Permalink
Browse files

MIssing files

  • Loading branch information...
1 parent d6067b0 commit 79a661bd2a8a84b6cd6f4b96395a2b152b139dc6 moodler committed Nov 5, 2004
Showing with 733 additions and 0 deletions.
  1. +46 −0 lang/pl/docs/future.html
  2. +322 −0 lang/pl/docs/release.html
  3. +365 −0 lang/pl/docs/releaseold.html
View
@@ -0,0 +1,46 @@
+<head>
+ <title>Dokumentacja Moodle : Przyszłośc Moodle</title>
+ <link rel="stylesheet" href="../theme/standard/styles.php" type="TEXT/CSS">
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
+ <style type="text/css">
+ DT {font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold;}
+ DD {margin-bottom:1em;}
+ </style>
+</head>
+
+<body bgcolor="#FFFFFF">
+
+<h2>Przyszłość Moodle</h2>
+
+<p>W miarę jak Moodle dojrzewa, kierunek jego rozwoju jest determinowany przez społeczeństwo programistów i użytkowników Moodle. Dynamiczna baza proponowanych funkcji i stanu ich realizacji jest umieszczona na <a target=_top href="http://moodle.org/bugs/">moodle.org/bugs</a>.
+
+ Twój <a href="?file=credits.html">wkład</a> w formie pomysłów, kodu, komentarzy i promocji byłby mile widziany. Zobacz <a href="?file=developer.html">Podręcznik programisty</a> by zapoznać się ze szczegółami.</p>
+
+<p>Tempo rozwoju całego projektu spadło ostatnio, do czasu aż Martin skończy swoją pracę PhD</p>
+
+<p>Poniżej zamieszczono przybliżone plany na przyszłość
+<dl>
+ <dt>Wersja 1.0.9 - 29 Maj , 2003</dt>
+
+ <dd>Ta wersja będzie zawierać znaczącą ilość nowych funkcji i będzie miała poprawione błędy odkryte od czasu wersji 1.0.8.1.</dd>
+
+ <dt>Wersja 1.1 - Sierpień 2003 ?</dt>
+ <dd>Ta wersja rozwiąże kilka otwartych nadal problemów, oraz będzie zawierał nowe moduły takie jak czat czy śledzenie tematów. Będzie też prawdopodobnie kilka dodatkowych funkcji służących do tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania poszczególnych kursów. Być może będzie także zawierać opcje dla grup i pracy grupowej.</dd>
+
+<dt>Wersja 2.0 - Grudzień 2003 ?</dt>
+<dd>To wydanie będzie zawierać kilka istotnych zmian w wewnętrznej strukturze, mających na celu zwiększenie elastyczności i możliwości integrowania w wielu obszarach. Do głównych celów zalicza się :
+ <ul>
+ <li> Większe wsparcie pedagogiczne dla prowadzących i studentów.
+ <li> Napisane od nowa warstwy odpowiedzialne za wyświetlanie, z wykorzystaniem kodu kompatybilnego z XHTML.
+ <li> Szersze zastosowanie klas PHP w kluczowych obszarach kodu Moodle, aby łatwiej było pisać nowe moduły i integrować Moodle z zewnętrznymi systemami.
+ <li> Nowy system dostępu umożliwiający definiowanie ról i praw.
+ <li> Podstawowe wsparcie dla IMS i SCORM
+ <li> I cokolwiek jeszcze przyjdzie do głowy :-)
+ </ul>
+</dd>
+</dl>
+
+<p align="CENTER">&nbsp;</p>
+<p align="CENTER"><font size="1"><a href="." target="_top">Dokumentacja Moodle</a></font></p>
+<p align="CENTER"><font size="1">Version: $Id$</font></p>
+</body>
View
@@ -0,0 +1,322 @@
+<head>
+ <title>Dokumentacja Moodle: Zmiany w kolejnych wersjach Moodle</title>
+ <link rel="stylesheet" href="../theme/standard/styles.php" type="TEXT/CSS">
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
+ <style type="text/css">
+ dt {font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold;}
+ dd {margin-bottom:1em;}
+ </style>
+</head>
+
+<body bgcolor="#FFFFFF">
+<h2>Informacje do wydania</h2>
+
+<h3> Nowo¶ci w Moodle 1.1 (28 sierpieñ, 2003):</h3>
+<ul>
+ <dl>
+ <dt>&nbsp; </dt>
+ <dt>Najwa¿niejsze zmiany</dt>
+ </dl>
+ <dl>
+ <dd>
+ <ul>
+ <li>Nowy system tworzenia <strong>kopii zapasowych</strong> i odtworzania kursów (Dziêki, Eloy!)</li>
+ <li>Nowa sk³adowa kursu <strong>warsztaty</strong> (Dziêki, Ray!)</li>
+ <li>Nowa sk³adowa <strong>chat</strong> do dyskusji synchronicznych</li>
+ <li>Nowe narzêdzie do <strong>Zarz±dzania kursami</strong>, mog±ce zarz±dzaæ du¿± liczb± kursów (przetestowano na 3700)</li>
+ <li>Definiowane przez u¿ytkownika <strong>skale ocen</strong>, które mog± byæ wykorzystywane w kursach</li>
+ <li>Poprawiono dzia³anie w wielu obszarach</li>
+ </ul>
+ </dd>
+ </dl>
+ <dl>
+ <dt>Ogólne</dt>
+ </dl>
+ <dl>
+ <dd>
+ <ul>
+ <li>Bardziej przejrzysty panel administracyjny</li>
+ <li>Kategorie mog± byæ zagnie¿d¿ane i sortowane alfabetycznie lub rêcznie</li>
+ <li>Kursy i ca³e kategorie mog± byæ ukrywane przed studentami</li>
+ <li>Mo¿na szukaæ s³ów kluczowych po¶ród nazw i opisów kursów</li>
+ <li>Du¿e kategorie s± teraz w pe³ni stronicowane</li>
+ <li>Poprawiono caching stylesheets'ów oraz grafiki</li>
+ <li>&quot;Moje Kursy&quot; wy¶wietlane na stronie domowej, po zalogowaniu.</li>
+ <li>Za³±czono nie po³±czon± stronê, zawieraj±c± WSZYSTKIE grafiki przedstawiaj±ce u¿ytkowników (zobacz /userpix)</li>
+ <li>Zmienna &quot;secureforms&quot; jest teraz domy¶lnie WY£¡CZONA.</li>
+ <li>Dla Moodle nie jest teraz istotne, czy w³±czone jest &quot;magic quotes&quot;.</li>
+ <li>Dokonano rearan¿acji grafiki w katalogu /pix</li>
+ <li>Wiadomo¶ci e-mail w formacie HTML s± teraz lepiej formatowane, w celu osi±gniêcia wiêkszej kompatybilno¶ci.</li>
+ <li>Mail bounces s± teraz przesy³ane do administratora</li>
+ <li>Ulepszono zadania wykonywane przez mechanizm cron (mniejsze obci±¿enie CPU). POdwójne zapisy na kurs s± teraz czyszczone</li>
+ <li>Poprawiono wy¶wietlanie logów z nieograniczonym stronicowaniem</li>
+ <li>Wykresy logowania u¿ytkownika s± poprawione (Pokazuj± WSZYSTKIE logi u¿ytkownika na serwisie)</li>
+ <li>Ludzie z rêcznie tworzonymi kontami mog± teraz odzyskaæ has³a</li>
+ <li>Poprawiono system definiowania/wy¶wietlania plików pomocy dla g³ównych sk³adowych kursu</li>
+ <li>Sk³adowe kursu maj± teraz ustawienia.</li>
+ <li>Poprawiono obs³ugê zdresów e-mail (aby oszukaæ web spiders)</li>
+ <li>Dostêpny jest spis wszystkich plików pomocy</li>
+ <li>Library (dodatek Mark'a Kimes'a ) jest teraz obs³ugiwany, je¶li jest zainstalowany (zobacz sekcjê po¶wiêcon± wk³adowi u¿ytkowników w rozwój Moodle)</li>
+ </ul>
+ </dd>
+ </dl>
+ <dl>
+ <dt></dt>
+ <dt>Courses</dt>
+ </dl>
+ <dl>
+ <dd>
+ <ul>
+ <li>Teachers can now have their course editing privileges removed</li>
+ <li>Teachers can now manually enrol students if they want to</li>
+ <li>Teacher management is now all combined in one interface</li>
+ <li>Activities can be moved any distance with two clicks</li>
+ <li>Topics/weeks can now be moved up and down</li>
+ <li>Pop-up menu to quickly switch between topics/weeks when collapsed</li>
+ <li>When self-enrolling, students are notified and given a chance to cancel</li>
+ <li>Teachers and students see list of &quot;My Courses&quot; on course
+ home pages.</li>
+ <li>Grades can be hidden from students if not needed</li>
+ </ul>
+ </dd>
+ </dl>
+ <dl>
+ <dt></dt>
+ <dt>Languages</dt>
+ </dl>
+ <dl>
+ <dd>
+ <ul>
+ <li><strong>Hungarian</strong> and <strong>Greek</strong> have been added,
+ and there are lots of other updates. As usual, the language packs within
+ this release may not be fully completed yet. You can always download
+ the newest language packs from <a href="http://moodle.org/download/lang/">http://moodle.org/download/lang/</a>.</li>
+ <li>Updates and fixes to most languages</li>
+ <li>Languages now have a parent language (for displaying missing strings)</li>
+ <li>Some fixes for locales and time display in several languages</li>
+ <li>es_mx is being phased out in favour of &quot;es&quot; (International
+ Spanish) </li>
+ </ul>
+ </dd>
+ </dl>
+ <dl>
+ <dt></dt>
+ <dt>Forum</dt>
+ </dl>
+ <dl>
+ <dd>
+ <ul>
+ <li>Much improved searching, with multiple keywords, paging etc</li>
+ <li>Forum grading can be either off, used by everyone, or used only by teachers</li>
+ <li>Forum grading can use custom scales or numbers</li>
+ <li>A date range can be set to restrict the posts that can be graded.</li>
+ <li>Admin now has access to some settings via Admin -&gt; Modules -&gt; Forums </li>
+ <li>After editing a post, user is returned to post in context</li>
+ <li>Attached images are displayed inline</li>
+ <li>Email copies in plain text format now print URLs nicely</li>
+ </ul>
+ </dd>
+ </dl>
+ <dl>
+ <dt>Quiz</dt>
+ </dl>
+ <dl>
+ <dd>
+ <ul>
+ <li>New question type: Embedded Answers (Cloze) - allows text passages
+ with embedded answers</li>
+ <li>New question type: Numerical - allows a range of numerical answers
+ to be entered</li>
+ <li>New question type: Description - not a real question, it allows text/graphics
+ to be inserted anywhere</li>
+ <li>Expanded quiz reporting with modular report plugins</li>
+ <li>New feature for repeat attempts, where each attempt builds on the
+ last </li>
+ <li>If the quiz is closing within the next 24 hours, a small countdown
+ clock is shown in the title bar and alerts warn at ten minutes and zero
+ minutes.</li>
+ <li>Some refactoring to the quiz code to make it easier to extend with
+ new question types</li>
+ </ul>
+ </dd>
+ </dl>
+ <dl>
+ <dt></dt>
+ <dt>Resources</dt>
+ </dl>
+ <dl>
+ <dd>
+ <ul>
+ <li>Web links can now be in very customisable pop-up windows.</li>
+ <li>Admin now has access to some settings via Admin -&gt; Modules -&gt;
+ Resources</li>
+ </ul>
+ </dd>
+ </dl>
+ <dl>
+ <dt>Some of the more annoying bugs recently fixed</dt>
+ </dl>
+ <dl>
+ <dd>
+ <ul>
+ <li>Moving posts now also moves attachments</li>
+ <li>No more warnings when looking for uploaded files in an empty course</li>
+ <li>Students no longer always get plain-format mail on force-subscribed
+ forums</li>
+ <li>Cookies can no longer interfere with the admin setup during installation</li>
+ <li>Effectively no limit to the number of activities per section</li>
+ <li>Several fixes when dealing with zip files, especially on Windows</li>
+ <li>Admins can now edit accounts created from external databases</li>
+ <li>Session no longer conflicts with other software</li>
+ <li>Excel files now work on non-Intel machines</li>
+ </ul>
+ </dd>
+ </dl>
+ <dl>
+ <dt>&nbsp; </dt>
+ </dl>
+ <dd>&nbsp;</dd>
+</ul>
+
+<hr>
+
+<h3> New in Moodle 1.0.9 (29th May, 2003) :</h3>
+<ul><dl>
+<dt> General</dt>
+<dd>
+ <li>Various optimisations and significant performance enhancements</li>
+ <li>Several obscure security fixes</li>
+ <li>Moodle is now well-behaved when enclosed within a frame</li>
+ <li>Richtext editor can now be used in more text-editing fields</li>
+ <li>New format "Plain text format", useful when posting code or HTML.</li>
+ <li>New format "Wiki format", allows Wiki-style tagging in most places</li>
+ <li>New popup allows emoticons/smilies to be inserted by clicking on images</li>
+ <li>Ability to specify permissions of new folders and files created on the server</li>
+ <li>Some fixes for servers running in Safe Mode (some file problems remain)</li>
+ <li>Various fixes for cleaning some external text of quotes, etc</li>
+ <li>Various fixes for PostgreSQL 7.3 compatibility</li>
+ <li>Started migration of HTML code towards XHTML Transitional</li>
+ <li>Countless other little fixes all over the place</li>
+</dd>
+
+<dt> Languages</dt>
+<dd>
+ <li><b>10</b> new language packs! Argentinian Spanish, Czech, Portuguese, Slovakian, Romanian, Danish, Russian, Polish, Chinese Traditional and French Canadian.</li>
+ <li>Fixes and upgrades to almost all language packs</li>
+ <li>Language can be specified for the current session (see menu on home page and login page) and can be changed on any page by something to the url, eg: http://moodle.org/?lang=ru </li>
+ <li>Language menu can be restricted to a subset of languages and even removed.
+ <li>Truetype fonts are now part of the language packs</li>
+ <li>ALL dates/times can now be reformatted as part of the language pack</li>
+ <li>A small but annoying bug was fixed with the web-based language editor on Windows servers that caused language files to grow</li>
+</dd>
+
+<dt> Developers</dt>
+<dd>
+ <li>Global debug variable gives more feedback about uninitialised variables and the like</li>
+ <li>Various fixes to tidy up and further standardise some of the PHP code</li>
+ <li>Various fixes for robustness (ensuring variables are always initialised)</li>
+</dd>
+
+<dt> Admin</dt>
+<dd>
+ <li><font color=red>Some changed options and code in config-dist.php (if upgrading, compare with your current config.php or rebuild your config.php from scratch)</font></li>
+ <li><font color=red>Many changes to themes - authors of custom themes should read <a href="http://moodle.org/theme/UPGRADE.txt">theme/UPGRADE.txt</a> </font></li>
+ <li>New moodle.org registration function for security notifications etc</li>
+ <li>Admin directory can be moved from /admin to something else (see config-dist.php)</li>
+ <li>User listing is now paged, and can now be searched for strings</li>
+ <li>Module management: activity modules can now be individually disabled or deleted completely</li>
+ <li>Improvements to the language editing page</li>
+ <li>Better checking of PHP environment during installation, with warnings</li>
+ <li>Cleaner installation procedure.</li>
+</dd>
+
+<dt> User management</dt>
+<dd>
+ <li>New role: Course creator - just like teacher but can also create new courses</li>
+ <li>New authentication plug-in named "manual", prevents users from creating their own accounts</li>
+ <li>"Forgot Password" routine now uses an email confirmation before resetting password</li>
+</dd>
+
+
+<dt> Courses</dt>
+<dd>
+ <li>Activities on the course page now have a little button to hide/show that activity to students</li>
+ <li>Whole topics/weeks can also now be hidden or shown</li>
+ <li>The list of participants now has some paging, to cope with very large classes</li>
+ <li>Zip/Unzip is now supported by an internal zip library, removing
+ the dependence on external programs to do this. This also means that
+ zip/unzip now works on Windows.</li>
+</dd>
+
+<dt> Assignments</dt>
+<dd>
+ <li>Assignment submissions can be sorted</li>
+ <li>Assignment notification mail isn't sent to unenrolled students</li>
+</dd>
+
+<dt> Forums</dt>
+<dd>
+ <li>Display of forum discussions list is greatly improved</li>
+ <li>Whole discussions can be moved to any other forum with a single click</li>
+ <li>Date/time of posts is now "last modified", not "created"</li>
+ <li>Blank subject-lines or messages are now prevented</li>
+ <li>More intelligent parsing and display of text in posts</li>
+ <li>Force Subscribe now works on the "Site News" forum (mails all active students/teachers)</li>
+ <li>Better handling of mailouts to prevent the possibility of double copies
+ that sometimes happened with very large classes</li>
+</dd>
+
+<dt> Workshop Assignment module (not included: available soon as a separate download)</dt>
+<dd>
+ <li>A very interesting new module contributed by Ray Kingdon,</li>
+ <li>A flexible tool that implements a variety of peer-grading and
+ example-setting schemes that involve a whole group in examining
+ and grading pieces of work.</li>
+</dd>
+
+<dt> Quizzes</dt>
+<dd>
+ <li>New question type, Random Question (selects from all questions in the same category)</li>
+ <li>New question type, Matching Question (student must match answers to questions)</li>
+ <li>New question type, Random Matching Short-Answers (randomly creates Matching Questions
+ from the available Short Answer questions in the same category)</li>
+ <li>Quiz question import from text files (modular design allows expansion to new formats - a beta Blackboard module is included)</li>
+ <li>'Create multiple questions' wizard to quickly create a random quiz</li>
+ <li>Quiz questions may be randomly shuffled</li>
+ <li>Quiz answers (multiple choice, etc) may be randomly shuffled</li>
+ <li>Fixed off-by-one error when "Save Grades" button wasn't used.</li>
+ <li>Regrading works properly if the quiz has been changed</li>
+ <li>Editing a question after it's already been used in a quiz no longer affects quiz results</li>
+ <li>Multiple choice answers are labelled a,b,c not 1,2,3</li>
+</dd>
+
+<dt> Resources</dt>
+<dd>
+ <li>Better performance when editing large text or HTML resources</li>
+ <li>Plain images are now display centered within a proper web page (not raw).</li>
+ <li>Wiki format added as a new option for Resource pages</li>
+</dd>
+
+<dt> Custom Themes</dt>
+<dd>
+ <li>A number of new styles have been added to all built-in themes. Some of these are ESSENTIAL
+ to viewing some of the new features. PLEASE SEE
+ <a href="http://moodle.org/theme/UPGRADE.txt">theme/UPGRADE.txt</a>
+ TO SEE THE CHANGES YOU WILL HAVE TO MAKE TO OLDER THEMES.</li>
+
+ <li>Custom themes now have the capability to re-define all the little button graphics.
+ There is a new entry in theme/x/config.php ($THEME->custompix) and a new
+ optional subdirectory "pix". See the theme cordoroyblue for an example.</li>
+</dd>
+
+</dl></ul>
+
+<hr>
+
+
+<p>Older releases can be seen in the <a href="http://moodle.org/mod/forum/view.php?f=1">Moodle.org announcement forum</a>.
+
+
+<p>&nbsp;</p>
+<p align="CENTER"><font size="1"><a href="../doc/" target="_top">Moodle Documentation</a></font></p>
+<p align="CENTER"><font size="1">Version: $Id$</font></p>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 79a661b

Please sign in to comment.