Permalink
Browse files

Added missing strings

  • Loading branch information...
1 parent f24ba9f commit 7716753856d8894977ac88749ef6349c18c1caaf gniske committed Nov 27, 2005
Showing with 2 additions and 1 deletion.
  1. +2 −1 lang/da/editor.php
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // editor.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005033100)
+ // editor.php - created with Moodle 1.6 development (2005101200)
$string['about'] = 'Om denne editor';
@@ -29,6 +29,7 @@
$string['createfolder'] = 'Lav mappe';
$string['createlink'] = 'Indsæt weblink';
$string['cut'] = 'Klip markeret tekst';
+$string['cutpastemozilla'] = 'Du kan desværre ikke benytte de almindelige genvejstaster til at kopiere tekst ind i denne online editor. Dette skyldes en sikkerhedsfunktion der der i nogle versioner af Mozilla og Firefox browsere.<br /><br />Der er tre måder du kan prøve at omgå det på:<br /> (1) Istedet for CTRL-v, benyt SHIFT-insert<br /> (2) Brug Edit->Paste menuen i browseren.<br /> (3) Ret konfigurationen i browseren ved at ret i user.js filen.<br /><br />Tryk på OK knappen nedenfor for mere hjælp, eller Cancel for at returnere til editoren.';
$string['delete'] = 'Slet';
$string['filebrowser'] = 'Fil-browser';
$string['findwhat'] = 'Find';

0 comments on commit 7716753

Please sign in to comment.