Permalink
Browse files

New strings from Ethem Evlice (ethem AT evlice DOT com) <XHTML /> com…

…pliant.
  • Loading branch information...
1 parent d3e0489 commit 71a761d6f34b9af671538f36d29e5f5c85788560 ethem committed Nov 28, 2005
Showing with 61 additions and 29 deletions.
  1. +9 −1 lang/tr/admin.php
  2. +36 −25 lang/tr/forum.php
  3. +16 −3 lang/tr/moodle.php
View
@@ -1,11 +1,12 @@
<?PHP // $Id$
- // admin.php - created with Moodle 1.6 development (2005072200)
+ // admin.php - created with Moodle 1.6 development (2005101200)
$string['adminseesallevents'] = 'Yöneticiler bütün olayları görür';
$string['adminseesownevents'] = 'Yöneticiler diğer kullanıcılar gibidir';
$string['backgroundcolour'] = 'Arkaplan Rengi';
$string['badwordsconfig'] = 'Kötü kelimeleri virgülle ayırarak girin';
+$string['badwordsdefault'] = 'Belirtilen liste boşsa, dil paketinde geçen kelimeler kullanılacaktır.';
$string['badwordslist'] = 'Kötü Kelime Listesi';
$string['blockinstances'] = 'Kullanım';
$string['blockmultiple'] = 'Çoklu';
@@ -41,7 +42,9 @@
$string['configsectionmisc'] = 'Çeşitli';
$string['configsectionoperatingsystem'] = 'İşletim Sistemi';
$string['configsectionpermissions'] = 'İzinler';
+$string['configsectionrequestedcourse'] = 'Kurs istekleri';
$string['configsectionsecurity'] = 'Güvenlik';
+$string['configsectionstats'] = 'İstatistikler';
$string['configsectionuser'] = 'Kullanıcı';
$string['configsessioncookie'] = 'Bu seçenek Moodle oturumları için kullanılan çerezlerin adını ayarlar. Bu seçenek isteğe bağlıdır, ancak aynı anda aynı web sitesi birden çok moodle kopyası ile çalışıyorsa bu seçenek oluşan karışıklığı ortadan kaldırır.';
$string['configsessiontimeout'] = 'Bu siteye giriş yapan kullanıcılar uzun süre işlem yapmazlarsa (sayfaları gezinmezse) ne kadar süre içinde oturum sona erecek?';
@@ -72,6 +75,7 @@
$string['latexpreamble'] = 'LaTeX Önsözü';
$string['latexsettings'] = 'LaTeX Göstericisi Ayarları';
$string['mediapluginavi'] = '.AVI filtresini etkinleştir';
+$string['mediapluginflv'] = '.FLV filtresini etkinleştir';
$string['mediapluginmov'] = '.MOV filtresini etkinleştir';
$string['mediapluginmp3'] = '.MP3 filtresini etkinleştir';
$string['mediapluginmpg'] = '.MPG filtresini etkinleştir';
@@ -87,6 +91,10 @@
$string['sitemaintenanceoff'] = 'Bakım modu pasifleştirildi ve site şu anda tekrar normal çalışıyor';
$string['sitemaintenanceon'] = 'Siteniz şu anda bakım modunda (sadece yöneticiler girş yapabilir ve siteyi kullanabilir)';
$string['sitemaintenancewarning'] = 'Siteniz şu anda bakım modunda (sadece yöneticiler girş yapabilir). Bu siteyi normal haline döndürmek için <a href=\"maintenance.php\">bakım modunu pasifleştirin</a>.';
+$string['stickyblocks'] = 'Sabit bloklar';
+$string['stickyblockscourseview'] = 'Kurs sayfası';
+$string['stickyblocksmymoodle'] = 'Kişisel Moodle';
+$string['stickyblockspagetype'] = 'Yapılandırılacak sayfa tipi';
$string['therewereerrors'] = 'Verinizde hatalar var';
$string['timezoneforced'] = 'Bu site yöneticisi tarafından zorunlu tutuldu';
$string['timezoneisforcedto'] = 'Bütün kullanıcıları kullanmaya zorunlu tut';
View
@@ -10,13 +10,21 @@
$string['allowdiscussions'] = 'Bir $a bu foruma yazabilir mi?';
$string['allowratings'] = 'Mesajlarýn puanlanmasýna izin ver?';
$string['allowsdiscussions'] = 'Bu forum her bir kiþinin bir tartýþma konusu baþlatmasýna izin verir.';
+$string['allsubscribe'] = 'Tüm forumlara abone ol';
+$string['allunsubscribe'] = 'Tüm forumlardan aboneliði kaldýr';
$string['anyfile'] = 'Herhangi bir dosya';
-$string['attachment'] = 'Ek';
+$string['attachment'] = 'Ek dosya';
$string['bynameondate'] = 'yazan $a->name - $a->date';
+$string['configcleanreadtime'] = 'Eski mesajlarýn \'okunmuþ\' tablosundan silineceði günün saati';
$string['configdisplaymode'] = 'Hiç ayarlanmamýþsa tartýþmalar için görünüm modu';
+$string['configmanydiscussions'] = 'Bir forumda her bir sayfada görünen en fazla tartýþma sayýsý';
+$string['configmaxbytes'] = 'Sitedeki forum dosya ekleri için kabul edilecek en fazla dosya boyutu (kurs sýnýrlarýna ve diðer yerel ayarlara baðýmlýdýr)';
+$string['configoldpostdays'] = 'Herhangi bir mesajýn kaç gün eskiyse okunmuþ varsayýlacaðý';
+$string['configtrackreadposts'] = 'Herbir kullanýcýnýn okunmuþ/okunmamýþ izlemesi yapmasýný istiyorsanýz Evet\'i seçin.';
+$string['configusermarksread'] = 'Evet ise kullanýcýnýn kendisi okundu olarak iþaretlemeli. Hayýr ise kullanýcý mesaja baktýðý anda okundu olarak iþaretlenir.';
$string['couldnotadd'] = 'Bilinmeyen bir nedenle mesajýnýz eklenemedi';
-$string['couldnotdeleteratings'] = 'Bir kullanýcý bunu puanladýðý için silinemez';
-$string['couldnotdeletereplies'] = 'Bir kullanýcý bunu yanýtladýðý için silinemez';
+$string['couldnotdeleteratings'] = 'Birileri bunu puanladýðý için silinemez';
+$string['couldnotdeletereplies'] = 'Birileri bunu yanýtladýðý için silinemez';
$string['couldnotupdate'] = 'Bilinmeyen bir nedenle mesajýnýz güncellenemedi';
$string['delete'] = 'Sil';
$string['deleteddiscussion'] = 'Bu tartýþma konusu silindi';
@@ -42,7 +50,7 @@
$string['edit'] = 'Düzelt';
$string['editedby'] = 'Düzenleyen: $a->name - $a->date';
$string['editing'] = 'Düzenleme';
-$string['emptymessage'] = 'Mesajýnýzda bir sorun var. Muhtemelen metin yazmadýnýz yada ekiniz çok büyük. Deðiþiklikleriniz KAYDEDÝLMEDÝ.';
+$string['emptymessage'] = 'Mesajýnýzda bir sorun var. Olasýlýkla metin yazmadýnýz yada ekiniz çok büyük. Deðiþiklikleriniz KAYDEDÝLMEDÝ.';
$string['everyonecanchoose'] = 'Bu foruma herkes abone olabilir';
$string['everyoneissubscribed'] = 'Bu foruma herkes abone oldu';
$string['existingsubscribers'] = 'Kayýtlý aboneler';
@@ -71,10 +79,10 @@
$string['maxattachmentsize'] = 'En fazla dosya boyutu';
$string['maxtimehaspassed'] = '($a) için düzenleme süresi doldu!';
$string['message'] = 'Mesaj';
-$string['modeflatnewestfirst'] = 'Yanýtlarý düz olarak göster, yeniden eskiye sýralý';
-$string['modeflatoldestfirst'] = 'Yanýtlarý düz olarak göster, eskiden yeniye sýralý';
+$string['modeflatnewestfirst'] = 'Yanýtlarý düz göster, yeniden eskiye sýralý';
+$string['modeflatoldestfirst'] = 'Yanýtlarý düz göster, eskiden yeniye sýralý';
$string['modenested'] = 'Yanýtlarý içiçe göster';
-$string['modethreaded'] = 'Yanýtlarý dizin olarak göster';
+$string['modethreaded'] = 'Yanýtlarý tek tek göster';
$string['modulename'] = 'Forum';
$string['modulenameplural'] = 'Forumlar';
$string['more'] = 'devamý';
@@ -95,27 +103,30 @@
$string['nothingnew'] = '$a için yeni bir þey yok';
$string['notingroup'] = 'Üzgünüz, bu forumu görebilmeniz için üyesi olmalýsýnýz.';
$string['notrackforum'] = 'Okunmamýþ mesajlarý ÝZLEME';
-$string['nownotsubscribed'] = 'Kullanýcý $a->name, \'$a->forum\' baþlýklý forumun kopyasýný epostayla ALAMAYACAKTIR.';
+$string['nowallsubscribed'] = '$a\'daki bütün forumlara abone olundu.';
+$string['nowallunsubscribed'] = '$a\'daki hiçbir foruma abone olunmadý.';
+$string['nownotsubscribed'] = 'Kullanýcý $a->name, \'$a->forum\' baþlýklý forumun kopyasýný epostayla ALMAYACAKTIR.';
$string['nownottracking'] = '$a->name artýk \'$a->forum\' \'ý izlemiyor.';
$string['nowsubscribed'] = 'Kullanýcý $a->name, \'$a->forum\' baþlýklý forumun kopyasýný epostayla alacaktýr.';
$string['nowtracking'] = '$a->name þu anda \'$a->forum\' \'ý izliyor.';
-$string['numposts'] = '$a mesajlar';
+$string['numposts'] = '$a mesaj';
$string['olderdiscussions'] = 'Eski tartýþmalar';
$string['oldertopics'] = 'Eski konular';
$string['openmode0'] = 'Tartýþma ve yanýt yok';
$string['openmode1'] = 'Tartýþma yok, yanýt verilebilir';
$string['openmode2'] = 'Tartýþma açýlabilir ve yanýt verilebilir';
$string['overviewnumpostssince'] = 'Son giriþinizden beri $a mesaj';
$string['overviewnumunread'] = 'Toplam $a okunmamýþ';
-$string['parent'] = 'Bir üst forumu göster';
-$string['parentofthispost'] = 'Bu mesajýn bir üstü';
-$string['postadded'] = 'Mesajýnýz baþarýyla eklendi.<P>Herhangi bir deðiþiklik yapmak için $a süreniz var.';
+$string['parent'] = 'Üstünü göster';
+$string['parentofthispost'] = 'Bu mesajýn üstü';
+$string['postadded'] = '<p>Mesajýnýz baþarýyla eklendi.</p>
+<p>Herhangi bir deðiþiklik yapmak için $a süreniz var.</p>';
$string['postincontext'] = 'Bu mesajý konu içinde göster';
$string['postmailinfo'] = 'Bu metin $a websitesinde gönderilmiþ mesajýn bir kopyasýdýr.
Websitesi aracýlýðýyla yanýtlamak için bu baðlantýyý týklayýnýz:';
-$string['postrating1'] = 'Çoðunlukla AYRI bilgiler gösteriliyor';
-$string['postrating2'] = 'Eþit olarak ayrý ve ilgili bilgiler gösteriliyor';
-$string['postrating3'] = 'Çoðunlukla ÝLGÝLÝ bilgiler gösteriliyor';
+$string['postrating1'] = 'Çoðunlukla AYRI bilgiler';
+$string['postrating2'] = 'AYRI ve ÝLGÝLÝ bilgiler';
+$string['postrating3'] = 'Çoðunlukla ÝLGÝLÝ bilgiler';
$string['posts'] = 'Mesajlar';
$string['posttoforum'] = 'Foruma gönder';
$string['postupdated'] = 'Mesajýnýz güncellendi';
@@ -133,14 +144,14 @@
$string['ratingpublic'] = '$a, herkesin derecelendirmesini görebilir';
$string['ratingpublicnot'] = '$a, sadece kendi derecelendirmesini görebilir';
$string['ratings'] = 'Derecelendirmeler';
-$string['ratingssaved'] = 'Derecelendir kaydedildi';
+$string['ratingssaved'] = 'Derecelendirme kaydedildi';
$string['ratingsuse'] = 'Derecelendirme kullan';
$string['ratingtime'] = 'Mesaj derecelendirmelerini bu tarih arasýnda sýnýrla.';
$string['re'] = 'Ynt:';
-$string['readtherest'] = 'Devamýný oku';
+$string['readtherest'] = 'Bu konunun kalanýný oku';
$string['replies'] = 'Yanýtlar';
-$string['repliesmany'] = 'Þu ana kadar yanýtlar $a';
-$string['repliesone'] = '$a toplam yanýt';
+$string['repliesmany'] = 'Þimdiye kadar $a yanýt';
+$string['repliesone'] = 'Þimdiye kadar $a yanýt';
$string['reply'] = 'Yanýtla';
$string['replyforum'] = 'Forumu yanýtla';
$string['rsssubscriberssdiscussions'] = '\'$a\' tartýþmalarýný RSS olarak göster';
@@ -150,10 +161,10 @@
$string['searchdateto'] = 'Mesajlar bu tarihten eski olmalý';
$string['searchforumintro'] = 'Lütfen aþaðýdaki alanlarýn birine veya birden fazlasýna arama terimlerini giriniz';
$string['searchforums'] = 'Forumlarý ara';
-$string['searchfullwords'] = 'Bu sözcüklere aynen uymalý';
-$string['searchnotwords'] = 'Bu sözcükler geçmeMEli';
+$string['searchfullwords'] = 'Bu sözcükler geçebilir';
+$string['searchnotwords'] = 'Bu sözcükler geçmemeli';
$string['searcholderposts'] = 'Eski mesajlarý ara...';
-$string['searchphrase'] = 'Buraya yazdýðýmla mesajda görünmeli';
+$string['searchphrase'] = 'Bu terim mesajda aynen olmalý';
$string['searchresults'] = 'Arama sonuçlarý';
$string['searchsubject'] = 'Bu sözcük konuda geçmeli';
$string['searchuser'] = 'Bu sözcük yazar adýyla eþleþmeli';
@@ -162,7 +173,7 @@
$string['searchwords'] = 'Bu sözcükler mesajýn herhangi bir yerinde olabilir';
$string['seeallposts'] = 'Bu kullanýcý tarafýndan gönderilmiþ bütün mesajlar';
$string['sendinratings'] = 'Derecelendirmemi gönder';
-$string['showsubscribers'] = 'Aboneleri göster';
+$string['showsubscribers'] = 'Aboneleri göster/düzenle';
$string['singleforum'] = 'Tek bir tartýþma';
$string['startedby'] = 'Baþlatan';
$string['subject'] = 'Konu';
@@ -176,7 +187,7 @@
$string['subscribestop'] = 'Bu foruma gönderilen mesajlarýn kopyasýný istemiyorum';
$string['subscription'] = 'Abonelik';
$string['subscriptions'] = 'Abonelikler';
-$string['timestartenderror'] = 'Gösterme baþlangýç tarihi baþlangýç tarihinden küçük olamaz';
+$string['timestartenderror'] = 'Gösterme bitiþ tarihi, baþlangýç tarihinden erken bir tarihte olmaz';
$string['trackforum'] = 'Okunmamýþ mesajlarý izle';
$string['tracking'] = 'Ýzle';
$string['trackingoff'] = 'Kapalý';
@@ -191,7 +202,7 @@
$string['unsubscribed'] = 'Abonelik kaldýrýldý';
$string['unsubscribeshort'] = 'Aboneliði kaldýr';
$string['yesforever'] = 'Evet, sürekli';
-$string['yesinitially'] = 'Evet, önce';
+$string['yesinitially'] = 'Evet, baþlangýçta';
$string['youratedthis'] = 'Derecelendirmeniz';
$string['yournewtopic'] = 'Yeni tartýþma konunuz';
$string['yourreply'] = 'Yanýtýnýz';
View
@@ -458,11 +458,23 @@
$string['existingcreators'] = 'Mevcut kurs oluşturucular';
$string['existingstudents'] = 'Kayıtlı öğrenci';
$string['existingteachers'] = 'Mevcut eğitmenler';
-$string['expirynotify'] = 'Kayıt bitiş onayı';
-$string['expirynotifystudents'] = 'Öğrencileri bilgilendir';
+$string['expirynotify'] = 'Kayıt bitiş bildirisi';
+$string['expirynotifyemail'] = 'Kursa kayıtlı aşağıdaki öğrencilerin tam $a->threshold gün sonra süreleri bitiyor:
+
+$a->current
+
+Aşağıdaki öğrencilerin ise $a->threshold günden daha az süresi kaldı.
+
+$a->past
+
+Aşağıdaki adrese gidip kayıt sürelerini uzatabilrsiniz:
+
+$a->extendurl
+';
+$string['expirynotifystudents'] = 'Öğrencilere bildir';
$string['expirynotifystudentsemail'] = 'Sevgili öğrenci:
-Bu uyarı $a->threshold gün içinde kayıt süresinin biteceği $a->course kursuna kaydınız hakkındadır.
+Bu bildiri $a->threshold gün içinde kayıt süresinin biteceği $a->course kursuna kaydınız hakkındadır.
Lütfen daha fazla bilgi için eğitimcinizle iletişim kurunuz.';
$string['expirythreshold'] = 'Aralık';
@@ -703,6 +715,7 @@
$string['maximumshort'] = 'Max';
$string['maximumupload'] = 'En fazla yükleme boyutu';
$string['maxsize'] = 'En çok: $a';
+$string['memberincourse'] = 'Kurstaki Kişiler';
$string['messagebody'] = 'Mesaj içeriği';
$string['messagedselectedusers'] = 'Seçili kullanıcılara mesaj gönderildi ve alıcı listesi temizlendi.';
$string['messagedselectedusersfailed'] = 'Seçili kullanıcılara mesaj gönderilirken bazı şeyler yanlış gitti. Bazıları emaili almış olabilir.';

0 comments on commit 71a761d

Please sign in to comment.