Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

Moodle 1.5.2

  • Loading branch information...
commit 7505cd1cd2afc65f6f90c91cf85a1e7e48b22921 1 parent b12e186
adamtpaw authored
View
3  lang/pl/help/assignment/commentinline.html
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align="center"><b>Linia komentarza</b></p>
+
+<p> Gdy opcja zostanie wybrana, orginalne zadanie zostanie przekopiowane do zwrotnego komentarza podczas oceniania, ułatwi to korektę zadania poprzez mozliwość wstawiania komentarzy w ryginalnym tekście (używając np innego koloru) lub jego edycje.</p>
View
6 lang/pl/help/assignment/emailteachers.html
@@ -0,0 +1,6 @@
+<p align="center"><b>E-mail powiadamiający prowadzącego</b></p>
+
+<p> Jeżeli opcja zostanie wybrana, to prowadzący zostanie powiadomiony e-mailem gdy student doda lub zmodyfikuje zadanie. </p>
+
+<p>Prowadzący ustala przy których zadaniach chce być powiadamiany. Tak więc, na przykład, jeżeli kurs używa oddzielnych grupa, i prowadzący nie prowadzi wszystkich grup, to może wybrać od których grup chce otrzymywać powiadomienie.</p>
+<p>Przy aktywnościach off-line, oczywiście mail nie jest wysyłany.</p>
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.