Permalink
Browse files

string for 'back' in preview question

  • Loading branch information...
koenr
koenr committed Nov 24, 2004
1 parent b692d2b commit 7331b864850aa882c205087adcec7990d06a87d5
Showing with 4 additions and 2 deletions.
  1. +1 −0 lang/en/quiz.php
  2. +3 −2 lang/nl/quiz.php
View
@@ -28,6 +28,7 @@
$string['attemptsallowed'] = 'Attempts allowed';
$string['attemptsexist'] = 'This quiz has already been attempted';
$string['attemptsunlimited'] = 'Unlimited attempts';
+$string['back'] = 'Back to preview question';
$string['backtoquiz'] = 'Back to quiz editing';
$string['bestgrade'] = 'Best grade';
$string['blackboard'] = 'Blackboard';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // quiz.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
+ // quiz.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004112400)
$string['acceptederror'] = 'Geaccepteerde fout';
@@ -30,6 +30,7 @@
$string['attemptsallowed'] = 'Toegestane pogingen ';
$string['attemptsexist'] = 'Deze test is al eens geprobeerd';
$string['attemptsunlimited'] = 'Onbeperkt aantal pogingen';
+$string['back'] = 'Terug naar controleer vraag';
$string['backtoquiz'] = 'Terug naar het bewerken/wijzigen van de test';
$string['bestgrade'] = 'Hoogste cijfer';
$string['blackboard'] = 'Blackboard';
@@ -183,7 +184,7 @@
$string['paragraphquestion'] = 'Vraagparagraaf niet ondersteund op lijn $a. De vraag wordt genegeerd';
$string['passworderror'] = 'Het wachtwoord was niet juist';
$string['percentcorrect'] = 'Percentage juist';
-$string['preview'] = 'Weergave test';
+$string['preview'] = 'Controleer vraag';
$string['previewquestion'] = 'Weergave van een vraag testen';
$string['publish'] = 'Publiceer ';
$string['publishedit'] = 'Je moet rechten hebben in het vak dat deze vragen publiceert om in deze categorie vragen te kunnen toevoegen of bewerken.';

0 comments on commit 7331b86

Please sign in to comment.