Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

Update for 1.4

Some documentation (including installation manual) comes obsolete. Modules Survey and Choice are renamed.
---
Aktualizace cestiny pro verzi 1.4
Nektere cesti dokumentace (vcetne instalacni prirucky) jsou neaktualni. Dosavadni modul Dotaznik (Survey) byl prejmenovan na Pruzkum (kvuli vyvijenemu modulu Questionnaire) a modul Hlasovani byl prejmenovan na zabehlejsi Anketa.
  • Loading branch information...
commit 77c70f770f018b4610aefa63b79a9d957f2894f9 1 parent a65ff46
mudrd8mz authored
View
11 lang/cs/auth.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // auth.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+ // auth.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
$string['auth_dbdescription'] = 'Tato metoda používá tabulku v externí databázi ke kontrole, zda zadané uživatelské jméno a heslo je platné. Při vytváření nového účtu mohou být informace z dalších polí zkopírovány do databáze Moodle.';
@@ -16,6 +16,13 @@
$string['auth_dbuser'] = 'Uživatelské jméno s právy číst externí databázi';
$string['auth_emaildescription'] = 'Potvrzení emailem je přednastavená metoda ověřování. Při registraci si uživatel vybere vlastní uživatelské jméno a heslo. Poté je na jeho adresu odeslán email obsahující zabezpečený odkaz na stránku, kde potvrdí zadané údaje. Při dalším přihlášení se již ověřuje pouze zadané uživatelské jméno a heslo proti hodnotě uložené v databázi Moodle.';
$string['auth_emailtitle'] = 'Ověření na základě emailu';
+$string['auth_fccreators'] = 'Seznam skupin, jejichž členové jsou oprávněni vytvářet nové kurzy. Skupiny oddělujte středníkem. Názvy musí být zadány přesně jako na FirstClass serveru a záleží na malých/VELKÝCH písmenech.';
+$string['auth_fcdescription'] = 'Tato metoda používá k ověřovaní uživatelského jména a hesla FirstClass server.';
+$string['auth_fcfppport'] = 'Port na serveru (nejpoužívanější je 3333)';
+$string['auth_fchost'] = 'Adresa serveru FirstClass. Vložte IP adresu nebo DNS název.';
+$string['auth_fcpasswd'] = 'Heslo pro účet uvedený výše.';
+$string['auth_fctitle'] = 'Používat FirstClass';
+$string['auth_fcuserid'] = 'Userid pro FirstClass účet s nastaveným právem \'Subadministrator\'';
$string['auth_imapdescription'] = 'Tato metoda používá IMAP server ke kontrole, zda zadané uživatelské jméno a heslo je platné.';
$string['auth_imaphost'] = 'Adresa serveru IMAP. Zadejte IP adresu, nikoliv DNS jméno serveru!';
$string['auth_imapport'] = 'Číslo portu IMAP servere. Většinou bývá 143 nebo 993.';
@@ -28,6 +35,7 @@
$string['auth_ldap_creators'] = 'Seznam skupin, jejichž členové jsou oprávněni vytvářet nové kurzy. Jednotlivé skupiny oddělujte středníkem. Příklad: \'cn=ucitele,ou=zamestnanci,o=naseskola\'';
$string['auth_ldap_host_url'] = 'Zadejte URL serveru LDAP. Například \'ldap://ldap.naseskola.cz/\' nebo \'ldaps://ldap.naseskola.cz/\' ';
$string['auth_ldap_memberattribute'] = 'Určete atribut člena skupiny (user member attribute), pokud uživatel patří do skupiny. Většinou \'member\'';
+$string['auth_ldap_objectclass'] = 'Filtr použitý při pojmenovávání/vyhledávání uživatelů. Většinou nastavíte něco jako objectClass=posixAccount . Výchozí hodnota objectClass=* vrátí všechny objekty z LDAP.';
$string['auth_ldap_search_sub'] = 'Zadejte hodnotu <> 0 pokud chcete prohledávat uživatele v subkontextech.';
$string['auth_ldap_update_userinfo'] = 'Aktualizovat informace o uživateli (příjmení, křestní jméno, adresa...) z LDAP serveru do Moodle. Pro mapování viz /auth/ldap/attr_mappings.php';
$string['auth_ldap_user_attribute'] = 'Atribut použitý pro pojmenování a vyhledávání uživatelů. Většinou \'cn\'.';
@@ -46,6 +54,7 @@
$string['auth_nonetitle'] = 'Bez ověření';
$string['auth_pop3description'] = 'Tato metoda používá POP3 server ke kontrole, zda zadané uživatelské jméno a heslo je platné.';
$string['auth_pop3host'] = 'Adresa POP3 serveru. Zadejte IP adresu, nikoliv DNS název!';
+$string['auth_pop3mailbox'] = 'Název poštovní složky (mailbox), se kterou se má navázat spojení (většinou INBOX).';
$string['auth_pop3port'] = 'Číslo portu POP3 serveru (většinou 110)';
$string['auth_pop3title'] = 'Použití POP3 serveru';
$string['auth_pop3type'] = 'Typ serveru. Pokud váš server používá zabezpečení pomocí certifikátů, zvolte pop3cert.';
View
14 lang/cs/chat.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // chat.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // chat.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
$string['beep'] = 'prozvonit';
@@ -7,9 +7,14 @@
$string['chatname'] = 'Název této místnosti';
$string['chatreport'] = 'Chatování';
$string['chattime'] = 'Příští chat';
+$string['configmethod'] = 'Při normálním chatu se aktualizují klienti při spojení se serverem. Tato metoda nikde nevyžaduje žádnou další konfiguraci, ale může vést k velkému zatížení serveru při větším množství chatařů. Použití démona na serveru vyžaduje přístup k Unix shellu, ale umožňuje vytvořit rychlé a škálovatelné chatovací prostředí.';
$string['configoldping'] = 'Po jak dlouhém mlčení se má předpokládat, že uživatel již odešel?';
$string['configrefreshroom'] = 'Po kolika vteřinách se má místnost sama aktualizovat (obnovovat - refresh). Nastavením malé hodnoty se sice chatování může zrychlit, ovšem na úkor zvýšené zátěže vašeho webového serveru, obzvláště při velkém počtu chatařů.';
$string['configrefreshuserlist'] = 'Po kolika vteřinách se má aktualizovat seznam uživatelů?';
+$string['configserverhost'] = 'Název počítače (hostname), na kterém je umístěn démon';
+$string['configserverip'] = 'Číselná IP adresa odpovídající výše uvedenému názvu počítače';
+$string['configservermax'] = 'Největší možný počet povolených klientů';
+$string['configserverport'] = 'Port použitý démonem na serveru';
$string['currentchats'] = 'Probíhající chatování';
$string['currentusers'] = 'Stávající uživatelé';
$string['deletesession'] = 'Odstranit toto chatování';
@@ -17,6 +22,10 @@
$string['donotusechattime'] = 'Nezveřejňovat čas chatování';
$string['enterchat'] = 'Klikněte zde pro vstup do chatu';
$string['errornousers'] = 'Nemohu najít žádné uživatele!';
+$string['explaingeneralconfig'] = 'Tato nastavení působí <strong>vždy</strong>';
+$string['explainmethoddaemon'] = 'Tato nastavení působí <strong>pouze</strong> pokud máte vybránu chat_method \"Chat démon na serveru\"';
+$string['explainmethodnormal'] = 'Tato nastavení působí <strong>pouze</strong> pokud máte vybránu chat_method \"Normální metoda\"';
+$string['generalconfig'] = 'Obecná konfigurace';
$string['helpchatting'] = 'Nápověda k chatování';
$string['idle'] = 'Nečinný';
$string['messagebeepseveryone'] = '$a někoho prozvání!';
@@ -24,10 +33,13 @@
$string['messageenter'] = '$a právě vstoupil do tohoto chatu';
$string['messageexit'] = '$a opustil tento chat';
$string['messages'] = 'Zprávy';
+$string['methoddaemon'] = 'Chat démon na serveru';
+$string['methodnormal'] = 'Normální metoda';
$string['modulename'] = 'Chat';
$string['modulenameplural'] = 'Chatování';
$string['neverdeletemessages'] = 'Nikdy neodstraňovat zprávy';
$string['nextsession'] = 'Příští naplánované chatování';
+$string['noguests'] = 'Tento chat není otevřen pro hosty';
$string['nomessages'] = 'Zatím žádné zprávy';
$string['repeatdaily'] = 'Ve stejný čas každý den';
$string['repeatnone'] = 'Bez opakování - zveřejnit pouze určený čas';
View
27 lang/cs/choice.php
@@ -1,32 +1,33 @@
<?PHP // $Id$
- // choice.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
+ // choice.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
-$string['allowupdate'] = 'Umo¾nit aktualizaci hlasování';
+$string['allowupdate'] = 'Umo¾nit aktualizaci ankety';
$string['answered'] = 'Zodpovìzeno';
-$string['choice'] = 'Hlasování $a';
-$string['choiceclose'] = 'A¾ do';
-$string['choicename'] = 'Název hlasování';
-$string['choiceopen'] = 'Otevøené';
-$string['choicetext'] = 'Text hlasování';
-$string['modulename'] = 'Hlasování';
-$string['modulenameplural'] = 'Hlasování';
+$string['choice'] = 'Anketa $a';
+$string['choiceclose'] = 'Do';
+$string['choicename'] = 'Název ankety';
+$string['choiceopen'] = 'Od';
+$string['choicetext'] = 'Text ankety';
+$string['havetologin'] = 'Pøed odesláním va¹í odpovìdi se musíte pøihlásit';
+$string['modulename'] = 'Anketa';
+$string['modulenameplural'] = 'Ankety';
$string['mustchooseone'] = 'Pøed ulo¾ením musíte vybrat odpovìï. ®ádné zmìny nebyly ulo¾eny.';
$string['notanswered'] = 'Dosud nezodpovìzeno';
$string['notopenyet'] = 'Je mi líto, tato èinnost není a¾ do $a dostupná';
$string['privacy'] = 'Dùvìrnost výsledkù';
$string['publish'] = 'Zveøejnit výsledky';
$string['publishafteranswer'] = 'Ukázat výsledky studentùm poté, co odpoví';
-$string['publishafterclose'] = 'Ukázat výsledky studentùm a¾ po uzavøení hlasování';
+$string['publishafterclose'] = 'Ukázat výsledky studentùm a¾ po uzavøení ankety';
$string['publishalways'] = 'V¾dy zobrazovat výsledky studentùm';
$string['publishanonymous'] = 'Zveøejnit výsledky anonymnì, nezobrazovat jména studentù';
$string['publishnames'] = 'Zveøejnit výsledky vèetnì jmen studentù a jejich volby';
$string['publishnot'] = 'Nezobrazovat výsledky studentùm';
$string['responses'] = 'Odpovìdí';
$string['responsesto'] = 'Odpovìdi na $a';
-$string['savemychoice'] = 'Ulo¾it mou volbu';
-$string['showunanswered'] = 'Zobrazit sloupec ';
-$string['timerestrict'] = 'Omezit odpovídání na tuto dobu';
+$string['savemychoice'] = 'Ulo¾it mou odpovìï';
+$string['showunanswered'] = 'Zobrazit sloupec \'Dosud nezodpovìzeno\'';
+$string['timerestrict'] = 'Omezit odpovídání na dobu';
$string['viewallresponses'] = 'Zobrazit $a odpovìdí';
?>
View
11 lang/cs/editor.php
@@ -1,5 +1,6 @@
<?PHP // $Id$
- // editor.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+ // editor.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+
$string['about'] = 'O tomto editoru';
$string['absbottom'] = 'Úplnì dolù (absbottom)';
@@ -7,6 +8,9 @@
$string['address'] = 'Adresa';
$string['alignment'] = 'Zarovnání';
$string['alternatetext'] = 'Alternativní text';
+$string['anchorhelp'] = 'Tímto vytváøíte pouze návì¹tí. Stále sem musíte ruènì nadefinovat odkaz.';
+$string['anchorname'] = 'Název návì¹tí';
+$string['anchors'] = 'Návì¹tí';
$string['baseline'] = 'Úèaøí (baseline)';
$string['bold'] = 'Tuènì';
$string['borderthickness'] = 'Tlou¹»ka ohranièení';
@@ -20,6 +24,7 @@
$string['close'] = 'Zavøít';
$string['cols'] = 'Sloupcù';
$string['copy'] = 'Kopírovat výbìr';
+$string['createanchor'] = 'Vytvoøit návì¹tí';
$string['createfolder'] = 'Vytvoøit slo¾ku';
$string['createlink'] = 'Vlo¾it odkaz';
$string['cut'] = 'Vyjmout výbìr';
@@ -78,8 +83,8 @@
$string['removelink'] = 'Odstranit odkaz';
$string['rename'] = 'Pøejmenovat';
$string['right'] = 'Vpravo';
-$string['rows'] = 'Øádkù';
$string['righttoleft'] = 'Zprava doleva';
+$string['rows'] = 'Øádkù';
$string['selectcolor'] = 'Výbìr barvy';
$string['selection'] = 'Výbìr';
$string['showhelp'] = 'Nápovìda k pou¾ívání editoru';
@@ -102,4 +107,4 @@
$string['wordclean'] = 'Vyèistit HTML z Wordu';
$string['zip'] = 'ZIP';
-?>
+?>
View
14 lang/cs/enrol_flatfile.php
@@ -1,9 +1,21 @@
<?PHP // $Id$
- // enrol_flatfile.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
+ // enrol_flatfile.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+$string['description'] = 'Tato metoda bude opakovaně kontrolovat a zpracovávat speciálně formátovaný textový soubor, jehož umístění zde určíte. Soubor může mít strukturu podobnou téhle:
+<pre>
+add, student, 5, CF101
+add, teacher, 6, CF101
+add, teacheredit, 7, CF101
+del, student, 8, CF101
+del, student, 17, CF101
+add, student, 21, CF101, 1091115000, 1091215000
+</pre>';
$string['enrolname'] = 'Ze souboru';
$string['filelockedmail'] = 'Textovy soubor, ktery pouzivate pro zapisy ($a), nemuze byt odstranen procesem cron. Vetsinou je to zpusobeno spatne nastavenymi pravy. Prosim, opravte prava tak, aby mohl Moodle tento soubor odstranit. Jinak muze dochazet k jeho opakovanemu zpracovani.';
$string['filelockedmailsubject'] = 'Dulezita chyba: Soubor se zapisy';
+$string['location'] = 'Umítění souboru';
+$string['mailadmin'] = 'Upozornit správce emailem';
+$string['mailusers'] = 'Upozornit uživatele emailem';
?>
View
7 lang/cs/enrol_internal.php
@@ -1,7 +1,12 @@
<?PHP // $Id$
- // enrol_internal.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
+ // enrol_internal.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+$string['description'] = 'Toto je výchozí forma zápisů do kurzů. Existují dva základní způsoby, jak se mohou studenti zapsat do určitých kurzů:
+<ul>
+<li>Učitel nebo správce může studenty zapsat do kurzů ručně pomocí nabídky Správa v příslušných kurzech.</li>
+<li>Libovolný kurz může mít definováno vstupní heslo známé jako \"klíč k zápisu\". Kdokoliv, kdo zná toto heslo, může se sám stát účastníkem příslušeného kurzu.</li>
+</ul>';
$string['enrolname'] = 'Interní zápis';
?>
View
4 lang/cs/enrol_paypal.php
@@ -1,7 +1,9 @@
<?PHP // $Id$
- // enrol_paypal.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
+ // enrol_paypal.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+$string['business'] = 'Emailová adresa vašeho obchodního Paypal účtu';
+$string['description'] = 'Modul \"Platba přes Paypal\" vám umožňuje nastavovat placené kurzy. Je-li cena kurzu nastavena na nulu, nejsou zájemci o zapsání do kurzu vyzývání k žádné platbě. Můžete rovněž nastavit výchozí cenu všech kurzů na vašich stránkách a ceny jednotlivých kurzů pak nastavovat individuálně. Cena nastavená v kurzu má přednost před cenou nastavenou pro celé stránky.';
$string['enrolname'] = 'Platba přes Paypal';
$string['sendpaymentbutton'] = 'Poslat platbu přes službu Paypal';
View
4 lang/cs/error.php
@@ -1,10 +1,11 @@
<?PHP // $Id$
- // error.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+ // error.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
$string['coursegroupunknown'] = 'Nebyl určen kurz odpovídající skupině $a';
$string['erroronline'] = 'Chyba na řádku $a';
$string['fieldrequired'] = '$a je povinné pole';
+$string['filenotfound'] = 'Je mi líto, požadovaný soubor nebyl nalezen';
$string['groupalready'] = 'Uživatel už je členem skupiny $a';
$string['groupunknown'] = 'Skupina $a nebyla přidružena k určenému kurzu';
$string['invalidfieldname'] = '$a není platný název pole';
@@ -15,5 +16,6 @@
$string['unknowncourse'] = 'Neznámý kurz s názvem ';
$string['usernotaddederror'] = 'Uživatel nebyl přidán - neznámá chyba';
$string['usernotaddedregistered'] = 'Uživatel nebyl přidán - již registrován';
+$string['usernotavailable'] = 'Informace o tomto uživateli vám nejsou dostupné.';
?>
View
39 lang/cs/exercise.php
@@ -1,15 +1,15 @@
<?PHP // $Id$
- // exercise.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // exercise.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
$string['absent'] = 'Chybí';
$string['accumulative'] = 'Nahromaděný';
$string['action'] = 'Akce';
$string['ago'] = 'Před $a';
-$string['allgradeshaveamaximumof'] = 'Největší možný počet bodů: $a';
$string['amend'] = 'Doplňte';
$string['amendassessmentelements'] = 'Doplňte položky hodnocení';
$string['amendtitle'] = 'Doplňte ';
+$string['analysis'] = 'Rozbor';
$string['assess'] = 'Hodnotit';
$string['assessed'] = 'Hodnoceno';
$string['assessment'] = 'Hodnocení';
@@ -23,15 +23,17 @@
Pokud tak uděláte, nezapomeňte také upravit své hodnocení.<br />
To můžete provést kliknutím na odkaz Přehodnotit uvedený níže.';
$string['awaitingassessmentbythe'] = 'Čeká se na hodnocení od $a';
-$string['awaitingfeedbackfromthe'] = 'Čeká se na vyjádření od $a';
$string['clearlateflag'] = 'Smazat příznak Zpožděno';
$string['comment'] = 'Komentář';
+$string['comparisonofassessments'] = 'Srovnání hodnocení';
$string['confirmdeletionofthisitem'] = 'Potvrďte odstranění tohoto $a';
$string['correct'] = 'Opravte';
+$string['count'] = 'Počet';
$string['criterion'] = 'Kritérium';
$string['deadline'] = 'Uzávěrka';
$string['deadlineis'] = 'Uzávěrka je $a';
$string['delete'] = 'Odstranit';
+$string['deletesubmissionwarning'] = 'Upozornění: toto řešení je již hodnoceno ($a-krát).<br />Rozhodně vám jej doporučujeme NEODSTRAŇOVAT. ';
$string['deleting'] = 'Odstraňuje se';
$string['description'] = 'Popis';
$string['descriptionofexercise'] = 'Při zadávání úkolu je popis cvičení
@@ -57,17 +59,21 @@
$string['exerciseassessments'] = 'Hodnocení cvičení';
$string['exercisefeedback'] = 'Cvičení - zpětná vazba';
$string['exercisesubmissions'] = 'Řešení';
+$string['fair'] = 'Slušný';
$string['generalcomment'] = 'Obecný komentář';
$string['good'] = 'Dobrý';
$string['gradeassessment'] = 'Bodové ohodnocení';
$string['gradeforassessment'] = 'Body pro hodnocení';
$string['gradeforstudentsassessment'] = 'Body za hodnocení, které dělají $a';
$string['gradeforsubmission'] = 'Body za řešení';
-$string['gradetable'] = 'Bodovací tabulka';
+$string['gradetable'] = 'Bodová tabulka';
+$string['gradinggrade'] = 'Body za bodování';
$string['gradingstrategy'] = 'Bodovací strategie';
$string['handlingofmultiplesubmissions'] = 'Zpracování více řešení';
$string['hidenamesfromstudents'] = 'Skrýt jména před studenty';
$string['incorrect'] = 'Nesprávně';
+$string['late'] = 'Pozdě';
+$string['lax'] = 'Nedbalý';
$string['leaguetable'] = 'Ligová tabulka odevzdaných prací';
$string['mail1'] = 'Vas ukol \'$a\' hodnotil ';
$string['mail2'] = 'Poznamky a body lze videt v zadani cviceni \'$a\'';
@@ -75,7 +81,12 @@
$string['mail6'] = 'Vase hodnoceni ukolu \'$a\' bylo posouzeno';
$string['mail7'] = 'Komentare, které uvedl $a, lze videt v zadani tohoto cviceni';
$string['managingassignment'] = 'Správa cvičení';
+$string['maximum'] = 'Maximum';
+$string['maximumgradeforstudentassessments'] = 'Největší možný počet bodů za hodnocení studenty: $a';
+$string['maximumgradeforsubmissions'] = 'Největší možný počet bodů za řešení: $a';
$string['maximumsize'] = 'Největší možná velikost';
+$string['mean'] = 'Průměr';
+$string['minimum'] = 'Minimum';
$string['modulename'] = 'Cvičení';
$string['modulenameplural'] = 'Cvičení';
$string['movingtophase'] = 'Přechází se do fáze $a';
@@ -84,16 +95,15 @@
$string['nosubmissions'] = 'Žádná řešení';
$string['notassessedyet'] = 'Dosud nehodnoceno';
$string['notavailable'] = 'Není k dispozici';
-$string['noteonassessmentelements'] = 'Povšimněte si, že bodování je rozděleno do několika &quot;položek hodnocení&quot;.<br />Tím se dosáhne toho, že bodování je snadnější a celistvější. Jako učitel musíte přidat tyto <br />položky ještě před zpřístupněním úkolu studentům. To uděláte tak,<br />že kliknete na úkol v kurzu - budete vyzváni k přidání<br />těchto položek hodnocení. Jejich počet můžete měnit na obrazovce Upravit úkol,<br /> samy položky mohou být upraveny na stránce &quot;Správa úkolů&quot;.';
-$string['noteonstudentassessments'] = '{Body od studenta/Body od učitele}';
+$string['noteonassessmentelements'] = 'Povšimněte si, že bodování je rozděleno do několika \"položek hodnocení\".<br />Tím se dosáhne toho, že bodování je snadnější a celistvější. Jako učitel musíte přidat tyto <br />položky ještě před zpřístupněním úkolu studentům. To uděláte tak,<br />že kliknete na úkol v kurzu - budete vyzváni k přidání<br />těchto položek hodnocení. Jejich počet můžete měnit na obrazovce Upravit úkol,<br /> samy položky mohou být upraveny na stránce \"Správa úkolů\".';
+$string['noteongradinggrade'] = 'Tyto body jsou měřítkem, jak dobře vaše hodnocení souhlasí s hodnocením vaší práce, které vypracoval $a. Čím vyšší je počet bodů, tím jsou si hodnocení bližší.';
+$string['noteonstudentassessments'] = '{Body od studenta/Body za bodování}';
$string['notgraded'] = 'Nebodováno';
$string['notitlegiven'] = 'Titulek neuveden';
-$string['nowpleasemakeyourownassessment'] = 'Nyní prosím proveďte vlastní hodnocení části práce, kterou odevzdal $a.<br />
-Hodnotící formulář zpočátku obsahuje stejné bodování jako <br />
-studentský formulář. Měli byste provést úpravy a doplnění, které považujete za nezbytné,<br />
-a kliknout na jedno z tlačítek ve spodní části stránky.';
$string['numberofassessmentelements'] = 'Počet komentářů, položek hodnocení, bodů, kritérií nebo kategorií v oddílu';
+$string['numberofcriterionelements'] = 'Počet kritérií musí být větší než jedno.';
$string['numberofentries'] = 'Počet položek';
+$string['numberofentriesinleaguetable'] = 'Počet položek v ligové tabulce';
$string['numberofnegativeresponses'] = 'Počet záporných odpovědí';
$string['onesubmission'] = 'Jedno řešení';
$string['optionaladjustment'] = 'Volitelné nastavení';
@@ -106,6 +116,7 @@
$string['phase3'] = 'Ukázat celkový počet bodů v ligové tabulce';
$string['phase3short'] = 'Zobrazit';
$string['pleasegradetheassessment'] = 'Prosím, obodujte hodnocení této části práce - zpracoval $a';
+$string['pleasemakeyourownassessment'] = 'Prosím, proveďte hodnocení řešení, které vypracoval $a. <br />Povšimněte si, že forma hodnocení je zpočátku zobrazována spolu s hodnocením studentů. <br />Měli byste vložit dle vašeho mínění nezbytné návrhy na změny a poté kliknout na jedno z tlačítek ve spodní části stránky.';
$string['pleasesubmityourwork'] = 'Prosím, odevzdejte vaši práci za použití tohoto formuláře';
$string['pleaseusethisform'] = 'Prosím, vyplňte tento formulář, pokud jste<br />
dokončili instrukce v cvičení uvedeném níže.';
@@ -118,6 +129,7 @@
$string['present'] = 'Obsahuje';
$string['reasonforadjustment'] = 'Důvod úpravy';
$string['reassess'] = 'Přehodnotit';
+$string['regradestudentassessments'] = 'Přebodovat hodnocení studentů';
$string['resubmissionfor'] = 'Znovuodevzdání - $a';
$string['resubmitnote'] = '* znamená, že $a má povolené opakované podání.<br />
Tento příznak může být přidělen jakémukoli odevzdanému úkolu jeho přehodnocením a
@@ -139,6 +151,8 @@
$string['scalepresent'] = '2 bodová stupnice Obsahuje/Chybí';
$string['scaleyes'] = '2 bodová stupnice Ano/Ne';
$string['specimenassessmentform'] = 'Ukázkový formulář hodnocení';
+$string['standarddeviation'] = 'Směrodatná odchylka';
+$string['strict'] = 'Přesný';
$string['studentallowedtoresubmit'] = '$a MŮŽE znovudevzdávat';
$string['studentassessments'] = '$a - hodnocení';
$string['studentnotallowed'] = '$a NEMŮŽE znovuodevzdávat';
@@ -164,12 +178,15 @@
a klikněte na jedno z tlačítek na dolním okraji stránky.';
$string['title'] = 'Název';
$string['typeofscale'] = 'Typ škály';
+$string['unassessed'] = '$a nehodnoceno';
$string['ungradedstudentassessments'] = '$a Nebodovaných studentských hodnocení';
$string['usemaximum'] = 'Použít maximum';
$string['usemean'] = 'Použít průměr';
+$string['verylax'] = 'Velmi nedbalý';
$string['verypoor'] = 'Velmi slabý';
+$string['verystrict'] = 'Velmi přesný';
$string['view'] = 'Zobrazit';
-$string['viewassessment'] = 'Zobrazit hodnocení';
+$string['viewteacherassessment'] = 'Zobrazit $a hodnocení';
$string['warningonamendingelements'] = 'UPOZORNĚNÍ: Bylo nalezeno odevzdané hodnocení<br />NEMĚŇTE počet položek hodnocení, typ škály nebo váhu jednotlivých položek.';
$string['weightederrorcount'] = 'Vážený počet chyb: $a';
$string['weightforgradingofassessments'] = 'Váha pro bodování hodnocení';
View
6 lang/cs/forum.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
+ // forum.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
$string['addanewdiscussion'] = 'Přidat nový příspěvek';
@@ -43,6 +43,7 @@
$string['emptymessage'] = 'Ve vašem příspěvku je něco špatně. Možná jste nevyplnili některé povinné údaje, nebo přiložený soubor byl moc velký. Vaše úpravy NEBYLY ULOŽENY!';
$string['everyonecanchoose'] = 'Kdokoliv si může vybrat odebírání příspěvků emailem';
$string['everyoneissubscribed'] = 'Všichni odebírají nové příspěvky emailem';
+$string['existingsubscribers'] = 'Stávající odběratelé';
$string['forcesubscribe'] = 'Vnutit všem odebírání příspěvků emailem';
$string['forcesubscribeq'] = 'Vnutit všem odebírání příspěvků emailem?';
$string['forum'] = 'Fórum';
@@ -100,6 +101,7 @@
$string['posts'] = 'Příspěvky';
$string['posttoforum'] = 'Poslat do fóra';
$string['postupdated'] = 'Váš příspěvek byl aktualizován';
+$string['potentialsubscribers'] = 'Odběratelé k dispozici';
$string['processingdigest'] = 'Zpracovávám souhrnný email pro uživatele $a';
$string['processingpost'] = 'Zpracovávám příspěvek $a';
$string['prune'] = 'Oddělit';
@@ -147,6 +149,8 @@
$string['unsubscribe'] = 'Neodebírat příspěvky z tohoto fóra emailem';
$string['unsubscribed'] = 'Neodebíráno';
$string['unsubscribeshort'] = 'Neodebírat';
+$string['yesforever'] = 'Ano, navždy';
+$string['yesinitially'] = 'Ano, na začátku';
$string['youratedthis'] = 'Již jste hodnotili';
$string['yournewtopic'] = 'Vaše nové téma diskuse';
$string['yourreply'] = 'Vaše odpověď';
View
16 lang/cs/glossary.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // glossary.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+ // glossary.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
$string['addcomment'] = 'Pøidat komentáø';
@@ -61,16 +61,17 @@
$string['descending'] = '(sestupnì)';
$string['destination'] = 'Cíl';
$string['displayformat'] = 'Zpùsob zobrazení';
-$string['displayformat2'] = 'Úplný vèetnì autora';
-$string['displayformat3'] = 'Encyclopedie';
-$string['displayformat4'] = 'FAQ (ÈKD:-)';
-$string['displayformat5'] = 'Úplný bez autora';
-$string['displayformat6'] = 'Seznam polo¾ek';
$string['displayformatcontinuous'] = 'Souvislý bez autora';
-$string['displayformatdefault'] = 'Prostý slovníkový styl';
+$string['displayformatdictionary'] = 'Prostý slovníkový styl';
+$string['displayformatencyclopedia'] = 'Encyklopedie';
+$string['displayformatentrylist'] = 'Seznam polo¾ek';
+$string['displayformatfaq'] = 'ÈKD';
+$string['displayformatfullwithauthor'] = 'Úplný vèetnì autora';
+$string['displayformatfullwithoutauthor'] = 'Úplný bez autora';
$string['displayformats'] = 'Zpùsoby zobrazení';
$string['displayformatssetup'] = 'Nastavení zpùsobù zobrazení';
$string['duplicateentry'] = 'Duplicitní polo¾ka';
+$string['editalways'] = 'Upravit v¾dy';
$string['editcategories'] = 'Upravit kategorie';
$string['editentry'] = 'Upravit polo¾ku';
$string['editingcomment'] = 'Úprava komentáøe';
@@ -100,6 +101,7 @@
$string['fillfields'] = 'Pojem a definice jsou povinná pole.';
$string['filtername'] = 'Automatické propojování slovníku';
$string['fullmatch'] = 'Srovnávat pouze celá slova<br><small>(pøi automatickém propojování)</small>';
+$string['globalglossary'] = 'Globální slovník';
$string['glossaryleveldefaultsettings'] = 'Výchozí nastavení pro slovník';
$string['glossarytype'] = 'Typ slovníku';
$string['glosssaryexported'] = 'Slovník exportován.';
View
87 lang/cs/moodle.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
$string['action'] = 'Akce';
@@ -13,18 +13,20 @@
$string['activityselect'] = 'Vybrat tuto činnost k přesunu';
$string['activitysince'] = 'Činnost od';
$string['add'] = 'Přidat';
+$string['addactivity'] = 'Přidat činnost...';
$string['addadmin'] = 'Přidat správce';
$string['addcreator'] = 'Přidat tvůrce kurzů';
$string['added'] = 'Přidán $a';
$string['addedtogroup'] = 'Přidán do skupiny $a';
$string['addedtogroupnot'] = 'Nepřidán do skupiny $a';
$string['addedtogroupnotenrolled'] = 'Nepřidán do skupiny $a, protože není zapsán do kurzu';
-$string['addinganew'] = 'Přidání nového $a';
-$string['addinganewto'] = 'Přidání nového $a->what do $a->to';
+$string['addinganew'] = 'Přidání nové činnosti $a';
+$string['addinganewto'] = 'Přidání nové činnosti $a->what v $a->to';
$string['addingdatatoexisting'] = 'Přidání údajů ke stávajícím';
$string['addnewcategory'] = 'Přidat novou kategorii';
$string['addnewcourse'] = 'Přidat nový kurz';
$string['addnewuser'] = 'Přidat nového uživatele';
+$string['addresource'] = 'Přidat studijní materiál...';
$string['address'] = 'Adresa';
$string['addstudent'] = 'Přidat studenta';
$string['addteacher'] = 'Přidat učitele';
@@ -39,10 +41,12 @@
$string['adminhelpconfiguration'] = 'Nastavte, jak budou stránky vypadat a pracovat';
$string['adminhelpconfigvariables'] = 'Nastavte proměnné, které ovlivňují obecné fungování těchto stránek';
$string['adminhelpcourses'] = 'Nadefinujte kurzy a jejich kategorie a přiřaďte k nim učitele.';
+$string['adminhelpeditorsettings'] = 'Definujte základní nastavení HTML editoru';
$string['adminhelpedituser'] = 'Projděte seznam uživatelských účtů a kterýkoliv z nich upravte';
$string['adminhelpenrolments'] = 'Vyberte interní nebo externí způsob řízení zápisů do kurzů';
+$string['adminhelpfailurelogs'] = 'Procházet záznamy neúspěšných přihlášení';
$string['adminhelplanguage'] = 'Kontrola a úprava stávajícího jazyka';
-$string['adminhelplogs'] = 'Procházet protokoly aktivit na těchto stránkách';
+$string['adminhelplogs'] = 'Procházet protokoly činností na těchto stránkách';
$string['adminhelpmanageblocks'] = 'Správa instalovaných bloků a jejich nastavení';
$string['adminhelpmanagedatabase'] = 'Přímý přístup do databáze (hlavně opatrně!)';
$string['adminhelpmanagefilters'] = 'Vyberte textový filtr a příslušné nastavení';
@@ -55,6 +59,8 @@
$string['administration'] = 'Správa';
$string['administrator'] = 'Správce';
$string['administrators'] = 'Správci';
+$string['administratorsall'] = 'Všichni správci';
+$string['administratorsandteachers'] = 'Správci a učitelé';
$string['advancedfilter'] = 'Pokročilý filtr';
$string['again'] = 'znovu';
$string['all'] = 'Vše';
@@ -65,8 +71,10 @@
$string['alllogs'] = 'Všechny protokoly';
$string['allow'] = 'Povolit';
$string['allowguests'] = 'Tento kurz je otevřen i pro hosty';
+$string['allowinternal'] = 'Povolit také interní metody';
$string['allownot'] = 'Nepovolit';
$string['allparticipants'] = 'Všichni účastníci';
+$string['allteachers'] = 'Všichni učitelé';
$string['alphabet'] = 'A,Á,B,C,Č,D,Ď,E,É,Ě,F,G,H,I,Í,J,K,L,M,N,Ň,O,Ó,P,Q,R,Ř,S,Š,T,Ť,U,Ú,Ů,V,W,X,Y,Ý,Z,Ž';
$string['alphanumerical'] = 'Může obsahovat jen znaky abecedy a číslice';
$string['alreadyconfirmed'] = 'Registrace již byla potvrzena';
@@ -128,6 +136,7 @@
$string['checklanguage'] = 'Zkontrolovat jazyk';
$string['choose'] = 'Vybrat';
$string['choosecourse'] = 'Vyberte kurz';
+$string['chooseenrolmethod'] = 'Primární metoda zápisů';
$string['chooselivelogs'] = 'Nebo sledovat probíhající činnosti';
$string['chooselogs'] = 'Vyberte, které protokoly chcete vidět';
$string['choosereportfilter'] = 'Vyberte filtr zprávy';
@@ -140,12 +149,14 @@
$string['comparelanguage'] = 'Porovnat a upravit současný jazyk';
$string['complete'] = 'Podrobný';
$string['configallowunenroll'] = 'Je-li toto nastaveno na \'Ano\', mohou se studenti sami vyškrtávat z kurzů. Jinak je může z kurzu vyškrtnout toliko učitel nebo správce.';
+$string['configallusersaresitestudents'] = 'Měli bý být VŠICHNI uživatelé považováni za studenty v činnostech na titulní stránce? Odpovíte-li \"Ano\", mohou se všichni uživatelé s potvrzeným účtem zapojit do těchto činností jako studenti. Odpovíte-li \"Ne\", pak pouze uživatelé, kteří jsou již členy alespoň jednoho kurzu, budou moci participovat v těchto činnostech. Pouze správci a speciálně určení učitelé mohou figurovat jako vyučující v činnostech na titulní stráce.';
$string['configautologinguests'] = 'Mají být návštěvníci vašich stránek automaticky přihlášeni jako hosté, když vstupují do kurzů, které umožńují hostům vstup?';
$string['configcachetext'] = 'Na větších stránkách nebo na stránkách, které používají textové filtry, může toto nastavení provoz stránek výrazně urychlit. Po dobu určenou zde zůstane zpracovaný text v mezipaměti a bude okamžitě použit. Nastavení příliš malé hodnoty může zobrazování stránek trochu zpomalit, nastavení příliš velké hodnoty zase způsobí, že obnovení textu (např. nové odkazy apod.) se projeví až po delší době.';
$string['configcountry'] = 'Pokud zde nastavíte zemi, pak bude přednastavená pro všechny nové uživatele. Zůstane-li toto pole prázdné, bude nutné nastavit zemi u každého nového uživatele.';
$string['configdebug'] = 'Při zapnutí dojde ke zvýšení vlastnosti PHP \'error_reporting\' a bude zobrazováno více varování. Užitečné hlavně pro vývojáře.';
$string['configdeleteunconfirmed'] = 'Používáte-li ověřování emailem, nastavíte tímto dobu, po kterou se bude čekat na potvrzení registrace. Po uplynutí této doby budou nepotvrzené žádosti o založení účtu odstraněny.';
$string['configdigestmailtime'] = 'Lidem, kteří si nastaví souhrnné odebírání novinek emailem, bude tento souhrn odesílán každý den. Tímto nastavujete, v kolik hodin budou tyto souhrnné emaily odesílány (první cron, který se spouští po této hodině, emaily odešle).';
+$string['configdisplayloginfailures'] = 'Toto zobrazuje informace vybraným uživatelům o předchozích neúspěšných přihlášeních.';
$string['configenablerssfeeds'] = 'Tímto nastavením povolujete funkce RSS kanálů napříč celou instalací Moodle. Stále ještě musíte povolit funkce RSS u jednotlivých modulů v nabídce Správa modulů na stránce Správa.';
$string['configenablerssfeedsdisabled'] = 'Toto nastavení není dostupné, protože funkce RSS kanálů byly na těchto stránkách zakázány. Chcete-li je povolit, jděte do nabídky Proměnné na stránce Správa.';
$string['configerrorlevel'] = 'Vyberte množství zobrazovaných varování PHP. Většinou je nejlepší volbou \'Normální\'.';
@@ -166,16 +177,20 @@
$string['configlanglist'] = 'Ponecháte-li toto pole prázdné, budou si uživatelé moci vybrat kterýkoliv z jazyků v této instalaci. Nabídku jazyků však můžete omezit vložením čárkami odděleného seznamu kódů vámi povolených lokalizací. Například: cz,en,es_es,fr,sk,it';
$string['configlangmenu'] = 'Zvolte, zda chcete nebo nechcete zobrazovat nabídku možných jazyků na titulní stránce, přihlašovací stránce apod. Toto neovlivňuje možnost uživatelů vybrat si upřednostňovaný jazyk ve svém profilu.';
$string['configlocale'] = 'Vyberte lokalizaci stránek. Ta ovlivňuje formát a jazyk při zobrazování datumu. Potřebná data musíte mít nainstalována ve vašem operačním systému. Pokud nevíte, co vybrat, ponechte pole prázdné.';
+$string['configloginhttps'] = 'Při zapnutím této volby bude Moodle používat zabezpečené https spojení na stránce přihlášení (přihlášení bude probíhat na šifrovaném spojení) a poté se vrátí do normálního http provozu (kvůli rychlosti). UPOZORNĚNÍ: toto nastavení VYŽADUJE, aby bylo https povoleno a nastaveno na vašem webovém serveru - pokud není, MOHLI BYSTE SI ZAMEZIT PŘÍSTUP NA VAŠE STRÁNKY!!!';
$string['configloglifetime'] = 'Toto určuje dobu, po kterou jsou uchovávány protokoly o činnosti uživatelů. Protokoly starší, než je zde vložené doba, jsou automaticky odstraněny. Doporučujeme udržovat protokoly co nejdéle, můžou se vám hodit. Pokud však provozujete často používaný server a zaznamenáváte problémy s výkonem, možná budete chtít dobu uchovávání protokolů zkrátit.';
$string['configlongtimenosee'] = 'Pokud se studenti nepřihlásí po velmi dlouhou dobu, jsou automaticky vyškrtnuti z kurzů. Tento parametr určuje maximální možnou dobu, po kterou se student nemusí přihlásit.';
$string['configmaxbytes'] = 'Toto určuje maximální možnou velikost souborů nahrávaných uploadem na tyto stránky. Toto nastavení je limitováno PHP proměnnou upload_max_filesize a nastavením Apache LimitRequestBody. Na druhou stranu toto nastavení limituje velikosti, které lze nastavit na úrovni kurzů nebo modulů.';
$string['configmaxeditingtime'] = 'Kolik času mají uživatelé na opravu odeslaných příspěvků. Doporučujeme nastavit 30 minut.';
$string['confignoreplyaddress'] = 'Emaily jsou někdy zasílány pod něčím jménem (např. příspěvky ve fórech). V případech, kdy by se na email nemělo odpovídat přímo odesilateli (např. protože nechce zveřejňovat svou adresu), bude použita jako adresa odesílatele (adresa Od:) adresa zde uvedená.';
+$string['confignotifyloginfailures'] = 'Při neúspěšném přihlášení mohou být zasílány upozornění emailem. Kdo by měl obdržet tato upozornění?';
+$string['confignotifyloginthreshold'] = 'Je-li aktivní upozorňování na neúspěšná přihlášení, po kolika neúspěšných pokusech na jednoho uživatele nebo jednu IP adresu se má upozornění rozeslat?';
$string['configopentogoogle'] = 'Povolíte-li toto nastavení, umožníte vyhledávači Google, aby vstoupil na vaše stránky jako host. Navíc lidé, kteří se k vám dostanou přes vyhledávání v Google, budou automaticky přihlášení jako host. Povšimněte si, že toto umožní transparentní přístup pouze do kurzů, které mají povolen vstup hostů.';
$string['configproxyhost'] = 'Pokud tento <B>server</B> používá proxy (např. firewall) pro připojení k Internetu, zadejte hostname a port proxy. Jinak nechejte pole prázdné.';
$string['configsecureforms'] = 'Moodle může používat vyšší úroveň zabezpečení při přijímání údajů z webových formulářů. Je-li tato volba povolena, pak je proměnná prohlížeče HTTP_REFERER ověřována proti aktuální adrese formuláře. V několika málo případech však toto může způsobovat problémy, zejména používá-li uživatel firewall (např. Zonealarm) nastavený tak, aby proměnnou HTTP_REFERER z webového provozu odřízl. Příznakem tohoto jsou problémy s formuláři. Pokud tedy uživatelé mají problém například na přihlašovací stránce, možná budete chtít tuto metodu zakázat a tím ulehčit práci případným útokům na hesla uživatelů (brute-force password attacks). Jste-li na pochybách, ponechejte zde hodnotu \'Ano\'.';
$string['configsessioncookie'] = 'Tímto lze upravit název cookie, které se používá pro nastavení Moodle session. Toto nastavení je volitelné, hodí se pouze v případě, kdy provozujete více kopií Moodle na jednom serveru.';
$string['configsessiontimeout'] = 'Pokud jsou lidé přihlášení na tyto stránky nečinní po dlouhou dobu (tj. nenačítají se stránky), jsou automaticky odhlášeni. Tato proměnná určuje, po jak dlouhé době k tomu dojde.';
+$string['configshowsiteparticipantslist'] = 'Na tomto seznamu budou uvedeni všichni studenti a učitelé na těchto stránkách. Komu má být umožněno vidět tento seznam účastníků stránek?';
$string['configslasharguments'] = 'Soubory (t.j. obrázky a další připojené soubory) mohou být dostupné jako parametry za lomítkem (slash arguments, druhá nabízená možnost). Tato metoda umožňuje, aby byly tyto soubory snadněji ukládány ve vyrovnávacích pamětech prohlížečů, proxy serverů apod. Bohužel, některé PHP servery tuto možnost nemají, takže pokud narazíte na problémy se zobrazováním připojených souborů nebo obrázků (např. fotografie uživatelů), vyberte první z nabízených možností.';
$string['configsmtphosts'] = 'Vložte plné jméno jednoho nebo více SMTP serverů, které může Moodle používat k zasílání pošty (např. \'mail.naseskola.cz\' nebo \'mail1.naseskola.cz;mail2.naseskola.cz\'). Pokud ponecháte toto pole prázdné, Moodle bude používat standardní PHP způsob zasílání pošty.';
$string['configsmtpuser'] = 'Pokud jste výše specifikovali nějaký SMTP server a ten vyžaduje ověření, zadejte zde uživatelské jméno a heslo.';
@@ -198,6 +213,7 @@
$string['copyingzipfile'] = 'Kopíruji ZIP soubor';
$string['copyrightnotice'] = 'Autorská práva';
$string['cost'] = 'Cena';
+$string['costdefault'] = 'Výchozí cena';
$string['country'] = 'Země';
$string['course'] = 'Kurz';
$string['courseavailable'] = 'Tento kurz je studentům dostupný';
@@ -230,6 +246,7 @@
$string['creatingtemporarystructures'] = 'Vytvářím dočasné struktury';
$string['creatingusers'] = 'Vytvářím uživatele';
$string['creatingxmlfile'] = 'Vytvářím XML soubor';
+$string['currency'] = 'Měna';
$string['currentcourseadding'] = 'Tento kurz, přidávám data do něj';
$string['currentcoursedeleting'] = 'Tento kurz, nejprve jej odstraňuju';
$string['currentlanguage'] = 'Současný jazyk';
@@ -244,6 +261,7 @@
$string['databaseupgradebackups'] = 'Verze zálohy je nyní $a';
$string['databaseupgradeblocks'] = 'Verze bloků je nyní $a';
$string['databaseupgrades'] = 'Upgraduji databáze';
+$string['date'] = 'Datum';
$string['datemostrecentfirst'] = 'Datum - nejnovější první';
$string['datemostrecentlast'] = 'Datum - nejnovější poslední';
$string['day'] = 'den';
@@ -288,17 +306,33 @@
$string['duplicate'] = 'Duplikovat';
$string['duplicatinga'] = 'Duplikuje se: $a';
$string['duplicatingain'] = 'Duplikuje se $a->what v $a->in';
+$string['edhelpbgcolor'] = 'Definujte barvu pozadí editačního okýnka.<br />Validní hodnoty jsou např. #ffffff nebo white';
+$string['edhelpcleanword'] = 'Toto nastavení zapíná nebo vypíná filtrování formátu dokumentu Word';
+$string['edhelpenablespelling'] = 'Povoluje nebo zakazuje kontrolu pravopisu. Chcete-li povolit, musíte mít nainstalován <strong>aspell</strong>.';
+$string['edhelpfontfamily'] = 'Vlastnost font-family je seznam názvů skupin (rodin) fontů a/nebo obecných skupin. Názvy skupin musí být odděleny čárkou. ';
+$string['edhelpfontlist'] = 'Definujte fonty použité při zobrazování dropdown nabídky';
+$string['edhelpfontsize'] = 'Výchozí font-size definuje velikost fontu.<br />Validní hodnoty jsou např. medium, large, smaller, larger, 10pt, 11px.';
$string['edit'] = 'Upravit $a';
$string['editcoursesettings'] = 'Upravit nastavení kurzu';
$string['editfiles'] = 'Upravit soubory';
$string['editgroupprofile'] = 'Upravit profil skupiny';
$string['editinga'] = 'Úprava $a';
$string['editmyprofile'] = 'Upravit profil';
+$string['editorbgcolor'] = 'Barva pozadí (background-color)';
+$string['editorcleanonpaste'] = 'Vyčistit HTML při vložení z Wordu';
+$string['editorcommonsettings'] = 'Společné nastavení';
+$string['editordefaultfont'] = 'Výchozí font';
+$string['editorenablespelling'] = 'Povolit kontrolu pravopisu';
+$string['editorfontlist'] = 'Seznam fontů (font-family)';
+$string['editorfontsize'] = 'Výchozí velikost font (font-size)';
+$string['editorresettodefaults'] = 'Resetovat na výchozí hodnoty';
+$string['editorsettings'] = 'Nastavení editoru';
$string['editsummary'] = 'Upravit souhrn';
$string['editthisactivity'] = 'Upravit tuto činnost';
$string['editthiscategory'] = 'Upravit tuto kategorii';
$string['edituser'] = 'Upravit uživatelské účty';
$string['email'] = 'Emailová adresa';
+$string['emailactive'] = 'Email aktivován';
$string['emailagain'] = 'Email (znovu)';
$string['emailconfirm'] = 'Potvrďte váš účet';
$string['emailconfirmation'] = 'Zdravicko, vy budete asi $a->firstname, ze?
@@ -315,11 +349,13 @@
$string['emaildigestoff'] = 'Nepoužívat souhrny (jeden email na každý příspěvek)';
$string['emaildigestsubjects'] = 'Předměty (denně email pouze s předměty příspěvků)';
$string['emaildisable'] = 'Zobrazení emailové adresy zakázáno';
+$string['emaildisableclick'] = 'Chcete-li zamezit odesílání všech emailů na tuto adresu, klikněte sem';
$string['emaildisplay'] = 'Zobrazit email';
$string['emaildisplaycourse'] = 'Zobrazovat mou emailovou adresu pouze dalším účastníkům kurzu';
$string['emaildisplayno'] = 'Skrýt mou emailovou adresu před kýmkoliv';
$string['emaildisplayyes'] = 'Zobrazovat mou emailovou adresu komukoliv';
$string['emailenable'] = 'Zobrazení emailové adresy povoleno';
+$string['emailenableclick'] = 'Chcete-li znovu povolit odesílání všech emailů na tuto adresu, klikněte sem';
$string['emailexists'] = 'Tato emailová adresa je již registrovaná.';
$string['emailformat'] = 'Formát emailu';
$string['emailmustbereal'] = 'Poznámka: vaše emailová adresa nesmí být fiktivní.';
@@ -334,20 +370,27 @@
$string['emailpasswordconfirmsent'] = 'Na vaši adresu <b>$a</b> byl odeslán email obsahující jednoduché pokyny k potvrzení a dokončení změny vašeho hesla. <p>Při problémech se spojte se správcem těchto stránek.';
$string['emailpasswordsent'] = 'Děkujeme za potvrzení změny vašeho hesla.<p>Vaše nové heslo bylo odesláno na adresu <b>$a->email</b>.<p>Toto heslo bylo vygenerováno automaticky, možná si jej budete chtít <a href=$a->link>změnit</a> na nějaké snadněji zapamatovatelné.';
$string['enable'] = 'Povolit';
+$string['encryptedcode'] = 'Šifrovaný kód';
$string['enrolledincourse'] = 'Zapsán do kurzu ';
$string['enrolledincoursenot'] = 'Nezapsán do kurzu ';
+$string['enrollfirst'] = 'Před použitím těchto činností se musíte zapsat alespoň do jednoho kurzu';
$string['enrolmentconfirmation'] = 'Chystáte zapsat sebe sama jako člena tohoto kurzu.<br />Jste si jistí, že to opravdu chcete?';
$string['enrolmentkey'] = 'Klíč k zápisu';
$string['enrolmentkeyfrom'] = 'Tento kurz vyžaduje \'klíč k zápisu\' - vstupní<br>heslo, které můžete obdržet od $a';
$string['enrolmentkeyhint'] = 'Tento klíč k zápisu nebyl správný, zkuste to ještě jednou<br>(Napovím vám - klíč začíná na \'$a\')';
$string['enrolmentnew'] = 'Nový zápis v $a';
+$string['enrolmentnewuser'] = '$a->user je zapsán do kurzu \"$a->course\"';
$string['enrolmentnointernal'] = 'Ruční zápisy nejsou momentálně umožněny.';
+$string['enrolmentnotyet'] = 'Je mi líto, k tomuto kurzu nemůžete přistoupit až do <br /> $a ';
$string['enrolments'] = 'Zápisy';
+$string['enrolperiod'] = 'Lhůta k zápisu';
$string['entercourse'] = 'Klikněte pro vstup do kurzu';
$string['enteremailaddress'] = 'Zadejte svou emailovou adresu, na kterou vám bude zasláno nové heslo.';
+$string['entries'] = 'Položky';
$string['error'] = 'Chyba';
$string['errortoomanylogins'] = 'Je mi líto, překročili jste povolený počet pokusů o přihlášení. Restartujte váš prohlížeč.';
$string['errorwhenconfirming'] = 'Omlouváme se, ale objevila se chyba a vaše registrace nebyla dokončena. Pokud jste kliknuli na odkaz ve vaší poště a objevili se na této stránce, ujistěte se, že řádek s HTTP odkazem ve vaší poště nebyl zalomen nebo zkrácen. Možná budete muset použít Kopírovat/Vložit a dát odkaz dohromady.';
+$string['everybody'] = 'Všichni';
$string['executeat'] = 'Spustit v';
$string['existing'] = 'Stávající';
$string['existingadmins'] = 'Stávající správci';
@@ -357,7 +400,10 @@
$string['existingcreators'] = 'Stávající tvůrci kurzů';
$string['existingstudents'] = 'Zapsaní studenti';
$string['existingteachers'] = 'Stávající učitelé';
+$string['failedloginattempts'] = '$a->attempts neúspěšných pokusů o přihlášení od posledního přihlášení';
+$string['failedloginattemptsall'] = '$a->attempts neúspěšných pokusů o přihlášení u $a->accounts uživatelských účtů';
$string['feedback'] = 'Odpověď';
+$string['file'] = 'Soubor';
$string['filemissing'] = '$a chybí';
$string['files'] = 'Soubory';
$string['filesfolders'] = 'Soubory/složky';
@@ -375,6 +421,7 @@
$string['forgotten'] = 'Zapomněli jste vaše uživatelské jméno či heslo?';
$string['format'] = 'Uspořádání';
$string['formathtml'] = 'HTML formát';
+$string['formatmarkdown'] = 'Markdown formát ';
$string['formatplain'] = 'Čistě textový formát';
$string['formatsocial'] = 'Diskusní uspořádání';
$string['formattext'] = 'Moodle auto-formát';
@@ -453,6 +500,7 @@
$string['hiddensectionsinvisible'] = 'Skryté sekce se nezobrazují vůbec';
$string['hide'] = 'Skrýt';
$string['hidepicture'] = 'Skrýt obrázek';
+$string['hidesettings'] = 'Skrýt nastavení';
$string['hits'] = 'Četnost přístupů';
$string['hitsoncourse'] = 'Četnost přístupů k $a->coursename - $a->username';
$string['hitsoncoursetoday'] = 'Dnešní četnost přístupů k $a->coursename - $a->username';
@@ -482,6 +530,7 @@
$string['institution'] = 'Instituce';
$string['invalidemail'] = 'Neplatná emailová adresa';
$string['invalidlogin'] = 'Neplatné přihlášení, zkuste znovu';
+$string['ip_address'] = 'IP adresa';
$string['jumpto'] = 'Přejít na...';
$string['keep'] = 'Uchovat';
$string['langltr'] = 'Psát zleva doprava ->';
@@ -506,6 +555,7 @@
$string['loggedinas'] = 'Jste přihlášeni jako $a ';
$string['loggedinnot'] = 'Nejste přihlášeni';
$string['login'] = 'Přihlásit se';
+$string['login_failure_logs'] = 'Protokoly o neúspěšných pokusech o přihlášení';
$string['loginas'] = 'Přihlásit se jako';
$string['loginguest'] = 'Přihlásit se jako host';
$string['loginsite'] = 'Přihlásit se na stránky';
@@ -515,6 +565,9 @@
$string['loginusing'] = 'Přihlašte se zde pomocí vašeho uživatelského jména a hesla';
$string['logout'] = 'Odhlásit se';
$string['logs'] = 'Protokoly';
+$string['mailadmins'] = 'Informuj správce';
+$string['mailstudents'] = 'Informuj studenty';
+$string['mailteachers'] = 'Informuj učitele';
$string['mainmenu'] = 'Hlavní menu';
$string['makeafolder'] = 'Vytvořit složku';
$string['makeeditable'] = 'Nastavíte-li práva k \'$a\' tak, aby do něj mohl zapisovat proces webového serveru (např. apache), budete moci upravovat tento soubor přímo na této stránce.';
@@ -559,6 +612,7 @@
$string['modulesetup'] = 'Nastavování tabulek modulů';
$string['modulesuccess'] = '$a tabulky byly korektně nastaveny';
$string['moodleversion'] = 'Moodle verze';
+$string['more'] = 'více';
$string['mostrecently'] = 'nejnovější';
$string['move'] = 'Přesunout';
$string['movecategoryto'] = 'Přesunout kategorii do:';
@@ -605,6 +659,7 @@
$string['newusers'] = 'Noví uživatelé';
$string['next'] = 'Další';
$string['no'] = 'Ne';
+$string['nobody'] = 'Nikdo';
$string['nocoursesfound'] = 'Nebyly nalezeny žádné kurzy se slovy \'$a\'';
$string['nocoursesyet'] = 'Žádný kurz v této kategorii';
$string['noexistingadmins'] = 'Žádní stávající správci! Toto je vážná chyba a tato zpráva by nikdy neměla spatřit světlo světa.';
@@ -631,11 +686,17 @@
$string['notenrolled'] = '$a není zapsán v tomto kurzu.';
$string['noteuserschangednonetocourse'] = 'Poznámka: pokud obnovujete uživatelské údaje, je nutné obnovit též uživatele kurzu. Toto nastavení bylo za vás změněno.';
$string['nothingnew'] = 'Nic nového od vašeho posledního přihlášení';
+$string['noticenewerbackup'] = 'Tato záloha byla vytvořena v Moodle $a->backuprelease ($a->backupversion) a je novější, než vaše stávající instalace Moodle $a->serverrelease ($a->serverversion). Toto může způsobovat problémy s konzistencí, protože u záloh nelze garantovat zpětnou kompatibilitu.';
+$string['notifyloginfailuresmessage'] = '$a->time, IP: $a->ip, Uzivatel: $a->info';
+$string['notifyloginfailuresmessageend'] = 'Tyto protokoly si muzete prohlednout na $a/course/log.php?id=1&chooselog=1&modid=site_errors ';
+$string['notifyloginfailuresmessagestart'] = 'Zde je seznam neuspesnych pokusu o prihlaseni na $a od doby posledniho zaslani takovehoto upozorneni';
+$string['notifyloginfailuressubject'] = '$a :: Upozorneni na neuspesna prihlaseni';
$string['notincluded'] = 'Nezahrnuto';
$string['notingroup'] = 'Je mi líto, ale musíte být členem skupiny pro prohlížení této činnosti.';
$string['nousersmatching'] = 'Nebyl nalezen žádný uživatel odpovídající \'$a\'';
$string['nousersyet'] = 'Ještě nejsou žádní uživatelé';
$string['now'] = 'nyní';
+$string['numattempts'] = '$a neúspěšných pokusů o přihlášení';
$string['numberweeks'] = 'Počet týdnů/témat';
$string['numdays'] = '$a dnů';
$string['numhours'] = '$a hodin';
@@ -652,7 +713,6 @@
$string['other'] = 'Jiný';
$string['outline'] = 'Stručný';
$string['page'] = 'Stránka';
-$string['parentlanguage'] = 'sk';
$string['participants'] = 'Účastníci';
$string['password'] = 'Heslo';
$string['passwordchanged'] = 'Heslo bylo změněno';
@@ -692,7 +752,7 @@
$string['readinginfofrombackup'] = 'Čtení informací ze zálohy';
$string['readme'] = 'README';
$string['recentactivity'] = 'Nedávná činnost';
-$string['recentactivityreport'] = 'Úplná zpráva o nedávné aktivitě...';
+$string['recentactivityreport'] = 'Úplná zpráva o nedávné činnosti...';
$string['refreshingevents'] = 'Obnovování událostí';
$string['registration'] = 'Registrace Moodle';
$string['registrationemail'] = 'Upozorňování emailem';
@@ -719,8 +779,9 @@
$string['returningtosite'] = 'Vracíte se na tyto stránky?';
$string['revert'] = 'Vrátit se';
$string['role'] = 'Role';
+$string['rss'] = 'RSS';
$string['rssarticles'] = 'Počet posledních RSS článků';
-$string['rsstype'] = 'RSS kanál pro nedávnou aktivitu';
+$string['rsstype'] = 'RSS kanál pro nedávnou činnost';
$string['savechanges'] = 'Uložit změny';
$string['saveto'] = 'Ukládat do';
$string['scale'] = 'Škála';
@@ -763,15 +824,21 @@
$string['showonlyweek'] = 'Ukázat pouze týden $a';
$string['showrecent'] = 'Ukázat nedávnou činnost';
$string['showreports'] = 'Ukázat zprávu o činnosti';
+$string['showsettings'] = 'Ukázat nastavení';
$string['showtheselogs'] = 'Ukázat tyto protokoly';
$string['since'] = 'Od';
+$string['sincelast'] = 'Od posledního přihlášení';
$string['site'] = 'Stránky';
+$string['siteerrors'] = 'Chyby na stránkách';
$string['sitefiles'] = 'Soubory';
$string['sitelogs'] = 'Protokol stránek';
$string['sitenews'] = 'Novinky stránek';
+$string['sitepartlist0'] = 'Musíte být vyučující na hlavní stránce, abyste mohli vidět seznam účastníků stránek.';
+$string['sitepartlist1'] = 'Musíte být vyučující, abyste mohli vidět seznam účastníků stránek.';
$string['sites'] = 'Stránky';
$string['sitesection'] = 'Zahrnout úvodní sekci';
$string['sitesettings'] = 'Nastavení stránek';
+$string['siteteachers'] = 'Vyučující na hlavní stránce';
$string['size'] = 'Velikost';
$string['sizeb'] = 'bytů';
$string['sizegb'] = 'Gb';
@@ -781,6 +848,7 @@
$string['someallowguest'] = 'Některé kurzy umožňují vstup pro hosty';
$string['someerrorswerefound'] = 'Některé informace chyběly nebo nebyly správné. Podrobnosti uvedeny dále.';
$string['sortby'] = 'Třídit podle';
+$string['specifyname'] = 'Musíte určit jméno';
$string['startdate'] = 'Datum začátku kurzu';
$string['startsignup'] = 'Začněte nyní vytvořením nového účtu!';
$string['state'] = 'Stát / Kraj';
@@ -791,6 +859,7 @@
$string['strftimedaydate'] = '%%A, %%d. %%B %%Y';
$string['strftimedaydatetime'] = '%%A, %%d. %%B %%Y, %%H:%%M';
$string['strftimedayshort'] = '%%A, %%d. %%B';
+$string['strftimedaytime'] = '%%a, %%H:%%M';
$string['strftimemonthyear'] = '%%B %%Y';
$string['strftimerecent'] = '%%d. %%b, %%H:%%M';
$string['strftimerecentfull'] = '%%A, %%d. %%B %%Y, %%H:%%M';
@@ -798,6 +867,7 @@
$string['stringsnotset'] = 'Následující texty nejsou přeloženy v $a';
$string['studentnotallowed'] = 'Je mi líto, ale do tohoto kurzu nemůžete vstoupit jako \'$a\'';
$string['students'] = 'Studenti';
+$string['studentsandteachers'] = 'Studenti a učitelé';
$string['subcategories'] = 'Podkategorie';
$string['success'] = 'Úspěch';
$string['summary'] = 'Souhrn';
@@ -837,6 +907,7 @@
$string['unenrolme'] = 'Vyškrtnout se z $a';
$string['unenrolsure'] = 'Jste si jistí, že chcete vyškrtnout $a z tohoto kurzu?';
$string['unknowncategory'] = 'Neznámá kategorie';
+$string['unlimited'] = 'Neomezeno';
$string['unpacking'] = 'Rozbaluji $a';
$string['unsafepassword'] = 'Příliš snadné heslo - zkuste nějaké jiné';
$string['unusedaccounts'] = 'Účty nepoužité po dobu delší než $a dnů jsou automaticky vyškrtnuty';
@@ -847,7 +918,7 @@
$string['updated'] = 'Aktualizováno $a';
$string['updatemyprofile'] = 'Aktualizovat profil';
$string['updatesevery'] = 'Aktualizovat každých $a vteřin';
-$string['updatethis'] = 'Aktivita $a - upravit nastavení';
+$string['updatethis'] = 'Upravit tuto činnost - $a';
$string['updatethiscourse'] = 'Aktualizovat tento kurz';
$string['updatinga'] = 'Aktualizuji $a';
$string['updatingain'] = 'Aktualizuji $a->what v $a->in';
View
46 lang/cs/quiz.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // quiz.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
+ // quiz.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
$string['acceptederror'] = 'Pøijatelná chyba';
@@ -10,6 +10,7 @@
$string['aiken'] = 'Formát Aiken';
$string['allowreview'] = 'Umo¾nit prohlédnutí';
$string['alreadysubmitted'] = 'Pravdìpodobnì jste ji¾ vyu¾ili tento pokus';
+$string['alternativeunits'] = 'Alternativní jednotky';
$string['alwaysavailable'] = 'Stále k dispozici';
$string['answer'] = 'Odpovìdìt';
$string['answerhowmany'] = 'Jedna nebo více odpovìdí?';
@@ -30,6 +31,7 @@
$string['backtoquiz'] = 'Zpìt k úpravì testu';
$string['bestgrade'] = 'Nejlep¹í bodování';
$string['blackboard'] = 'Formát Blackboard';
+$string['calculated'] = 'Vypoèteno';
$string['calculatedquestion'] = 'Vypoèítávaná úloha na øádku $a není podporována. Úloha bude ignorována.';
$string['caseno'] = 'Ne, na malých/VELKÝCH nezále¾í';
$string['casesensitive'] = 'Rozli¹ovat malá/VELKÁ';
@@ -39,10 +41,14 @@
$string['categoryinfo'] = 'Podrobnosti o kategorii';
$string['categorymove'] = 'Kategorie \'$a->name\' obsahuje $a->count úloh. Prosím vyberte kategorii, do které je chcete pøesunout.';
$string['categorymoveto'] = 'Pøesunout je do této kategorie';
+$string['checkanswer'] = 'Zkontrolovat';
$string['choice'] = 'Mo¾nost';
$string['choices'] = 'Mo¾nosti';
+$string['choosedatasetproperties'] = 'Vyberte vlastnosti datové sady';
+$string['close'] = 'Zavøít náhled';
$string['confirmstartattempt'] = 'Tento test má èasový limit. Jste si jistí, ¾e chcete teï zaèít?';
$string['correctanswer'] = 'Správná odpovìï';
+$string['correctanswerformula'] = 'Vzorec správné odpovìdi';
$string['correctanswers'] = 'Správné odpovìdi';
$string['corrresp'] = 'Správná odezva';
$string['countdown'] = 'Odpoèítávání';
@@ -52,7 +58,10 @@
$string['createmultiple'] = 'Vytvoøit více úloh najednou';
$string['createnewquestion'] = 'Vytvoøit novou úlohu';
$string['custom'] = 'Vlastní formát';
+$string['datasetdefinitions'] = 'Znovupou¾itelné definice datové sady v kategorii $a';
+$string['datasetnumber'] = 'Èíslo';
$string['daysavailable'] = 'Zbývá dnù';
+$string['decimals'] = 's $a';
$string['default'] = 'Standard';
$string['defaultgrade'] = 'Standardní poèet bodù za úlohu';
$string['defaultinfo'] = 'Pøednastavená kategorie úloh.';
@@ -62,6 +71,8 @@
$string['discrimination'] = 'Citlivost';
$string['eachattemptbuildsonthelast'] = 'Ka¾dý pokus staví na pøedchozím';
$string['editcategories'] = 'Upravit kategorie';
+$string['editdatasets'] = 'Upravit datové sady';
+$string['editingcalculated'] = 'Úprava vypoèítávané otázky';
$string['editingdescription'] = 'Úprava popisu';
$string['editingmatch'] = 'Úprava - pøiøazovací úloha';
$string['editingmultianswer'] = 'Úprava - doplòovací úloha';
@@ -81,23 +92,34 @@
$string['exportquestions'] = 'Exportovat úlohy do souboru';
$string['false'] = 'Nepravda';
$string['feedback'] = 'Vysvìtlení';
+$string['file'] = 'Soubor';
$string['fileformat'] = 'Formát souboru';
$string['filloutoneanswer'] = 'Musíte vyplnit alespoò jednu odpovìï. Prázdné odpovìdi nebudou pou¾ity.';
$string['filloutthreequestions'] = 'Musíte vyplnit alespoò tøi otázky. Prázdné otázky nebudou pou¾ity.';
$string['fillouttwochoices'] = 'Musíte vyplnit alespoò dvì mo¾nosti. Prázdné mo¾nosti nebudou pou¾ity.';
+$string['forceregeneration'] = 'vnutit regeneraci';
$string['fractionsaddwrong'] = 'Vybrané kladné hodnocení nedává dohromady 100%% <BR>Místo toho dává $a%% <BR>Chcete se vrátit a opravit tuto úlohu?';
$string['fractionsnomax'] = 'Jedna z odpovìdí by mìla být 100%%, aby bylo mo¾né <BR>dostat plný poèet bodù. <BR>Chcete se vrátit a opravit tuto úlohu?';
+$string['functiontakesatleasttwo'] = 'Funkce $a musí mít minimálnì dva argumenty';
+$string['functiontakesnoargs'] = 'Funkce $a nemá ¾ádné argumenty';
+$string['functiontakesonearg'] = 'Funkce $a musí mít právì jeden argument';
+$string['functiontakesoneortwoargs'] = 'Funkce $a musí mít buï jeden nebo dva argumenty';
+$string['functiontakestwoargs'] = 'Funkce $a musí mít právì dva argumenty';
+$string['generatevalue'] = 'Vygenerovat novou hodnotu mezi';
$string['gift'] = 'Formát GIFT';
$string['gradeaverage'] = 'Prùmìrný poèet bodù';
$string['gradehighest'] = 'Nejvy¹¹í poèet bodù ';
$string['grademethod'] = 'Metoda bodování';
$string['guestsno'] = 'Je mi líto, hosté si nemohou prohlí¾et nebo zkou¹et testy';
+$string['illegalformulasyntax'] = 'Neplatná syntaxe vzorce poèínaje \'$a\'';
$string['imagedisplay'] = 'Obrázek k zobrazení';
$string['imagemissing'] = 'Obrázek na øádku $a není dostupný. Jméno souboru bude ignorováno.';
$string['importquestions'] = 'Importovat úlohy ze souboru';
$string['indivresp'] = 'Odezvy jednotlivcù na ka¾dou polo¾ku';
$string['introduction'] = 'Úvod';
$string['itemanal'] = 'Analýza odezvy na polo¾ku';
+$string['itemdefinition'] = 'Definice';
+$string['link'] = 'Odkaz';
$string['listitems'] = 'Seznam polo¾ek testu';
$string['marks'] = 'Pokusù';
$string['match'] = 'Pøiøazování';
@@ -113,10 +135,14 @@
$string['modulenameplural'] = 'Testy';
$string['multianswer'] = 'Doplòovací úloha';
$string['multichoice'] = 'Úloha s vybìrem odpovìdí';
+$string['multiplier'] = 'Násobitel';
$string['name'] = 'Jméno';
$string['noanswers'] = 'Není vybrána odpovìï!';
$string['noattempts'] = 'Zatím nikdo se nepokou¹el napsat tento test';
+$string['nodataset'] = 'nic - to není hvìzdièka';
+$string['nominal'] = 'Nominální';
$string['nomoreattempts'] = 'Ji¾ nemáte dal¹í pokusy';
+$string['nopossibledatasets'] = '®ádné mo¾né datové sady';
$string['noquestions'] = 'Zatím ¾ádné úlohy nebyly vlo¾eny do testu';
$string['noresponse'] = 'Bez odezvy';
$string['noreview'] = 'Není vám dovoleno pøezkou¹et tento test';
@@ -125,9 +151,13 @@
$string['notenoughanswers'] = 'Tento typ úlohy vy¾aduje nejménì $a odpovìdí';
$string['notenoughsubquestions'] = 'Není definováno dost podotázek!<br>Chcete se vrátit zpìt a opravit tuto úlohu?';
$string['numerical'] = 'Numerická úloha';
+$string['optional'] = 'volitelný';
+$string['overdue'] = 'Zpo¾dìný';
$string['paragraphquestion'] = 'Odstavcová úloha na øádku $a není podporovaná. Úloha bude ignorována';
$string['passworderror'] = 'Vlo¾ené heslo nebylo správné';
$string['percentcorrect'] = 'Procent správnì';
+$string['preview'] = 'Náhled';
+$string['previewquestion'] = 'Náhled otázky';
$string['publish'] = 'Zveøejnit';
$string['publishedit'] = 'Pro úpravu nebo pøidávání v této kategorii musíte mít pøíslu¹ná práva v kurzu, který ji zveøejòuje.';
$string['qti'] = 'Formát IMS QTI';
@@ -156,6 +186,8 @@
$string['regrade'] = 'Znovu obodovat v¹echny pokusy';
$string['regradecomplete'] = 'V¹echny pokusy byly znovu obodovány';
$string['regradecount'] = '$a->changed z $a->attempt bodování bylo zmìnìno';
+$string['relative'] = 'Relativní';
+$string['remove'] = 'Odstranit';
$string['rename'] = 'Pøejmenovat';
$string['report'] = 'Výsledky';
$string['reportfullstat'] = 'Podrobná statistika';
@@ -168,6 +200,7 @@
$string['requirepassword'] = 'Vy¾aduje heslo';
$string['requirepasswordmessage'] = 'Potøebujete znát heslo k tomuto testu, abyste se jej mohli pokusit absolvovat.';
$string['requiresubnet'] = 'Vy¾aduje sí»ovou adresu';
+$string['reuseifpossible'] = 'znovu pou¾ít døíve odstranìnou';
$string['review'] = 'Revize';
$string['save'] = 'Ulo¾it';
$string['savegrades'] = 'Ulo¾it obodování';
@@ -183,24 +216,33 @@
$string['showfeedback'] = 'Ukázat hodnocení po odpovìdi?';
$string['shuffleanswers'] = 'Zamíchat odpovìdi';
$string['shufflequestions'] = 'Zamíchat úlohy';
+$string['significantfigures'] = 's $a';
$string['subneterror'] = 'Je mi líto, ale tento test byl nastaven tak, aby k nìmu bylo mo¾né pøistupovat jen z nìkterých poèítaèù. Momentálnì sedíte u poèítaèe mimo tuto dovolenou oblast.';
+$string['substitutedby'] = 'bude nahrazeno';
$string['time'] = 'Èas';
$string['timecompleted'] = 'Hotovo';
$string['timeleft'] = 'Zbývající èas';
$string['timelimit'] = 'Èasový limit';
-$string['timesup'] = 'Èas vypr¹el!';
+$string['timelimitexeeded'] = 'Lituji! Èas vypr¹el!';
+$string['timesup'] = 'Èas!';
$string['timetaken'] = 'Uplynulý èas';
+$string['tolerance'] = 'Tolerance';
+$string['tolerancetype'] = 'Typ tolerance';
$string['toomanyrandom'] = 'Poèet po¾adovaných náhodných úloh je vìt¹í, ne¾ kolik jich tato kategorie obsahuje! ($a)';
$string['true'] = 'Pravda';
$string['truefalse'] = 'Pravda/Nepravda';
$string['type'] = 'Typ';
+$string['unit'] = 'Jednotka';
$string['unknowntype'] = 'Na øádku $a je nepodporovaný typ úlohy. Úloha bude ignorována.';
+$string['unsupportedformulafunction'] = 'Funkce $a není podporována';
$string['viewallanswers'] = 'Zobrazit $a hotových testù';
$string['viewallreports'] = 'Zobrazit výsledky za $a pokusù';
$string['warningsdetected'] = 'Poèet zji¹tìných upozornìní: $a';
$string['webct'] = 'Formát WebCT';
+$string['wildcard'] = 'Hvìzdièka';
$string['withsummary'] = 'se Souhrnnou statistikou';
$string['wronggrade'] = '©patný poèet bodù (za øádkem $a):';
+$string['xml'] = 'Formát Moodle XML';
$string['yourfinalgradeis'] = 'Vá¹ koneèný poèet bodù z tohoto testu je $a';
?>
View
23 lang/cs/resource.php
@@ -1,12 +1,14 @@
<?PHP // $Id$
- // resource.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+ // resource.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
$string['addresource'] = 'Přidat studijní materiál';
$string['chooseafile'] = 'Vyberte nebo nahrejte soubor';
+$string['chooseparameter'] = 'Vyberte parametr';
$string['configdefaulturl'] = 'Tato hodnota je použita k vyplnění předvolené hodnoty URL při vytváření nového URL zdroje.';
$string['configfilterexternalpages'] = 'Povolením tohoto nastavení docílíte toho, že i externí studijní materiály (webové stránky, nahrané HTML soubory) budou zpracovány stávajícími aktivními filtry (například propojení se slovníkem). Zapnutí této volby může znatelně zpomalit zobrazování stránek kurzů - proto ji používejte s opatrností a jen v případě, že ji opravdu potřebujete.';
-$string['configframesize'] = 'Jsoul-li Vložená webová stránka nebo Přiložený soubor zobrazovány uvnitř rámce, pak tato hodnota určuje velikost (v pixelech) nadřazeného rámce (který obsahuje navigační pruh).';
+$string['configframesize'] = 'Jsou-li Vložená webová stránka nebo Přiložený soubor zobrazovány uvnitř rámce, pak tato hodnota určuje velikost (v pixelech) nadřazeného rámce (který obsahuje navigační pruh).';
+$string['configparametersettings'] = 'Tímto se nastavuje výchozí nastavení panelu Parametry ve formuláři pro přidání nového studijního materiálu. Po prvním použití se tyto hodnoty stávají součástí preferencí jednotlivých uživatelů.';
$string['configpopup'] = 'Když se přidává studijní materiál, který je možno zobrazit v novém okně, má být tato možnost implicitně povolena?';
$string['configpopupdirectories'] = 'Měly by se v nových oknech ukazovat v odkazu implicitně adresáře?';
$string['configpopupheight'] = 'Výchozí výška nových oken';
@@ -17,18 +19,22 @@
$string['configpopupstatus'] = 'Měl by se v nových oknech implicitně zobrazovat stavový pruh?';
$string['configpopuptoolbar'] = 'Měl by se v nových oknech implicitně zobrazovat pruh s nástroji?';
$string['configpopupwidth'] = 'Výchozí šířka nových oken';
+$string['configsecretphrase'] = 'Tento tajný výraz se používá k tvorbě šifrovaného kódu, který můžete zasílat některým externím zdrojům studijních materiálů (jako např. vaše vlastní skripty) jako parametr. Šifrovaný kód je vytvořen jako MD5 hodnota IP adresy stávajícího uživatele (current_user) spojená s vaším tajným výrazem, tzn. kod=md5(IP.tajnyvyraz) . To umožňuje externím zdrojům ověřovat oprávněnost spojení.';
$string['configwebsearch'] = 'Pokud přidáváte vloženou stránku nebo odkaz, je tato adresa nabídnuta jako stránka, kde může uživatel najít požadované URL.';
+$string['configwindowsettings'] = 'Tímto se nastavuje výchozí nastavení panelu Okno ve formuláři pro přidání nového studijního materiálu. Po prvním použití se tyto hodnoty stávají součástí preferencí jednotlivých uživatelů.';
$string['directlink'] = 'Přímý odkaz na tento soubor';
$string['directoryinfo'] = 'Budou zobrazeny všechny soubory ve zvoleném adresáři.';
+$string['display'] = 'Okno';
$string['editingaresource'] = 'Úprava studijního materiálu';
+$string['encryptedcode'] = 'Šifrovaný kód';
$string['example'] = 'Příklad';
-$string['examplereference'] = 'BLACKMOREOVÁ, S. <i>Teorie memů : kultura a její evoluce.</i> Vyd. 1. Praha : Portál, 2001. 236 s. ISBN 80-7178-394-3.';
$string['exampleurl'] = 'http://www.napriklad.zde/adresar/soubor.html';
$string['fetchclienterror'] = 'Při pokusu o získání webové stránky došlo u vašeho prohlížeče k chybě (třeba špatné URL).';
$string['fetcherror'] = 'Při pokusu o získání webové stránky došlo k chybě.';
$string['fetchservererror'] = 'Při pokusu o získání webové stránky došlo u vzdáleného serveru k chybě (pravděpodobně chyba programu).</p>';
$string['filename'] = 'Jméno souboru';
$string['filtername'] = 'Automatické propojování materiálu';
+$string['frameifpossible'] = 'Umístit studijní materiál do rámce a ponechat tak na obrazovce navigační lištu';
$string['fulltext'] = 'Full text';
$string['htmlfragment'] = 'HTML fragment';
$string['maindirectory'] = 'Adresář s hlavními soubory';
@@ -50,6 +56,10 @@
$string['note'] = 'Poznámka';
$string['notefile'] = 'K nahrání dalších souborů do tohoto kurzu (aby se ukazovaly v tomto seznamu) použijte <A HREF=$a >Správce souborů</A>.';
$string['notypechosen'] = 'Musíte vybrat typ. Vraťte se pomocí tlačítka \'Zpět\' a zkuste to znovu.';
+$string['pagedisplay'] = 'Zobrazovat tento materiál ve stávajícím okně';
+$string['pagewindow'] = 'Stejné okno';
+$string['parameter'] = 'Parametr';
+$string['parameters'] = 'Parametry';
$string['popupresource'] = 'Tento studijní materiál by se měl zobrazovat v novém okně';
$string['popupresourcelink'] = 'Pokud se tak nestalo, klikněte zde: $a';
$string['resourcetype'] = 'Typ studijního materiálu';
@@ -62,5 +72,12 @@
$string['resourcetype7'] = 'Program';
$string['resourcetype8'] = 'Wiki text';
$string['resourcetype9'] = 'Adresář';
+$string['resourcetypedirectory'] = 'Zobrazit adresář';
+$string['resourcetypefile'] = 'Odkaz na soubor/web';
+$string['resourcetypehtml'] = 'Vytvořit webovou stránku';
+$string['resourcetypelabel'] = 'Vytvořit popisek';
+$string['resourcetypetext'] = 'Vytvořit stránku s textem';
+$string['searchweb'] = 'Hledat webovou stránku';
+$string['variablename'] = 'Název proměnné';
?>
View
38 lang/cs/scorm.php
@@ -1,8 +1,11 @@
<?PHP // $Id$
- // scorm.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
+ // scorm.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+$string['asset'] = 'Hodnota';
+$string['attr_error'] = '©patná hodnota atributu ($a->attr) ve znaèce $a->tag.';
$string['autocontinue'] = 'Automatické pokraèování';
+$string['badmanifest'] = 'Chyby v manifestu: viz protokol o chybách';
$string['browse'] = 'Procházet';
$string['browsed'] = 'Procházeno';
$string['browsemode'] = 'Re¾im procházení';
@@ -12,29 +15,62 @@
$string['configpopup'] = 'Má být pøi pøidávání nového balíku SCORM, který mù¾e být otevírán v novém popup oknì, tato mo¾nost implicitnì povolena?';
$string['configpopupheight'] = 'Jaká má být implicitní vý¹ka nových popup oken';
$string['configpopupresizable'] = 'Mají mít popup okna implicitnì promìnnou velikost?';
+$string['configpopupscrollbars'] = 'Mají být popup okna implicitnì skrolovatelná?';
+$string['configpopupstatus'] = 'Mají mít popup okna implicitnì stavový pruh?';
+$string['configpopupwidth'] = 'Jaká mý být výchozí ¹íøka nových popup oken?';
$string['coursepacket'] = 'Balík kurzu';
$string['coursestruct'] = 'Struktura kurzu';
$string['datadir'] = 'Chyba souborového systému: Nelze vytvoøit adresáø s daty kurzu';
+$string['domxml'] = 'Externí knihovna DOMXML';
$string['entercourse'] = 'Vstoupit do SCORM kurzu';
+$string['errorlogs'] = 'Protokol o chybách';
$string['failed'] = 'Selhalo';
+$string['found'] = 'Manifest nalezen';
+$string['gradeaverage'] = 'Prùmìrný poèet bodù';
+$string['gradehighest'] = 'Nejvy¹¹í poèet bodù';
+$string['grademethod'] = 'Metoda bodování';
+$string['gradesum'] = 'Souhrnný poèet bodù';
+$string['guestsno'] = 'Hostùm není povoleno zobrazení SCORM kurzù';
$string['incomplete'] = 'Nedokonèeno';
+$string['missing_attribute'] = 'Chybìjící atribut $a->attr ve znaèce $a->tag';
+$string['missing_tag'] = 'Chybìjící znaèka $a->tag';
$string['mode'] = 'Re¾im';
$string['modulename'] = 'SCORM';
$string['modulenameplural'] = 'SCORMy';
+$string['newheight'] = 'Výchozí vý¹ka okna (v pixelech)';
+$string['newresizable'] = 'Povolit zmìnu velikosti okna';
+$string['newscrollbars'] = 'Povolit skrolování v oknì';
+$string['newstatus'] = 'Zobrazovat stavový pruh';
+$string['newwidth'] = 'Výchozí ¹íøka okna (v pixelech)';
+$string['newwindow'] = 'Nové okno';
+$string['newwindowopen'] = 'Zobrazovat tento balíèek SCORM v novém popup oknì';
$string['next'] = 'Pokraèovat';
+$string['no_attributes'] = 'Znaèka $a->tag musí mít atributy';
+$string['no_children'] = 'Znaèka $a->tag musí mít potomky';
$string['nomanifest'] = 'Manifest nenalezen';
$string['noreports'] = '®ádná zpráva k zobrazení';
$string['normal'] = 'Normální';
+$string['not_corr_type'] = 'Nesoulad typù ve znaèce $a->tag';
$string['notattempted'] = 'Bez pokusù';
+$string['organizations'] = 'Organizace';
$string['packagedir'] = 'Chyba souborového systému: Nelze vytvoøit adresáø s balíkem';
$string['passed'] = 'Pro¹el';
+$string['php5'] = 'PHP 5 (DOMXML nativní knihovna)';
+$string['position_error'] = 'Znaèka $a->tag nemù¾e být potomkem znaèky $a->parent';
$string['prev'] = 'Pøedchozí';
+$string['regular'] = 'Regulární manifest';
$string['report'] = 'Zpráva';
$string['review'] = 'Znovuprohlédnout';
$string['score'] = 'Skóre';
+$string['syntax'] = 'Chybná syntaxe';
+$string['tag_error'] = 'Neznámá znaèka ($a->tag) s tímto obsahem: $a->value';
+$string['too_many_attributes'] = 'Znaèka $a->tag má pøíli¹ mnoho atributù';
+$string['too_many_children'] = 'Znaèka $a->tag má pøíli¹ mnoho potomkù';
$string['trackingloose'] = 'UPOZORNÌNÍ: Udáje o prùchodu tímto SCORM balíkem budou ztraceny!';
$string['validateascorm'] = 'Ovìøit SCORM balík';
$string['validation'] = 'Výsledek ovìøování';
+$string['validationtype'] = 'Tato vlastnost nastavuje knihovnu DOMXML, která bude pou¾ita pøi ovìøování manifestu SCORM. Nevíte-li, co zvolit, ponechejte zde vybranou odpovìï.';
+$string['versionwarning'] = 'Verze manifestu je star¹í ne¾ 1.3, upozornìní na znaèce $a->tag';
$string['viewallreports'] = 'Zobrazit zprávy pro $a pokusù';
?>
View
34 lang/cs/survey.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // survey.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+ // survey.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
$string['actual'] = 'Aktuální';
@@ -7,7 +7,7 @@
$string['actualstudent'] = '$a aktualní';
$string['allquestions'] = 'Všechny otázky v pořadí, všichni studenti';
$string['allscales'] = 'Všechny škály, všichni studenti';
-$string['alreadysubmitted'] = 'Již jste vyplnil tento dotazník';
+$string['alreadysubmitted'] = 'Jiř jste odpovídali v tomto průzkumu';
$string['analysisof'] = 'Rozbor - $a';
$string['answers'] = 'Odpovědi';
$string['attls1'] = 'Když hodnotím něčí výrok, zaměřuji se na to, CO je řečeno, ne na to, KDO to říká.';
@@ -135,37 +135,37 @@
$string['collesm6'] = 'Interpratace';
$string['collesm6short'] = 'Interpretace';
$string['collesmintro'] = 'V tomto online kurzu...';
-$string['collespintro'] = 'Cílem tohoto dotazníku je zjistit, čeho si ceníte na práci a učení se v online prostředí. <P>Každá z následujcích 24 otázek se ptá na vaše <B>ideální představy</B> o tomto kurzu. <P>Nejsou zde žádné \'správné\' nebo \'špatné\' odpovědi, zajímá nás pouze váš názor. Prosím, buďte si jistí, že s vašimi odpověďmi budeme nakládat velice důvěrně a žádným způsobem neovlivní vaše hodnocení.<P>Děkujeme za pečlivé a uvážené vyplnění tohoto dotazníku. Vaše odpovědi nám pomohou vylepšit online výuku tohoto kurzu v budoucnosti.';
+$string['collespintro'] = 'Cílem tohoto průzkumu je zjistit, čeho si ceníte na práci a učení se v online prostředí. <P>Každá z následujcích 24 otázek se ptá na vaše <B>ideální představy</B> o tomto kurzu. <P>Nejsou zde žádné \'správné\' nebo \'špatné\' odpovědi, zajímá nás pouze váš názor. Prosím, buďte si jistí, že s vašimi odpověďmi budeme nakládat velice důvěrně a žádným způsobem neovlivní vaše hodnocení.<P>Děkujeme za pečlivé a uvážené vyplnění tohoto dotazníku. Vaše odpovědi nám pomohou vylepšit online výuku tohoto kurzu v budoucnosti.';
$string['collespname'] = 'COLLES (Představy)';
$string['done'] = 'Hotovo';
$string['download'] = 'Stáhnout';
$string['downloadexcel'] = 'Stáhnout data ve formátu tabulky Excel';
$string['downloadinfo'] = 'Máte možnost stáhnout údaje zjištěné tímto dotazníkem pro další zpracování v Excelu, SPSS nebo jiném programu.';
$string['downloadtext'] = 'Stáhnout jako obyčejný textový soubor';
-$string['editingasurvey'] = 'Úprava dotazníku';
-$string['guestsnotallowed'] = 'Hostům není dovoleno vyplňovat dotazníky';
-$string['helpsurveys'] = 'Nápověda k různým typům dotazníků';
-$string['howlong'] = 'Jak dlouho vám trvalo vyplnění tohoto dotaníku?';
+$string['editingasurvey'] = 'Úprava průzkumu';
+$string['guestsnotallowed'] = 'Hostům není dovoleno zúčastnit se průzkumů';
+$string['helpsurveys'] = 'Nápověda k různým typům průzkumů';
+$string['howlong'] = 'Jak dlouho vám trvalo vyplnění tohoto dotazníku?';
$string['howlongoptions'] = 'méně než 1 minutu,1-2 minuty,2-3 minuty,3-4 minuty,4-5-minut,5-10 minut,více než 10 minut';
$string['ifoundthat'] = 'Zjistil jsem, že';
$string['introtext'] = 'Úvodní text';
$string['ipreferthat'] = 'Představoval bych si, že';
-$string['modulename'] = 'Dotazník';
-$string['modulenameplural'] = 'Dotazníky';
+$string['modulename'] = 'Průzkum';
+$string['modulenameplural'] = 'Průzkumy';
$string['name'] = 'Jméno';
-$string['newsurveyresponses'] = 'Nové vyplněné dotazníky';
-$string['nobodyyet'] = 'Dosud nikdo nevyplnil tento dotazník';
-$string['notdone'] = 'Zatím nedokončeo';
+$string['newsurveyresponses'] = 'Nové odpovědi v průzkumu';
+$string['nobodyyet'] = 'Dosud se nikdo nezúčastnil tohoto průzkumu';
+$string['notdone'] = 'Zatím nedokončeno';
$string['notes'] = 'Vaše soukromé postřehy a poznámky';
$string['othercomments'] = 'Máte nějaké další připomínky?';
-$string['peoplecompleted'] = '$a zatím vyplnilo tento dotazník';
+$string['peoplecompleted'] = '$a se zatím zúčastnilo tohoto průzkumu';
$string['preferred'] = 'Představy';
$string['preferredclass'] = 'Celá třída - představy';
$string['preferredstudent'] = '$a - představy';
$string['question'] = 'Otázka';
$string['questions'] = 'Otázky';
$string['questionsnotanswered'] = 'Nebyly zodpovězeny některé otázky.';
-$string['report'] = 'Výsledky dotazování';
+$string['report'] = 'Zpráva průzkumu';
$string['savednotes'] = 'Vaše poznámky byly uloženy';
$string['scaleagree5'] = 'Zcela nesouhlasím,Částečně nesouhlasím,Nemohu říci,Částečně souhlasím,Zcela souhlasím';
$string['scales'] = 'Škály';
@@ -174,9 +174,9 @@
$string['selectedquestions'] = 'Vybírané odpovědi ze škály, všichni žáci';
$string['summary'] = 'Souhrn';
$string['surveycompleted'] = 'Tento dotazník jste již vyplnili. Následující graf zobrazuje souhrn vašich odpovědí ve srovnání s průměrem celé třídy.';
-$string['surveyname'] = 'Název dotazníku';
-$string['surveysaved'] = 'Dotazník uložen';
-$string['surveytype'] = 'Typ dotazníku';
+$string['surveyname'] = 'Název průzkumu';
+$string['surveysaved'] = 'Průzkum uložen';
+$string['surveytype'] = 'Typ průzkumu';
$string['thanksforanswers'] = 'Děkujeme za vyplnění tohoto dotazníku, $a';
$string['time'] = 'Čas';
$string['viewsurveyresponses'] = 'Zobrazit $a vyplněných odpovědí';
View
20 lang/cs/wiki.php
@@ -1,9 +1,13 @@
<?PHP // $Id$
- // wiki.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
+ // wiki.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
$string['action'] = '-- Akce --';
$string['administration'] = 'Správa';
+$string['allowremovepages'] = 'Povolit \'odstranit stránky\'';
+$string['allowrevertchanges'] = 'Povolit \'hromadné vracení zmìn\'';
+$string['allowsetpage'] = 'Povolit \'nastavení pøíznakù stránky\'';
+$string['allowstrippages'] = 'Povolit \'oøezat stránky\'';
$string['attachments'] = 'Pøílohy stránky';
$string['author'] = 'Autor';
$string['authorfieldpattern'] = 'Maska pole Autor';
@@ -33,6 +37,7 @@
$string['deleteversionserror'] = 'Prosím, vlo¾te správnì poèet verzí.';
$string['diff'] = 'Rozdíly';
$string['differences'] = 'Rozdíly na stránce $a->pagename mezi verzí $a->new_ver a $a->old_ver.';
+$string['disablecamel'] = 'Zakázat vytváøení odkazù z WikiSlov';
$string['disabledpage'] = 'Tato stránka není momentálnì dostupná.';
$string['doesnotexist'] = 'Tato stránka dosud neexistuje. Prosím, kliknìte na tlaèítko úprav, pokud si ji pøejete vytvoøit.';
$string['downloadaszip'] = 'Stáhnutelný ZIP archív.';
@@ -56,6 +61,7 @@
$string['exportformats'] = 'Formáty exportu';
$string['exportsuccessful'] = 'Export úspì¹ný';
$string['exportto'] = 'Exportovat do';
+$string['fetchback'] = 'VrátitSeKTétoVerzi';
$string['file'] = 'Soubor';
$string['filedownload'] = 'Stahování souboru';
$string['fileisoftype'] = 'Soubor je typu';
@@ -71,6 +77,7 @@
$string['for'] = ':';
$string['forbidden'] = 'Nemáte oprávnìní pro pøístup k této stránce';
$string['groups'] = 'Skupiny';
+$string['hits'] = 'zobrazena $a-krát';
$string['howtooperate'] = 'Jak zpracovat';
$string['howtowiki'] = 'Jak pou¾ívat wiki';
$string['html'] = 'HTML formát';
@@ -94,6 +101,7 @@
$string['mostoftenchangedpages'] = 'Nejèastìji upravované stránky';
$string['mostvisitedpages'] = 'Nenav¹tìvovanìj¹í stránky';
$string['newestpages'] = 'Nejnovìj¹í stránky';
+$string['noadministrationaction'] = 'Nebyla zvolena akce správy';
$string['nocandidatestoremove'] = 'Nenalezeni ¾ádní kandidáti k odstranìní, vyberte \'$a\' k zobrazení v¹ech stránek.';
$string['nochangestorevert'] = 'Nejsou ¾ádné zmìny k vrácení';
$string['nohtml'] = 'Bez HTML';
@@ -104,12 +112,13 @@
$string['nowikicreated'] = 'V tomto wiki nebyly vytvoøeny ¾ádné polo¾ky.';
$string['of'] = 'z';
$string['offline'] = 'OFFLINE';
+$string['optional'] = 'Volitelné';
$string['orphanedpage'] = 'Osamocená stránka';
$string['orphanedpages'] = 'Osamocené stránky';
$string['otherwikis'] = 'Dal¹í wiki';
$string['ownerunknown'] = 'neznámý';
$string['pageactions'] = 'Akce stránky';
-$string['pageindex'] = 'Obsah stránky';
+$string['pageindex'] = 'Obsah stránek';
$string['pageinfo'] = 'Informace o stránce';
$string['pagename'] = 'Název stránky';
$string['pagenamechoice'] = '- nebo -';
@@ -128,7 +137,7 @@
$string['revertallsince'] = 'I dal¹í verze a odstraò i v¹echny pozdìj¹í zmìny';
$string['revertchanges'] = 'Vrátit zmìny';
$string['revertlastonly'] = 'Pouze pokud to byla poslední zmìna';
-$string['revertpages'] = 'Vrátit více zmìn';
+$string['revertpages'] = 'Hromadné vracení zmìn';
$string['revertpagescheck'] = 'Opravdu chcete vrátit následující zmìny?';
$string['revertthe'] = 'I dal¹í verze, ale odstraò pouze ovlivnìné stránky';
$string['safehtml'] = 'Bezpeèné HTML';
@@ -142,6 +151,11 @@
$string['strippages'] = 'Oøezat stránky';
$string['studentadminoptions'] = 'Práva studentù';
$string['submit'] = 'Odeslat';
+$string['tabattachments'] = 'Pøílohy';
+$string['tabedit'] = 'Upravit';
+$string['tabinfo'] = 'Historie';
+$string['tablinks'] = 'Odkazy';
+$string['tabview'] = 'Èíst';
$string['thanksforcontribution'] = 'Díky za vá¹ pøíspìvek!';
$string['thispageisntlinkedfromanywhereelse'] = 'Tato stránka není odnikud odkazována.';
$string['updatedpages'] = 'Aktualizované stránky';

0 comments on commit 77c70f7

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.