Permalink
Browse files

Restoring english field names in examples of tekst files.

  • Loading branch information...
adamtpaw
adamtpaw committed Mar 13, 2005
1 parent 3a5c2d8 commit 783c5436d8d1f87f74ae77564987a5d37a383882
Showing with 13 additions and 17 deletions.
  1. +5 −5 lang/pl/forum.php
  2. +2 −3 lang/pl/help/mods.html
  3. +6 −9 lang/pl/help/uploadusers.html
View
@@ -1,9 +1,9 @@
<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+ // forum.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005031000)
$string['addanewdiscussion'] = 'Dodaj nowy temat dyskusji';
-$string['addanewtopic'] = ' Dodaj nowy temat';
+$string['addanewtopic'] = 'Dodaj nowy temat';
$string['allowchoice'] = 'Zezwól ka¿demu u¿ytkownikowi na wybór';
$string['allowdiscussions'] = 'Czy $a mo¿e wysy³aæ wiadomo¶ci na to forum?';
$string['allowratings'] = 'Czy posty mog± byæ oceniane?';
@@ -107,23 +107,23 @@
$string['prunedpost'] = 'Z tego postu zosta³a utworzona nowa dyskusja';
$string['pruneheading'] = 'Zerwij post i przejd¼ do nowej dyskusji';
$string['rate'] = 'Oceñ';
-$string['rating'] = ' Oceny';
+$string['rating'] = 'Oceny';
$string['ratingeveryone'] = ' Ka¿dy mo¿e oceniæ posty';
$string['ratingno'] = ' Brak ocen';
$string['ratingonlyteachers'] = ' Tylko $a mo¿e oceniaæ posty';
$string['ratingpublic'] = '$a mo¿e zobaczyæ oceny wszystkich';
$string['ratingpublicnot'] = '$a mo¿e zobaczyæ tylko swoje oceny';
$string['ratings'] = 'Oceny';
$string['ratingssaved'] = 'Oceny zosta³y zapisane';
-$string['ratingsuse'] = ' Wykorzystanie ocen';
+$string['ratingsuse'] = 'Wykorzystanie ocen';
$string['ratingtime'] = ' Ogranicz wystawianie ocen do postów w nastêpuj±cym przedziale czasowym :';
$string['re'] = 'Odp:';
$string['readtherest'] = 'Przeczytaj resztê tematu';
$string['replies'] = 'Odpowiedzi';
$string['repliesmany'] = '$a odpowiedzi (jak dot±d)';
$string['repliesone'] = '$a odpowied¼ (jak dot±d)';
$string['reply'] = 'Odpowiedz';
-$string['replyforum'] = 'Odpwiedz forum';
+$string['replyforum'] = 'Odpowiedz forum';
$string['rsssubscriberssdiscussions'] = 'Wy¶wietl RSS feed dla $a dyskusji';
$string['rsssubscriberssposts'] = 'Wy¶wietl RSS feed dla $a postów';
$string['search'] = 'Szukaj';
View
@@ -1,4 +1,3 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Składowe kursu</B></P>
-
-<P>Moodle zawiera szeroki zakres modułów działań (składowych), które mogą być wykorzystane do zbudowania kursu dowolnego typu.</P>
+<P ALIGN=CENTER><B>Aktywności kursu</B></P>
+<P>Moodle zawiera szeroki wachlarz modułów aktywności, które mogą być wykorzystane do zbudowania kursu dowolnego typu.</P>
@@ -14,26 +14,23 @@
<blockquote>
<p><strong>Obowiązkowe pola:</strong> muszą być zawarte w pierwszym rekordzie i określone dla każdego użytkownika</p>
<p></p>
- <font color="#990000" face="Courier New, Courier, mono">użytkownik, hasło, imię, nazwisko, email</font></p>
+ <font color="#990000" face="Courier New, Courier, mono">username, password, firstname, lastname, email</font></p>
</p>
<p><strong>Domyślne pola:</strong> te są już opcjonalne - jeśli nie są zawarte, wówczas wartości te będą pobrane od
głównego administratora.</p>
- <p><font color="#990000" face="Courier New, Courier, mono">uczelnia, wydział, miasto, kraj, język, strefa czasowa</font> </p>
+ <p><font color="#990000" face="Courier New, Courier, mono">institution, department, city, country, lang, auth, timezone</font> </p>
<p><strong>Opcjonalne pola: </strong> te wartości są zupełnie opcjonalne. Nazwy przedmiotów mogą być skrócone.</p>
- <p> <font color="#990000" face="Courier New, Courier, mono">numer legitymacji, icq, telefon, telefon 2, adres, url,
- opis, format emaila, wygląd emaila, edytor html, autozapisywanie, kurs 1, kurs 2, kurs 3, kurs 4, kurs 5</font></p>
+ <p> <font color="#990000" face="Courier New, Courier, mono">idnumber, icq, phone1, phone2, address, url, description, mailformat, maildisplay, htmleditor, autosubscribe, course1, course2, course3, course4, course5, group1, group2, group3, group4, group5</font></p>
</blockquote>
</li>
- <li>Przecinki powinny być zakodowane jako &amp;#44 - skrypt automatycznie odczyte ten znak jako przecinek. </li>
+ <li>Przecinki powinny być zakodowane jako , - skrypt automatycznie odczyte ten znak jako przecinek. </li>
<li>Dla pól Fałsz/Prawda używaj 0 dla fałsz i 1 dla prawda. </li>
<li>Zauważ: Jeśli użytkownik jest już zapisany w bazie danych Moodle, skrypt odnajdzie numer użytkownika w indeksie bazy danych
i zapisze tego studenta na jakikolwiek z wymienionych kursów bez aktualizowania czy zmiany innych danych.</li>
</ul>
<p>Oto przykład pliku do importu:</p>
-<p><font size="-1" face="Courier New, Courier, mono">użytkownik, hasło, imię, nazwisko, email, język, numer identyfikacyjny,
-wygląd emaila, kurs 1<br>
+<p><font size="-1" face="Courier New, Courier, mono">username, password, firstname, lastname, email, lang, idnumber, maildisplay, course1, group1<br>
jonest, verysecret, Tom, Jones, jonest@someplace.edu, en, 3663737, 1, Intro101<br>
-reznort, somesecret, Trent, Reznor, reznort@someplace.edu, en_us, 6736733, 0, Advanced202</font></p>
-
+reznort, somesecret, Trent, Reznor, reznort@someplace.edu, en_us, 6736733, 0, Advanced202</font></p>

0 comments on commit 783c543

Please sign in to comment.