Permalink
Browse files

translated by Koen Roggemans

  • Loading branch information...
1 parent 91a1cb3 commit 7890cbe40cdab63ee04a92a384a6d52a1ea0b631 koenr committed Nov 9, 2003
Showing with 8 additions and 0 deletions.
  1. +8 −0 lang/nl/help/glossary/aliases.html
@@ -0,0 +1,8 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Aliassen</B></P>
+
+<p>Met de woordenlijstmodule is het mogelijk om een lijst van
+aliassen te maken van elk item.
+
+<p>Aliassen worden gebruikt om alternatieve termen voor de concepten in te geven. Wanneer
+een concept of een alias er van gevonden wordt, wordt dat automatisch naar het concept
+gelinkt.</p>

0 comments on commit 7890cbe

Please sign in to comment.