Permalink
Browse files

updated main index and mods

  • Loading branch information...
rcantada
rcantada committed May 13, 2005
1 parent f8c94b7 commit 7abc886b67c8c98cf94ab2122c983ac39ede6175
Showing with 59 additions and 173 deletions.
  1. +54 −72 lang/tl/help/index.html
  2. +5 −101 lang/tl/help/mods.html
View
@@ -1,72 +1,54 @@
-
-<p><b>Indeks ng mga file na Pantulong</b></p>
-
-<p>Pangkalahatan</p>
-<ul>
- <li><a href="help.php?file=cookies.html">Mga cookie</a>
- <li><a href="help.php?file=directorypaths.html">Mga path ng
-direktoryo</a> </ul>
-
-<p>Administrasyon</p>
-<ul>
- <li><a href="help.php?file=langedit.html">Pag-eedit ng wika</a>
- <li><a href="help.php?file=uploadusers.html">Pag-aupload ng
-mga user</a>
-</ul>
-
-<p>Setting up courses</p>
-<ul>
- <li><a href="help.php?file=mods.html">Mga modyul ng aktibidad</a>
- <li><a href="help.php?file=coursereports.html">Mga ulat ng
-aktibidad</a>
- <li><a href="help.php?file=courseavailability.html">Kung
-magagamit ba o hindi ang kurso</a>
- <li><a href="help.php?file=coursecategory.html">Mga kategoriya
-ng kurso</a>
- <li><a href="help.php?file=courseformats.html">Mga format ng
-kurso</a>
- <li><a href="help.php?file=coursefullname.html">Buong pangalan
-ng kurso</a>
- <li><a href="help.php?file=courseidnumber.html">Bilang na ID ng kurso</a>
- <li><a href="help.php?file=coursenewsitems.html">Mga balita sa
-kurso</a>
- <li><a href="help.php?file=coursenumsections.html">Bilang ng
-linggo/paksa sa kurso </a>
- <li><a href="help.php?file=courseshortname.html">Maikling pangalan ng
-kurso </a>
- <li><a href="help.php?file=coursestartdate.html">Petsa na simula
-ng Kurso</a>
- <li><a href="help.php?file=courseuploadsize.html">Laki ng puwedeng
-iaplowd sa kurso </a>
- <li><a href="help.php?file=enrolmentkey.html">Mga susi sa pag-eenrol
-</a>
- <li><a href="help.php?file=coursegrades.html">Mga marka </a>
- <li><a href="help.php?file=groupmode.html">Mode na pangkatan</a>
- <li><a href="help.php?file=groupmodeforce.html">Mode na pangkatan
-(sapilitan)</a>
- <li><a href="help.php?file=guestaccess.html">Pagpapahintulot sa
-bisitang pumasok </a>
- <li><a href="help.php?file=courserecent.html">Pinakahuling aktibidad
-</a>
- <li><a href="help.php?file=scales.html">Mga Iskala</a>
- <li><a href="help.php?file=summaries.html">Buod ng mga seksiyon</a>
- <li><a href="help.php?file=teachers.html">Mga Guro</a>
- <li><a href="help.php?file=picture.html">Pag-aaplowd ng
-larawan</a>
-</ul>
-
-<p>Pagbasa at Pagsulat</p>
-<ul>
- <li><a href="help.php?file=questions.html">Pagtatanong</a>
- <li><a href="help.php?file=reading.html">Pagbabasa</a>
- <li><a href="help.php?file=writing.html">Pagsusulat</a>
- <li><a href="help.php?file=textformat.html">Pagpopormat ng
-Teksto</a>
- <li><a href="help.php?file=html.html">Pag-eedit ng HTML na
-format</a>
- <li><a href="help.php?file=text.html">Pag-eedit ng Text na format</a>
- <li><a href="help.php?file=wiki.html">Pag-eedit ng Wiki na format</a>
- <li><a href="help.php?file=richtext.html">Paggamit ng Richtext HTML
-na editor</a>
-<li><a href="help.php?file=emoticons.html">Paggamit ng mga Smilies (emoticons)</a>
-</ul>
+
+<p><b>Indeks ng mga file na Pantulong</b></p>
+
+<p>Pangkalahatan</p>
+<ul>
+ <li><a href="help.php?file=cookies.html">Mga cookie</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=directorypaths.html">Mga path ng direktoryo</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=search.html">Kung paano maghanap</a></li>
+</ul>
+
+<p>Administrasyon</p>
+<ul>
+ <li><a href="help.php?file=langedit.html">Pag-eedit ng wika</a> </li>
+ <li><a href="help.php?file=uploadusers.html">Pag-aaplowd ng mga user</a> </li>
+</ul>
+
+<p>Pagsasaayos ng mga kurso</p>
+<ul>
+ <li><a href="help.php?file=mods.html">Mga modyul ng aktibidad</a> </li>
+ <li><a href="help.php?file=coursereports.html">Mga ulat ng aktibidad</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=courseavailability.html">Kung magagamit ba o hindi ang kurso</a> </li>
+ <li><a href="help.php?file=coursecategory.html">Mga kategoriya ng kurso</a> </li>
+ <li><a href="help.php?file=courseformats.html">Mga format ng kurso</a> </li>
+ <li><a href="help.php?file=coursefullname.html">Buong pangalan ng kurso</a> </li>
+ <li><a href="help.php?file=courseidnumber.html">Bilang na ID ng kurso</a> </li>
+ <li><a href="help.php?file=coursenewsitems.html">Mga balita sa kurso</a> </li>
+ <li><a href="help.php?file=coursenumsections.html">Bilang ng linggo/paksa sa kurso </a> </li>
+ <li><a href="help.php?file=courseshortname.html">Maikling pangalan ng kurso </a> </li>
+ <li><a href="help.php?file=coursestartdate.html">Petsa na simula ng Kurso</a> </li>
+ <li><a href="help.php?file=courseuploadsize.html">Laki ng puwedeng iaplowd sa kurso </a> </li>
+ <li><a href="help.php?file=enrolmentkey.html">Mga susi sa pag-eenrol</a> </li>
+ <li><a href="help.php?file=coursegrades.html">Mga marka </a> </li>
+ <li><a href="help.php?file=groupmode.html">Mode na pangkatan</a> </li>
+ <li><a href="help.php?file=groupmodeforce.html">Mode na pangkatan (sapilitan)</a> </li>
+ <li><a href="help.php?file=guestaccess.html">Pagpapahintulot sa bisitang pumasok </a> </li>
+ <li><a href="help.php?file=courserecent.html">Pinakahuling aktibidad</a> </li>
+ <li><a href="help.php?file=scales.html">Mga Iskala</a> </li>
+ <li><a href="help.php?file=summaries.html">Buod ng mga seksiyon</a> </li>
+ <li><a href="help.php?file=teachers.html">Mga Guro</a> </li>
+ <li><a href="help.php?file=picture.html">Pag-aaplowd ng larawan</a> </li>
+</ul>
+
+<p>Pagbasa at Pagsulat</p>
+<ul>
+ <li><a href="help.php?file=questions.html">Pagtatanong</a> </li>
+ <li><a href="help.php?file=reading.html">Pagbabasa</a> </li>
+ <li><a href="help.php?file=writing.html">Pagsusulat</a> </li>
+ <li><a href="help.php?file=textformat.html">Pagpopormat ng Teksto</a> </li>
+ <li><a href="help.php?file=html.html">Pag-eedit ng HTML na format</a> </li>
+ <li><a href="help.php?file=text.html">Pag-eedit ng Text na format</a> </li>
+ <li><a href="help.php?file=markdown.html">Pag-eedit ng Markdown na format</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=richtext.html">Paggamit ng Richtext HTML na editor</a> </li>
+<li><a href="help.php?file=emoticons.html">Paggamit ng mga Smilies (emoticons)</a> </li>
+</ul>
View
@@ -1,101 +1,5 @@
-<p align="center"><b>Mga Modyul ng Aktibidad</b></p>
-
-<p>Maraming klase ng modyul ng aktibidad ang Moodle na magagamit sa
-pabubuo ng anumang uri ng kurso.
-</p>
-
-<p><img valign=absmiddle src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/forum/icon.gif"
-/>&nbsp;<b>Mga Talakayan</b></p>
-
-<ul> <p> Ito marahil ang pinakaimportanteng aktibidad - dito nagaganap
-ang pinakamaraming pag-uusap. Ang mga talakayan ay maaaring balangkasin
-sa iba't-ibang paraan, at maaaring gamitin dito ang pagrerate ng kapwa
-mag-aaral sa bawat posting. Puwedeng makita ang mga posting sa
-sari-saring format, at maaaring maglagay ng mga kalakip. Kung sasali ang
-isang tao sa talakayan, makakatanggap siya ng kopya ng bawat posting sa
-email niya. Maaring ring isali ng guro ang sinuman kahit hindi siya
-nagboluntaryo.
-
-</ul>
-
-<p><img valign=absmiddle src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/journal/icon.gif"
-/>&nbsp;<b>Mga Diyornal</b></p>
-
-<ul>
-
-<p> Ang modyul na ito ay napakaimportanteng reflective na aktibidad.
-Hinihiling ng guro sa estudyante na magreflect sa isang partikular na
-paksa, at maaaring iedit at paunlaring ng mag-aaral ang sagot niya sa
-pagtakbo ng kurso. Ang sagot na ito ay pribado at makikita lamang ng
-guro, na puwedeng magbigay ng puna at marka sa bawat entry sa diyornal.
-Magandang ideya na magkaroon ng kahit isang Diyornal na aktibidad bawat
-linggo. </p>
-
-</ul>
-
-<p><img valign=absmiddle src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/resource/icon.gif"
-/>&nbsp;<b>Mga Rekurso</b></p>
-
-<ul>
-
-<p> Ang mga rekurso ay nilalaman: impormasyon na nais isama ng guro sa
-kurso. Maaari itong mga ihinanda nang file na iaupload sa server ng
-kurso; mga pahina inedit mismo sa Moodle; o mga external na mga pahina
-ng web na pinalilitaw na bahagi ng kurso. </p> </ul>
-
-<p><img valign=absmiddle
-src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/assignment/icon.gif" />&nbsp;<b>Mga Takdang
-Aralin</b></p>
-
-<ul>
-
-<p> Binibigyan ng Takdang Aralin ang guro ng pagkakataong magtakda ng
-gawain na kailangang maghanda ng digital na nilalaman (anumang format)
-ang mag-aaral at ipasa ito sa pamamagitan ng pagupload sa server. Ang
-karaniwang takdang-aralin ay mga sanaysay, proyekto, ulat at iba pa.
-Mayroon ding pasilidad para sa pagmamarka ang modyul na ito.
-
-</p>
-</ul>
-
-<p><img valign=absmiddle src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/quiz/icon.gif"
-/>&nbsp;<b>Mga Pagsusulit</b></p>
-
-<ul>
-
-<p> Binibigyan ng modyul na ito ng pagkakataon ang guro na magdesign at
-magset ng mga pagsusulit, tulad ng multiple choice, tama-mali, at short
-answer na tanong. Iniipon ang mga tanong na ito sa isang
-kinategoryahang database, at maaaring magamit muli sa isang kurso sa iba
-pang kurso. Puwedeng gawing paulit-ulit na nasasagutan ang mga
-pagsusulit. Ang bawat pagsagot ay awtomatikong namamarkahan, at puwedeng
-lagyan ng guro ng puna ito o ipakita ang tamang sagot. May pasilidad
-para sa pagmamarka ang modyul na ito. </p>
-
-</ul>
-
-<p><img valign=absmiddle src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/choice/icon.gif"
-/>&nbsp;<b>Mga Pagpipilian</b></p>
-
-<ul>
-
-<p> Ang aktibidad na may pagpipilian ay napakasimple - magtatanong ang
-guro at magtatakda ng pagpipilian sa maraming posibleng tugon. Maaari
-ito maging kapakipakinabang bilang mabilis na poll upang maganyak ang
-pag-iisip hinggil sa isang paksa; upang mabigyan ng pagkakataon ang
-klaseng bumoto kung saan pupunta ang kurso; o mangalap ng research
-consent. </p> </ul>
-
-<p><img valign=absmiddle src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/survey/icon.gif"
-/>&nbsp;<b>Mga Survey</b></p>
-
-<ul>
-
-<p> Nagbibigay ang modyul na Survey ng ilang naverify na intrumento ng
-pagsusurvey na natagpuang kapakipakinabang sa pag-assess at pagganyak sa
-pagaaral sa loob ng kapaligirang online. Maaari itong magamit ng mga
-guro sa pangangalap ng datos mula sa kanilang mga mag-aaral, na
-makakatulong sa kanilang higit na maunawaan ang klase nila at magreflect
-sa kanilang paraan ng pagtuturo. </p> </ul>
-
-
+<p align="center"><b>Mga Modyul ng Aktibidad</b></p>
+
+<p>Maraming klase ng modyul ng aktibidad ang Moodle na magagamit sa
+pabuo ng anumang uri ng kurso.
+</p>

0 comments on commit 7abc886

Please sign in to comment.