Permalink
Browse files

Two more missing strings translated

  • Loading branch information...
1 parent 0fbd1d3 commit 7625591b3ba8d31d28d76ef6c7cb772e2429079d hansdezwart committed Aug 27, 2003
Showing with 2 additions and 0 deletions.
  1. +2 −0 lang/nl/moodle.php
View
@@ -134,6 +134,7 @@
$string['configslasharguments'] = "Bestanden (plaatjes, uploads en dergelijke) worden via een script aangeleverd dat gebruik maakt van 'slash arguments' (hier de tweede optie). Deze methode zorgt ervoor dat bestanden makkelijker in web browsers, proxy servers en dergelijke kunnen worden gecached. Helaas staan sommige PHP servers deze methode niet toe. Dus kies de eerste optie als je problemen hebt met het bekijken van geuploade bestanden of plaatjes (bijvoorbeeld plaatjes van gebruikers).";
$string['configsmtphosts'] = "Geef de volledige naam van één of meerdere lokale SMTP servers die Moodle moet gebruiken om mail te versturen (bijvoorbeeld: 'mail.a.com' of 'mail.a.com;mail.b.com'). Als je dit leeg laat gebruikt Moodle de standaard PHP methode voor het versturen van mail.";
$string['configsmtpuser'] = "Als je hierboven een SMTP server hebt ingevuld en deze server authenticatie nodig heeft, vul hier dan de gebruikersnaam en het wachtwoord in.";
+$string['configteacherassignteachers'] = "Zouden gewone docenten in staat moeten zijn om andere docenten aan te wijzen binnen de vakken die zij doceren? Als je dit op 'nee' zet, dan kunnen alleen vak-aanmakers en beheerders docenten aanwijzen.";
$string['configunzip'] = "Geef de locatie van je UNZIP programma (alleen voor UNIX). Dit is nodig om ZIP archieven op de server uit te pakken.";
$string['configuration'] = "Configuratie";
$string['configvariables'] = "Configureer variabelen";
@@ -575,6 +576,7 @@
$string['people'] = "Mensen";
$string['personalprofile'] = "Persoonlijke profiel";
$string['phone'] = "Telefoon";
+$string['phpinfo'] = "PHP info";
$string['popupwindow'] = "Open het bestand in een nieuw venster";
$string['potentialadmins'] = "Mogelijke beheerders";
$string['potentialcreators'] = "Mogelijke vak-aanmakers";

0 comments on commit 7625591

Please sign in to comment.