Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20071118)

  • Loading branch information...
1 parent 0b0f2f8 commit 75212509672ea3fe9ef989702951b2f2c9572627 moodler committed Nov 18, 2007
Showing with 17 additions and 0 deletions.
  1. +17 −0 install/lang/et_utf8/installer.php
@@ -28,6 +28,12 @@
$string['curlrecommended']='Fakultatiivse Curl teegi installeerimine on väga soovitatav, millega võimaldatakse Moodle võrgunduse funktsionaalsus.';
$string['customcheck']='Muud kontrollid';
$string['database']='Andmebaas';
+$string['databasecreationsettingssub']='<b>Tüüp:</b> määratud "mysql" paigaldaja poolt<br />
+ <b>Host:</b> määratud "localhost" paigaldaja poolt<br />
+ <b>Nimi:</b> andmebaasi nimi, nt. moodle<br />
+ <b>User:</b> määratud "root" paigaldaja poolt<br />
+ <b>Parool:</b> Sinu andmebaasi parool<br />
+ <b>Tabelite prefiks:</b> fakultatiivne prefiks kasutamaks tabeli nimetes';
$string['databasesettingshead']='Nüüd on vaja seadistada andmebaas, kus enamus Moodle andmeid hakatakse hoidma. See andmebaas peab olema eelnevalt loodud ning ka konto, millel ligipääs antud andmebaasile.';
$string['databasesettingssub']='<b>Tüüp:</b> mysql või postgres7<br />
<b>Host:</b> näiteks localhost või db.isp.com<br />
@@ -80,6 +86,8 @@
$string['dirroot']='Moodle kataloog';
$string['dirrooterror']='Moodle kataloogi seadistus näib olevat vigane - me ei suuda sealt leida Moodle installatsiooni. Allpool olev väärtus on nullitud.';
$string['download']='Lae alla';
+$string['downloadlanguagebutton']='Tõmba alla &quot;$a&quot; keelepakett';
+$string['downloadlanguagehead']='Tõmba alla keelepakett';
$string['environmenterrortodo']='Sa pead lahendama kõik keskkonna probleemid (vead), mis leiti ülal, et hakata installeerima vastavat Moodle versiooni!';
$string['environmenthead']='Keskkonna kontrollimine...';
$string['environmentrecommendcustomcheck']='kui see test ebaõnnestub, siis see võib saada potentsiaalseks probleemiks';
@@ -101,6 +109,8 @@
$string['info']='Informatsioon';
$string['installation']='Installeerimine';
$string['invalidmd5']='Vigane md5';
+$string['langdownloaderror']='Kahjuks keelt "$a" ei paigaldatud. Paigaldamine jätkub inglise keeles.';
+$string['langdownloadok']='Keel "$a" paigaldati edukalt. Paigaldamisprotsess jätkub selles keeles.';
$string['language']='Keel';
$string['magicquotesruntime']='Magic Quotes talitlusaeg';
$string['magicquotesruntimeerror']='See peaks olema välja lülitatud';
@@ -120,15 +130,20 @@
$string['moodledocslink']='Moodle dokumendid käesoleva lehe kohta';
$string['mssql']='SQL*Server (mssql)';
$string['mssql_n']='SQL*Server UTF-8 toetusega (mssql_n)';
+$string['mssqlextensionisnotpresentinphp']='PHP laiendus MSSQL ei ole korralikult seadistatud, mistõttu ei saa ühenduda SQL*Server\'iga. Palun kontrolli oma php.ini faili või kompileeri PHP uuesti.';
$string['mysql']='MySQL (mysql)';
$string['mysqlextensionisnotpresentinphp']='PHP ei ole MySQL laiendiga õigesti konfigureeritud, seega ei saa ta MySQL\'ga suhelda. Palun kontrolli oma php.ini faili või kompileeri PHP uuesti.';
$string['name']='Nimi';
$string['next']='Järgmine';
$string['oci8po']='Oracle (oci8po)';
+$string['ociextensionisnotpresentinphp']='PHP laiendus OCI8 ei ole korralikult seadistatud, mistõttu ei saa ühenduda Oracle\'ga. Palun kontrolli oma php.ini faili või kompileeri PHP uuesti.';
+$string['odbc_mssql']='SQL*Server üle ODBC (odbc_mssql)';
+$string['odbcextensionisnotpresentinphp']='PHP laiendus ODBC ei ole korralikult seadistatud, mistõttu ei saa ühenduda SQL*Server\'iga. Palun kontrolli oma php.ini faili või kompileeri PHP uuesti.';
$string['ok']='OK';
$string['opensslrecommended']='Fakultatiivse OpenSSL teegi installeerimine on väga soovitatav, millega võimaldatakse Moodle võrgunduse funktsionaalsus.';
$string['pass']='Korras';
$string['password']='Salasõna';
+$string['pgsqlextensionisnotpresentinphp']='PHP laiendus PGSQL ei ole korralikult seadistatud, mistõttu ei saa ühenduda PostgreSQL\'iga. Palun kontrolli oma php.ini faili või kompileeri PHP uuesti.';
$string['php50restricted']='PHP 5.0.x omab mitmeid probleeme. Palun uuenda 5.1.x või lase tagasi 4.3.x or 4.4.x PHP versioonile';
$string['phpversion']='PHP versioon';
$string['phpversionerror']='PHP versioon peab olema vähemalt 4.1.0';
@@ -143,13 +158,15 @@
$string['serverchecks']='Serveri kontrollid';
$string['sessionautostart']='Sessioonide automaatne algatamine';
$string['sessionautostarterror']='See peaks olema välja lülitatud';
+$string['skipdbencodingtest']='Jäta vahele andmebaasi kodeeringu test';
$string['status']='Staatus';
$string['thischarset'] = 'UTF-8';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
$string['thislanguage'] = 'Eesti';
$string['unicoderecommended']='Soovitatav on kõikide andmete salvestamine UTF-8\'s (unicode). Uued paigaldamised peaksid olema tehtud andmebaasi, mille vaikimisi kodeering on Unicode. Kui uuendada, siis peaksid teostama UTF-8\'sse üleviimise protsessi (vaata Admin lehte).';
$string['user']='Kasutaja';
$string['welcomep10']='\$a->installername (\$a->installerversion)';
+$string['welcomep70']='Vajuta \"Järgmine\" nuppu all jätkamaks <strong>Moodle</strong> paigaldamisega.';
$string['wrongdestpath']='Vale sihtkoha rada.';
$string['wrongzipfilename']='Vale ZIP failinimi.';
$string['wwwroot']='Veebiaadress';

0 comments on commit 7521250

Please sign in to comment.