Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

Translated by Koen Roggemans

  • Loading branch information...
commit 7a896ffbc6e49531958bcab8c05b99a40a027e08 1 parent ac234da
koenr authored
14 lang/nl/help/coursereports.html
... ... @@ -0,0 +1,14 @@
  1 +<p align="center"><b>Activiteitsrapporten</b></p>
  2 +
  3 +<P>Activiteitsrapporten zijn voor elke deelnemer van een vak te raadplegen. Zij tonen zijn activiteiten binnen
  4 +het huidige vak, net als lijsten van al hun bijdragen. In deze rapporten zitten gedetailleerde toegangslogs.</p>
  5 +
  6 +<p>Leraars hebben altijd toegang tot die rapporten met de knop die te vinden is op de pagina met het gebruikersprofiel
  7 +van elke deelnemer.</p>
  8 +
  9 +<p>De toegang van leerlingen tot hun eigen rapporten wordt gecontroleerd door de leraar via de vakinstellingen. Voor
  10 +sommige vakken kunnen deze rapporten nuttig zijn om de leerlingen te laten terugblikken op hun eigen inzet en
  11 +aanwezigheid binnen de elektronische leeromgeving, voor andere vakken kan dit overbodig zijn.</p>
  12 +
  13 +<p>Een andere reden om het af te zetten is omdat het genereren van het rapport wat serverbelasting kan
  14 +genereren. Voor grote klassen en langlopende cursussen kan het efficienter zijn om de optie af te laten staan.<p>
6 lang/nl/help/label/mods.html
... ... @@ -0,0 +1,6 @@
  1 +<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/label/icon.gif">&nbsp;<B>Labels</B></P>
  2 +<UL>
  3 +<P>Dit is geen echte activiteit - het is slechts een "dummy" activiteit die het je mogelijk maakt om tekst en
  4 +grafische elementen tussen de andere activiteiten van je vak te plaatsen..</p>
  5 +</UL>
  6 +

0 comments on commit 7a896ff

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.