Permalink
Browse files

rename module in Thai and mostly rephrasing

 • Loading branch information...
1 parent a9de024 commit 7627d0b94e527dcaa80592f3b7324d07177d628c minkowski committed Jun 6, 2004
Showing with 2,550 additions and 188 deletions.
 1. +2 −2 lang/th/README
 2. +5 −4 lang/th/editor.php
 3. +9 −5 lang/th/error.php
 4. +61 −61 lang/th/exercise.php
 5. +7 −1 lang/th/forum.php
 6. +12 −8 lang/th/glossary.php
 7. +5 −0 lang/th/help/assignment/index.html
 8. +7 −0 lang/th/help/assignment/mods.html
 9. +8 −0 lang/th/help/attendance/autoattend.html
 10. +5 −0 lang/th/help/attendance/choosedays.html
 11. +6 −0 lang/th/help/attendance/dynsection.html
 12. +6 −0 lang/th/help/attendance/grade.html
 13. +6 −0 lang/th/help/attendance/hours.html
 14. +5 −0 lang/th/help/attendance/maxgrade.html
 15. +5 −0 lang/th/help/attendance/mods.html
 16. +26 −0 lang/th/help/chat/chatting.html
 17. +4 −0 lang/th/help/chat/index.html
 18. +9 −0 lang/th/help/chat/mods.html
 19. +4 −0 lang/th/help/choice/index.html
 20. +7 −0 lang/th/help/choice/mods.html
 21. +9 −0 lang/th/help/dialogue/addsubject.html
 22. +13 −0 lang/th/help/dialogue/closedialogue.html
 23. +7 −0 lang/th/help/dialogue/deleteafter.html
 24. +17 −0 lang/th/help/dialogue/dialoguetype.html
 25. +20 −0 lang/th/help/dialogue/info.html
 26. +7 −0 lang/th/help/dialogue/maildefault.html
 27. +8 −0 lang/th/help/dialogue/mods.html
 28. +10 −0 lang/th/help/dialogue/multiple.html
 29. +13 −0 lang/th/help/dialogue/sendmail.html
 30. +18 −0 lang/th/help/dialogue/writing.html
 31. +42 −0 lang/th/help/exercise/administration.html
 32. +65 −0 lang/th/help/exercise/elements.html
 33. +12 −0 lang/th/help/exercise/finalgrades.html
 34. +8 −0 lang/th/help/exercise/grade.html
 35. +40 −0 lang/th/help/exercise/grading.html
 36. +15 −0 lang/th/help/exercise/gradinggrade.html
 37. +78 −0 lang/th/help/exercise/gradingstrategy.html
 38. +86 −0 lang/th/help/exercise/managing.html
 39. +13 −0 lang/th/help/exercise/mods.html
 40. +88 −0 lang/th/help/exercise/moreinfo.html
 41. +20 −0 lang/th/help/exercise/nelements.html
 42. +10 −0 lang/th/help/exercise/specimen.html
 43. +12 −0 lang/th/help/exercise/submissionofdescriptions.html
 44. +11 −0 lang/th/help/exercise/takeownership.html
 45. +9 −0 lang/th/help/exercise/usemax.html
 46. +9 −0 lang/th/help/forum/index.html
 47. +8 −0 lang/th/help/forum/maxattachmentsize.html
 48. +8 −0 lang/th/help/forum/mods.html
 49. +8 −0 lang/th/help/forum/rssarticles.html
 50. +14 −0 lang/th/help/forum/rsstype.html
 51. +6 −0 lang/th/help/glossary/aliases.html
 52. +6 −0 lang/th/help/glossary/allowcomments.html
 53. +5 −0 lang/th/help/glossary/allowduplicatedentries.html
 54. +8 −0 lang/th/help/glossary/casesensitive.html
 55. +4 −0 lang/th/help/glossary/defaultapproval.html
 56. +4 −0 lang/th/help/glossary/description.html
 57. +7 −0 lang/th/help/glossary/destination.html
 58. +28 −0 lang/th/help/glossary/displayformat.html
 59. +5 −0 lang/th/help/glossary/entbypage.html
 60. +3 −0 lang/th/help/glossary/filetoimport.html
 61. +6 −0 lang/th/help/glossary/fullmatch.html
 62. +9 −0 lang/th/help/glossary/globalglossary.html
 63. +3 −0 lang/th/help/glossary/importcategories.html
 64. +31 −0 lang/th/help/glossary/index.html
 65. +5 −0 lang/th/help/glossary/linkcategory.html
 66. +7 −0 lang/th/help/glossary/mainglossary.html
 67. +7 −0 lang/th/help/glossary/mods.html
 68. +8 −0 lang/th/help/glossary/rssarticles.html
 69. +14 −0 lang/th/help/glossary/rsstype.html
 70. +9 −0 lang/th/help/glossary/shows.html
 71. +7 −0 lang/th/help/glossary/studentcanpost.html
 72. +10 −0 lang/th/help/glossary/usedynalink.html
 73. +1 −0 lang/th/help/journal/index.html
 74. +10 −0 lang/th/help/journal/mods.html
 75. +6 −0 lang/th/help/label/mods.html
 76. +7 −0 lang/th/help/lesson/grade.html
 77. +9 −0 lang/th/help/lesson/handlingofretakes.html
 78. +111 −0 lang/th/help/lesson/import.html
 79. +13 −0 lang/th/help/lesson/jumpto.html
 80. +14 −0 lang/th/help/lesson/maxanswers.html
 81. +23 −0 lang/th/help/lesson/maxattempts.html
 82. +10 −0 lang/th/help/lesson/maxpages.html
 83. +31 −0 lang/th/help/lesson/minquestions.html
 84. +11 −0 lang/th/help/lesson/mods.html
 85. +22 −0 lang/th/help/lesson/nextpageaction.html
 86. +99 −0 lang/th/help/lesson/overview.html
 87. +24 −0 lang/th/help/lesson/questionoption.html
 88. +119 −0 lang/th/help/lesson/questiontypes.html
 89. +19 −0 lang/th/help/lesson/retake.html
 90. +44 −0 lang/th/help/lesson/useeditor.html
 91. +7 −0 lang/th/help/quiz/description.html
 92. +10 −0 lang/th/help/quiz/discrimination.html
 93. +24 −0 lang/th/help/quiz/formataiken.html
 94. +3 −0 lang/th/help/quiz/formatblackboard.html
 95. +83 −0 lang/th/help/quiz/formatctm.html
 96. +3 −0 lang/th/help/quiz/formatcustom.html
 97. +213 −0 lang/th/help/quiz/formatgift.html
 98. +3 −0 lang/th/help/quiz/formatmissingword.html
 99. +62 −0 lang/th/help/quiz/formatwebct.html
 100. +33 −0 lang/th/help/quiz/index.html
 101. +11 −0 lang/th/help/quiz/mods.html
 102. +44 −0 lang/th/help/quiz/multianswer.html
 103. +16 −0 lang/th/help/quiz/numerical.html
 104. +5 −0 lang/th/help/quiz/repeatattempts.html
 105. +7 −0 lang/th/help/resource/index.html
 106. +8 −0 lang/th/help/resource/mods.html
 107. +17 −0 lang/th/help/resource/program.html
 108. +5 −0 lang/th/help/survey/index.html
 109. +8 −0 lang/th/help/survey/mods.html
 110. +25 −0 lang/th/help/workshop/analysisofassessments.html
 111. +13 −0 lang/th/help/workshop/assessmentofexamples.html
 112. +12 −0 lang/th/help/workshop/gradingsubmissions.html
 113. +10 −0 lang/th/help/workshop/includeteachersgrade.html
 114. +31 −0 lang/th/help/workshop/index.html
 115. +13 −0 lang/th/help/workshop/leaguetable.html
 116. +9 −0 lang/th/help/workshop/mods.html
 117. +26 −0 lang/th/help/workshop/overallocation.html
 118. +28 −0 lang/th/help/workshop/submissionofexamples.html
 119. +11 −0 lang/th/help/workshop/ungradedassessments_student.html
 120. +18 −0 lang/th/help/workshop/ungradedassessments_teacher.html
 121. +36 −40 lang/th/journal.php
 122. +3 −3 lang/th/label.php
 123. +52 −6 lang/th/lesson.php
 124. +2 −2 lang/th/mediaplugin.php
 125. +18 −18 lang/th/moodle.php
 126. +29 −29 lang/th/quiz.php
 127. +3 −3 lang/th/webquest.php
 128. +7 −6 lang/th/workshop.php
View
@@ -1,4 +1,4 @@
-Files Update 6/06/2004 Rename modules and rephasing..
+Files Update 6/06/2004 Rename modules and rephasing.. for Moodle 1.3
-Thai Language by M.Minkowski ( Wim Singhanart) minkowski@ntlworld.com
+Thai Language by M.Minkowsk minkowski@ntlworld.com
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // editor.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // editor.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
$string['about'] = 'à¡ÕèÂǡѺà¤Ã×èͧÁ×Íá¡éä¢';
@@ -14,8 +14,8 @@
$string['bottom'] = '´éÒ¹ÅèÒ§';
$string['browse'] = 'Browse';
$string['cancel'] = '¡àÅÔ¡';
-$string['cellpadding'] = 'cell padding ';
-$string['cellspacing'] = 'cell spacing';
+$string['cellpadding'] = '¢Íà«ÅÅì';
+$string['cellspacing'] = 'ªèͧÇèÒ§ÃÐËÇèÒ§à«ÅÅì';
$string['choosechar'] = 'àÅ×Í¡µÑÇ˹ѧÊ×Í';
$string['chooseicon'] = 'àÅ×Í¡äͤ͹ÀÒ¾·Õèµéͧ¡ÒÃá·Ã¡';
$string['close'] = '»Ô´';
@@ -73,6 +73,7 @@
$string['preview'] = 'preview';
$string['properties'] = '¤Ø³ÊÁºÑµÔ';
$string['redo'] = '¡àÅÔ¡·Ó«éÓ';
+$string['removelink'] = 'źÅÔ駤ìÍÍ¡';
$string['rename'] = 'à»ÅÕ蹪×èÍ';
$string['right'] = '¢ÇÒ';
$string['rows'] = 'á¶Ç';
@@ -94,6 +95,6 @@
$string['upload'] = 'ÍѾâËÅ´';
$string['vertical'] = 'á¹ÇµÑé§';
$string['width'] = '¡ÇéÒ§';
-$string['zip'] = '«Ô»';
+$string['zip'] = 'zip';
?>
View
@@ -1,15 +1,19 @@
<?PHP // $Id$
- // error.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // error.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+$string['coursegroupunknown'] = 'äÁèä´é¡Ó˹´ÃÒÂÇÔªÒ·Õèà¡ÕèÂÇ¢é͡Ѻ¡Ñº¡ÅØèÁ $a';
$string['erroronline'] = 'ºÃ÷Ѵ·Õè $a ¼Ô´¾ÅÒ´';
$string['fieldrequired'] = '¤Ø³µéͧãÊè $a';
+$string['groupalready'] = '¼ÙéãªéÍÂÙè¡ÅØèÁ $a ÍÂÙèáÅéÇ';
+$string['groupunknown'] = '¡ÅØèÁ $a äÁèà¡ÕèÂÇ¢éͧ¡Ñº¤ÍÃìÊ·Õè¤Ø³àÅ×Í¡';
$string['invalidfieldname'] = 'ª×èÍ $a äÁè¶Ù¡µéͧ';
$string['missingfield'] = '¢éÍÁÙÅ $a ËÒÂä»';
$string['modulerequirementsnotmet'] = 'âÁ´ÙÅ \"$a->modulename\" ($a->moduleversion) ÂѧäÁèÁÕ¡ÒõԴµÑé§ ¤Ø³µéͧµÔ´µÑé§ moodle àÇÍÃìªÑè¹ãËÁè¤èÐ ¢³Ð¹Õé¤Ø³¡ÓÅѧãªé $a->currentmoodle, ¤Ø³µéͧãªé $a->requiremoodle';
-$string['restricteduser'] = 'account ¢Í§¤Ø³ \"$a\" äÁèÊÒÁÒöà»ÅÕè¹á»Å§¢éÍÁÙÅä´é';
-$string['unknowncourse'] = 'äÁèÁÕ¤ÍÃìʪ×èÍ \"$a\"';
-$string['usernotaddederror'] = 'ÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´¤èÐÂѧäÁèä´éà¾ÔèÁ¼Ùéãªé \"$a\" ';
-$string['usernotaddedregistered'] = 'ÊÁÒªÔ¡ \"$a\" ä´éŧ·ÐàºÕ¹ä»àÃÕºÃéÍÂáÅéÇ';
+$string['notavailable'] = 'µÑÇàÅ×Í¡¹ÕéäÁè¶Ù¡µéͧ¤èÐ';
+$string['restricteduser'] = 'account ¢Í§¤Ø³ ';
+$string['unknowncourse'] = 'äÁèÁÕÃÒÂÇÔªÒ \"$a\"';
+$string['usernotaddederror'] = 'ÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´¤èÐÂѧäÁèä´éà¾ÔèÁ\"$a\" à»ç¹ÊÁÒªÔ¡';
+$string['usernotaddedregistered'] = 'äÁèä´éà¾ÔèÁÊÁÒªÔ¡ \"$a\" à¾ÃÒÐŧ·ÐàºÕ¹仡è͹˹éÒáÅéÇ';
?>
View
@@ -1,15 +1,15 @@
<?PHP // $Id$
- // exercise.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // exercise.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
$string['absent'] = '¢Ò´';
$string['accumulative'] = 'ÊÐÊÁ';
$string['action'] = 'µéͧ¡Ò÷Ó';
-$string['ago'] = '¨Ó¹Ç¹ $a Çѹ·Õè¼èÒ¹ÁÒ';
-$string['allgradeshaveamaximumof'] = '·Ø¡à¡Ã´ÁÕ¤èÒÊÙ§ÊØ´·Õè :$a';
-$string['amend'] = 'á¡éä¢';
-$string['amendassessmentelements'] = 'á¡éä¢Í§¤ì»ÃСͺ¡ÒûÃÐàÁÔ¹';
-$string['amendtitle'] = 'á¡éä¢ËÑÇ¢éÍ';
+$string['ago'] = '$a Çѹ·Õè¼èÒ¹ÁÒ';
+$string['allgradeshaveamaximumof'] = '¤Ðá¹¹ÊÙ§ÊØ´ :$a';
+$string['amend'] = '¡àÅÔ¡';
+$string['amendassessmentelements'] = '¡àÅԡͧ¤ì»ÃСͺ¡ÒûÃÐàÁÔ¹';
+$string['amendtitle'] = '¡àÅÔ¡ËÑÇ¢éÍ';
$string['assess'] = '»ÃÐàÁÔ¹';
$string['assessed'] = '¶Ù¡»ÃÐàÁÔ¹à»ç¹·ÕèàÃÕºÃéÍÂ';
$string['assessment'] = '¡ÒûÃÐàÁÔ¹¼Å';
@@ -18,12 +18,12 @@
$string['assessmentmadebythe'] = '¡ÒûÃÐàÁÔ¹¨Ñ´·Óâ´Â $a';
$string['assessmentofthissubmission'] = '¡ÒûÃÐàÁÔ¹¼Å§Ò¹ªÔé¹¹Õé';
$string['assessments'] = '¤ÃÑé§';
-$string['atthisstageyou'] = 'ÁÒ¶Ö§¢Ñé¹¹Õé¤Ø³ä´é·Ó¡ÒûÃÐàÁÔ¹ÊÓàÃç¨áÅéÇ <br /> ¤Ø³ÊÒÁÒö¨Ðá¡é䢧ҹ¢Í§¤Ø³ä´é <br /> ¶éҤسä´é·Ó¡ÒÃá¡é䢧ҹ¤Ø³¨Ðµéͧ·Ó¡ÒÃá¡é䢡ÒûÃÐàÁÔ¹¼Å´éÇ <br /> «Ö觨зÓä´éâ´Â¤ÅÔé¡·ÕèÅÔ駤ì¢éÒ§ÅèÒ§¹Õé ';
+$string['atthisstageyou'] = 'ÁÒ¶Ö§¢Ñé¹¹Õé¤Ø³ä´é·Ó¡ÒûÃÐàÁÔ¹ÊÓàÃç¨áÅéÇ <br /> ¤Ø³ÊÒÁÒö¨Ðá¡é䢧ҹ¢Í§¤Ø³ä´é <br /> ¶éҤسä´é·Ó¡ÒÃá¡é䢧ҹ¤Ø³¨Ðµéͧ·Ó¡ÒÃá¡é䢡ÒûÃÐàÁÔ¹¼Å´éÇ <br /> «Ö觨зÓä´éâ´Â¤ÅÔ¡·ÕèÅÔ駤ì¢éÒ§ÅèÒ§¹Õé ';
$string['awaitingassessmentbythe'] = '¡ÓÅѧÃÍ¡ÒûÃÐàÁÔ¹¼Å¨Ò¡ $a';
$string['awaitingfeedbackfromthe'] = '¡ÓÅѧÃÍ¢éÍàʹÍá¹Ð¨Ò¡ $a';
$string['clearlateflag'] = 'àÍÒâ¹éµ§Ò¹ÅèÒªéÒÍÍ¡';
$string['comment'] = '¢éͤԴàËç¹à¾ÔèÁàµÔÁ';
-$string['confirmdeletionofthisitem'] = '¤Í¹à¿ÔÃìÁ¡ÒÃź $a';
+$string['confirmdeletionofthisitem'] = 'Â×¹Âѹ¡ÒÃź $a';
$string['correct'] = 'á¡éä¢';
$string['criterion'] = 'ࡳ·ì';
$string['deadline'] = '¡Ó˹´Êè§';
@@ -48,75 +48,75 @@
$string['exercisesubmissions'] = '¡ÒÃÊè§áºº·´Êͺ';
$string['generalcomment'] = '¢éͤԴàËç¹·ÑèÇä»';
$string['good'] = '´Õ';
-$string['gradeassessment'] = '¡ÒûÃÐàÁÔ¹à¡Ã´';
-$string['gradeforassessment'] = 'à¡Ã´¨Ò¡¡ÒûÃÐàÁÔ¹';
-$string['gradeforstudentsassessment'] = 'à¡Ã´¨Ò¡¡ÒûÃÐàÁÔ¹ $a';
-$string['gradeforsubmission'] = 'à¡Ã´¢Í§¡ÒÃÊ觧ҹ';
-$string['gradetable'] = 'µÒÃÒ§à¡Ã´';
-$string['gradingstrategy'] = 'ࡳ·ì¡ÒÃãËéà¡Ã´';
+$string['gradeassessment'] = '§Ò¹·ÕèÁÕ¡ÒÃãËé¤Ðá¹¹';
+$string['gradeforassessment'] = '¤Ðá¹¹¨Ò¡¡ÒûÃÐàÁÔ¹';
+$string['gradeforstudentsassessment'] = '¤Ðá¹¹¨Ò¡¡ÒûÃÐàÁÔ¹¢Í§ $a';
+$string['gradeforsubmission'] = '¤Ðá¹¹¢Í§¡ÒÃÊ觧ҹ';
+$string['gradetable'] = 'µÒÃÒ§¤Ðá¹¹';
+$string['gradingstrategy'] = 'ࡳ·ì¡ÒÃãËé¤Ðá¹¹';
$string['handlingofmultiplesubmissions'] = '¨Ñ´¡ÒáÒÃÊ觧ҹËÅÒªÔé¹';
-$string['hidenamesfromstudents'] = 'äÁèáÊ´§ª×èͧ͢¼ÙéàÃÕ¹';
+$string['hidenamesfromstudents'] = 'äÁèáÊ´§ª×èͧ͢¹Ñ¡àÃÕ¹';
$string['incorrect'] = 'äÁè¶Ù¡µéͧ';
$string['leaguetable'] = 'µÒÃÒ§¡ÅØèÁ¢Í§§Ò¹·ÕèÊè§à¢éÒÁÒ';
-$string['mail1'] = '§Ò¹¢Í§¤Ø³¶Ù¡»ÃÐàÁÔ¹â´Â $a';
-$string['mail2'] = '¤Ø³ÊÒÁÒö´Ù¢éͤԴàËç¹à¾ÔèÁàµÔÁáÅÐà¡Ã´ä´é·ÕèẺ·´Êͺ $a';
+$string['mail1'] = '§Ò¹¢Í§¤Ø³µÃǨâ´Â $a';
+$string['mail2'] = '¤Ø³ÊÒÁÒö´Ù¢éͤԴàËç¹à¾ÔèÁàµÔÁáÅФÐá¹¹¢Í§¤Ø³ ä´é·ÕèẺ·´Êͺ $a';
$string['mail3'] = '¤Ø³ÊÒÁÒö´ÙÁѹä´é·ÕèẺ·´Êͺ';
$string['mail6'] = '¡ÒûÃÐàÁÔ¹¼Å¢Í§§Ò¹ $a ¶Ù¡à¢éÒÁÒªÁ';
$string['mail7'] = '¢éͤԴàËç¹à¾ÔèÁàµÔÁ¨Ò¡ $a ÊÒÁÒö´Ùä´é·ÕèẺ·´Êͺ¢Í§§Ò¹';
-$string['managingassignment'] = '¨Ñ´¡ÒÃẺ·´Êͺ';
+$string['managingassignment'] = '¨Ñ´¡ÒÃẺ½Ö¡ËÑ´';
$string['maximumsize'] = '¢¹Ò´·ÕèãË­è·ÕèÊØ´';
-$string['modulename'] = 'Ẻ·´Êͺ';
-$string['modulenameplural'] = 'Ẻ';
-$string['movingtophase'] = '¡ÓÅѧä»ÂѧÊèǹ·Õè $a';
+$string['modulename'] = 'Ẻ½Ö¡ËÑ´';
+$string['modulenameplural'] = 'Ẻ½Ö¡ËÑ´';
+$string['movingtophase'] = '¡ÓÅѧä»Âѧ $a';
$string['multiplesubmissions'] = 'Ê觧ҹ·ÕÅÐËÅÒªÔé¹';
-$string['noexercisedescriptionssubmitted'] = 'äÁèÁÕ¡ÒÃÊ觤Ó͸ԺÒÂẺ·´Êͺ';
+$string['noexercisedescriptionssubmitted'] = 'Ẻ½Ö¡ËÑ´¹ÕéäÁèÁÕ¤Ó͸ԺÒÂ';
$string['nosubmissions'] = 'äÁèÁÕ¡ÒÃÊ觧ҹ';
$string['notassessedyet'] = 'ÂѧäÁèÁÕ¡ÒûÃÐàÁÔ¹';
$string['notavailable'] = 'äÁèÁÕ';
-$string['noteonassessmentelements'] = 'â»Ã´ÊѧࡵÇèÒ¡ÒÃãËéà¡Ã´¹Ñ鹶١á¡ÍÍ¡ÁÒà»ç¹Í§¤ì»ÃСͺ㹡ÒûÃÐàÁÔ¹µèÒ§æ <br /> «Ö觷ÓãËé¡ÒÃãËéà¡Ã´à»ç¹ä»ä´éÍÂèÒÊдǡ¢Öé¹ ã¹°Ò¹Ð·Õèà»ç¹¤Ã٤سµéͧà¾ÔèÁͧ¤ì»ÃСͺ¡ÒûÃÐàÁÔ¹àËÅèÒ¹Õéà¢éÒ仡è͹·Õè¨ÐãËé¹Ñ¡àÃÕ¹à¢éÒÁÒ·ÓẺ·´Êͺ ¤Ø³ÊÒÁÒö·Óä´éâ´Â <br /> 令ÅÔ顺¹ÊèǹẺ·´Êͺ¢Í§º·àÃÕ¹ ¶éÒäÁèÁÕͧ¤ì»ÃСͺ¡ÒûÃÐàÁÔ¹µÑé§àÍÒäÇé Ãкº¨Ð¢ÍãËé¤Ø³à¾ÔèÁͧ¤ì»ÃСͺà¢éÒä» ¤Ø³ÊÒÁÒöá¡é䢨ӹǹ¢Í§Í§¤»ÃСͺä´éâ´Âä»·Õè˹éҨ͡ÒÃá¡éä¢áºº·´Êͺ<br /> áµèÅÐͧ¤ì»ÃСͺ¡çÊÒÁÒö»ÃѺà»ÅÕè¹ä´é¨Ò¡Ë¹éÒ¨Í&quot;¡ÒèѴ§Ò¹·ÕèÁͺËÁÒÂãËé¹Ñ¡àÃÕ¹&quot;';
-$string['noteonstudentassessments'] = '{à¡Ã´¨Ò¡¹Ñ¡àÃÕ¹ / à¡Ã´¨Ò¡¼ÙéÊ͹}';
-$string['notgraded'] = 'ÂѧäÁèä´éãËéà¡Ã´';
+$string['noteonassessmentelements'] = 'â»Ã´ÊѧࡵÇèÒ¡ÒÃãËé¤Ðá¹¹¹Ñ鹶١á¡ÍÍ¡ÁÒà»ç¹Í§¤ì»ÃСͺ㹡ÒûÃÐàÁÔ¹µèÒ§æ <br /> «Ö觨зÓãËé ãËé¤Ðá¹¹ä´éÊдǡ¢Öé¹ ¤ÃÙ¨Óà»ç¹µéͧà¾ÔèÁ¢éÍ·Õèµéͧ¡ÒûÃÐàÁÔ¹¡è͹·Õè¹Ñ¡àÃÕ¹¨Ðà¢éÒÁÒ·ÓẺ½Ö¡ËÑ´ «Ö觷Óä´éâ´Â¡Òà ¤ÅÔ¡·ÕèÊèǹº¹¢Í§áºº½Ö¡ËÑ´ <br /> ËÒ¡äÁèÁÕ¡ÒÃà¾ÔèÁÊÔ觷Õèµéͧ¡ÒûÃÐàÁÔ¹Ãкº¨ÐÁÕ¡ÒâÍãËé¤Ø³à¾ÔèÁ «Ö觤سÊÒÁÒöá¡é䢨ӹǹ¢Í§ÊÔ觷Õèµéͧ¡ÒûÃÐàÁÔ¹ä´éÀÒÂËÅѧ â´Â»ÃѺà»ÅÕè¹ä´é¨Ò¡Ë¹éÒ¨Íá¡éä¢áºº½Ö¡ËÑ´º<br /> ¡ÒûÃÐàÁÔ¹áµèÅТéÍ¡çÊÒÁÒö»ÃѺà»ÅÕè¹ä´é¨Ò¡Ë¹éÒ¨Í\"¡ÒèѴ¡ÒáÒúéÒ¹\"';
+$string['noteonstudentassessments'] = '{¤Ðá¹¹¨Ò¡¹Ñ¡àÃÕ¹ / ¤Ðá¹¹¨Ò¡¼ÙéÊ͹}';
+$string['notgraded'] = 'ÂѧäÁèä´éãËé¤Ðá¹¹';
$string['notitlegiven'] = 'äÁèÁÕËÑÇ¢éÍ';
-$string['nowpleasemakeyourownassessment'] = '¡ÃسһÃÐàÁÔ¹¼Å§Ò¹¢Í§ $a <br /> â»Ã´·ÃÒºÇèÒẺ¿ÍÃìÁ¡ÒûÃÐàÁÔ¹àÃÔèÁáá¨ÐãËéà¡Ã´àªè¹à´ÕÂǡѺẺ¿ÍÃìÁ¢Í§¹Ñ¡àÃÕ¹ ¤Ø³¤ÇèÐá¡é䢵ÒÁ·ÕèàËç¹ÊÁ¤ÇÃáÅФèÍ <br /> ¤ÅÔé¡·Õè»ØèÁã´»ØèÁ˹Ö觴éÒ¹ÅèÒ§¢Í§Ë¹éÒ';
-$string['numberofassessmentelements'] = '¨Ó¹Ç¹¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹, ͧ¤ì»ÃСͺ¡ÒûÃÐàÁÔ¹, ª¹Ô´à¡Ã´·ÕèãËé, ËÅѡࡳ·ì';
+$string['nowpleasemakeyourownassessment'] = '¡ÃسһÃÐàÁÔ¹¼Å§Ò¹¢Í§ $a <br /> â»Ã´·ÃÒºÇèÒẺ¿ÍÃìÁ¡ÒûÃÐàÁÔ¹àÃÔèÁáá¨ÐãËéà¡Ã´àªè¹à´ÕÂǡѺẺ¿ÍÃìÁ¢Í§¹Ñ¡àÃÕ¹ ¤Ø³¤ÇèÐá¡é䢵ÒÁ·ÕèàËç¹ÊÁ¤ÇÃáÅФèÍ <br /> ¤ÅÔ¡·Õè»ØèÁã´»ØèÁ˹Ö觴éÒ¹ÅèÒ§¢Í§Ë¹éÒ';
+$string['numberofassessmentelements'] = '¨Ó¹Ç¹¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹, ͧ¤ì»ÃСͺ¡ÒûÃÐàÁÔ¹, »ÃÐàÀ·¤Ðá¹¹·ÕèãËé, ËÅѡࡳ·ì';
$string['numberofentries'] = '¨Ó¹Ç¹¡Òõͺ';
$string['numberofnegativeresponses'] = '¨Ó¹Ç¹¤ÓµÍºá§èź';
-$string['onesubmission'] = '¡ÒÃÊ觧ҹ¤ÃÑé§à´ÕÂÇ';
-$string['optionaladjustment'] = '¡ÒûÃѺà»ÅÕè¹·ÕèäÁèºÑ§¤Ñº';
-$string['overallgrade'] = 'à¡Ã´à©ÅÕèÂ';
+$string['onesubmission'] = 'Ê觧ҹä´é¤ÃÑé§à´ÕÂÇ';
+$string['optionaladjustment'] = '»ÃѺà»ÅÕè¹à¾ÔèÁàµÔÁ';
+$string['overallgrade'] = '¤Ðá¹¹â´ÂÃÇÁ';
$string['phase'] = 'Êèǹ';
-$string['phase1'] = 'àµÃÕÂÁẺ·´Êͺ';
-$string['phase1short'] = 'àµÃÕÂÁ';
+$string['phase1'] = 'µÔ´µÑé§áºº½Ö¡ËÑ´';
+$string['phase1short'] = 'µÔ´µÑé§';
$string['phase2'] = '͹حҵ¡ÒÃÊ觧ҹáÅСÒûÃÐàÁÔ¹¼Å';
$string['phase2short'] = 'à»Ô´';
-$string['phase3'] = 'áÊ´§à¡Ã´â´ÂÃÇÁáÅеÒÃÒ§¡ÅØèÁ';
+$string['phase3'] = 'áÊ´§¤Ðá¹¹â´ÂÃÇÁáÅеÒÃÒ§¡ÅØèÁ';
$string['phase3short'] = 'áÊ´§';
-$string['pleasegradetheassessment'] = '¡ÃسÒãËéà¡Ã´¡ÒûÃÐàÁÔ¹§Ò¹ªÔé¹¹Õé¢Í§ $a
+$string['pleasegradetheassessment'] = '¡ÃسÒãËé¤Ðá¹¹¡ÒûÃÐàÁÔ¹§Ò¹ªÔé¹¹Õé¢Í§ $a
';
$string['pleasesubmityourwork'] = '¡ÃÙ³ÒÊ觧ҹ¢Í§¤Ø³â´Âãªé¿ÍÃìÁ¹Õé';
$string['pleaseusethisform'] = '¡ÃسҡÃÍ¡¿ÍÃìÁ¹ÕéàÁ×èͤسä´é <br /> ·ÓµÒÁ¤ÓÊÑ觢ͧẺ·´Êͺ·ÕèºÍ¡äÇé´éÒ¹ÅèÒ§àÃÕºÃéÍÂáÅéÇ';
-$string['pleaseviewtheexercise'] = '¡ÃÙ³ÒàÃÕ¡´ÙẺ·´Êͺâ´Â¡ÒäÅÔ顺¹ª×èÍẺ·´Êͺ<br /> ¤Ø³¤Ç÷ӵÒÁ¤ÓÊÑ觢ͧẺ·´Êͺ<br /> áÅÐàÁ×èͤسä´é·ÓẺ·´ÊͺàÊÃç¨áÅéÇ <br /> ¤Ø³¤ÇäÅÔ顺¹ÅÔ駤ì¢Í§¡ÒûÃÐàÁÔ¹¼Å ËÃ×Í ¡ÒûÃÐàÁÔ¹¼Å«éÓ ·Ò§´éÒ¹<br /> ¢ÇҢͧª×èÍËÑÇ¢éÍ àÁ×èͤس·Ó¡ÒûÃÐàÁÔ¹àÊÃç¨áÅéǤس¨Ð <br /> àË繤ÓÊÑ觢Ñé¹µèÍä»';
+$string['pleaseviewtheexercise'] = '¡ÃÙ³ÒàÃÕ¡´ÙẺ·´Êͺâ´Â¡ÒäÅÔ¡º¹ª×èÍẺ·´Êͺ<br /> ¤Ø³¤Ç÷ӵÒÁ¤ÓÊÑ觢ͧẺ·´Êͺ<br /> áÅÐàÁ×èͤسä´é·ÓẺ·´ÊͺàÊÃç¨áÅéÇ <br /> ¤Ø³¤ÇäÅÔ¡º¹ÅÔ駤ì¢Í§¡ÒûÃÐàÁÔ¹¼Å ËÃ×Í ¡ÒûÃÐàÁÔ¹¼Å«éÓ ·Ò§´éÒ¹<br /> ¢ÇҢͧª×èÍËÑÇ¢éÍ àÁ×èͤس·Ó¡ÒûÃÐàÁÔ¹àÊÃç¨áÅéǤس¨Ð <br /> àË繤ÓÊÑ觢Ñé¹µèÍä»';
$string['poor'] = 'áÂè';
$string['present'] = '»Ñ¨¨ØºÑ¹';
$string['reasonforadjustment'] = 'à˵ؼŢͧ¡ÒÃá¡éä¢';
$string['reassess'] = '»ÃÐàÁÔ¹ÍÕ¡¤ÃÑé§';
$string['resubmissionfor'] = '¡ÒÃÊ觧ҹÍÕ¡¤ÃÑ駢ͧ $a';
$string['resubmitnote'] = '* ËÁÒ¤ÇÒÁÇèÒ $a ä´éÃѺ͹حҵãËéá¡é䢧ҹ¹Õéä´é <br /> «Ö觷Óä´éâ´Â¡ÒÃà¢éÒ»ÃÐàÁÔ¹ÍÕ¡¤ÃÑé§áÅС´·Õè <br /> <b> à¾×èÍ͹حҵãËé $a Ê觧ҹä´éÍÕ¡¤ÃÑé§ <br /> ¹Ñ¡àÃÕ¹¨ÐÊÒÁÒöÊ觧ҹä´éÍÕ¡¤ÃÑ駡çµèÍàÁ×èÍÁÕà¤Ã×èͧËÁÒ¹Õ麹<b>¡ÒÃÊè§§Ò¹ã´ æ ¡çµÒÁ</b> ';
$string['rubric'] = 'ÃÙºÔ¤';
-$string['savedok'] = 'ºÑ¹·Ö¡âÍà¤';
-$string['saveentries'] = 'ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà¾ÔèÁ';
+$string['savedok'] = 'ºÑ¹·Ö¡áÅéÇ';
+$string['saveentries'] = 'ºÑ¹·Ö¡¢éͤÇÒÁ';
$string['savemyassessment'] = 'ºÑ¹·Ö¡¡ÒûÃÐàÁÔ¹¢Í§©Ñ¹';
-$string['saveweights'] = 'ºÑ¹·Ö¡¤èÒ¹éÓ˹ѡ';
-$string['scale10'] = '¨Ò¡10¤Ðá¹¹';
-$string['scale100'] = '¨Ò¡100¤Ðá¹¹';
-$string['scale20'] = '¨Ò¡20¤Ðá¹¹';
-$string['scalecorrect'] = '2 point Correct/Incorrect scale';
-$string['scaleexcellent4'] = '4 point Excellent/Very Poor scale';
-$string['scaleexcellent5'] = '5 point Excellent/Very Poor scale';
-$string['scaleexcellent7'] = '7 point Excellent/Very Poor scale';
-$string['scalegood3'] = '3 point Good/Poor scale';
-$string['scalepresent'] = '2 point Present/Absent scale';
-$string['scaleyes'] = '2 point Yes/No scale';
+$string['saveweights'] = 'ºÑ¹·Ö¡¹éÓ˹ѡ';
+$string['scale10'] = '¨Ò¡10 ¤Ðá¹¹';
+$string['scale100'] = '¨Ò¡100 ¤Ðá¹¹';
+$string['scale20'] = '¨Ò¡ 20 ¤Ðá¹¹';
+$string['scalecorrect'] = 'Êà¡Å 2 ÃдѺ ¶Ù¡/¼Ô´';
+$string['scaleexcellent4'] = 'Êà¡Å 4 ÃдѺ ´ÕÁÒ¡/µéͧ»ÃѺ»Ãا';
+$string['scaleexcellent5'] = 'Êà¡Å 5 ÃдѺ ´ÕÁÒ¡/µéͧ»ÃѺ»Ãا';
+$string['scaleexcellent7'] = 'Êà¡Å 7 ÃдѺ ´ÕÁÒ¡/µéͧ»ÃѺ»Ãا';
+$string['scalegood3'] = 'Êà¡Å 3 ÃдѺ ´Õ/¤ÇûÃѺ»Ãا';
+$string['scalepresent'] = 'Êà¡Å 2 ÃдѺ ÁÒ/¢Ò´';
+$string['scaleyes'] = 'Êà¡Å 2 ÃдѺ ãªè/äÁèãªè';
$string['specimenassessmentform'] = 'µÑÇÍÂèҧẺ¿ÍÃìÁ¡ÒûÃÐàÁÔ¹';
$string['studentallowedtoresubmit'] = '͹حҵãËé $a Ê觧ҹÍÕ¡¤ÃÑé§ä´é';
$string['studentassessments'] = '¡ÒûÃÐàÁÔ¹¼Å $a ¤ÃÑé§';
@@ -126,33 +126,33 @@
$string['submission'] = '¡ÒÃÊ觧ҹ';
$string['submissions'] = '¡ÒÃÊ觧ҹ';
$string['submissionsnowclosed'] = 'àÅ¡Ó˹´Ê觧ҹ äÁè͹حҵãËéÊ觤èÐ';
-$string['submitexercisedescription'] = 'Êè§áºº¤Ó͸ԺÒ·´Êͺ';
-$string['submitted'] = '¶Ù¡Êè§áÅéÇ';
+$string['submitexercisedescription'] = 'Êè§áºº¤Ó͸ԺÒÂẺ½Ö¡ËÑ´';
+$string['submitted'] = 'Êè§áÅéÇ';
$string['submittedby'] = 'Êè§â´Â';
$string['suggestedgrade'] = 'à¡Ã´·Õè¹èÒ¨Ðä´é';
$string['teacherassessment'] = '$a ¡ÒûÃÐàÁÔ¹¼Å';
$string['teacherassessmenttable'] = '$a µÒÃÒ§¡ÒûÃÐàÁÔ¹¼Å';
$string['teacherscomment'] = '¢éͤԴàËç¹à¾ÔèÁàµÔÁ¨Ò¡¤ÃÙ';
-$string['theexercise'] = 'Ẻ·´Êͺ';
-$string['theexerciseandthesubmissionby'] = 'Ẻ·´ÊͺáÅСÒÃÊ觧ҹ¨Ò¡ $a';
-$string['thegradeis'] = 'à¡Ã´¤×Í';
+$string['theexercise'] = 'Ẻ½Ö¡ËÑ´';
+$string['theexerciseandthesubmissionby'] = 'Ẻ½Ö¡ËÑ´áÅСÒÃÊ觧ҹ¨Ò¡ $a';
+$string['thegradeis'] = 'ä´é¤Ðá¹¹ $a';
$string['thereisfeedbackfromthe'] = 'ÁÕ¢éͤԴàË繨ҡ $a Êè§ÁÒ';
$string['thisisaresubmission'] = '¹Õè¤×Í¡ÒÃÊ觷ÕèÁÕ¡ÒÃá¡éä¢â´Â$a ¡ÒûÃÐàÁÔ¹¼Å·Õè¤Ø³ä´é·Óä»áÅéǨж١áÊ´§ãËéàËç¹ <br /> ËÅѧ¨Ò¡·Õè´Ù§Ò¹·ÕèÊè§ÁÒãËÁèáÅéÇ¡ÃسÒá¡é䢼šÒûÃÐàÁÔ¹´éÇ <br /> ¡´·Õè»ØèÁã´»ØèÁ˹Ö觵çÊèǹÅèÒ§ÊØ´¢Í§Ë¹éÒ';
$string['title'] = 'ËÑÇ¢éÍ';
-$string['typeofscale'] = 'ª¹Ô´¢Í§¡ÒÃÇÑ´¼Å';
-$string['ungradedstudentassessments'] = 'ÁÕ¡ÒûÃÐàÁÔ¹·ÕèÂѧäÁèä´éÃѺà¡Ã´¨Ó¹Ç¹';
+$string['typeofscale'] = '»ÃÐàÀ·¢Í§¡ÒÃÇÑ´¼Å';
+$string['ungradedstudentassessments'] = 'ÁÕ¡ÒûÃÐàÁÔ¹·ÕèÂѧäÁèä´éãËé¤Ðá¹¹¨Ó¹Ç¹';
$string['usemaximum'] = 'ãªé¤èÒÊÙ§ÊØ´';
$string['usemean'] = 'ãªé¤èÒà©ÅÕèÂ';
$string['verypoor'] = 'áÂèÁÒ¡';
$string['view'] = 'áÊ´§';
$string['viewassessment'] = 'áÊ´§¡ÒûÃÐàÁÔ¹¼Å';
$string['warningonamendingelements'] = '¤Óàµ×͹:ÁÕ¡ÒÃÊ觼šÒûÃÐàÁÔ¹ä»áÅéÇ <br /> ÍÂèÒà»ÅÕ蹨ӹǹͧ¤ì»ÃСͺ¡ÒûÃÐàÁÔ¹áÅФèÒ¹éÓ˹ѡ¢Í§¡ÒûÃÐàÁÔ¹à»ç¹Íѹ¢Ò´';
-$string['weightederrorcount'] = '¨Ó¹Ç¹¤ÃÑ駹éÓ˹ѡ¢éͼԴ¾ÅÒ´: $a';
-$string['weightforgradingofassessments'] = '¤èÒ¹éÓ˹ѡ¢Í§¡ÒÃãËéà¡Ã´';
-$string['weightforteacherassessments'] = '¤èÒ¹éÓ˹ѡ¢Í§¡ÒûÃÐàÁÔ¹$a';
-$string['weights'] = '¤èÒ¹éÓ˹ѡ';
-$string['weightssaved'] = '¤èÒ¹éÓ˹ѡ¶Ù¡ºÑ¹·Ö¡áÅéÇ';
-$string['weightsusedforoverallgrade'] = '¤èÒ¹éÓ˹ѡ·Õèãªéã¹à¡Ã´à©ÅÕèÂ';
+$string['weightederrorcount'] = '¹éÓ˹ѡ¢Í§áµèÅТéͼԴ¾ÅÒ´ : $a';
+$string['weightforgradingofassessments'] = '¹éÓ˹ѡ¢Í§¡ÒÃãËé¤Ðá¹¹';
+$string['weightforteacherassessments'] = '¹éÓ˹ѡ¢Í§¡ÒûÃÐàÁÔ¹§Ò¹¢Í§ $a';
+$string['weights'] = '¹éÓ˹ѡ';
+$string['weightssaved'] = '¹éÓ˹ѡ¶Ù¡ºÑ¹·Ö¡áÅéÇ';
+$string['weightsusedforoverallgrade'] = '¹éÓ˹ѡ·Õèãªéã¹à¡Ã´à©ÅÕèÂ';
$string['yourassessment'] = '¡ÒûÃÐàÁÔ¹¼Å¢Í§¤Ø³';
$string['yourfeedbackgoeshere'] = 'µÃ§¹ÕéÊÓËÃѺ¢Í§¤Ô´àË繢ͧ¤Ø³';
$string['yoursubmission'] = '¡ÒÃÊ觧ҹ¢Í§¤Ø³';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // forum.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
$string['addanewdiscussion'] = 'µÑ駡ÃзÙé';
@@ -12,6 +12,7 @@
$string['attachment'] = 'Attachment';
$string['bynameondate'] = 'â´Â $a->name - $a->date';
$string['configdisplaymode'] = '¨ÐáÊ´§¤èÒ·ÕèµÑé§äÇéËÒ¡äÁèÁÕ¡ÒõÑ駤èÒ';
+$string['configenablerssfeeds'] = 'ÊÇÔªµì¹Õé¨Ðà»Ô´âÍ¡ÒÊãËé»é͹ RSS ä´é ¤Ø³Âѧ¨Ðµéͧà»Ô´»é͹¢éÍÁÙÅã¹áµèÅСÃзÙéàͧ';
$string['configlongpost'] = 'â¾Êµìã´¡çµÒÁ·ÕèÂÒÇÁÒ¡¡ÇèÒ¹Õé ¨Ð¶×ÍÇèÒ ÂÒÇ (¡àÇé¹ html)';
$string['configmanydiscussions'] = '¨Ó¹Ç¹¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õèµéͧ¡ÒÃáÊ´§ã¹Ë¹Öè§Ë¹éÒ';
$string['configmaxbytes'] = '¢¹Ò´ä¿ÅìÊÙ§ÊØ´·ÕèÊÒÁÒöṺŧº¹¡ÃзÙéä´é';
@@ -111,6 +112,8 @@
$string['repliesone'] = '$a ¤ÓµÍº';
$string['reply'] = 'µÍº';
$string['replyforum'] = 'µÍº¡ÅѺº¹¡Ãдҹ';
+$string['rsssubscriberssdiscussions'] = 'áÊ´§ RSS ÊÓËÃѺ\'$a\' ¡ÒÃʹ·¹Ò ';
+$string['rsssubscriberssposts'] = 'áÊ´§ RSS ÊÓËÃѺ \'$a\' â¾Êµì';
$string['search'] = '¤é¹ËÒ';
$string['searchforums'] = 'àÃÔèÁ¤é¹ËÒ';
$string['searcholderposts'] = '¤é¹ËÒ¡ÃзÙéà¡èÒ';
@@ -121,7 +124,9 @@
$string['startedby'] = '¶ÒÁ';
$string['subject'] = 'ËÑÇ¢éÍ';
$string['subscribe'] = 'ÊÁѤÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¡Ãдҹ';
+$string['subscribeall'] = 'ÊÁѤ÷ء¤¹à¢éÒÊÙè¡ÃзÙé¹Õé';
$string['subscribed'] = 'à»ç¹ÊÁÒªÔ¡àÃÕºÃéÍÂ';
+$string['subscribenone'] = 'µéͧ¡Òö͹·Ø¡¤¹ÍÍ¡¨Ò¡¡ÒÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¡ÃзÙé¹Õé';
$string['subscribers'] = 'ÊÁÒªÔ¡';
$string['subscribersto'] = 'ÊÁÒªÔ¡¢Í§ \'$a\'';
$string['subscribestart'] = 'µéͧÊÓà¹Òâ¾Êµì㹡ÃзÙé¹Õé·Ò§ÍÕàÁÅì';
@@ -130,6 +135,7 @@
$string['subscriptions'] = '¡ÒÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡';
$string['unsubscribe'] = 'µéͧ¡ÒÃÍÍ¡¨Ò¡¡ÒÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¡Ãдҹ';
$string['unsubscribed'] = 'äÁèä´éà»ç¹ÊÁÒªÔ¡';
+$string['unsubscribeshort'] = '¡àÅÔ¡¡ÒÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡';
$string['youratedthis'] = '¤Ø³ãËé¤Ðá¹¹';
$string['yournewtopic'] = '¡ÃзÙéãËÁè';
$string['yourreply'] = '¤ÓµÍº';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // glossary.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // glossary.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
$string['addcomment'] = 'à¾ÔèÁàµÔÁ¢éͤԴàËç¹';
@@ -49,6 +49,7 @@
$string['commentupdated'] = '¤ÇÒÁ¤Ô´àË繶١à¾ÔèÁàµÔÁ';
$string['concept'] = '¤Í¹à«»µì';
$string['concepts'] = '¤Í¹à«»µì';
+$string['configenablerssfeeds'] = 'µÃ§¹ÕéãªéÊÓËÃѺà»Ô´ãËé¡Òûé͹¢éÍÁÙÅẺ RSS à¡Ô´¢Öé¹ä´éã¹·Ø¡ËÁÇ´¤ÓÈѾ·ì ¤Ø³Âѧ¨Ðµéͧà»Ô´¡Òûé͹¢éÍÁÙÅàͧ㹡ÒõÑ駤èҢͧáµèÅÐËÁÇ´¤ÓÈѾ·ì';
$string['currentglossary'] = '¤ÓÈѾ·ì»Ñ¨¨ØºÑ¹';
$string['dateview'] = 'àÅ×Í¡â´Â´Ø¨Ò¡Çѹ·Õè';
$string['defaultapproval'] = 'ʶҹСÒÃ͹ØÁѵÔ';
@@ -96,7 +97,7 @@
$string['filetoimport'] = 'ä¿Åì·Õèµéͧ¡ÒÃÊè§';
$string['fillfields'] = 'µéͧàµÔÁ¤Í¹à«»µìáÅФÇÒÁËÁÒ¢ͧ¤Ó¹Ð¤Ð àÅÕè§äÁèä´é';
$string['filtername'] = 'ÅÔ駤ì¤ÓÈѾ·ìÍѵâ¹ÁѵÔ';
-$string['fullmatch'] = 'àÅ×Í¡ÁÒ੾ÒÐÈѾ·ì·ÕèµÃ§µÑǤé¹ËÒà»êÐ';
+$string['fullmatch'] = 'àÅ×Í¡ÁÒ੾ÒÐÈѾ·ì·ÕèµÃ§µÑǤé¹ËÒ';
$string['glossarytype'] = 'ª¹Ô´¤ÓÈѾ·ì';
$string['glosssaryexported'] = '¤ÓÈѾ·ì·Õè¶Ù¡Êè§ÍÍ¡ä»';
$string['importcategories'] = '¹Óà¢éÒª¹Ô´¤ÓÈѾ·ì';
@@ -134,12 +135,13 @@
$string['ratingtime'] = '¨Ó¡Ñ´¤Ðá¹¹¤ÇÒÁ¹èÒʹã¨äÇé㹪èǧ¹Õé';
$string['rejectedentries'] = 'äÁèÃѺ¡ÒÃà¾ÔèÁ¤ÓÈѾ·ì¹Õé';
$string['rejectionrpt'] = 'ÃÒ§ҹ¡Òû¯Ôàʸ¡ÒÃà¾ÔèÁ¤ÓÈѾ·ì';
+$string['rsssubscriberss'] = 'áÊ´§ RSS feed ÊÓËÃѺ \'$a\' ¤Í¹à«»µì';
$string['searchindefinition'] = 'ËÒµÑÇÍÑ¡É÷Ñé§ËÁ´';
-$string['secondaryglossary'] = '¤ÓÈѾ·ìÃдѺÃͧ';
-$string['sendinratings'] = 'Êè§ÃдѺ¤ÇÒÁ¹èÒʹã¨ÁÒãËé©Ñ¹';
-$string['showall'] = 'áÊ´§ÅÔ駤ì·Ñé§ËÁ´';
+$string['secondaryglossary'] = 'ÍÀÔ¸Ò¹ÈѾ·ì¢Ñé¹Ãͧ';
+$string['sendinratings'] = 'Êè§à¢éÒ㹡ÒÃãËé¤Ðá¹¹ÅèÒÊØ´¢Í§©Ñ¹';
+$string['showall'] = 'áÊ´§ÅÔ§¡ì·Ñé§ËÁ´';
$string['showalphabet'] = 'áÊ´§µÑÇÍÑ¡ÉÃ';
-$string['showspecial'] = 'áÊ´§ÅÔ駤ì¾ÔàÈÉ';
+$string['showspecial'] = 'áÊ´§ÅÔ§¡ì¾ÔàÈÉ';
$string['sortby'] = 'àÃÕ§â´Â';
$string['sortbycreation'] = 'Çѹ·ÕèÊÃéÒ§';
$string['sortbylastupdate'] = 'Çѹ·ÕèÍѾഷ';
@@ -148,9 +150,11 @@
$string['standardview'] = 'àÅ×Í¡â´ÂµÑÇÍÑ¡ÉÃ';
$string['studentcanpost'] = '¹Ñ¡àÃÕ¹ÊÒÁÒöà¾ÔèÁ¤ÓÈѾ·ìä´é';
$string['totalentries'] = '¨Ó¹Ç¹¤ÓÈѾ·ì·Ñé§ËÁ´';
-$string['usedynalink'] = 'ÅÔ駤ìä»·Õè¤ÓÈѾ·ìÍѵâ¹ÁѵÔ';
+$string['usedynalink'] = 'ÅÔ§¡ìä»·Õè¤ÓÈѾ·ìÍѵâ¹ÁѵÔ';
$string['waitingapproval'] = 'ÃÍ¡ÒÃ͹ØÁѵÔÍÂÙè';
-$string['warningstudentcapost'] = '(ãªéµèÍàÁ×èͤÓÈѾ·ìäÁèÍÂÙèã¹ÃÒ¡ÒÃËÅÑ¡)';
+$string['warningstudentcapost'] = '(ãªé㹡óշÕè¤ÓÈѾ·ìäÁèä´éÍÂÙèã¹ÍÀÔ¸Ò¹ÈѾ·ì)';
+$string['withauthor'] = '¤Í¹à«»µìáÅЪ×èͼÙéáµè§';
+$string['withoutauthor'] = '¤Í¹à«»µì·ÕèäÁèª×èͼÙéáµè§';
$string['writtenby'] = 'â´Â';
$string['youarenottheauthor'] = '¤Ø³äÁèãªè¼Ùé·Õèà¢Õ¹¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹¹Õé¢Öé¹ ¤Ø³¨Ö§äÁèÊÒÁÒöá¡é䢤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹¹Õéä´é¤èÐ';
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 7627d0b

Please sign in to comment.