Permalink
Browse files

Update for 1.4

Some documentation (including installation manual) comes obsolete. Modules Survey and Choice are renamed.
---
Aktualizace cestiny pro verzi 1.4
Nektere cesti dokumentace (vcetne instalacni prirucky) jsou neaktualni. Dosavadni modul Dotaznik (Survey) byl prejmenovan na Pruzkum (kvuli vyvijenemu modulu Questionnaire) a modul Hlasovani byl prejmenovan na zabehlejsi Anketa.
  • Loading branch information...
1 parent a65ff46 commit 77c70f770f018b4610aefa63b79a9d957f2894f9 mudrd8mz committed Sep 4, 2004
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // auth.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+ // auth.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
$string['auth_dbdescription'] = 'Tato metoda používá tabulku v externí databázi ke kontrole, zda zadané uživatelské jméno a heslo je platné. Při vytváření nového účtu mohou být informace z dalších polí zkopírovány do databáze Moodle.';
@@ -16,6 +16,13 @@
$string['auth_dbuser'] = 'Uživatelské jméno s právy číst externí databázi';
$string['auth_emaildescription'] = 'Potvrzení emailem je přednastavená metoda ověřování. Při registraci si uživatel vybere vlastní uživatelské jméno a heslo. Poté je na jeho adresu odeslán email obsahující zabezpečený odkaz na stránku, kde potvrdí zadané údaje. Při dalším přihlášení se již ověřuje pouze zadané uživatelské jméno a heslo proti hodnotě uložené v databázi Moodle.';
$string['auth_emailtitle'] = 'Ověření na základě emailu';
+$string['auth_fccreators'] = 'Seznam skupin, jejichž členové jsou oprávněni vytvářet nové kurzy. Skupiny oddělujte středníkem. Názvy musí být zadány přesně jako na FirstClass serveru a záleží na malých/VELKÝCH písmenech.';
+$string['auth_fcdescription'] = 'Tato metoda používá k ověřovaní uživatelského jména a hesla FirstClass server.';
+$string['auth_fcfppport'] = 'Port na serveru (nejpoužívanější je 3333)';
+$string['auth_fchost'] = 'Adresa serveru FirstClass. Vložte IP adresu nebo DNS název.';
+$string['auth_fcpasswd'] = 'Heslo pro účet uvedený výše.';
+$string['auth_fctitle'] = 'Používat FirstClass';
+$string['auth_fcuserid'] = 'Userid pro FirstClass účet s nastaveným právem \'Subadministrator\'';
$string['auth_imapdescription'] = 'Tato metoda používá IMAP server ke kontrole, zda zadané uživatelské jméno a heslo je platné.';
$string['auth_imaphost'] = 'Adresa serveru IMAP. Zadejte IP adresu, nikoliv DNS jméno serveru!';
$string['auth_imapport'] = 'Číslo portu IMAP servere. Většinou bývá 143 nebo 993.';
@@ -28,6 +35,7 @@
$string['auth_ldap_creators'] = 'Seznam skupin, jejichž členové jsou oprávněni vytvářet nové kurzy. Jednotlivé skupiny oddělujte středníkem. Příklad: \'cn=ucitele,ou=zamestnanci,o=naseskola\'';
$string['auth_ldap_host_url'] = 'Zadejte URL serveru LDAP. Například \'ldap://ldap.naseskola.cz/\' nebo \'ldaps://ldap.naseskola.cz/\' ';
$string['auth_ldap_memberattribute'] = 'Určete atribut člena skupiny (user member attribute), pokud uživatel patří do skupiny. Většinou \'member\'';
+$string['auth_ldap_objectclass'] = 'Filtr použitý při pojmenovávání/vyhledávání uživatelů. Většinou nastavíte něco jako objectClass=posixAccount . Výchozí hodnota objectClass=* vrátí všechny objekty z LDAP.';
$string['auth_ldap_search_sub'] = 'Zadejte hodnotu <> 0 pokud chcete prohledávat uživatele v subkontextech.';
$string['auth_ldap_update_userinfo'] = 'Aktualizovat informace o uživateli (příjmení, křestní jméno, adresa...) z LDAP serveru do Moodle. Pro mapování viz /auth/ldap/attr_mappings.php';
$string['auth_ldap_user_attribute'] = 'Atribut použitý pro pojmenování a vyhledávání uživatelů. Většinou \'cn\'.';
@@ -46,6 +54,7 @@
$string['auth_nonetitle'] = 'Bez ověření';
$string['auth_pop3description'] = 'Tato metoda používá POP3 server ke kontrole, zda zadané uživatelské jméno a heslo je platné.';
$string['auth_pop3host'] = 'Adresa POP3 serveru. Zadejte IP adresu, nikoliv DNS název!';
+$string['auth_pop3mailbox'] = 'Název poštovní složky (mailbox), se kterou se má navázat spojení (většinou INBOX).';
$string['auth_pop3port'] = 'Číslo portu POP3 serveru (většinou 110)';
$string['auth_pop3title'] = 'Použití POP3 serveru';
$string['auth_pop3type'] = 'Typ serveru. Pokud váš server používá zabezpečení pomocí certifikátů, zvolte pop3cert.';
View
@@ -1,33 +1,45 @@
<?PHP // $Id$
- // chat.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // chat.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
$string['beep'] = 'prozvonit';
$string['chatintro'] = 'Úvodní text';
$string['chatname'] = 'Název této místnosti';
$string['chatreport'] = 'Chatování';
$string['chattime'] = 'Příští chat';
+$string['configmethod'] = 'Při normálním chatu se aktualizují klienti při spojení se serverem. Tato metoda nikde nevyžaduje žádnou další konfiguraci, ale může vést k velkému zatížení serveru při větším množství chatařů. Použití démona na serveru vyžaduje přístup k Unix shellu, ale umožňuje vytvořit rychlé a škálovatelné chatovací prostředí.';
$string['configoldping'] = 'Po jak dlouhém mlčení se má předpokládat, že uživatel již odešel?';
$string['configrefreshroom'] = 'Po kolika vteřinách se má místnost sama aktualizovat (obnovovat - refresh). Nastavením malé hodnoty se sice chatování může zrychlit, ovšem na úkor zvýšené zátěže vašeho webového serveru, obzvláště při velkém počtu chatařů.';
$string['configrefreshuserlist'] = 'Po kolika vteřinách se má aktualizovat seznam uživatelů?';
+$string['configserverhost'] = 'Název počítače (hostname), na kterém je umístěn démon';
+$string['configserverip'] = 'Číselná IP adresa odpovídající výše uvedenému názvu počítače';
+$string['configservermax'] = 'Největší možný počet povolených klientů';
+$string['configserverport'] = 'Port použitý démonem na serveru';
$string['currentchats'] = 'Probíhající chatování';
$string['currentusers'] = 'Stávající uživatelé';
$string['deletesession'] = 'Odstranit toto chatování';
$string['deletesessionsure'] = 'Jste si jisti, že chcete odstranit toto chatování?';
$string['donotusechattime'] = 'Nezveřejňovat čas chatování';
$string['enterchat'] = 'Klikněte zde pro vstup do chatu';
$string['errornousers'] = 'Nemohu najít žádné uživatele!';
+$string['explaingeneralconfig'] = 'Tato nastavení působí <strong>vždy</strong>';
+$string['explainmethoddaemon'] = 'Tato nastavení působí <strong>pouze</strong> pokud máte vybránu chat_method \"Chat démon na serveru\"';
+$string['explainmethodnormal'] = 'Tato nastavení působí <strong>pouze</strong> pokud máte vybránu chat_method \"Normální metoda\"';
+$string['generalconfig'] = 'Obecná konfigurace';
$string['helpchatting'] = 'Nápověda k chatování';
$string['idle'] = 'Nečinný';
$string['messagebeepseveryone'] = '$a někoho prozvání!';
$string['messagebeepsyou'] = '$a vás prozvání!';
$string['messageenter'] = '$a právě vstoupil do tohoto chatu';
$string['messageexit'] = '$a opustil tento chat';
$string['messages'] = 'Zprávy';
+$string['methoddaemon'] = 'Chat démon na serveru';
+$string['methodnormal'] = 'Normální metoda';
$string['modulename'] = 'Chat';
$string['modulenameplural'] = 'Chatování';
$string['neverdeletemessages'] = 'Nikdy neodstraňovat zprávy';
$string['nextsession'] = 'Příští naplánované chatování';
+$string['noguests'] = 'Tento chat není otevřen pro hosty';
$string['nomessages'] = 'Zatím žádné zprávy';
$string['repeatdaily'] = 'Ve stejný čas každý den';
$string['repeatnone'] = 'Bez opakování - zveřejnit pouze určený čas';
View
@@ -1,32 +1,33 @@
<?PHP // $Id$
- // choice.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
+ // choice.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
-$string['allowupdate'] = 'Umo¾nit aktualizaci hlasování';
+$string['allowupdate'] = 'Umo¾nit aktualizaci ankety';
$string['answered'] = 'Zodpovìzeno';
-$string['choice'] = 'Hlasování $a';
-$string['choiceclose'] = 'A¾ do';
-$string['choicename'] = 'Název hlasování';
-$string['choiceopen'] = 'Otevøené';
-$string['choicetext'] = 'Text hlasování';
-$string['modulename'] = 'Hlasování';
-$string['modulenameplural'] = 'Hlasování';
+$string['choice'] = 'Anketa $a';
+$string['choiceclose'] = 'Do';
+$string['choicename'] = 'Název ankety';
+$string['choiceopen'] = 'Od';
+$string['choicetext'] = 'Text ankety';
+$string['havetologin'] = 'Pøed odesláním va¹í odpovìdi se musíte pøihlásit';
+$string['modulename'] = 'Anketa';
+$string['modulenameplural'] = 'Ankety';
$string['mustchooseone'] = 'Pøed ulo¾ením musíte vybrat odpovìï. ®ádné zmìny nebyly ulo¾eny.';
$string['notanswered'] = 'Dosud nezodpovìzeno';
$string['notopenyet'] = 'Je mi líto, tato èinnost není a¾ do $a dostupná';
$string['privacy'] = 'Dùvìrnost výsledkù';
$string['publish'] = 'Zveøejnit výsledky';
$string['publishafteranswer'] = 'Ukázat výsledky studentùm poté, co odpoví';
-$string['publishafterclose'] = 'Ukázat výsledky studentùm a¾ po uzavøení hlasování';
+$string['publishafterclose'] = 'Ukázat výsledky studentùm a¾ po uzavøení ankety';
$string['publishalways'] = 'V¾dy zobrazovat výsledky studentùm';
$string['publishanonymous'] = 'Zveøejnit výsledky anonymnì, nezobrazovat jména studentù';
$string['publishnames'] = 'Zveøejnit výsledky vèetnì jmen studentù a jejich volby';
$string['publishnot'] = 'Nezobrazovat výsledky studentùm';
$string['responses'] = 'Odpovìdí';
$string['responsesto'] = 'Odpovìdi na $a';
-$string['savemychoice'] = 'Ulo¾it mou volbu';
-$string['showunanswered'] = 'Zobrazit sloupec ';
-$string['timerestrict'] = 'Omezit odpovídání na tuto dobu';
+$string['savemychoice'] = 'Ulo¾it mou odpovìï';
+$string['showunanswered'] = 'Zobrazit sloupec \'Dosud nezodpovìzeno\'';
+$string['timerestrict'] = 'Omezit odpovídání na dobu';
$string['viewallresponses'] = 'Zobrazit $a odpovìdí';
?>
View
@@ -1,12 +1,16 @@
<?PHP // $Id$
- // editor.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+ // editor.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+
$string['about'] = 'O tomto editoru';
$string['absbottom'] = 'Úplnì dolù (absbottom)';
$string['absmiddle'] = 'Pøesnì uprostøed (absmiddle)';
$string['address'] = 'Adresa';
$string['alignment'] = 'Zarovnání';
$string['alternatetext'] = 'Alternativní text';
+$string['anchorhelp'] = 'Tímto vytváøíte pouze návì¹tí. Stále sem musíte ruènì nadefinovat odkaz.';
+$string['anchorname'] = 'Název návì¹tí';
+$string['anchors'] = 'Návì¹tí';
$string['baseline'] = 'Úèaøí (baseline)';
$string['bold'] = 'Tuènì';
$string['borderthickness'] = 'Tlou¹»ka ohranièení';
@@ -20,6 +24,7 @@
$string['close'] = 'Zavøít';
$string['cols'] = 'Sloupcù';
$string['copy'] = 'Kopírovat výbìr';
+$string['createanchor'] = 'Vytvoøit návì¹tí';
$string['createfolder'] = 'Vytvoøit slo¾ku';
$string['createlink'] = 'Vlo¾it odkaz';
$string['cut'] = 'Vyjmout výbìr';
@@ -78,8 +83,8 @@
$string['removelink'] = 'Odstranit odkaz';
$string['rename'] = 'Pøejmenovat';
$string['right'] = 'Vpravo';
-$string['rows'] = 'Øádkù';
$string['righttoleft'] = 'Zprava doleva';
+$string['rows'] = 'Øádkù';
$string['selectcolor'] = 'Výbìr barvy';
$string['selection'] = 'Výbìr';
$string['showhelp'] = 'Nápovìda k pou¾ívání editoru';
@@ -102,4 +107,4 @@
$string['wordclean'] = 'Vyèistit HTML z Wordu';
$string['zip'] = 'ZIP';
-?>
+?>
View
@@ -1,9 +1,21 @@
<?PHP // $Id$
- // enrol_flatfile.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
+ // enrol_flatfile.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+$string['description'] = 'Tato metoda bude opakovaně kontrolovat a zpracovávat speciálně formátovaný textový soubor, jehož umístění zde určíte. Soubor může mít strukturu podobnou téhle:
+<pre>
+add, student, 5, CF101
+add, teacher, 6, CF101
+add, teacheredit, 7, CF101
+del, student, 8, CF101
+del, student, 17, CF101
+add, student, 21, CF101, 1091115000, 1091215000
+</pre>';
$string['enrolname'] = 'Ze souboru';
$string['filelockedmail'] = 'Textovy soubor, ktery pouzivate pro zapisy ($a), nemuze byt odstranen procesem cron. Vetsinou je to zpusobeno spatne nastavenymi pravy. Prosim, opravte prava tak, aby mohl Moodle tento soubor odstranit. Jinak muze dochazet k jeho opakovanemu zpracovani.';
$string['filelockedmailsubject'] = 'Dulezita chyba: Soubor se zapisy';
+$string['location'] = 'Umítění souboru';
+$string['mailadmin'] = 'Upozornit správce emailem';
+$string['mailusers'] = 'Upozornit uživatele emailem';
?>
@@ -1,7 +1,12 @@
<?PHP // $Id$
- // enrol_internal.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
+ // enrol_internal.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+$string['description'] = 'Toto je výchozí forma zápisů do kurzů. Existují dva základní způsoby, jak se mohou studenti zapsat do určitých kurzů:
+<ul>
+<li>Učitel nebo správce může studenty zapsat do kurzů ručně pomocí nabídky Správa v příslušných kurzech.</li>
+<li>Libovolný kurz může mít definováno vstupní heslo známé jako \"klíč k zápisu\". Kdokoliv, kdo zná toto heslo, může se sám stát účastníkem příslušeného kurzu.</li>
+</ul>';
$string['enrolname'] = 'Interní zápis';
?>
View
@@ -1,7 +1,9 @@
<?PHP // $Id$
- // enrol_paypal.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
+ // enrol_paypal.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+$string['business'] = 'Emailová adresa vašeho obchodního Paypal účtu';
+$string['description'] = 'Modul \"Platba přes Paypal\" vám umožňuje nastavovat placené kurzy. Je-li cena kurzu nastavena na nulu, nejsou zájemci o zapsání do kurzu vyzývání k žádné platbě. Můžete rovněž nastavit výchozí cenu všech kurzů na vašich stránkách a ceny jednotlivých kurzů pak nastavovat individuálně. Cena nastavená v kurzu má přednost před cenou nastavenou pro celé stránky.';
$string['enrolname'] = 'Platba přes Paypal';
$string['sendpaymentbutton'] = 'Poslat platbu přes službu Paypal';
View
@@ -1,10 +1,11 @@
<?PHP // $Id$
- // error.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+ // error.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
$string['coursegroupunknown'] = 'Nebyl určen kurz odpovídající skupině $a';
$string['erroronline'] = 'Chyba na řádku $a';
$string['fieldrequired'] = '$a je povinné pole';
+$string['filenotfound'] = 'Je mi líto, požadovaný soubor nebyl nalezen';
$string['groupalready'] = 'Uživatel už je členem skupiny $a';
$string['groupunknown'] = 'Skupina $a nebyla přidružena k určenému kurzu';
$string['invalidfieldname'] = '$a není platný název pole';
@@ -15,5 +16,6 @@
$string['unknowncourse'] = 'Neznámý kurz s názvem ';
$string['usernotaddederror'] = 'Uživatel nebyl přidán - neznámá chyba';
$string['usernotaddedregistered'] = 'Uživatel nebyl přidán - již registrován';
+$string['usernotavailable'] = 'Informace o tomto uživateli vám nejsou dostupné.';
?>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 77c70f7

Please sign in to comment.