Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

Restoring english field names in examples of tekst files.

 • Loading branch information...
commit 783c5436d8d1f87f74ae77564987a5d37a383882 1 parent 3a5c2d8
authored March 13, 2005
10  lang/pl/forum.php
... ...
@@ -1,9 +1,9 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // forum.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
  2
+   // forum.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005031000)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['addanewdiscussion'] = 'Dodaj nowy temat dyskusji';
6  
-$string['addanewtopic'] = ' Dodaj nowy temat';
  6
+$string['addanewtopic'] = 'Dodaj nowy temat';
7 7
 $string['allowchoice'] = 'Zezwól ka¿demu u¿ytkownikowi na wybór';
8 8
 $string['allowdiscussions'] = 'Czy $a mo¿e wysy³aæ wiadomo¶ci na to forum?';
9 9
 $string['allowratings'] = 'Czy posty mog± byæ oceniane?';
@@ -107,7 +107,7 @@
107 107
 $string['prunedpost'] = 'Z tego postu zosta³a utworzona nowa dyskusja';
108 108
 $string['pruneheading'] = 'Zerwij post i przejd¼ do nowej dyskusji';
109 109
 $string['rate'] = 'Oceñ';
110  
-$string['rating'] = ' Oceny';
  110
+$string['rating'] = 'Oceny';
111 111
 $string['ratingeveryone'] = ' Ka¿dy mo¿e oceniæ posty';
112 112
 $string['ratingno'] = ' Brak ocen';
113 113
 $string['ratingonlyteachers'] = ' Tylko $a mo¿e oceniaæ posty';
@@ -115,7 +115,7 @@
115 115
 $string['ratingpublicnot'] = '$a mo¿e zobaczyæ tylko swoje oceny';
116 116
 $string['ratings'] = 'Oceny';
117 117
 $string['ratingssaved'] = 'Oceny zosta³y zapisane';
118  
-$string['ratingsuse'] = ' Wykorzystanie ocen';
  118
+$string['ratingsuse'] = 'Wykorzystanie ocen';
119 119
 $string['ratingtime'] = ' Ogranicz wystawianie ocen do postów w nastêpuj±cym przedziale czasowym :';
120 120
 $string['re'] = 'Odp:';
121 121
 $string['readtherest'] = 'Przeczytaj resztê tematu';
@@ -123,7 +123,7 @@
123 123
 $string['repliesmany'] = '$a odpowiedzi (jak dot±d)';
124 124
 $string['repliesone'] = '$a odpowied¼ (jak dot±d)';
125 125
 $string['reply'] = 'Odpowiedz';
126  
-$string['replyforum'] = 'Odpwiedz forum';
  126
+$string['replyforum'] = 'Odpowiedz forum';
127 127
 $string['rsssubscriberssdiscussions'] = 'Wy¶wietl RSS feed dla $a dyskusji';
128 128
 $string['rsssubscriberssposts'] = 'Wy¶wietl RSS feed dla $a postów';
129 129
 $string['search'] = 'Szukaj';
5  lang/pl/help/mods.html
... ...
@@ -1,4 +1,3 @@
1  
-<P ALIGN=CENTER><B>Składowe kursu</B></P>
2  
-
3  
-<P>Moodle zawiera szeroki zakres modułów działań (składowych), które mogą być wykorzystane do zbudowania kursu dowolnego typu.</P>
  1
+<P ALIGN=CENTER><B>Aktywności kursu</B></P>
4 2
 
  3
+<P>Moodle zawiera szeroki wachlarz modułów aktywności, które mogą być wykorzystane do zbudowania kursu dowolnego typu.</P>
15  lang/pl/help/uploadusers.html
@@ -14,17 +14,16 @@
14 14
   <blockquote>
15 15
    <p><strong>Obowi±zkowe pola:</strong> musz± byæ zawarte w pierwszym rekordzie i okre¶lone dla ka¿dego u¿ytkownika</p>
16 16
    <p></p>
17  
-   <font color="#990000" face="Courier New, Courier, mono">u¿ytkownik, has³o, imiê, nazwisko, email</font></p>
  17
+   <font color="#990000" face="Courier New, Courier, mono">username, password, firstname, lastname, email</font></p>
18 18
 </p>
19 19
    <p><strong>Domy¶lne pola:</strong> te s± ju¿ opcjonalne - je¶li nie s± zawarte, wówczas warto¶ci te bêd± pobrane od 
20 20
    g³ównego administratora.</p>
21  
-   <p><font color="#990000" face="Courier New, Courier, mono">uczelnia, wydzia³, miasto, kraj, jêzyk, strefa czasowa</font> </p>
  21
+   <p><font color="#990000" face="Courier New, Courier, mono">institution, department, city, country, lang, auth, timezone</font> </p>
22 22
    <p><strong>Opcjonalne pola: </strong> te warto¶ci s± zupe³nie opcjonalne. Nazwy przedmiotów mog± byæ skrócone.</p>
23  
-   <p> <font color="#990000" face="Courier New, Courier, mono">numer legitymacji, icq, telefon, telefon 2, adres, url, 
24  
-   opis, format emaila, wygl±d emaila, edytor html, autozapisywanie, kurs 1, kurs 2, kurs 3, kurs 4, kurs 5</font></p>
  23
+   <p> <font color="#990000" face="Courier New, Courier, mono">idnumber, icq, phone1, phone2, address, url, description, mailformat, maildisplay, htmleditor, autosubscribe, course1, course2, course3, course4, course5, group1, group2, group3, group4, group5</font></p>
25 24
   </blockquote>
26 25
   </li>
27  
- <li>Przecinki powinny byæ zakodowane jako &amp;#44 - skrypt automatycznie odczyte ten znak jako przecinek. </li>
  26
+ <li>Przecinki powinny byæ zakodowane jako , - skrypt automatycznie odczyte ten znak jako przecinek. </li>
28 27
  <li>Dla pól Fa³sz/Prawda u¿ywaj 0 dla fa³sz i 1 dla prawda. </li>
29 28
  <li>Zauwa¿: Je¶li u¿ytkownik jest ju¿ zapisany w bazie danych Moodle, skrypt odnajdzie numer u¿ytkownika w indeksie bazy danych
30 29
  i zapisze tego studenta na jakikolwiek z wymienionych kursów bez aktualizowania czy zmiany innych danych.</li>
@@ -32,8 +31,6 @@
32 31
  
33 32
  
34 33
 <p>Oto przyk³ad pliku do importu:</p>
35  
-<p><font size="-1" face="Courier New, Courier, mono">u¿ytkownik, has³o, imiê, nazwisko, email, jêzyk, numer identyfikacyjny, 
36  
-wygl±d emaila, kurs 1<br>
  34
+<p><font size="-1" face="Courier New, Courier, mono">username, password, firstname, lastname, email, lang, idnumber, maildisplay, course1, group1<br>
37 35
 jonest, verysecret, Tom, Jones, jonest@someplace.edu, en, 3663737, 1, Intro101<br>
38  
-reznort, somesecret, Trent, Reznor, reznort@someplace.edu, en_us, 6736733, 0, Advanced202</font></p>
39  
-
  36
+reznort, somesecret, Trent, Reznor, reznort@someplace.edu, en_us, 6736733, 0, Advanced202</font></p>

0 notes on commit 783c543

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.