Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20100603)

  • Loading branch information...
moodler committed Jun 3, 2010
1 parent 29dc9ed commit 75d51a164a86eb5f3914925242c04b3edb0135ff
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 install/lang/sk_utf8/installer.php
@@ -205,7 +205,7 @@
$string['mssqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP nebolo správne nakonfigurované s MSSQL rozšírením, a tak nemôže komunikovať s SQL*Server. Prosím, skontrolujte si Váš php.ini súbor alebo znovu vytvorte PHP.';
$string['mssql_n'] = 'SQL*Server s UTF-8 podporou (mssql_n)';
$string['mysql'] = 'MySQL (mysql)';
-$string['mysql416bypassed'] = 'Ak ale vo vašej inštalácii Moodle používate IBA jazyky založené na latinke (iso-8859-1), môžete aj ďalej používať súčasne nainštalovanú verziu MySQL 4.1.12 (alebo vyšší).';
+$string['mysql416bypassed'] = 'Ak ale vo vašej inštalácii Moodle používate IBA jazyky založené na latinke (iso-8859-1), môžete aj ďalej používať súčasne nainštalovanú verziu MySQL 4.1.12 (alebo vyššiu).';
$string['mysql416required'] = 'Minimálnou verziou potrebnou pre Moodle 1.6 -- a pre neskorší bezpečný prevod všetkých údajov do UTF-8 -- je MySQL 4.1.16.';
$string['mysqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP nebolo správne nakonfigurované s MySQL rozšírením, a tak nemôže komunikovať s MySQL. Prosím, skontrolujte si Váš php.ini súbor alebo znovu vytvorte PHP.';
$string['mysqli'] = 'Vylepšené MySQL (mysqli)';

0 comments on commit 75d51a1

Please sign in to comment.