Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

new strings

  • Loading branch information...
commit 73cff34c90f5b5aa3f534e664ce4c7918227367c 1 parent ce184be
rcantada authored
View
119 lang/tl/moodle.php
@@ -19,6 +19,8 @@
$string['addadmin'] = 'Magdagdag ng admin';
$string['addcreator'] = 'Magdagdag ng tagalikha ng kurso';
$string['added'] = 'Idinagdag ang $a';
+$string['addedrecip'] = 'Idinagdag ang $a bagong tatanggap';
+$string['addedrecips'] = 'Idinagdag ang $a bagong tatanggap';
$string['addedtogroup'] = 'Idinagdag sa pangkat $a';
$string['addedtogroupnot'] = 'Hindi idinagdag sa pangkat $a';
$string['addedtogroupnotenrolled'] = 'Hindi idinagdag sa pangkat $a, dahil hindi naka-enrol sa kurso';
@@ -42,7 +44,7 @@
$string['adminhelpbackup'] = 'Isaáyos ang mga awtomatikong pagbak-ap at iskedyul nito';
$string['adminhelpconfiguration'] = 'Isaáyos kung ano ang itsura at paano gagana ang site';
$string['adminhelpconfigvariables'] = 'Isaáyos ang mga baryabol na nakakaapekto sa pangkalahatang paggana ng site';
-$string['adminhelpcourses'] = 'Magtakda ng mga kurso at kategoriya at maglagay ng mga tao sa mga ito';
+$string['adminhelpcourses'] = 'Magtakda ng mga kurso at kategoriya at maglagay ng mga tao sa mga ito, iedit ang mga nakabimbin na kurso.';
$string['adminhelpeditorsettings'] = 'Magtakda ng mga pangunahing áyos ng HTML editor';
$string['adminhelpedituser'] = 'Basahin ang listahan ng user account at editin ang alinman sa mga ito';
$string['adminhelpenrolments'] = 'Pumilì ng panloob o panlabas na paraan sa pagkontrol ng pag-eenrol';
@@ -53,6 +55,7 @@
$string['adminhelpmanagedatabase'] = 'Pasukin ang database nang direkta (mag-ingat!)';
$string['adminhelpmanagefilters'] = 'Pumilì ng mga text filter at kaugnay nitong áyos';
$string['adminhelpmanagemodules'] = 'Pamahalaan ang mga naka-instol na modyul at áyos nito';
+$string['adminhelpmymoodle'] = 'Isaayos ang mga \"aking moodle\" na block para sa mga user';
$string['adminhelpsitefiles'] = 'Para sa paglalathala ng pangkalahatang file o pag-aplowd ng bak-ap mula sa labas';
$string['adminhelpsitesettings'] = 'Itakda ang itsura ng harapáng pahina ng site';
$string['adminhelpthemes'] = 'Pumilì ng magiging itsura ng site (kulay, font atbp.)';
@@ -77,6 +80,7 @@
$string['allow'] = 'Pahintulutan';
$string['allowguests'] = 'Pinapahintulutan ng kursong ito ang pagpasok ng mga bisitang user';
$string['allowinternal'] = 'Pahintulutan din ang mga internal method';
+$string['allownone'] = 'Walang pahihintulutan';
$string['allownot'] = 'Huwag pahintulutan';
$string['allparticipants'] = 'Lahat ng kalahok';
$string['allteachers'] = 'Lahat ng gurò';
@@ -85,9 +89,10 @@
$string['alreadyconfirmed'] = 'Nakumpirma na ang rehistrasyon';
$string['always'] = 'Palagi';
$string['answer'] = 'Sagot';
+$string['approve'] = 'Pahintulutan';
$string['areyousuretorestorethis'] = 'Nais mo bang magpatuloy?';
$string['areyousuretorestorethisinfo'] = 'Mamaya sa prosesong ito mapagpipilian ninyo kung idadagdag ang bak-ap na ito sa buo nang kurso o lilikha ba ng ganap na bagong kurso.';
-$string['assessment'] = 'Pagsusuri';
+$string['assessment'] = 'Pagtatasa';
$string['assignadmins'] = 'Magtakda ng mga admin';
$string['assigncreators'] = 'Magtakda ng mga tagalikha';
$string['assignstudents'] = 'Mag-enrol ng mga mag-aaral';
@@ -100,6 +105,7 @@
$string['autosubscribeyes'] = 'Oo: kapag nagpost ako, isali mo ako sa talakayang iyon';
$string['availability'] = 'Kung Puwedeng Makuha';
$string['availablecourses'] = 'Mapapasukang Kurso';
+$string['backtoparticipants'] = 'Bumalik sa listahan ng mga kalahok';
$string['backup'] = 'Bak-ap';
$string['backupcancelled'] = 'Binalewala ang Pagbabak-ap';
$string['backupcoursefileshelp'] = 'Kapag binuhay ito, ang mga file ng kurso ay isasama sa mga awtomatikong ibinabak-ap';
@@ -134,6 +140,7 @@
$string['blocksuccess'] = 'Ang $a na table ay wastong naisaayos';
$string['bycourseorder'] = 'Alinsunod sa pagkakasunod-sunod ng kurso';
$string['byname'] = 'ni $a';
+$string['cachecontrols'] = 'Mga Pangkontrol ng Cache';
$string['cancel'] = 'Balewalain';
$string['categories'] = 'Mga kategoriya ng kurso';
$string['category'] = 'Kategoriya';
@@ -143,12 +150,14 @@
$string['changedpassword'] = 'Binago ang password';
$string['changepassword'] = 'Baguhin ang password';
$string['changessaved'] = 'Nai-save na ang mga pagbabago';
+$string['checkall'] = 'Tsekan ang lahat';
$string['checkingbackup'] = 'Sinusuri ang bak-ap';
$string['checkingcourse'] = 'Sinusuri ang kurso';
$string['checkingforbbexport'] = 'Sinusuri ang iniluwas na BlackBoard';
$string['checkinginstances'] = 'Sinusuri ang mga pag-iral';
$string['checkingsections'] = 'Sinusuri ang mga seksiyon';
$string['checklanguage'] = 'Suriin ang wikà';
+$string['checknone'] = 'Walang lagyan ng tsek';
$string['childcoursenotfound'] = 'Hindi matagpuan ang anak na kurso!';
$string['choose'] = 'Piliin';
$string['choosecourse'] = 'Pumilì ng kurso';
@@ -195,6 +204,9 @@
$string['counteditems'] = '$a->count $a->items';
$string['country'] = 'Bansâ';
$string['course'] = 'Kurso';
+$string['courseapprovedemail'] = 'Ang hiniling mong kurso, $a->name, ay naaprubahan na at itinakda ka bilang $a->teacher. Upang makapasok sa bago mong kurso, tumungo sa $a->url';
+$string['courseapprovedfailed'] = 'Nabigong isave ang kurso na aprubado!';
+$string['courseapprovedsubject'] = 'Naaprubahan na ang kurso mo!';
$string['courseavailable'] = 'Puwedeng pumasok ang mag-aaral sa kursong ito';
$string['courseavailablenot'] = 'Hindi puwedeng pumasok ang mag-aaral sa kursong ito';
$string['coursebackup'] = 'Bak-ap ng Kurso';
@@ -206,9 +218,24 @@
$string['coursegrades'] = 'Mga marka sa kurso';
$string['coursehidden'] = 'Hindi magagamit ng mga mag-aaral ang kursong ito sa kasalukuyan';
$string['courseinfo'] = 'Impormasyon hinggil sa kurso';
+$string['coursemessage'] = 'Mensahe para sa mga user ng kurso';
+$string['coursereject'] = 'Tanggihan ang hiniling na kurso';
+$string['courserejected'] = 'Tinanggihan ang pagbukas ng kurso at inabisuhan na ang humiling.';
+$string['courserejectemail'] = 'Paumanhin, nguni\'t ang kurso mong hiniling ay HINDI pinahintulutang buksan. Ito ang mga dahilan:
+
+$a';
+$string['courserejectreason'] = 'Balangkasin mo ang mga dahilan kung bakit ayaw mong buksan ang kurso<br />(Iiemail ito sa humiling)';
+$string['courserejectsubject'] = 'Tinanggihan ang kurso mong hiniling';
+$string['courserequest'] = 'Kahilingang kurso';
+$string['courserequestdisabled'] = 'Paumanhin, nguni\'t pinatay ng administrador ang paghiling ng mga kurso';
+$string['courserequestfailed'] = 'Sa hindi malamang dahilan, hindi maisave ang kahilingan mo na kurso';
+$string['courserequestintro'] = 'Gamitin ang form na ito upang humiling ng kurso na lilikhain para sa iyo.<br />Pilitin mong ilagay ang sapat na impormasyon <br />upang maunawaan ng mga administrador ang dahilan mo sa paghiling ng kursong ito.';
+$string['courserequestreason'] = 'Mga dahilan sa paghiling ng kursong ito';
+$string['courserequestsuccess'] = 'Matagumpay na naisave ang kahilingan mo na kurso. Asahan mo na may email na ipadadala sa iyo ilang araw mula ngayon hinggil sa desisyon tungkol dito.';
$string['courserestore'] = 'Ibalik ang kurso';
$string['courses'] = 'Mga Kurso';
$string['coursescategory'] = 'Mga kurso sa iisang kategoriya';
+$string['coursespending'] = 'Mga kurso na nakabimbin ang pagpapahintulot';
$string['coursestaught'] = 'Mga kursong itinuro ko';
$string['courseupdates'] = 'Mga pagbabago sa Kurso';
$string['courseuploadlimit'] = 'Hangganan ng maaaring iaplowd sa kurso';
@@ -237,6 +264,7 @@
$string['currentcoursedeleting'] = 'Kasalukuyang kurso, binubura muna';
$string['currentlanguage'] = 'Kasalukuyang wikà';
$string['currentlocaltime'] = 'ang kasalukuyan mong oras na lokal';
+$string['currentlyselectedusers'] = 'Mga piniling user sa kasalukuyan';
$string['currentpicture'] = 'Kasalukuyang larawan';
$string['currentrelease'] = 'Kasalukuyang impormasyon ng release';
$string['currentversion'] = 'Kasalukuyang bersiyon';
@@ -246,6 +274,7 @@
$string['databasesuccess'] = 'Matagumpay na nagawang bago ang database';
$string['databaseupgradebackups'] = 'Ang bersiyon ng bak-ap ay $a na';
$string['databaseupgradeblocks'] = 'Ang bersiyon ng mga block ay $a na';
+$string['databaseupgradelocal'] = 'Ang lokal na bersiyon ng pinasadyang database ay $a na sa ngayon';
$string['databaseupgrades'] = 'Ginagawang bago ang database';
$string['date'] = 'Petsa';
$string['datemostrecentfirst'] = 'Petsa - una ang pinakabago';
@@ -281,6 +310,7 @@
$string['deletingolddata'] = 'Binubura ang lumang datos';
$string['department'] = 'Kagawaran';
$string['description'] = 'Deskripsiyon';
+$string['deselectall'] = 'Tanggalin ang pagkakapili sa lahat';
$string['detailedless'] = 'Hindi gaanong detalyado';
$string['detailedmore'] = 'Mas detalyado';
$string['directorypaths'] = 'Mga Path ng Direktoryo';
@@ -298,7 +328,7 @@
$string['duplicatinga'] = 'Kinokopya: $a';
$string['duplicatingain'] = 'Kinokopya ang $a->what sa $a->in';
$string['edhelpaspellpath'] = 'Para magamit ang pantsek ng ispeling sa loob ng editor, KAILANGAN ay may nakainstol kang <strong>aspell 0.50</strong> o mas bago sa server mo, at kailangan mong itakda ang wastong landas upang mapasok ang aspell binary. Sa mga sistemang Unix/Linux, ang landas na ito ay karaniwang <strong>/usr/bin/aspell</strong>, nguni\'t maaaring iba rin ito.';
-$string['edhelpbgcolor'] = 'Itakda ang kulay ng background ng pinag-eeditan.<br />Ang mga tanggap na halaga ay tulad nito: #ffffff o puti';
+$string['edhelpbgcolor'] = 'Itakda ang kulay ng background ng pinag-eeditan.<br />Ang mga tanggap na halaga ay tulad nito: #FFFFFF o puti';
$string['edhelpcleanword'] = 'Binubuhay o pinapatay ng kaayusang ito ang pang-Word na format na pagfilter.';
$string['edhelpenablespelling'] = 'Binubuhay o pinapatay ang pagtsek-ng-ispeling. Kapag pinagana, kailangan ay nakainstol ang <strong>aspell</strong> sa server. Ang ikalawang halaga ay ang <strong>default na diksiyunaryo</strong>. Gagamitin ang halagang ito kung ang aspell ay walang diksiyunaryo na nasa wika ng user.';
$string['edhelpfontfamily'] = 'Ang katangiang font-family ay isang listahan ng mga font family name at/o generic na mga family name. Kailangang paghiwalayin ng kuwit ang mga family name.';
@@ -366,6 +396,7 @@
$string['emailformat'] = 'Format ng email';
$string['emailmustbereal'] = 'Tandaan: kailangang totoo ang email address ninyo';
$string['emailnotallowed'] = 'Email addresses in these domains are not allowed ($a)';
+$string['emailnotfound'] = 'Hindi natagpuan ang email address na ito sa database';
$string['emailonlyallowed'] = 'Ang email na ito ay hindi kasama sa mga pinahihintulutan ($a)';
$string['emailpasswordconfirmation'] = 'Hi $a->firstname,
@@ -449,6 +480,7 @@
$string['forceno'] = 'Huwag ipilit';
$string['forcepasswordchange'] = 'Ipilit ang pagpapalit ng password';
$string['forcepasswordchangehelp'] = 'Hudyatan ang user para baguhin niya ito sa susunod na maglog-in siya';
+$string['forcepasswordchangenotice'] = 'Kailangan mong palitan ang password mo para makapagpatuloy.';
$string['forcetheme'] = 'Ipilit ang tema';
$string['forgotaccount'] = 'Naiwala mo ba ang password mo?';
$string['forgotten'] = 'Nakalimutan mo ba ang iyong username o password?';
@@ -589,6 +621,7 @@
$string['jump'] = 'Lumuksó';
$string['jumpto'] = 'Lumuksó sa...';
$string['keep'] = 'Panatilihin';
+$string['keepsearching'] = 'Ipagpatuloy ang paghahanap';
$string['langltr'] = 'Direksiyon ng wikà ay kaliwa-pakanan';
$string['langrtl'] = 'Direksiyon ng wikà ay kanan-pakaliwa';
$string['language'] = 'Wikà';
@@ -614,6 +647,7 @@
$string['loggedinnot'] = 'Hindi ka nakalog-in.';
$string['login'] = 'Maglog-in';
$string['login_failure_logs'] = 'Log ng mga bigong log-in';
+$string['loginalready'] = 'Nakalog-in ka na';
$string['loginas'] = 'Maglog-in bilang';
$string['loginguest'] = 'Maglog-in bilang bisita';
$string['loginsite'] = 'Maglog-in sa site';
@@ -663,6 +697,11 @@
$string['maximumshort'] = 'Maks';
$string['maximumupload'] = 'Maksimum na laki ng iaaplowd';
$string['maxsize'] = 'Maks na laki: $a';
+$string['messagebody'] = 'Katawan ng mensahe';
+$string['messagedselectedusers'] = 'Ang mga piling user ay pinadalhan ng mensahe at sinariwa ang listahan ng tatanggap.';
+$string['messagedselectedusersfailed'] = 'May hindi malamang problemang nangyari habang pinadadalhan ng mensahe ang piling user. Maaaring may ilang nakatanggap ng email.';
+$string['messageselect'] = 'Piliin ang user na ito bilang tatanggap ng email';
+$string['messageselectadd'] = 'Idagdag/ ipadala ang mensahe';
$string['metaaddcourse'] = 'Idagdag ang kursong ito';
$string['metaalreadycourses'] = 'Nai-assign na ang mga kurso';
$string['metaalreadyhascourses'] = 'May mga anak na kurso na ang meta kurso na ito.';
@@ -689,6 +728,7 @@
$string['missingname'] = 'Nawawalâ ang pangalan';
$string['missingnewpassword'] = 'Nawawalâ ang bagong password';
$string['missingpassword'] = 'Nawawalâ ang password';
+$string['missingreqreason'] = 'Nawawalâ ang dahilan';
$string['missingshortname'] = 'Nawawalâ ang maikling pangalan';
$string['missingshortsitename'] = 'Nawawalâ ang maikling pangalan ng site';
$string['missingsitedescription'] = 'Nawawalâ ang deskripsiyon ng site';
@@ -776,6 +816,7 @@
$string['nomorecourses'] = 'Wala nang makitang katugma nitong kurso';
$string['nomoreidnumber'] = 'Hindi gumagamit ng idnumber upang maiwasan ang mga collision';
$string['none'] = 'Walâ';
+$string['nopendingcourses'] = 'Walang mga kurso na nakabimbin ang pagpapahintulot';
$string['nopotentialadmins'] = 'Walang posibleng admin';
$string['nopotentialcreators'] = 'Walang posibleng tagalikha ng kurso';
$string['nopotentialstudents'] = 'Walang posibleng mag-aaral';
@@ -788,6 +829,7 @@
$string['noresults'] = 'Walang resulta';
$string['normal'] = 'Normal';
$string['normalfilter'] = 'Normal na paghahanap';
+$string['nostatstodisplay'] = 'Paumanhin, walang magagamit na datos para ipakita. Kung kabubuhay mo lamang ng istat at isinet ang una nitong pagtakbo ngayon hanggang sa mga susunod na araw, maaaring kailangan mo munang maghintay ng mga isang linggo bago magkaroon ng sapat na datos para maipakita.';
$string['nostudentsfound'] = 'Walang natagpuang $a';
$string['nostudentsingroup'] = 'Wala pang mag-aaral sa pangkat na ito';
$string['nostudentsyet'] = 'Wala pang mag-aaral na naka-enrol sa kursong ito';
@@ -814,12 +856,14 @@
$string['numdays'] = '$a araw';
$string['numhours'] = '$a oras';
$string['numminutes'] = '$a minuto';
+$string['nummonths'] = '$a buwan';
$string['numseconds'] = '$a segundo';
$string['numviews'] = '$a tanaw';
$string['numweeks'] = '$a linggo';
$string['numwords'] = '$a salita';
$string['numyears'] = '$a taon';
$string['ok'] = 'OK';
+$string['oldpassword'] = 'Kasalukuyang Password';
$string['opentoguests'] = 'Papasukin ang bisita';
$string['optional'] = 'opsiyonal';
$string['order'] = 'Áyos';
@@ -835,6 +879,10 @@
$string['password'] = 'Password';
$string['passwordchanged'] = 'Binago na ang password';
$string['passwordconfirmchange'] = 'Kumpirmahin ang pagbabago ng password';
+$string['passwordextlink'] = 'Ibinigay ang sumusunod na link para makuha mo muli ang nawawala mong password. Ilalabas ka nito sa Moodle.';
+$string['passwordforgotten'] = 'Nakalimutang password';
+$string['passwordforgotteninstructions'] = 'Kailangan munang matagpuan sa database ng user ang mga detalye hinggil sa iyo. Pakipasok ang <strong>alinman sa dalawa</strong>, ang Moodle username mo o ang rehistrado mong email address sa angkop ng kahon. Hindi na kailangang ipasok pareho.';
+$string['passwordnohelp'] = 'Walang tulong para sa paghahanap ng nawawala mong password. Pakikontak ang administrador mo ng Moodle.';
$string['passwordrecovery'] = 'Oo, tulungan mo akong maglog-in';
$string['passwordsdiffer'] = 'Hindi nagtutugma ang mga password na ito';
$string['passwordsent'] = 'Naipadala na ang password';
@@ -849,6 +897,7 @@
$string['paymentsorry'] = 'Salamat po sa bayad ninyo! Kaya lamang hindi pa napoproseso nang lubos ang bayad mo, at hindi ka pa nakarehistro para makapasok sa kursong \"$a->fullname\". Balikan na lamang po ang kurso sa loob ng ilang segundo, nguni\'t kung patuloy kayong magkaproblema pakisabihan po ang $a->teacher o ang administrador ng site';
$string['paymentthanks'] = 'Salamat po sa bayad ninyo! Nakaenrol ka na ngayon sa kurso mong:<br />\"$a\"';
$string['people'] = 'Mga Tao';
+$string['periodending'] = 'Katapusan ng period ($a)';
$string['personalprofile'] = 'Pagkakakilanlan';
$string['phone'] = 'Telepono';
$string['phpinfo'] = 'Impo hinggil sa PHP';
@@ -863,6 +912,7 @@
$string['preferredlanguage'] = 'Ibig na wika';
$string['preferredtheme'] = 'Ibig na tema';
$string['preview'] = 'Silipin';
+$string['previewhtml'] = 'Silip na Format HTML';
$string['previeworchoose'] = 'Silipin o pumilì ng tema';
$string['previous'] = 'Nakaraan';
$string['profile'] = 'Pagkakakilanlan';
@@ -876,11 +926,12 @@
$string['readme'] = 'readme';
$string['recentactivity'] = 'Bagong Aktibidad';
$string['recentactivityreport'] = 'Buong ulat tungkol sa bagong aktibidad...';
+$string['recipientslist'] = 'Listahan ng mga tatanggap';
$string['recreatedcategory'] = 'Nalikha mulî ang kategoriyang $a';
$string['refreshingevents'] = 'Sinasariwa ang mga okasyon';
$string['registration'] = 'Pagpaparehistro sa Moodle';
$string['registrationcontact'] = 'Kontakin mula sa publiko';
-$string['registrationcontactno'] = 'Hindi, ayoko ng form ng kontak sa listahan ng site';
+$string['registrationcontactno'] = 'Hindi, ayokong magkaform na pangkontak sa listahan ng site';
$string['registrationcontactyes'] = 'Oo, magbigay ng form para makontak ako ng mga posibleng Moodler';
$string['registrationemail'] = 'Mga patalastas na email';
$string['registrationinfo'] = '<p>Sa pahinang ito mairerehistro mo ang iyong Moodle site sa moodle.org. Ang pagrerehistro ay libre.
@@ -891,12 +942,16 @@
$string['registrationno'] = 'Hindi, ayokong makatanggap ng email';
$string['registrationsend'] = 'Ipadala ang impormasyon sa pagpaparehistro sa moodle.org';
$string['registrationyes'] = 'Oo, pakipadalhan ako ng mga importaneng isyu';
+$string['reject'] = 'Tanggihan';
$string['removeadmin'] = 'Tanggalin ang admin';
$string['removecreator'] = 'Tanggalin ang tagalikha ng kurso';
$string['removestudent'] = 'Tanggalin ang mag-aaral';
$string['removeteacher'] = 'Tanggalin ang guro';
$string['rename'] = 'Palitan ang Pangalan';
$string['renamefileto'] = 'Palitan ang pangalan ng <b>$a</b> nang';
+$string['requestcourse'] = 'Humiling ng kurso';
+$string['requestedby'] = 'Hiniling ni';
+$string['requestreason'] = 'Dahilan sa paghiling ng kurso';
$string['required'] = 'Kinakailangan';
$string['requireskey'] = 'Kailangan ng susi sa pageenrol ng kursong ito';
$string['requirespayment'] = 'Kailangan ng bayad ng kursong ito para mapasok';
@@ -907,6 +962,7 @@
$string['restorecoursenow'] = 'Ibalik na ang kursong ito!';
$string['restorefinished'] = 'Matagumpay na nakumpleto ang pagbabalik';
$string['restoreto'] = 'Ibalik sa';
+$string['restrictmodules'] = 'Lilimitahan ba ang mga modyul na aktibidad?';
$string['returningtosite'] = 'Bumabalik ka ba sa site na ito?';
$string['revert'] = 'Ipanumbalik';
$string['role'] = 'Papel na gagampanan';
@@ -938,14 +994,17 @@
$string['secs'] = 'mga seg';
$string['section'] = 'Seksiyon';
$string['sections'] = 'Mga Seksiyon';
+$string['seealsostats'] = 'Tingnan din: istat';
$string['select'] = 'Pumilì';
$string['selectacountry'] = 'Pumilì ng bansâ';
+$string['selectall'] = 'Piliin lahat';
$string['selectednowmove'] = '$a file ang pinili para ilipat. Pumunta ngayon sa paglilipatan at pindutin ang \'Ilipat ang mga file dito\'';
$string['senddetails'] = 'Ipadala ang mga detalye tungkol sa akin sa pamamagitan ng email';
$string['separateandconnected'] = 'Magkahiwalay at Magkaugnay na paraan ng pag-unawa';
$string['serverlocaltime'] = 'Lokal na oras ng server';
$string['settings'] = 'Kaayusan';
$string['shortname'] = 'Maikling pangalan';
+$string['shortnamecollisionwarning'] = '[*] = Ang maikling pangalang ito ay ginagamit na ng isang kurso at kakailanganing baguhin bago mapahintulutan';
$string['shortnametaken'] = 'Ang maikling pangalan na ito ay ginagamit na sa iba pang kurso ($a)';
$string['shortsitename'] = 'Maikling pangalan ng site (hal. iisang salita)';
$string['show'] = 'Ipakita';
@@ -980,19 +1039,56 @@
$string['siteteachers'] = 'Mga guro ng site';
$string['size'] = 'Laki';
$string['sizeb'] = 'bytes';
-$string['sizegb'] = 'Gb';
-$string['sizekb'] = 'Kb';
-$string['sizemb'] = 'Mb';
+$string['sizegb'] = 'GB';
+$string['sizekb'] = 'KB';
+$string['sizemb'] = 'MB';
$string['skypeid'] = 'Skype ID';
$string['socialheadline'] = 'Tambayan - mga pinakabagong paksa';
$string['someallowguest'] = 'Maaaring may ilang kurso na nagpapapasok ng bisita';
$string['someerrorswerefound'] = 'Nawawala o mali ang ilang impormasyon. Tumingin sa ibaba para sa mga detalye.';
$string['sortby'] = 'Pagsunudsunurin alinsunod sa';
$string['specifyname'] = 'Kailangan mong maglagay ng pangalan.';
+$string['starpending'] = '([*] = kursong nakabimbin ang pahintulot)';
$string['startdate'] = 'Petsa ng umpisa ng kurso';
$string['startsignup'] = 'Lumikha ng bagong account';
$string['state'] = 'Probinsiya/Estado';
$string['statistics'] = 'Mga Estadistika';
+$string['stats'] = 'Mga Estadistika';
+$string['statslogins'] = 'Mga Paglog-in';
+$string['statsmodedetailed'] = 'Detalyadong (pang-user na) tanaw';
+$string['statsmodegeneral'] = 'Pangkalahatang tanaw';
+$string['statsnodata'] = 'Walang magagamit na datos para sa kombinasyon ng kurso at panahong iyan.';
+$string['statsnodatauser'] = 'Walang magagamit na datos para sa kombinasyon ng kurso, user at panahong iyan.';
+$string['statsreport1'] = 'Mga Paglog-in';
+$string['statsreport10'] = 'Aktibidad ng user';
+$string['statsreport2'] = 'Mga tanaw (guro at mag-aaral)';
+$string['statsreport3'] = 'Mga post (guro at mag-aaral)';
+$string['statsreport4'] = 'Lahat ng aktibidad (guro at mag-aaral)';
+$string['statsreport5'] = 'Lahat ng aktibidad ng mag-aaral (tanaw at post)';
+$string['statsreport6'] = 'Lahat ng aktibidad ng guro (tanaw at post)';
+$string['statsreport7'] = 'Aktibidad ng user (tanaw at post)';
+$string['statsreport8'] = 'Lahat ng aktibidad ng User';
+$string['statsreport9'] = 'Mga pag-login (site ng kurso)';
+$string['statsreportactivity'] = 'Lahat ng aktibidad (guro at mag-aaral)';
+$string['statsreportforuser'] = 'para kay';
+$string['statsreportlogins'] = 'Mga paglog-in';
+$string['statsreportreads'] = 'Mga Tanaw (guro at mag-aaral)';
+$string['statsreportstudentactivity'] = 'Lahat ng aktibidad ng mag-aaral (tanaw at post)';
+$string['statsreportteacheractivity'] = 'Lahat ng aktibidad ng guro (tanaw at post)';
+$string['statsreporttype'] = 'Urî ng Ulat';
+$string['statsreportwrites'] = 'Mga post (guro at mag-aaral)';
+$string['statsstudentactivity'] = 'Aktibidad ng mag-aaral';
+$string['statsstudentreads'] = 'Mga tanaw ng mag-aaral';
+$string['statsstudentwrites'] = 'Mga post ng mag-aaral';
+$string['statsteacheractivity'] = 'Aktibidad ng guro';
+$string['statsteacherreads'] = 'Mga tanaw ng guro';
+$string['statsteacherwrites'] = 'Mga post ng guro';
+$string['statstimeperiod'] = 'Panahon - pinakabago:';
+$string['statsuniquelogins'] = 'Kakatwang log-in';
+$string['statsuseractivity'] = 'Lahat ng aktibidad';
+$string['statsuserlogins'] = 'Mga paglog-in';
+$string['statsuserreads'] = 'Mga tanaw';
+$string['statsuserwrites'] = 'Mga post';
$string['status'] = 'Katayuan';
$string['strftimedate'] = '%%d %%B %%Y';
$string['strftimedateshort'] = '%%d %%B';
@@ -1009,6 +1105,8 @@
$string['studentnotallowed'] = 'Paumanhin, pero hindi ka maaaring pumasok s akursong ito bilang \'$a\'';
$string['students'] = 'Mga mag-aaral';
$string['studentsandteachers'] = 'Mga mag-aaral at guro';
+$string['studentviewoff'] = 'Patayin ang tanaw na pangmag-aaral';
+$string['studentviewon'] = 'Buhayin ang tanaw na pangmag-aaral';
$string['subcategories'] = 'Mga sub-kategoriya';
$string['success'] = 'Tagumpay';
$string['summary'] = 'Buod';
@@ -1059,12 +1157,15 @@
$string['unlimited'] = 'Walang limitasyon';
$string['unpacking'] = 'Binubuklat ang $a';
$string['unsafepassword'] = 'Hindi ligtas ang password - mag-isip ng iba';
+$string['untilcomplete'] = 'Hanggang makumpleto';
$string['unusedaccounts'] = 'Ang mga account na hindi nagagamit nang mahigit sa $a araw ay awtomatikong tinatanggal';
$string['unzip'] = 'I-unzip';
$string['unzippingbackup'] = 'Ina-unzip ang backup';
$string['up'] = 'Pataas';
$string['update'] = 'Baguhin';
$string['updated'] = 'Binago ang $a';
+$string['updatemymoodleoff'] = 'Normal na mode';
+$string['updatemymoodleon'] = 'Iedit ang pahinang ito';
$string['updatemyprofile'] = 'Baguhin ang pagkakakilanlan';
$string['updatesevery'] = 'Nagbabago tuwing ika $a segundo';
$string['updatethis'] = 'Baguhin ang $a na ito';
@@ -1091,6 +1192,7 @@
$string['uploadthisfile'] = 'Iaplowd ang file na ito';
$string['uploadusers'] = 'Mag-aplowd ng mga user';
$string['usedinnplaces'] = 'Ginagamit sa mga $a na lugar';
+$string['usemessageform'] = 'o gamitin ang form sa ibaba upang makapagpadala ng mensahe sa piling mag-aaral';
$string['user'] = 'User';
$string['userconfirmed'] = 'Nakumpirma na ang $a';
$string['userdata'] = 'Datos ng user';
@@ -1099,7 +1201,9 @@
$string['userfiles'] = 'Mga file ng user';
$string['userlist'] = 'Listahan ng user';
$string['username'] = 'Username';
+$string['usernameemailmatch'] = 'Ang username at email address ay hindi tumutugma sa iisang user';
$string['usernameexists'] = 'May gumagamit na ng username na ito, pumili ng iba';
+$string['usernamenotfound'] = 'Hindi natagpuan ang username sa database';
$string['usernotconfirmed'] = 'Hindi makumpirma ang $a';
$string['userprofilefor'] = 'Pagkakakilanlan ng user na $a';
$string['users'] = 'Mga User';
@@ -1145,6 +1249,7 @@
$string['whattocallzip'] = 'Ano ang gusto mong itawag sa zip file?';
$string['withchosenfiles'] = 'Ang mga piniling file';
$string['withoutuserdata'] = 'walang datos ng user';
+$string['withselectedusers'] = 'Na may mga piniling user...';
$string['withuserdata'] = 'may datos ng user';
$string['wordforstudent'] = 'Ang salita mo para sa Mag-aaral';
$string['wordforstudenteg'] = 'hal. Mag-aaral, Kalahok atbp';
View
10 lang/tl/my.php
@@ -0,0 +1,10 @@
+<?PHP // $Id$
+ // my.php - created with Moodle 1.6 development (2005060201)
+
+
+$string['mymoodle'] = 'Aking moodle';
+$string['nocourses'] = 'Walang maipapakitang impormasyon ng kurso.';
+$string['pinblocks'] = 'Isaayos ang mga idinikit na block para sa aking moodle';
+$string['pinblocksexplan'] = 'Anumang kaayusan ng block na isaayos mo rito ay makikita (at dimaeedit) ng sinumang user ng moodle sa kanilang \'aking moodle\'na screen.';
+
+?>
View
121 lang/tl_utf8/moodle.php
@@ -19,6 +19,8 @@
$string['addadmin'] = 'Magdagdag ng admin';
$string['addcreator'] = 'Magdagdag ng tagalikha ng kurso';
$string['added'] = 'Idinagdag ang $a';
+$string['addedrecip'] = 'Idinagdag ang $a bagong tatanggap';
+$string['addedrecips'] = 'Idinagdag ang $a bagong tatanggap';
$string['addedtogroup'] = 'Idinagdag sa pangkat $a';
$string['addedtogroupnot'] = 'Hindi idinagdag sa pangkat $a';
$string['addedtogroupnotenrolled'] = 'Hindi idinagdag sa pangkat $a, dahil hindi naka-enrol sa kurso';
@@ -42,7 +44,7 @@
$string['adminhelpbackup'] = 'Isaáyos ang mga awtomatikong pagbak-ap at iskedyul nito';
$string['adminhelpconfiguration'] = 'Isaáyos kung ano ang itsura at paano gagana ang site';
$string['adminhelpconfigvariables'] = 'Isaáyos ang mga baryabol na nakakaapekto sa pangkalahatang paggana ng site';
-$string['adminhelpcourses'] = 'Magtakda ng mga kurso at kategoriya at maglagay ng mga tao sa mga ito';
+$string['adminhelpcourses'] = 'Magtakda ng mga kurso at kategoriya at maglagay ng mga tao sa mga ito, iedit ang mga nakabimbin na kurso.';
$string['adminhelpeditorsettings'] = 'Magtakda ng mga pangunahing áyos ng HTML editor';
$string['adminhelpedituser'] = 'Basahin ang listahan ng user account at editin ang alinman sa mga ito';
$string['adminhelpenrolments'] = 'Pumilì ng panloob o panlabas na paraan sa pagkontrol ng pag-eenrol';
@@ -53,6 +55,7 @@
$string['adminhelpmanagedatabase'] = 'Pasukin ang database nang direkta (mag-ingat!)';
$string['adminhelpmanagefilters'] = 'Pumilì ng mga text filter at kaugnay nitong áyos';
$string['adminhelpmanagemodules'] = 'Pamahalaan ang mga naka-instol na modyul at áyos nito';
+$string['adminhelpmymoodle'] = 'Isaayos ang mga \"aking moodle\" na block para sa mga user';
$string['adminhelpsitefiles'] = 'Para sa paglalathala ng pangkalahatang file o pag-aplowd ng bak-ap mula sa labas';
$string['adminhelpsitesettings'] = 'Itakda ang itsura ng harapáng pahina ng site';
$string['adminhelpthemes'] = 'Pumilì ng magiging itsura ng site (kulay, font atbp.)';
@@ -77,6 +80,7 @@
$string['allow'] = 'Pahintulutan';
$string['allowguests'] = 'Pinapahintulutan ng kursong ito ang pagpasok ng mga bisitang user';
$string['allowinternal'] = 'Pahintulutan din ang mga internal method';
+$string['allownone'] = 'Walang pahihintulutan';
$string['allownot'] = 'Huwag pahintulutan';
$string['allparticipants'] = 'Lahat ng kalahok';
$string['allteachers'] = 'Lahat ng gurò';
@@ -85,9 +89,10 @@
$string['alreadyconfirmed'] = 'Nakumpirma na ang rehistrasyon';
$string['always'] = 'Palagi';
$string['answer'] = 'Sagot';
+$string['approve'] = 'Pahintulutan';
$string['areyousuretorestorethis'] = 'Nais mo bang magpatuloy?';
$string['areyousuretorestorethisinfo'] = 'Mamaya sa prosesong ito mapagpipilian ninyo kung idadagdag ang bak-ap na ito sa buo nang kurso o lilikha ba ng ganap na bagong kurso.';
-$string['assessment'] = 'Pagsusuri';
+$string['assessment'] = 'Pagtatasa';
$string['assignadmins'] = 'Magtakda ng mga admin';
$string['assigncreators'] = 'Magtakda ng mga tagalikha';
$string['assignstudents'] = 'Mag-enrol ng mga mag-aaral';
@@ -100,6 +105,7 @@
$string['autosubscribeyes'] = 'Oo: kapag nagpost ako, isali mo ako sa talakayang iyon';
$string['availability'] = 'Kung Puwedeng Makuha';
$string['availablecourses'] = 'Mapapasukang Kurso';
+$string['backtoparticipants'] = 'Bumalik sa listahan ng mga kalahok';
$string['backup'] = 'Bak-ap';
$string['backupcancelled'] = 'Binalewala ang Pagbabak-ap';
$string['backupcoursefileshelp'] = 'Kapag binuhay ito, ang mga file ng kurso ay isasama sa mga awtomatikong ibinabak-ap';
@@ -134,6 +140,7 @@
$string['blocksuccess'] = 'Ang $a na table ay wastong naisaayos';
$string['bycourseorder'] = 'Alinsunod sa pagkakasunod-sunod ng kurso';
$string['byname'] = 'ni $a';
+$string['cachecontrols'] = 'Mga Pangkontrol ng Cache';
$string['cancel'] = 'Balewalain';
$string['categories'] = 'Mga kategoriya ng kurso';
$string['category'] = 'Kategoriya';
@@ -143,12 +150,14 @@
$string['changedpassword'] = 'Binago ang password';
$string['changepassword'] = 'Baguhin ang password';
$string['changessaved'] = 'Nai-save na ang mga pagbabago';
+$string['checkall'] = 'Tsekan ang lahat';
$string['checkingbackup'] = 'Sinusuri ang bak-ap';
$string['checkingcourse'] = 'Sinusuri ang kurso';
$string['checkingforbbexport'] = 'Sinusuri ang iniluwas na BlackBoard';
$string['checkinginstances'] = 'Sinusuri ang mga pag-iral';
$string['checkingsections'] = 'Sinusuri ang mga seksiyon';
$string['checklanguage'] = 'Suriin ang wikà';
+$string['checknone'] = 'Walang lagyan ng tsek';
$string['childcoursenotfound'] = 'Hindi matagpuan ang anak na kurso!';
$string['choose'] = 'Piliin';
$string['choosecourse'] = 'Pumilì ng kurso';
@@ -195,6 +204,9 @@
$string['counteditems'] = '$a->count $a->items';
$string['country'] = 'Bansâ';
$string['course'] = 'Kurso';
+$string['courseapprovedemail'] = 'Ang hiniling mong kurso, $a->name, ay naaprubahan na at itinakda ka bilang $a->teacher. Upang makapasok sa bago mong kurso, tumungo sa $a->url';
+$string['courseapprovedfailed'] = 'Nabigong isave ang kurso na aprubado!';
+$string['courseapprovedsubject'] = 'Naaprubahan na ang kurso mo!';
$string['courseavailable'] = 'Puwedeng pumasok ang mag-aaral sa kursong ito';
$string['courseavailablenot'] = 'Hindi puwedeng pumasok ang mag-aaral sa kursong ito';
$string['coursebackup'] = 'Bak-ap ng Kurso';
@@ -206,9 +218,24 @@
$string['coursegrades'] = 'Mga marka sa kurso';
$string['coursehidden'] = 'Hindi magagamit ng mga mag-aaral ang kursong ito sa kasalukuyan';
$string['courseinfo'] = 'Impormasyon hinggil sa kurso';
+$string['coursemessage'] = 'Mensahe para sa mga user ng kurso';
+$string['coursereject'] = 'Tanggihan ang hiniling na kurso';
+$string['courserejected'] = 'Tinanggihan ang pagbukas ng kurso at inabisuhan na ang humiling.';
+$string['courserejectemail'] = 'Paumanhin, nguni\'t ang kurso mong hiniling ay HINDI pinahintulutang buksan. Ito ang mga dahilan:
+
+$a';
+$string['courserejectreason'] = 'Balangkasin mo ang mga dahilan kung bakit ayaw mong buksan ang kurso<br />(Iiemail ito sa humiling)';
+$string['courserejectsubject'] = 'Tinanggihan ang kurso mong hiniling';
+$string['courserequest'] = 'Kahilingang kurso';
+$string['courserequestdisabled'] = 'Paumanhin, nguni\'t pinatay ng administrador ang paghiling ng mga kurso';
+$string['courserequestfailed'] = 'Sa hindi malamang dahilan, hindi maisave ang kahilingan mo na kurso';
+$string['courserequestintro'] = 'Gamitin ang form na ito upang humiling ng kurso na lilikhain para sa iyo.<br />Pilitin mong ilagay ang sapat na impormasyon <br />upang maunawaan ng mga administrador ang dahilan mo sa paghiling ng kursong ito.';
+$string['courserequestreason'] = 'Mga dahilan sa paghiling ng kursong ito';
+$string['courserequestsuccess'] = 'Matagumpay na naisave ang kahilingan mo na kurso. Asahan mo na may email na ipadadala sa iyo ilang araw mula ngayon hinggil sa desisyon tungkol dito.';
$string['courserestore'] = 'Ibalik ang kurso';
$string['courses'] = 'Mga Kurso';
$string['coursescategory'] = 'Mga kurso sa iisang kategoriya';
+$string['coursespending'] = 'Mga kurso na nakabimbin ang pagpapahintulot';
$string['coursestaught'] = 'Mga kursong itinuro ko';
$string['courseupdates'] = 'Mga pagbabago sa Kurso';
$string['courseuploadlimit'] = 'Hangganan ng maaaring iaplowd sa kurso';
@@ -237,6 +264,7 @@
$string['currentcoursedeleting'] = 'Kasalukuyang kurso, binubura muna';
$string['currentlanguage'] = 'Kasalukuyang wikà';
$string['currentlocaltime'] = 'ang kasalukuyan mong oras na lokal';
+$string['currentlyselectedusers'] = 'Mga piniling user sa kasalukuyan';
$string['currentpicture'] = 'Kasalukuyang larawan';
$string['currentrelease'] = 'Kasalukuyang impormasyon ng release';
$string['currentversion'] = 'Kasalukuyang bersiyon';
@@ -246,6 +274,7 @@
$string['databasesuccess'] = 'Matagumpay na nagawang bago ang database';
$string['databaseupgradebackups'] = 'Ang bersiyon ng bak-ap ay $a na';
$string['databaseupgradeblocks'] = 'Ang bersiyon ng mga block ay $a na';
+$string['databaseupgradelocal'] = 'Ang lokal na bersiyon ng pinasadyang database ay $a na sa ngayon';
$string['databaseupgrades'] = 'Ginagawang bago ang database';
$string['date'] = 'Petsa';
$string['datemostrecentfirst'] = 'Petsa - una ang pinakabago';
@@ -281,6 +310,7 @@
$string['deletingolddata'] = 'Binubura ang lumang datos';
$string['department'] = 'Kagawaran';
$string['description'] = 'Deskripsiyon';
+$string['deselectall'] = 'Tanggalin ang pagkakapili sa lahat';
$string['detailedless'] = 'Hindi gaanong detalyado';
$string['detailedmore'] = 'Mas detalyado';
$string['directorypaths'] = 'Mga Path ng Direktoryo';
@@ -298,7 +328,7 @@
$string['duplicatinga'] = 'Kinokopya: $a';
$string['duplicatingain'] = 'Kinokopya ang $a->what sa $a->in';
$string['edhelpaspellpath'] = 'Para magamit ang pantsek ng ispeling sa loob ng editor, KAILANGAN ay may nakainstol kang <strong>aspell 0.50</strong> o mas bago sa server mo, at kailangan mong itakda ang wastong landas upang mapasok ang aspell binary. Sa mga sistemang Unix/Linux, ang landas na ito ay karaniwang <strong>/usr/bin/aspell</strong>, nguni\'t maaaring iba rin ito.';
-$string['edhelpbgcolor'] = 'Itakda ang kulay ng background ng pinag-eeditan.<br />Ang mga tanggap na halaga ay tulad nito: #ffffff o puti';
+$string['edhelpbgcolor'] = 'Itakda ang kulay ng background ng pinag-eeditan.<br />Ang mga tanggap na halaga ay tulad nito: #FFFFFF o puti';
$string['edhelpcleanword'] = 'Binubuhay o pinapatay ng kaayusang ito ang pang-Word na format na pagfilter.';
$string['edhelpenablespelling'] = 'Binubuhay o pinapatay ang pagtsek-ng-ispeling. Kapag pinagana, kailangan ay nakainstol ang <strong>aspell</strong> sa server. Ang ikalawang halaga ay ang <strong>default na diksiyunaryo</strong>. Gagamitin ang halagang ito kung ang aspell ay walang diksiyunaryo na nasa wika ng user.';
$string['edhelpfontfamily'] = 'Ang katangiang font-family ay isang listahan ng mga font family name at/o generic na mga family name. Kailangang paghiwalayin ng kuwit ang mga family name.';
@@ -366,6 +396,7 @@
$string['emailformat'] = 'Format ng email';
$string['emailmustbereal'] = 'Tandaan: kailangang totoo ang email address ninyo';
$string['emailnotallowed'] = 'Email addresses in these domains are not allowed ($a)';
+$string['emailnotfound'] = 'Hindi natagpuan ang email address na ito sa database';
$string['emailonlyallowed'] = 'Ang email na ito ay hindi kasama sa mga pinahihintulutan ($a)';
$string['emailpasswordconfirmation'] = 'Hi $a->firstname,
@@ -449,6 +480,7 @@
$string['forceno'] = 'Huwag ipilit';
$string['forcepasswordchange'] = 'Ipilit ang pagpapalit ng password';
$string['forcepasswordchangehelp'] = 'Hudyatan ang user para baguhin niya ito sa susunod na maglog-in siya';
+$string['forcepasswordchangenotice'] = 'Kailangan mong palitan ang password mo para makapagpatuloy.';
$string['forcetheme'] = 'Ipilit ang tema';
$string['forgotaccount'] = 'Naiwala mo ba ang password mo?';
$string['forgotten'] = 'Nakalimutan mo ba ang iyong username o password?';
@@ -589,6 +621,7 @@
$string['jump'] = 'Lumuksó';
$string['jumpto'] = 'Lumuksó sa...';
$string['keep'] = 'Panatilihin';
+$string['keepsearching'] = 'Ipagpatuloy ang paghahanap';
$string['langltr'] = 'Direksiyon ng wikà ay kaliwa-pakanan';
$string['langrtl'] = 'Direksiyon ng wikà ay kanan-pakaliwa';
$string['language'] = 'Wikà';
@@ -614,6 +647,7 @@
$string['loggedinnot'] = 'Hindi ka nakalog-in.';
$string['login'] = 'Maglog-in';
$string['login_failure_logs'] = 'Log ng mga bigong log-in';
+$string['loginalready'] = 'Nakalog-in ka na';
$string['loginas'] = 'Maglog-in bilang';
$string['loginguest'] = 'Maglog-in bilang bisita';
$string['loginsite'] = 'Maglog-in sa site';
@@ -663,6 +697,11 @@
$string['maximumshort'] = 'Maks';
$string['maximumupload'] = 'Maksimum na laki ng iaaplowd';
$string['maxsize'] = 'Maks na laki: $a';
+$string['messagebody'] = 'Katawan ng mensahe';
+$string['messagedselectedusers'] = 'Ang mga piling user ay pinadalhan ng mensahe at sinariwa ang listahan ng tatanggap.';
+$string['messagedselectedusersfailed'] = 'May hindi malamang problemang nangyari habang pinadadalhan ng mensahe ang piling user. Maaaring may ilang nakatanggap ng email.';
+$string['messageselect'] = 'Piliin ang user na ito bilang tatanggap ng email';
+$string['messageselectadd'] = 'Idagdag/ ipadala ang mensahe';
$string['metaaddcourse'] = 'Idagdag ang kursong ito';
$string['metaalreadycourses'] = 'Nai-assign na ang mga kurso';
$string['metaalreadyhascourses'] = 'May mga anak na kurso na ang meta kurso na ito.';
@@ -689,6 +728,7 @@
$string['missingname'] = 'Nawawalâ ang pangalan';
$string['missingnewpassword'] = 'Nawawalâ ang bagong password';
$string['missingpassword'] = 'Nawawalâ ang password';
+$string['missingreqreason'] = 'Nawawalâ ang dahilan';
$string['missingshortname'] = 'Nawawalâ ang maikling pangalan';
$string['missingshortsitename'] = 'Nawawalâ ang maikling pangalan ng site';
$string['missingsitedescription'] = 'Nawawalâ ang deskripsiyon ng site';
@@ -776,6 +816,7 @@
$string['nomorecourses'] = 'Wala nang makitang katugma nitong kurso';
$string['nomoreidnumber'] = 'Hindi gumagamit ng idnumber upang maiwasan ang mga collision';
$string['none'] = 'Walâ';
+$string['nopendingcourses'] = 'Walang mga kurso na nakabimbin ang pagpapahintulot';
$string['nopotentialadmins'] = 'Walang posibleng admin';
$string['nopotentialcreators'] = 'Walang posibleng tagalikha ng kurso';
$string['nopotentialstudents'] = 'Walang posibleng mag-aaral';
@@ -788,6 +829,7 @@
$string['noresults'] = 'Walang resulta';
$string['normal'] = 'Normal';
$string['normalfilter'] = 'Normal na paghahanap';
+$string['nostatstodisplay'] = 'Paumanhin, walang magagamit na datos para ipakita. Kung kabubuhay mo lamang ng istat at isinet ang una nitong pagtakbo ngayon hanggang sa mga susunod na araw, maaaring kailangan mo munang maghintay ng mga isang linggo bago magkaroon ng sapat na datos para maipakita.';
$string['nostudentsfound'] = 'Walang natagpuang $a';
$string['nostudentsingroup'] = 'Wala pang mag-aaral sa pangkat na ito';
$string['nostudentsyet'] = 'Wala pang mag-aaral na naka-enrol sa kursong ito';
@@ -814,12 +856,14 @@
$string['numdays'] = '$a araw';
$string['numhours'] = '$a oras';
$string['numminutes'] = '$a minuto';
+$string['nummonths'] = '$a buwan';
$string['numseconds'] = '$a segundo';
$string['numviews'] = '$a tanaw';
$string['numweeks'] = '$a linggo';
$string['numwords'] = '$a salita';
$string['numyears'] = '$a taon';
$string['ok'] = 'OK';
+$string['oldpassword'] = 'Kasalukuyang Password';
$string['opentoguests'] = 'Papasukin ang bisita';
$string['optional'] = 'opsiyonal';
$string['order'] = 'Áyos';
@@ -835,6 +879,10 @@
$string['password'] = 'Password';
$string['passwordchanged'] = 'Binago na ang password';
$string['passwordconfirmchange'] = 'Kumpirmahin ang pagbabago ng password';
+$string['passwordextlink'] = 'Ibinigay ang sumusunod na link para makuha mo muli ang nawawala mong password. Ilalabas ka nito sa Moodle.';
+$string['passwordforgotten'] = 'Nakalimutang password';
+$string['passwordforgotteninstructions'] = 'Kailangan munang matagpuan sa database ng user ang mga detalye hinggil sa iyo. Pakipasok ang <strong>alinman sa dalawa</strong>, ang Moodle username mo o ang rehistrado mong email address sa angkop ng kahon. Hindi na kailangang ipasok pareho.';
+$string['passwordnohelp'] = 'Walang tulong para sa paghahanap ng nawawala mong password. Pakikontak ang administrador mo ng Moodle.';
$string['passwordrecovery'] = 'Oo, tulungan mo akong maglog-in';
$string['passwordsdiffer'] = 'Hindi nagtutugma ang mga password na ito';
$string['passwordsent'] = 'Naipadala na ang password';
@@ -849,6 +897,7 @@
$string['paymentsorry'] = 'Salamat po sa bayad ninyo! Kaya lamang hindi pa napoproseso nang lubos ang bayad mo, at hindi ka pa nakarehistro para makapasok sa kursong \"$a->fullname\". Balikan na lamang po ang kurso sa loob ng ilang segundo, nguni\'t kung patuloy kayong magkaproblema pakisabihan po ang $a->teacher o ang administrador ng site';
$string['paymentthanks'] = 'Salamat po sa bayad ninyo! Nakaenrol ka na ngayon sa kurso mong:<br />\"$a\"';
$string['people'] = 'Mga Tao';
+$string['periodending'] = 'Katapusan ng period ($a)';
$string['personalprofile'] = 'Pagkakakilanlan';
$string['phone'] = 'Telepono';
$string['phpinfo'] = 'Impo hinggil sa PHP';
@@ -863,6 +912,7 @@
$string['preferredlanguage'] = 'Ibig na wika';
$string['preferredtheme'] = 'Ibig na tema';
$string['preview'] = 'Silipin';
+$string['previewhtml'] = 'Silip na Format HTML';
$string['previeworchoose'] = 'Silipin o pumilì ng tema';
$string['previous'] = 'Nakaraan';
$string['profile'] = 'Pagkakakilanlan';
@@ -876,11 +926,12 @@
$string['readme'] = 'readme';
$string['recentactivity'] = 'Bagong Aktibidad';
$string['recentactivityreport'] = 'Buong ulat tungkol sa bagong aktibidad...';
+$string['recipientslist'] = 'Listahan ng mga tatanggap';
$string['recreatedcategory'] = 'Nalikha mulî ang kategoriyang $a';
$string['refreshingevents'] = 'Sinasariwa ang mga okasyon';
$string['registration'] = 'Pagpaparehistro sa Moodle';
$string['registrationcontact'] = 'Kontakin mula sa publiko';
-$string['registrationcontactno'] = 'Hindi, ayoko ng form ng kontak sa listahan ng site';
+$string['registrationcontactno'] = 'Hindi, ayokong magkaform na pangkontak sa listahan ng site';
$string['registrationcontactyes'] = 'Oo, magbigay ng form para makontak ako ng mga posibleng Moodler';
$string['registrationemail'] = 'Mga patalastas na email';
$string['registrationinfo'] = '<p>Sa pahinang ito mairerehistro mo ang iyong Moodle site sa moodle.org. Ang pagrerehistro ay libre.
@@ -891,12 +942,16 @@
$string['registrationno'] = 'Hindi, ayokong makatanggap ng email';
$string['registrationsend'] = 'Ipadala ang impormasyon sa pagpaparehistro sa moodle.org';
$string['registrationyes'] = 'Oo, pakipadalhan ako ng mga importaneng isyu';
+$string['reject'] = 'Tanggihan';
$string['removeadmin'] = 'Tanggalin ang admin';
$string['removecreator'] = 'Tanggalin ang tagalikha ng kurso';
$string['removestudent'] = 'Tanggalin ang mag-aaral';
$string['removeteacher'] = 'Tanggalin ang guro';
$string['rename'] = 'Palitan ang Pangalan';
$string['renamefileto'] = 'Palitan ang pangalan ng <b>$a</b> nang';
+$string['requestcourse'] = 'Humiling ng kurso';
+$string['requestedby'] = 'Hiniling ni';
+$string['requestreason'] = 'Dahilan sa paghiling ng kurso';
$string['required'] = 'Kinakailangan';
$string['requireskey'] = 'Kailangan ng susi sa pageenrol ng kursong ito';
$string['requirespayment'] = 'Kailangan ng bayad ng kursong ito para mapasok';
@@ -907,6 +962,7 @@
$string['restorecoursenow'] = 'Ibalik na ang kursong ito!';
$string['restorefinished'] = 'Matagumpay na nakumpleto ang pagbabalik';
$string['restoreto'] = 'Ibalik sa';
+$string['restrictmodules'] = 'Lilimitahan ba ang mga modyul na aktibidad?';
$string['returningtosite'] = 'Bumabalik ka ba sa site na ito?';
$string['revert'] = 'Ipanumbalik';
$string['role'] = 'Papel na gagampanan';
@@ -938,14 +994,17 @@
$string['secs'] = 'mga seg';
$string['section'] = 'Seksiyon';
$string['sections'] = 'Mga Seksiyon';
+$string['seealsostats'] = 'Tingnan din: istat';
$string['select'] = 'Pumilì';
$string['selectacountry'] = 'Pumilì ng bansâ';
+$string['selectall'] = 'Piliin lahat';
$string['selectednowmove'] = '$a file ang pinili para ilipat. Pumunta ngayon sa paglilipatan at pindutin ang \'Ilipat ang mga file dito\'';
$string['senddetails'] = 'Ipadala ang mga detalye tungkol sa akin sa pamamagitan ng email';
$string['separateandconnected'] = 'Magkahiwalay at Magkaugnay na paraan ng pag-unawa';
$string['serverlocaltime'] = 'Lokal na oras ng server';
$string['settings'] = 'Kaayusan';
$string['shortname'] = 'Maikling pangalan';
+$string['shortnamecollisionwarning'] = '[*] = Ang maikling pangalang ito ay ginagamit na ng isang kurso at kakailanganing baguhin bago mapahintulutan';
$string['shortnametaken'] = 'Ang maikling pangalan na ito ay ginagamit na sa iba pang kurso ($a)';
$string['shortsitename'] = 'Maikling pangalan ng site (hal. iisang salita)';
$string['show'] = 'Ipakita';
@@ -980,19 +1039,56 @@
$string['siteteachers'] = 'Mga guro ng site';
$string['size'] = 'Laki';
$string['sizeb'] = 'bytes';
-$string['sizegb'] = 'Gb';
-$string['sizekb'] = 'Kb';
-$string['sizemb'] = 'Mb';
+$string['sizegb'] = 'GB';
+$string['sizekb'] = 'KB';
+$string['sizemb'] = 'MB';
$string['skypeid'] = 'Skype ID';
$string['socialheadline'] = 'Tambayan - mga pinakabagong paksa';
$string['someallowguest'] = 'Maaaring may ilang kurso na nagpapapasok ng bisita';
$string['someerrorswerefound'] = 'Nawawala o mali ang ilang impormasyon. Tumingin sa ibaba para sa mga detalye.';
$string['sortby'] = 'Pagsunudsunurin alinsunod sa';
$string['specifyname'] = 'Kailangan mong maglagay ng pangalan.';
+$string['starpending'] = '([*] = kursong nakabimbin ang pahintulot)';
$string['startdate'] = 'Petsa ng umpisa ng kurso';
$string['startsignup'] = 'Lumikha ng bagong account';
$string['state'] = 'Probinsiya/Estado';
$string['statistics'] = 'Mga Estadistika';
+$string['stats'] = 'Mga Estadistika';
+$string['statslogins'] = 'Mga Paglog-in';
+$string['statsmodedetailed'] = 'Detalyadong (pang-user na) tanaw';
+$string['statsmodegeneral'] = 'Pangkalahatang tanaw';
+$string['statsnodata'] = 'Walang magagamit na datos para sa kombinasyon ng kurso at panahong iyan.';
+$string['statsnodatauser'] = 'Walang magagamit na datos para sa kombinasyon ng kurso, user at panahong iyan.';
+$string['statsreport1'] = 'Mga Paglog-in';
+$string['statsreport10'] = 'Aktibidad ng user';
+$string['statsreport2'] = 'Mga tanaw (guro at mag-aaral)';
+$string['statsreport3'] = 'Mga post (guro at mag-aaral)';
+$string['statsreport4'] = 'Lahat ng aktibidad (guro at mag-aaral)';
+$string['statsreport5'] = 'Lahat ng aktibidad ng mag-aaral (tanaw at post)';
+$string['statsreport6'] = 'Lahat ng aktibidad ng guro (tanaw at post)';
+$string['statsreport7'] = 'Aktibidad ng user (tanaw at post)';
+$string['statsreport8'] = 'Lahat ng aktibidad ng User';
+$string['statsreport9'] = 'Mga pag-login (site ng kurso)';
+$string['statsreportactivity'] = 'Lahat ng aktibidad (guro at mag-aaral)';
+$string['statsreportforuser'] = 'para kay';
+$string['statsreportlogins'] = 'Mga paglog-in';
+$string['statsreportreads'] = 'Mga Tanaw (guro at mag-aaral)';
+$string['statsreportstudentactivity'] = 'Lahat ng aktibidad ng mag-aaral (tanaw at post)';
+$string['statsreportteacheractivity'] = 'Lahat ng aktibidad ng guro (tanaw at post)';
+$string['statsreporttype'] = 'Urî ng Ulat';
+$string['statsreportwrites'] = 'Mga post (guro at mag-aaral)';
+$string['statsstudentactivity'] = 'Aktibidad ng mag-aaral';
+$string['statsstudentreads'] = 'Mga tanaw ng mag-aaral';
+$string['statsstudentwrites'] = 'Mga post ng mag-aaral';
+$string['statsteacheractivity'] = 'Aktibidad ng guro';
+$string['statsteacherreads'] = 'Mga tanaw ng guro';
+$string['statsteacherwrites'] = 'Mga post ng guro';
+$string['statstimeperiod'] = 'Panahon - pinakabago:';
+$string['statsuniquelogins'] = 'Kakatwang log-in';
+$string['statsuseractivity'] = 'Lahat ng aktibidad';
+$string['statsuserlogins'] = 'Mga paglog-in';
+$string['statsuserreads'] = 'Mga tanaw';
+$string['statsuserwrites'] = 'Mga post';
$string['status'] = 'Katayuan';
$string['strftimedate'] = '%%d %%B %%Y';
$string['strftimedateshort'] = '%%d %%B';
@@ -1009,6 +1105,8 @@
$string['studentnotallowed'] = 'Paumanhin, pero hindi ka maaaring pumasok s akursong ito bilang \'$a\'';
$string['students'] = 'Mga mag-aaral';
$string['studentsandteachers'] = 'Mga mag-aaral at guro';
+$string['studentviewoff'] = 'Patayin ang tanaw na pangmag-aaral';
+$string['studentviewon'] = 'Buhayin ang tanaw na pangmag-aaral';
$string['subcategories'] = 'Mga sub-kategoriya';
$string['success'] = 'Tagumpay';
$string['summary'] = 'Buod';
@@ -1024,7 +1122,7 @@
$string['theme'] = 'Tema';
$string['themes'] = 'Mga tema';
$string['themesaved'] = 'Nasave na ang bagong tema';
-$string['thischarset'] = 'UTF-8';
+$string['thischarset'] = 'iso-8859-15';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
$string['thislanguage'] = 'Tagalog';
$string['time'] = 'Oras';
@@ -1059,12 +1157,15 @@
$string['unlimited'] = 'Walang limitasyon';
$string['unpacking'] = 'Binubuklat ang $a';
$string['unsafepassword'] = 'Hindi ligtas ang password - mag-isip ng iba';
+$string['untilcomplete'] = 'Hanggang makumpleto';
$string['unusedaccounts'] = 'Ang mga account na hindi nagagamit nang mahigit sa $a araw ay awtomatikong tinatanggal';
$string['unzip'] = 'I-unzip';
$string['unzippingbackup'] = 'Ina-unzip ang backup';
$string['up'] = 'Pataas';
$string['update'] = 'Baguhin';
$string['updated'] = 'Binago ang $a';
+$string['updatemymoodleoff'] = 'Normal na mode';
+$string['updatemymoodleon'] = 'Iedit ang pahinang ito';
$string['updatemyprofile'] = 'Baguhin ang pagkakakilanlan';
$string['updatesevery'] = 'Nagbabago tuwing ika $a segundo';
$string['updatethis'] = 'Baguhin ang $a na ito';
@@ -1091,6 +1192,7 @@
$string['uploadthisfile'] = 'Iaplowd ang file na ito';
$string['uploadusers'] = 'Mag-aplowd ng mga user';
$string['usedinnplaces'] = 'Ginagamit sa mga $a na lugar';
+$string['usemessageform'] = 'o gamitin ang form sa ibaba upang makapagpadala ng mensahe sa piling mag-aaral';
$string['user'] = 'User';
$string['userconfirmed'] = 'Nakumpirma na ang $a';
$string['userdata'] = 'Datos ng user';
@@ -1099,7 +1201,9 @@
$string['userfiles'] = 'Mga file ng user';
$string['userlist'] = 'Listahan ng user';
$string['username'] = 'Username';
+$string['usernameemailmatch'] = 'Ang username at email address ay hindi tumutugma sa iisang user';
$string['usernameexists'] = 'May gumagamit na ng username na ito, pumili ng iba';
+$string['usernamenotfound'] = 'Hindi natagpuan ang username sa database';
$string['usernotconfirmed'] = 'Hindi makumpirma ang $a';
$string['userprofilefor'] = 'Pagkakakilanlan ng user na $a';
$string['users'] = 'Mga User';
@@ -1145,6 +1249,7 @@
$string['whattocallzip'] = 'Ano ang gusto mong itawag sa zip file?';
$string['withchosenfiles'] = 'Ang mga piniling file';
$string['withoutuserdata'] = 'walang datos ng user';
+$string['withselectedusers'] = 'Na may mga piniling user...';
$string['withuserdata'] = 'may datos ng user';
$string['wordforstudent'] = 'Ang salita mo para sa Mag-aaral';
$string['wordforstudenteg'] = 'hal. Mag-aaral, Kalahok atbp';
View
10 lang/tl_utf8/my.php
@@ -0,0 +1,10 @@
+<?PHP // $Id$
+ // my.php - created with Moodle 1.6 development (2005060201)
+
+
+$string['mymoodle'] = 'Aking moodle';
+$string['nocourses'] = 'Walang maipapakitang impormasyon ng kurso.';
+$string['pinblocks'] = 'Isaayos ang mga idinikit na block para sa aking moodle';
+$string['pinblocksexplan'] = 'Anumang kaayusan ng block na isaayos mo rito ay makikita (at dimaeedit) ng sinumang user ng moodle sa kanilang \'aking moodle\'na screen.';
+
+?>
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.