Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20061105)

  • Loading branch information...
commit 74fe60674c5815f089de58c85717c9d5b0efbeaa 1 parent e8e0562
moodler authored
View
2  install/lang/ja_utf8/installer.php
@@ -44,7 +44,7 @@
<b>ユーザ名:</b> インストーラーにより「root」に修正されました。<br />
<b>パスワード:</b> あなたのデータベースパスワードです。<br />
<b>テーブル接頭辞:</b> すべてのテーブル名に使用される任意の接頭辞です。';
-$string['databasesettingshead'] = 'ほとんどのMoodleデータが保存されるデータベース設定を行います。このデータベースは、アクセスするためのユーザ名およびパスワードと共にすでに作成されている必要があります';
+$string['databasesettingshead'] = 'ほとんどのMoodleデータが保存されるデータベース設定を行います。このデータベースは、アクセスするためのユーザ名およびパスワードとともにすでに作成されている必要があります';
$string['databasesettingssub'] = '<b>タイプ:</b> mysql または postgres7<br />
<b>ホスト:</b> 例 localhost または db.isp.com<br />
<b>データベース名:</b> 例 moodle<br />
View
9 install/lang/nl_utf8/installer.php
@@ -50,7 +50,13 @@
<b>Gebruiker:</b> de gebruikersnaam voor jouw database<br />
<b>Wachtwoord:</b> het wachtwoord voor je databank<br />
<b>Tabelvoorvoegsel:</b> een voorvoegsel dat je wil gebruiken voor alle tabelnamen';
-$string['databasesettingssub_mssql'] = '<b>Type:</b> SQL*Server<br />
+$string['databasesettingssub_mssql'] = '<b>Type:</b> SQL*Server (geen UTF-8)<b><font color=\"red\">Experimenteel! (niet voor gebruik op productiemachine)</font></b><br />
+<b>Host:</b> vb localhost of db.isp.com<br />
+<b>Naam:</b> database naam, vb moodle<br />
+<b>Gebruiker:</b> de gebruikersnaam voor jouw database<br />
+<b>Wachtwoord:</b> het wachtwoord voor je databank<br />
+<b>Tabelvoorvoegsel:</b>voorvoegsel voor alle tabelnamen (verplicht)';
+$string['databasesettingssub_mssql_n'] = '<b>Type:</b> SQL*Server (UTF-8 ingeschakeld)<br />
<b>Host:</b> vb localhost of db.isp.com<br />
<b>Naam:</b> database naam, vb moodle<br />
<b>Gebruiker:</b> de gebruikersnaam voor jouw database<br />
@@ -158,6 +164,7 @@
$string['missingrequiredfield'] = 'Vereist veld ontbreekt';
$string['moodledocslink'] = 'Hulp uit Moodle Docs voor deze pagina';
$string['mssql'] = 'SQL*Server (mssql)';
+$string['mssql_n'] = 'SQL*Server met UTF-8 ingeschakeld (mssql_n)';
$string['mssqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP is niet juist geconfigureerd met de MSSQL-extentie en kan niet communiceren met SQL*Server. Controleer je php.ini-bestand of hercompileer PHP';
$string['mysql'] = 'MySQL (mysql)';
$string['mysql416bypassed'] = 'Als je site echter UITSLUITEND iso-8859-1 (latin) talen gebruikt, dan kun je MySQL 4.1.12 (of hoger) blijven gebruiken.';

0 comments on commit 74fe606

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.