Permalink
Browse files

initial translation by Koen Roggemans

  • Loading branch information...
1 parent 2a44acc commit 7aeeb4a307e5e15d04d16750eae90babcb4e797d koenr committed Aug 12, 2004
Showing with 11 additions and 0 deletions.
  1. +1 −0 lang/nl/help/exercise/index.html
  2. +10 −0 lang/nl/help/exercise/regrading.html
@@ -0,0 +1 @@
+<p>Oefening</p><ul> <li><a href="help.php?module=exercise&file=nelements.html">Aantal commentaren, elementen, fouten, criteria, rubrieken</a> <li><a href="help.php?module=exercise&file=usemax.html">Behandeling van meerdere inzendingen</a> <li><a href="help.php?module=exercise&file=administration.html">Beheer</a> <li><a href="help.php?module=exercise&file=managing.html">Beheer van de Oefening</a> <li><a href="help.php?module=exercise&file=gradinggrade.html">Beoordelingscijfer</a> <li><a href="help.php?module=exercise&file=gradingstrategy.html">Beoordelingsstrategie</a> <li><a href="help.php?module=exercise&file=submissionofdescriptions.html">Beschrijving van de oefening</a> <li><a href="help.php?module=exercise&file=grading.html">Cijfers geven aan zelfevaluaties</a> <li><a href="help.php?module=exercise&file=takeownership.html">Eigenaar van de oefening worden</a> <li><a href="help.php?module=exercise&file=elements.html">Evaluatieonderdelen</a> <li><a href="help.php?module=exercise&file=regrading.html">Geef opnieuw cijfers voor de leerlingbeoordelingen</a> <li><a href="help.php?module=exercise&file=grade.html">Maximumcijfer van een oefening</a> > <li><a href="help.php?module=exercise&file=moreinfo.html">Overzicht van de module Oefening</a> <li><a href="help.php?module=exercise&file=leaguetable.html">Scoretabel</a> <li><a href="help.php?module=exercise&file=leaguetablenames.html">Scoretabelnamen</a> <li><a href="help.php?module=exercise&file=finalgrades.html">Totaalcijfers</a> <li><a href="help.php?module=exercise&file=comparisonofassessments.html">Vergelijking van beoordelingen</a> <li><a href="help.php?module=exercise&file=specimen.html">Voorbeeld van het evaluatieformulier</a> </ul>
@@ -0,0 +1,10 @@
+<p align=center><b>Geef opnieuw cijfers voor de leerlingbeoordelingen</b></p>
+
+<p>Met deze link kun je de beoordelingscijfers van alle beoordelingen door leerlingen opnieuw laten berekenen. Normaal gezien is het <b>niet</b> nodig om deze herberekening uit te voeren. Nieuwe beoordelingen door leerlingen worden herberekend nadat de leraar het werkstuk van de leerling beoordeeld heeft.</p>
+<p>Maar als de cijfers van de leerlingenbeoordeling te hoog of te laag bevonden worden dan kan de leraar de &quot;Vergelijking van beoordelingen&quot;-optie wijzigen (door de instellingen van de oefening te wijzigen). De standaardinstelling voor deze optie is &quot;Redelijk&quot;. Als de cijfers van de leerlingbeoordeling te hoog zijn, dan kun je de optie verzetten naar &quot;Streng&quot; of naar &quot;Heel streng&quot;. Dit zal de cijfers verlagen. Anderszijds als de cijfers te laag zijn, kun je de optie verzetten naar &quot;Mild&quot; of &quot;Heel Mild&quot;, waardoor de cijfers verhogen.</p>
+<p>Als er een verandering aan de cijfers van de leerlingbeoordeling nodig is, dan zijn de te volgen stappen:
+<ol>
+<li>Wijzig de oefening met een nieuwe waarde voor de &quot;vergelijking van beoordelingen&quot;-instelling</li>
+<li>Ga naar de beheerpagina van de oefening en klik op de &quot;Geef opnieuw cijfers voor de leerlingenbeoordelingen&quot;-link.</li>
+</ol>
+De nieuwe cijfers zullen getoond worden. Dit proces kan zonder problemen verschillende keren herhaald worden.</p>

0 comments on commit 7aeeb4a

Please sign in to comment.