Permalink
Browse files

new file

  • Loading branch information...
1 parent 08684ee commit 73a1105ba179f3ad596dac9d35c35fd0fdbc97a6 koenr committed Oct 15, 2004
@@ -0,0 +1,11 @@
+<p align="center"><b>Geef opnieuw cijfers voor de leerlingbeoordelingen</b></p>
+
+<p>Deze link herberekent de &quot;beoordelingscijfers&quot; van alle leerlingbeoordelingen met een overeenkomstige beoordeling door de leraar. Normaal gezien is het <b>niet</b> nodig deze herberekening te doen. Leerlingenbeoordelingen krijgen automatisch een cijfer nadat de leraar het werkstuk van de leerling heeft beoordeeld.</p>
+
+<p>Maar als de cijfers van de leerlingenbeoordeling te hoog of te laag bevonden worden dan kan de leraar de "Vergelijking van beoordelingen"-optie wijzigen (door de instellingen van de workshop te wijzigen). De standaardinstelling voor deze optie is "Redelijk". Als de cijfers van de leerlingbeoordeling te hoog zijn, dan kun je de optie verzetten naar "Streng" of naar "Heel streng". Dit zal de cijfers verlagen. Anderszijds als de cijfers te laag zijn, kun je de optie verzetten naar "Mild" of "Heel Mild", waardoor de cijfers verhogen..</p>
+
+<p>Als er een verandering aan de cijfers van de leerlingbeoordeling nodig is, dan zijn de te volgen stappen:
+ <ol>
+ <li>Wijzig de workshop met een nieuwe waarde voor de "vergelijking van beoordelingen"-instelling</li>
+ <li>Ga naar de beheerpagina van de oefening en klik op de "Geef opnieuw cijfers voor de leerlingenbeoordelingen"-link</ol>
+De nieuwe cijfers zullen getoond worden. Dit proces kan zonder problemen verschillende keren herhaald worden.</p>
@@ -0,0 +1,11 @@
+<p align="center"><b>Beoordelingen zonder cijfer</b></p>
+
+<p>Meestal krijgen de leerlingen voor de beoordelingen die ze zelf gemaakt hebben, een klein deel van de punten van het totaalcijfer. Het punten geven op die beoordelingen (in die van de leraar) wordt op de achtergrond door de workshopmodule gedaan. Vanaf het ogenblik dat er drie beoordelingen zijn, kan de module een redelijke schatting maken van de "waarde" van elke beoordeling. (Inzendingen die maar één of twee keer beoordeeld zijn krijgen voor het beoordelingscijfer het maximum). Als er regelmatig beoordeeld wordt, dan zal het aantal beoordelingen zonder cijfer nul zijn (Merk op bij workshops waar de leerlingen moeten tot een akkoord komen voor de beoordeling, alle beoordelingen waarover geen akkoord bereikt is ook zonder cijfer zullen blijven.)
+</p>
+
+<p>De functie van deze link is om een herberekening van de beoordelingscijfers, de cijfers die voor de beoordelingen gegeven zijn, te forceren. De leraar kan dit doen wanneer één van volgende waarden gewijzigd is:
+<ol>
+ <li>De optie &quot;Vergelijking van de beoordelingen&quot;;</li>
+ <li>De weging die van de lerarenbeoordeling.</li>
+</ol>
+ Door op deze link te klikken worden de beoordelingscijfers onmiddellijk up-to-date gemaakt met daarin de huidige waarden van die parameters verwerkt. Voor wijzigingen aan andere instellingen van de workshop zoals de waarde voor het beoordelingscijfer, is deze herberekining <b>niet</b> nodig</p>
@@ -0,0 +1,6 @@
+<p align="center"><strong>Gebruik wachtwoord</strong></p>
+
+
+<p>Een workshop staat altijd open, d.w.z. dat als een workshop zichtbaar is, de leerlingen de inhoud van een workshop kunnen zien. De beschikbaarheid van een workshop binnen een vak is het best te beheren met de optie: toon/verberg activiteit (oogjes).</p>
+
+<p>De optie "Gebruik wachtwoord" is bedoeld om de toegang tot een workshop te regelen met een toegangswachtwoord. Soms is het nodig een workshop met een wachtwoord af te schermen. Bijvoorbeeld, wanneer een workshop gedaan wordt door verschillende groepen leerlingen en iedere groep de workshop op een ander tijdstip moet maken. Het toegangswachtwoord wordt dan gebruikt om te voorkomen dat de tweede groep leerlingen al toegang heeft tot de workshop zodra zij geopend is voor de eerste groep. </p>

0 comments on commit 73a1105

Please sign in to comment.