Permalink
Browse files

example for aon added

  • Loading branch information...
1 parent 53a07d2 commit 74ad68736cee673ba5910f1b8b40804d210c3dc7 koenr committed Oct 5, 2003
Showing with 12 additions and 2 deletions.
  1. +12 −2 lang/nl/help/quiz/import.html
@@ -7,7 +7,7 @@
Een aantal bestandsformaten worden ondersteund:
-<P><B>Missing Word formaat</B></P>
+<P><B>Gatentekst</B></P>
<UL>
<P>
Elk antwoord wordt gescheiden door een tilde (~). Het juiste antwoord wordt voorafgegaan door een gelijkheidsteken (=).
@@ -38,9 +38,19 @@
<P><B>AON</B></P>
<UL>
-<P>Dit is hetzelfde als het 'Missing Word' formaat, behalve dat alle 'korte antwoord' vragen per vier geconverteerd
+<P>Dit is hetzelfde als het 'Gatentekst' formaat, behalve dat alle 'korte antwoord' vragen per vier geconverteerd
zullen worden in koppel vragen</P>
<p>Het formaat is genoemd naar een organisatie die de ontwikkeling van testen gesponsord heeft.</p>
+<blockquote>
+1 m is gelijk aan ...<br>
+{<br>
+=100 cm;<br>
+~1 cm;<br>
+~10 cm;<br>
+~1000 cm;<br>
+}<br>
+</blockquote>
+
</UL>

0 comments on commit 74ad687

Please sign in to comment.