Permalink
Browse files

Moodle v.1.0.9

 • Loading branch information...
1 parent ddab82a commit 7b5ff88583025da46179c39037bb6140175277f3 adamtpaw committed Aug 19, 2003
Showing with 2,602 additions and 0 deletions.
 1. +40 −0 lang/pl/docs/background.html
 2. +245 −0 lang/pl/docs/credits.html
 3. +133 −0 lang/pl/docs/cvs.html
 4. +222 −0 lang/pl/docs/developer.html
 5. +164 −0 lang/pl/docs/faq.html
 6. +138 −0 lang/pl/docs/features.html
 7. +46 −0 lang/pl/docs/future.html
 8. +158 −0 lang/pl/docs/glossary.html
 9. +41 −0 lang/pl/docs/index.html
 10. +305 −0 lang/pl/docs/install.html
 11. +110 −0 lang/pl/docs/installamp.html
 12. +32 −0 lang/pl/docs/intro.html
 13. +11 −0 lang/pl/docs/module_files.txt
 14. +226 −0 lang/pl/docs/teacher.html
 15. +99 −0 lang/pl/docs/upgrade.html
 16. +9 −0 lang/pl/help/assignment/assignmenttype.html
 17. +8 −0 lang/pl/help/assignment/resubmit.html
 18. +5 −0 lang/pl/help/choice/options.html
 19. +11 −0 lang/pl/help/forum/allowdiscussions.html
 20. +12 −0 lang/pl/help/forum/attachment.html
 21. +12 −0 lang/pl/help/forum/forumtype.html
 22. +61 −0 lang/pl/help/forum/ratings.html
 23. +11 −0 lang/pl/help/forum/subscription.html
 24. +5 −0 lang/pl/help/quiz/attempts.html
 25. +11 −0 lang/pl/help/quiz/categories.html
 26. +5 −0 lang/pl/help/quiz/correctanswers.html
 27. +7 −0 lang/pl/help/quiz/createmultiple.html
 28. +3 −0 lang/pl/help/quiz/feedback.html
 29. +24 −0 lang/pl/help/quiz/grademethod.html
 30. +33 −0 lang/pl/help/quiz/import.html
 31. +4 −0 lang/pl/help/quiz/match.html
 32. +7 −0 lang/pl/help/quiz/maxgrade.html
 33. +11 −0 lang/pl/help/quiz/multichoice.html
 34. +32 −0 lang/pl/help/quiz/questiontypes.html
 35. +9 −0 lang/pl/help/quiz/random.html
 36. +6 −0 lang/pl/help/quiz/randomsamatch.html
 37. +5 −0 lang/pl/help/quiz/review.html
 38. +7 −0 lang/pl/help/quiz/shortanswer.html
 39. +5 −0 lang/pl/help/quiz/shuffleanswers.html
 40. +4 −0 lang/pl/help/quiz/shufflequestions.html
 41. +6 −0 lang/pl/help/quiz/timeopen.html
 42. +7 −0 lang/pl/help/quiz/truefalse.html
 43. +22 −0 lang/pl/help/resource/resourcetype.html
 44. +8 −0 lang/pl/help/resource/summary.html
 45. +14 −0 lang/pl/help/workshop/addingacomment.html
 46. +12 −0 lang/pl/help/workshop/agreeassessments.html
 47. +8 −0 lang/pl/help/workshop/anonymous.html
 48. +13 −0 lang/pl/help/workshop/assignmenttype.html
 49. +12 −0 lang/pl/help/workshop/breakdownoffinalgrade.html
 50. +22 −0 lang/pl/help/workshop/calculatingfinalgrade.html
 51. +4 −0 lang/pl/help/workshop/editingacomment.html
 52. +29 −0 lang/pl/help/workshop/elements.html
 53. +13 −0 lang/pl/help/workshop/finalgrades.html
 54. +6 −0 lang/pl/help/workshop/graded.html
 55. +18 −0 lang/pl/help/workshop/grading.html
 56. +8 −0 lang/pl/help/workshop/gradingassessments.html
 57. +30 −0 lang/pl/help/workshop/gradingstrategy.html
 58. +7 −0 lang/pl/help/workshop/includeself.html
 59. +24 −0 lang/pl/help/workshop/managing.html
 60. +5 −0 lang/pl/help/workshop/nassessmentsofstudentsubmissions.html
 61. +5 −0 lang/pl/help/workshop/nassessmentsofteachersexamples.html
 62. +6 −0 lang/pl/help/workshop/nelements.html
 63. +9 −0 lang/pl/help/workshop/numberofassessors.html
 64. +10 −0 lang/pl/help/workshop/resubmit.html
 65. +8 −0 lang/pl/help/workshop/selfassessment.html
 66. +7 −0 lang/pl/help/workshop/showinggrades.html
 67. +5 −0 lang/pl/help/workshop/specimen.html
 68. +7 −0 lang/pl/help/workshop/teachersgradings.html
@@ -0,0 +1,40 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
+<html>
+<head>
+ <title>Dokumentacja Moodle: Informacje Dodatkowe</title>
+ <link rel="stylesheet" href="../theme/standard/styles.php" type="TEXT/CSS">
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
+</head>
+<body bgcolor="#ffffff">
+
+<h2>Informacje dodatkowe</h2>
+
+<p>Platforma Moodle jest produktem poddawanym ciągłej pracy rozwojowej. Prace nad Moodle zostały rozpoczęte przez <a href="http://moodle.org/user/view.php?id=1&course=1" target="_top">Martin'a Dougiamas'a</a>, który nadal przewodzi całemu projektowi :
+
+<blockquote>
+<p><em>Pracuję nad Moodle, na różne sposoby, od kilku lat. Zaczęło się to w latach 90-tych gdy pełniłem funkcję webmastera w <a target=_top href="http://www.curtin.edu.au/">Curtin University of Technology</a> oraz administratora ich systemu WebCT. Natrafiłem na wiele frustrujących problemów związanych z tym systemem i nie mogłem usiedzieć spokojnie - musiało istnieć lepsze rozwiązanie (i nie mam wcale na myśli systemu Blackboard :-)</em></p>
+
+<p><em>Znam również wiele osób pracujących w szkołach i niewielkich instytucjach (oraz w paru wielkich!), które chcą efektywniej wykorzystywać internet, ale nie wiedzą jak do tego podejść w labiryncie dostępnych technologii i metod pedagogicznych. Zawsze miałem nadzieję, że pojawi się darmowa alternatywa, która umożliwi tym osobom przenieść swoje umiejętności pedagogicznych na środowisko on-line.</em></p>
+
+<p><em>Moja silna wiara w niezrealizowane możliwości, które niesie nauczanie poprzez internet skłoniła mnie do ukończenia studiów magisterskich oraz obronienia doktoratu w dziedzinie edukacji. Połączyłem w ten sposób moją wcześniejszą karierę informatyka z nowo pozyskaną wiedzą o procesach uczenia się i współpracy. </em></p>
+<p><em>Bardzo istotne jest dla mnie, by oprogramowanie było łatwe w obsłudze. W zasadzie to powinno być tak intuicyjne jak to tylko możliwe.</em></p>
+ <p><em>Jestem przywiązany do mojej pracy nad Moodle, oraz to tego, że Moodle jest otwarte i darmowe. Silnie wierzę w wagę nieograniczonej edukacji i wspomaganego nauczania, a Moodle jest głównym sposobem, w jaki mogę się przyczynić do realizacji tych ideałów.</em></p>
+</blockquote>
+
+<p>Od tamtego czasu powstało kilka bardzo różnych prototypów platformy Moodle aż wreszcie dnia 20 sierpnia 2002 roku przedstawiona została niespodziewającemu się niczego światu wersja 1.0. Ta wersja była przeznaczona dla mniejszych, bardziej kameralnych zajęć na poziomie uniwersyteckim i była przedmiotem badań które analizowały naturę współpracy i refleksji które pojawiały się w tych niewielkich grupkach dorosłych użytkowników.</p>
+
+<p>Od tamtego czasu kolejno ukazywały się nowe, udoskonalone wydania, lepiej zintegrowane, oraz zawierające nowe możliwości</p>
+
+<p> Jako że platforma Moodle się rozprzestrzeniła a liczba jej użytkowników wzrosła, istnieje coraz większy wkład ze strony rozmaitych ludzi w różnych sytuacjach edukacyjnych. Przykładowo platforma Moodle jest używana już nie tylko na uniwersytetach, ale także w szkołach średnich, podstawowych, w organizacjach nie nastawionych na zysk, w prywatnych firmach, przez niezależnych nauczycieli, a nawet przez rodziców samodzielnie kształcących swoje dzieci. Wiele ludzi z całego świata ma swój wkład w rozwój platformy Moodle. Więcej dowiesz się w sekcji <a href="?file=credits.html">podziękowania</a>.
+
+<p>Ważną składową projektu Moodle jest strona internetowa <a href="http://moodle.org" target="_top">moodle.org</a>, która jest centrum informacji, dyskusji, oraz współpracy użytkowników Moodle, do których zaliczają się administratorzy, nauczyciele, badacze, oraz oczywiście developerzy. Tak samo jak samo Moodle ta strona ciągle się rozwija, by nadążyć za potrzebami użytkowników i ,tak samo jak Moodle, zawsze będzie dostępna bezpłatnie.</p>
+
+<p>Pod koniec 2003 swą działalność rozpocznie, <a href="http://moodle.com/">moodle.com</a> firma, która będzie udzielała dodatkowej pomocy tym, którzy będą jej potrzebować, oraz wiele ciekawych usług.</p>
+
+<p>Więcej na temat przyszłych planów Moodle dowiesz się na stronie poświęconej <a href="?file=future.html">Przyszłości Moodle</a> </p>
+
+<p align="CENTER"><font size="1"><a href="." target="_top">Dokumentacja Moodle </a></font></p>
+<p align="CENTER"><font size="1">Version: $Id$</font></p>
+
+</body>
+</html>
View
@@ -0,0 +1,245 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
+<HTML>
+<HEAD>
+ <TITLE>Dokumentacja Moodle : Podziêkowania</TITLE>
+ <LINK REL="stylesheet" HREF="../theme/standard/styles.php" TYPE="TEXT/CSS">
+ <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-2">
+</HEAD>
+<BODY BGCOLOR="#ffffff">
+
+<H2>Podziêkowania</H2>
+
+<P>Nazwa <B>Moodle </B>jest chroniona prawami autorskimi &copy; 2001-2003, <A TARGET=_top HREF="http://dougiamas.com/">
+ Martin Dougiamas</A>. &nbsp;Dystrybuowana jest w oparciu o <A HREF="?file=licence.html">
+ Licencjê GNU </A>.</P>
+
+
+
+<H3><BR>Szczególne podziêkowania</H3>
+<UL>
+ <B><A TARGET=_top HREF="http://pctaylor.com">Dr Peter C. Taylor</A></B>,
+ z Curtin University of Technology w Perth, Australia, za pracê nad najwcze¶niejszymi prototypami i za wiele bezcennych sugestii. </LI>
+</UL>
+
+
+
+<H3><BR>T³umacze</H3>
+<BLOCKQUOTE>
+<P>Dziêkujê wszystkim tym ludziom - ka¿de t³umaczenie wymaga wielu godzin ciê¿kiej pracy, jako ¿e przet³umaczyæ trzeba ponad 1000 zwrotów (a do tego jeszcze wszystkie pliki pomocy!)
+T³umacze umieszczeni s± w kolejno¶ci w jakiej jêzyki by³y dodawane do projektu :
+
+<UL>
+ <LI><B>fr - French</B>, by Sébastien Namèche, seb@gaia.anet.fr, <A HREF="http://gaia.anet.fr/">http://gaia.anet.fr/</A>
+ <LI><B>fi - Finnish</B>, by Petri Asikainen (paca@sci.fi), Jaana Tolvanen (jaanat@cedunet.com)
+ <LI><B>it - Italian</B>, by Davide Suraci (icarused@tiscalinet.it) and Roberto Pinna (bobo@mfn.unipmn.it)
+ <LI><B>pt_br - Portuguese (Brazil)</B>, by Paula A. Santos (paulasantos@lycos.co.uk), Adriana Beal (adriana@vydia.com.br), Fabricio Valadares (webdesigner@unincor.br)
+ <LI><B>de - German</B>, by Holger Schadeck (Holger.Schadeck@webdesign-forum.de)
+ <LI><B>es_mx - Spanish (Mexico)</B>, by Claudio Tavares, <A HREF="http://enlaceacademico.com">enlaceacademico.com</A>
+ <LI><B>es_es - Spanish </B>, by Antonio J. Navarro Vergara (anavarro@sextaisla.com) <A HREF="http://www.sextaisla.com">www.sextaisla.com</A> and Emmanuelle Gutiérrez y Restrepo (emmanuelle@sidar.org)
+ <LI><B>ca - Catalan</B>, by Carles Bellver with the help of Mercè Renau,
+ Clara Andrés and Jordi Adell (cent@uji.es) <A HREF="http://cent.uji.es">Centre d'Educació i Noves Tecnologies</A>
+ <LI><B>no - Norwegian</B>, by Jøran Sørbø (joran.sorbo@teleweb.no) and Stig Bjarne Haugen (Stig.B.Haugen@hinesna.no)
+ <LI><B>id - Indonesian</B>, by Arfan Hidayat (ivanh@telkom.net) <A HREF="http://www.kursusmaya.com">http://www.kursusmaya.com</A>
+ <LI><B>ja - Japanese</B>, by Mitsuhiro Yoshida (mits@mitstek.com) <A HREF="http://mitstek.com">http://mitstek.com</A>
+ <LI><B>tr - Turkish</B>, by M. Cüneyt Birkök (cuneyt@birkok.net) <A HREF="http://birkok.net">http://birkok.net</A>
+ <LI><B>zh_cn - Chinese (Simplified)</B>, by Zhang Dexuan (cncoolbit@hotmail.com)
+ <LI><B>ar - Arabic</B>, by Ahmed Nabil (ana@harf.com)
+ <LI><B>sv - Swedish</B>, by Set Lonnert (set@setlonnert.com) <A HREF="http://setlonnert.com">http://setlonnert.com</A>
+ <LI><B>th - Thai</B>, by Wim Singhanart (minkowski@ntlworld.com) <A HREF="http://www.suthira.net">www.suthira.net</A>
+ <LI><B>nl - Dutch</B>, by Hans Zwart (hans@hansdezwart.info), Jacob Romeyn (jromeyn@thekingsschool.net) and Koen Roggemans (koen.roggemans@pandora.be)
+ <LI><B>es_ar - Spanish (Argentina)</B>, by Rodrigo Vigil (rmvigil@frre.utn.edu.ar)
+ <LI><B>cz - Czech</B>, by David Mudrak (mudrd8mz@nwit.pedf.cuni.cz)
+ <LI><B>pt - Portuguese</B>, by Jaime E. Villate (villate@gnu.org)
+ <LI><B>sk - Slovakian</B>, by PRO-Orava, managed by Pavol Jackulik (pavol.jackulik@pro-orava.sk)
+ <LI><B>ro - Romanian</B>, by Eugen Tanul (roinstitute@fx.ro)
+ <LI><B>ru - Russian</B>, by Ilia Chipitsine (ilia@chel.skbkontur.ru)
+ <LI><B>da - Danish</B>, by Søren Vinther Hansen (info@thenavigator.dk)
+ <LI><B>pl - Polski</B>, by Adam Pawelczak (adamp@wsb.poznan.pl),Micha³ Wo¼niak, £ukasz Wrona (crow1@interia.pl)
+ <LI><B>zh_tw - Chinese (Traditional) </B>, by Fu-Kwun Hwang (hwang@phy.ntnu.edu.tw)
+ <LI><B>fr_ca - French (Canada)</B>, by Jean-François Nadeau (JFNadeau@coll-outao.qc.ca), based on French
+
+</UL>
+</BLOCKQUOTE>
+
+<H3><BR>Tematy</H3>
+<BLOCKQUOTE>
+<P> Tematy nadaj± serwisom Moodle wiêcej koloru i ¿ycia. Poni¿ej wymieniono tematy, które s± rozpowszechniane razem z t± dystrybucj± Moodle, oraz ich autorzy :
+<UL>
+ <LI><B>standard* and cordoroyblue</B>, by Martin Dougiamas
+ <LI><B>oceanblue</B>, by Mitsuhiro Yoshida, <A HREF="http://mitstek.com">http://mitstek.com</A>
+ <LI><B>brightretro</B>, by Thomas Murdock, <A HREF="http://sand-paper.org/">http://sand-paper.org</A>
+ <LI><B>garden</B>, by Spiggy, <A HREF="http://phpgirl.com">http://phpgirl.com</A>
+</UL>
+</BLOCKQUOTE>
+
+
+<H3><BR>Inny rodzaj wk³adu</H3>
+<BLOCKQUOTE>
+<P>Dziêkujê równie¿ wszystkim, którzy
+<UL>
+ <LI>Zasponsorowali Moodle przez <A TARGET=_top HREF="http://moodle.org/donations">Strone dotacji</A>,
+ <LI>mieli swój wk³ad w <A TARGET=_top HREF="http://moodle.org/bugs">wyszukiwaniu b³êdów</A>, oraz
+ <LI>bior± czynny udzia³ w ¿yciu <A TARGET=_top HREF="http://moodle.org/community">Spo³eczeñstwa Moodle</A></A>
+</UL>
+</P>
+
+<P>Specjalne podziêkowania dla osób, które po¶wiêci³y znacz±c± ilo¶æ czasu, by pomóc mi w doskonaleniu kodu Moodle :
+ <UL>
+ Petri Asikainen,
+ Greg Barnett,
+ Ray Kingdon, and
+ Eloy Lafuente.
+ </UL>
+</P>
+
+<P>Podziêkowania równie¿ dla tych z was, którzy wziêli udzia³ w konstruktywnych dyskusjach, wspierali nas i dostarczali fragmenty kodu. Poni¿sza lista jest d³uga i ci±gle siê zmienia, ale wymieniê przynajmniej kilka nazwisk (w kolejno¶ci w jakiej je dodawa³em):
+
+ <UL>
+ Art Lader,
+ Matt Hope,
+ Tom Murdock,
+ Sébastien Namèche,
+ James Miller,
+ Dustin Rue,
+ Holger Schadeck,
+ Giovanni Tummarello,
+ John Windmueller,
+ Sean Keogh,
+ Mitsuhiro Yoshida,
+ Mark Kimes,
+ Mary Hunter,
+ Przemyslaw Stencel,
+ Roberto Pinna (Bobo),
+ John Eyre,
+ Paula Edmiston,
+ Scott Elliott,
+ Howard Miller,
+ Claudio Tavares
+ </UL>
+</P>
+
+<P>Przepraszam, je¶li zapomnia³em umie¶ciæ tu twojego nazwiska - bardzo trudno nad tym wszystkim zapanowaæ! Wy¶lij do mnie maila (Martin) i upomnij mnie, bym naprawi³ to niedoci±gniêcie. :-)
+</P>
+
+</BLOCKQUOTE>
+
+
+<H3><BR>Biblioteki Moodle</H3>
+
+<BLOCKQUOTE>
+ <P>Niektóre biblioteki Moodle zosta³y napisane przez innych ludzi, i s± rozprowadzane zgodnie z LGPL. Wiele podziêkowañ nale¿y siê tak¿e autorom tych wspania³ych produktów. Bez nich Moodle straci³o by wiele ze swojej funkcjonalno¶ci. Prawa autorskie na temat ka¿dego z tych pakietów s± umieszczone poni¿ej : </P>
+
+ <P><B>ADOdb &nbsp; </B>- &nbsp;lib/adodb<BR>
+ </P>
+
+ <BLOCKQUOTE>
+ <P>Database abstraction library for MySQL, PostgreSQL, MSSQL, Oracle,
+Interbase, Foxpro, Access, ADO, Sybase, DB2 and ODBC.</P>
+
+ <P>Version: 2.50<BR>
+ Copyright &copy; 2000, 2001 John Lim (jlim@natsoft.com.my)<BR>
+ License: Dual LGPL and BSD-style<BR>
+ URL: &nbsp;<A HREF="http://php.weblogs.com/adodb" TARGET="newpage">http://php.weblogs.com/adodb</A><BR>
+ </P>
+ </BLOCKQUOTE>
+
+ <P><B>Graph Class</B> &nbsp; - &nbsp;lib/graphlib.php </P>
+
+ <BLOCKQUOTE>
+ <P>Class to draw line, point, bar, and area graphs, including numeric
+ x-axis and double y-axis.</P>
+
+ <P> Version: 1.6.3 (with modifications)<BR>
+ Copyright &copy;&nbsp;2000&nbsp; Herman Veluwenkamp,&nbsp;hermanV@mindless.com<BR>
+ License: LGPL<BR>
+ </P>
+ </BLOCKQUOTE>
+
+
+ <P><B>IP-Atlas</B>&nbsp; - &nbsp; lib/ipatlas</P>
+
+ <BLOCKQUOTE>PHP scripts to show the location of an IP address on a map.<BR>
+ <BR>
+ Version: 1.0 (with modifications)<BR>
+ Copyright &copy; 2002 &nbsp; Ivan Kozik<BR>
+ License: GNU GPL<BR>
+ URL: <A HREF="http://www.xpenguin.com/ip-atlas.php" TARGET="newpage">http://www.xpenguin.com/ip-atlas.php</A><BR>
+ </BLOCKQUOTE>
+
+
+
+ <P><B>PclZip</B>&nbsp; - &nbsp; lib/pclzip</P>
+
+ <BLOCKQUOTE>Class to create, manage and unpack zip files.<BR>
+ <BR>
+ Version: 1.3<BR>
+ Copyright &copy; 2003 &nbsp;Vincent Blavet &lt;vincent@phpconcept.net&gt;<BR>
+ License: GNU GPL<BR>
+ URL: <A HREF="http://www.phpconcept.net" TARGET="newpage">http://www.phpconcept.net</A><BR>
+ </BLOCKQUOTE>
+
+
+
+ <P><B>PHP mailer</B> &nbsp; - &nbsp;lib/class.phpmailer.php<BR>
+ </P>
+
+ <BLOCKQUOTE>Class for sending email using either sendmail, PHP mail(),
+or SMTP.&nbsp; Methods are based upon the standard AspEmail(tm) classes.<BR>
+ <BR>
+ Version 1.60, Created 03/30/2002<BR>
+ Copyright &copy; 2001 Brent R. Matzelle &lt;bmatzelle@yahoo.com&gt;<BR>
+ License: LGPL<BR>
+ URL: &nbsp; <A HREF="http://phpmailer.sourceforge.net" TARGET="newpage">http://phpmailer.sourceforge.net</A><BR>
+ <BR>
+ </BLOCKQUOTE>
+
+
+
+ <P><B>PHP Simple Excel File Generator</B>&nbsp; - &nbsp; lib/psxlsgen.php</P>
+
+ <BLOCKQUOTE>Class to generate very simple MS Excel files (xls)
+via PHP.<BR>
+ <BR>
+ Version: 0.3b<BR>
+ Copyright &copy; 2001 &nbsp;Erol Ozcan &lt;eozcan@superonline.com&gt;<BR>
+ License: GNU LGPL<BR>
+ URL: <A HREF="http://psxlsgen.sourceforge.net" TARGET="newpage">http://psxlsgen.sourceforge.net</A><BR>
+ </BLOCKQUOTE>
+
+
+
+
+
+ <P><B>Richtext Editor</B>&nbsp; - &nbsp; lib/rte</P>
+
+ <BLOCKQUOTE>HTML text editor for embedding in web pages.<BR>
+ <BR>
+ Version: 0.30 beta 1 (plus modifications)<BR>
+ Copyright &copy; 2001 Ramesys (Contracting Services) Limited &lt;Austin.France@Ramesys.com&gt;
+ License: GNU LGPL<BR>
+ URL: <A HREF="http://richtext.sourceforge.net" TARGET="newpage">http://richtext.sourceforge.net</A><BR>
+ </BLOCKQUOTE>
+
+
+ <P><B>SMTP class &nbsp; </B>- &nbsp;lib/class.smtp.php<BR>
+ </P>
+
+ <BLOCKQUOTE>Class that can be used to connect and communicate with
+ any SMTP server. <BR>
+ It implements all the SMTP functions defined in RFC821 except TURN.<BR>
+ <BR>
+ Version: 03/26/2001 <BR>
+ Copyright &copy; 2001 &nbsp;Chris Ryan &lt;chris@greatbridge.com&gt;<BR>
+ <BR>
+ </BLOCKQUOTE>
+
+
+ <BLOCKQUOTE><BR>
+ </BLOCKQUOTE>
+
+ <P ALIGN="CENTER"><FONT SIZE="1"><A HREF="." TARGET="_top">Dokumentacja Moodle</A></FONT></P>
+ <P ALIGN="CENTER"><FONT SIZE="1">Wersja: $Id$</FONT></P>
+
+
+ </BODY>
+ </HTML>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 7b5ff88

Please sign in to comment.