kursa veidotàju";
-$string['added'] = "Pievienoja \$a";
-$string['addinganew'] = "Pievieno jaunu \$a";
-$string['addinganewto'] = "Pievieno jaunu \$a->what uz \$a->to";
-$string['addingdatatoexisting'] = "Pievieno datus eso¹am";
-$string['addnewcategory'] = "Pievienot kategoriju";
-$string['addnewcourse'] = "Pievienot kursu";
-$string['addnewuser'] = "Pievienot lietotàju";
-$string['address'] = "Adrese";
-$string['addstudent'] = "Pievienot studentu";
-$string['addteacher'] = "Pievienot skolotàju";
-$string['admin'] = "Administrators";
-$string['adminhelpaddnewuser'] = "Ar roku pievienot jaunu lietotàju";
-$string['adminhelpassignadmins'] = "Administratori var darït visu un iet visur ¹ajà lapà";
-$string['adminhelpassigncreators'] = "Kursa veidotàji var veidot jaunus kursus un màcït tajos";
-$string['adminhelpassignstudents'] = "Iet uz kursu un pievienot studentus no administràcijas izvºlnes";
-$string['adminhelpassignteachers'] = "Meklºt kursu un tad lietot ikonu, lai pievienotu skolotàju";
-$string['adminhelpauthentication'] = "Jþs varat lietot iek¹ºjos lietotàjus vai àrºju datu bàzi";
-$string['adminhelpconfiguration'] = "Konfigurºt kà lapa izskatïsies un stràdàs";
-$string['adminhelpconfigvariables'] = "Konfigurºt mainïgos, kas ietekmº galvenàs lapas operàcijas";
-$string['adminhelpcourses'] = "Definºt kursus un kategorijas, pievienot tàm cilvºkus";
-$string['adminhelpedituser'] = "Skatït lietotàju sarakstu un labot lietotàju datus";
-$string['adminhelplanguage'] = "Tagadºjàs valodas labo¹anai";
-$string['adminhelplogs'] = "Skatït visu aktività¹u re»istrus ¹ajà lapà";
-$string['adminhelpmanagedatabase'] = "Piek¶þt tie¹i datu bàzei (esat uzmanïgs!)";
-$string['adminhelpmanagemodules'] = "Labot instalºtos modu¶us un to uzstàdïjumus";
-$string['adminhelpsitefiles'] = "Galveno failu publicº¹anai vai àrºjo rezerves kopiju aug¹upielàdei";
-$string['adminhelpsitesettings'] = "Definºt, kà izskatïsies galvenà lapa";
-$string['adminhelpthemes'] = "Izvºlºties kà lapa izskatïsies (kràsas, fonti u.c.)";
-$string['adminhelpusers'] = "Definºt lietotàjus un pievienot autentifikàciju";
-$string['administration'] = "Administràcija";
-$string['administrator'] = "Administrators";
-$string['administrators'] = "Administratori";
-$string['again'] = "vºlreiz";
-$string['all'] = "Visu";
-$string['alldays'] = "Visas dienas";
-$string['allfieldsrequired'] = "Visiem laukiem jàbþt aizpildïtiem";
-$string['alllogs'] = "Visus re»istrus";
-$string['allow'] = "At¶aut";
-$string['allowguests'] = "Viesi var ieiet ¹ajà kursà";
-$string['allownot'] = "Neat¶aut";
-$string['allparticipants'] = "Visi kandidàti";
-$string['alphanumerical'] = "Var saturºt tikai alfabºta burtus un ciparus";
-$string['alreadyconfirmed'] = "Re»istràcija jau ir apstiprinàta";
-$string['answer'] = "Atbildºt";
-$string['areyousuretorestorethis'] = "Vai vºlaties turpinàt?";
-$string['areyousuretorestorethisinfo'] = "Vºlàk ¹ajà procesà Jums bþs iespºja pievienot ¹o rezerves kopiju eso¹am kursam vai izveidot jaunu kursu.";
-$string['assessment'] = "Novºrtº¹ana";
-$string['assignadmins'] = "Pievienot administratorus";
-$string['assigncreators'] = "Pievienot kursu veidotàjus";
-$string['assignstudents'] = "Pievienot studentus";
-$string['assignstudentsnote'] = "Piezïme: var bþt, ka nav nepiecie¹ams lietot ¹o lapu, jo studenti var pa¹i sevi pievienot kursam.";
-$string['assignstudentspass'] = "Viss, kas Jums bþtu jàdara, ir jàinformº pievienotie studenti par kursa atslºgu, kas ir: '\$a'";
-$string['assignteachers'] = "Pievienot skolotàjus";
-$string['authentication'] = "Autentifikàcija";
-$string['autosubscribe'] = "Foruma automàtiska parakstï¹ana";
-$string['autosubscribeno'] = "Nº: neparakstiet mani automàtiski forumiem";
-$string['autosubscribeyes'] = "Jà: parakstiet mani automàtiski forumiem";
-$string['availability'] = "Pieejamïba";
-$string['availablecourses'] = "Pieejamie kursi";
-$string['backup'] = "Rezerves kopija";
-$string['backupdate'] = "Rezerves kopijas datums";
-$string['backupdetails'] = "Rezerves kopijas deta¶as";
-$string['backupfilename'] = "backup";
-$string['backupfinished'] = "Rezerves kopija veiksmïgi izveidota";
-$string['backupnameformat'] = "%%Y%%m%%d-%%H%%M";
-$string['backuporiginalname'] = "Rezerves kopijas nosaukums";
-$string['backupversion'] = "Rezerves kopijas versija";
-$string['cancel'] = "Atcelt";
-$string['categories'] = "Kursu kategorijas";
-$string['category'] = "Kategorija";
-$string['categoryadded'] = "Kategorija '\$a' ir pievienota";
-$string['categorydeleted'] = "Kategorija '\$a' ir dzºsta";
-$string['categoryduplicate'] = "Kategorija ar nosaukumu '\$a' jau pastàv!";
-$string['changedpassword'] = "Parole izmainïta";
-$string['changepassword'] = "Mainït paroli";
-$string['changessaved'] = "Izmaiñas saglabàtas";
-$string['checkingbackup'] = "Pàrbauda rezerves kopijas";
-$string['checkingcourse'] = "Pàrbauda kursu";
-$string['checkinginstances'] = "Pàrbauda piemºrus";
-$string['checkingsections'] = "Pàrbauda sekcijas";
-$string['checklanguage'] = "Pàrbauda valodu";
-$string['choose'] = "Izvºlºties";
-$string['choosecourse'] = "Izvºlºties kursu";
-$string['chooselivelogs'] = "Lapas aktivitàtes";
-$string['chooselogs'] = "Izvºlºties, kàdus log Jþs vºlaties redzºt";
-$string['choosetheme'] = "Izvºlºties tºmu";
-$string['chooseuser'] = "Izvºlºties lietotàju";
-$string['city'] = "Pilsºta";
-$string['cleaningtempdata'] = "Aizvàc pagaidu datus";
-$string['closewindow'] = "Aizvºrt ¹o logu";
-$string['comparelanguage'] = "Salïdzinàt un labot patreizºjo valodu";
-$string['complete'] = "Darïts";
-$string['configcountry'] = "Ja gribat, ka lietotàjs pats izvºlas valsti, atstàjat ¹o lauku tuk¹u.";
-$string['configdebug'] = "Ja ieslºgsiet ¹o opciju, tad vairàk PHP k¶þdas tiks izvadïtas. <br> (©ï opcija ir noderïga izstràdº)";
-$string['configerrorlevel'] = "PHP brïdinàjumu un k¶þdu izvadï¹anas skaits.";
-$string['configframename'] = "Ja Jþs sistºma stràdà web frame, tad ievadiet frame nosaukumu. Pretºjà gadïjumà laukam jàsatur '_top'";
-$string['configgdversion'] = "Paràda GD versiju. Pºc noklusºjuma nosaka automàtiski.";
-$string['confightmleditor'] = "Izvºlieties lietot vai nº HTML teksta redaktoru (redaktors stràdà IE 5.5 un augstàkàs versijàs).";
-$string['configidnumber'] = "©ï opcija nosaka (a) Lietotàjam prasïs ID numuru, (b) Lietotàjiem prasïs ID numuru, bet lauku var atstàt arï tuk¹u, (c) Lietotàjiem prasïs ID numuru un ¹o lauku nevar atstàt tuk¹u. Ja ID numurs ir ievadïts, tas paràdas lietotàja profilà.";
-$string['configintro'] = "©ajà lapà Jþs varat noràdït sistºmai nepiecie¹amo mainïgo skaitu, lai sistºma pareizi varºtu stràdàt. Ja nezinàt ko rakstït, atstàjat lauku tuk¹u. Vºlàk ¹o opciju varºs izmainït.";
-$string['configintroadmin'] = "©ajà lapà Jums jàievada galvenais administrators, kuram bþs pilnas tiesïbas pàr lapu. Pàrliecinieties, ka esat devu¹i dro¹u lietotàjvàrdu un paroli, kà arï derïgu paroli. Vºlàk varºsiet pievienot vºl administratorus.";
-$string['configintrosite'] = "©ajà lapà var labot galveno lapu un tàs nosaukumu. Vºlàk varat mainït ¹os uzstàdïjumus 'Lapas uzstàdïjuma' saitº.";
-$string['configlang'] = "Uzstàdiet lapas pamata valodu, lietotàji varºs vºlàk ¹o opciju mainït.";
-$string['configlangdir'] = "Vairàkums valodas tiek rakstïtas no kreisàs uz labo pusi, bet da¾as, piemºram, aràbu, no labàs uz kreiso.";
-$string['configlanglist'] = "Atstàjiet ¹o lauku tuk¹u, ja vºlaties, ka visas lietotàji var izvºlºties no visàm instalºtajàm valodàm. Bet Jþs varat arï noràdït Jums vajadzïgàs valodas, piemºram: en, ru, lv";
-$string['configlangmenu'] = "©eit Jþs varat izvºlºties, vai lapà ràdït valodu izvºli. ©ï opcija neietekmº lietotàju iespºju izvºlºties valodu savà profilà.";
-$string['configlocale'] = "Izvºlaties lapas specifikàciju (ietekmº formàtu un datumu valodu). Ja nezinat ko izvºlºties, atstàjat lauku tuk¹u.";
-$string['configloglifetime'] = "©is lauciñ¹ nosaka, cik ilgi glabàt log failus par lietotàju aktivitàtºm. Log faili vecàki par ¹o vecumu tiks automàtiski dzºsti. Vislabàk ir glabàt ¹os failus pºc iespºjas ilgàk, gadïjumam, ja Jums tos vajag. Bet, ja Jþsu serverim ir liela noslodze, ¹o ilgumu var samazinàt.";
-$string['configlongtimenosee'] = "Ja lietotàjs ilgu laiku nav skatïjis nevienu lapu, tad tas tiek automàtiski dzºsts no kursa. ©is parametrs nosaka ¹o laika limitu.";
-$string['configmaxeditingtime'] = "©ï opcija nosaka, cik ilgi lietotàjiem jàizmaina forumà ievietotie dati, pirms tie k¶þst nepàrveidojami. Parasti 30 min ir piemºrotas.";
-$string['configproxyhost'] = "Ja ¹im serverim vajag lietot proxy serveri, lai piek¶þtu internetam, tad ievadiet proxy servera adresi un portu ¹eit. Ja Jþs nelietojat proxy serveri, atstàjat lauku tuk¹u.";
-$string['configsecureforms'] = "Sistºma var lietot paaugstinàtas dro¹ïbas lïmeni sañemot datus no web formàm. Ja ¹ï opcija ir ieslºgta, pàrlþkprogrammas HTTP_REFERER tiek salïdzinàts ar formas adresi. Reizºm ¹ï opcija var izraisït problºmas, piemºram, ja tiek lietota ugunssiena (piemºram, Zonealarm)nokonfigurºtu, lai HTTP_REFERER tiek atdalïts no kopºjà trafika. Ja lietotàjiem ir problºmas ar to, ka web formas 'iesprþst', tad ¹o opciju vajadzºtu atslºgt, kaut gan dro¹ïbas lïmenis varºtu samazinàties, jo var tikt izmantoti brute-force paro¶u uzbrukumi. Ja sþdzïbas nav biju¹as, atstàjat ¹o opciju ieslºgtu.";
-$string['configsessiontimeout'] = "Ja lietotàji ilgi nav veiku¹i nekàdas darbïbas (vºru¹i lapas), tad tie automàtiski tiek atslºgti no sistºmas (sesija tiek izbeigta). ©ï opcija nosaka cik ilgi ¹im laikam vajadzºtu bþt.";
-$string['configslasharguments'] = "Faili (bildes, aug¹upielàdºtie u.c.) tiek nodoti caur skriptu, kas lieto 'slash' argumentus (otrà opcija). ©ï metode at¶auj failus vieglàk ke¹ot pàrlþkprogrammàm, proxy sereriem u.c. Diem¾ºl da¾i PHP serveri ¹o iespºju neatbalsta. Ja Jums ir problºmas ar aug¹upielàdºtajiem failiem, izvºlaties pirmo opciju.";
-$string['configsmtphosts'] = "Ievadiet SMTP servera pilno nosaukumu, ko sistºmai vajadzºtu lietot (piemºram, 'mail.a.com' vai 'mail.a.com;mail.b.com'). Ja nekas netiek ievadïts, tiks lietota PHP noklusºtà pasta sþtï¹anas metode.";
-$string['configsmtpuser'] = "Ja Jþs ievadïjàt SMTP serveri un tam ir vajadzïga autentifikàcija, tad varat ievadït lietotàjvàrdu un paroli ¹eit.";
-$string['configteacherassignteachers'] = "Vai skolotàjiem vajadzºtu varºt pie¹óirt tiesïbas pievienot citus skolotàjus kursam, kurà viñi màca? Ja ¹ï opcija ir uzstàdïta uz 'Nº', tad tikai kursu veidotàji un administratori var pievienot skolotàjus.";
-$string['configunzip'] = "Noràda unzip programmas atra¹anos vietu (tikai Unix). Nepiecie¹ams zip arhïvu atvºr¹anai uz servera. ";
-$string['configuration'] = "Uzstàdïjumi";
-$string['configvariables'] = "Mainïgo uzstàdïjumi";
-$string['configwarning'] = "Esat uzmanïgs pàrveidojot ¹os uzstàdïjumus, nepareizas vºrtïbas var izraisït problºmas.";
-$string['configzip'] = "Noràda unzip programmas atra¹anos vietu (tikai Unix). Nepiecie¹ams zip arhïvu atvºr¹anai uz servera. ";
-$string['confirmed'] = "Jþsu re»istràcija ir apstiprinàta";
-$string['confirmednot'] = "Jþsu re»istràcija vºl nav apstiprinàta!";
-$string['continue'] = "Turpinàt";
-$string['cookiesenabled'] = "<b>Cookies</b> jàbþt at¶autiem Jþsu pàrlþkprogrammà";
-$string['copy'] = "kopºt";
-$string['copyingcoursefiles'] = "Kopº kursu failus";
-$string['copyinguserfiles'] = "Kopº lietotàju failus";
-$string['copyingzipfile'] = "Kopº zip failu";
-$string['copyrightnotice'] = "Autortiesïbu paziñojums";
-$string['country'] = "Valsts";
-$string['course'] = "Kurss";
-$string['courseavailable'] = "©is kurss ir pieejams studentiem";
-$string['courseavailablenot'] = "©is kurss <b>nav</b> pieejams studentiem";
-$string['coursebackup'] = "Kursa rezerves kopija";
-$string['coursecategories'] = "Kursa kategorijas";
-$string['coursecategory'] = "Kursa kategorija";
-$string['coursecreators'] = "Kursa veidotàji";
-$string['coursefiles'] = "Kursa faili";
-$string['courseformats'] = "Kursa formàts";
-$string['coursegrades'] = "Kursa atzïmes";
-$string['courseinfo'] = "Kursa informàcija";
-$string['courserestore'] = "Kursa atjauno¹ana";
-$string['courses'] = "Kursi";
-$string['courseupdates'] = "Kursa pàrmaiñas";
-$string['create'] = "Veidot";
-$string['createaccount'] = "Saglabàt";
-$string['createfolder'] = "Veidot mapi \$a";
-$string['createuserandpass'] = "Izveidotu lietotàju, lai varºtu iek¶þt sistºmà";
-$string['createziparchive'] = "Veidot zip arhïvu";
-$string['creatingcategoriesandquestions'] = "Kategoriju un kursu radï¹ana";
-$string['creatingcoursemodules'] = "Kursa modu¶u veido¹ana";
-$string['creatinglogentries'] = "Log failu ierakstu veido¹ana";
-$string['creatingnewcourse'] = "Jaunus kursu veido¹ana";
-$string['creatingscales'] = "Atzïmju sistºmas veido¹ana";
-$string['creatingsections'] = "Sekciju veido¹ana";
-$string['creatingtemporarystructures'] = "Struktþru veido¹ana";
-$string['creatingusers'] = "Lietotàju veido¹ana";
-$string['creatingxmlfile'] = "Veido XML failu";
-$string['currentcourseadding'] = "Pa¹reizºjais kurss, pievienot datus";
-$string['currentcoursedeleting'] = "Pa¹reizºjais kurss, izdzºsiet nosàkuma to";
-$string['currentlanguage'] = "Izvºlºtà valoda";
-$string['currentlocaltime'] = "laiks";
-$string['currentrelease'] = "Tagadºjà izlaides informàcija";
-$string['currentversion'] = "Tagadºjà versija";
-$string['databasechecking'] = "Uzlabo sistºmas datu bàzi no \$a->oldversion uz \$a->newversion...";
-$string['databasesetup'] = "Datu bàzes uzstàdï¹ana";
-$string['databasesuccess'] = "Datu bàze veiksmïgi atjaunota";
-$string['databaseupgradebackups'] = "Rezerves kopijas versija ir \$a";
-$string['databaseupgrades'] = "Uzlabo datu bàzi";
-$string['day'] = "diena";
-$string['days'] = "dienas";
-$string['defaultcoursefullname'] = "Pilnais kursa nosaukums";
-$string['defaultcourseshortname'] = "KN";
-$string['defaultcoursestudent'] = "Students";
-$string['defaultcoursestudents'] = "Studenti";
-$string['defaultcoursesummary'] = "Kursa apraksts";
-$string['defaultcourseteacher'] = "Skolotàjs";
-$string['defaultcourseteachers'] = "Skolotàji";
-$string['delete'] = "Dzºst";
-$string['deletecheck'] = "Dzºst \$a ?";
-$string['deletecheckfiles'] = "Vai esat pàrliecinàts, ka vºlaties dzºst ¹os failus?";
-$string['deletecheckfull'] = "Vai esat pàrliecinàts, ka vºlaties dzºst \$a ?";
-$string['deletecheckwarning'] = "Jþs izdzºsïsiet ¹os failus";
-$string['deletecompletely'] = "Dzºst pilnïbà";
-$string['deletecourse'] = "Dzºst kursu";
-$string['deletecoursecheck'] = "Vai esat pàrliecinàts, ka vºlaties dzºst kursu un visus tà saturo¹os datus?";
-$string['deleted'] = "Izdzºsa";
-$string['deletedactivity'] = "Izdzºsa \$a";
-$string['deletedcourse'] = "\$a pilnïbà izdzºsts";
-$string['deletednot'] = "Nevarºja izdzºst \$a !";
-$string['deletingcourse'] = "Dzº¹ \$a";
-$string['deletingexistingcoursedata'] = "Eso¹a kursa izdzº¹ana";
-$string['deletingolddata'] = "Dzº¹ vecus datus";
-$string['department'] = "Sada¶a";
-$string['description'] = "Apraksts";
-$string['displayingfirst'] = "Pirmie \$a->count \$a->things paràdïti";
-$string['displayingrecords'] = "Ràda \$a ierakstus";
-$string['displayingusers'] = "Ràda lietotàjus no \$a->start lïdz \$a->end";
-$string['documentation'] = "Dokumentàcija";
-$string['donotask'] = "Nejautàt";
-$string['downloadexcel'] = "Lejupielàdºt Excel formàtà";
-$string['downloadtext'] = "Lejupielàdºt teksta formàtà";
-$string['doyouagree'] = "Vai izlasïjàt nosacïjumus un sapratàt tos?";
-$string['edit'] = "Labot \$a";
-$string['editcoursesettings'] = "Labot kursa uzstàdïjumus";
-$string['editinga'] = "Labo \$a";
-$string['editmyprofile'] = "Labot profilu";
-$string['editsummary'] = "Labot kopsavilkumu";
-$string['editthisactivity'] = "Labot aktivitàti";
-$string['editthiscategory'] = "Labot kategoriju";
-$string['edituser'] = "Labot lietotàju datus";
-$string['email'] = "E-pasta adrese";
-$string['emailconfirm'] = "Apstiprinàt Jþsu kontu";
-$string['emailconfirmation'] = "Sveiki \$a->firstname,
-
-Ir pieprasïts jauns konts '\$a->sitename'
-lapà lietojot Jþsu e-pasta adresi.
-
-Lai apstiprinàtu kontu ejat uz:
-
-\$a->link
-
-Ja Jums rodas problºmas sazinieties ar administratoru,
-\$a->admin";
-$string['emailconfirmationsubject'] = "\$a: konta apstiprinà¹ana";
-$string['emailconfirmsent'] = " <P>E-pasta vºstule ir nosþtïta uz Jþsu e-pastu: <B>\$a</B>
- <P>Tà saturºja instrukcijas, lai varºtu pabeigt re»istràciju.
- <P>Ja Jums rodas grþtïbas, sazinieties ar administratoru.";
-$string['emaildisplay'] = "Ràdït e-pasta adresi";
-$string['emaildisplaycourse'] = "At¶aut tikai citiem kursa dalïbniekiem redzºt manu e-pastu";
-$string['emaildisplayno'] = "Slºpt manu ïsto e-pasta adresi no visiem";
-$string['emaildisplayyes'] = "At¶aut visiem redzºt manu e-pasta adresi";
-$string['emailexists'] = "©ï e-pasta adrese jau ir re»istrºta.";
-$string['emailformat'] = "E-pasta formàts";
-$string['emailmustbereal'] = "Piezïme: Jþsu e-pasta adresei jàbþt ïstai";
-$string['emailpasswordconfirmation'] = "Sveiki \$a->firstname,
-
-Kàds (visticamàk Jþs) ir pieprasïjis jaunu paroli lapà '\$a->sitename'.
-
-Lai apstiprinàtu pieprasïjumu un dabþtu jaunu paroli caur e-pastu, spiediet ¹eit:
-
-\$a->link
-
-Ja Jums rodas grþtïbas, sazinieties ar administratoru,
-\$a->admin";
-$string['emailpasswordconfirmationsubject'] = "\$a: paroles maiñas apstiprinà¹ana";
-$string['emailpasswordconfirmsent'] = "E-pasta vºstule ir nosþtïta uz <b>\$a</b>.
-<p>Tà satur instrukcijas, lai varºtu apstiprinàt paroles maiñu.
-Ja Jums rodas grþtïbas, sazinaties ar administratoru.";
-$string['emailpasswordsent'] = "Paroles maiñas apstiprinà¹ana ir veikts.
-<p>E-pasta vºstule ar jauno paroli ir nosþtïta uz: <b>\$a->email</b>.
-<p>Jaunà parole ir automàtiski »enerºta, jþs varat
-<a href=\$a->link>mainït paroli</a> uz vieglàku.";
-$string['enrolmentconfirmation'] = "Jþs pieteiks kursam.<br />Vai vºlaties pieteikties?";
-$string['enrolmentkey'] = "Atslºgas vàrds";
-$string['enrolmentkeyfrom'] = "©im kursam vajag 'atslºgas vàrdu' - vienreizºju<BR>
-paroli, ko Jþs sañemsiet no sava skolotàja";
-$string['enrolmentkeyhint'] = "Atslºgas vàrds nav pareizs<BR>
-(Noràdïjums - tas sàkas ar '\$a')";
-$string['entercourse'] = "Spiediet ¹eit, lai ieietu kursà";
-$string['enteremailaddress'] = "Ievadiet savu e-pastu, lai iegþtu jaunu paroli, kuru nosþtïs Jums pa e-pastu.";
-$string['error'] = "K¶þda";
-$string['errortoomanylogins'] = "Jþs esat pàrsniegu¹i at¶auto sistºmas identifikàcijas skaitu. Pàrlàdºjat savu pàrlþkprogrammu.";
-$string['errorwhenconfirming'] = "Jþs neesat apstiprinàts, jo ir radusies k¶þda. Ja Jþs spiedàt uz saites Jþsu e-pasta vºstulº, pàrbaudiet vai tà nav bojàta.";
-$string['existing'] = "Pastàvo¹s";
-$string['existingadmins'] = "Pastàvo¹ie administratori";
-$string['existingcourse'] = "Pastàvo¹ie kursi";
-$string['existingcourseadding'] = "Pastàvo¹s kurss, pievieno datus";
-$string['existingcoursedeleting'] = "Pastàvo¹s kurss, nosàkuma dzº¹ to";
-$string['existingcreators'] = "Pastàvo¹ie kursa veidotàji";
-$string['existingstudents'] = "Pieteiktie studenti";
-$string['existingteachers'] = "Pastàvo¹ie skolotàji";
-$string['feedback'] = "Atzïmes:";
-$string['filemissing'] = "\$a trþkst";
-$string['files'] = "Faili";
-$string['filesfolders'] = "Faili/mapes";
-$string['filloutallfields'] = "Lþdzu, aizpildiet visus laukus ¹ajà formà";
-$string['findmorecourses'] = "Atrast vºl kursus...";
-$string['firstname'] = "Vàrds";
-$string['firsttime'] = "Vai ¹ï ir pirmà reize ¹eit?";
-$string['followingoptional'] = "Nàko¹ie elementi nav obligàtas";
-$string['followingrequired'] = "Nàko¹ie elementi ir vajadzïgi";
-$string['forgotten'] = "Aizmirsàt Jþsu lietotàjvàrdu vai paroli?";
-$string['format'] = "Formàts";
-$string['formathtml'] = "HTML formàts";
-$string['formatplain'] = "Teksta formàts";
-$string['formatsocial'] = "Foruma formàts";
-$string['formattext'] = "Sistºmas auto formàts";
-$string['formattexttype'] = "Formatº¹ana";
-$string['formattopics'] = "Struktþras formàts";
-$string['formatweeks'] = "Kalendàra formàts";
-$string['formatwiki'] = "Wiki formàts";
-$string['from'] = "No";
-$string['frontpagecategorynames'] = "Ràdït kategoriju sarakstu";
-$string['frontpagecourselist'] = "Ràdït kursu sarakstu";
-$string['frontpagedescription'] = "Galvenàs lapas apraksts";
-$string['frontpageformat'] = "Galvenàs lapas formàts";
-$string['frontpagenews'] = "Ràdït jaunumus";
-$string['fulllistofcourses'] = "Visus kursus";
-$string['fullname'] = "Pilns vàrds";
-$string['fullprofile'] = "Pilns profils";
-$string['fullsitename'] = "Pilnais lapas nosaukums";
-$string['gd1'] = "GD 1.x ir uzstàdïts";
-$string['gd2'] = "GD 2.x ir uzstàdïts";
-$string['gdneed'] = "Lai redzºto ¹o grafiku GD jàbþt uzstàdïtam";
-$string['gdnot'] = "GD nav uzstàdïts";
-$string['gpl'] = "Copyright (C) 2001-2003 Martin Dougiamas (http://dougiamas.com)
-
-Programma tiek izplatïta ar GNU GPL licenci, sk.
-http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html";
-$string['grade'] = "Atzïme";
-$string['grades'] = "Atzïmes";
-$string['guestskey'] = "At¶aut viesus, kuriem ir atslºgas vàrds";
-$string['guestsno'] = "Neat¶aut viesus";
-$string['guestsnotallowed'] = "Viesiem kurss '\$a' nav paredzºts";
-$string['guestsyes'] = "At¶aut viesus bez atslºgas vàrda";
-$string['guestuser'] = "Viesis";
-$string['guestuserinfo'] = "©is ir ïpa¹s lietotàjs, kam ir lasï¹anas pieeja da¾iem kursiem.";
-$string['help'] = "Palïdzïba";
-$string['helpemoticons'] = "Izmantot smailijus";
-$string['helpformatting'] = "Par teksta formatizº¹anu";
-$string['helphtml'] = "Kà rakstït html";
-$string['helpindex'] = "Visu palïdzïbas failu saraksts";
-$string['helppicture'] = "Kà aug¹upielàdºt bildi";
-$string['helpquestions'] = "Uzdodat pareizus jautàjumus";
-$string['helpreading'] = "Lasiet uzmanïgi";
-$string['helprichtext'] = "Par Richtext redaktoru";
-$string['helpsummaries'] = "Par ¹iem kopsavilkumiem";
-$string['helptext'] = "Kà rakstït tekstu";
-$string['helpwiki'] = "Kà rakstït Wiki tekstu";
-$string['helpwriting'] = "Raksti uzmanïgi";
-$string['hide'] = "Slºpt";
-$string['hits'] = "Izvºle";
-$string['hitsoncourse'] = "Izvºlºts \$a->coursename \$a->username";
-$string['hitsoncoursetoday'] = "©odien apmeklºjumi \$a->coursename \$a->username";
-$string['home'] = "Màjas";
-$string['hour'] = "stunda";
-$string['hours'] = "stundas";
-$string['howtomakethemes'] = "Kà veidot jaunu dizainu";
-$string['htmleditor'] = "Lietot Richtext HTML redaktoru";
-$string['htmleditoravailable'] = "Richtext redaktors pieejams";
-$string['htmleditordisabled'] = "Jþs esat izslºdzis Richtext redaktoru savà lietotàja profilà";
-$string['htmleditordisabledadmin'] = "Administrators ir izslºdzis Richtext redaktoru ¹ajà lapà";
-$string['htmleditordisabledbrowser'] = "Richtext redaktors nav pieejams, jo Jums nav IE 5.5 vai jaunàka IE versija.";
-$string['htmlformat'] = "HTML formàts";
-$string['icqnumber'] = "ICQ numurs";
-$string['idnumber'] = "ID numurs";
-$string['include'] = "Ietvert";
-$string['includeallusers'] = "Ietvert visus lietotàjus";
-$string['includecoursefiles'] = "Ietvert visus kursa failus";
-$string['includecourseusers'] = "Ietvert visus kursa lietotàjus";
-$string['included'] = "Ietvºra";
-$string['includelogentries'] = "Ietvert log failu ierakstus";
-$string['includeneededusers'] = "Ietvert nepiecie¹amos lietotàjus";
-$string['includeuserfiles'] = "Ietvert lietotàju failus";
-$string['invalidemail'] = "Nederïga e-pasta adrese";
-$string['invalidlogin'] = "Identifikàcija nav notikusi (nepareizs login)";
-$string['jumpto'] = "Iet uz...";
-$string['langltr'] = "Valodas virziens no kreisàs puses uz labo";
-$string['langrtl'] = "Valodas virziens no labàs puses uz kreiso";
-$string['language'] = "Valoda";
-$string['languagegood'] = "Visas nepiecie¹amàs rindas ir atrastas! :-)";
-$string['lastaccess'] = "Pºdºjà piek¶uve lapai";
-$string['lastedited'] = "Pºdºjo reizi labots";
-$string['lastmodified'] = "Pºdºjo reizi pàrveidots";
-$string['lastname'] = "Uzvàrds";
-$string['latestlanguagepack'] = "Pàrbaudït jaunàkàs valodas moodle.org";
-$string['latestnews'] = "Foruma jaunumi";
-$string['leavetokeep'] = "Atstàjat tuk¹u lai lietotu patreizºjo paroli";
-$string['license'] = "GPL Licence";
-$string['list'] = "Saraksts";
-$string['listfiles'] = "Failu saraksts \$a";
-$string['listofallpeople'] = "Visu cilvºku saraksts";
-$string['livelogs'] = "Log failu ieraksti par pagàju¹o stundu";
-$string['locale'] = "lat";
-$string['location'] = "Atra¹anàs vieta";
-$string['loggedinas'] = "Jþs esat iegàjis kà \$a ";
-$string['loggedinnot'] = "Jþs neesat identificºjies.";
-$string['login'] = "Ieeja";
-$string['loginas'] = "Lietotàjs";
-$string['loginguest'] = "Ieiet kà viesis";
-$string['loginsite'] = "Ieiet lapà";
-$string['loginsteps'] = "Lai iegþtu pilnu pieeju kursiem, Jums vajadzºs izveidot jaunu kontu ¹ajà lapà.
-<br>©eit ir instrukcijas:
- <OL size=2>
- <LI>Aizpildiet <A HREF=\$a>Jauno lietotàju anketu</A> (formu, kas satur datus par Jums).
- <LI>Jums tiks nosþtïta e-pasta vºstule.
- <LI>Izlasiet vºstuli un ejiet uz vºstulº noràdïto saiti.
- <LI>Jþsu konts tiks apstiprinàts un sistºma Jþs identificºs.
- <LI>Izvºlaties kursu, kurà vºlaties piedalïties.
- <LI>Ja Jums prasa atslºgas vàrdu, ievadiet vàrdu, ko Jums ir iedevis skolotàjs.
- <LI>Tagad Jums ir pilna pieeja kursam. No ¹ï brï¾a Jums bþs jàlieto Jþsu lietotàjvàrds un paroli, lai piek¶þtu kursiem.
- </OL>";
-$string['loginstepsnone'] = "<P>Pilnai pieejai Jums vajadzºs izveidot savu kontu.<P>Viss kas Jums ir jàdara, ir jàizveido lietotàjvàrds un parole un jàlieto ¹ajà lapà!<P>Ja Jþsu izvºlºtais lietotàjvàrds ir aizñemts, tad Jums bþs jàmº»ina vºlreiz ar citu lietotàjvàrdu.";
-$string['loginto'] = "Ieiet \$a";
-$string['loginusing'] = "Ieiet lapà";
-$string['logout'] = "Iziet";
-$string['logs'] = "Log faili";
-$string['mainmenu'] = "Galvenà izvºlne";
-$string['makeafolder'] = "Izveidot mapi";
-$string['makeeditable'] = "Ja '\$a' var labot web servera process (piemºram, apache), tad varat labot failu no ¹ïs lapas";
-$string['managedatabase'] = "Datu bàze";
-$string['managemodules'] = "Modu¶i";
-$string['markedthistopic'] = "©ï tºma ir aktuàlà";
-$string['markthistopic'] = "Padarït ¹o tºmu par aktuàlo";
-$string['maximumchars'] = "Maksimàli \$a simboli";
-$string['maximumgrade'] = "Maksimàlà atzïme";
-$string['maximumshort'] = "Maksimums";
-$string['maxsize'] = "Maksimàlais izmºrs: \$a";
-$string['min'] = "minþte";
-$string['mins'] = "minþtes";
-$string['miscellaneous'] = "Da¾àdi";
-$string['missingcategory'] = "Jums jàizvºlas kategorija";
-$string['missingcity'] = "Aizpildiet lauku!";
-$string['missingcountry'] = "Aizpildiet lauku!";
-$string['missingdescription'] = "Aizpildiet lauku!";
-$string['missingemail'] = "Aizpildiet lauku!";
-$string['missingfirstname'] = "Aizpildiet lauku!";
-$string['missingfullname'] = "Aizpildiet lauku!";
-$string['missinglastname'] = "Aizpildiet lauku!";
-$string['missingnewpassword'] = "Aizpildiet lauku!";
-$string['missingpassword'] = "Aizpildiet lauku!";
-$string['missingshortname'] = "Aizpildiet lauku!";
-$string['missingshortsitename'] = "Aizpildiet lauku!";
-$string['missingsitedescription'] = "Aizpildiet lauku!";
-$string['missingsitename'] = "Aizpildiet lauku!";
-$string['missingstrings'] = "Tulkojuma pàrbaude";
-$string['missingstudent'] = "Kaut kas ir jàizvºlas";
-$string['missingsummary'] = "Trþkst kopsavilkums";
-$string['missingteacher'] = "Kaut kas ir jàizvºlas";
-$string['missingurl'] = "Trþkst URL";
-$string['missingusername'] = "Trþkst lietotàjvàrds";
-$string['modified'] = "Izmainïts";
-$string['moduledeleteconfirm'] = "Jþs dzºsïsiet moduli '\$a'. Tas izdzºsïs visu no datu bàzes, kas saistïts ar ¹o moduli. Vai esat pàrliecinàts, ka vºlaties turpinàt?";
-$string['moduledeletefiles'] = "Visi dati, kas saistïti ar '\$a->module' ir dzºsti no datu bàzes. Lai pabeigtu dzº¹anu (un novºrstu modu¶a automàtisku instalàciju) Jums ir jàizdzº¹: \$a->directory";
-$string['modulesetup'] = "Veido modu¶u tabulas";
-$string['modulesuccess'] = "\$a tabulas ir izveidotas";
-$string['moodleversion'] = "Sistºmas versija";
-$string['mostrecently'] = "jaunàkà";
-$string['move'] = "Pàrvietot";
-$string['movecategoryto'] = "Pàrvietot kategoriju uz:";
-$string['movecourseto'] = "Pàrvietot kursu uz:";
-$string['movedown'] = "Pàrvietot uz leju";
-$string['movefilestohere'] = "Pàrvietot failus uz ¹ejieni";
-$string['movefull'] = "Pàrvietot \$a uz ¹o vietu";
-$string['movehere'] = "Pàrvietot ¹eit";
-$string['moveselectedcoursesto'] = "Pàrvietot iezïmºto kursu uz...";
-$string['movetoanotherfolder'] = "Pàrvietot uz citu mapi";
-$string['moveup'] = "Pàrvietot uz aug¹u";
-$string['mustconfirm'] = "Jums jàapstiprina Jþsu identifikàcija";
-$string['mycourses'] = "Mani kursi";
-$string['name'] = "Nosaukums";
-$string['namesocial'] = "Sekcija";
-$string['nametopics'] = "Tºma";
-$string['nameweeks'] = "Nedº¶a";
-$string['needed'] = "Vajadzïgs";
-$string['never'] = "Nekad";
-$string['neverdeletelogs'] = "Nekad nedzºst log failus";
-$string['new'] = "Jauns";
-$string['newaccount'] = "Jauns konts";
-$string['newcourse'] = "Jauns kurss";
-$string['newpassword'] = "Jauna parole";
-$string['newpasswordtext'] = "Sveiki \$a->firstname,
-
-Jþsu patreizºjà identifikàcijas informàcija ir:
- lietotàjvàrds: \$a->username
- parole: \$a->newpassword
-
-Ejat uz ¹o saiti, lai mainïtu paroli:
- \$a->link
-
-Ar cieñu administrators,
-\$a->signoff
-";
-$string['newpicture'] = "Jauna bilde";
-$string['newsitem'] = "jaunums";
-$string['newsitems'] = "jaunumi";
-$string['newsitemsnumber'] = "Jaunumi";
-$string['newuser'] = "Jauns lietotàjs";
-$string['newusers'] = "Jauni lietotàji";
-$string['next'] = "Tàlàk";
-$string['no'] = "";
-$string['nocoursesfound'] = "Kurss ar nosaukumu '\$a' netika atrasts";
-$string['nocoursesyet'] = "©ajà kategorija kursu nav";
-$string['noexistingadmins'] = "Nav administratoru, ¹ï ir nopietna k¶þda, Jums to nekad nevajadzºtu redzºt.";
-$string['noexistingcreators'] = "Nav kursa veidotàju";
-$string['noexistingstudents'] = "Nav studentu";
-$string['noexistingteachers'] = "Nav skolotàju";
-$string['nofilesselected'] = "Atjauno¹anai nav izvºlºti faili";
-$string['nofilesyet'] = "Kursam pagaidàm nav aug¹upielàdºtu failu";
-$string['nograde'] = "Nav atzïmes";
-$string['noimagesyet'] = "Kursam pagaidàm nav aug¹upielàdºtas bildes";
-$string['nomorecourses'] = "Vairàk kursi nav atrasti";
-$string['none'] = "Tuk¹s";
-$string['nopotentialadmins'] = "Nav potenciàlo administratoru";
-$string['nopotentialcreators'] = "Nav potenciàlo kursu veidotàju";
-$string['nopotentialstudents'] = "Nav potenciàlo studentu";
-$string['nopotentialteachers'] = "Nav potenciàlo skolotàju";
-$string['normal'] = "Normàli";
-$string['nostudentsyet'] = "Pagaidàm kursam nav pierakstïju¹ies studenti";
-$string['nosuchemail'] = "E-pasta adrese nepastàv";
-$string['notavailable'] = "Nav pieejams";
-$string['noteachersyet'] = "Pagaidàm kursam nav skolotàju";
-$string['notenrolled'] = "\$a nav ¹ajà kursà.";
-$string['noteuserschangednonetocourse'] = "Piezïme: Kursa lietotàjiem ir jàbþt atjaunotiem, kad atjauno kursa datus.";
-$string['nothingnew'] = "Nekas jauns nav noticis kop¹ Jþsu pagàju¹às identifikàcijas";
-$string['notincluded'] = "Nav iek¶auts";
-$string['nousersmatching'] = "Lietotàji, kas saturºtu '\$a' netika atrasti";
-$string['nousersyet'] = "Vºl nav lietotàju";
-$string['now'] = "patreiz";
-$string['numberweeks'] = "Nedº¶u/tºmu skaits";
-$string['numdays'] = "\$a dienas";
-$string['numhours'] = "\$a stundas";
-$string['numminutes'] = "\$a minþtes";
-$string['numviews'] = "\$a reizes skatïts";
-$string['numweeks'] = "\$a nedº¶as";
-$string['numwords'] = "\$a vàrdi";
-$string['numyears'] = "\$a gadi";
-$string['ok'] = "OK";
-$string['opentoguests'] = "Viesu pieeja";
-$string['optional'] = "nav obligàti";
-$string['order'] = "Kàrtïba";
-$string['other'] = "Citi";
-$string['outline'] = "Struktþra";
-$string['page'] = "Lapa";
-$string['parentlanguage'] = "en";
-$string['participants'] = "Dalïbnieki";
-$string['password'] = "Parole";
-$string['passwordchanged'] = "Parole ir mainïta";
-$string['passwordconfirmchange'] = "Apstipriniet paroles maiñu";
-$string['passwordrecovery'] = "Palïdzat tikt lapà";
-$string['passwordsdiffer'] = "Paroles nesakrït";
-$string['passwordsent'] = "Parole ir nosþtïta";
-$string['passwordsenttext'] = " <P>E-pasta vºstule ir nosþtïta uz \$a->email.
- <P>Parole tika automàtiski »enerºta, lai mainïtu uz kaut ko vieglàku <A HREF=\$a->link>spiediet ¹eit</A>.";
-$string['people'] = "Cilvºki";
-$string['personalprofile'] = "Personïgais profils";
-$string['phone'] = "Telefona numurs";
-$string['phpinfo'] = "PHP informàcija";
-$string['popupwindow'] = "Atvºrt failu jaunà logà";
-$string['potentialadmins'] = "Potenciàlie administratori";
-$string['potentialcreators'] = "Potenciàlie kursa veidotàji";
-$string['potentialstudents'] = "Potenciàlie studenti";
-$string['potentialteachers'] = "Potenciàlie skolotàji";
-$string['preferredlanguage'] = "Vºlamà valoda";
-$string['preview'] = "Paraugs";
-$string['previeworchoose'] = "Paraugs vai izvºlºties tºmu";
-$string['publicdirectory'] = "Publiskà mape";
-$string['publicdirectory0'] = "Neizvietot informàciju par lapu";
-$string['publicdirectory1'] = "Izvietot tikai lapas nosaukumu";
-$string['publicdirectory2'] = "Izvietot lapas nosaukumu ar saiti";
-$string['publicsitefileswarning'] = "Piezïme: ¹eit novietotajiem failiem visi var piek¶þt";
-$string['question'] = "Jautàjums";
-$string['readinginfofrombackup'] = "Lasa informàciju no rezerves kopijas";
-$string['readme'] = "Izlasat";
-$string['recentactivity'] = "Jaunàkie jaunumi";
-$string['registration'] = "Re»istrº¹anàs sistºmà";
-$string['registrationemail'] = "E-pasta paziñojums";
-$string['registrationinfo'] = "<p>©ajà saitº Jþs varat re»istrºt savu lapu moodle.org. Re»istràcija ir bezmaksas. Uz Jþsu noràdïto e-pasta adresi tiks sþtïti svarïgi paziñojumi, brïdinàjumi par jauniem 'caurumiem', un informàcija par jaunàm versijàm.
-<p>Pºc noklusºjuma Jþsu informàcija paliks privàta un netiks izplatïta. ©ï re»istràcija ir domàta, lai bþtu tehniskais atbalsts un radïtos priek¹stats par sistºmas lietotàjiem.
-<p>Ja vºlaties varat pievienot lapas nosaukumu, valsti un URL Moodle publiskajam sarakstam.
-<p>Visas re»istràcijas tiek pàrbaudïtas ar roku, bet kad esat re»istrºjies Jþs varat mainït savus re»istràcijas datus (un publisko sarakstu) jebkurà laikà, vºlreiz aizpildot formu.";
-$string['registrationno'] = "Nº, es nevºlos sañemt e-pasta vºstules";
-$string['registrationsend'] = "Sþtït re»istràciju moodle.org";
-$string['registrationyes'] = "Jà, informºjiet mani par jauniem izlaidumiem";
-$string['removeadmin'] = "Atcelt administratoru";
-$string['removecreator'] = "Atcelt kursa vadïtàju";
-$string['removestudent'] = "Atcelt studentu";
-$string['removeteacher'] = "Atcelt skolotàju";
-$string['rename'] = "Pàrsaukt";
-$string['renamefileto'] = "Pàrsaukt <b>\$a</b> uz";
-$string['required'] = "Nepiecie¹ams";
-$string['requireskey'] = "©im kursam ir nepiecie¹ams atslºgas vàrds";
-$string['resortcoursesbyname'] = "Kàrtot kursus pºc nosaukuma";
-$string['resources'] = "Resursi";
-$string['restore'] = "Atjaunot";
-$string['restorecancelled'] = "Atjaunot atceltos";
-$string['restorecoursenow'] = "Atjaunot kursu tagad!";
-$string['restorefinished'] = "Atjauno¹ana veiksmïgi pabeigta";
-$string['restoreto'] = "Atjaunot uz";
-$string['returningtosite'] = "Ieeja saitº";
-$string['revert'] = "Atcelt";
-$string['role'] = "Loma";
-$string['savechanges'] = "Saglabàt izmaiñas";
-$string['scale'] = "Skala";
-$string['scales'] = "Skalas";
-$string['scalescustom'] = "Lietotàja skala";
-$string['scalescustomcreate'] = "Pievienot jaunu skalu";
-$string['scalescustomno'] = "Lietotàja skalas nav izveidotas";
-$string['scalesstandard'] = "Standarta skala";
-$string['search'] = "Meklºt";
-$string['searchagain'] = "Meklºt vºlreiz";
-$string['searchcourses'] = "Meklºt kursus";
-$string['searchhelp'] = "Jþs varat vienlaicïgi meklºt vairàkus vàrdus.<p>vàrds : atrast vàrdus tekstà.<br>+vàrds : tie¹i ¹àdu vàrdu tekstà.<br>-vàrds : neiek¶aut rezultàtus, kas satur.";
-$string['searchresults'] = "Meklº¹anas rezultàti";
-$string['sec'] = "sekunde";
-$string['secs'] = "sekundes";
-$string['section'] = "Sekcija";
-$string['sections'] = "Sekcijas";
-$string['select'] = "Izvºlºties";
-$string['selectacountry'] = "Izvºlaties valsti";
-$string['selectednowmove'] = "\$a faili iezïmºti pàrvieto¹anai. Tagad ejat uz mºrói un spiediet 'Pàrvietot failus uz ¹ejieni'";
-$string['senddetails'] = "Sþtït manus datus pa e-pastu";
-$string['separateandconnected'] = "Esat taisnïgs";
-$string['serverlocaltime'] = "Servera laiks";
-$string['settings'] = "Uzstàdïjumi";
-$string['shortname'] = "Saïsinàjums";
-$string['shortnametaken'] = "Saïsinàjums jau izmantots citam kursam (\$a)";
-$string['shortsitename'] = "Saïsinàjums Jþsu lapai (viens vàrds)";
-$string['show'] = "Ràdït";
-$string['showall'] = "Ràdït visus \$a";
-$string['showallcourses'] = "Ràdït visus kursus";
-$string['showalltopics'] = "Ràdït visas tºmas";
-$string['showallusers'] = "Ràdït visus lietotàjus";
-$string['showallweeks'] = "Ràdït visas nedº¶as";
-$string['showgrades'] = "Ràdït atzïmes";
-$string['showlistofcourses'] = "Ràdït kursu sarakstu";
-$string['showonlytopic'] = "Ràdït tikai tºmu \$a";
-$string['showonlyweek'] = "Ràdït tikai nedº¶u \$a";
-$string['showrecent'] = "Ràdït aktivitàtes";
-$string['showtheselogs'] = "Ràdït ¹os log failus";
-$string['site'] = "Saite";
-$string['sitefiles'] = "Saites faili";
-$string['sitelogs'] = "Saites log faili";
-$string['sitenews'] = "Saites jaunumi";
-$string['sites'] = "Saites";
-$string['sitesettings'] = "Saites uzstàdïjumi";
-$string['size'] = "Izmºrs";
-$string['socialheadline'] = "Kopºjais forums - jaunàkà tºma";
-$string['someallowguest'] = "Da¾i kursi at¶auj pieeju viesiem";
-$string['someerrorswerefound'] = "Da¶a informàcijas nebija pareiza. Deta¶as skataties zemàk";
-$string['startdate'] = "Kursa sàkuma datums";
-$string['startsignup'] = "Sàkt tagad izveidojot kontu!";
-$string['state'] = "©tats/Apgabals";
-$string['status'] = "Statuss";
-$string['strftimedate'] = "%%d %%B %%Y";
-$string['strftimedateshort'] = "%%d %%B";
-$string['strftimedatetime'] = "%%d %%B %%Y, %%I:%%M %%p";
-$string['strftimedaydate'] = "%%A, %%d %%B %%Y";
-$string['strftimedaydatetime'] = "%%A, %%d %%B %%Y, %%I:%%M %%p";
-$string['strftimerecent'] = "%%d %%b, %%H:%%M";
-$string['strftimerecentfull'] = "%%a, %%d %%b %%Y, %%I:%%M %%p";
-$string['strftimetime'] = "%%I:%%M %%p";
-$string['stringsnotset'] = "Sekojo¹às rindas nav definºtas \$a";
-$string['studentnotallowed'] = "Jþs nevarat ieiet ¹ajà kursà kà '\$a'";
-$string['students'] = "Studenti";
-$string['subcategories'] = "Apak¹kategorijas";
-$string['success'] = "Veiksmïgi";
-$string['summary'] = "Kopsavilkums";
-$string['summaryof'] = "Kopsavilkums no \$a";
-$string['supplyinfo'] = "Aizpildiet informàciju par sevi";
-$string['teacheronly'] = "tikai priek¹ \$a";
-$string['teacherroles'] = "\$a lomas";
-$string['teachers'] = "Skolotàji";
-$string['textediting'] = "Teksta redi»º¹anas laikà";
-$string['texteditor'] = "Lietot standarta web formas";
-$string['textformat'] = "Parasts teksta formàts";
-$string['thanks'] = "Paldies";
-$string['theme'] = "Noformºjuma tºma";
-$string['themes'] = "Tºmas";
-$string['themesaved'] = "Jaunà tºma saglabàta";
-$string['thischarset'] = "ISO-8859-4";
-$string['thislanguage'] = "Latvie&#353;u";
-$string['time'] = "Laiks";
-$string['timezone'] = "Laika josla";
-$string['to'] = "Kam";
-$string['today'] = "©odien";
-$string['todaylogs'] = "©odienas log ieraksti";
-$string['toomanytoshow'] = "Pàràk daudz lietotàju ko ràdït";
-$string['top'] = "Aug¹a";
-$string['topic'] = "Tºma";
-$string['topichide'] = "Slºpt ¹o tºmu no \$a";
-$string['topicoutline'] = "Tºmas pamati";
-$string['topicshow'] = "Ràdït ¹o tºmu \$a";
-$string['total'] = "Kopà";
-$string['turneditingoff'] = "Izslºgt labo¹anu";
-$string['turneditingon'] = "Ieslºgt labo¹anu";
-$string['undecided'] = "Neizlemts";
-$string['unenrol'] = "Izslºgt";
-$string['unenrolme'] = "Izslºgt mani no \$a";
-$string['unenrolsure'] = "Vai esat pàrliecinàts, ka vºlaties izslºgt \$a no ¹ï kursa?";
-$string['unknowncategory'] = "Neatpazïta kategorija";
-$string['unpacking'] = "Atarhivº \$a";
-$string['unsafepassword'] = "Nedro¹a parole - mº»inàt kaut ko citu";
-$string['unusedaccounts'] = "Konts nav lietots vairàk nekà \$a dienas, tàpºc automàtiski izslºgts";
-$string['unzip'] = "Atarhivºt";
-$string['unzippingbackup'] = "Atarhivº rezerves kopiju";
-$string['update'] = "Uzlabot";
-$string['updated'] = "Uzlaboja \$a";
-$string['updatemyprofile'] = "Pàrveidot profilu";
-$string['updatesevery'] = "Atjaunot reizi katràs \$a sekundºs";
-$string['updatethis'] = "Pàrveidot ¹o \$a";
-$string['updatethiscourse'] = "Pàrveidot ¹o kursu";
-$string['updatinga'] = "Pàrveido \$a";
-$string['updatingain'] = "Pàrveido \$a->what \$a->in";
-$string['upload'] = "Aug¹upielàdºt";
-$string['uploadafile'] = "Aug¹upielàdºt failu";
-$string['uploadedfileto'] = "Aug¹upielàdºja \$a->file mapº \$a->directory";
-$string['uploadnofilefound'] = "Fails netika atrasts, vai esat dro¹s, ka iezïmºjàt failu aug¹upielàdei?";
-$string['uploadproblem'] = "Nezinàma k¶þda aug¹upielàdºjot failu '\$a' (varbþt tas bija pàràk liels?)";
-$string['uploadthisfile'] = "Aug¹upielàdºt ¹o failu";
-$string['user'] = "Lietotàjs";
-$string['userdeleted'] = "©is lietotàja konts ir izdzºsts";
-$string['userdescription'] = "Apraksts";
-$string['userfiles'] = "Lietotàja faili";
-$string['username'] = "Lietotàjvàrds";
-$string['usernameexists'] = "©is lietotàjvàrds pastàv, izvºlaties citu";
-$string['userprofilefor'] = "Lietotàja profils \$a";
-$string['users'] = "Lietotàji";
-$string['userzones'] = "Lietotàja zonas";
-$string['usingexistingcourse'] = "Lieto eso¹u kursu";
-$string['view'] = "Skatït";
-$string['webpage'] = "Web lapa";
-$string['week'] = "Nedº¶a";
-$string['weekhide'] = "Slºpt ¹o nedº¶u no \$a";
-$string['weeklyoutline'] = "Nedº¶as pamats";
-$string['weekshow'] = "Ràdït ¹o nedº¶u \$a";
-$string['welcometocourse'] = "Sveicinàti \$a";
-$string['welcometocoursetext'] = "Sveicinàti \$a->coursename kursà!
-
-Ja Jþs vºl to neesat darïjis, Jums vajadzºtu aizpildït Jþsu profila lapu, lai varam iegþt vairàk informàciju par Jums:
-
-\$a->profileurl";
-$string['whattocallzip'] = "Kà Jþs vºlaties nosaukt zip failu?";
-$string['withchosenfiles'] = "Ar izvºlºtajiem failiem";
-$string['withoutuserdata'] = "bez lietotàja datiem";
-$string['withuserdata'] = "ar lietotàja datiem";
-$string['wordforstudent'] = "Grie¹anàs pie studenta";
-$string['wordforstudenteg'] = "piemºram, Student, Dalïbniek...";
-$string['wordforstudents'] = "Grie¹anàs pie studentiem";
-$string['wordforstudentseg'] = "piemºram, Studenti, Dalïbnieki...";
-$string['wordforteacher'] = "Grie¹anàs pie skolotàja";
-$string['wordforteachereg'] = "piemºram, Skolotàj, Instruktor...";
-$string['wordforteachers'] = "Grie¹anàs pie skolotàjiem";
-$string['wordforteacherseg'] = "piemºram, Skolotàji, Instruktori...";
-$string['writingcategoriesandquestions'] = "Kategoriju un jautàjumu pieraksti";
-$string['writingcoursedata'] = "Kursu datu pieraksti";
-$string['writinggeneralinfo'] = "Galvenàs informàcijas pieraksti";
-$string['writingheader'] = "Sàkuma pieraksti";
-$string['writingloginfo'] = "Log failu informàcijas pieraksti";
-$string['writingmoduleinfo'] = "Modu¶u informàcijas pieraksti";
-$string['writingscalesinfo'] = "Atzïmju informàcijas pieraksti";
-$string['writinguserinfo'] = "Lietotàju informàcijas pieraksti";
-$string['wrongpassword'] = "Nepareiza parole ¹im lietotàjam";
-$string['yes'] = "";
-$string['youareabouttocreatezip'] = "Jþs izveidosiet zip failu, kas satur";
-$string['youaregoingtorestorefrom'] = "Jþs tþlït sàksiet atjauno¹anas procesu priek¹";
-$string['yourlastlogin'] = "Jþsu iepriek¹ºjà identifikàcijas reize";
-$string['yourself'] = "pats";
-$string['yourteacher'] = "tavs \$a";
-$string['zippingbackup'] = "Arhivº rezerves kopiju";
+$string['action'] = 'Darbïba';
+$string['activities'] = 'Aktivitàtes';
+$string['activity'] = 'Aktivitàte';
+$string['activityclipboard'] = 'Pàrvietot aktivitàti: <b>$a</b>';
+$string['activityiscurrentlyhidden'] = 'Aktivitàte ir slºpta';
+$string['activitymodule'] = 'Aktivitàtes modulis';
+$string['activityreport'] = 'Aktivitàtes pàrskats';
+$string['activityselect'] = 'Pàrvietot ¹o aktivitàti citur';
+$string['activitysince'] = 'Aktivitàte kop¹ $a';
+$string['add'] = 'Pievienot';
+$string['addadmin'] = 'Pievienot administratoru';
+$string['addcreator'] = 'Pievienot kursa veidotàju';
+$string['added'] = 'Pievienoja $a';
+$string['addinganew'] = 'Pievieno jaunu $a';
+$string['addinganewto'] = 'Pievieno jaunu $a->what uz $a->to';
+$string['addingdatatoexisting'] = 'Pievieno datus eso¹am';
+$string['addnewcategory'] = 'Pievienot kategoriju';
+$string['addnewcourse'] = 'Pievienot kursu';
+$string['addnewuser'] = 'Pievienot lietotàju';
+$string['address'] = 'Adrese';
+$string['addstudent'] = 'Pievienot studentu';
+$string['addteacher'] = 'Pievienot skolotàju';
+$string['admin'] = 'Administrators';
+$string['adminhelpaddnewuser'] = 'Ar roku pievienot jaunu lietotàju';
+$string['adminhelpassignadmins'] = 'Administratori var darït visu un iet visur ¹ajà lapà';
+$string['adminhelpassigncreators'] = 'Kursa veidotàji var veidot jaunus kursus un màcït tajos';
+$string['adminhelpassignstudents'] = 'Iet uz kursu un pievienot studentus no administràcijas izvºlnes';
+$string['adminhelpassignteachers'] = 'Meklºt kursu un tad lietot ikonu, lai pievienotu skolotàju';
+$string['adminhelpauthentication'] = 'Jþs varat lietot iek¹ºjos lietotàjus vai àrºju datu bàzi';
+$string['adminhelpconfiguration'] = 'Konfigurºt kà lapa izskatïsies un stràdàs';
+$string['adminhelpconfigvariables'] = 'Konfigurºt mainïgos, kas ietekmº galvenàs lapas operàcijas';
+$string['adminhelpcourses'] = 'Definºt kursus un kategorijas, pievienot tàm cilvºkus';
+$string['adminhelpedituser'] = 'Skatït lietotàju sarakstu un labot lietotàju datus';
+$string['adminhelplanguage'] = 'Tagadºjàs valodas labo¹anai';
+$string['adminhelplogs'] = 'Skatït visu aktività¹u re»istrus ¹ajà lapà';
+$string['adminhelpmanagedatabase'] = 'Piek¶þt tie¹i datu bàzei (esat uzmanïgs!)';
+$string['adminhelpmanagemodules'] = 'Labot instalºtos modu¶us un to uzstàdïjumus';
+$string['adminhelpsitefiles'] = 'Galveno failu publicº¹anai vai àrºjo rezerves kopiju aug¹upielàdei';
+$string['adminhelpsitesettings'] = 'Definºt, kà izskatïsies galvenà lapa';
+$string['adminhelpthemes'] = 'Izvºlºties kà lapa izskatïsies (kràsas, fonti u.c.)';
+$string['adminhelpusers'] = 'Definºt lietotàjus un pievienot autentifikàciju';
+$string['administration'] = 'Administràcija';
+$string['administrator'] = 'Administrators';
+$string['administrators'] = 'Administratori';
+$string['again'] = 'vºlreiz';
+$string['all'] = 'Visu';
+$string['alldays'] = 'Visas dienas';
+$string['allfieldsrequired'] = 'Visiem laukiem jàbþt aizpildïtiem';
+$string['alllogs'] = 'Visus re»istrus';
+$string['allow'] = 'At¶aut';
+$string['allowguests'] = 'Viesi var ieiet ¹ajà kursà';
+$string['allownot'] = 'Neat¶aut';
+$string['allparticipants'] = 'Visi kandidàti';
+$string['alphanumerical'] = 'Var saturºt tikai alfabºta burtus un ciparus';
+$string['alreadyconfirmed'] = 'Re»istràcija jau ir apstiprinàta';
+$string['answer'] = 'Atbildºt';
+$string['areyousuretorestorethis'] = 'Vai vºlaties turpinàt?';
+$string['areyousuretorestorethisinfo'] = 'Vºlàk ¹ajà procesà Jums bþs iespºja pievienot ¹o rezerves kopiju eso¹am kursam vai izveidot jaunu kursu.';
+$string['assessment'] = 'Novºrtº¹ana';
+$string['assignadmins'] = 'Pievienot administratorus';
+$string['assigncreators'] = 'Pievienot kursu veidotàjus';
+$string['assignstudents'] = 'Pievienot studentus';
+$string['assignstudentsnote'] = 'Piezïme: var bþt, ka nav nepiecie¹ams lietot ¹o lapu, jo studenti var pa¹i sevi pievienot kursam.';
+$string['assignstudentspass'] = 'Viss, kas Jums bþtu jàdara, ir jàinformº pievienotie studenti par kursa atslºgu, kas ir: \'$a\'';
+$string['assignteachers'] = 'Pievienot skolotàjus';
+$string['authentication'] = 'Autentifikàcija';
+$string['autosubscribe'] = 'Foruma automàtiska parakstï¹ana';
+$string['autosubscribeno'] = 'Nº: neparakstiet mani automàtiski forumiem';
+$string['autosubscribeyes'] = 'Jà: parakstiet mani automàtiski forumiem';
+$string['availability'] = 'Pieejamïba';
+$string['availablecourses'] = 'Pieejamie kursi';
+$string['backup'] = 'Rezerves kopija';
+$string['backupdate'] = 'Rezerves kopijas datums';
+$string['backupdetails'] = 'Rezerves kopijas deta¶as';
+$string['backupfilename'] = 'backup';
+$string['backupfinished'] = 'Rezerves kopija veiksmïgi izveidota';
+$string['backupnameformat'] = '%%Y%%m%%d-%%H%%M';
+$string['backuporiginalname'] = 'Rezerves kopijas nosaukums';
+$string['backupversion'] = 'Rezerves kopijas versija';
+$string['cancel'] = 'Atcelt';
+$string['categories'] = 'Kursu kategorijas';
+$string['category'] = 'Kategorija';
+$string['categoryadded'] = 'Kategorija \'$a\' ir pievienota';
+$string['categorydeleted'] = 'Kategorija \'$a\' ir dzºsta';
+$string['categoryduplicate'] = 'Kategorija ar nosaukumu \'$a\' jau pastàv!';
+$string['changedpassword'] = 'Parole izmainïta';
+$string['changepassword'] = 'Mainït paroli';
+$string['changessaved'] = 'Izmaiñas saglabàtas';
+$string['checkingbackup'] = 'Pàrbauda rezerves kopijas';
+$string['checkingcourse'] = 'Pàrbauda kursu';
+$string['checkinginstances'] = 'Pàrbauda piemºrus';
+$string['checkingsections'] = 'Pàrbauda sekcijas';
+$string['checklanguage'] = 'Pàrbauda valodu';
+$string['choose'] = 'Izvºlºties';
+$string['choosecourse'] = 'Izvºlºties kursu';
+$string['chooselivelogs'] = 'Lapas aktivitàtes';
+$string['chooselogs'] = 'Izvºlºties, kàdus log Jþs vºlaties redzºt';
+$string['choosetheme'] = 'Izvºlºties tºmu';
+$string['chooseuser'] = 'Izvºlºties lietotàju';
+$string['city'] = 'Pilsºta';
+$string['cleaningtempdata'] = 'Aizvàc pagaidu datus';
+$string['closewindow'] = 'Aizvºrt ¹o logu';
+$string['comparelanguage'] = 'Salïdzinàt un labot patreizºjo valodu';
+$string['complete'] = 'Darïts';
+$string['configcountry'] = 'Ja gribat, ka lietotàjs pats izvºlas valsti, atstàjat ¹o lauku tuk¹u.';
+$string['configdebug'] = 'Ja ieslºgsiet ¹o opciju, tad vairàk PHP k¶þdas tiks izvadïtas. <br> (©ï opcija ir noderïga izstràdº)';
+$string['configerrorlevel'] = 'PHP brïdinàjumu un k¶þdu izvadï¹anas skaits.';
+$string['configframename'] = 'Ja Jþs sistºma stràdà web frame, tad ievadiet frame nosaukumu. Pretºjà gadïjumà laukam jàsatur \'_top\'';
+$string['configgdversion'] = 'Paràda GD versiju. Pºc noklusºjuma nosaka automàtiski.';
+$string['confightmleditor'] = 'Izvºlieties lietot vai nº HTML teksta redaktoru (redaktors stràdà IE 5.5 un augstàkàs versijàs).';
+$string['configidnumber'] = '©ï opcija nosaka (a) Lietotàjam prasïs ID numuru, (b) Lietotàjiem prasïs ID numuru, bet lauku var atstàt arï tuk¹u, (c) Lietotàjiem prasïs ID numuru un ¹o lauku nevar atstàt tuk¹u. Ja ID numurs ir ievadïts, tas paràdas lietotàja profilà.';
+$string['configintro'] = '©ajà lapà Jþs varat noràdït sistºmai nepiecie¹amo mainïgo skaitu, lai sistºma pareizi varºtu stràdàt. Ja nezinàt ko rakstït, atstàjat lauku tuk¹u. Vºlàk ¹o opciju varºs izmainït.';
+$string['configintroadmin'] = '©ajà lapà Jums jàievada galvenais administrators, kuram bþs pilnas tiesïbas pàr lapu. Pàrliecinieties, ka esat devu¹i dro¹u lietotàjvàrdu un paroli, kà arï derïgu paroli. Vºlàk varºsiet pievienot vºl administratorus.';
+$string['configintrosite'] = '©ajà lapà var labot galveno lapu un tàs nosaukumu. Vºlàk varat mainït ¹os uzstàdïjumus \'Lapas uzstàdïjuma\' saitº.';
+$string['configlang'] = 'Uzstàdiet lapas pamata valodu, lietotàji varºs vºlàk ¹o opciju mainït.';
+$string['configlangdir'] = 'Vairàkums valodas tiek rakstïtas no kreisàs uz labo pusi, bet da¾as, piemºram, aràbu, no labàs uz kreiso.';
+$string['configlanglist'] = 'Atstàjiet ¹o lauku tuk¹u, ja vºlaties, ka visas lietotàji var izvºlºties no visàm instalºtajàm valodàm. Bet Jþs varat arï noràdït Jums vajadzïgàs valodas, piemºram: en, ru, lv';
+$string['configlangmenu'] = '©eit Jþs varat izvºlºties, vai lapà ràdït valodu izvºli. ©ï opcija neietekmº lietotàju iespºju izvºlºties valodu savà profilà.';
+$string['configlocale'] = 'Izvºlaties lapas specifikàciju (ietekmº formàtu un datumu valodu). Ja nezinat ko izvºlºties, atstàjat lauku tuk¹u.';
+$string['configloglifetime'] = '©is lauciñ¹ nosaka, cik ilgi glabàt log failus par lietotàju aktivitàtºm. Log faili vecàki par ¹o vecumu tiks automàtiski dzºsti. Vislabàk ir glabàt ¹os failus pºc iespºjas ilgàk, gadïjumam, ja Jums tos vajag. Bet, ja Jþsu serverim ir liela noslodze, ¹o ilgumu var samazinàt.';
+$string['configlongtimenosee'] = 'Ja lietotàjs ilgu laiku nav skatïjis nevienu lapu, tad tas tiek automàtiski dzºsts no kursa. ©is parametrs nosaka ¹o laika limitu.';
+$string['configmaxeditingtime'] = '©ï opcija nosaka, cik ilgi lietotàjiem jàizmaina forumà ievietotie dati, pirms tie k¶þst nepàrveidojami. Parasti 30 min ir piemºrotas.';
+$string['configproxyhost'] = 'Ja ¹im serverim vajag lietot proxy serveri, lai piek¶þtu internetam, tad ievadiet proxy servera adresi un portu ¹eit. Ja Jþs nelietojat proxy serveri, atstàjat lauku tuk¹u.';
+$string['configsecureforms'] = 'Sistºma var lietot paaugstinàtas dro¹ïbas lïmeni sañemot datus no web formàm. Ja ¹ï opcija ir ieslºgta, pàrlþkprogrammas HTTP_REFERER tiek salïdzinàts ar formas adresi. Reizºm ¹ï opcija var izraisït problºmas, piemºram, ja tiek lietota ugunssiena (piemºram, Zonealarm)nokonfigurºtu, lai HTTP_REFERER tiek atdalïts no kopºjà trafika. Ja lietotàjiem ir problºmas ar to, ka web formas \'iesprþst\', tad ¹o opciju vajadzºtu atslºgt, kaut gan dro¹ïbas lïmenis varºtu samazinàties, jo var tikt izmantoti brute-force paro¶u uzbrukumi. Ja sþdzïbas nav biju¹as, atstàjat ¹o opciju ieslºgtu.';
+$string['configsessiontimeout'] = 'Ja lietotàji ilgi nav veiku¹i nekàdas darbïbas (vºru¹i lapas), tad tie automàtiski tiek atslºgti no sistºmas (sesija tiek izbeigta). ©ï opcija nosaka cik ilgi ¹im laikam vajadzºtu bþt.';
+$string['configslasharguments'] = 'Faili (bildes, aug¹upielàdºtie u.c.) tiek nodoti caur skriptu, kas lieto \'slash\' argumentus (otrà opcija). ©ï metode at¶auj failus vieglàk ke¹ot pàrlþkprogrammàm, proxy sereriem u.c. Diem¾ºl da¾i PHP serveri ¹o iespºju neatbalsta. Ja Jums ir problºmas ar aug¹upielàdºtajiem failiem, izvºlaties pirmo opciju.';
+$string['configsmtphosts'] = 'Ievadiet SMTP servera pilno nosaukumu, ko sistºmai vajadzºtu lietot (piemºram, \'mail.a.com\' vai \'mail.a.com;mail.b.com\'). Ja nekas netiek ievadïts, tiks lietota PHP noklusºtà pasta sþtï¹anas metode.';
+$string['configsmtpuser'] = 'Ja Jþs ievadïjàt SMTP serveri un tam ir vajadzïga autentifikàcija, tad varat ievadït lietotàjvàrdu un paroli ¹eit.';
+$string['configteacherassignteachers'] = 'Vai skolotàjiem vajadzºtu varºt pie¹óirt tiesïbas pievienot citus skolotàjus kursam, kurà viñi màca? Ja ¹ï opcija ir uzstàdïta uz \'\', tad tikai kursu veidotàji un administratori var pievienot skolotàjus.';
+$string['configunzip'] = 'Noràda unzip programmas atra¹anos vietu (tikai Unix). Nepiecie¹ams zip arhïvu atvºr¹anai uz servera. ';
+$string['configuration'] = 'Uzstàdïjumi';
+$string['configvariables'] = 'Mainïgo uzstàdïjumi';
+$string['configwarning'] = 'Esat uzmanïgs pàrveidojot ¹os uzstàdïjumus, nepareizas vºrtïbas var izraisït problºmas.';
+$string['configzip'] = 'Noràda unzip programmas atra¹anos vietu (tikai Unix). Nepiecie¹ams zip arhïvu atvºr¹anai uz servera. ';
+$string['confirmed'] = 'Jþsu re»istràcija ir apstiprinàta';
+$string['confirmednot'] = 'Jþsu re»istràcija vºl nav apstiprinàta!';
+$string['continue'] = 'Turpinàt';
+$string['cookiesenabled'] = '<b>Cookies</b> Jþsu pàrlþkprogramà ir jàbþt at¶autiem';
+$string['copy'] = 'kopºt';
+$string['copyingcoursefiles'] = 'Kopº kursu failus';
+$string['copyinguserfiles'] = 'Kopº lietotàju failus';
+$string['copyingzipfile'] = 'Kopº zip failu';
+$string['copyrightnotice'] = 'Autortiesïbu paziñojums';
+$string['country'] = 'Valsts';
+$string['course'] = 'Kurss';
+$string['courseavailable'] = '©is kurss ir pieejams studentiem';
+$string['courseavailablenot'] = '©is kurss <b>nav</b> pieejams studentiem';
+$string['coursebackup'] = 'Kursa rezerves kopija';
+$string['coursecategories'] = 'Kursa kategorijas';
+$string['coursecategory'] = 'Kursa kategorija';
+$string['coursecreators'] = 'Kursa veidotàji';
+$string['coursefiles'] = 'Kursa faili';
+$string['courseformats'] = 'Kursa formàts';
+$string['coursegrades'] = 'Kursa atzïmes';
+$string['courseinfo'] = 'Kursa informàcija';
+$string['courserestore'] = 'Kursa atjauno¹ana';
+$string['courses'] = 'Kursi';
+$string['courseupdates'] = 'Kursa pàrmaiñas';
+$string['create'] = 'Veidot';
+$string['createaccount'] = 'Saglabàt';
+$string['createfolder'] = 'Veidot mapi $a';
+$string['createuserandpass'] = 'Izveidotu lietotàju iek¶þ¹anai sistºmà';
+$string['createziparchive'] = 'Veidot zip arhïvu';
+$string['creatingcategoriesandquestions'] = 'Kategoriju un kursu radï¹ana';
+$string['creatingcoursemodules'] = 'Kursa modu¶u veido¹ana';
+$string['creatinglogentries'] = 'Log failu ierakstu veido¹ana';
+$string['creatingnewcourse'] = 'Jaunus kursu veido¹ana';
+$string['creatingscales'] = 'Atzïmju sistºmas veido¹ana';
+$string['creatingsections'] = 'Sekciju veido¹ana';
+$string['creatingtemporarystructures'] = 'Struktþru veido¹ana';
+$string['creatingusers'] = 'Lietotàju veido¹ana';
+$string['creatingxmlfile'] = 'Veido XML failu';
+$string['currentcourseadding'] = 'Pa¹reizºjais kurss, pievienot datus';
+$string['currentcoursedeleting'] = 'Pa¹reizºjais kurss, izdzºsiet nosàkuma to';
+$string['currentlanguage'] = 'Izvºlºtà valoda';
+$string['currentlocaltime'] = 'laiks';
+$string['currentrelease'] = 'Tagadºjà izlaides informàcija';
+$string['currentversion'] = 'Tagadºjà versija';
+$string['databasechecking'] = 'Uzlabo sistºmas datu bàzi no $a->oldversion uz $a->newversion...';
+$string['databasesetup'] = 'Datu bàzes uzstàdï¹ana';
+$string['databasesuccess'] = 'Datu bàze veiksmïgi atjaunota';
+$string['databaseupgradebackups'] = 'Rezerves kopijas versija ir $a';
+$string['databaseupgrades'] = 'Uzlabo datu bàzi';
+$string['day'] = 'diena';
+$string['days'] = 'dienas';
+$string['defaultcoursefullname'] = 'Pilnais kursa nosaukums';
+$string['defaultcourseshortname'] = 'KN';
+$string['defaultcoursestudent'] = 'Students';
+$string['defaultcoursestudents'] = 'Studenti';
+$string['defaultcoursesummary'] = 'Kursa apraksts';
+$string['defaultcourseteacher'] = 'Skolotàjs';
+$string['defaultcourseteachers'] = 'Skolotàji';
+$string['delete'] = 'Dzºst';
+$string['deletecheck'] = 'Dzºst $a ?';
+$string['deletecheckfiles'] = 'Vai esat pàrliecinàts, ka vºlaties dzºst ¹os failus?';
+$string['deletecheckfull'] = 'Vai esat pàrliecinàts, ka vºlaties dzºst $a ?';
+$string['deletecheckwarning'] = 'Jþs izdzºsïsiet ¹os failus';
+$string['deletecompletely'] = 'Dzºst pilnïbà';
+$string['deletecourse'] = 'Dzºst kursu';
+$string['deletecoursecheck'] = 'Vai esat pàrliecinàts, ka vºlaties dzºst kursu un visus tà saturo¹os datus?';
+$string['deleted'] = 'Izdzºsa';
+$string['deletedactivity'] = 'Izdzºsa $a';
+$string['deletedcourse'] = '$a pilnïbà izdzºsts';
+$string['deletednot'] = 'Nevarºja izdzºst $a !';
+$string['deletingcourse'] = 'Dzº¹ $a';
+$string['deletingexistingcoursedata'] = 'Eso¹a kursa izdzº¹ana';
+$string['deletingolddata'] = 'Dzº¹ vecus datus';
+$string['department'] = 'Sada¶a';
+$string['description'] = 'Apraksts';
+$string['displayingfirst'] = 'Pirmie $a->count $a->things paràdïti';
+$string['displayingrecords'] = 'Ràda $a ierakstus';
+$string['displayingusers'] = 'Ràda lietotàjus no $a->start lïdz $a->end';
+$string['documentation'] = 'Dokumentàcija';
+$string['donotask'] = 'Nejautàt';
+$string['downloadexcel'] = 'Lejupielàdºt Excel formàtà';
+$string['downloadtext'] = 'Lejupielàdºt teksta formàtà';
+$string['doyouagree'] = 'Vai izlasïjàt nosacïjumus un sapratàt tos?';
+$string['edit'] = 'Labot $a';
+$string['editcoursesettings'] = 'Labot kursa uzstàdïjumus';
+$string['editinga'] = 'Labo $a';
+$string['editmyprofile'] = 'Labot profilu';
+$string['editsummary'] = 'Labot kopsavilkumu';
+$string['editthisactivity'] = 'Labot aktivitàti';
+$string['editthiscategory'] = 'Labot kategoriju';
+$string['edituser'] = 'Labot lietotàju datus';
+$string['email'] = 'E-pasta adrese';
+$string['emailagain'] = 'E-pasts (vºlreiz)';
+$string['emailconfirm'] = 'Apstiprinàt Jþsu kontu';
+$string['emailconfirmation'] = 'Sveiki $a->firstname,
+
+Ir pieprasïts jauns konts \'$a->sitename\'
+lapà lietojot Jþsu e-pasta adresi.
+
+Lai apstiprinàtu kontu ejat uz:
+
+$a->link
+
+Ja Jums rodas problºmas sazinieties ar administratoru,
+$a->admin';
+$string['emailconfirmationsubject'] = '$a: konta apstiprinà¹ana';
+$string['emailconfirmsent'] = ' <P>E-pasta vºstule ir nosþtïta uz Jþsu e-pastu: <B>$a</B>
+ <P>Tà saturºja instrukcijas, lai varºtu pabeigt re»istràciju.
+ <P>Ja Jums rodas grþtïbas, sazinieties ar administratoru.';
+$string['emaildisplay'] = 'Ràdït e-pasta adresi';
+$string['emaildisplaycourse'] = 'At¶aut tikai citiem kursa dalïbniekiem redzºt manu e-pastu';
+$string['emaildisplayno'] = 'Slºpt manu ïsto e-pasta adresi no visiem';
+$string['emaildisplayyes'] = 'At¶aut visiem redzºt manu e-pasta adresi';
+$string['emailexists'] = '©ï e-pasta adrese jau ir re»istrºta.';
+$string['emailformat'] = 'E-pasta formàts';
+$string['emailmustbereal'] = 'Piezïme: Jþsu e-pasta adresei jàbþt ïstai';
+$string['emailpasswordconfirmation'] = 'Sveiki $a->firstname,
+
+Kàds (visticamàk Jþs) ir pieprasïjis jaunu paroli lapà \'$a->sitename\'.
+
+Lai apstiprinàtu pieprasïjumu un dabþtu jaunu paroli caur e-pastu, spiediet ¹eit:
+
+$a->link
+
+Ja Jums rodas grþtïbas, sazinieties ar administratoru,
+$a->admin';
+$string['emailpasswordconfirmationsubject'] = '$a: paroles maiñas apstiprinà¹ana';
+$string['emailpasswordconfirmsent'] = 'E-pasta vºstule ir nosþtïta uz <b>$a</b>.
+<p>Tà satur instrukcijas, lai varºtu apstiprinàt paroles maiñu.
+Ja Jums rodas grþtïbas, sazinaties ar administratoru.';
+$string['emailpasswordsent'] = 'Paroles maiñas apstiprinà¹ana ir veikts.
+<p>E-pasta vºstule ar jauno paroli ir nosþtïta uz: <b>$a->email</b>.
+<p>Jaunà parole ir automàtiski »enerºta, jþs varat
+<a href=$a->link>mainït paroli</a> uz vieglàku.';
+$string['enrolmentconfirmation'] = 'Jþs pieteiks kursam.<br />Vai vºlaties pieteikties?';
+$string['enrolmentkey'] = 'Atslºgas vàrds';
+$string['enrolmentkeyfrom'] = '©im kursam vajag \'atslºgas vàrdu\' - vienreizºju<BR>
+paroli, ko Jþs sañemsiet no sava skolotàja';
+$string['enrolmentkeyhint'] = 'Atslºgas vàrds nav pareizs<BR>
+(Noràdïjums - tas sàkas ar \'$a\')';
+$string['entercourse'] = 'Spiediet ¹eit, lai ieietu kursà';
+$string['enteremailaddress'] = 'Ievadiet savu e-pastu, lai iegþtu jaunu paroli, kuru nosþtïs Jums pa e-pastu.';
+$string['error'] = 'K¶þda';
+$string['errortoomanylogins'] = 'Jþs esat pàrsniegu¹i at¶auto sistºmas identifikàcijas skaitu. Pàrlàdºjat savu pàrlþkprogrammu.';
+$string['errorwhenconfirming'] = 'Jþs neesat apstiprinàts, jo ir radusies k¶þda. Ja Jþs spiedàt uz saites Jþsu e-pasta vºstulº, pàrbaudiet vai tà nav bojàta.';
+$string['existing'] = 'Pastàvo¹s';
+$string['existingadmins'] = 'Pastàvo¹ie administratori';
+$string['existingcourse'] = 'Pastàvo¹ie kursi';
+$string['existingcourseadding'] = 'Pastàvo¹s kurss, pievieno datus';
+$string['existingcoursedeleting'] = 'Pastàvo¹s kurss, nosàkuma dzº¹ to';
+$string['existingcreators'] = 'Pastàvo¹ie kursa veidotàji';
+$string['existingstudents'] = 'Pieteiktie studenti';
+$string['existingteachers'] = 'Pastàvo¹ie skolotàji';
+$string['feedback'] = 'Atzïmes:';
+$string['filemissing'] = '$a trþkst';
+$string['files'] = 'Faili';
+$string['filesfolders'] = 'Faili/mapes';
+$string['filloutallfields'] = 'Lþdzu, aizpildiet visus laukus ¹ajà formà';
+$string['findmorecourses'] = 'Atrast vºl kursus...';
+$string['firstname'] = 'Vàrds';
+$string['firsttime'] = 'Vai esat ¹eit pirmo reizi?';
+$string['followingoptional'] = 'Nàko¹ie elementi nav obligàtas';
+$string['followingrequired'] = 'Nàko¹ie elementi ir vajadzïgi';
+$string['forgotten'] = 'Aizmirsàt Jþsu lietotàjvàrdu vai paroli?';
+$string['format'] = 'Formàts';
+$string['formathtml'] = 'HTML formàts';
+$string['formatplain'] = 'Teksta formàts';
+$string['formatsocial'] = 'Foruma formàts';
+$string['formattext'] = 'Sistºmas auto formàts';
+$string['formattexttype'] = 'Formatº¹ana';
+$string['formattopics'] = 'Struktþras formàts';
+$string['formatweeks'] = 'Kalendàra formàts';
+$string['formatwiki'] = 'Wiki formàts';
+$string['from'] = 'No';
+$string['frontpagecategorynames'] = 'Ràdït kategoriju sarakstu';
+$string['frontpagecourselist'] = 'Ràdït kursu sarakstu';
+$string['frontpagedescription'] = 'Galvenàs lapas apraksts';
+$string['frontpageformat'] = 'Galvenàs lapas formàts';
+$string['frontpagenews'] = 'Ràdït jaunumus';
+$string['fulllistofcourses'] = 'Visus kursus';
+$string['fullname'] = 'Pilns vàrds';
+$string['fullprofile'] = 'Pilns profils';
+$string['fullsitename'] = 'Pilnais lapas nosaukums';
+$string['gd1'] = 'GD 1.x ir uzstàdïts';
+$string['gd2'] = 'GD 2.x ir uzstàdïts';
+$string['gdneed'] = 'Lai redzºto ¹o grafiku GD jàbþt uzstàdïtam';
+$string['gdnot'] = 'GD nav uzstàdïts';
+$string['gpl'] = 'Copyright (C) 2001-2003 Martin Dougiamas (http://dougiamas.com)
+
+Programma tiek izplatïta ar GNU GPL licenci, sk.
+http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html';
+$string['grade'] = 'Atzïme';
+$string['grades'] = 'Atzïmes';
+$string['guestskey'] = 'At¶aut viesus, kuriem ir atslºgas vàrds';
+$string['guestsno'] = 'Neat¶aut viesus';
+$string['guestsnotallowed'] = 'Viesiem kurss \'$a\' nav paredzºts';
+$string['guestsyes'] = 'At¶aut viesus bez atslºgas vàrda';
+$string['guestuser'] = 'Viesis';
+$string['guestuserinfo'] = '©is ir ïpa¹s lietotàjs, kam ir lasï¹anas pieeja da¾iem kursiem.';
+$string['help'] = 'Palïdzïba';
+$string['helpemoticons'] = 'Izmantot smailijus';
+$string['helpformatting'] = 'Par teksta formatizº¹anu';
+$string['helphtml'] = 'Kà rakstït html';
+$string['helpindex'] = 'Visu palïdzïbas failu saraksts';
+$string['helppicture'] = 'Kà aug¹upielàdºt bildi';
+$string['helpquestions'] = 'Uzdodat pareizus jautàjumus';
+$string['helpreading'] = 'Lasiet uzmanïgi';
+$string['helprichtext'] = 'Par Richtext redaktoru';
+$string['helpsummaries'] = 'Par ¹iem kopsavilkumiem';
+$string['helptext'] = 'Kà rakstït tekstu';
+$string['helpwiki'] = 'Kà rakstït Wiki tekstu';
+$string['helpwriting'] = 'Raksti uzmanïgi';
+$string['hide'] = 'Slºpt';
+$string['hits'] = 'Izvºle';
+$string['hitsoncourse'] = 'Izvºlºts $a->coursename $a->username';
+$string['hitsoncoursetoday'] = '©odien apmeklºjumi $a->coursename $a->username';
+$string['home'] = 'Màjas';
+$string['hour'] = 'stunda';
+$string['hours'] = 'stundas';
+$string['howtomakethemes'] = 'Kà veidot jaunu dizainu';
+$string['htmleditor'] = 'Lietot Richtext HTML redaktoru';
+$string['htmleditoravailable'] = 'Richtext redaktors pieejams';
+$string['htmleditordisabled'] = 'Jþs esat izslºdzis Richtext redaktoru savà lietotàja profilà';
+$string['htmleditordisabledadmin'] = 'Administrators ir izslºdzis Richtext redaktoru ¹ajà lapà';
+$string['htmleditordisabledbrowser'] = 'Richtext redaktors nav pieejams, jo Jums nav IE 5.5 vai jaunàka IE versija.';
+$string['htmlformat'] = 'HTML formàts';
+$string['icqnumber'] = 'ICQ numurs';
+$string['idnumber'] = 'ID numurs';
+$string['include'] = 'Ietvert';
+$string['includeallusers'] = 'Ietvert visus lietotàjus';
+$string['includecoursefiles'] = 'Ietvert visus kursa failus';
+$string['includecourseusers'] = 'Ietvert visus kursa lietotàjus';
+$string['included'] = 'Ietvºra';
+$string['includelogentries'] = 'Ietvert log failu ierakstus';
+$string['includeneededusers'] = 'Ietvert nepiecie¹amos lietotàjus';
+$string['includeuserfiles'] = 'Ietvert lietotàju failus';
+$string['invalidemail'] = 'Nederïga e-pasta adrese';
+$string['invalidlogin'] = 'Identifikàcija nav notikusi (nepareizs login)';
+$string['jumpto'] = 'Iet uz...';
+$string['langltr'] = 'Valodas virziens no kreisàs puses uz labo';
+$string['langrtl'] = 'Valodas virziens no labàs puses uz kreiso';
+$string['language'] = 'Valoda';
+$string['languagegood'] = 'Visas nepiecie¹amàs rindas ir atrastas! :-)';
+$string['lastaccess'] = 'Pºdºjà piek¶uve lapai';
+$string['lastedited'] = 'Pºdºjo reizi labots';
+$string['lastmodified'] = 'Pºdºjo reizi pàrveidots';
+$string['lastname'] = 'Uzvàrds';
+$string['latestlanguagepack'] = 'Pàrbaudït jaunàkàs valodas moodle.org';
+$string['latestnews'] = 'Foruma jaunumi';
+$string['leavetokeep'] = 'Atstàjat tuk¹u lai lietotu patreizºjo paroli';
+$string['license'] = 'GPL Licence';
+$string['list'] = 'Saraksts';
+$string['listfiles'] = 'Failu saraksts $a';
+$string['listofallpeople'] = 'Visu cilvºku saraksts';
+$string['livelogs'] = 'Log failu ieraksti par pagàju¹o stundu';
+$string['locale'] = 'lat';
+$string['location'] = 'Atra¹anàs vieta';
+$string['loggedinas'] = 'Jþs esat iegàjis kà $a ';
+$string['loggedinnot'] = 'Jþs neesat identificºjies.';
+$string['login'] = 'Ieeja';
+$string['loginas'] = 'Lietotàjs';
+$string['loginguest'] = 'Ieiet kà viesim';
+$string['loginsite'] = 'Ieiet lapà';
+$string['loginsteps'] = 'Lai iegþtu pilnu pieeju kursiem, Jums vajadzºs izveidot jaunu kontu ¹ajà lapà.
+<br>©eit ir instrukcijas:
+ <OL size=2>
+ <LI>Aizpildiet <A HREF=$a>Jauna lietotàja anketu</A> (formu, kas satur Jþsu datus).
+ <LI>Jums tiks nosþtïta e-pasta vºstule.
+ <LI>Izlasiet vºstuli un ejiet uz vºstulº noràdïto saiti.
+ <LI>Jþsu konts tiks apstiprinàts un sistºma Jþs identificºs.
+ <LI>Izvºlieties kursu, kurà vºlaties piedalïties.
+ <LI>Ja Jums prasa atslºgas vàrdu, ievadiet vàrdu, ko Jums ir iedevis skolotàjs.
+ <LI>Tagad Jums ir pilna pieeja kursam. No ¹ï brï¾a, lai piek¶þtu kursiem, Jums bþs jàlieto Jþsu lietotàjvàrds un parole.
+ </OL>';
+$string['loginstepsnone'] = '<P>Pilnai pieejai Jums vajadzºs izveidot savu kontu.<P>Viss kas Jums ir jàdara, ir jàizveido lietotàjvàrds un parole un jàlieto ¹ajà lapà!<P>Ja Jþsu izvºlºtais lietotàjvàrds ir aizñemts, tad Jums bþs jàmº»ina vºlreiz ar citu lietotàjvàrdu.';
+$string['loginto'] = 'Ieiet $a';
+$string['loginusing'] = 'Ieiet lapà';
+$string['logout'] = 'Iziet';
+$string['logs'] = 'Log faili';
+$string['mainmenu'] = 'Galvenà izvºlne';
+$string['makeafolder'] = 'Izveidot mapi';
+$string['makeeditable'] = 'Ja \'$a\' var labot web servera process (piemºram, apache), tad varat labot failu no ¹ïs lapas';
+$string['managedatabase'] = 'Datu bàze';
+$string['managemodules'] = 'Modu¶i';
+$string['markedthistopic'] = '©ï tºma ir aktuàlà';
+$string['markthistopic'] = 'Padarït ¹o tºmu par aktuàlo';
+$string['maximumchars'] = 'Maksimàli $a simboli';
+$string['maximumgrade'] = 'Maksimàlà atzïme';
+$string['maximumshort'] = 'Maksimums';
+$string['maxsize'] = 'Maksimàlais izmºrs: $a';
+$string['min'] = 'minþte';
+$string['mins'] = 'minþtes';
+$string['miscellaneous'] = 'Da¾àdi';
+$string['missingcategory'] = 'Jums jàizvºlas kategorija';
+$string['missingcity'] = 'Aizpildiet lauku!';
+$string['missingcountry'] = 'Aizpildiet lauku!';
+$string['missingdescription'] = 'Aizpildiet lauku!';
+$string['missingemail'] = 'Aizpildiet lauku!';
+$string['missingfirstname'] = 'Aizpildiet lauku!';
+$string['missingfullname'] = 'Aizpildiet lauku!';
+$string['missinglastname'] = 'Aizpildiet lauku!';
+$string['missingnewpassword'] = 'Aizpildiet lauku!';
+$string['missingpassword'] = 'Aizpildiet lauku!';
+$string['missingshortname'] = 'Aizpildiet lauku!';
+$string['missingshortsitename'] = 'Aizpildiet lauku!';
+$string['missingsitedescription'] = 'Aizpildiet lauku!';
+$string['missingsitename'] = 'Aizpildiet lauku!';
+$string['missingstrings'] = 'Tulkojuma pàrbaude';
+$string['missingstudent'] = 'Kaut kas ir jàizvºlas';
+$string['missingsummary'] = 'Trþkst kopsavilkums';
+$string['missingteacher'] = 'Kaut kas ir jàizvºlas';
+$string['missingurl'] = 'Trþkst URL';
+$string['missingusername'] = 'Trþkst lietotàjvàrds';
+$string['modified'] = 'Izmainïts';
+$string['moduledeleteconfirm'] = 'Jþs dzºsïsiet moduli \'$a\'. Tas izdzºsïs visu no datu bàzes, kas saistïts ar ¹o moduli. Vai esat pàrliecinàts, ka vºlaties turpinàt?';
+$string['moduledeletefiles'] = 'Visi dati, kas saistïti ar \'$a->module\' ir dzºsti no datu bàzes. Lai pabeigtu dzº¹anu (un novºrstu modu¶a automàtisku instalàciju) Jums ir jàizdzº¹: $a->directory';
+$string['modulesetup'] = 'Veido modu¶u tabulas';
+$string['modulesuccess'] = '$a tabulas ir izveidotas';
+$string['moodleversion'] = 'Sistºmas versija';
+$string['mostrecently'] = 'jaunàkà';
+$string['move'] = 'Pàrvietot';
+$string['movecategoryto'] = 'Pàrvietot kategoriju uz:';
+$string['movecourseto'] = 'Pàrvietot kursu uz:';
+$string['movedown'] = 'Pàrvietot uz leju';
+$string['movefilestohere'] = 'Pàrvietot failus uz ¹ejieni';
+$string['movefull'] = 'Pàrvietot $a uz ¹o vietu';
+$string['movehere'] = 'Pàrvietot ¹eit';
+$string['moveselectedcoursesto'] = 'Pàrvietot iezïmºto kursu uz...';
+$string['movetoanotherfolder'] = 'Pàrvietot uz citu mapi';
+$string['moveup'] = 'Pàrvietot uz aug¹u';
+$string['mustconfirm'] = 'Jums jàapstiprina Jþsu identifikàcija';
+$string['mycourses'] = 'Mani kursi';
+$string['name'] = 'Nosaukums';
+$string['namesocial'] = 'Sekcija';
+$string['nametopics'] = 'Tºma';
+$string['nameweeks'] = 'Nedº¶a';
+$string['needed'] = 'Vajadzïgs';
+$string['never'] = 'Nekad';
+$string['neverdeletelogs'] = 'Nekad nedzºst log failus';
+$string['new'] = 'Jauns';
+$string['newaccount'] = 'Jauns konts';
+$string['newcourse'] = 'Jauns kurss';
+$string['newpassword'] = 'Jauna parole';
+$string['newpasswordtext'] = 'Sveiki $a->firstname,
+
+Jþsu patreizºjà identifikàcijas informàcija ir:
+ lietotàjvàrds: $a->username
+ parole: $a->newpassword
+
+Ejat uz ¹o saiti, lai mainïtu paroli:
+ $a->link
+
+Ar cieñu administrators,
+$a->signoff
+';
+$string['newpicture'] = 'Jauna bilde';
+$string['newsitem'] = 'jaunums';
+$string['newsitems'] = 'jaunumi';
+$string['newsitemsnumber'] = 'Jaunumi';
+$string['newuser'] = 'Jauns lietotàjs';
+$string['newusers'] = 'Jauni lietotàji';
+$string['next'] = 'Tàlàk';
+$string['no'] = '';
+$string['nocoursesfound'] = 'Kurss ar nosaukumu \'$a\' netika atrasts';
+$string['nocoursesyet'] = '©ajà kategorija kursu nav';
+$string['noexistingadmins'] = 'Nav administratoru, ¹ï ir nopietna k¶þda, Jums to nekad nevajadzºtu redzºt.';
+$string['noexistingcreators'] = 'Nav kursa veidotàju';
+$string['noexistingstudents'] = 'Nav studentu';
+$string['noexistingteachers'] = 'Nav skolotàju';
+$string['nofilesselected'] = 'Atjauno¹anai nav izvºlºti faili';
+$string['nofilesyet'] = 'Kursam pagaidàm nav aug¹upielàdºtu failu';
+$string['nograde'] = 'Nav atzïmes';
+$string['noimagesyet'] = 'Kursam pagaidàm nav aug¹upielàdºtas bildes';
+$string['nomorecourses'] = 'Vairàk kursi nav atrasti';
+$string['none'] = 'Tuk¹s';
+$string['nopotentialadmins'] = 'Nav potenciàlo administratoru';
+$string['nopotentialcreators'] = 'Nav potenciàlo kursu veidotàju';
+$string['nopotentialstudents'] = 'Nav potenciàlo studentu';
+$string['nopotentialteachers'] = 'Nav potenciàlo skolotàju';
+$string['normal'] = 'Normàli';
+$string['nostudentsyet'] = 'Pagaidàm kursam nav pierakstïju¹ies studenti';
+$string['nosuchemail'] = 'E-pasta adrese nepastàv';
+$string['notavailable'] = 'Nav pieejams';
+$string['noteachersyet'] = 'Pagaidàm kursam nav skolotàju';
+$string['notenrolled'] = '$a nav ¹ajà kursà.';
+$string['noteuserschangednonetocourse'] = 'Piezïme: Kursa lietotàjiem ir jàbþt atjaunotiem, kad atjauno kursa datus.';
+$string['nothingnew'] = 'Nekas jauns nav noticis kop¹ Jþsu pagàju¹às identifikàcijas';
+$string['notincluded'] = 'Nav iek¶auts';
+$string['nousersmatching'] = 'Lietotàji, kas saturºtu \'$a\' netika atrasti';
+$string['nousersyet'] = 'Vºl nav lietotàju';
+$string['now'] = 'patreiz';
+$string['numberweeks'] = 'Nedº¶u/tºmu skaits';
+$string['numdays'] = '$a dienas';
+$string['numhours'] = '$a stundas';
+$string['numminutes'] = '$a minþtes';
+$string['numviews'] = '$a reizes skatïts';
+$string['numweeks'] = '$a nedº¶as';
+$string['numwords'] = '$a vàrdi';
+$string['numyears'] = '$a gadi';
+$string['ok'] = 'OK';
+$string['opentoguests'] = 'Viesu pieeja';
+$string['optional'] = 'nav obligàti';
+$string['order'] = 'Kàrtïba';
+$string['other'] = 'Citi';
+$string['outline'] = 'Struktþra';
+$string['page'] = 'Lapa';
+$string['parentlanguage'] = 'en';
+$string['participants'] = 'Dalïbnieki';
+$string['password'] = 'Parole';
+$string['passwordchanged'] = 'Parole ir mainïta';
+$string['passwordconfirmchange'] = 'Apstipriniet paroles maiñu';
+$string['passwordrecovery'] = 'Palïdzat tikt lapà';
+$string['passwordsdiffer'] = 'Paroles nesakrït';
+$string['passwordsent'] = 'Parole ir nosþtïta';
+$string['passwordsenttext'] = ' <P>E-pasta vºstule ir nosþtïta uz $a->email.
+ <P>Parole tika automàtiski »enerºta, lai mainïtu uz kaut ko vieglàku <A HREF=$a->link>spiediet ¹eit</A>.';
+$string['people'] = 'Cilvºki';
+$string['personalprofile'] = 'Personïgais profils';
+$string['phone'] = 'Telefona numurs';
+$string['phpinfo'] = 'PHP informàcija';
+$string['popupwindow'] = 'Atvºrt failu jaunà logà';
+$string['potentialadmins'] = 'Potenciàlie administratori';
+$string['potentialcreators'] = 'Potenciàlie kursa veidotàji';
+$string['potentialstudents'] = 'Potenciàlie studenti';
+$string['potentialteachers'] = 'Potenciàlie skolotàji';
+$string['preferredlanguage'] = 'Vºlamà valoda';
+$string['preview'] = 'Paraugs';
+$string['previeworchoose'] = 'Paraugs vai izvºlºties tºmu';
+$string['publicdirectory'] = 'Publiskà mape';
+$string['publicdirectory0'] = 'Neizvietot informàciju par lapu';
+$string['publicdirectory1'] = 'Izvietot tikai lapas nosaukumu';
+$string['publicdirectory2'] = 'Izvietot lapas nosaukumu ar saiti';
+$string['publicsitefileswarning'] = 'Piezïme: ¹eit novietotajiem failiem visi var piek¶þt';
+$string['question'] = 'Jautàjums';
+$string['readinginfofrombackup'] = 'Lasa informàciju no rezerves kopijas';
+$string['readme'] = 'Izlasat';
+$string['recentactivity'] = 'Jaunàkie jaunumi';
+$string['registration'] = 'Re»istrº¹anàs sistºmà';
+$string['registrationemail'] = 'E-pasta paziñojums';
+$string['registrationinfo'] = '<p>©ajà saitº Jþs varat re»istrºt savu lapu moodle.org. Re»istràcija ir bezmaksas. Uz Jþsu noràdïto e-pasta adresi tiks sþtïti svarïgi paziñojumi, brïdinàjumi par jauniem \'caurumiem\', un informàcija par jaunàm versijàm.
+<p>Pºc noklusºjuma Jþsu informàcija paliks privàta un netiks izplatïta. ©ï re»istràcija ir domàta, lai bþtu tehniskais atbalsts un radïtos priek¹stats par sistºmas lietotàjiem.
+<p>Ja vºlaties varat pievienot lapas nosaukumu, valsti un URL Moodle publiskajam sarakstam.
+<p>Visas re»istràcijas tiek pàrbaudïtas ar roku, bet kad esat re»istrºjies Jþs varat mainït savus re»istràcijas datus (un publisko sarakstu) jebkurà laikà, vºlreiz aizpildot formu.';
+$string['registrationno'] = 'Nº, es nevºlos sañemt e-pasta vºstules';
+$string['registrationsend'] = 'Sþtït re»istràciju moodle.org';
+$string['registrationyes'] = 'Jà, informºjiet mani par jauniem izlaidumiem';
+$string['removeadmin'] = 'Atcelt administratoru';
+$string['removecreator'] = 'Atcelt kursa vadïtàju';
+$string['removestudent'] = 'Atcelt studentu';
+$string['removeteacher'] = 'Atcelt skolotàju';
+$string['rename'] = 'Pàrsaukt';
+$string['renamefileto'] = 'Pàrsaukt <b>$a</b> uz';
+$string['required'] = 'Nepiecie¹ams';
+$string['requireskey'] = '©im kursam ir nepiecie¹ams atslºgas vàrds';
+$string['resortcoursesbyname'] = 'Kàrtot kursus pºc nosaukuma';
+$string['resources'] = 'Resursi';
+$string['restore'] = 'Atjaunot';
+$string['restorecancelled'] = 'Atjaunot atceltos';
+$string['restorecoursenow'] = 'Atjaunot kursu tagad!';
+$string['restorefinished'] = 'Atjauno¹ana veiksmïgi pabeigta';
+$string['restoreto'] = 'Atjaunot uz';
+$string['returningtosite'] = 'Ieeja saitº';
+$string['revert'] = 'Atcelt';
+$string['role'] = 'Loma';
+$string['savechanges'] = 'Saglabàt izmaiñas';
+$string['scale'] = 'Skala';
+$string['scales'] = 'Skalas';
+$string['scalescustom'] = 'Lietotàja skala';
+$string['scalescustomcreate'] = 'Pievienot jaunu skalu';
+$string['scalescustomno'] = 'Lietotàja skalas nav izveidotas';
+$string['scalesstandard'] = 'Standarta skala';
+$string['search'] = 'Meklºt';
+$string['searchagain'] = 'Meklºt vºlreiz';
+$string['searchcourses'] = 'Meklºt kursus';
+$string['searchhelp'] = 'Jþs varat vienlaicïgi meklºt vairàkus vàrdus.<p>vàrds : atrast vàrdus tekstà.<br>+vàrds : tie¹i ¹àdu vàrdu tekstà.<br>-vàrds : neiek¶aut rezultàtus, kas satur.';
+$string['searchresults'] = 'Meklº¹anas rezultàti';
+$string['sec'] = 'sekunde';
+$string['secs'] = 'sekundes';
+$string['section'] = 'Sekcija';
+$string['sections'] = 'Sekcijas';
+$string['select'] = 'Izvºlºties';
+$string['selectacountry'] = 'Izvºlaties valsti';
+$string['selectednowmove'] = '$a faili iezïmºti pàrvieto¹anai. Tagad ejat uz mºrói un spiediet \'Pàrvietot failus uz ¹ejieni\'';
+$string['senddetails'] = 'Sþtït manus datus pa e-pastu';
+$string['separateandconnected'] = 'Esat taisnïgs';
+$string['serverlocaltime'] = 'Servera laiks';
+$string['settings'] = 'Uzstàdïjumi';
+$string['shortname'] = 'Saïsinàjums';
+$string['shortnametaken'] = 'Saïsinàjums jau izmantots citam kursam ($a)';
+$string['shortsitename'] = 'Saïsinàjums Jþsu lapai (viens vàrds)';
+$string['show'] = 'Ràdït';
+$string['showall'] = 'Ràdït visus $a';
+$string['showallcourses'] = 'Ràdït visus kursus';
+$string['showalltopics'] = 'Ràdït visas tºmas';
+$string['showallusers'] = 'Ràdït visus lietotàjus';
+$string['showallweeks'] = 'Ràdït visas nedº¶as';
+$string['showgrades'] = 'Ràdït atzïmes';
+$string['showlistofcourses'] = 'Ràdït kursu sarakstu';
+$string['showonlytopic'] = 'Ràdït tikai tºmu $a';
+$string['showonlyweek'] = 'Ràdït tikai nedº¶u $a';
+$string['showrecent'] = 'Ràdït aktivitàtes';
+$string['showtheselogs'] = 'Ràdït ¹os log failus';
+$string['site'] = 'Saite';
+$string['sitefiles'] = 'Saites faili';
+$string['sitelogs'] = 'Saites log faili';
+$string['sitenews'] = 'Saites jaunumi';
+$string['sites'] = 'Saites';
+$string['sitesettings'] = 'Saites uzstàdïjumi';
+$string['size'] = 'Izmºrs';
+$string['socialheadline'] = 'Kopºjais forums - jaunàkà tºma';
+$string['someallowguest'] = 'Da¾i kursi at¶auj pieeju viesiem';
+$string['someerrorswerefound'] = 'Da¶a informàcijas nebija pareiza. Deta¶as skataties zemàk';
+$string['startdate'] = 'Kursa sàkuma datums';
+$string['startsignup'] = 'Pieteikties un izveidot kontu';
+$string['state'] = '©tats/Apgabals';
+$string['status'] = 'Statuss';
+$string['strftimedate'] = '%%d %%B %%Y';
+$string['strftimedateshort'] = '%%d %%B';
+$string['strftimedatetime'] = '%%d %%B %%Y, %%I:%%M %%p';
+$string['strftimedaydate'] = '%%A, %%d %%B %%Y';
+$string['strftimedaydatetime'] = '%%A, %%d %%B %%Y, %%I:%%M %%p';
+$string['strftimerecent'] = '%%d %%b, %%H:%%M';
+$string['strftimerecentfull'] = '%%a, %%d %%b %%Y, %%I:%%M %%p';
+$string['strftimetime'] = '%%I:%%M %%p';
+$string['stringsnotset'] = 'Sekojo¹às rindas nav definºtas $a';
+$string['studentnotallowed'] = 'Jþs nevarat ieiet ¹ajà kursà kà \'$a\'';
+$string['students'] = 'Studenti';
+$string['subcategories'] = 'Apak¹kategorijas';
+$string['success'] = 'Veiksmïgi';
+$string['summary'] = 'Kopsavilkums';
+$string['summaryof'] = 'Kopsavilkums no $a';
+$string['supplyinfo'] = 'Aizpildiet informàciju par sevi';
+$string['teacheronly'] = 'tikai priek¹ $a';
+$string['teacherroles'] = '$a lomas';
+$string['teachers'] = 'Skolotàji';
+$string['textediting'] = 'Teksta redi»º¹anas laikà';
+$string['texteditor'] = 'Lietot standarta web formas';
+$string['textformat'] = 'Parasts teksta formàts';
+$string['thanks'] = 'Paldies';
+$string['theme'] = 'Noformºjuma tºma';
+$string['themes'] = 'Tºmas';
+$string['themesaved'] = 'Jaunà tºma saglabàta';
+$string['thischarset'] = 'ISO-8859-4';
+$string['thislanguage'] = 'Latvie¹u';
+$string['time'] = 'Laiks';
+$string['timezone'] = 'Laika josla';
+$string['to'] = 'Kam';
+$string['today'] = '©odien';
+$string['todaylogs'] = '©odienas log ieraksti';
+$string['toomanytoshow'] = 'Pàràk daudz lietotàju ko ràdït';
+$string['top'] = 'Aug¹a';
+$string['topic'] = 'Tºma';
+$string['topichide'] = 'Slºpt ¹o tºmu no $a';
+$string['topicoutline'] = 'Tºmas pamati';
+$string['topicshow'] = 'Ràdït ¹o tºmu $a';
+$string['total'] = 'Kopà';
+$string['turneditingoff'] = 'Izslºgt labo¹anu';
+$string['turneditingon'] = 'Ieslºgt labo¹anu';
+$string['undecided'] = 'Neizlemts';
+$string['unenrol'] = 'Izslºgt';
+$string['unenrolme'] = 'Izslºgt mani no $a';
+$string['unenrolsure'] = 'Vai esat pàrliecinàts, ka vºlaties izslºgt $a no ¹ï kursa?';
+$string['unknowncategory'] = 'Neatpazïta kategorija';
+$string['unpacking'] = 'Atarhivº $a';
+$string['unsafepassword'] = 'Nedro¹a parole - mº»inàt kaut ko citu';
+$string['unusedaccounts'] = 'Konts nav lietots vairàk nekà $a dienas, tàpºc automàtiski izslºgts';
+$string['unzip'] = 'Atarhivºt';
+$string['unzippingbackup'] = 'Atarhivº rezerves kopiju';
+$string['update'] = 'Uzlabot';
+$string['updated'] = 'Uzlaboja $a';
+$string['updatemyprofile'] = 'Pàrveidot profilu';
+$string['updatesevery'] = 'Atjaunot reizi katràs $a sekundºs';
+$string['updatethis'] = 'Pàrveidot ¹o $a';
+$string['updatethiscourse'] = 'Pàrveidot ¹o kursu';
+$string['updatinga'] = 'Pàrveido $a';
+$string['updatingain'] = 'Pàrveido $a->what $a->in';
+$string['upload'] = 'Aug¹upielàdºt';
+$string['uploadafile'] = 'Aug¹upielàdºt failu';
+$string['uploadedfileto'] = 'Aug¹upielàdºja $a->file mapº $a->directory';
+$string['uploadnofilefound'] = 'Fails netika atrasts, vai esat dro¹s, ka iezïmºjàt failu aug¹upielàdei?';
+$string['uploadproblem'] = 'Nezinàma k¶þda aug¹upielàdºjot failu \'$a\' (varbþt tas bija pàràk liels?)';
+$string['uploadthisfile'] = 'Aug¹upielàdºt ¹o failu';
+$string['user'] = 'Lietotàjs';
+$string['userdeleted'] = '©is lietotàja konts ir izdzºsts';
+$string['userdescription'] = 'Apraksts';
+$string['userfiles'] = 'Lietotàja faili';
+$string['username'] = 'Lietotàjvàrds';
+$string['usernameexists'] = '©is lietotàjvàrds pastàv, izvºlaties citu';
+$string['userprofilefor'] = 'Lietotàja profils $a';
+$string['users'] = 'Lietotàji';
+$string['userzones'] = 'Lietotàja zonas';
+$string['usingexistingcourse'] = 'Lieto eso¹u kursu';
+$string['view'] = 'Skatït';
+$string['webpage'] = 'Web lapa';
+$string['week'] = 'Nedº¶a';
+$string['weekhide'] = 'Slºpt ¹o nedº¶u no $a';
+$string['weeklyoutline'] = 'Nedº¶as pamats';
+$string['weekshow'] = 'Ràdït ¹o nedº¶u $a';
+$string['welcometocourse'] = 'Sveicinàti $a';
+$string['welcometocoursetext'] = 'Sveicinàti $a->coursename kursà!
+
+Ja Jþs vºl to neesat darïjis, Jums vajadzºtu aizpildït Jþsu profila lapu, lai varam iegþt vairàk informàciju par Jums:
+
+$a->profileurl';
+$string['whattocallzip'] = 'Kà Jþs vºlaties nosaukt zip failu?';
+$string['withchosenfiles'] = 'Ar izvºlºtajiem failiem';
+$string['withoutuserdata'] = 'bez lietotàja datiem';
+$string['withuserdata'] = 'ar lietotàja datiem';
+$string['wordforstudent'] = 'Grie¹anàs pie studenta';
+$string['wordforstudenteg'] = 'piemºram, Student, Dalïbniek...';
+$string['wordforstudents'] = 'Grie¹anàs pie studentiem';
+$string['wordforstudentseg'] = 'piemºram, Studenti, Dalïbnieki...';
+$string['wordforteacher'] = 'Grie¹anàs pie skolotàja';
+$string['wordforteachereg'] = 'piemºram, Skolotàj, Instruktor...';
+$string['wordforteachers'] = 'Grie¹anàs pie skolotàjiem';
+$string['wordforteacherseg'] = 'piemºram, Skolotàji, Instruktori...';
+$string['writingcategoriesandquestions'] = 'Kategoriju un jautàjumu pieraksti';
+$string['writingcoursedata'] = 'Kursu datu pieraksti';
+$string['writinggeneralinfo'] = 'Galvenàs informàcijas pieraksti';
+$string['writingheader'] = 'Sàkuma pieraksti';
+$string['writingloginfo'] = 'Log failu informàcijas pieraksti';
+$string['writingmoduleinfo'] = 'Modu¶u informàcijas pieraksti';
+$string['writingscalesinfo'] = 'Atzïmju informàcijas pieraksti';
+$string['writinguserinfo'] = 'Lietotàju informàcijas pieraksti';
+$string['wrongpassword'] = 'Nepareiza parole ¹im lietotàjam';
+$string['yes'] = '';
+$string['youareabouttocreatezip'] = 'Jþs izveidosiet zip failu, kas satur';
+$string['youaregoingtorestorefrom'] = 'Jþs tþlït sàksiet atjauno¹anas procesu priek¹';
+$string['yourlastlogin'] = 'Jþsu iepriek¹ºjà identifikàcijas reize';
+$string['yourself'] = 'pats';
+$string['yourteacher'] = 'tavs $a';
+$string['zippingbackup'] = 'Arhivº rezerves kopiju';
?>
View
348 lang/lv/survey.php
@@ -1,179 +1,179 @@
<?PHP // $Id$
- // survey.php - created with Moodle 1.1.1 (2003091111)
+ // survey.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
-$string['actual'] = "Reàlais";
-$string['actualclass'] = "Reàlà klase";
-$string['actualstudent'] = "\$a reàls";
-$string['allquestions'] = "Visi jautàjumi sakàrtoti pºc studentiem";
-$string['allscales'] = "Visas atbildes, visi studenti";
-$string['alreadysubmitted'] = "Jþs jau esat atbildºjis uz ¹o aptauju";
-$string['analysisof'] = "\$a analïze";
-$string['answers'] = "Atbildes";
-$string['attls1'] = "Novºrtºjot darbu, es balstos uz argumentu nevis cilvºka personïbu.";
-$string['attls10'] = "Man jàpaliek pºc iespºjas vairàk objektïvam, analizºjot darbus.";
-$string['attls10short'] = "Palikt objektïvam";
-$string['attls11'] = "Es cen¹os pieràdït cilvºku viedokli tà vietà, lai to noliegtu.";
-$string['attls11short'] = "Pieràdït cilvºka uzskatu";
-$string['attls12'] = "Man ir noteikti kritºriji argumentu novºrtº¹anà.";
-$string['attls12short'] = "Lietot kritºrijus";
-$string['attls13'] = "Es mº»inà¹u cita viedokli, nevis vºrtºt to.";
-$string['attls13short'] = "Mº»inàt saprast cilvºku";
-$string['attls14'] = "Es mº»inu paràdït vàjàs vietas cilvºku domà¹anà, lai varºtu precizºt argumentus.";
-$string['attls14short'] = "Ràdït argumentu vàjàs vietas";
-$string['attls15'] = "Esi parasti sevi mº»inu iedomàties oponenta vietà, lai saprastu viña domà¹anas veidu.";
-$string['attls15short'] = "Iedomàties sevi oponenta vietà";
-$string['attls16'] = "Vºrtº¹anas laikà es ñemu vºrà pat nenozïmïgas deta¶as.";
-$string['attls16short'] = "Rþpïga analïze";
-$string['attls17'] = "Apsprie¾ot problºmu, es vºrtºju lo»iku augstàk par saviem aizspriedumiem";
-$string['attls17short'] = "Vºrtºt lo»iku";
-$string['attls18'] = "Es varu saprast viedokli, kur¹ at¹óiras no mana caur iejþtïbu.";
-$string['attls18short'] = "Saprast caur iejþtïbu";
-$string['attls19'] = "Kad saskaros ar cilvºkiem, kuru domas man liekas sve¹as, es cen¹os palielinàt savu redzesloku, lai varºtu saprast, kàpºc viñi tà ir domàju¹i.";
-$string['attls19short'] = "Cen¹os palielinàt redzesloku";
-$string['attls1short'] = "Fokusºties uz argumentu kvalitàti";
-$string['attls2'] = "Man patïk spºlºt &#8216;Sàtana advokàtu&#8217; &#8211; apstrïdot un pieràdot pretºjo.";
-$string['attls20'] = "Es veltu laiku, lai saprastu, kas nav pareizi. Piemºram, es meklº¹u piemºrus literatþras interpretàcijà.";
-$string['attls20short'] = "Uzzinàt, kas nav pareizi";
-$string['attls2short'] = "Spºlºt 'Sàtana advokàtu'";
-$string['attls3'] = "Es cen¹os saprast no kurienes ¹is cilvºks nàk, kàda pieredze liek viñam tà domàt.";
-$string['attls3short'] = "Saprast no kurienes ir cilvºks";
-$string['attls4'] = "Manas apmàcïbas galvenà da¶a ir bijusi saprast cilvºkus, kas stipri no manis at¹óiras.";
-$string['attls4short'] = "Saprast at¹óirïgus cilvºkus";
-$string['attls5'] = "Es domàju, ka labàkais veids kà veidot savu viedokli ir satikties ar citiem cilvºkiem.";
-$string['attls5short'] = "satikties ar da¾àdiem cilvºkiem";
-$string['attls6'] = "Man patïk uzklausït cilvºkus, kas ir nàku¹i no citàm vidºm - tas palïdz saprast kà da¾àdi var paskatïties uz vienu un to pa¹u lietu.";
-$string['attls6short'] = "Patïk klausïties viedok¶us";
-$string['attls7'] = "Es uzskatu, ka varu pastiprinàt savu stàvokli caur strïdiem ar cilvºkiem, kas man nepiekrït";
-$string['attls7short'] = "Pastiprinot savu stàvokli strïdos";
-$string['attls8'] = "Man vienmºr ir bijis interesanti uzzinàt, kàpºc cilvºki tic da¾àm lietàm.";
-$string['attls8short'] = "Uzzinàt kàpºc";
-$string['attls9'] = "Es bie¾i pamanu, ka strïdos ar gràmatas autoriem, kuras lasu, mº»inot lo»iski pieràdït, kur viñi ir k¶þdïju¹ies.";
-$string['attls9short'] = "Strïdºties ar autoriem";
-$string['attlsintro'] = "©ïs anketas mºróis - novºrtºt Jþsu attieksmi pret apmàcïbu.<BR>Anketà nav pareizu un nepareizu atbil¾u, mþs interesº tikai Jþsu viedoklis. Jþsu atbildes tiks apstràdàtas konfidenciàli, un to saturs nekàdi neitekmºs Jþsu novºrtºjumu.";
-$string['attlsm1'] = "Attieksme pret màcïbas un domà¹anas stilu";
-$string['attlsm2'] = "Saistïtà màcï¹anàs";
-$string['attlsm3'] = "Sadalïtà màcï¹anàs";
-$string['attlsmintro'] = "Apsprie¹anà ...";
-$string['attlsname'] = "ATTLS (20 jautàjumu versija)";
-$string['ciq1'] = "Kad bijàt visvairàk aizñemts kà skolotàjs?";
-$string['ciq2'] = "Kurà brïdï bijàt visvairàk atdalïti no màcïbàm?";
-$string['ciq3'] = "Kàdas darbïbas no foruma Jþs uzskatàt par visnoderïgàkajàm?";
-$string['ciq4'] = "Kàdas darbïbas no foruma Jþs uzskatàt par vismulsino¹àkajàm?";
-$string['ciq5'] = "Kàds notikums Jþs visvairàk pàrsteidza?";
-$string['ciqintro'] = "Atceroties nesenos klases notikumus, atbildiet uz jautàjumiem.";
-$string['ciqname'] = "Kritiski incidenti";
-$string['clicktocontinue'] = "Turpinàt";
-$string['clicktocontinuecheck'] = "Pàrbaudït un turpinàt";
-$string['colles1'] = "Mana apmàcïba fokusºjas par tºmàm, kas mani interesº";