Skip to content
Browse files

All current language files have been merged from the main development…

… branch
 • Loading branch information...
1 parent 5180efa commit 79b71ea0cd2dbb6822f358588604250cba48b47e moodler committed Jul 8, 2004
Showing with 3,244 additions and 3,131 deletions.
 1. +10 −0 lang/ar/admin.php
 2. +7 −0 lang/ar/algebra.php
 3. +72 −71 lang/ar/attendance.php
 4. +67 −66 lang/ar/auth.php
 5. +11 −15 lang/ar/calendar.php
 6. +8 −2 lang/ar/editor.php
 7. +6 −6 lang/ar/error.php
 8. +12 −1 lang/ar/forum.php
 9. +6 −1 lang/ar/glossary.php
 10. +33 −1 lang/ar/lesson.php
 11. +23 −10 lang/ar/moodle.php
 12. +5 −4 lang/ca/README
 13. +2 −2 lang/ca/chat.php
 14. +15 −6 lang/ca/choice.php
 15. +8 −9 lang/ca/docs/module_files.txt
 16. +1 −1 lang/ca/editor.php
 17. +13 −2 lang/ca/forum.php
 18. +1 −1 lang/ca/glossary.php
 19. +1 −1 lang/ca/help/choice/index.html
 20. +2 −2 lang/ca/help/choice/mods.html
 21. +1 −1 lang/ca/help/choice/options.html
 22. +0 −18 lang/ca/help/reading/readingtype.html
 23. +0 −8 lang/ca/help/reading/summary.html
 24. +160 −160 lang/ca/help/richtext.html
 25. +1 −1 lang/ca/help/wiki.html
 26. +6 −6 lang/ca/lesson.php
 27. +28 −8 lang/ca/moodle.php
 28. +20 −7 lang/ca/quiz.php
 29. +1 −1 lang/ca/resource.php
 30. +6 −6 lang/ca/survey.php
 31. +2 −3 lang/cs/editor.php
 32. +2 −1 lang/de/attendance.php
 33. +9 −1 lang/de/calendar.php
 34. +2 −2 lang/de/chat.php
 35. +7 −1 lang/de/editor.php
 36. +2 −2 lang/de/exercise.php
 37. +14 −8 lang/de/forum.php
 38. +10 −3 lang/de/glossary.php
 39. +14 −2 lang/de/help/lesson/grade.html
 40. +28 −13 lang/de/help/lesson/jumpto.html
 41. +29 −5 lang/de/help/lesson/maxanswers.html
 42. +32 −12 lang/de/help/lesson/maxattempts.html
 43. +20 −5 lang/de/help/lesson/maxpages.html
 44. +19 −5 lang/de/help/lesson/mods.html
 45. +28 −10 lang/de/help/lesson/nextpageaction.html
 46. +135 −23 lang/de/help/lesson/overview.html
 47. +31 −8 lang/de/help/lesson/questionoption.html
 48. +124 −38 lang/de/help/lesson/questiontypes.html
 49. +22 −6 lang/de/help/lesson/retake.html
 50. +27 −27 lang/de/lesson.php
 51. +206 −172 lang/de/moodle.php
 52. +4 −1 lang/de/quiz.php
 53. +5 −1 lang/de/resource.php
 54. +6 −1 lang/de/survey.php
 55. +128 −13 lang/de/wiki.php
 56. +23 −23 lang/de/workshop.php
 57. +0 −120 lang/el/help/emoticons.html
 58. +0 −10 lang/el/help/quiz/createmultiple.html
 59. +0 −54 lang/el/help/quiz/import.html
 60. +0 −11 lang/el/help/quiz/match.html
 61. +0 −14 lang/el/help/quiz/randomsamatch.html
 62. +0 −13 lang/el/help/quiz/shuffleanswers.html
 63. +0 −11 lang/el/help/quiz/shufflequestions.html
 64. +3 −3 lang/el/help/richtext.html
 65. +0 −18 lang/el/help/scales.html
 66. +0 −10 lang/el/help/summaries.html
 67. +0 −122 lang/el/help/wiki.html
 68. +0 −20 lang/el/help/workshop/addingacomment.html
 69. +0 −35 lang/el/help/workshop/agreeassessments.html
 70. +0 −14 lang/el/help/workshop/anonymous.html
 71. +0 −21 lang/el/help/workshop/assignmenttype.html
 72. +0 −23 lang/el/help/workshop/breakdownoffinalgrade.html
 73. +0 −54 lang/el/help/workshop/calculatingfinalgrade.html
 74. +0 −6 lang/el/help/workshop/editingacomment.html
 75. +0 −56 lang/el/help/workshop/elements.html
 76. +0 −21 lang/el/help/workshop/finalgrades.html
 77. +0 −14 lang/el/help/workshop/graded.html
 78. +0 −32 lang/el/help/workshop/grading.html
 79. +0 −20 lang/el/help/workshop/gradingassessments.html
 80. +0 −73 lang/el/help/workshop/gradingstrategy.html
 81. +0 −13 lang/el/help/workshop/includeself.html
 82. +0 −58 lang/el/help/workshop/managing.html
 83. +0 −13 lang/el/help/workshop/nassessmentsofstudentsubmissions.html
 84. +0 −10 lang/el/help/workshop/nassessmentsofteachersexamples.html
 85. +0 −15 lang/el/help/workshop/nelements.html
 86. +0 −30 lang/el/help/workshop/numberofassessors.html
 87. +0 −19 lang/el/help/workshop/resubmit.html
 88. +0 −12 lang/el/help/workshop/selfassessment.html
 89. +0 −15 lang/el/help/workshop/showinggrades.html
 90. +0 −11 lang/el/help/workshop/specimen.html
 91. +0 −13 lang/el/help/workshop/teachersgradings.html
 92. +1 −0 lang/en/block_course_summary.php
 93. +0 −12 lang/en/calendar.php
 94. +9 −0 lang/en/choice.php
 95. +1 −2 lang/en/docs/credits.html
 96. +209 −127 lang/en/docs/cvs.html
 97. +15 −1 lang/en/docs/docstyles.css
 98. +19 −4 lang/en/docs/install.html
 99. +2 −2 lang/en/docs/teacher.html
 100. +13 −1 lang/en/forum.php
 101. +9 −5 lang/en/help/dialogue/maildefault.html
 102. +1 −0 lang/en/help/index.html
 103. +6 −5 lang/en/help/lesson/grade.html
 104. +10 −1 lang/en/help/lesson/questiontypes.html
 105. +1 −1 lang/en/help/textformat.html
 106. +22 −0 lang/en/moodle.php
 107. +20 −1 lang/en/quiz.php
 108. +15 −0 lang/en/scorm.php
 109. +8 −20 lang/es/calendar.php
 110. +11 −2 lang/es/choice.php
 111. +33 −36 lang/es/docs/background.html
 112. +1 −163 lang/es/docs/coding.html
 113. +18 −9 lang/es/docs/files.php
 114. +12 −1 lang/es/forum.php
 115. +8 −8 lang/es/help/assignment/assignmenttype.html
 116. +3 −3 lang/es/help/assignment/mods.html
 117. +4 −4 lang/es/help/assignment/resubmit.html
 118. +1 −1 lang/es/help/attendance/choosedays.html
 119. +1 −1 lang/es/help/attendance/dynsection.html
 120. +1 −1 lang/es/help/attendance/grade.html
 121. +1 −1 lang/es/help/attendance/hours.html
 122. +5 −5 lang/es/help/chat/chatting.html
 123. +3 −3 lang/es/help/chat/mods.html
 124. +2 −3 lang/es/help/choice/mods.html
 125. +4 −4 lang/es/help/dialogue/addsubject.html
 126. +9 −8 lang/es/help/dialogue/closedialogue.html
 127. +3 −3 lang/es/help/dialogue/deleteafter.html
 128. +9 −10 lang/es/help/dialogue/dialoguetype.html
 129. +14 −15 lang/es/help/dialogue/info.html
 130. +6 −3 lang/es/help/dialogue/maildefault.html
 131. +6 −6 lang/es/help/dialogue/mods.html
 132. +5 −5 lang/es/help/dialogue/multiple.html
 133. +8 −8 lang/es/help/dialogue/sendmail.html
 134. +11 −6 lang/es/help/dialogue/writing.html
 135. +3 −3 lang/es/help/emoticons.html
 136. +0 −1 lang/es/help/exercise/administration.html
 137. +5 −5 lang/es/help/exercise/finalgrades.html
 138. +5 −5 lang/es/help/exercise/grade.html
 139. +14 −12 lang/es/help/exercise/grading.html
 140. +10 −9 lang/es/help/exercise/gradinggrade.html
 141. +0 −1 lang/es/help/exercise/managing.html
 142. +1 −2 lang/es/help/exercise/mods.html
 143. +14 −13 lang/es/help/exercise/moreinfo.html
 144. +4 −4 lang/es/help/exercise/nelements.html
 145. +1 −1 lang/es/help/exercise/specimen.html
 146. +1 −1 lang/es/help/exercise/usemax.html
 147. +12 −10 lang/es/help/forum/allowdiscussions.html
 148. +12 −9 lang/es/help/forum/attachment.html
 149. +2 −0 lang/es/help/forum/forumtype.html
 150. +4 −2 lang/es/help/forum/maxattachmentsize.html
 151. +6 −6 lang/es/help/forum/mods.html
 152. +7 −27 lang/es/help/forum/ratings.html
 153. +4 −3 lang/es/help/forum/rssarticles.html
 154. +4 −3 lang/es/help/forum/rsstype.html
 155. +11 −7 lang/es/help/forum/subscription.html
 156. +3 −3 lang/es/help/richtext.html
 157. +12 −12 lang/es/lesson.php
 158. +153 −133 lang/es/moodle.php
 159. +15 −1 lang/es/quiz.php
 160. +159 −16 lang/es/wiki.php
 161. +37 −35 lang/fi/help/richtext.html
 162. +1 −0 lang/fr/block_course_summary.php
 163. +0 −12 lang/fr/calendar.php
 164. +10 −1 lang/fr/choice.php
 165. +4 −4 lang/fr/countries.php
 166. +255 −154 lang/fr/docs/cvs.html
 167. +16 −0 lang/fr/docs/docstyles.css
 168. +4 −4 lang/fr/docs/philosophy.html
 169. +23 −1 lang/fr/docs/release.html
 170. +31 −20 lang/fr/forum.php
 171. +0 −10 lang/fr/help/coursehiddentopics.html
 172. +1 −1 lang/fr/help/glossary/displayformat.html
 173. +3 −0 lang/fr/help/index.html
 174. +2 −2 lang/fr/help/journal/mods.html
 175. +2 −2 lang/fr/help/lesson/mods.html
 176. +1 −1 lang/fr/help/textformat.html
 177. +42 −18 lang/fr/moodle.php
 178. +17 −1 lang/fr/quiz.php
 179. +16 −1 lang/fr/scorm.php
 180. +3 −3 lang/fr/survey.php
 181. +3 −3 lang/fr_ca/help/richtext.html
 182. BIN lang/gl/README.txt
 183. +48 −45 lang/gl/assignment.php
 184. +62 −60 lang/gl/auth.php
 185. +39 −37 lang/gl/chat.php
 186. +18 −16 lang/gl/choice.php
 187. +3 −3 lang/gl/docs/cvs.html
 188. +138 −125 lang/gl/forum.php
 189. +1 −1 lang/gl/help/assignment/mods.html
 190. +1 −1 lang/gl/help/chat/mods.html
 191. +1 −1 lang/gl/help/choice/mods.html
 192. +1 −1 lang/gl/help/forum/mods.html
 193. +1 −1 lang/gl/help/journal/mods.html
Sorry, we could not display the entire diff because too many files (495) changed.
View
10 lang/ar/admin.php
@@ -0,0 +1,10 @@
+<?PHP // $Id$
+ // admin.php - created with Moodle 1.3 development (2004042600)
+
+
+$string['cachetext'] = 'ÚãÑ ÇáäÕ ÇáãÎÈÇÁ';
+$string['filteruploadedfiles'] = 'ÊäÞíÍ ÇáãáÝÇÊ ÇáãÍãáå';
+$string['upgradelogs'] = 'áÅÏÇÁ æÙíÝí ßÇãá¡ ÓÌáÇÊß ÇáÞÏíãÉ ÊÍÊÇÌ áÊÑÞíÉ <a href=\"$a\">ãÚáæãÇÊ ÅÖÇÝíÉ</a>';
+$string['upgradinglogs'] = 'ÊÑÞíÉ ÇáÓÌáÇÊ';
+
+?>
View
7 lang/ar/algebra.php
@@ -0,0 +1,7 @@
+<?PHP // $Id$
+ // algebra.php - created with Moodle 1.3 development (2004042600)
+
+
+$string['filtername'] = 'ÇáÊÑÞíã ÇáÌÈÑí';
+
+?>
View
143 lang/ar/attendance.php
@@ -1,71 +1,72 @@
-<?PHP // $Id$
- // attendance.php - created with Moodle 1.2 development (2004012800)
-
-
-$string['absentlong'] = 'غائب';
-$string['absentshort'] = 'غ';
-$string['addingmultiple'] = 'إضافة قوائم حضور متعددة';
-$string['addmultiple'] = 'أضف قوائم حضور متعددة';
-$string['allmodulename'] = 'كل قوائم الحضور';
-$string['auto'] = 'آلي';
-$string['autoattend'] = 'تدوين الحضور آليا بناء على سجلات نشاط المستخدم';
-$string['autoattendmulti'] = 'تدوين جميع قوائم الحضور آليا بناء على سجلات نشاط المستخدم';
-$string['autoattendshort'] = 'آلياً من سجلات الأداء';
-$string['choosedays'] = 'أيام كل أسبوع لتسجيل الحضور';
-$string['dayofroll'] = 'تاريخ لتسجل حضور لـ';
-$string['defaultautoattend'] = 'هل يكون تدون الحضور على أساس سجلات نشاط المستخدم افتراضيا';
-$string['defaultdynamicsection'] = 'هل توضع قوائم الحضور في الاسبوع الصحيح افتراضيا';
-$string['defaultgrade'] = 'هل تجعل قوائم الحضور بدراجات افتراضيا';
-$string['defaulthoursinclass'] = 'كم عدد الساعات التى يجب ان تكون لكل قائمة حضور افتراضيه';
-$string['defaultmaxgrade'] = 'ماهي قيمة الدرجة القصوى الافتراضيهالتى يجب ان ترصد للحضور الكامل';
-$string['defaultstudentstatus'] = 'الحالة الافتراضيه لحضور الطالب في قوائم الحضور الجديدة';
-$string['downloadexcelfull'] = 'تنزيل جدول اكسل كامل';
-$string['downloadexceltotals'] = 'تنزيل جدول اكسل ملخص';
-$string['downloadtextfull'] = 'تنزيل تقرير كامل بصيغة نصيه';
-$string['downloadtexttotals'] = 'تنزيل تقرير ملخص بصيغة نصيه';
-$string['dynamicsection'] = 'بناءً على هذا التاريخ حدد اسبوع الحضور';
-$string['dynamicsectionmulti'] = 'ضع قوائم الحضور في اقسامها الاسبوعية آلياً';
-$string['dynsectionshort'] = 'حرك هذا القسم دينمكياً';
-$string['endbeforestart'] = 'تاريخ الانتهاء قبل تاريخ البدء';
-$string['endmulti'] = 'تاريخ آخر قائمة حضور';
-$string['for'] = 'لـ';
-$string['friday'] = 'الجمعة';
-$string['gradeshort'] = 'بدرجة';
-$string['gradevalue'] = 'اجعل قائمة الحضور هذه بدرجات';
-$string['gradevaluemulti'] = 'اجعل قوائم الحضور هذه بدرجات';
-$string['hoursinclass'] = 'عدد الساعات للفترة دراسية';
-$string['hoursineachclass'] = 'عدد الساعات لكل فترة دراسية';
-$string['hoursinfullreport'] = 'الحد الاقصى لعدد ساعات الحضور التي يجب عرضها في صفحة واحد أو تقرير';
-$string['maxgradeshort'] = 'الدرجة القصوى';
-$string['maxgradevalue'] = 'قيمة الدرجة القصوى للحضور الكامل';
-$string['modulename'] = 'حضور';
-$string['modulenameplural'] = 'قوائم حضور';
-$string['monday'] = 'الاثنين';
-$string['norolls'] = 'لا توجد قوائم حضور لهذه المنهج الدراسي';
-$string['notes'] = 'معلومات استثنائيه';
-$string['notesfor'] = 'معلومات استثنائيه لـ';
-$string['noviews'] = 'عذراً، لا توجد معلومات عن حسابك هناء';
-$string['of'] = 'من';
-$string['pages'] = 'صفحات';
-$string['presentlong'] = 'حاضر';
-$string['presentshort'] = 'ح';
-$string['saturday'] = 'السبت';
-$string['startafterend'] = 'تأريخ البداء هو بعد إنتهاء المنهج الدراسي';
-$string['startmulti'] = 'تاريخ لأول قائمة حضور';
-$string['sunday'] = 'الأحد';
-$string['takeroll'] = 'سجل الحضور في هذا اليوم?';
-$string['tardiesperabsence'] = 'كم تأخير يمكن حسابه كغياب واحد';
-$string['tardylong'] = 'متأخر';
-$string['tardyshort'] = 'م';
-$string['thursday'] = 'الخميس';
-$string['tuesday'] = 'الثلاثاء';
-$string['viewall'] = 'معاينة جميع قوائم الحضور';
-$string['viewmulti'] = 'معاينة التقرير في عدة صفحات';
-$string['viewone'] = 'معاينة جميع صفحات التقرير';
-$string['viewsection'] = 'معاينة جميع قوائم حضور هذا الجزء';
-$string['viewtable'] = 'معاينة التقارير في جدول واحد';
-$string['viewweek'] = 'معاينة جميع قوائم الحضور من تقوسم الاسبوع';
-$string['wednesday'] = 'الأربعاء';
-$string['weekmodulename'] = 'جميع قوائم حضور الاسبوع الماضي';
-
-?>
+<?PHP // $Id$
+ // attendance.php - created with Moodle 1.4 development (2004062401)
+
+
+$string['absentlong'] = 'غائب';
+$string['absentshort'] = 'غ';
+$string['addingmultiple'] = 'إضافة قوائم حضور متعددة';
+$string['addmultiple'] = 'أضف قوائم حضور متعددة';
+$string['allmodulename'] = 'كل قوائم الحضور';
+$string['auto'] = 'آلي';
+$string['autoattend'] = 'تدوين الحضور آليا بناء على سجلات نشاط المستخدم';
+$string['autoattendmulti'] = 'تدوين جميع قوائم الحضور آليا بناء على سجلات نشاط المستخدم';
+$string['autoattendshort'] = 'آلياً من سجلات الأداء';
+$string['choosedays'] = 'أيام كل أسبوع لتسجيل الحضور';
+$string['dayofroll'] = 'تاريخ لتسجل حضور لـ';
+$string['defaultautoattend'] = 'هل يكون تدون الحضور على أساس سجلات نشاط المستخدم افتراضيا';
+$string['defaultdynamicsection'] = 'هل توضع قوائم الحضور في الاسبوع الصحيح افتراضيا';
+$string['defaultgrade'] = 'هل تجعل قوائم الحضور بدراجات افتراضيا';
+$string['defaulthoursinclass'] = 'كم عدد الساعات التى يجب ان تكون لكل قائمة حضور افتراضيه';
+$string['defaultmaxgrade'] = 'ماهي قيمة الدرجة القصوى الافتراضيهالتى يجب ان ترصد للحضور الكامل';
+$string['defaultstudentstatus'] = 'الحالة الافتراضيه لحضور الطالب في قوائم الحضور الجديدة';
+$string['downloadexcelfull'] = 'تنزيل جدول اكسل كامل';
+$string['downloadexceltotals'] = 'تنزيل جدول اكسل ملخص';
+$string['downloadtextfull'] = 'تنزيل تقرير كامل بصيغة نصيه';
+$string['downloadtexttotals'] = 'تنزيل تقرير ملخص بصيغة نصيه';
+$string['dynamicsection'] = 'بناءً على هذا التاريخ حدد اسبوع الحضور';
+$string['dynamicsectionmulti'] = 'ضع قوائم الحضور في اقسامها الاسبوعية آلياً';
+$string['dynsectionshort'] = 'حرك هذا القسم دينمكياً';
+$string['endbeforestart'] = 'تاريخ الانتهاء قبل تاريخ البدء';
+$string['endmulti'] = 'تاريخ آخر قائمة حضور';
+$string['for'] = 'لـ';
+$string['friday'] = 'الجمعة';
+$string['gradeshort'] = 'بدرجة';
+$string['gradevalue'] = 'اجعل قائمة الحضور هذه بدرجات';
+$string['gradevaluemulti'] = 'اجعل قوائم الحضور هذه بدرجات';
+$string['hoursinclass'] = 'عدد الساعات للفترة دراسية';
+$string['hoursineachclass'] = 'عدد الساعات لكل فترة دراسية';
+$string['hoursinfullreport'] = 'الحد الاقصى لعدد ساعات الحضور التي يجب عرضها في صفحة واحد أو تقرير';
+$string['maxgradeshort'] = 'الدرجة القصوى';
+$string['maxgradevalue'] = 'قيمة الدرجة القصوى للحضور الكامل';
+$string['modulename'] = 'حضور';
+$string['modulenameplural'] = 'قوائم حضور';
+$string['monday'] = 'الاثنين';
+$string['norolls'] = 'لا توجد قوائم حضور لهذه المنهج الدراسي';
+$string['notes'] = 'معلومات استثنائيه';
+$string['notesfor'] = 'معلومات استثنائيه لـ';
+$string['noviews'] = 'عذراً، لا توجد معلومات عن حسابك هناء';
+$string['of'] = 'من';
+$string['pages'] = 'صفحات';
+$string['presentlong'] = 'حاضر';
+$string['presentshort'] = 'ح';
+$string['saturday'] = 'السبت';
+$string['startafterend'] = 'تأريخ البداء هو بعد إنتهاء المنهج الدراسي';
+$string['startmulti'] = 'تاريخ لأول قائمة حضور';
+$string['sunday'] = 'الأحد';
+$string['takeroll'] = 'سجل الحضور في هذا اليوم?';
+$string['tardiesperabsence'] = 'كم تأخير يمكن حسابه كغياب واحد';
+$string['tardylong'] = 'متأخر';
+$string['tardyshort'] = 'م';
+$string['teacheredit'] = 'تم تسجيل الحضور';
+$string['thursday'] = 'الخميس';
+$string['tuesday'] = 'الثلاثاء';
+$string['viewall'] = 'معاينة جميع قوائم الحضور';
+$string['viewmulti'] = 'معاينة التقرير في عدة صفحات';
+$string['viewone'] = 'معاينة جميع صفحات التقرير';
+$string['viewsection'] = 'معاينة جميع قوائم حضور هذا الجزء';
+$string['viewtable'] = 'معاينة التقارير في جدول واحد';
+$string['viewweek'] = 'معاينة جميع قوائم الحضور من تقوسم الاسبوع';
+$string['wednesday'] = 'الأربعاء';
+$string['weekmodulename'] = 'جميع قوائم حضور الاسبوع الماضي';
+
+?>
View
133 lang/ar/auth.php
@@ -1,66 +1,67 @@
-<?PHP // $Id$
- // auth.php - created with Moodle 1.2 development (2004012800)
-
-
-$string['auth_dbdescription'] = 'يستخدم هذا الأسلوب جدول بيانات خارجي للتحقق من صحة اسم المستخدم وكلمة المرور. وفي حالة الحسابات الجديدة فقد يتم نسخ المعلومات من الحقول الأخرى أيضا ونقلها إلى نظام Moodle.';
-$string['auth_dbextrafields'] = 'هذه الحقول اختيارية، ويمكنك ملء بعض حقول المستخدم في نظام Moodle مسبقا بالمعلومات من <B>حقول البيانات الخارجية</B> التي تقوم بتحديدها هنا. <P>إذا تركت هذه الأماكن فارغة فسوف يتم اختيار الأوضاع الافتراضية.<P>وفي كل الأحوال، فسوف يتمكن المستخدم من تعديل كل تلك الحقول بعد الدخول.';
-$string['auth_dbfieldpass'] = 'اسم الحقل المشتمل على كلمات المرور';
-$string['auth_dbfielduser'] = 'اسم الحقل المشتمل على أسماء المستخدمين';
-$string['auth_dbhost'] = 'هذا الحاسب يستضيف مزود قاعدة البيانات.';
-$string['auth_dbname'] = 'اسم قاعدة البيانات ذاتها';
-$string['auth_dbpass'] = 'كلمة المرور المطابقة لاسم المستخدم المذكور';
-$string['auth_dbpasstype'] = 'حدّد الشّكل الذي يستخدمه حقل كلمة السّر. تشفير MD5 مفيد للتّوصيل تطبيقات الويب الشّائعة الأخرى مثل PostNuke';
-$string['auth_dbtable'] = 'اسم الجدول في قاعدة البيانات';
-$string['auth_dbtitle'] = 'استخدم قاعدة بيانات خارجية';
-$string['auth_dbtype'] = 'نوع قاعدة البيانات (أنظر <A HREF=../lib/adodb/readme.htm#drivers>ADOdb documentation</A> للمزيد من التفاصيل';
-$string['auth_dbuser'] = 'اسم المستخدم مع حق الدخول على قاعدة البيانات للقراءة فقط';
-$string['auth_emaildescription'] = 'يتم التوثيق عادة عبر البريد الإلكتروني، وهو الوضع الافتراضي لأسلوب التوثيق. فعندما يقوم المستخدم بالتوقيع وباختيار اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به يتم إرسال رسالة توكيدية إلى عنوانه البريدي. ويحتوي البريد الإلكتروني على رابطة آمنة تؤدي إلى صفحة يستطيع المستخدم من خلالها توكيد اشتراكه. وفي حالة الدخول فيما بعد يتم التحقق من اسم المستخدم وكلمة المرور بمقابلتها بالمخزنة في قاعدة بيانات نظام Moodle..';
-$string['auth_emailtitle'] = 'توثيق يتم عن طريق البريد الإلكتروني';
-$string['auth_imapdescription'] = 'يستخدم هذا الأسلوب مزود IMAP للتحقق من صحة اسم المستخدم وكلمة المرور.';
-$string['auth_imaphost'] = 'عنوان مزود IMAP. استخدم رقم البروتوكول لا اسم النطاق.';
-$string['auth_imapport'] = 'رقم منفذ مزود IMAP . يكون في الغالب 143 أو 993.';
-$string['auth_imaptitle'] = 'استخدم مزود IMAP';
-$string['auth_imaptype'] = 'نوع مزود IMAP . من الممكن لمزودات IMAP أن تكون لديها أنواع مختلفة من التوثيق والتفاوض.';
-$string['auth_ldap_bind_dn'] = 'إذا أردت استخدام وظيفة bind-user للبحث عن مستخدمين فيمكنك تعيين ذلك هنا، كأن تحدد مثلا: \'cn=ldapuser,ou=public,o=org\'';
-$string['auth_ldap_bind_pw'] = 'كلمة مرور bind-user';
-$string['auth_ldap_contexts'] = 'قائمة السياقات الموجود بها المستخدمين، حيث يفصل بين كل سياق وآخر بفاصلة هكذا: \'ou=users,o=org; ou=others,o=org\'';
-$string['auth_ldap_create_context'] = 'لو مكّنت إنشاء المستخدم بتأكيد البريد الإلكترونيّ, حدّد السّياق إنشاء مستخدمون . يجب أن يكون هذا السّياق مختلف عن المستخدمين الآخرين لمنع القضايا الأمنيّة . لا تحتاج لإضافة هذا السّياق سياق الـمتغير(ldap_context-variable) مودل سيبحث عن المستخدمين من هذا السّياق تلقائيًّا ';
-$string['auth_ldap_creators'] = 'قائمة الجماعات التى يُسْمَح لأعضائها القيام بانشاء مناهج دراسية جديدة. أفصل بين الجماعات المتعدّدة بـ \";\" عادة على الشكل التالي (cn=teachers,ou=staff,o=myorg)';
-$string['auth_ldap_host_url'] = 'حدد مضيف برتوكول الدخول على الدليل الخفيف LDAPفي شكل عنوان إنترنت مثل \'ldap://ldap.myorg.com/\' أو \'ldaps://ldap.myorg.com/\' ';
-$string['auth_ldap_memberattribute'] = 'حدد صفة العضو المستخدم، عندما ينتمي المستخدمون لمجموعة. عادة \"عضو\"';
-$string['auth_ldap_search_sub'] = 'ضع قيمة &lt;&gt; 0 إذا أردت أن تبحث عن مستخدمين من سياقات فرعية.';
-$string['auth_ldap_update_userinfo'] = 'تحديث معلومات المستخدم (الاسم الأول، الاسم الأخير، العنوان، …) من برتوكول الدخول على الدليل الخفيف LDAPإلى نظام Moodle . أنظر /auth/ldap/attr_mappings.php للحصول على معلومات عن التخطيط';
-$string['auth_ldap_user_attribute'] = 'الوصف المستخدم لتسمية/البحث عن المستخدمين، وغالبا ما يكون \'cn\'.';
-$string['auth_ldapdescription'] = 'هذا الأسلوب يقدم التوثيق في مقابل مزود خارجي لبروتوكول الدخول على الدليل الخفيف LDAP.
-
-إذا كان كل من اسم المستخدم وكلمة المرور صحيحا فإن نظام Moodle يقوم بإنشاء إدخال مستخدم جديد في قاعدة بياناته. ويمكن لهذه الوحدة النمطية قراءة سمات المستخدم من بروتوكول الدخول على الدليل الخفيف LDAP وملء الحقول المطلوبة في نظام Moodle . ولا يحتاج عند الدخول لاحقا سوى إلى التحقق من اسم المستخدم وكلمة المرور.';
-$string['auth_ldapextrafields'] = 'هذه الحقول اختيارية، ويمكنك ملء بعض حقول المستخدم في نظام Moodle مسبقا بالمعلومات من <B>حقول LDAP </B> التي تقوم بتحديدها هنا. <P>إذا تركت هذه الحقول فارغة فلن يتم نقل أي شيء من بروتوكول الدخول على الدليل الخفيف LDAP ، بل يتم استخدام الأوضاع الافتراضية الموجودة بنظام Moodle.<P>وفي كل الأحوال، فسوف يتمكن المستخدم من تعديل كل تلك الحقول بعد الدخول.';
-$string['auth_ldaptitle'] = 'استخدم مزود LDAP';
-$string['auth_manualdescription'] = 'يعطل هذا الاسلوب جميع الطرق التي تمكن المستخدمين من انشاء حساباتهم. جميع الحسابات لا بد ان تنشاء يدوياً من قبل المدير';
-$string['auth_manualtitle'] = 'الحسابات اليدوية فقط';
-$string['auth_multiplehosts'] = 'يمكن تحديد اكثر من مستضيف مواقع (host1.com, host2.net, host3.org)';
-$string['auth_nntpdescription'] = 'هذا الأسلوب يستخدم مزود بروتوكول الشبكة لنقل الأخبار NNTP للتأكد من صحة اسم المستخدم وكلمة المرور.';
-$string['auth_nntphost'] = 'عنوان مزود بروتوكول الشبكة لنقل الأخبار NNTP. استخدم رقم البروتوكول لا اسم النطاق.';
-$string['auth_nntpport'] = 'منفذ المزود (119 هو الأكثر شيوعا)';
-$string['auth_nntptitle'] = 'استخدم مزود NNTP';
-$string['auth_nonedescription'] = 'يمكن للمستخدمين التوقيع ثم إنشاء حسابات صحيحة على الفور، دون حاجة للتوثيق في مقابل مزود خارجي أو إلى التوكيد من خلال البريد الإلكتروني. ينصح بالحرص عن استخدام هذا الخيار - وتدير عواقب مشاكل الحماية والإدارة التي قد تنتج عنه.';
-$string['auth_nonetitle'] = 'لا يوجد توثيق';
-$string['auth_pop3description'] = 'يستخدم هذا الأسلوب مزود برتوكول مكتب البريد3 POP3 للتأكد من صحة اسم المستخدم وكلمة المرور.';
-$string['auth_pop3host'] = 'عنوان مزود برتوكول مكتب البريد3 POP3. استخدم رقم البروتوكول لا اسم النطاق.';
-$string['auth_pop3port'] = 'منفذ المزود (110 هي الأكثر شيوعا)';
-$string['auth_pop3title'] = 'استخدم مزود POP3';
-$string['auth_pop3type'] = 'نوع المزود. إذا كان مزودك يستخدم حماية الشهادة، قم باختيار pop3cert.';
-$string['auth_user_create'] = 'تمكين إنشاء مستخدم';
-$string['auth_user_creation'] = 'يستطيع المستخدمون الجدد أو (المجهولون) انشاء حسابات على مصدر التوثيق الخارجيّ و تأكيّد التسجيل عبر بريد إلكترونيّ . إذا أنت مكنت هذه الخاصيه, أذن تذكّر أن توفّق بين الخيارات ذات المركبة المحدّدة لإنشاء المستخدم أيضًا';
-$string['auth_usernameexists'] = 'الاسم المختار موجود، الرجاء اختيار اسم اخر';
-$string['authenticationoptions'] = 'خيارات التوثيق';
-$string['authinstructions'] = 'هنا يمكنك إعطاء تعليمات للمستخدمين لديك حتى يعرفوا أسماء المستخدمين وكلمات المرور التي يتعين عليهم استخدامها. سيظهر النص الذي تقوم بإدخاله هنا على صفحة الدخول. إذا تركت هذا المكان فارغا فلن يتم طباعة أية تعليمات.';
-$string['changepassword'] = 'تغيير عنوان كلمة المرور';
-$string['changepasswordhelp'] = 'هنا تستطيع تعيين الموضع الذي يمكن للمستخدمين من خلاله استرداد أو تغيير أسماء المستخدمين أو كلمات المرور الخاصة بهم في حالة نسيانها. وسوف يكون ذلك متاحا للمستخدمين من خلال زر في صفحة الدخول وصفحة المستخدم الخاصة بهم. أما إذا تركت هذا المكان خاليا، فلن يتم طباعة الزر.';
-$string['chooseauthmethod'] = 'اختر أسلوبا للتوثيق: ';
-$string['guestloginbutton'] = 'زر دخول الضيف';
-$string['instructions'] = 'تعليمات';
-$string['md5'] = 'تشفير MD5';
-$string['plaintext'] = 'نص عادي';
-$string['showguestlogin'] = 'يمكنك إظهار أو إخفاء زر دخول الضيف في صفحة الدخول.';
-
+<?PHP // $Id$
+ // auth.php - created with Moodle 1.3 development (2004042600)
+
+
+$string['auth_dbdescription'] = 'يستخدم هذا الأسلوب جدول بيانات خارجي للتحقق من صحة اسم المستخدم وكلمة المرور. وفي حالة الحسابات الجديدة فقد يتم نسخ المعلومات من الحقول الأخرى أيضا ونقلها إلى نظام Moodle.';
+$string['auth_dbextrafields'] = 'هذه الحقول اختيارية، ويمكنك ملء بعض حقول المستخدم في نظام Moodle مسبقا بالمعلومات من <B>حقول البيانات الخارجية</B> التي تقوم بتحديدها هنا. <P>إذا تركت هذه الأماكن فارغة فسوف يتم اختيار الأوضاع الافتراضية.<P>وفي كل الأحوال، فسوف يتمكن المستخدم من تعديل كل تلك الحقول بعد الدخول.';
+$string['auth_dbfieldpass'] = 'اسم الحقل المشتمل على كلمات المرور';
+$string['auth_dbfielduser'] = 'اسم الحقل المشتمل على أسماء المستخدمين';
+$string['auth_dbhost'] = 'هذا الحاسب يستضيف مزود قاعدة البيانات.';
+$string['auth_dbname'] = 'اسم قاعدة البيانات ذاتها';
+$string['auth_dbpass'] = 'كلمة المرور المطابقة لاسم المستخدم المذكور';
+$string['auth_dbpasstype'] = 'حدّد الشّكل الذي يستخدمه حقل كلمة السّر. تشفير MD5 مفيد للتّوصيل تطبيقات الويب الشّائعة الأخرى مثل PostNuke';
+$string['auth_dbtable'] = 'اسم الجدول في قاعدة البيانات';
+$string['auth_dbtitle'] = 'استخدم قاعدة بيانات خارجية';
+$string['auth_dbtype'] = 'نوع قاعدة البيانات (أنظر <A HREF=../lib/adodb/readme.htm#drivers>ADOdb documentation</A> للمزيد من التفاصيل';
+$string['auth_dbuser'] = 'اسم المستخدم مع حق الدخول على قاعدة البيانات للقراءة فقط';
+$string['auth_emaildescription'] = 'يتم التوثيق عادة عبر البريد الإلكتروني، وهو الوضع الافتراضي لأسلوب التوثيق. فعندما يقوم المستخدم بالتوقيع وباختيار اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به يتم إرسال رسالة توكيدية إلى عنوانه البريدي. ويحتوي البريد الإلكتروني على رابطة آمنة تؤدي إلى صفحة يستطيع المستخدم من خلالها توكيد اشتراكه. وفي حالة الدخول فيما بعد يتم التحقق من اسم المستخدم وكلمة المرور بمقابلتها بالمخزنة في قاعدة بيانات نظام Moodle..';
+$string['auth_emailtitle'] = 'توثيق يتم عن طريق البريد الإلكتروني';
+$string['auth_imapdescription'] = 'يستخدم هذا الأسلوب مزود IMAP للتحقق من صحة اسم المستخدم وكلمة المرور.';
+$string['auth_imaphost'] = 'عنوان مزود IMAP. استخدم رقم البروتوكول لا اسم النطاق.';
+$string['auth_imapport'] = 'رقم منفذ مزود IMAP . يكون في الغالب 143 أو 993.';
+$string['auth_imaptitle'] = 'استخدم مزود IMAP';
+$string['auth_imaptype'] = 'نوع مزود IMAP . من الممكن لمزودات IMAP أن تكون لديها أنواع مختلفة من التوثيق والتفاوض.';
+$string['auth_ldap_bind_dn'] = 'إذا أردت استخدام وظيفة bind-user للبحث عن مستخدمين فيمكنك تعيين ذلك هنا، كأن تحدد مثلا: \'cn=ldapuser,ou=public,o=org\'';
+$string['auth_ldap_bind_pw'] = 'كلمة مرور bind-user';
+$string['auth_ldap_contexts'] = 'قائمة السياقات الموجود بها المستخدمين، حيث يفصل بين كل سياق وآخر بفاصلة هكذا: \'ou=users,o=org; ou=others,o=org\'';
+$string['auth_ldap_create_context'] = 'لو مكّنت إنشاء المستخدم بتأكيد البريد الإلكترونيّ, حدّد السّياق إنشاء مستخدمون . يجب أن يكون هذا السّياق مختلف عن المستخدمين الآخرين لمنع القضايا الأمنيّة . لا تحتاج لإضافة هذا السّياق سياق الـمتغير(ldap_context-variable) مودل سيبحث عن المستخدمين من هذا السّياق تلقائيًّا ';
+$string['auth_ldap_creators'] = 'قائمة الجماعات التى يُسْمَح لأعضائها القيام بانشاء مناهج دراسية جديدة. أفصل بين الجماعات المتعدّدة بـ \";\" عادة على الشكل التالي (cn=teachers,ou=staff,o=myorg)';
+$string['auth_ldap_host_url'] = 'حدد مضيف برتوكول الدخول على الدليل الخفيف LDAPفي شكل عنوان إنترنت مثل \'ldap://ldap.myorg.com/\' أو \'ldaps://ldap.myorg.com/\' ';
+$string['auth_ldap_memberattribute'] = 'حدد صفة العضو المستخدم، عندما ينتمي المستخدمون لمجموعة. عادة \"عضو\"';
+$string['auth_ldap_search_sub'] = 'ضع قيمة &lt;&gt; 0 إذا أردت أن تبحث عن مستخدمين من سياقات فرعية.';
+$string['auth_ldap_update_userinfo'] = 'تحديث معلومات المستخدم (الاسم الأول، الاسم الأخير، العنوان، …) من برتوكول الدخول على الدليل الخفيف LDAPإلى نظام Moodle . أنظر /auth/ldap/attr_mappings.php للحصول على معلومات عن التخطيط';
+$string['auth_ldap_user_attribute'] = 'الوصف المستخدم لتسمية/البحث عن المستخدمين، وغالبا ما يكون \'cn\'.';
+$string['auth_ldap_version'] = 'أصدار نظام الـ LDAP المستخدم في خادمك';
+$string['auth_ldapdescription'] = 'هذا الأسلوب يقدم التوثيق في مقابل مزود خارجي لبروتوكول الدخول على الدليل الخفيف LDAP.
+إذا كان كل من اسم المستخدم وكلمة المرور صحيحا فإن نظام Moodle يقوم بإنشاء إدخال مستخدم جديد في قاعدة بياناته. ويمكن لهذه الوحدة النمطية قراءة سمات المستخدم من بروتوكول الدخول على الدليل الخفيف LDAP وملء الحقول المطلوبة في نظام Moodle . ولا يحتاج عند الدخول لاحقا سوى إلى التحقق من اسم المستخدم وكلمة المرور.';
+$string['auth_ldapextrafields'] = 'هذه الحقول اختيارية، ويمكنك ملء بعض حقول المستخدم في نظام Moodle مسبقا بالمعلومات من <B>حقول LDAP </B> التي تقوم بتحديدها هنا. <P>إذا تركت هذه الحقول فارغة فلن يتم نقل أي شيء من بروتوكول الدخول على الدليل الخفيف LDAP ، بل يتم استخدام الأوضاع الافتراضية الموجودة بنظام Moodle.<P>وفي كل الأحوال، فسوف يتمكن المستخدم من تعديل كل تلك الحقول بعد الدخول.';
+$string['auth_ldaptitle'] = 'استخدم مزود LDAP';
+$string['auth_manualdescription'] = 'يعطل هذا الاسلوب جميع الطرق التي تمكن المستخدمين من انشاء حساباتهم. جميع الحسابات لا بد ان تنشاء يدوياً من قبل المدير';
+$string['auth_manualtitle'] = 'الحسابات اليدوية فقط';
+$string['auth_multiplehosts'] = 'يمكن تحديد اكثر من مستضيف مواقع (host1.com, host2.net, host3.org)';
+$string['auth_nntpdescription'] = 'هذا الأسلوب يستخدم مزود بروتوكول الشبكة لنقل الأخبار NNTP للتأكد من صحة اسم المستخدم وكلمة المرور.';
+$string['auth_nntphost'] = 'عنوان مزود بروتوكول الشبكة لنقل الأخبار NNTP. استخدم رقم البروتوكول لا اسم النطاق.';
+$string['auth_nntpport'] = 'منفذ المزود (119 هو الأكثر شيوعا)';
+$string['auth_nntptitle'] = 'استخدم مزود NNTP';
+$string['auth_nonedescription'] = 'يمكن للمستخدمين التوقيع ثم إنشاء حسابات صحيحة على الفور، دون حاجة للتوثيق في مقابل مزود خارجي أو إلى التوكيد من خلال البريد الإلكتروني. ينصح بالحرص عن استخدام هذا الخيار - وتدير عواقب مشاكل الحماية والإدارة التي قد تنتج عنه.';
+$string['auth_nonetitle'] = 'لا يوجد توثيق';
+$string['auth_pop3description'] = 'يستخدم هذا الأسلوب مزود برتوكول مكتب البريد3 POP3 للتأكد من صحة اسم المستخدم وكلمة المرور.';
+$string['auth_pop3host'] = 'عنوان مزود برتوكول مكتب البريد3 POP3. استخدم رقم البروتوكول لا اسم النطاق.';
+$string['auth_pop3port'] = 'منفذ المزود (110 هي الأكثر شيوعا)';
+$string['auth_pop3title'] = 'استخدم مزود POP3';
+$string['auth_pop3type'] = 'نوع المزود. إذا كان مزودك يستخدم حماية الشهادة، قم باختيار pop3cert.';
+$string['auth_user_create'] = 'تمكين إنشاء مستخدم';
+$string['auth_user_creation'] = 'يستطيع المستخدمون الجدد أو (المجهولون) انشاء حسابات على مصدر التوثيق الخارجيّ و تأكيّد التسجيل عبر بريد إلكترونيّ . إذا أنت مكنت هذه الخاصيه, أذن تذكّر أن توفّق بين الخيارات ذات المركبة المحدّدة لإنشاء المستخدم أيضًا';
+$string['auth_usernameexists'] = 'الاسم المختار موجود، الرجاء اختيار اسم اخر';
+$string['authenticationoptions'] = 'خيارات التوثيق';
+$string['authinstructions'] = 'هنا يمكنك إعطاء تعليمات للمستخدمين لديك حتى يعرفوا أسماء المستخدمين وكلمات المرور التي يتعين عليهم استخدامها. سيظهر النص الذي تقوم بإدخاله هنا على صفحة الدخول. إذا تركت هذا المكان فارغا فلن يتم طباعة أية تعليمات.';
+$string['changepassword'] = 'تغيير عنوان كلمة المرور';
+$string['changepasswordhelp'] = 'هنا تستطيع تعيين الموضع الذي يمكن للمستخدمين من خلاله استرداد أو تغيير أسماء المستخدمين أو كلمات المرور الخاصة بهم في حالة نسيانها. وسوف يكون ذلك متاحا للمستخدمين من خلال زر في صفحة الدخول وصفحة المستخدم الخاصة بهم. أما إذا تركت هذا المكان خاليا، فلن يتم طباعة الزر.';
+$string['chooseauthmethod'] = 'اختر أسلوبا للتوثيق: ';
+$string['guestloginbutton'] = 'زر دخول الضيف';
+$string['instructions'] = 'تعليمات';
+$string['md5'] = 'تشفير MD5';
+$string['plaintext'] = 'نص عادي';
+$string['showguestlogin'] = 'يمكنك إظهار أو إخفاء زر دخول الضيف في صفحة الدخول.';
+
+?>
View
26 lang/ar/calendar.php
@@ -1,9 +1,7 @@
<?PHP // $Id$
- // calendar.php - created with Moodle 1.3 development (2004041800)
+ // calendar.php - created with Moodle 1.4 development (2004062401)
-$string['april'] = 'ÃÈÑíá / äíÓÇä';
-$string['august'] = 'ÃÛÓØÓ / ÂÈ';
$string['calendar'] = 'ÊÞæíã';
$string['calendarheading'] = '$a ÊÞæíã';
$string['clickhide'] = 'ÃäÞÑ ááÇÎÝÇÁ';
@@ -12,58 +10,56 @@
$string['courseevents'] = 'ÃÍÏÇË ÇáãäåÌ ÇáÏÑÇÓí';
$string['dayview'] = 'ãÚÇíäÉ íæãíÉ';
$string['daywithnoevents'] = 'áÇ ÊæÌÏ ÇÍÏÇË áåÐÇ Çáíæã';
-$string['december'] = 'ÏíÓãÈÑ / ßÇäæä ÇáÃæá';
$string['default'] = 'ÅÝÊÑÇÖí';
$string['deleteevent'] = 'ÇÍÐÝ ÇáÍÏË';
$string['detailedmonthview'] = 'ãÚÇíäÉ ÔåÑíÉ ãÝÕá';
-$string['durationnone'] = 'ÈÏæä ÝÊÑÉ ÒãäíÉ';
+$string['durationminutes'] = 'ÇáãÏÉ ÈÇáÏÞÇÆÞ';
+$string['durationnone'] = 'ÈÏæä ãÏÉ ÒãäíÉ';
$string['durationuntil'] = 'ÍÊì';
$string['editevent'] = 'ÊÍÑíÑ ÍÏË';
$string['errorbeforecoursestart'] = 'áÇ íãßä ÊÚííä ÍÏË ÞÈá ÊÇÑíÎ ÈÏÇÁ ÇáãäåÌ ÇáÏÑÇÓí';
$string['errorinvaliddate'] = 'ÊÇÑíÎ ÛíÑ ÕÍíÍ';
+$string['errorinvalidminutes'] = 'ÍÏÏ ÇáãÏÉ ÈÇáÏÞÇÆÞ æÐáß ÈæÖÚ ÑÞã ãÇ Èíä 1-99';
+$string['errorinvalidrepeats'] = 'ÍÏÏÚÏÏ ÇáÃÍÏÇË æÐáß ÈæÖÚ ÑÞã ãÇ Èíä 1-99';
$string['errornodescription'] = 'ÇáæÕÝ ãØáæÈ';
$string['errornoeventname'] = 'ÇáÇÓã ãØáæÈ';
$string['eventdate'] = 'ÊÇÑíÎ';
$string['eventdescription'] = 'æÕÝ';
-$string['eventduration'] = 'ÝÊÑÉ ÒãäíÉ';
+$string['eventduration'] = 'ãÏÉ ÒãäíÉ';
$string['eventendtime'] = 'æÞÊ ÇáÇäÊåÇÁ';
$string['eventinstanttime'] = 'æÞÊ';
$string['eventkind'] = 'äæÚ ÇáÍÏË';
$string['eventname'] = 'ÇÓã';
+$string['eventrepeat'] = 'ÊßÑÇÑ';
$string['eventsfor'] = '$a ÇÍÏÇË';
$string['eventstarttime'] = 'æÞÊ ÇáÈÏÇÁ';
$string['eventtime'] = 'æÞÊ';
$string['eventview'] = 'ÊÝÇÕíá ÇáæÞÊ';
$string['expired'] = 'ÇäÊåì';
-$string['february'] = 'ÝÈÑÇíÑ / ÔÈÇØ';
$string['fri'] = 'ÇáÌãÚÉ';
$string['friday'] = 'ÇáÌãÚÉ';
$string['globalevents'] = 'ÃÍÏÇË ÔÇãáå';
+$string['gotocalendar'] = 'ÅÐåÈ Åáì ÇáÊÞæíã';
$string['groupevents'] = 'ÃÍÏÇË ãÌãæÚÉ';
$string['hidden'] = 'ãÎÝí';
-$string['january'] = 'íäÇíÑ / ßÇäæä ÇáËÇäí';
-$string['july'] = 'íæáíæ / ÊãæÒ';
-$string['june'] = 'íæäíæ / ÍÒíÑÇä';
$string['manyevents'] = '$a ÃÍÏÇË';
-$string['march'] = 'ãÇÑÓ / ÂÐÇÑ';
-$string['may'] = 'ãÇíæ / äæøÇÑ';
$string['mon'] = 'ÇáÇËäíä';
$string['monday'] = 'ÇáÇËäíä';
$string['monthlyview'] = 'ãÚÇíäÉ ÔåÑíÉ';
$string['newevent'] = 'ÍÏË ÌÏíÏ';
$string['noupcomingevents'] = 'áÇ íæÌÏ ÃÍÏÇË ÞÇÏãÉ';
-$string['november'] = 'äæÝãÈÑ / ÊÔÑíä ÇáËÇäí';
-$string['october'] = 'ÃõßúÊæÈóÑ / ÊÔÑíä ÇáÃæá';
$string['oneevent'] = 'ÍÏË æÇÍÏ';
$string['pref_lookahead'] = 'ãÚÇíäÉ ÇáÇÍÏÇË ÇáÞÇÏãÉ';
$string['pref_maxevents'] = 'ÇáÍÏ ÇáÇÞÕì ááÃÍÏÇË ÇáÞÇÏãÉ';
$string['pref_startwday'] = 'Ãæá ÃíÇã ÇáÃÓÈæÚ';
$string['pref_timeformat'] = 'ÕíÛÉ ÚÑÖ ÇáæÞÊ';
$string['preferences'] = 'ÊÝÖíáÇÊ';
$string['preferences_available'] = 'ÊÝÖíáÇÊß ÇáÔÎÕíÉ';
+$string['repeatnone'] = 'áÇ ÊßÑÇÑ';
+$string['repeatweeksl'] = 'ßÑÑ ÇÓÈæÚíÇð¡ ÃäÔÆ ÇáÌãíÚ';
+$string['repeatweeksr'] = 'ÃÍÏÇË';
$string['sat'] = 'ÇáÓÈÊ';
$string['saturday'] = 'ÇáÓÈÊ';
-$string['september'] = 'ÓÈÊãÈÑ / Ãíáæá';
$string['shown'] = 'ÚõÑÖ';
$string['spanningevents'] = 'ÇáÃÍÏË ÇáÞÇÏãÉ';
$string['sun'] = 'ÇáÇÍÏ';
View
10 lang/ar/editor.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // editor.php - created with Moodle 1.3 development (2004041800)
+ // editor.php - created with Moodle 1.4 development (2004062401)
$string['about'] = 'Íæá åÐÇ ÇáãÍÑÑ';
@@ -27,6 +27,7 @@
$string['delete'] = 'ÃÍÐÝ';
$string['filebrowser'] = 'ãÓÊÚÑÖ ÇáãáÝ';
$string['forecolor'] = 'áæä ÇáÎØ';
+$string['fullscreen'] = 'ãÍÑÑ ÈßÇãá ÇáÔÇÔÉ';
$string['heading'] = 'ÚäæÇä';
$string['height'] = 'Ùáá';
$string['hilitecolor'] = 'áæä ÇáÎáÝíÉ';
@@ -47,6 +48,7 @@
$string['justifyright'] = 'ÖÈØ Çáíãíä';
$string['layout'] = 'ÊÎØíØ';
$string['left'] = 'íÓÇÑ';
+$string['lefttoright'] = 'ÇÊÌÇå ÇáäÕ ãä ÇáíÓÇÑ Åáì Çáíãíä';
$string['linkproperties'] = 'ÎÕÇÆÕ ÑÇÈØ';
$string['linktarget'] = 'åÏÝ';
$string['linktargetblank'] = 'äÇÝÐå ÌÏíÏÉ';
@@ -57,6 +59,7 @@
$string['linktitle'] = 'ÚäæÇä';
$string['linkurl'] = 'ãæÌÉ ÑÇÈØ';
$string['middle'] = 'æÓØ';
+$string['minimize'] = 'ÊÕÛíÑ ÇáãÍÑÑ';
$string['move'] = 'ÍÑß';
$string['normal'] = 'ÚÇÏí';
$string['notimage'] = 'ÇáãáÝ ÇáãÎÊÇÑ áíÓ ÕæÑÉ. ÇáÑÌÇÁ ÅÎÊíÇÑ ÕæÑÉ';
@@ -76,8 +79,10 @@
$string['removelink'] = 'ÇÓÊÈÚÇÏ ÇáÑÇÈØ';
$string['rename'] = 'ÅÚÇÏÉ ÊÓãíÉ';
$string['right'] = 'íãíä';
+$string['righttoleft'] = 'ÇÊÌÇå ÇáäÕ ãä Çáíãíä Åáì ÇáíÓÇÑ';
$string['rows'] = 'ÕÝæÝ';
-$string['selection'] = 'ãÎÊÇÑ';
+$string['selectcolor'] = 'ÇÎÊÑ Çááæä';
+$string['selection'] = 'ÇÎÊíÇÑ';
$string['showhelp'] = 'ÇáãÓÇÚÏÉ áÓÊÎÏÇã ÇáãÍÑÑ';
$string['size'] = 'ÍÌã';
$string['spacing'] = 'ÇáãÓÇÝÉ Èíä ÇáÇÓØÑ';
@@ -95,6 +100,7 @@
$string['upload'] = 'ÊÍãíá';
$string['vertical'] = 'ÚãæÏíø/ ÑÃÓí';
$string['width'] = 'ÚÑÖ';
+$string['wordclean'] = 'äÙÝ ãíßÑæ ÓæÝ æÑÑÏ ÊÔ Êí Åã Ãá';
$string['zip'] = 'ÖÛØ';
?>
View
12 lang/ar/error.php
@@ -1,21 +1,21 @@
<?PHP // $Id$
- // error.php - created with Moodle 1.3 development (2004041800)
+ // error.php - created with Moodle 1.4 development (2004062401)
$string['coursegroupunknown'] = 'ÇáãäåÌ ÇáãÊØÇÈÞ ãÚ ÇáãÌãæÚÉ $a áã íÍÏÏ';
$string['erroronline'] = 'ÎØÇÁ Ýí ÓØÑ $a';
$string['fieldrequired'] = '\"$a\" ÍÞá ãØáæÈ';
$string['groupalready'] = 'ÇáãÓÊÎÏã íäÊãí ááãÌãæÚÉ $a';
$string['groupunknown'] = 'ÇáãÌãæÚÉ $a áÇ íÑÊÈØ ÈÃí ãäåÌ ÏÑÇÓí ãÍÏÏ';
-$string['invalidfieldname'] = '\"$a\" ÇÓã ÇáÍÞá ÛíÑ ÕÍíÍ';
+$string['invalidfieldname'] = '\"$a\" ÇÓã ÇáÍÞá ÛíÑ ÕÍíÍ';
$string['missingfield'] = 'ÇáÍÞá \"$a\" ÛíÑ ãæÌæÏ';
$string['modulerequirementsnotmet'] = 'ÇáæÍÏ \" $a->modulename\" ($a->moduleversion) áÇíãßä ÊËÈÊåÇ ÇáÂä. ÃäåÇ ÊÊØáÈ ÃÕÏÇÑ ÌÏíÏ áãæÏá
(ÃäÊ ÊÓÊÎÏã ÇáÂä $a->currentmoodle, æÊÍÊÇÌ $a ->requiremoodle)
';
$string['notavailable'] = 'ÛíÑ ãÊæÝÑ ÍÇáíÇ';
-$string['restricteduser'] = 'ÚÐÑÇ¡ ÃäÊ áÓÊ ãÎæáÇ ááÞíÇã ÈÐáß ÍÇáíÇð';
-$string['unknowncourse'] = 'ÇÓã ÇáãäåÌ ÇáÏÑÇÓí ÛíÑ ãÚÑæÝ\"$a\"';
-$string['usernotaddederror'] = 'ÇáãÓÊÎÏã\"$a\" áã íÊã ÇÖÇÝÉ- ÎØÇÁ ÛíÑ ãÚÑæÝ';
-$string['usernotaddedregistered'] = 'ÇáãÓÊÎÏã\"$a\" áã íÊã ÇÖÇÝÉ- Êã ÊÓÌíáÉ ãä ÞÈá';
+$string['restricteduser'] = 'ÚÐÑÇ¡ ÍÓÇÈß ÇáÍÇáí \"$a\" áÇ íÎæáß ááÞíÇã ÈÐáß';
+$string['unknowncourse'] = 'ÇÓã ÇáãäåÌ ÇáÏÑÇÓí ÛíÑ ãÚÑæÝ \"$a\"';
+$string['usernotaddederror'] = 'ÇáãÓÊÎÏã \"$a\" áã íÊã ÅÖÇÝÊå - ÎØÇÁ ÛíÑ ãÚÑæÝ';
+$string['usernotaddedregistered'] = 'ÇáãÓÊÎÏã \"$a\" - íÊã ÊÓÌíáå ãÓÈÞÇð';
?>
View
13 lang/ar/forum.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.3 development (2004041800)
+ // forum.php - created with Moodle 1.4 development (2004062401)
$string['addanewdiscussion'] = 'ÃÖÝ ãæÖæÚÇ ÌÏíÏÇ ááäÞÇÔ';
@@ -24,8 +24,12 @@
$string['deleteddiscussion'] = 'Êã ÍÐÝ ãæÖæÚ ÇáäÞÇÔ';
$string['deletedpost'] = 'Êã ÍÐÝ åÐå ÇáãÞÇáÉ';
$string['deletesure'] = 'åá ÃäÊ ãÊÃßÏ Ãäß ÊÑíÏ ÅáÛÇÁ ÍÐÝ åÐå ÇáãÔÇÑßÉ¿';
+$string['digestmailprefs'] = 'áãÍÊß ÇáÔÎÕíÉ';
+$string['digestmailsubject'] = '$a ãáÎÕ ãäÊÏì';
+$string['digestsentusers'] = 'ÇáãáÎÕÇÊ ÇÑÓáÊ ÈäÌÇÍ ÈÇáÈÑíÏ ÇáÅáßÊÑæäí Åáì $a ÇáãÓÊÎÏãíä';
$string['discussion'] = 'äÞÇÔ';
$string['discussionmoved'] = 'Êã äÞá åÐÇ áäÞÇÔ Åáì \'$a\'';
+$string['discussionname'] = 'ÇÓã ÇáäÞÇÔ';
$string['discussions'] = 'ãäÇÞÔÇÊ';
$string['discussionsstartedby'] = 'ÇáãäÇÞÔÇÊ ÈÏÃÊ ÈæÇÓØÉ $a';
$string['discussionsstartedbyrecent'] = 'ÇáãäÇÞÔÇÊ ÈÏÃÊ ÍÏíËÇ ÈæÇÓØÉ $a';
@@ -90,8 +94,12 @@
$string['postrating2'] = 'ÇáÇÊÕÇá æÇáÇäÝÕÇá ÓæÇÁ ';
$string['postrating3'] = 'ÊÙåÑ ãåÇÑÊå Ýí ÇáÛÇáÈ ÚäÏãÇ íßæä ãÊÕáÇ';
$string['posts'] = 'ãÔÇÑßÇÊ';
+$string['posttoforum'] = 'ãÔÇÑßÉ Ýí ãäÊÏì';
$string['postupdated'] = 'Êã ÊÍÏíË ãÞÇáß ÇáãÑÓá';
+$string['processingdigest'] = 'ÅÚÏÇÏ ÇáãáÕ ÇáÈÑíÏí ááãÓÊÎÏã $a';
$string['processingpost'] = 'ãÚÇáÌÉ ÇáÑÓÇáÉ $a';
+$string['prune'] = 'ÌÒÇÁ';
+$string['pruneheading'] = 'ÌÒÇÁ ÇáãÔÇÑßÉ æÇäÞáåÇ Åáì äÞÇÔ ÌÏíÏ';
$string['rate'] = 'ÕäÝ';
$string['rating'] = 'ÊÕäíÝ';
$string['ratingeveryone'] = 'ÇáÌãíÚ íÓÊØíÚ ÇáÊÕäíÝ';
@@ -120,7 +128,9 @@
$string['startedby'] = 'ÈÏÇÁ ÇáäÞÇÔ ÈæÇÓØÉ';
$string['subject'] = 'ÇáãæÖæÚ';
$string['subscribe'] = 'ÇÔÊÑß Ýí åÐÇ ÇáãäÊÏì';
+$string['subscribeall'] = 'ÇÔÑß Çáßá Ýí åÐÇ ÇáãäÊÏì';
$string['subscribed'] = 'Êã ÇáÇÔÊÑÇß';
+$string['subscribenone'] = 'ÇáÛì ÇÔÊÑÇß Çáßá ãä åÐÇ ÇáãäÊÏì';
$string['subscribers'] = 'ÇáãÔÊÑßæä';
$string['subscribersto'] = 'ÇáãÔÊÑßæä Ýí \' $a\' ';
$string['subscribestart'] = 'ÊÒæíÏí ÈäÓÎ ÇáãÔÇÑßÇÊ ãä åÐÇ ÇáãäÊÏì ÚÈÑ ÇáÈÑíÏ ÇáÇáßÊÑæäí';
@@ -129,6 +139,7 @@
$string['subscriptions'] = 'ÇÔÊÑÇßÇÊ';
$string['unsubscribe'] = 'ÅáÛÇÁ ÇáÇÔÊÑÇß Ýí åÐÇ ÇáãäÊÏì';
$string['unsubscribed'] = 'ÅáÛÇÁ ÇáÇÔÊÑÇß';
+$string['unsubscribeshort'] = 'ÇáÛí ÇáÇÔÊÑÇß';
$string['youratedthis'] = 'ÃäÊ ÕäÝÊ åÐÇ';
$string['yournewtopic'] = 'ãæÖæÚß ÇáÌÏíÏ ááãäÇÞÔÉ';
$string['yourreply'] = 'ÑÏß';
View
7 lang/ar/glossary.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // glossary.php - created with Moodle 1.3 development (2004041800)
+ // glossary.php - created with Moodle 1.4 development (2004062401)
$string['addcomment'] = 'ÃÖÝ ÊÚáíÞ';
@@ -68,6 +68,7 @@
$string['displayformatcontinuous'] = 'ãÓÊãÑ ÈÏæä ßÇÊÈ';
$string['displayformatdefault'] = 'ÓÑÏ ãÚÌãí ãÈÓØ';
$string['displayformats'] = 'ÚÑÖ ÊäÓíÞÇÊ';
+$string['displayformatssetup'] = 'ÃÚÑÖ ÅÚÏÇÏ ÇáÕíÛÇÊ';
$string['duplicateentry'] = 'ÊßÑÇÑ ÇáãÕØáÍ';
$string['editcategories'] = 'ÊÍÑíÑ ÇáÇÕäÇÝ';
$string['editentry'] = 'ÊÍÑíÑ ÇáãÕØáÍ';
@@ -81,6 +82,7 @@
$string['entrydeleted'] = 'Êã ÍÐÝ ÇáãÕØáÍ';
$string['entryexported'] = 'Êã ÊÕÏíÑ ÇáãÕØáÍ ÈäÌÇÍ';
$string['entryishidden'] = '(åÐÇ ÇáãÕØáÍ ãÎÝíÉ ÍÇáíÇð)';
+$string['entryleveldefaultsettings'] = 'ÇÅÚÏÇÏ ÇáÅÝÊÑÇÖí ááãÕØáÍ';
$string['entryusedynalink'] = 'íÌÈ ÑÈØ åÐÇ ÇáãÕØáÍ ÂáíÇ';
$string['explainaddentry'] = 'ÃÖÝ ãÕØáÍ ÌÏíÏÉ Åáì ÇáãÓÑÏ ÇáÍÇáí.<br> ÊÚÈÆÉ ÍÞáí ÇáãÝåæã æ ÇáÊÚÑíÝ ÅÌÈÇÑí';
$string['explainall'] = 'ÃÚÑÖ ÌãíÚ ÇáãÕØáÇÍÇÊ Ýí ÕÝÍÉ æÇÍÏÉ';
@@ -97,6 +99,7 @@
$string['fillfields'] = 'ÍÞæá ÇáãÝåæã æÇáÊÚÑíÝ ÇÌÈÇÑíÉ';
$string['filtername'] = 'ÇáÑÈØ ÇáÂáí ááãÓÑÏ';
$string['fullmatch'] = 'ÞÇÑä ßá ÇáßáãÇÊ ÝÞØ';
+$string['glossaryleveldefaultsettings'] = 'ÇáÅÚÏÇÏ ÇáÅÝÊÑÇÖí ááãÓÑÏ';
$string['glossarytype'] = 'äæÚ ÇáãÓÑÏ';
$string['glosssaryexported'] = 'Êã ÊÕÏíÑ ÇáãÓÑÏ';
$string['importcategories'] = 'ÇÓÊæÑÏ ÇáÝÆÇÊ';
@@ -151,6 +154,8 @@
$string['usedynalink'] = 'ÑÈØ ãÕØáÇÍÇÊ ÇáãÓÑÏ ÂáíÇ';
$string['waitingapproval'] = 'ÅäÊÙÇÑ ÇáãæÇÝÞÉ';
$string['warningstudentcapost'] = 'íäØÈÞ ÝÞØ ÅÐÇ áã íßä ÇáãÓÑÏ åæ ÇáãÓÑ ÇáÑÆíÓ';
+$string['withauthor'] = 'ÇáãÝÇåíã ãÚ ÇáßÇÊÈ';
+$string['withoutauthor'] = 'ÇáãÝÇåíã ÈÏæä ÇáßÇÊÈ';
$string['writtenby'] = '龂';
$string['youarenottheauthor'] = 'ÃäÊ áÓÊ ßÇÊÈ åÐÇ ÇáÊÚáíÞ¡ áÐÇ áä ÊÊãßä ãä ÊÍÑíÑå';
View
34 lang/ar/lesson.php
@@ -1,13 +1,18 @@
<?PHP // $Id$
- // lesson.php - created with Moodle 1.3 development (2004041800)
+ // lesson.php - created with Moodle 1.4 development (2004062401)
+$string['addabranchtable'] = 'ÃÖÝ ÌÏæá ÝÑÚí';
+$string['addanendofbranch'] = 'ÃÖÝ äåÇíÉ ÝÑÚ';
$string['addaquestionpage'] = 'ÃÖÝ ÓÄÇá Åáì ÇáÕÝÍÉ';
$string['answer'] = 'ÃÌÈ';
$string['attempt'] = 'ãÍÇæáÉ: $a';
$string['attempts'] = 'ãÍÇæáÇÊ';
$string['available'] = 'ãÊÇÍ ãä';
+$string['branchtable'] = 'ÝÑÚ ÌÏæá';
$string['canretake'] = '$a íÓÊØíÚ ÅÚÇÏÉ ÃÎÐ';
+$string['checkbranchtable'] = 'ÊÃßÏ ãä ÝÑÚ ÇáÌÏæá';
+$string['checknavigation'] = 'ÊÃßÏ ãä ÑæÇÈØ ÇáÊäÞá';
$string['checkquestion'] = 'ÃÝÍÕ ÇáÓÄÇá';
$string['confirmdeletionofthispage'] = 'ÊÃßíÏ ÍÐÝ åÐå ÇáÕÝÍÉ';
$string['congratulations'] = 'ãÈÑæß - áÞÏ æÕáÊ Åáì äåÇíÉ ÇáÏÑÓ';
@@ -17,35 +22,62 @@
$string['deletingpage'] = 'ÍÐÝ ÇáÕÝÍÉ: $a';
$string['description'] = 'æÕÝ';
$string['displayofgrade'] = 'ÃÚÑÖ ÇáÏÑÌÉ (ááØáÇÈ ÝÞØ)';
+$string['endofbranch'] = 'äåÇíÉ ÊÝÑÚ';
$string['endoflesson'] = 'äåÇíÉ ÇáÏÑÓ';
$string['fileformat'] = 'ÕíÛÉ ãáÝ';
$string['gradeis'] = 'ÇáÏÑÌÉ åí $a';
+$string['handlingofretakes'] = 'ÇáÊÚÇãá ãÚ ÅÚÇÏ ÇáÃÎÐ';
$string['here'] = 'åäÇÁ';
$string['importquestions'] = 'ÇÓÊíÑÇÏ ÇÓÆáÉ';
$string['jump'] = 'ÞÝÒ';
+$string['maximumnumberofanswersbranches'] = 'ÇáÍÏ ÇáÃÞÕì áÚÏÏ ÇáÇÌÇÈÇÊ / ÇáÊÝÑíÚÇÊ';
$string['maximumnumberofattempts'] = 'ÇáÍÏ ÇáÃÞÕì áÚÏÏ ÇáãÍÇæáÇÊ';
$string['minimumnumberofquestions'] = 'ÇáÍÏ ÇáÃÞÕì áÚÏÏ ÇáÃÓÆáÉ';
$string['modulename'] = 'ÏÑÓ';
$string['modulenameplural'] = 'ÏÑæÓ';
$string['movepagehere'] = 'ÃäÞá ÇáÕÝÍÉ Åáì åäÇÁ';
+$string['moving'] = 'äÞá ÇáÕÝÍÉ: a$';
+$string['movingtonextpage'] = 'ÃáÇäÊÞÇá Åáì ÇáÕÝÍÉ ÇáÊÇáíÉ';
+$string['multianswer'] = 'ãÊÚÏÏ ÇáÇÌÇÈÉ';
+$string['multipleanswer'] = 'ãÊÚÏÏ ÇáÇÌÇÈÉ';
$string['nextpage'] = 'ÇáÕÝÍÉ ÇáÊáíÉ';
+$string['noanswer'] = 'áã ÊÚØì ÅÌÇÈÉ';
+$string['noattemptrecordsfound'] = 'áã íÊã ÇáÚËæÑ Úáì Ãí ÓÌáÇÊ ááãÍÇæáÉ: áÐÇ áã ÊÚØì ÏÑÌÉ';
+$string['normal'] = 'ÚÇÏí - ÊÇÈÚ ÇáÏÑÓ';
$string['notdefined'] = 'áã íÚÑÝ';
$string['notitle'] = 'áÇ íæÌÏ ÚäæÇä';
+$string['numberofcorrectanswers'] = 'ÚÏÏ ÇáÇÌÇÈÇÊ ÇáÕÍíÍÉ: $a';
+$string['numberofcorrectmatches'] = 'ÚÏÏ ÇáÇÌÇÈÇÊ ÇáÕÍíÕÉ ÇáãÊØÇÈÞÉ: $a';
+$string['numberofpagestoshow'] = 'ÚÏÏ ÇáÕÝÍÇÊ (ÇáÈØÇÞÇÊ) ÇáÊí ÊÙåÑ: $a';
+$string['numberofpagesviewed'] = 'ÚÏÏ ÇáÕÝÍÇÊ ÇáÊí Êã ãÔÇåÏÊåÇ: $a';
$string['ordered'] = 'ÑÊÈ';
$string['outof'] = 'ãä $a';
$string['page'] = 'ÕÝÍÉ: $a';
$string['pagecontents'] = 'ãÍÊæíÇÊ ÇáÕÝÍÉ';
$string['pages'] = 'ÕÝÍÇÊ';
$string['pagetitle'] = 'ÚäæÇä ÇáÕÝÍÉ';
+$string['pleasecheckoneanswer'] = 'ÇáÑÌÇÁ ÇÎÊíÇÑ ÅÌÇÈÉ æÇÍÏÉ';
+$string['pleasecheckoneormoreanswers'] = 'ÇáÑÌÇÁ ÇÎÊíÇÑ ÅÌÇÈÉ æÇÍÏÉ Ãæ ÃßËÑ';
+$string['pleaseenteryouranswerinthebox'] = 'ÇáÑÌÇÁ ÅÏÎÇá ÅÌÇÈÊß Ýí ÇáÑÈÚ ÇáÍæÇÑí';
+$string['pleasematchtheabovepairs'] = 'ÇáÑÌÇÁ ãÞÇÈáÉ ÇáÒæÌíä ÇáÓÇÈÞííä';
$string['questionoption'] = 'ÎíÇÑ ÇáÓÄÇá';
$string['questiontype'] = 'äæÚ ÇáÓÄÇá';
+$string['reached'] = 'æÕáÊ';
$string['redisplaypage'] = 'ÅÚÇÏÉ ÚÑÖ ÇáÕÝÍÉ';
$string['response'] = 'ÅÌÇÈÉ';
$string['savepage'] = 'ÍÝÙÇáÕÝÍÉ';
+$string['showanunansweredpage'] = 'ÃÙåÑ ÇáÕÝÍÉ ÇáÊí áã íÊã ÇáÅÌÇÈÉ ÚáíåÇ';
+$string['showanunseenpage'] = 'ÃÙåÑ ÇáÕÝÍÉ ÇáÛíÑ ãÑÆíå';
$string['singleanswer'] = 'ÅÌÇÈÉ ãÝÑÏÉ';
+$string['thatsthecorrectanswer'] = 'åÐå ÅÌÇÈÉ ÕÍÕÍÉ';
+$string['thatsthewronganswer'] = 'åÐå ÅÌÇÈÉ ÎÇØÆÉ';
+$string['thefollowingpagesjumptothispage'] = 'ÇáÕÝÍÇÊ ÇáÊÇáíÉ ÊÞÝÒ Åáì åÐå ÇáÕÝÍÉ';
$string['thispage'] = 'åÐå ÇáÕÝÍÉ';
$string['useeditor'] = 'ÇÓÊÎÏã ÇáãÍÑÑ';
+$string['usemaximum'] = 'ÇÓÊÎÏã ÇáÍÏ ÇáÃÞÕì';
+$string['usemean'] = 'ÇÓÊÎÏã ÇáãÊæÓØ ÇáÍÓÇÈí';
$string['youranswer'] = 'ÅÌÇÈß';
$string['yourcurrentgradeis'] = 'ÏÑÌÊß ÇáÍÇáíÉ åí $a';
+$string['youshouldview'] = 'Úáì ÇáÃÞá íãßäß ãÔÇåÏÉ $a';
?>
View
33 lang/ar/moodle.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.3 development (2004041800)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.4 development (2004060400)
$string['action'] = 'إجراء';
@@ -42,7 +42,7 @@
$string['adminhelpedituser'] = 'استعرض قائمة حسابات المستخدمين وحرر أي منهم';
$string['adminhelplanguage'] = 'لمراجعة وتحرير حزمة اللغة الحالية';
$string['adminhelplogs'] = 'استعراض سجلات جميع الأنشطة بالموقع';
-$string['adminhelpmanageblocks'] = 'ادر القوالب المثبته وإعداداتها';
+$string['adminhelpmanageblocks'] = 'ادر الكتل المثبته وإعداداتها';
$string['adminhelpmanagedatabase'] = '(الوصول المباشر إلى قاعدة البيانات كن حذر!)';
$string['adminhelpmanagefilters'] = 'اختر منقحات النص و الإعدادات المشابهه';
$string['adminhelpmanagemodules'] = 'أدر الوحدات المثبتة وإعداداتهم';
@@ -101,9 +101,11 @@
$string['backupuserfileshelp'] = 'اختر لو كنت ترغب في إضافة ملفات المستخدم(مثل: صور اللمحه الشخصية) ضمن النسخ الاحتياطي الآلي';
$string['backupusershelp'] = 'اختر لو كنت ترغب في إضافة جميع المستخدمين في الخادم أو المستخدمين المطلوبين لكل منهج دراسي فقط';
$string['backupversion'] = 'إصدار النسخة الإحتياطية';
-$string['blocksetup'] = 'إعداد جداول القالب';
+$string['blocks'] = 'كتل';
+$string['blocksetup'] = 'إعداد جداول الكتلة';
$string['blocksuccess'] = '$a تم إعداد الجداول بشكل صحيح';
$string['bycourseorder'] = 'حسب ترتيب المنهج الدراسي';
+$string['byname'] = 'بواسطة $a';
$string['cancel'] = 'إلغاء';
$string['categories'] = 'تصنيف المناهج الدراسية ';
$string['category'] = 'الصنف';
@@ -212,14 +214,15 @@
$string['currentcoursedeleting'] = 'حذف المنهج الدراسي الحالي أولاً';
$string['currentlanguage'] = 'اللغة الحالية';
$string['currentlocaltime'] = 'التوقيت المحلي الحالي';
+$string['currentpicture'] = 'الصورة الحالية';
$string['currentrelease'] = 'معلومات الأصدار الحالي';
$string['currentversion'] = 'الأصدار الحالي';
$string['databasechecking'] = 'تحديث قاعدة بيانات Moodle من نسخة $a->oldversion إلى $a->newversion...';
$string['databaseperformance'] = 'أداء قاعدة البيانات';
$string['databasesetup'] = 'تنصيب قاعدة البيانات';
$string['databasesuccess'] = 'تم تحديث قاعدة البيانات بنجاح';
$string['databaseupgradebackups'] = 'النسخ الإحتياطي للإصدرا الآن $a';
-$string['databaseupgradeblocks'] = 'إصدار القوالب الان هو $a';
+$string['databaseupgradeblocks'] = 'إصدار الكتل الان هو $a';
$string['databaseupgrades'] = 'تحديث قاعدة البيانات';
$string['datemostrecentfirst'] = 'التاريخ - الاحدث أولاً';
$string['datemostrecentlast'] = 'التاريخ - الاحدث أخراً';
@@ -263,6 +266,7 @@
$string['doyouagree'] = 'هل قمت بقراءة هذه الشروط واستيعابها؟';
$string['edit'] = 'حرر $a';
$string['editcoursesettings'] = 'حرر إعدادات المنهج الدراسي';
+$string['editfiles'] = 'حرر الملفات';
$string['editgroupprofile'] = 'تحرير سمات المجموعة';
$string['editinga'] = 'تحرير $a';
$string['editmyprofile'] = 'حرر ملف البيانات';
@@ -315,8 +319,8 @@
<p>كلمة السر الجديد إنشئت آليا، ربما ترغب في
<a href=$a->link>غير كلمة السر الخاصة بك</a>إلي شئ تستطيع تذكره';
$string['enable'] = 'تمكين';
-$string['enrolledincourse'] = 'مسجل في المنهج الدراسي \"$a\"';
-$string['enrolledincoursenot'] = 'غير مسجل في المنهج الدراسي \"$a\"';
+$string['enrolledincourse'] = 'مسجل في المنهج الدراسي ';
+$string['enrolledincoursenot'] = 'غير مسجل في المنهج الدراسي ';
$string['enrolmentconfirmation'] = 'انت على وشك التسجيل كعضو في هذ المنهج الدراسي
<br />هل أنت متأكد من ذلك؟';
$string['enrolmentkey'] = 'مفتاح التسجيل';
@@ -387,6 +391,7 @@
$string['group'] = 'مجموعة';
$string['groupadd'] = 'أضف مجموعة جديدة';
$string['groupaddusers'] = 'أضف المختار إلى المجموعة';
+$string['groupfor'] = 'للمجموعة';
$string['groupinfo'] = 'معلومات عن المجموعة المختارة';
$string['groupinfomembers'] = 'معلومات عن الاعضاء المختارين';
$string['groupinfopeople'] = 'معلومات عن الناس المختارين';
@@ -423,6 +428,9 @@
$string['helptext'] = 'كيفية كتابة نص';
$string['helpwiki'] = 'كيف تكتب نص بإستخدام ويكي';
$string['helpwriting'] = 'أكتب بدقة';
+$string['hiddensections'] = 'المواضيع المخفيه';
+$string['hiddensectionscollapsed'] = 'الأجزاء المحفية تم إظهارها في هيئة منطوية';
+$string['hiddensectionsinvisible'] = 'الأجزاء المحفية غير مرئيه تماماً';
$string['hide'] = 'إخفاء';
$string['hidepicture'] = 'إخفاء الصورة';
$string['hits'] = 'نتائج';
@@ -449,6 +457,7 @@
$string['includelogentries'] = 'تضمين مداخل السجلات';
$string['includemodules'] = 'تضمين الوحدات';
$string['includeneededusers'] = 'تضمين المستخدمين المحتاج لهم';
+$string['includenoneusers'] = 'اضف غير المستخدمين';
$string['includeuserfiles'] = 'تضمين ملفات المستخدم';
$string['institution'] = 'مؤسسة';
$string['invalidemail'] = 'عنوان البريد الإلكتروني غير صحيح';
@@ -472,7 +481,7 @@
$string['listfiles'] = 'قائمة الملفات في $a';
$string['listofallpeople'] = 'قائمة بجميع الأشخاص';
$string['livelogs'] = 'تقارير عن الساعة الأخيرة';
-$string['locale'] = 'ar_AR';
+$string['locale'] = 'en';
$string['location'] = 'الموقع';
$string['loggedinas'] = 'تم دخولك بصفة $a';
$string['loggedinnot'] = 'لم يتم دخولك.';
@@ -490,7 +499,7 @@
<LI>والآن قم باختيار المنهج الدراسي الذي ترغب المشاركة فيه.
<LI>من الآن فصاعدا يمكنك الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور (في النموذج المقابل بهذه الصفحة) ، وتستطيع الاتصال الكامل بالمنهج الدراسي ، وتصل إلى أي منهج دراسي تريد التسجيل به.
<LI>إذا طلب منك \'\'مفتاح التسجيل\'\' - استخدم المفتاح الذي أعطاه لك المدرس. هذا سيجعلك \'\'تشارك\'\' في المنهج الدراسي.
- <LI> لا حظ أن كل منهج دراسي قد يكون له أيضا &quot;مفتاح تسجيل&quot; ستحتاج إليه لاحقا.
+ <LI> لا حظ أن كل منهج دراسي قد يكون له أيضا \"مفتاح تسجيل\" ستحتاج إليه لاحقا.
</OL>';
$string['loginstepsnone'] = 'مرحبا!<P>للاتصال الكامل بالمناهج الدراسية ستحتاج إلى إنشاء اشتراك جديد.<P>كل ما عليك هو عمل اسم مستخدم وكلمة مرور واستخدامهما في النموذج الموجود بهذه الصفحة!<P>إذا كان اسم المستخدم قد تم استخدامه من قبل، جرب مرة أخرى اسما آخر.';
$string['loginto'] = 'دخول إلى $a';
@@ -500,7 +509,7 @@
$string['mainmenu'] = 'القائمة الرئيسية';
$string['makeafolder'] = 'إنشاء مجلد';
$string['makeeditable'] = 'إذا جعلت \'$a\' قابلا للتعديل من خلال عملية مزود الإنترنت (مثال apache) ثم تستطيع تعديل هذا الملف مباشرة من خلال هذه الصفحة';
-$string['manageblocks'] = 'قوالب';
+$string['manageblocks'] = 'كتل';
$string['managedatabase'] = 'إدارة قاعدة البيانات';
$string['managefilters'] = 'منقحات';
$string['managemodules'] = 'وحدات';
@@ -764,6 +773,7 @@
$string['strftimedatetime'] = '%%d %%B %%Y, %%I:%%M %%p';
$string['strftimedaydate'] = '%%A, %%d %%B %%Y';
$string['strftimedaydatetime'] = '%%A, %%d %%B %%Y, %%I:%%M %%p';
+$string['strftimemonthyear'] = '%%B %%Y';
$string['strftimerecent'] = '%%d %%b, %%H:%%M';
$string['strftimerecentfull'] = '%%a, %%d %%b %%Y, %%I:%%M %%p';
$string['strftimetime'] = '%%I:%%M %%p';
@@ -787,7 +797,7 @@
$string['themesaved'] = 'تم حفظ الشكل الجديد';
$string['thischarset'] = 'windows-1256';
$string['thisdirection'] = 'rtl';
-$string['thislanguage'] = '&#1593;&#1585;&#1576;&#1610;';
+$string['thislanguage'] = 'عربي';
$string['time'] = 'الوقت';
$string['timezone'] = 'المنطقة الزمنية';
$string['to'] = 'إلى';
@@ -804,6 +814,8 @@
$string['turneditingon'] = 'تشغيل التحرير';
$string['undecided'] = 'غير محدد';
$string['unenrol'] = 'إلغاء التسجيل';
+$string['unenrolallstudents'] = 'إلغاء تسجيل جميع الطلاب';
+$string['unenrolallstudentssure'] = 'هل أنت متأكد من القيام بإلغاء تسجيل جميع الطلاب تماما من هذا المنهج الدراسي؟';
$string['unenrolme'] = 'إلغاء تسجيلي من $a';
$string['unenrolsure'] = 'هل أنت متأكد أنك تريد إلغاء التسجيل $a من هذا المنهج الدراسي?';
$string['unknowncategory'] = 'صنف غير معروف';
@@ -829,6 +841,7 @@
$string['uploadproblem'] = 'حصل خطاء غير معروف أثناء تحميل الملف. $a(ربما حجم الملف كبيرجداُ?)';
$string['uploadthisfile'] = 'تحميل هذا الملف';
$string['uploadusers'] = 'تحميل مستخدمون';
+$string['usedinnplaces'] = 'استخدم في $a ';
$string['user'] = 'مستخدم';
$string['userconfirmed'] = 'تم تأكيد $a';
$string['userdata'] = 'معلومات المستخدم';
View
9 lang/ca/README
@@ -27,7 +27,7 @@ Si us voleu fer c
http://www.softcatala.org/projectes/eines/guiaestil/guiaestil.htm
http://www.softcatala.org/projectes/eines/recull/recull.htm
-3. Que sigueu usuaris habituals i experiments del m�dul en q�esti�.
+3. Que sigueu usuaris habituals del m�dul en q�esti�.
4. Que us comprometeu a mantenir i actualitzar la traducci� durant un
temps.
@@ -55,11 +55,12 @@ quiz.php No assignat
resource.php CENT
scheduler.php No assignat
scorm.php CENT
-survey.php No assignat
+survey.php No assignat
+wiki.php CENT
workshop.php No assignat
-admin.php CENT
-auth.php CENT
+admin.php CENT
+auth.php CENT
calendar.php CENT
countries.php CENT
editor.php CENT
View
4 lang/ca/chat.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // chat.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // chat.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
$string['beep'] = 'bip';
@@ -12,7 +12,7 @@
$string['configrefreshuserlist'] = 'Freqüència de refresc de la llista d\'usuaris (en segons)';
$string['currentchats'] = 'Sessions de xat actives';
$string['currentusers'] = 'Usuaris actuals';
-$string['deletesession'] = 'Suprimir aquesta sessió';
+$string['deletesession'] = 'Suprimeix aquesta sessió';
$string['deletesessionsure'] = 'Esteu segur que voleu suprimir aquesta sessió?';
$string['donotusechattime'] = 'No publiquis el dia i hora dels xats';
$string['enterchat'] = 'Feu clic aquí per entrar al xat';
View
21 lang/ca/choice.php
@@ -1,23 +1,32 @@
<?PHP // $Id$
- // choice.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // choice.php - created with Moodle 1.4 development (2004062600)
+$string['allowupdate'] = 'Permet actualitzar la consulta';
$string['answered'] = 'Contestades';
$string['choice'] = 'Opció $a';
-$string['choicename'] = 'Títol de la qüestió';
-$string['choicetext'] = 'Text de la qüestió';
-$string['modulename'] = 'Qüestió';
-$string['modulenameplural'] = 'Qüestions';
-$string['mustchooseone'] = 'Heu de triar una respostar abans de desar. No s\'ha desat res.';
+$string['choiceclose'] = 'Fins';
+$string['choicename'] = 'Títol de la consulta';
+$string['choiceopen'] = 'Oberta';
+$string['choicetext'] = 'Text de la consulta';
+$string['modulename'] = 'Consulta';
+$string['modulenameplural'] = 'Consultes';
+$string['mustchooseone'] = 'Heu de triar una resposta abans de desar. No s\'ha desat res.';
$string['notanswered'] = 'No contestada encara';
+$string['notopenyet'] = 'Aquesta activitat no està disponible fins el $a';
+$string['privacy'] = 'Confidencialitat dels resultats';
$string['publish'] = 'Publica els resultats';
+$string['publishafteranswer'] = 'Mostra els resultats als estudiants després que contestin';
+$string['publishafterclose'] = 'Mostre els resultats als estudiants quan es tanqui la consulta';
+$string['publishalways'] = 'Mostra sempre els resultats als estudiants';
$string['publishanonymous'] = 'Publica els resultats anònimament, sense mostrar els noms dels estudiants';
$string['publishnames'] = 'Publica els resultats complets, amb els noms dels estudiants i les seves respostes';
$string['publishnot'] = 'No publiquis els resultats';
$string['responses'] = 'Respostes';
$string['responsesto'] = 'Respostes per a $a';
$string['savemychoice'] = 'Desa la meva resposta';
$string['showunanswered'] = 'Mostra columna de no contestades';
+$string['timerestrict'] = 'Limita les respostes a aquest període de temps';
$string['viewallresponses'] = 'Visualitza $a respostes';
?>
View
17 lang/ca/docs/module_files.txt
@@ -1,19 +1,18 @@
ABOUT THIS DIRECTORY
--------------------
-DO NOT CHANGE, RENAME OR MOVE ANY OF THE FILES
-IN THIS DIRECTORY unless you REALLY know what
-you are doing.
+DO NOT CHANGE, RENAME OR MOVE ANY OF THE FILES
+IN THIS DIRECTORY unless you REALLY know what
+you are doing.
Changing these files could mess up your course.
-This directory contains files uploaded to your
-course within particular modules (mostly by
-students), such as assignment submissions and
+This directory contains files uploaded to your
+course within particular modules (mostly by
+students), such as assignment submissions and
forum attachments.
-The names of the directories and files within
-this directory are very specific and are
+The names of the directories and files within
+this directory are very specific and are
automatically maintained by Moodle.
-
View
2 lang/ca/editor.php
@@ -53,7 +53,7 @@
$string['linktarget'] = 'Objectiu';
$string['linktargetblank'] = 'Finestra nova';
$string['linktargetnone'] = 'Cap';
-$string['linktargetother'] = 'Altres (fora d\'ordre)';
+$string['linktargetother'] = 'Altres (no funciona)';
$string['linktargetself'] = 'El mateix marc';
$string['linktargettop'] = 'La mateixa finestra';
$string['linktitle'] = 'Títol';
View
15 lang/ca/forum.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.3 development (2004050500)
+ // forum.php - created with Moodle 1.4 development (2004062600)
$string['addanewdiscussion'] = 'Afegeix un nou tema de debat';
@@ -16,6 +16,7 @@
$string['configlongpost'] = 'Qualsevol missatge per damunt d\'aquesta mida (exclòs l\'HTML) es considera massa llarg.';
$string['configmanydiscussions'] = 'Nombre màxim de debats per pàgina';
$string['configmaxbytes'] = 'Mida màxima per defecte per a tots els fitxers adjuntats als fòrums d\'aquest lloc (subjecte als límits de cada curs i altres paràmetres locals)';
+$string['configreplytouser'] = 'Quan s\'envia per correu un missatge d\'un fòrum, ha de portar l\'adreça de l\'usuari com a remitent de manera que els destinataris puguin contestar-li privadament per correu? Encara que s\'especifiqui així, els usuaris poden triar en el seu perfil de mantenir oculta l\'adreça de correu.';
$string['configshortpost'] = 'Qualsevol missatge per sota d\'aquesta mida (exclòs l\'HTML) es considera massa breu.';
$string['couldnotadd'] = 'Un error desconegut ha impedit afegir el vostre missatge';
$string['couldnotdeleteratings'] = 'No es pot suprimir perquè ja l\'han valorat altres persones';
@@ -25,13 +26,18 @@
$string['deleteddiscussion'] = 'El tema de debat s\'ha suprimit';
$string['deletedpost'] = 'El missatge s\'ha suprimit';
$string['deletesure'] = 'Segur que voleu suprimir aquest missatge?';
+$string['digestmailheader'] = 'Aquest és el vostre resum diari de missatges enviats als fòrums de $a->sitename. Si voleu canviar les vostres preferències de correu dels fòrums, aneu a $a->userprefs.';
+$string['digestmailprefs'] = 'el vostre perfil d\'usuari';
+$string['digestmailsubject'] = 'Resum diari de missatges $a';
+$string['digestsentusers'] = 'S\'han enviat amb èxit els resums de correu de: $a usuaris.';
$string['discussion'] = 'Debat';
$string['discussionmoved'] = 'Aquest debat s\'ha traslladat a \'$a\'.';
+$string['discussionname'] = 'Títol del debat';
$string['discussions'] = 'Debats';
$string['discussionsstartedby'] = 'Debats iniciats per $a';
$string['discussionsstartedbyrecent'] = 'Debats iniciats recentment per $a';
$string['discussthistopic'] = 'Debat aquest tema';
-$string['eachuserforum'] = 'Cada persona envia un debat';
+$string['eachuserforum'] = 'Cada persona inicia un debat';
$string['edit'] = 'Edita';
$string['editing'] = 'S\'està editant';
$string['emptymessage'] = 'El vostre missatge presentava algun problema. Potser l\'havíeu deixat en blanc, o el fitxer adjunt era massa gran. Els canvis NO s\'han desat.';
@@ -92,8 +98,13 @@
$string['postrating2'] = 'Separats i connectats';
$string['postrating3'] = 'Sobretot coneixements connectats';
$string['posts'] = 'Missatges';
+$string['posttoforum'] = 'Envia al fòrum';
$string['postupdated'] = 'S\'ha actualitzat el vostre missatge';
+$string['processingdigest'] = 'S\'està processant el resum de correu de l\'usuari $a';
$string['processingpost'] = 'S\'està processant el missatge $a';
+$string['prune'] = 'Separa';
+$string['prunedpost'] = 'S\'ha creat un nou debat amb aquest missatge';
+$string['pruneheading'] = 'Separa el missatge i mou-lo a un altre debat';
$string['rate'] = 'Valora';
$string['rating'] = 'Valoració';
$string['ratingeveryone'] = 'Qualsevol pot valorar els missatges';
View
2 lang/ca/glossary.php
@@ -154,7 +154,7 @@
$string['studentcanpost'] = 'Els estudiants poden afegir entrades';
$string['totalentries'] = 'Total d\'entrades';
$string['usedynalink'] = 'Enllaça automàticament les entrades del glossari';
-$string['waitingapproval'] = 'S\'està esperant aprovació';
+$string['waitingapproval'] = 'Esperant aprovació';
$string['warningstudentcapost'] = '(Aplicable sols en cas que no sigui el glossari principal)';
$string['withauthor'] = 'Conceptes amb autor';
$string['withoutauthor'] = 'Conceptes sense autor';
View
2 lang/ca/help/choice/index.html
@@ -1,5 +1,5 @@
-<p>Q&uuml;esti&oacute;</p>
+<p>Consulta</p>
<ul>
<li><a href="help.php?module=choice&amp;file=options.html">Opcions</a>
</ul>
View
4 lang/ca/help/choice/mods.html
@@ -1,4 +1,4 @@
-<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/choice/icon.gif">&nbsp;<B>Q&uuml;esti&oacute;</B></P>
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/choice/icon.gif">&nbsp;<B>Consulta</B></P>
<UL>
- <p>La q&uuml;esti&oacute; &eacute;s una activitat molt senzilla: el professor planteja una pregunta i especifica una s&egrave;rie de respostes entre les quals es pot triar. Pot ser &uacute;til com a enquesta r&agrave;pida per estimular la reflexi&oacute; sobre un tema, per deixar que la classe voti sobre diferents alternatives del curs, o perqu&egrave; l'estudiant faci constar que est&agrave; d'acord a participar en una recerca.</p>
+ <p>La consulta &eacute;s una activitat molt senzilla: el professor planteja una pregunta i especifica una s&egrave;rie de respostes entre les quals es pot triar. Pot ser &uacute;til com a enquesta r&agrave;pida per estimular la reflexi&oacute; sobre un tema, per deixar que la classe voti sobre diferents alternatives del curs, o perqu&egrave; l'estudiant faci constar que est&agrave; d'acord a partna recerca.</p>
</UL>
View
2 lang/ca/help/choice/options.html
@@ -1,4 +1,4 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Opcions de la q&uuml;esti&oacute;</B></P>
+<P ALIGN=CENTER><B>Opcions de la consulta</B></P>
<P>Aqu&iacute; &eacute;s on especifiqueu les opcions que els participants han de triar.
View
18 lang/ca/help/reading/readingtype.html
@@ -1,18 +0,0 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Reading Type</B></P>
-
-<P>Readings are any content you can dream up. These are the
- different types, which mostly specify how the content is
- to be accessed:
-
-<P><B>Plain text</B> - the easiest type. You can just type (edit) the page into a form on the following page.
-
-<P><B>Reference</B> - a scholarly reference to a journal or book.
-
-<P><B>Uploaded file</B> - displays any file you have uploaded into the course. See the 'Files' section.
-
-<P><B>Web Link</B> - A URL to somewhere on the web. When anyone clicks on this reading
-activity they will be taken out of the course (the page you've specified will fill the browser window).
-
-<P><B>Web page</B> - A URL to somewhere on the web. Like the previous type, this
-will display a web page. Unlike the previous type, though, the page will displayed
-within a frame, as if it is integrated within the course.
View
8 lang/ca/help/reading/summary.html
@@ -1,8 +0,0 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Reading Summary</B></P>
-
-<P>The summary is a very short description of the resource.
-
-<P>Do not be tempted to write too much here, or to include the
- resource itself!
-
-<P>You'll get a chance to specify the content on the next page.
View
320 lang/ca/help/richtext.html
@@ -1,160 +1,160 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Sobre l'editor de text enriquit HTML</B></P>
-
-<P>Disponibilitat: <B>
- <?php if (!$CFG->htmleditor) {
- print_string("htmleditordisabledadmin");
- } else if (!$USER->htmleditor) {
- print_string("htmleditordisabled");
- } else if (!can_use_richtext_editor()) {
- print_string("htmleditordisabledbrowser");
- } else {
- print_string("htmleditoravailable");
- }
-?>
- </B></P>
-
-<P>L'editor de text enriquit HTML ens proporciona una interf&iacute;cie de processador
- de textos incrustada en una p&agrave;gina web per permetre-us editar text d'una
- forma intu&iuml;tiva, i el resultat &eacute;s codi HTML normal.
-
-<P>A m&eacute;s de formatar text aquest editor presenta una s&egrave;rie de caracter&iacute;stiques
- extra que podeu trobar &uacute;tils.
-
-<P><B>Copiar text des d'altres aplicacions</B></P>
-<UL>
- <p>Podeu copiar i enganxar-hi directament text enriquit des d'altres aplicacions Windows, com ara Microsoft Word, i es conservar&agrave; el formatatge. Nom&eacute;s cal que useu els men&uacute;s habituals de copiar i enganxar del vostre navegador (o les tecles equivalents control-C i control-V).</p>
-</UL>
-
-<P><B>Inserir imatges <img border="0" hspace="10" src="lib/rte/images/icon_ins_image.gif"></B></P>
-<UL>
- <P>Si teniu imatges publicades en un lloc web i accessibles per mitj&agrave; d'un URL les podeu incloure en els vostres textos per mitj&agrave; del bot&oacute; "Insereix imatge".
-</UL>
-
-<P><B>Inserir taules<img border="0" hspace="10" src="lib/rte/images/icon_ins_table.gif"></B></P>
-<UL>
- <P>Podeu formatar els textos amb taules utilitzan el bot&oacute; "Insereix taules"
- de la barra de men&uacute;s.
-</UL>
-
-<P><B>Inserir enlla&ccedil;os<img border="0" hspace="10" src="lib/rte/images/icon_ins_link.gif"></B></P>
-<UL>
- <p>Per crear un nou enlla&ccedil; primer cal escriure el text on voleu que hi hagi l'&iexcl;enlla&ccedil;. En acabat seleccioneu-lo i feu clic al bot&oacute; d'enlla&ccedil; de la barra de men&uacute;s. Escriviu l'URL que voleu enlla&ccedil;ar i ja ho teniu.</p>
-</UL>
-
-<P><B>Inserir emoticones<img border="0" hspace="10" src="pix/s/smiley.gif" width="15" height="15"></B></P>
-<UL>
- <p>Per incrustar emoticones en els textos feu clic al bot&oacute; de l'emoticona de la barra de men&uacute;s. Un di&agrave;leg us permetr&agrave; triar les diferents emoticones. Tamb&eacute; podeu escriure directament el codi corresponent a l'emoticona i despr&eacute;s quan es mostri el text es convertir&agrave; autom&agrave;ticament en l'emoticona.</p>
- <p>&nbsp;</p>
- <table border="1" align="center">
- <tr valign="top">
- <td>
- <table border="0" align="center" cellpadding="5">
- <tr>
- <td><a href="javascript:inserttext(':-)')"><img border="0" hspace="10" src="pix/s/smiley.gif" width="15" height="15"></a></td>
- <td>somriure</td>
- <td><font face="courier">:-)</font></td>
- </tr>
- <tr>
- <td><a href="javascript:inserttext(':-D')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/biggrin.gif" width="15" height="15"></a></td>
- <td>rialla</td>
- <td><font face="courier">:-D</font></td>
- </tr>
- <tr>
- <td><a href="javascript:inserttext(';-)')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/wink.gif" width="15" height="15"></a></td>
- <td>fer l'ullet</td>
- <td><font face="courier">;-)</font></td>
- </tr>
- <tr>
- <td><a href="javascript:inserttext(':-/')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/mixed.gif" width="15" height="15"></a></td>
- <td>indec&iacute;s</td>
- <td><font face="courier">:-/</font></td>
- </tr>
- <tr>
- <td><a href="javascript:inserttext('V-.')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/thoughtful.gif" width="15" height="15"></a></td>
- <td>pensar&oacute;s</td>
- <td><font face="courier">V-.</font></td>
- </tr>
- <tr>
- <td><a href="javascript:inserttext(':-P')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/tongueout.gif" width="15" height="15"></a></td>
- <td>burleta</td>
- <td><font face="courier">:-P</font></td>
- </tr>
- <tr>
- <td><a href="javascript:inserttext('B-)')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/cool.gif" width="15" height="15"></a></td>
- <td>guai</td>
- <td><font face="courier">B-)</font></td>
- </tr>
- <tr>
- <td><a href="javascript:inserttext('^-)')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/approve.gif" width="15" height="15"></a></td>
- <td>d'acord</td>
- <td><font face="courier">^-)</font></td>
- </tr>
- <tr>
- <td><a href="javascript:inserttext('8-)')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/wideeyes.gif" width="15" height="15"></a></td>
- <td>ulls oberts</td>
- <td><font face="courier">8-)</font></td>
- </tr>
- <tr>
- <td><a href="javascript:inserttext('8-o')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/surprise.gif" width="15" height="15"></a></td>
- <td>sorpr&egrave;s</td>
- <td><font face="courier">8-o</font></td>
- </tr>
- </table>
- </td>
- <td>
- <table border="0" align="center" cellpadding="5">
- <tr>
- <td><a href="javascript:inserttext(':-(')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/sad.gif" width="15" height="15"></a></td>
- <td>trist</td>
- <td><font face="courier">:-(</font></td>
- </tr>
- <tr>
- <td><a href="javascript:inserttext('8-.')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/shy.gif" width="15" height="15"></a></td>
- <td>t&iacute;mid</td>
- <td><font face="courier">8-.</font></td>
- </tr>
- <tr>
- <td><a href="javascript:inserttext(':-I')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/blush.gif" width="15" height="15"></a></td>
- <td>avergonyit</td>
- <td><font face="courier">:-I</font></td>
- </tr>
- <tr>
- <td><a href="javascript:inserttext(':-X')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/kiss.gif" width="15" height="15"></a></td>
- <td>pet&oacute;</td>
- <td><font face="courier">:-X</font></td>
- </tr>
- <tr>
- <td><a href="javascript:inserttext(':o)')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/clown.gif" width="15" height="15"></a></td>
- <td>pallasso</td>
- <td><font face="courier">:o)</font></td>
- </tr>
- <tr>
- <td><a href="javascript:inserttext('P-|')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/blackeye.gif" width="15" height="15"></a></td>
- <td>ull tapat</td>
- <td><font face="courier">P-|</font></td>
- </tr>
- <tr>
- <td><a href="javascript:inserttext('8-[')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/angry.gif" width="15" height="15"></a></td>
- <td>enfadat</td>
- <td><font face="courier">8-[</font></td>
- </tr>
- <tr>
- <td><a href="javascript:inserttext('xx-P')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/dead.gif" width="15" height="15"></a></td>
- <td>mort</td>
- <td><font face="courier">xx-P</font></td>
- </tr>
- <tr>
- <td><a href="javascript:inserttext('|-.')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/sleepy.gif" width="15" height="15"></a></td>
- <td>somnolent</td>
- <td><font face="courier">|-.</font></td>
- </tr>
- <tr>
- <td><a href="javascript:inserttext('}-]')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/evil.gif" width="15" height="15"></a></td>
- <td>dolent</td>
- <td><font face="courier">}-]</font></td>
- </tr>
- </table>
- </table>
-</UL>
-
-
+<P ALIGN=CENTER><B>Sobre l'editor de text enriquit HTML</B></P>
+
+<P>Disponibilitat: <B>
+ <?php if (!$CFG->htmleditor) {
+ print_string("htmleditordisabledadmin");
+ } else if (!$USER->htmleditor) {
+ print_string("htmleditordisabled");
+ } else if (!can_use_richtext_editor()) {
+ print_string("htmleditordisabledbrowser");
+ } else {
+ print_string("htmleditoravailable");
+ }
+?>
+ </B></P>
+
+<P>L'editor de text enriquit HTML ens proporciona una interf&iacute;cie de processador
+ de textos incrustada en una p&agrave;gina web per permetre-us editar text d'una
+ forma intu&iuml;tiva, i el resultat &eacute;s codi HTML normal.
+
+<P>A m&eacute;s de formatar text aquest editor presenta una s&egrave;rie de caracter&iacute;stiques
+ extra que podeu trobar &uacute;tils.
+
+<P><B>Copiar text des d'altres aplicacions</B></P>
+<UL>
+ <p>Podeu copiar i enganxar-hi directament text enriquit des d'altres aplicacions Windows, com ara Microsoft Word, i es conservar&agrave; el formatatge. Nom&eacute;s cal que useu els men&uacute;s habituals de copiar i enganxar del vostre navegador (o les tecles equivalents control-C i control-V).</p>
+</UL>
+
+<P><B>Inserir imatges <img border="0" hspace="10" src="lib/editor/images/ed_image.gif"></B></P>
+<UL>
+ <P>Si teniu imatges publicades en un lloc web i accessibles per mitj&agrave; d'un URL les podeu incloure en els vostres textos per mitj&agrave; del bot&oacute; "Insereix imatge".
+</UL>
+
+<P><B>Inserir taules<img border="0" hspace="10" src="lib/editor/images/insert_table.gif"></B></P>
+<UL>
+ <P>Podeu formatar els textos amb taules utilitzan el bot&oacute; "Insereix taules"
+ de la barra de men&uacute;s.
+</UL>
+
+<P><B>Inserir enlla&ccedil;os<img border="0" hspace="10" src="lib/editor/images/ed_link.gif"></B></P>
+<UL>
+ <p>Per crear un nou enlla&ccedil; primer cal escriure el text on voleu que hi hagi l'&iexcl;enlla&ccedil;. En acabat seleccioneu-lo i feu clic al bot&oacute; d'enlla&ccedil; de la barra de men&uacute;s. Escriviu l'URL que voleu enlla&ccedil;ar i ja ho teniu.</p>
+</UL>
+
+<P><B>Inserir emoticones<img border="0" hspace="10" src="pix/s/smiley.gif" width="15" height="15"></B></P>
+<UL>
+ <p>Per incrustar emoticones en els textos feu clic al bot&oacute; de l'emoticona de la barra de men&uacute;s. Un di&agrave;leg us permetr&agrave; triar les diferents emoticones. Tamb&eacute; podeu escriure directament el codi corresponent a l'emoticona i despr&eacute;s quan es mostri el text es convertir&agrave; autom&agrave;ticament en l'emoticona.</p>
+ <p>&nbsp;</p>
+ <table border="1" align="center">
+ <tr valign="top">