Permalink
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
1 parent 11c34ee commit 74f1999c8f2dc5099bcc88927e5801e513981cc3 carlesbellver committed Jul 22, 2004
@@ -0,0 +1,10 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_course_list.php - created with Moodle 1.4 development (2004060400)
+
+
+$string['allcourses'] = 'L\'administrador veu tots els cursos';
+$string['blockname'] = 'Llista de cursos';
+$string['configadminview'] = 'Configuració de la visualització de l\'administrador';
+$string['owncourses'] = 'L\'administrador veu els seus cursos';
+
+?>
@@ -1,7 +1,8 @@
<?PHP // $Id$
- // block_course_summary.php - created with Moodle 1.3 development (2004041800)
+ // block_course_summary.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
$string['blockname'] = 'Resum del curs';
+$string['siteinfo'] = 'Informació del lloc';
?>
View
@@ -0,0 +1,111 @@
+<?PHP // $Id$
+ // calendar.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+
+
+$string['april'] = 'abril';
+$string['august'] = 'agost';
+$string['calendar'] = 'Calendari';
+$string['calendarheading'] = 'Calendari $a';
+$string['clickhide'] = 'feu clic per ocultar';
+$string['clickshow'] = 'feu clic per mostrar';
+$string['confirmeventdelete'] = 'Esteu segur que voleu suprimir aquest esdeveniment?';
+$string['courseevents'] = 'Esdeveniments del curs';
+$string['dayview'] = 'Visualització del dia';
+$string['daywithnoevents'] = 'Aquest dia no té esdeveniments.';
+$string['december'] = 'desembre';
+$string['default'] = 'Per defecte';
+$string['deleteevent'] = 'Suprimeix esdeveniment';
+$string['detailedmonthview'] = 'Visualització detallada del mes';
+$string['durationminutes'] = 'Durada en minuts';
+$string['durationnone'] = 'Sense durada';
+$string['durationuntil'] = 'Fins';
+$string['editevent'] = 'S\'està editant l\'esdeveniment';
+$string['errorbeforecoursestart'] = 'No es pot definir l\'esdeveniment abans de la data d\'inici del curs';
+$string['errorinvaliddate'] = 'La data no és vàlida';
+$string['errorinvalidminutes'] = 'Especifiqueu la durada en minuts (entre 1 i 999).';
+$string['errorinvalidrepeats'] = 'Especifiqueu el nombre d\'esdeveniments (entre 1 i 999).';
+$string['errornodescription'] = 'La descripció és necessària';
+$string['errornoeventname'] = 'El nom és necessari';
+$string['eventdate'] = 'Data';
+$string['eventdescription'] = 'Descripció';
+$string['eventduration'] = 'Durada';
+$string['eventendtime'] = 'Final';
+$string['eventinstanttime'] = 'Hora';
+$string['eventkind'] = 'Tipus d\'esdeveniment';
+$string['eventname'] = 'Nom';
+$string['eventrepeat'] = 'Es repeteix';
+$string['eventsfor'] = 'Esdeveniments $a';
+$string['eventstarttime'] = 'Data d\'inici';
+$string['eventtime'] = 'Hora';
+$string['eventview'] = 'Informació sobre l\'esdeveniment';
+$string['expired'] = 'Ha vençut';
+$string['explain_lookahead'] = 'Aquesta preferència defineix el nombre (màxim) de dies que falten per a l\'esdeveniment per tal que es visualitzi com un esdeveniment pròxim. Si us plau teniu en compte que <strong>no es garanteix</strong> que es visualitzin tots els esdeveniments que comencen en aquest lapse; si n\'hi ha massa (més que la preferència \"Nombre màxim d\'esdeveniments pròxims\") aleshores els esdeveniments més llunyans no es mostraran.';
+$string['explain_maxevents'] = 'Aquesta preferència defineix el nombre màxim d\'esdeveniments pròxims que es pot visualitzar. Si trieu aquí un nombre gran, és possible que la visualització dels esdeveniments pròxims ocupi molt d\'espai de pantalla.';
+$string['explain_startwday'] = 'Aquesta preferència configura el mode de visualització de tots els calendaris mensuals. Useu-la per visualitzar-los al vostre gust.';
+$string['explain_timeformat'] = 'Podeu triar de veure l\'hora en format de 12 o 24 hores. Si trieu \"per defecte\", aleshores el format es determinarà automàticament segons les convencions de l\'idioma del lloc.';
+$string['february'] = 'febrer';
+$string['fri'] = 'dv';
+$string['friday'] = 'divendres';
+$string['globalevents'] = 'Esdeveniments globals';
+$string['gotocalendar'] = 'Vés al calendari';
+$string['groupevents'] = 'Esdeveniments de grup';
+$string['hidden'] = 'ocult';
+$string['january'] = 'gener';
+$string['july'] = 'juliol';
+$string['june'] = 'juny';
+$string['manyevents'] = '$a esdeveniments';
+$string['march'] = 'març';
+$string['may'] = 'maig';
+$string['mon'] = 'dl';
+$string['monday'] = 'dilluns';
+$string['monthlyview'] = 'Visualització del mes';
+$string['newevent'] = 'Nou esdeveniment';
+$string['noupcomingevents'] = 'No hi ha esdeveniments pròxims.';
+$string['november'] = 'novembre';
+$string['october'] = 'octubre';
+$string['oneevent'] = 'un esdeveniment';
+$string['pref_lookahead'] = 'Esdeveniments pròxims';
+$string['pref_maxevents'] = 'Nombre màxim d\'esdeveniments pròxims';
+$string['pref_startwday'] = 'Primer dia de la setmana';
+$string['pref_timeformat'] = 'Format de visualització de l\'hora';
+$string['preferences'] = 'Preferències';
+$string['preferences_available'] = 'Preferències personals';
+$string['repeatnone'] = 'No es repeteix';
+$string['repeatweeksl'] = 'Es repeteix cada setmana, crea ara';
+$string['repeatweeksr'] = 'esdeveniments';
+$string['sat'] = 'ds';
+$string['saturday'] = 'dissabte';
+$string['september'] = 'setembre';
+$string['shown'] = 'mostrat';
+$string['spanningevents'] = 'Esdeveniments en marxa';
+$string['sun'] = 'dg';
+$string['sunday'] = 'diumenge';
+$string['thu'] = 'dj';
+$string['thursday'] = 'dijous';
+$string['timeformat_12'] = '12 hores (am/pm)';
+$string['timeformat_24'] = '24 hores';
+$string['today'] = 'Avui';
+$string['tomorrow'] = 'Demà';
+$string['tt_deleteevent'] = 'Suprimeix esdeveniment';
+$string['tt_editevent'] = 'Edita esdeveniment';
+$string['tt_hidecourse'] = 'S\'estan mostrant els esdeveniments del curs (feu clic per ocultar)';
+$string['tt_hideglobal'] = 'S\'estan mostrant els esdeveniments globals (feu clic per ocultar)';
+$string['tt_hidegroups'] = 'S\'estan mostrant els esdeveniments de grup (feu clic per ocultar)';
+$string['tt_hideuser'] = 'S\'estan mostrant els esdeveniments de l\'usuari (feu clic per ocultar)';
+$string['tt_showcourse'] = 'Els esdeveniments del curs estan ocults (feu clic per mostrar)';
+$string['tt_showglobal'] = 'Els esdeveniments globals estan ocults (feu clic per mostrar)';
+$string['tt_showgroups'] = 'Els esdeveniments de grup estan ocults (feu clic per mostrar)';
+$string['tt_showuser'] = 'Els esdeveniments de l\'usuari estan ocults (feu clic per mostrar)';
+$string['tue'] = 'dt';
+$string['tuesday'] = 'dimarts';
+$string['typecourse'] = 'Esdeveniment del curs';
+$string['typegroup'] = 'Esdeveniment de grup';
+$string['typesite'] = 'Esdeveniment del lloc';
+$string['typeuser'] = 'Esdeveniment de l\'usuari';
+$string['upcomingevents'] = 'Esdeveniments pròxims';
+$string['userevents'] = 'Esdeveniments de l\'usuari';
+$string['wed'] = 'dc';
+$string['wednesday'] = 'dimecres';
+$string['yesterday'] = 'Ahir';
+
+?>
@@ -0,0 +1,5 @@
+<?php
+$string['enrolname'] = "Fitxer de text";
+$string['filelockedmailsubject'] = "Error important: fitxer d'inscripcions";
+$string['filelockedmail'] = "El procés del cron no pot suprimir el fitxer de text que esteu utilitzant per a les inscripcions (\$a). Generalment això és degut a un error de permisos. Corregiu els permisos per tal que Moodle pugui suprimir el fitxer, o si no es podria tornar a processar repetidament.";
+?>
@@ -0,0 +1,6 @@
+<?php
+
+$string['enrolname'] = "Intern";
+
+?>
+
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // glossary.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+ // glossary.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
$string['addcomment'] = 'Afegeix un comentari';
@@ -100,6 +100,7 @@
$string['fillfields'] = 'El concepte i la definició són camps obligatoris.';
$string['filtername'] = 'Enllaços automàtics al glossari';
$string['fullmatch'] = 'Enllaça només paraules completes';
+$string['globalglossary'] = 'Glossari global';
$string['glossaryleveldefaultsettings'] = 'Paràmetres per defecte al nivell de glossari';
$string['glossarytype'] = 'Tipus de glossari';
$string['glosssaryexported'] = 'S\'ha exportat el glossari.';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // quiz.php - created with Moodle 1.4 development (2004062600)
+ // quiz.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
$string['acceptederror'] = 'Error acceptat';
@@ -8,7 +8,7 @@
$string['addquestionstoquiz'] = 'Afegeix preguntes al qüestionari actual';
$string['addselectedtoquiz'] = 'Afegeix la selecció al qüestionari';
$string['aiken'] = 'Format Aiken';
-$string['allowreview'] = 'Permeteu la revisió';
+$string['allowreview'] = 'Permet la revisió';
$string['alreadysubmitted'] = 'Sembla que ja heu tramès aquest intent';
$string['alwaysavailable'] = 'Disponible sempre';
$string['answer'] = 'Resposta';
@@ -77,6 +77,7 @@
$string['errorsdetected'] = 'S\'ha(n) detectat $a error(s)';
$string['exportfilename'] = 'quiz';
$string['exportname'] = 'Nom del fitxer';
+$string['exportnameformat'] = '%%Y%%m%%d-%%H%%M';
$string['exportquestions'] = 'Exporta preguntes en un fitxer';
$string['false'] = 'Fals';
$string['feedback'] = 'Retroacció';
@@ -128,6 +129,7 @@
Voleu tornar enrere i arreglar aquesta pregunta?';
$string['numerical'] = 'Numèrica';
$string['paragraphquestion'] = 'Tipus de pregunta no compatible: pregunta de paràgraf a la línia $a. Aquesta pregunta s\'ha ignorat.';
+$string['passworderror'] = 'La contrasenya és incorrecta';
$string['percentcorrect'] = 'El percentatge és correcte';
$string['publish'] = 'Publica';
$string['publishedit'] = 'Heu de tenir permisos en el curs per afegir o editar preguntes d\'aquesta categoria';
@@ -166,6 +168,9 @@
$string['reportoverview'] = 'Visió de conjunt';
$string['reportregrade'] = 'S\'han recalculat les qualificacions';
$string['reportsimplestat'] = 'Estadística simple';
+$string['requirepassword'] = 'Demana contrasenya';
+$string['requirepasswordmessage'] = 'Per realitzar aquest qüestionari heu de saber la contrasenya';
+$string['requiresubnet'] = 'Restringeix adreces';
$string['review'] = 'Revisió';
$string['save'] = 'Desa';
$string['savegrades'] = 'Desa les qualificacions';
@@ -181,6 +186,7 @@
$string['showfeedback'] = 'Voleu mostrar la retroacció al final?';
$string['shuffleanswers'] = 'Barreja respostes';
$string['shufflequestions'] = 'Barreja preguntes';
+$string['subneterror'] = 'Aquest qüestionari ha estat bloquejat i només és accessible des de certes ubicacions. A hores d\'ara el vostre ordinador no és un dels que han estat autoritzats.';
$string['time'] = 'Temps';
$string['timecompleted'] = 'Completat';
$string['timeleft'] = 'Temps restant';
View
@@ -1,12 +1,12 @@
<?PHP // $Id$
- // scorm.php - created with Moodle 1.4 development (2004062600)
+ // scorm.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
$string['autocontinue'] = 'Continuació automàtica';
$string['browse'] = 'Explora';
$string['browsed'] = 'Explorat';
$string['browsemode'] = 'Mode d\'exploració';
-$string['chooseapacket'] = 'Tria o actualitza un paquet SCORM';
+$string['chooseapacket'] = 'Trieu o actualitzeu un paquet SCORM';
$string['completed'] = 'Completat';
$string['coursepacket'] = 'Paquet de curs';
$string['coursestruct'] = 'Estructura del curs';

0 comments on commit 74f1999

Please sign in to comment.