Permalink
Browse files

file coursehiddensections.html was added on branch MOODLE_15_STABLE o…

…n 2005-10-05 07:50:10 +0000
  • Loading branch information...
mudrd8mz
mudrd8mz committed Jul 26, 2005
1 parent 572ac6f commit 78d5bf65c8251a67ea8d25d56bf16b53032b6dd2
Showing with 0 additions and 13 deletions.
  1. +0 −13 lang/cs/help/coursehiddensections.html
@@ -1,13 +0,0 @@
-<p align="center"><b>Skryté sekce</b></p>
-
-<p>Tato volba umožňuje nastavit, jak budou studentům zobrazovány skryté sekce
- kurzu.</p>
-
-<p>Ve výchozím nastavení se studentům namísto každé skryté sekce zobrazí malá
- (obvykle šedá) plocha, která označuje umístění sekce, neobsahuje však ani
- odkazy na aktivity, ani texty vepsané přímo do těla sekce. Tento způsob je
- výhodný především u týdenního uspořádání kurzu, protože umožňuje zřetelně
- označit týdny, v&nbsp;nichž se nekoná výuka.</p>
-
-<p>Druhou možností je skrýt sekce úplně, takže studenti nebudou o jejich
- umístění v&nbsp;kurzu vůbec vědět.</p>

0 comments on commit 78d5bf6

Please sign in to comment.