Permalink
Browse files

Fixed installer langpacks for sm and to.

  • Loading branch information...
1 parent 1847866 commit 7199fcd466804abd3878776c2129978daaa5f34c martinlanghoff committed Jul 12, 2006
Showing with 179 additions and 0 deletions.
  1. +90 −0 install/lang/sm_utf8/installer.php
  2. +89 −0 install/lang/to_utf8/installer.php
@@ -9,4 +9,94 @@
/// File generated by cvs://contrib/lang2installer/installer_builder
/// using strings defined in installer_strings (same dir)
+$string['admindirerror'] = 'O le ala i le fa\'afoega (admin directory) o lo\'o tu\'uina mai e sese';
+$string['admindirname'] = 'Fa\'afoega';
+$string['caution'] = 'Fa\'aeteetega';
+$string['closewindow'] = 'Tapuni lenei itulau';
+$string['configfilenotwritten'] = 'The installer script was not able to automatically create a config.php file containing your chosen settings, probably because the Moodle directory is not writeable. You can manually copy the following code into a file named config.php within the root directory of Moodle.';
+$string['configfilewritten'] = 'config.php ua fa\'amanuiaina lona amataga';
+$string['continue'] = 'Fa\'aauau';
+$string['database'] = 'Taula\'iga o fa\'amatalaga (Database)';
+$string['dataroot'] = 'Ala atu i fa\'amaumauga';
+$string['datarooterror'] = 'O le \'Ala atu i fa\'amaumauga\' ua e tu\'uina mai e le o maua pe ua faia. E mafai ona e fa\'asa\'oina mai le ala pe amataina loa le tusiga o le ala.';
+$string['dbconnectionerror'] = 'E le o mafai ona fa\'afeso\'ota\'i atu i le Database ua tu\'uina mai. Fa\'amolemole siaki ia fa\'aupuga ma seti ole Database. ';
+$string['dbcreationerror'] = 'E sese le faiga o le Database. E le\'o mafai ona amatalia le igoa o le Database ua tu\'uina mai ma seti ua aumaia. ';
+$string['dbhost'] = 'Seva o lo\'o u\'uina fa\'amatalaga';
+$string['dbprefix'] = 'Tables prefix';
+$string['dbtype'] = 'Ituaiga';
+$string['dirroot'] = 'Auala atu i le Moodle';
+$string['dirrooterror'] = 'O le \'auala atu i le Moodle\' ua uma ona seti e foliga mai e sese - e le o mafai ona maua se fa\'atuga o le Moodle i le mea ua aumaia. O le laia o lo\'o i lalo ua uma lea ona toe fa\'afouina.';
+$string['download'] = 'Aumai mai le Initaneti';
+$string['error'] = 'Mea sese';
+$string['fail'] = 'Le fa\'amanuiaina';
+$string['fileuploads'] = 'Faila ua tu\'uina atu';
+$string['fileuploadserror'] = 'O le mea lea sa tatau ona i luga o le';
+$string['gdversion'] = 'Liliuga GD ';
+$string['gdversionerror'] = 'O le faletusi (library) GD e tatau ona i ai aua le faiga ma le fa\'agasologa o ata.';
+$string['help'] = 'Fesoasoani';
+$string['installation'] = 'Fa\'atu/Install';
+$string['language'] = 'Gagana';
+$string['magicquotesruntime'] = 'Magic Quotes Run Time';
+$string['magicquotesruntimeerror'] = 'O le mea lea e tatau ona le i ai';
+$string['memorylimit'] = 'Limiti o le memory';
+$string['memorylimiterror'] = 'The PHP memory limit is set quite low ... you may run into problems later.';
+$string['memorylimithelp'] = '<p>The PHP memory limit for your server is currently set to $a.</p>
+
+<p>This may cause Moodle to have memory problems later on, especially
+ if you have a lot of modules enabled and/or a lot of users.
+
+<p>We recommend that you configure PHP with a higher limit if possible, like 16M.
+ There are several ways of doing this that you can try:
+<ol>
+<li>If you are able to, recompile PHP with <i>--enable-memory-limit</i>.
+ This will allow Moodle to set the memory limit itself.
+<li>If you have access to your php.ini file, you can change the <b>memory_limit</b>
+ setting in there to something like 16M. If you don\'t have access you might
+ be able to ask your administrator to do this for you.
+<li>On some PHP servers you can create a .htaccess file in the Moodle directory
+ containing this line:
+ <p><blockquote>php_value memory_limit 16M</blockquote></p>
+ <p>However, on some servers this will prevent <b>all</b> PHP pages from working
+ (you will see errors when you look at pages) so you\'ll have to remove the .htaccess file.
+</ol>';
+$string['name'] = 'Igoa';
+$string['next'] = 'Le isi';
+$string['ok'] = 'OK';
+$string['pass'] = 'Pasi';
+$string['password'] = 'Upu tatala';
+$string['phpversion'] = 'Liliuga PHP';
+$string['phpversionerror'] = 'O le liliuga o le PHP e tatau lava ona fa\'aaoga le 4.1.0';
+$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle requires a PHP version of at least 4.1.0.</p>
+<p>You are currently running version $a</p>
+<p>You must upgrade PHP or move to a host with a newer version of PHP!</p>';
+$string['previous'] = 'Talu ai, tuana\'i';
+$string['safemode'] = 'Safe Mode';
+$string['safemodeerror'] = 'Moodle may have trouble with safe mode on';
+$string['sessionautostart'] = 'Session Auto Start';
+$string['sessionautostarterror'] = 'O le mea lea e tatu ona tape';
+$string['status'] = 'Tulaga';
+$string['alphabet'] = 'A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z';
+$string['backupnameformat'] = '%%Y%%m%%d-%%H%%M';
+$string['firstdayofweek'] = '0';
+$string['locale'] = 'mi_NZ.UTF-8';
+$string['localewin'] = 'Maori.1252';
+$string['localewincharset'] = 'WINDOWS-1252';
+$string['oldcharset'] = 'UTF-8';
+$string['strftimedate'] = '%%d %%B %%Y';
+$string['strftimedateshort'] = '%%d %%B';
+$string['strftimedatetime'] = '%%d %%B %%Y, %%I:%%M %%p';
+$string['strftimedaydate'] = '%%A, %%d %%B %%Y';
+$string['strftimedaydatetime'] = '%%A, %%d %%B %%Y, %%I:%%M %%p';
+$string['strftimedayshort'] = '%%A, %%d %%B';
+$string['strftimedaytime'] = '%%a, %%H:%%M';
+$string['strftimemonthyear'] = '%%B %%Y';
+$string['strftimerecent'] = '%%d %%b, %%H:%%M';
+$string['strftimerecentfull'] = '%%a, %%d %%b %%Y, %%I:%%M %%p';
+$string['strftimetime'] = '%%I:%%M %%p';
+$string['thischarset'] = 'utf-8';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Samoan';
+$string['user'] = 'O le tagata fa\'aaoga';
+$string['wwwroot'] = 'Tuatusi o le initaneti';
+$string['wwwrooterror'] = 'O le tuatusi o le initaneti e foliga mai e le\'o i ai - o le fa\'atuuga o le Moodle e foliga mai e le\'o i ai se mea. ';
?>
@@ -9,4 +9,93 @@
/// File generated by cvs://contrib/lang2installer/installer_builder
/// using strings defined in installer_strings (same dir)
+$string['admindirerror'] = 'Koe \'etimini fakahinohino kuo fakapapau\'i \'oku tonu';
+$string['admindirname'] = '\'Etimini fakahinohino';
+$string['caution'] = 'Fakatokanga';
+$string['closewindow'] = 'Tapuni e uinitou ko \'eni';
+$string['configfilenotwritten'] = 'Ne \'ikai ke lava \'ehe sikulipi fokotu\'u \'o fakatupu \'otometiki pe ha faile konifik.php \'aia \'oku \'iai ho\'osetingi neke fili, mahalo pe koe\'uhi \'oku \'ikai ke lava\'otohi e fakamatala Muutolo. Teke lava pe \'o kopie ngaahi kouti ko \'eni ki ha faile kuo fakahingoa konifik.php \'i loto \'ihe tefito \'oe fakamatala \'oe Muutolo. ';
+$string['configfilewritten'] = 'Konifik.php kuo lava lelei hono fakatupu';
+$string['continue'] = 'Hoko atu';
+$string['database'] = 'Tata-peisi';
+$string['dataroot'] = 'Fakahinohino tata';
+$string['datarooterror'] = '\'Oku \'ikai ke ma\'u/\'ilo pe fakatupu e \'fakahinohino Tata\' \'oku ke faka\'ilonga\'i mai. Fakatonutonu e founga pee ko ho\'o fakatupu pe ia \'e koe \'ae fakahinohino. ';
+$string['dbconnectionerror'] = '\'Oku \'ikai ke mau lava \'o fkahoko koe ki he tatapeisi kuo ke faka\'ilonga\'i mai. Kataki \'o vakai\'i ho\'o ngaahi setingi tatapeisi. ';
+$string['dbcreationerror'] = 'Fehalaaki \'ihe tatapeisi fakatupu. \'Oku \'ikai ke lava \'o fakatupu e hignoa tatapeisi ne \'omai \'aki e ngaahi setingi ne \'omai ';
+$string['dbhost'] = 'Seeva Housi';
+$string['dbprefix'] = 'Tepile pulifiki';
+$string['dbtype'] = 'Taipe';
+$string['dirroot'] = 'Mutolo fakahinohino';
+$string['dirrooterror'] = 'Hangehangee \'oku hala e setingi \'Fakahinohino Muutolo\' - \'oku \'ikai ke mau ma\'u ha fokotu\'u Muutolo \'iai. Koe mahu\'inga \'i lalo kuo teo-seti. ';
+$string['download'] = 'Tauni-louti';
+$string['error'] = 'Hala';
+$string['fail'] = 'Too';
+$string['fileuploads'] = '\'Apu-louti e faile';
+$string['fileuploadserror'] = '\'Oku totonu ke \'oni eni';
+$string['gdversion'] = 'Vesini GD ';
+$string['gdversionerror'] = '\'Oku totonu ke \'i heni e laipeli GD kene polosesi mo fakatupu e ngaahi \'imisi';
+$string['help'] = 'Tokoni';
+$string['installation'] = 'Fokotu\'u';
+$string['language'] = 'Lea';
+$string['magicquotesruntime'] = 'Magic kuouti taimi lele';
+$string['magicquotesruntimeerror'] = '\'Oku totonu ke \'ofu eni';
+$string['memorylimit'] = 'Limiti \'oe memolii';
+$string['memorylimiterror'] = '\'Oku fu\'u ma\'ulalo hono seti e liimiti memolii PHP ...teke malava keke fetaulaki mo ha palopalema \'amui.';
+$string['memorylimithelp'] = '<p> Koe memolii PHP limiti ki ho\'o seeva \'oku lolotonga seti ki he $a.</p>
+
+<p>\'E malava eni ke fakalanga\'i e Muutolo ke \'iai ha ngaahi memolii palopalema \'a mui ange , tautautefito kapau \'oku ma\'u ha ngaahi motiula \'oku malava pea/mo ha kau \'iusa tokolahi.
+
+<p>\'Oku mau faka\'ai\'ai koe keke fakafika ho\'o PHP aki ha limiti ma\'olunga kapau \'e lava, hange koe 16M.
+ Koe ngaahi founga kehekehe eni teke lava \'o \'ahi\'ahi\'i ki hono fai \'o \'eni:
+<ol>
+<li>Kapau teke lava,toe fakatahatah\'i e PHP moe <i>--malava-memolii-limiti</i>.
+ \'E hanga he\'e me\'a ko\'eni \'o fakangofua e Muutolo kene seti pee e limiti \'oe memolii \'eia pee.
+<li>Kapau \'oku \'iai ha\'o \'ekisesi ki ho\'o php.ini faile, teke lava \'o liliu <b>memolii_limiti</b>
+ \'o seti\'i ia ki ha me\'a hangee koe 16M. Kapau \'oku \'ikai ke \'iai ha\'o \'ekisesi, teke kei malava pe keke kole ki ho\'o \'etiminisituleitaa kene fai \'eni ma\'au.
+<li>\'i he ni\'ihi \'oe ngaahi seeva PHPtekelava \'o fakatupu ha .ht\'ekisesi faile \'i loto \'ihe fakahinohino Muutolo \'oku \'i loto \'i he laine ko \'eni:
+ <p><polokakuouti>php_mahu\'inga memolii_limiti 16M</polokakuouti></p>
+ <p>Kaekehe, he\'ikai ke lava \'eni ia \'i he ni\'ihi \'oe ngaahi seeva<b>all</b> PHP ngaahi peesi \'oku ngaue
+ (teke lava \'o sio ki he ngaahi fehalaaki \'i ha\'o sio ki he ngaahi peesi) koia ai kuopau keke to\'o e .ht\'ekisesi faile.
+</ol>';
+$string['mysqlextensionisnotpresentinphp'] = '\'Oku te\'eki ai ke fakafika\'i e PHP moe MySQL koe\'uhi ke lava \'o fetu\'utaki moe MySQL. Kataki \'o vakai\'i ho\'o faile php.ini pee fokotu\'utaha e PHP.';
+$string['name'] = 'Hingoa';
+$string['next'] = 'Hoko';
+$string['ok'] = 'OK';
+$string['parentlanguage'] = 'Toko taha liliu lea: Kapau \'oku \'iai ha motu\'a lea \'oe ho\'o lea \'aia \'oku totonu ke ngaue\'aki he\'e Moodle \'iha taimi \'oku mole ai ha ki\'i kupu\'i lea mei ho\'o lea, pea\'ke fakamahino\'i mai ia heni. Kapau teke tuku ta\'efakafonu pee eni, pea \'e ngaue\'aki pe \'ae lea fakapilitania: Fakatataa\'aki eni: nl >> ';
+$string['pass'] = 'Paasi';
+$string['password'] = 'Paasiueeti';
+$string['phpversion'] = ' vesiniPHP';
+$string['phpversionerror'] = 'PHP Vesini kuopau ke 4.1.0';
+$string['phpversionhelp'] = '<p>\'Oku fiema\'u he\'e Muutolo ha vesini PHP \'oku laka hake he 4.1.0.</p>
+<p>\'Oku ke lolotonga fakalele a\'e vesini $a</p>
+<p>\'Oku totonu keke \'apukuleiti e PHP pee hiki ki ha housi moha vesini fo\'ou \'oe PHP!</p>';
+$string['previous'] = 'Fakamuimui';
+$string['safemode'] = 'Seifi Mouti';
+$string['safemodeerror'] = 'Mahalo e \'iai ha palopalema \'i he mutolo kapau \'e mo\'ui e seifi mouti';
+$string['sessionautostart'] = 'Sesini kamata \'otometiki ';
+$string['sessionautostarterror'] = '\'Oku totonu ke \'ofu eni';
+$string['status'] = 'Tu\'unga';
+$string['alphabet'] = 'A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z';
+$string['backupnameformat'] = '%%Y%%m%%d-%%H%%M';
+$string['firstdayofweek'] = '0';
+$string['locale'] = 'mi_NZ.UTF-8';
+$string['localewin'] = 'Maori.1252';
+$string['localewincharset'] = 'WINDOWS-1252';
+$string['oldcharset'] = 'UTF-8';
+$string['strftimedate'] = '%%d %%B %%Y';
+$string['strftimedateshort'] = '%%d %%B';
+$string['strftimedatetime'] = '%%d %%B %%Y, %%I:%%M %%p';
+$string['strftimedaydate'] = '%%A, %%d %%B %%Y';
+$string['strftimedaydatetime'] = '%%A, %%d %%B %%Y, %%I:%%M %%p';
+$string['strftimedayshort'] = '%%A, %%d %%B';
+$string['strftimedaytime'] = '%%a, %%H:%%M';
+$string['strftimemonthyear'] = '%%B %%Y';
+$string['strftimerecent'] = '%%d %%b, %%H:%%M';
+$string['strftimerecentfull'] = '%%a, %%d %%b %%Y, %%I:%%M %%p';
+$string['strftimetime'] = '%%I:%%M %%p';
+$string['thischarset'] = 'utf-8';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Tongan';
+$string['user'] = '\'Iusa';
+$string['wwwroot'] = 'Tu\'asila Uepi';
+$string['wwwrooterror'] = '\'Oku ngalingali koe tu\'asila Uepi \'oku \'ikai ke Veliti - \'oku ngalingali \'oku \'ikai ke \'iai e mutolo ne fokotu\'u.';
?>

0 comments on commit 7199fcd

Please sign in to comment.