Permalink
Browse files

New files

  • Loading branch information...
1 parent 8694611 commit 72a951f96641f4021db942d36d51ec8ccab240ec adamtpaw committed Apr 16, 2004
View
51 lang/pl/help/exercise/elements.html
@@ -0,0 +1,51 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Elementy pracy</B></P>
+
+<P>Dla ułatwienia oceniania praca powinna zawierać sensowną liczbę &quot;elementów oceny&quot;.
+Każdy element oceny powinien dotyczyć określonego aspektu pracy. Zwykle prace mają pomiędzy
+5 do 15 elementów oceny, w zależności od skomplikowania zadania. Jeden element ocenny jest
+dopuszczalny i wówczas taki typ pracy jest podobny do standardowego zadania w Moodle.
+
+<P>Strategie oceniania:
+
+<P><B>Nie oceniać</B> Elementy pracy służą jako opisy pewnych aspektów pracy. Nauczyciel ma
+skomentować każdy z tych aspektów. Podobnie jak w przypadku innych strategii oceniania jest także
+miejsce na ogólne komentarze.
+
+<P><B>W oparciu o elementy składowe oceny</B> Ta strategia oceniania ma następujące cechy:
+<OL>
+<LI>OPIS elementu. Powinno się tutaj wskazaćjaki aspekt pracy podlega ocenie.
+Jeśli praca ma charakter jakościowy, warto wskazać w tym miejscu co uważa się za
+świetne, średnie i kiepskie.
+
+<LI>SKALA elementu. Moodle ma szereg zdefiniowanych skal ocennych, od prostych
+tak/nie skal, przez skale wielostopniowe, procentowe. Każdy element ma swoją własną skalę. Zauważ,
+że skala nie wpływa na wagę danego elementu przy obliczaniu oceny końcowej. Dwu stopniowa skala
+ma taki sam &quot;wpływ&quot; na ocenę końcową jak 100 punktowa skala, pod warunkiem, że elementy
+do których te skale się odnoszą mają taką samą wagę.
+
+<LI>WAGA elementu. Domyślnie każdy z elementów ma przypisaną taką samą wagę. To może być zmienione
+poprzez przyznanie bardziej istotnym elementom oceny wagi większej niż 1, a mniej istotnym wagi mniejszej
+niż 1. Zmiana wag NIE wpływa na zmianę maksymalnej oceny, która jest określana przez parametr Maksymalna
+Ocena. Wagi mogą mieć przypisaną wartość poniżej zera, choć należy takie zapisy traktować jako eksperymentalne.
+
+</OL>
+<P><B>W opariu o ilość błędów</B> Ta strategia ma służyć odnalezieniu w pracy pewnych zagadnień, które
+muszą czy powinny być znane studentom. Ocena jest uzależniona od znalezienia tych zagadnień w pracy.
+Nauczyciele muszą przedstawić tabelę ocen, w której pokażą, jaką ocenę należy dać gdy wszystkie z poszukiwanych
+zagadnień są w pracy,a także gdy brakuje jednego lub więcej z nich. Gdy pewne z tych zagadnień są ważniejsze niż
+inne, wówczas muszą one mieć przypisaną odpowiednią wagę (większe niż 1). Mniej istotne zagadnienia mogą mieć
+przyznaną wagę mniejszą niż 1. Ogólna &quot;ilość błędów&quot; jest ważoną sumą brakujących zagadnień.
+Ocenianiający zawsze może odpowiednio dopasować ocenę do sugerowanych ocen w tabeli.
+
+<P><B>W oparciu o kryterium opisowe</B> W tej strategii oceniania nauczyciel musi opisać pracę szeregiem
+zdań, które będą używane do oceniania pracy. Zdania te mogą być łączone z innymi zdaniami (cumulative statement) bądź też każde z nich
+może zawierać jedno, istotne zagadnienie (self-contained statement).
+Oceniający musi zadecydować, które zdanie najlepiej opisuje pracę. Nauczyciel musi także odnieść zdanie opisujące pracę
+do oceny tej pracy. Oceniający może zwykle dokonać mniejszych dopasowaań sugerowanych ocen.</P>
+
+<P><B>W oparciu o kryteria opisowe</B> Ta strategia jest podobna do poprzedniej z tym, że jest tu więcej
+kryteriów opisowych. Ilość kryteriów podawane jest w parametrach pracy. W każdym z kryteriów może być do 5
+&quot;istotnych&quot; zdań (level statements). Ilość owych zdań może się wahać od kryterium do kryterium.
+Puste okienko tekstowe oznacza koniec kryterium opisowego na danym poziomie. Tak więc pewne kryteria mogą mieć
+2 a inne 5 "poziomów". Każde z kryteriów może mieć przyznane określoną wagę. Poziomy mają przypisane oceny 0,1,2,3,4.
+Ocena za pracę jest ważoną sumą tych ocen.</P>
View
31 lang/pl/help/exercise/grading.html
@@ -0,0 +1,31 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Ocenianie prac</B></P>
+
+<p>W ćwiczeniu z własną oceną pracy przez studenta ten sam formularz ocen używany jest przez studenta jak i nauczyciela
+do oceny pracy. Formularz ten używany będzie w różnych stadiach procesu oceniania przez studenta i
+nauczyciela tak więc osobne uwagi zostaną przedstawione tym grupom poniżej.</p>
+
+<p><b>Dla studentów</b></p>
+
+<p>Formularz ten będzie używany głównie po to abyś wiedział jak będzie oceniana twoja praca.
+Musisz wypełnić ten formularz <b>zanim</b> będziesz mógł wysłać swoją pracę.
+Możesz użyć tego formularza do próbnej oceny swojej pracy - formularz ten <b>nie</b> będzie przesłany
+nauczycielowi nawet gdy go zapiszesz. Możesz powrócić do tego formularza i go poprawić (jak i swoją pracę)
+ile razy chcesz pod warunkiem, że <b>nie</b> przesłałeś/aś swojej pracy. Nie musisz także od razu przesyłać
+swojej pracy po wypełnieniu tego formularza. Kiedy jednak już pracę swoją prześlesz, wówczas nie będziesz
+mógł/mogła już jej zmienić.</p>
+
+<p>Jeśli nauczyciel zażąda od Ciebie zmiany pracy i jej ponownego przesłania, wówczas nie będzie potrzeby
+ponownej oceny nowej wersji twojej pracy. Oceny tej dokonuje się tylko za pierwszym razem.</p>
+
+<p>Ta pierwotna ocena twojej pracy przez ciebie samego/samą będzie oceniona przez nauczyciela, który
+może skomentować twoje twierdzenia. Te komentarze będą widoczne a ocena za twoją ocenę swojej pracy może
+mieć udział w ocenie końcowej twojej pracy. </p>
+
+<p><b>Dla nauczycieli</b></p>
+
+<p>Formularz ten jest używany do oceny prac studentów. Ocena wpisana w tym formularzu
+powinna stanowić zasadniczy komponent oceny końcowej za dane ćwiczenie. Komentarze i ocena będą widoczne dla studenta.
+Po dokonaniu oceny będziesz musiał zdecydować czy student będzie mógł zmienić swoją pracę i ją ponownie przesłąć czy nie.</p>
+
+<p>Kiedy zapiszesz swoją ocenę pracy studenta, ocena ta przez krótki czas nie będzie widoczna dla studenta, po czym zostanie
+upubliczniona. W tym okresie czasu możesz dokonać zmiany oceny.</p>
View
51 lang/pl/help/exercise/gradingstrategy.html
@@ -0,0 +1,51 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Strategia oceniania</B></P>
+
+<P>Dla ułatwienia oceniania praca powinna zawierać sensowną liczbę &quot;elementów oceny&quot;.
+Każdy element oceny powinien dotyczyć określonego aspektu pracy. Zwykle prace mają pomiędzy
+5 do 15 elementów oceny, w zależności od skomplikowania zadania. Jeden element ocenny jest
+dopuszczalny i wówczas taki typ pracy jest podobny do standardowego zadania w Moodle.
+
+<P>Strategie oceniania:
+
+<P><B>Nie oceniać</B> Elementy pracy służą jako opisy pewnych aspektów pracy. Nauczyciel ma
+skomentować każdy z tych aspektów. Podobnie jak w przypadku innych strategii oceniania jest także
+miejsce na ogólne komentarze.
+
+<P><B>W oparciu o elementy składowe oceny</B> Ta strategia oceniania ma następujące cechy:
+<OL>
+<LI>OPIS elementu. Powinno się tutaj wskazaćjaki aspekt pracy podlega ocenie.
+Jeśli praca ma charakter jakościowy, warto wskazać w tym miejscu co uważa się za
+świetne, średnie i kiepskie.
+
+<LI>SKALA elementu. Moodle ma szereg zdefiniowanych skal ocennych, od prostych
+tak/nie skal, przez skale wielostopniowe, procentowe. Każdy element ma swoją własną skalę. Zauważ,
+że skala nie wpływa na wagę danego elementu przy obliczaniu oceny końcowej. Dwu stopniowa skala
+ma taki sam &quot;wpływ&quot; na ocenę końcową jak 100 punktowa skala, pod warunkiem, że elementy
+do których te skale się odnoszą mają taką samą wagę.
+
+<LI>WAGA elementu. Domyślnie każdy z elementów ma przypisaną taką samą wagę. To może być zmienione
+poprzez przyznanie bardziej istotnym elementom oceny wagi większej niż 1, a mniej istotnym wagi mniejszej
+niż 1. Zmiana wag NIE wpływa na zmianę maksymalnej oceny, która jest określana przez parametr Maksymalna
+Ocena. Wagi mogą mieć przypisaną wartość poniżej zera, choć należy takie zapisy traktować jako eksperymentalne.
+
+</OL>
+<P><B>W opariu o ilość błędów</B> Ta strategia ma służyć odnalezieniu w pracy pewnych zagadnień, które
+muszą czy powinny być znane studentom. Ocena jest uzależniona od znalezienia tych zagadnień w pracy.
+Nauczyciele muszą przedstawić tabelę ocen, w której pokażą, jaką ocenę należy dać gdy wszystkie z poszukiwanych
+zagadnień są w pracy,a także gdy brakuje jednego lub więcej z nich. Gdy pewne z tych zagadnień są ważniejsze niż
+inne, wówczas muszą one mieć przypisaną odpowiednią wagę (większe niż 1). Mniej istotne zagadnienia mogą mieć
+przyznaną wagę mniejszą niż 1. Ogólna &quot;ilość błędów&quot; jest ważoną sumą brakujących zagadnień.
+Ocenianiający zawsze może odpowiednio dopasować ocenę do sugerowanych ocen w tabeli.
+
+<P><B>W oparciu o kryterium opisowe</B> W tej strategii oceniania nauczyciel musi opisać pracę szeregiem
+zdań, które będą używane do oceniania pracy. Zdania te mogą być łączone z innymi zdaniami (cumulative statement) bądź też każde z nich
+może zawierać jedno, istotne zagadnienie (self-contained statement).
+Oceniający musi zadecydować, które zdanie najlepiej opisuje pracę. Nauczyciel musi także odnieść zdanie opisujące pracę
+do oceny tej pracy. Oceniający może zwykle dokonać mniejszych dopasowaań sugerowanych ocen.</P>
+
+<P><B>W oparciu o kryteria opisowe</B> Ta strategia jest podobna do poprzedniej z tym, że jest tu więcej
+kryteriów opisowych. Ilość kryteriów podawane jest w parametrach pracy. W każdym z kryteriów może być do 5
+&quot;istotnych&quot; zdań (level statements). Ilość owych zdań może się wahać od kryterium do kryterium.
+Puste okienko tekstowe oznacza koniec kryterium opisowego na danym poziomie. Tak więc pewne kryteria mogą mieć
+2 a inne 5 "poziomów". Każde z kryteriów może mieć przyznane określoną wagę. Poziomy mają przypisane oceny 0,1,2,3,4.
+Ocena za pracę jest ważoną sumą tych ocen.</P>
View
56 lang/pl/help/exercise/managing.html
@@ -0,0 +1,56 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Zarządzanie ćwiczeniem z własną ocena pracy</B></P>
+
+<P>Ćwiczenie z własną ocena pracy jest bardziej rozbudowane niż zwykłe zadanie. Obejmuje ono następujące 4 fazy:
+<OL>
+<LI><p><b>Utworzenie ćwiczenia</b> Proces oceniania pracy może zostać ułatwiony jeśli zostanie
+podzielony na szereg ELEMENTÓW oceny. To pozwala zredukować subjektywizm oceny i daje studentom
+pewien punkt odniesienia przy dokonywniu własnych ocen pracy. Za utworzenie elementów oceny
+odpowiedzialny jest nauczyciel, który tworzy arkusz ocen (zobacz poniżej.)</p>
+
+ <P>Wraz z elementami oceny nauczyciel musi przesłac plik Worda lub plik HTML'a w którym
+ opisuje on zadane ćwiczenie. Plik ten zostanie pokazany studentom w drugiej fazie tego ćwiczenia.</p>
+
+ <p>Nauczyciele jeśli chcą mogą przygotować zestaw podobnych ćwiczeń w Wordzie lub HTMLu. Ćwiczenia
+ te muszą być podobne do siebie ponieważ będą ocenianie według tych samych elementów oceny.
+ Przesłanie podobnych ćwiczeń nie jest obowiązkowe a dla pewnych typów prac może okazać się
+ niezbyt właściwe.</P>
+
+<LI><p><b>Zezwól na przesłanie pracy</b> Po wejściu w tą fazę, ćwiczenie jest już dostępne
+dla studentów. Jeśli nauczyciel ułożył wiele ćwiczeń wówczas studenci widzą różne ćwiczenia, w przeciwnym
+wypadku widzą te same ćwiczenia.</p>
+
+<p>Zanim studenci będą mogli przesłać pracę, będą musieli najpierw wypełnić formularz ocen.
+Po jego wypełnieniu mogą przesłać pracę. Mogą też zmienić pracę w oparciu o ich włąsną ocenę tej pracy
+dokonanej na formularzu ocen. Nauczyciel widzi własną ocenę studetna i może ją ocenić. To &quot;podwójny formularz
+ocen&quot;. Na koniec nauczyciel może zażądać ponownego przesłania pracy przez studenta.</p>
+
+<p>Jak tylko student prześle pracę, wówczas nauczyciel może ponownie ocenić tą pracę. Jeśli studenci
+będą dopuszczeni do wielokrotnego składania prac, wówczas nauczyciel musi zdecydować czy ocena końcowa
+będzie najwyższą uzyskaną oceną czy średnią oceną ze wszystkich przesłanych prac. Parametr ten może być
+w każdej chwili zmieniony a jego efekt będzie od razu widoczny w tabeli ocen.
+</p>
+
+<LI><p><b>Koniec samooceny studentów i terminu przesyłania prac</b> Po upływie terminu do nadsyłania prac
+nauczyciel przechodzi do tej fazy oceniania pracy. W tej fazie, powinien on zakończyć ocenę prac zanim
+przejdzie do ostatniego etapu.
+
+<li><p><b>Pokaż ocenę końcową i tabelę najlepszych prac</b> W ostatniej fazie ćwiczenia do samooceny studenci
+mogą zobaczyć swoje &quot;ostateczne&quot; oceny. We wszystkich fazach oprócz pierwszej, oceny są dostępne
+dla studentów, jednakże są one tylko &quot;połowicznymi&quot; ocenami, ponieważ są liczone na gorąco na podstawie
+ocen dostępnych w danym momencie.</p>
+
+<p>Studenci i nauczyciel mają także dostep do tabeli najlepzych prac, która pokazuje najlepsze prace na górze.
+Tutaj pokazywana jest ocena za pracę, którą dał jej nauczyciel. Jeśli student przesłał więcej prac, pokazana
+zostanie tutaj jego czy jej najlepsza praca.</p>
+</ol>
+
+<p>Ostateczna ocena studenta jest ważona kombinacją oceny nauczyciela i własnej oceny pracy studenta.
+Wagi domyślnie ustawione są na 1. Mogą być one zmienione na stronie Administracja w każdym momencie
+prowadzenia ćwiczenia a efekt tych zmain będzie od razu widoczny w tabeli ocen.</p>
+
+<p>Nauczyciel może otworzyć stronę &quot;Administracja&quot; w dowolnym momencie. Na stronie tej można
+zobaczyć aktualne wartości przypisane wagom i można je też tam zmienić. Strona ta zawiera listę
+przesłanych prac i własne oceny studentów tych prac. Nauczyciel może używać tej strony do oceniania i ponownego
+oceniania prac i własnych ocen studentów, usuwania prac i ich własnych ocen i monitorowania postępów w wykonywaniu
+danego ćwiczenia.</p>
+
View
63 lang/pl/help/exercise/moreinfo.html
@@ -0,0 +1,63 @@
+<IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/exercise/icon.gif">&nbsp;<B>Ćwiczenie z własną oceną pracy</B>
+
+<P>Ćwiczenie z własną oceną pracy jest prostym i dającym duże możliwości narzędziem.
+W tym ćwiczeniu nauczyciel prosi studentów o wykonanie pewnej praktycznej pracy n.p.
+napisanie eseju, raportu, prezentacji czy arkusza kalkulacyjnego. Po wykonaniu tej pracy
+student musi najpierw dokonać jej samooceny zanim będzie mógł ją przesłać nauczycielowi
+do właściwej oceny. Dzięki temu nauczyciel będzie mógł ocenić zarówno samą pracę jak i jej
+ocenę wystawioną przez studenta. W odpowiedzi nauczyciel może przesłać studentowi komentarz
+dotyczący jego pracy i n.p. poprosić o jej poprawienie i ponowne przesłanie.</p>
+
+<p>Ćwiczenie rozpoczyna się od:
+<ol> <li>stworzenia dokumentu Word lub HTML, który mówi studentom co mają zrobić. Plik ten
+jest przesyłany na serwer przez nauczyciela.
+
+<li>sprecyzowania formularza ocen poprzez wybranie odpowiednich opcji i wpisanie odpowiednich
+elementów. Ten formularz będzie wykorzystywany zarówno przez nauczycieli jak i przez stuedentów.
+Po więcej szczegółów zajrzyj do plików pomocy dotyczących strategii oceniania
+</ol></p>
+
+<p>W większych klasach nauczyciel może chcieć stworzyć więcej wariantów tego samego ćwiczenia
+aby studenci wykonywali różniące się trochę od siebie zadania. Tego typu ćwiczenia mogą być
+stworzone w Moodle'u i będą one losowo przypisane studentom. Ich rozkład w klasie będzie podobny.
+Warianty tego samego ćwiczenia nie powinny zbyt odbiegać od siebie, ponieważ będą musiały być
+ocenione użwyjąc tego samego formularza ocen dla wszystkich wersji ćwiczenia.</p>
+
+<p>Po przesłaniu opisu ćwiczenia i formularza ocen, studenci mogą rozpocząć swoją pracę.
+Zostanie im przedstawiony opis ćwiczenia. Po wykonaniu ćwiczenia studenci będą musieli wpierw
+dokonać własnej oceny swojej pracy zanim będą mogli ją przesłać do nauczyciela. Własna ocena
+pracy zostanie dokonana w oparciu o formularz ocen, który ma służyć w tym wypadku jako
+lista sugerująca to co jest konieczne do uwzględnienia w pracy. Po dokonaniu tej samooceny studenci
+mogą jeszcze zmienić swoją pracę i jej samoocenę. Jest nawet bardzo prawdopodobne, że tak właśnie
+się stanie.</p>
+
+<p>Po przesłaniu pracy, zarówno samo rozwiązanie jak i jego własna ocena jest dostępna
+dla nauczyciela. Własne oceny mogą być ocenione przez nauczyciela i jest tam miejsce na
+komentarze. Nauczyciel może nawet uprościć swoje zadanie poprzez analizę własnej oceny
+pracy studenta i decyzji czy nie powinien on zmienić swojej pracy i jej ponownie przesłać.</p>
+
+<p>Jeśli nauczyciel uzna, że praca studenta mogłaby zostać ulepszona wówczas może mu dać
+szansę jej ponownego przesłania. W tej sytuacji nauczyciel ponownie ocenia pracę
+używając tego samego formularza ocen co przy pierwotnej ocenie pracy. Tak więc ponowna
+ocena pracy ma miejsce biorąc pod uwagę poprzednie komentarze dotyczące pracy do których
+zostaną dodane nowe uwagi dotycące poprawionej pracy.</p>
+
+<p>Po upływie czasu wyznaczonego na przesłanie pracy nauczyciel otwiera drug fazę ćwiczenia tj
+zamyka możliwość ponownego przesyłania prac. W tej fazie prace i ich własne oceny powinny
+zostać do końca ocenione.
+
+<p>Po ocenieniu wszystkich prac, ćwiczenie przechodzi do następnej fazy. Na tym etapie
+studenci mogą zobaczyć swoje oceny końcowe i oceny za przesłane prace. Ocena końcowa jest ważoną
+kombinacją oceny pracy i własnej oceny pracy studenta dokonanej przez nauczyciela. Wagi te mogą być
+zmienione w każdej chwili. Ocena, którą
+przyznał sobie student <b>nie</b> jest brana pod uwagę. W innym przypadku brana pod uwagę jest tylko
+ocena pracy przez nauczyciela.</p>
+
+<p>W sytuacji kiedy nauczyciel pozwala na wielokrotne przesłanie pracy, powinien on zadecydować
+jak ocenić takie prace. Dostępne są dwie możliwości: najlepsza ocena ze wszystkich nadesłanych prac
+lub ocena średnia. Opcja ta może być zmieniona w dowolnym momencie podczas trwania ćwiczenia.</p>
+
+<p>Na końcu studenci mogą zobaczyć tabelę najlepszych prac. Jest to lista wszystkich nadesłanych prac
+z tym, że najlepsze prace wymienione są na początku listy. W przypadku wielu przesłanych prac, pokazana
+zostanie tutaj najlepsza praca przesłana przez danego studenta.</p>
+
View
14 lang/pl/help/exercise/nelements.html
@@ -0,0 +1,14 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Ilość komentarzy, składowych, niezbędnych elementów, albo zdań kryterialnych</B></P>
+
+<P>Wpisana tu liczba determinuje ilość składowych zadania. Ich rodzaj zależy od przyjętej strategii oceniania.
+Może to być ilość komentarzy, składowych zadania, niezbędnych elementów, albo ilość zdań kryterialnych.
+Typowe zadanie powinno mieć od pięciu do piętnastu składowych zadania.
+Liczba tych składowych powinna być uzależniona od złożoności zadania.
+
+<p>W fazie tworzenia ćwiczeina można zmniejszyć lub zwiększyć ilość wyświetlanych elementów. Zwiększenie
+spowoduje wyświetlenie większej ilości pustych elementów na stronie.
+
+<P>Wszystkie strategie oceniania posiadają także pole przeznaczone na ogólny komentarz.
+W przypadku strategii &quot;Bez oceniania&quot; wpisana tu liczba determinuję ilość dodatkowych pól na komentarz.
+Jeśli zostanie ustawiona na zero, to ocena będzie się składała tylko z komentarza ogólnego
+</P>
View
8 lang/pl/help/exercise/specimen.html
@@ -0,0 +1,8 @@
+<p align="center"><b>Przykładowy formularz ocen</b></p>
+
+<p>Strona ta pokazuje przykładowy formularz ocen, który student jak i nauczyciel będą wykorzystywać
+przy ocenie prac.</p>
+
+<p>Zauważ, że chociaż możesz zmienić oceny na tym formularzu, zmiany te nie będa zapisane. Jest to związane
+z tym, ze jest to formularz przykładowy. Podobny formularz będzie używany przez studenta i nauczyciela do właściwego
+oceniania pracy.</p>
View
9 lang/pl/help/exercise/submissionofdescriptions.html
@@ -0,0 +1,9 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Opis zadania</B></P>
+
+<P>Nauczyciel musi przesłać przynajmniej jeden opis zadania. Opis ten może być zawarty w dokumencie
+Worda lub w pliku HTML lub innym pliku który może być wyświetlony przez przeglądarkę. Plik ten będzie
+wyświetlony studentom i powinien zawierać jasne instrukcje dotyczące wykonania zadania.</p>
+
+<P>Nauczyciel może przesłać więcej niż jeden opis ćwiczenia. Wówczas system będzie losowo wyświetlał
+opisy tego samego ćwiczenia. Różne opisy powinny być jednak do siebie na tyle podobne, aby nie utrudnić
+oceniania pracy na Formularzu ocen.</p>
View
18 lang/pl/help/lesson/questionoption.html
@@ -0,0 +1,18 @@
+<p align="center"><b>Opcje pytań</b></p>
+
+<p>Niektóre z typów pytań mogą być rozszerzone poprzez wybór opcji pytania za pomocą okienka wyboru (checkbox).
+Uwagi poniższe odnoszą się do następujących typów pytań:
+
+<ol>
+<li><p><b>Wielokrotny wybór</b> To wariant pytań wielokrotnego wyboru zwany
+ <b>&quot;Wiele dobrych odpowiedzi&quot;</b>. Jeśli opcja ta zostanie wybrana
+ wówczas student musi wskazać wszystki poprawne odpowiedzi w ramach zestawu odpowiedzi.
+ Pytanie może podpowiedzieć studentowi ile odpowiedzi jest poprawnych n.p. Wskaż dwóch prezedyentów
+ USA z poniższej listy. Liczba właściwych odpowiedzi może być minimalnie 1 i maksymalnie tyle
+ ile jest odpowiedzi do zakreślenia. W klasycznym pytaniu wielokrotnego wyboru student wybiera tylko
+ jedną dobrą odpowiedź i tym różni się od tego typu pytań ten wariant.</p></li>
+
+<li><p><b>Krótka odpowiedź</b> Domyślnie system ignoruje wielkość liter w odpowiedziach. Jeśli Opcja pytania
+zostania wybrana, wówczas system będzie sprawdzał użycie liter.</p></li>
+
+<p>Inne typy pytań nie wykorzystują Opcji pytań.</p>
View
100 lang/pl/help/lesson/questiontype.html
@@ -0,0 +1,100 @@
+<p align="center"><b>Typy pytań</b></p>
+
+<p>Oto typy pytań, które można aktulanie znaleźć w module Lekcja:
+
+<ol>
+<li><p><b>Wielokrotny wybór</b> Jest to domyślny typ pytań, który pozostaje najbardziej
+popularnym typem pytań. Poprawna odpowiedź przeniesie studenta do dalszej fazy lekcji, natomiast
+zła odpowiedź spowoduje powrót do poprzedniej lekcji. Złe odpowiedzi są czasem określane
+jako odpowiedzi mylące i to właśnie od nich często zależy jakość pytania.</p>
+
+<p> Każda odpwiedź może mieć przypisaną informację zwrotną. Jeśli takowa nie zostanie
+zdefiniowana wówczas pojawi się domyślna: &quot;To jest poprawna odpowiedź &quot; lub
+&quot;To jest błędna odpowiedź&quot;.</p>
+
+<p>Można też wybrać opcję w której jest więcej niż jedna poprawna odpowiedź w pytaniach
+wielokrotnego wyboru. Różne poprawne odpowiedzi mogą skutkować różnymi informcjami zwrotnymi
+które będą przesyłane studentom. Studenci mogą być także przeniesieni do przodu do różnych części
+lekcji w zależności od ich odpowiedzi. Jednakże, w tym wariancie oceny studentów nie ulegną zmianie
+t.j. niektóre odpowiedzi <b>nie</b> są bardziej poprawne od innych czy więcej warte. Może być również
+tak, że wszystkie odpowiedzi są poprawne i przeniosą one studenta do różnych części lekcji w zależności
+od wybranej odpowiedzi.</p>
+
+<p>Moodle zawiera wariant pytań wielokrotnego wyboru, który nazywa się <b>&quot;Wielokrotne pytania i odpowiedzi
+&quot;</b>. Ten typ pytań wymaga od studenta zaznaczenia wszystkich poprawnych odpwiedzi z danego zestawu.
+Pytanie może ale nie musi podpowiedzieć studentowi ile poprawnych odpowiedzi znajduje się w zestawie n.p.
+"Wybierz dwóch prezedyntów Francji z poniższej listy". Aby wybrać tą opcje pytań trzeba zaznaczyć okienko
+Opcja pytania.</p>
+
+<p>Podobnie jak wcześniej poprawne odpowiedzi przeniosą studenta do następnej części
+materiału a błędne pozostawią na danej stronie lub cofną. W przypadku większej ilości
+poprawnych odpowiedzi student powinien być przeniesiony do jednej strony.
+Jeśli lekcja nie zostanie tak skonstruowana nauczyciel zostanie ostrzeżony o tym fakcie. Poprawna
+informacja zwrotna powinna być wyświetlona tylko po poprawnej odpowiedzi na pierwsze pytanie z listy
+a negatywny komentarz po złej odpowiedzi. Informacje zwrotne dotyczące innych odpowiedzi są ignorowane.</p></li>
+
+<li><p><b>Krótka odpowiedź</b> The student is prompted for a short piece of text.
+ This is checked against one or more answers. Answers can be either correct
+ or wrong. Each answer can optionally have a response. If no response is
+ entered for an answer then the default reponse &quot;That's the Correct
+ Answer&quot; or &quot;That's the Wrong Answer&quot; is shown to the student.
+ If the text entered does not match any of the answers the question is wrong
+ and the student is shown the default wrong response.
+ </p>
+
+<p>By default the comparisons ignore the case of the text. There is an option
+ to make the comparisons case sensitive.</p></li>
+
+<li><b>Prawda/Fałsz</b> The answer to this type of question only has two options,
+ true or false. The student is prompted to choose which is the correct
+ option. This type of question is basically a Multichoice question with just
+ two choices.</p></li>
+
+<li><p><b>Pasujące (dopasuj odpowiedź)</b> To są bardzo ciekawe i elastyczne typy pytań. Składają się z listy
+terminów lub zdań które muszą zostać poprawnie połączone z inną listą. Dla przykładu można
+nakazać połączenie listy stolic krajów z listą krajów. Przy zachowaniu należytej uwagi
+można też powtarzać terminy w listach.</p>
+
+<p>Terminy które zostaną wpisane do pierwszego okienka tekstowego znajdą sie
+w okienku Odpowiedzi a te które mają się znaleźć w drugiej liście powinny
+być wpisane do okienka Informacje zwrotne. Po utworzeniu w ten sposób pojawi
+sie dużo bardziej przejrzyste nazewnictwo tych pytań. Kiedy student dobrze
+połączy terminy wówczas zostanie przeniesiony do strony określonej w pierwszej
+odpowiedzi. W przypadku negatywnego połączenia zostanie przeniesiony sprecyzowanej
+w drugiej odpowiedzi. Ten typ pytań nie umożliwia tworzenia informacji zwrotnych
+dostosowanych do potrzeb użytkownika. Student zostanie poinformowany o tym ile
+dopasowań jest poprawnych lub czy wszystkie dopasowania są poprawne.</p>
+
+<p>W przeciwieństwie do pytań wielokrotnego wyboru gdzie odpowiedzi są wyświetlane
+losowo, w przypadku tego typu pytań pierwsza lista ma zachowany oryginalny układ
+pytań. To pozwala na ułożenie <b>&quot;uporządkowanych&quot;</b> pytań n.p.
+&quot; Ułóż poniższą listę nazwisk w porządku urodzin zaczynjąc od najwcześniej
+urodzonego:&quot; z listami 1., 2., 3., 4. i
+ Longfellow, Lawrence, Lowell, Larkin. Druga lista zostanie oczywiście pomieszana
+ zanim zostanie użyta w pytaniu.</p></li>
+
+<li><p><b>Numeryczne</b> Ten typ odpowiedzi wymaga liczbowej odpowiedzi. W swej najprostszej
+postaci wymaga wskazania tylko jednej odpowiedzi. Dla przykładu: ile jest 2 + 2? i po odpowiedzi 4
+student zostanie przeniesiony do odpowiedniej części lekcji. Jednakże, lepiej jest określić
+zakres liczb a to dlatego, że w wyniku porównań pojedynczej liczby zaokrąglenia dokonane
+przez Moodle system mogą wskazać różne odpowiedzi. Dla przykładu, odpowiedź na pytanie ile jest
+10 dzielone przez 3 lepiej dać odpowiedź <b>&quot;Minimum:Maximum&quot;</b>, tzn. <b>dwie</b>
+wartości oddzielone od siebie dwukropkiem (:) n.p. jeśli wpiszemy 3.33:3.34 wówczas odpwiedzi
+takie jak 3.33, 3.333, 3.3333... będą uznane za poprawne odpowiedzi. &quot;Złe&quot; odpowiedzi
+zawierają 3.3 (mniej niż minimum) i 3.4 (większe niż maksimum).</p>
+
+<p>W tym typie odpowiedzi możliwe jest więcej niż jedna poprawna odpowiedź i odpowiedzi mogą być
+albo pojedynczymi wartościami albo ich parami. Zauważ, że odpowiedzi są sprawdzane w porządku Odpowiedź 1,
+Odpowiedź 2... tak więc trzeba uważać przy konstruowaniu informacji zwrotnych.
+N.p. odpowiedź na pytanie &quot;Kiedy urodził się Larkin?&quot; mógłaby mieć pojedynczą wartość 1922 lub
+zakres odpowiedzi 1920:1929 lub lata 20-ste, jako mniej dokładne odpowiedzi. W tym też porządku te
+odpowiedzi są testowane. Pierwsza odpowiedź mogłaby zawierać informację zwrotną &quot;Dokładnie tak&quot; podczas
+gdy druga informacja zwrotna mogłaby zawierać bardziej dostosowane zdanie n.p.&quot;Blisko, wskazałeś
+poprawną dekadę&quot;</p>
+
+<p>Można wskazać błędne odpowiedzi, ale powinno się to zrobić dopiero po
+poprawnych odpowiedzi. Odwołując się do wcześniejszego przykładu, odpowiedź na pytanie 10/3 które brzmiałoby
+3.4 (zła odpowiedź) powinno zostać umiejscowione po poprawnej odpowiedzi. To jest najpierw 3.33:3.34 a potem dopiero
+3:4 (zła odpowiedź ale nie ewidentnie zła odpowiedź!).</p></li>
+</ul>
+
View
100 lang/pl/help/lesson/questiontypes.html
@@ -0,0 +1,100 @@
+<p align="center"><b>Typy pytań</b></p>
+
+<p>Oto typy pytań, które można aktulanie znaleźć w module Lekcja:
+
+<ol>
+<li><p><b>Wielokrotny wybór</b> Jest to domyślny typ pytań, który pozostaje najbardziej
+popularnym typem pytań. Poprawna odpowiedź przeniesie studenta do dalszej fazy lekcji, natomiast
+zła odpowiedź spowoduje powrót do poprzedniej lekcji. Złe odpowiedzi są czasem określane
+jako odpowiedzi mylące i to właśnie od nich często zależy jakość pytania.</p>
+
+<p> Każda odpwiedź może mieć przypisaną informację zwrotną. Jeśli takowa nie zostanie
+zdefiniowana wówczas pojawi się domyślna: &quot;To jest poprawna odpowiedź &quot; lub
+&quot;To jest błędna odpowiedź&quot;.</p>
+
+<p>Można też wybrać opcję w której jest więcej niż jedna poprawna odpowiedź w pytaniach
+wielokrotnego wyboru. Różne poprawne odpowiedzi mogą skutkować różnymi informcjami zwrotnymi
+które będą przesyłane studentom. Studenci mogą być także przeniesieni do przodu do różnych części
+lekcji w zależności od ich odpowiedzi. Jednakże, w tym wariancie oceny studentów nie ulegną zmianie
+t.j. niektóre odpowiedzi <b>nie</b> są bardziej poprawne od innych czy więcej warte. Może być również
+tak, że wszystkie odpowiedzi są poprawne i przeniosą one studenta do różnych części lekcji w zależności
+od wybranej odpowiedzi.</p>
+
+<p>Moodle zawiera wariant pytań wielokrotnego wyboru, który nazywa się <b>&quot;Wielokrotne pytania i odpowiedzi
+&quot;</b>. Ten typ pytań wymaga od studenta zaznaczenia wszystkich poprawnych odpwiedzi z danego zestawu.
+Pytanie może ale nie musi podpowiedzieć studentowi ile poprawnych odpowiedzi znajduje się w zestawie n.p.
+"Wybierz dwóch prezedyntów Francji z poniższej listy". Aby wybrać tą opcje pytań trzeba zaznaczyć okienko
+Opcja pytania.</p>
+
+<p>Podobnie jak wcześniej poprawne odpowiedzi przeniosą studenta do następnej części
+materiału a błędne pozostawią na danej stronie lub cofną. W przypadku większej ilości
+poprawnych odpowiedzi student powinien być przeniesiony do jednej strony.
+Jeśli lekcja nie zostanie tak skonstruowana nauczyciel zostanie ostrzeżony o tym fakcie. Poprawna
+informacja zwrotna powinna być wyświetlona tylko po poprawnej odpowiedzi na pierwsze pytanie z listy
+a negatywny komentarz po złej odpowiedzi. Informacje zwrotne dotyczące innych odpowiedzi są ignorowane.</p></li>
+
+<li><p><b>Krótka odpowiedź</b> The student is prompted for a short piece of text.
+ This is checked against one or more answers. Answers can be either correct
+ or wrong. Each answer can optionally have a response. If no response is
+ entered for an answer then the default reponse &quot;That's the Correct
+ Answer&quot; or &quot;That's the Wrong Answer&quot; is shown to the student.
+ If the text entered does not match any of the answers the question is wrong
+ and the student is shown the default wrong response.
+ </p>
+
+<p>By default the comparisons ignore the case of the text. There is an option
+ to make the comparisons case sensitive.</p></li>
+
+<li><b>Prawda/Fałsz</b> The answer to this type of question only has two options,
+ true or false. The student is prompted to choose which is the correct
+ option. This type of question is basically a Multichoice question with just
+ two choices.</p></li>
+
+<li><p><b>Pasujące (dopasuj odpowiedź)</b> To są bardzo ciekawe i elastyczne typy pytań. Składają się z listy
+terminów lub zdań które muszą zostać poprawnie połączone z inną listą. Dla przykładu można
+nakazać połączenie listy stolic krajów z listą krajów. Przy zachowaniu należytej uwagi
+można też powtarzać terminy w listach.</p>
+
+<p>Terminy które zostaną wpisane do pierwszego okienka tekstowego znajdą sie
+w okienku Odpowiedzi a te które mają się znaleźć w drugiej liście powinny
+być wpisane do okienka Informacje zwrotne. Po utworzeniu w ten sposób pojawi
+sie dużo bardziej przejrzyste nazewnictwo tych pytań. Kiedy student dobrze
+połączy terminy wówczas zostanie przeniesiony do strony określonej w pierwszej
+odpowiedzi. W przypadku negatywnego połączenia zostanie przeniesiony sprecyzowanej
+w drugiej odpowiedzi. Ten typ pytań nie umożliwia tworzenia informacji zwrotnych
+dostosowanych do potrzeb użytkownika. Student zostanie poinformowany o tym ile
+dopasowań jest poprawnych lub czy wszystkie dopasowania są poprawne.</p>
+
+<p>W przeciwieństwie do pytań wielokrotnego wyboru gdzie odpowiedzi są wyświetlane
+losowo, w przypadku tego typu pytań pierwsza lista ma zachowany oryginalny układ
+pytań. To pozwala na ułożenie <b>&quot;uporządkowanych&quot;</b> pytań n.p.
+&quot; Ułóż poniższą listę nazwisk w porządku urodzin zaczynjąc od najwcześniej
+urodzonego:&quot; z listami 1., 2., 3., 4. i
+ Longfellow, Lawrence, Lowell, Larkin. Druga lista zostanie oczywiście pomieszana
+ zanim zostanie użyta w pytaniu.</p></li>
+
+<li><p><b>Numeryczne</b> Ten typ odpowiedzi wymaga liczbowej odpowiedzi. W swej najprostszej
+postaci wymaga wskazania tylko jednej odpowiedzi. Dla przykładu: ile jest 2 + 2? i po odpowiedzi 4
+student zostanie przeniesiony do odpowiedniej części lekcji. Jednakże, lepiej jest określić
+zakres liczb a to dlatego, że w wyniku porównań pojedynczej liczby zaokrąglenia dokonane
+przez Moodle system mogą wskazać różne odpowiedzi. Dla przykładu, odpowiedź na pytanie ile jest
+10 dzielone przez 3 lepiej dać odpowiedź <b>&quot;Minimum:Maximum&quot;</b>, tzn. <b>dwie</b>
+wartości oddzielone od siebie dwukropkiem (:) n.p. jeśli wpiszemy 3.33:3.34 wówczas odpwiedzi
+takie jak 3.33, 3.333, 3.3333... będą uznane za poprawne odpowiedzi. &quot;Złe&quot; odpowiedzi
+zawierają 3.3 (mniej niż minimum) i 3.4 (większe niż maksimum).</p>
+
+<p>W tym typie odpowiedzi możliwe jest więcej niż jedna poprawna odpowiedź i odpowiedzi mogą być
+albo pojedynczymi wartościami albo ich parami. Zauważ, że odpowiedzi są sprawdzane w porządku Odpowiedź 1,
+Odpowiedź 2... tak więc trzeba uważać przy konstruowaniu informacji zwrotnych.
+N.p. odpowiedź na pytanie &quot;Kiedy urodził się Larkin?&quot; mógłaby mieć pojedynczą wartość 1922 lub
+zakres odpowiedzi 1920:1929 lub lata 20-ste, jako mniej dokładne odpowiedzi. W tym też porządku te
+odpowiedzi są testowane. Pierwsza odpowiedź mogłaby zawierać informację zwrotną &quot;Dokładnie tak&quot; podczas
+gdy druga informacja zwrotna mogłaby zawierać bardziej dostosowane zdanie n.p.&quot;Blisko, wskazałeś
+poprawną dekadę&quot;</p>
+
+<p>Można wskazać błędne odpowiedzi, ale powinno się to zrobić dopiero po
+poprawnych odpowiedzi. Odwołując się do wcześniejszego przykładu, odpowiedź na pytanie 10/3 które brzmiałoby
+3.4 (zła odpowiedź) powinno zostać umiejscowione po poprawnej odpowiedzi. To jest najpierw 3.33:3.34 a potem dopiero
+3:4 (zła odpowiedź ale nie ewidentnie zła odpowiedź!).</p></li>
+</ul>
+
View
60 lang/pl/help/quiz/formatwebct.html
@@ -0,0 +1,60 @@
+<p align=center><b>Importowanie plików quizu typu WebCT </b></p>
+
+<p>Filtr WebCT jest w tej chwili w fazie rozwojowej tak wiêc nie wszystkie opcje bêd± dzia³aæ.</p>
+
+<p>Na razie tylko pytania typu "Wielokrotny wybór" i "Krótka odpowied¼" s± dostêpne.</p>
+
+<p>Oto przyk³ady u¿ycia tych typów pytañ w pliku tekstowym:</p>
+
+<pre>
+# Start of question: Short Answer Question
+:TYPE:S:
+:TITLE:Short Answer Question
+:QUESTION:H
+What is the name of the WebCT Learning Hub?
+&lt;br />
+:IMAGE:dotcomLogoc.gif
+:ANSWERS:1
+:CASE:0
+:ANSWER1:WebCT.com:100:0:20:0
+:FEEDBACK1:H
+Be sure to visit the Learning Hub\: www.WebCT.com
+:CAT:Default
+# End of question: Short Answer Question
+
+
+
+# Start of question: Multiple Choice Question
+:TYPE:MC:1:0:C
+:TITLE:Multiple Choice Question
+:FEEDBACK
+Darwin invented the theory of evolution and created darwinism.
+:QUESTION:H
+Where is the Darwin Research Center?
+:IMAGE:
+:LAYOUT:vertical
+:ANSWER1:0:H
+Menlo Park, California
+:REASON1:H
+Sorry!
+:ANSWER2:0:H
+Vancouver, Canada
+:REASON2:H
+Sorry!
+:ANSWER3:100:H
+Galapagos Islands, Ecuador
+:REASON3:H
+Correct Answer!
+:ANSWER4:0:H
+London, England
+:REASON4:H
+Sorry!
+:ANSWER5:0:H
+Sidney, Australia
+:REASON5:H
+Sorry!
+:CAT:Default
+# End of question: Multiple Choice Question
+
+</pre>
+

0 comments on commit 72a951f

Please sign in to comment.