Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

Moodle v.1.0.9

 • Loading branch information...
commit 7b5ff88583025da46179c39037bb6140175277f3 1 parent ddab82a
adamtpaw authored
Showing with 2,602 additions and 0 deletions.
 1. +40 −0 lang/pl/docs/background.html
 2. +245 −0 lang/pl/docs/credits.html
 3. +133 −0 lang/pl/docs/cvs.html
 4. +222 −0 lang/pl/docs/developer.html
 5. +164 −0 lang/pl/docs/faq.html
 6. +138 −0 lang/pl/docs/features.html
 7. +46 −0 lang/pl/docs/future.html
 8. +158 −0 lang/pl/docs/glossary.html
 9. +41 −0 lang/pl/docs/index.html
 10. +305 −0 lang/pl/docs/install.html
 11. +110 −0 lang/pl/docs/installamp.html
 12. +32 −0 lang/pl/docs/intro.html
 13. +11 −0 lang/pl/docs/module_files.txt
 14. +226 −0 lang/pl/docs/teacher.html
 15. +99 −0 lang/pl/docs/upgrade.html
 16. +9 −0 lang/pl/help/assignment/assignmenttype.html
 17. +8 −0 lang/pl/help/assignment/resubmit.html
 18. +5 −0 lang/pl/help/choice/options.html
 19. +11 −0 lang/pl/help/forum/allowdiscussions.html
 20. +12 −0 lang/pl/help/forum/attachment.html
 21. +12 −0 lang/pl/help/forum/forumtype.html
 22. +61 −0 lang/pl/help/forum/ratings.html
 23. +11 −0 lang/pl/help/forum/subscription.html
 24. +5 −0 lang/pl/help/quiz/attempts.html
 25. +11 −0 lang/pl/help/quiz/categories.html
 26. +5 −0 lang/pl/help/quiz/correctanswers.html
 27. +7 −0 lang/pl/help/quiz/createmultiple.html
 28. +3 −0  lang/pl/help/quiz/feedback.html
 29. +24 −0 lang/pl/help/quiz/grademethod.html
 30. +33 −0 lang/pl/help/quiz/import.html
 31. +4 −0 lang/pl/help/quiz/match.html
 32. +7 −0 lang/pl/help/quiz/maxgrade.html
 33. +11 −0 lang/pl/help/quiz/multichoice.html
 34. +32 −0 lang/pl/help/quiz/questiontypes.html
 35. +9 −0 lang/pl/help/quiz/random.html
 36. +6 −0 lang/pl/help/quiz/randomsamatch.html
 37. +5 −0 lang/pl/help/quiz/review.html
 38. +7 −0 lang/pl/help/quiz/shortanswer.html
 39. +5 −0 lang/pl/help/quiz/shuffleanswers.html
 40. +4 −0 lang/pl/help/quiz/shufflequestions.html
 41. +6 −0 lang/pl/help/quiz/timeopen.html
 42. +7 −0 lang/pl/help/quiz/truefalse.html
 43. +22 −0 lang/pl/help/resource/resourcetype.html
 44. +8 −0 lang/pl/help/resource/summary.html
 45. +14 −0 lang/pl/help/workshop/addingacomment.html
 46. +12 −0 lang/pl/help/workshop/agreeassessments.html
 47. +8 −0 lang/pl/help/workshop/anonymous.html
 48. +13 −0 lang/pl/help/workshop/assignmenttype.html
 49. +12 −0 lang/pl/help/workshop/breakdownoffinalgrade.html
 50. +22 −0 lang/pl/help/workshop/calculatingfinalgrade.html
 51. +4 −0 lang/pl/help/workshop/editingacomment.html
 52. +29 −0 lang/pl/help/workshop/elements.html
 53. +13 −0 lang/pl/help/workshop/finalgrades.html
 54. +6 −0 lang/pl/help/workshop/graded.html
 55. +18 −0 lang/pl/help/workshop/grading.html
 56. +8 −0 lang/pl/help/workshop/gradingassessments.html
 57. +30 −0 lang/pl/help/workshop/gradingstrategy.html
 58. +7 −0 lang/pl/help/workshop/includeself.html
 59. +24 −0 lang/pl/help/workshop/managing.html
 60. +5 −0 lang/pl/help/workshop/nassessmentsofstudentsubmissions.html
 61. +5 −0 lang/pl/help/workshop/nassessmentsofteachersexamples.html
 62. +6 −0 lang/pl/help/workshop/nelements.html
 63. +9 −0 lang/pl/help/workshop/numberofassessors.html
 64. +10 −0 lang/pl/help/workshop/resubmit.html
 65. +8 −0 lang/pl/help/workshop/selfassessment.html
 66. +7 −0 lang/pl/help/workshop/showinggrades.html
 67. +5 −0 lang/pl/help/workshop/specimen.html
 68. +7 −0 lang/pl/help/workshop/teachersgradings.html
40 lang/pl/docs/background.html
View
@@ -0,0 +1,40 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
+<html>
+<head>
+ <title>Dokumentacja Moodle: Informacje Dodatkowe</title>
+ <link rel="stylesheet" href="../theme/standard/styles.php" type="TEXT/CSS">
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
+</head>
+<body bgcolor="#ffffff">
+
+<h2>Informacje dodatkowe</h2>
+
+<p>Platforma Moodle jest produktem poddawanym ciągłej pracy rozwojowej. Prace nad Moodle zostały rozpoczęte przez <a href="http://moodle.org/user/view.php?id=1&course=1" target="_top">Martin'a Dougiamas'a</a>, który nadal przewodzi całemu projektowi :
+
+<blockquote>
+<p><em>Pracuję nad Moodle, na różne sposoby, od kilku lat. Zaczęło się to w latach 90-tych gdy pełniłem funkcję webmastera w <a target=_top href="http://www.curtin.edu.au/">Curtin University of Technology</a> oraz administratora ich systemu WebCT. Natrafiłem na wiele frustrujących problemów związanych z tym systemem i nie mogłem usiedzieć spokojnie - musiało istnieć lepsze rozwiązanie (i nie mam wcale na myśli systemu Blackboard :-)</em></p>
+
+<p><em>Znam również wiele osób pracujących w szkołach i niewielkich instytucjach (oraz w paru wielkich!), które chcą efektywniej wykorzystywać internet, ale nie wiedzą jak do tego podejść w labiryncie dostępnych technologii i metod pedagogicznych. Zawsze miałem nadzieję, że pojawi się darmowa alternatywa, która umożliwi tym osobom przenieść swoje umiejętności pedagogicznych na środowisko on-line.</em></p>
+
+<p><em>Moja silna wiara w niezrealizowane możliwości, które niesie nauczanie poprzez internet skłoniła mnie do ukończenia studiów magisterskich oraz obronienia doktoratu w dziedzinie edukacji. Połączyłem w ten sposób moją wcześniejszą karierę informatyka z nowo pozyskaną wiedzą o procesach uczenia się i współpracy. </em></p>
+<p><em>Bardzo istotne jest dla mnie, by oprogramowanie było łatwe w obsłudze. W zasadzie to powinno być tak intuicyjne jak to tylko możliwe.</em></p>
+ <p><em>Jestem przywiązany do mojej pracy nad Moodle, oraz to tego, że Moodle jest otwarte i darmowe. Silnie wierzę w wagę nieograniczonej edukacji i wspomaganego nauczania, a Moodle jest głównym sposobem, w jaki mogę się przyczynić do realizacji tych ideałów.</em></p>
+</blockquote>
+
+<p>Od tamtego czasu powstało kilka bardzo różnych prototypów platformy Moodle aż wreszcie dnia 20 sierpnia 2002 roku przedstawiona została niespodziewającemu się niczego światu wersja 1.0. Ta wersja była przeznaczona dla mniejszych, bardziej kameralnych zajęć na poziomie uniwersyteckim i była przedmiotem badań które analizowały naturę współpracy i refleksji które pojawiały się w tych niewielkich grupkach dorosłych użytkowników.</p>
+
+<p>Od tamtego czasu kolejno ukazywały się nowe, udoskonalone wydania, lepiej zintegrowane, oraz zawierające nowe możliwości</p>
+
+<p> Jako że platforma Moodle się rozprzestrzeniła a liczba jej użytkowników wzrosła, istnieje coraz większy wkład ze strony rozmaitych ludzi w różnych sytuacjach edukacyjnych. Przykładowo platforma Moodle jest używana już nie tylko na uniwersytetach, ale także w szkołach średnich, podstawowych, w organizacjach nie nastawionych na zysk, w prywatnych firmach, przez niezależnych nauczycieli, a nawet przez rodziców samodzielnie kształcących swoje dzieci. Wiele ludzi z całego świata ma swój wkład w rozwój platformy Moodle. Więcej dowiesz się w sekcji <a href="?file=credits.html">podziękowania</a>.
+
+<p>Ważną składową projektu Moodle jest strona internetowa <a href="http://moodle.org" target="_top">moodle.org</a>, która jest centrum informacji, dyskusji, oraz współpracy użytkowników Moodle, do których zaliczają się administratorzy, nauczyciele, badacze, oraz oczywiście developerzy. Tak samo jak samo Moodle ta strona ciągle się rozwija, by nadążyć za potrzebami użytkowników i ,tak samo jak Moodle, zawsze będzie dostępna bezpłatnie.</p>
+
+<p>Pod koniec 2003 swą działalność rozpocznie, <a href="http://moodle.com/">moodle.com</a> firma, która będzie udzielała dodatkowej pomocy tym, którzy będą jej potrzebować, oraz wiele ciekawych usług.</p>
+
+<p>Więcej na temat przyszłych planów Moodle dowiesz się na stronie poświęconej <a href="?file=future.html">Przyszłości Moodle</a> </p>
+
+<p align="CENTER"><font size="1"><a href="." target="_top">Dokumentacja Moodle </a></font></p>
+<p align="CENTER"><font size="1">Version: $Id$</font></p>
+
+</body>
+</html>
245 lang/pl/docs/credits.html
View
@@ -0,0 +1,245 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
+<HTML>
+<HEAD>
+ <TITLE>Dokumentacja Moodle : Podziêkowania</TITLE>
+ <LINK REL="stylesheet" HREF="../theme/standard/styles.php" TYPE="TEXT/CSS">
+ <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-2">
+</HEAD>
+<BODY BGCOLOR="#ffffff">
+
+<H2>Podziêkowania</H2>
+
+<P>Nazwa <B>Moodle </B>jest chroniona prawami autorskimi &copy; 2001-2003, <A TARGET=_top HREF="http://dougiamas.com/">
+ Martin Dougiamas</A>. &nbsp;Dystrybuowana jest w oparciu o <A HREF="?file=licence.html">
+ Licencjê GNU </A>.</P>
+
+
+
+<H3><BR>Szczególne podziêkowania</H3>
+<UL>
+ <B><A TARGET=_top HREF="http://pctaylor.com">Dr Peter C. Taylor</A></B>,
+ z Curtin University of Technology w Perth, Australia, za pracê nad najwcze¶niejszymi prototypami i za wiele bezcennych sugestii. </LI>
+</UL>
+
+
+
+<H3><BR>T³umacze</H3>
+<BLOCKQUOTE>
+<P>Dziêkujê wszystkim tym ludziom - ka¿de t³umaczenie wymaga wielu godzin ciê¿kiej pracy, jako ¿e przet³umaczyæ trzeba ponad 1000 zwrotów (a do tego jeszcze wszystkie pliki pomocy!)
+T³umacze umieszczeni s± w kolejno¶ci w jakiej jêzyki by³y dodawane do projektu :
+
+<UL>
+ <LI><B>fr - French</B>, by Sébastien Namèche, seb@gaia.anet.fr, <A HREF="http://gaia.anet.fr/">http://gaia.anet.fr/</A>
+ <LI><B>fi - Finnish</B>, by Petri Asikainen (paca@sci.fi), Jaana Tolvanen (jaanat@cedunet.com)
+ <LI><B>it - Italian</B>, by Davide Suraci (icarused@tiscalinet.it) and Roberto Pinna (bobo@mfn.unipmn.it)
+ <LI><B>pt_br - Portuguese (Brazil)</B>, by Paula A. Santos (paulasantos@lycos.co.uk), Adriana Beal (adriana@vydia.com.br), Fabricio Valadares (webdesigner@unincor.br)
+ <LI><B>de - German</B>, by Holger Schadeck (Holger.Schadeck@webdesign-forum.de)
+ <LI><B>es_mx - Spanish (Mexico)</B>, by Claudio Tavares, <A HREF="http://enlaceacademico.com">enlaceacademico.com</A>
+ <LI><B>es_es - Spanish </B>, by Antonio J. Navarro Vergara (anavarro@sextaisla.com) <A HREF="http://www.sextaisla.com">www.sextaisla.com</A> and Emmanuelle Gutiérrez y Restrepo (emmanuelle@sidar.org)
+ <LI><B>ca - Catalan</B>, by Carles Bellver with the help of Mercè Renau,
+ Clara Andrés and Jordi Adell (cent@uji.es) <A HREF="http://cent.uji.es">Centre d'Educació i Noves Tecnologies</A>
+ <LI><B>no - Norwegian</B>, by Jøran Sørbø (joran.sorbo@teleweb.no) and Stig Bjarne Haugen (Stig.B.Haugen@hinesna.no)
+ <LI><B>id - Indonesian</B>, by Arfan Hidayat (ivanh@telkom.net) <A HREF="http://www.kursusmaya.com">http://www.kursusmaya.com</A>
+ <LI><B>ja - Japanese</B>, by Mitsuhiro Yoshida (mits@mitstek.com) <A HREF="http://mitstek.com">http://mitstek.com</A>
+ <LI><B>tr - Turkish</B>, by M. Cüneyt Birkök (cuneyt@birkok.net) <A HREF="http://birkok.net">http://birkok.net</A>
+ <LI><B>zh_cn - Chinese (Simplified)</B>, by Zhang Dexuan (cncoolbit@hotmail.com)
+ <LI><B>ar - Arabic</B>, by Ahmed Nabil (ana@harf.com)
+ <LI><B>sv - Swedish</B>, by Set Lonnert (set@setlonnert.com) <A HREF="http://setlonnert.com">http://setlonnert.com</A>
+ <LI><B>th - Thai</B>, by Wim Singhanart (minkowski@ntlworld.com) <A HREF="http://www.suthira.net">www.suthira.net</A>
+ <LI><B>nl - Dutch</B>, by Hans Zwart (hans@hansdezwart.info), Jacob Romeyn (jromeyn@thekingsschool.net) and Koen Roggemans (koen.roggemans@pandora.be)
+ <LI><B>es_ar - Spanish (Argentina)</B>, by Rodrigo Vigil (rmvigil@frre.utn.edu.ar)
+ <LI><B>cz - Czech</B>, by David Mudrak (mudrd8mz@nwit.pedf.cuni.cz)
+ <LI><B>pt - Portuguese</B>, by Jaime E. Villate (villate@gnu.org)
+ <LI><B>sk - Slovakian</B>, by PRO-Orava, managed by Pavol Jackulik (pavol.jackulik@pro-orava.sk)
+ <LI><B>ro - Romanian</B>, by Eugen Tanul (roinstitute@fx.ro)
+ <LI><B>ru - Russian</B>, by Ilia Chipitsine (ilia@chel.skbkontur.ru)
+ <LI><B>da - Danish</B>, by Søren Vinther Hansen (info@thenavigator.dk)
+ <LI><B>pl - Polski</B>, by Adam Pawelczak (adamp@wsb.poznan.pl),Micha³ Wo¼niak, £ukasz Wrona (crow1@interia.pl)
+ <LI><B>zh_tw - Chinese (Traditional) </B>, by Fu-Kwun Hwang (hwang@phy.ntnu.edu.tw)
+ <LI><B>fr_ca - French (Canada)</B>, by Jean-François Nadeau (JFNadeau@coll-outao.qc.ca), based on French
+
+</UL>
+</BLOCKQUOTE>
+
+<H3><BR>Tematy</H3>
+<BLOCKQUOTE>
+<P> Tematy nadaj± serwisom Moodle wiêcej koloru i ¿ycia. Poni¿ej wymieniono tematy, które s± rozpowszechniane razem z t± dystrybucj± Moodle, oraz ich autorzy :
+<UL>
+ <LI><B>standard* and cordoroyblue</B>, by Martin Dougiamas
+ <LI><B>oceanblue</B>, by Mitsuhiro Yoshida, <A HREF="http://mitstek.com">http://mitstek.com</A>
+ <LI><B>brightretro</B>, by Thomas Murdock, <A HREF="http://sand-paper.org/">http://sand-paper.org</A>
+ <LI><B>garden</B>, by Spiggy, <A HREF="http://phpgirl.com">http://phpgirl.com</A>
+</UL>
+</BLOCKQUOTE>
+
+
+<H3><BR>Inny rodzaj wk³adu</H3>
+<BLOCKQUOTE>
+<P>Dziêkujê równie¿ wszystkim, którzy
+<UL>
+ <LI>Zasponsorowali Moodle przez <A TARGET=_top HREF="http://moodle.org/donations">Strone dotacji</A>,
+ <LI>mieli swój wk³ad w <A TARGET=_top HREF="http://moodle.org/bugs">wyszukiwaniu b³êdów</A>, oraz
+ <LI>bior± czynny udzia³ w ¿yciu <A TARGET=_top HREF="http://moodle.org/community">Spo³eczeñstwa Moodle</A></A>
+</UL>
+</P>
+
+<P>Specjalne podziêkowania dla osób, które po¶wiêci³y znacz±c± ilo¶æ czasu, by pomóc mi w doskonaleniu kodu Moodle :
+ <UL>
+ Petri Asikainen,
+ Greg Barnett,
+ Ray Kingdon, and
+ Eloy Lafuente.
+ </UL>
+</P>
+
+<P>Podziêkowania równie¿ dla tych z was, którzy wziêli udzia³ w konstruktywnych dyskusjach, wspierali nas i dostarczali fragmenty kodu. Poni¿sza lista jest d³uga i ci±gle siê zmienia, ale wymieniê przynajmniej kilka nazwisk (w kolejno¶ci w jakiej je dodawa³em):
+
+ <UL>
+ Art Lader,
+ Matt Hope,
+ Tom Murdock,
+ Sébastien Namèche,
+ James Miller,
+ Dustin Rue,
+ Holger Schadeck,
+ Giovanni Tummarello,
+ John Windmueller,
+ Sean Keogh,
+ Mitsuhiro Yoshida,
+ Mark Kimes,
+ Mary Hunter,
+ Przemyslaw Stencel,
+ Roberto Pinna (Bobo),
+ John Eyre,
+ Paula Edmiston,
+ Scott Elliott,
+ Howard Miller,
+ Claudio Tavares
+ </UL>
+</P>
+
+<P>Przepraszam, je¶li zapomnia³em umie¶ciæ tu twojego nazwiska - bardzo trudno nad tym wszystkim zapanowaæ! Wy¶lij do mnie maila (Martin) i upomnij mnie, bym naprawi³ to niedoci±gniêcie. :-)
+</P>
+
+</BLOCKQUOTE>
+
+
+<H3><BR>Biblioteki Moodle</H3>
+
+<BLOCKQUOTE>
+ <P>Niektóre biblioteki Moodle zosta³y napisane przez innych ludzi, i s± rozprowadzane zgodnie z LGPL. Wiele podziêkowañ nale¿y siê tak¿e autorom tych wspania³ych produktów. Bez nich Moodle straci³o by wiele ze swojej funkcjonalno¶ci. Prawa autorskie na temat ka¿dego z tych pakietów s± umieszczone poni¿ej : </P>
+
+ <P><B>ADOdb &nbsp; </B>- &nbsp;lib/adodb<BR>
+ </P>
+
+ <BLOCKQUOTE>
+ <P>Database abstraction library for MySQL, PostgreSQL, MSSQL, Oracle,
+Interbase, Foxpro, Access, ADO, Sybase, DB2 and ODBC.</P>
+
+ <P>Version: 2.50<BR>
+ Copyright &copy; 2000, 2001 John Lim (jlim@natsoft.com.my)<BR>
+ License: Dual LGPL and BSD-style<BR>
+ URL: &nbsp;<A HREF="http://php.weblogs.com/adodb" TARGET="newpage">http://php.weblogs.com/adodb</A><BR>
+ </P>
+ </BLOCKQUOTE>
+
+ <P><B>Graph Class</B> &nbsp; - &nbsp;lib/graphlib.php </P>
+
+ <BLOCKQUOTE>
+ <P>Class to draw line, point, bar, and area graphs, including numeric
+ x-axis and double y-axis.</P>
+
+ <P> Version: 1.6.3 (with modifications)<BR>
+ Copyright &copy;&nbsp;2000&nbsp; Herman Veluwenkamp,&nbsp;hermanV@mindless.com<BR>
+ License: LGPL<BR>
+ </P>
+ </BLOCKQUOTE>
+
+
+ <P><B>IP-Atlas</B>&nbsp; - &nbsp; lib/ipatlas</P>
+
+ <BLOCKQUOTE>PHP scripts to show the location of an IP address on a map.<BR>
+ <BR>
+ Version: 1.0 (with modifications)<BR>
+ Copyright &copy; 2002 &nbsp; Ivan Kozik<BR>
+ License: GNU GPL<BR>
+ URL: <A HREF="http://www.xpenguin.com/ip-atlas.php" TARGET="newpage">http://www.xpenguin.com/ip-atlas.php</A><BR>
+ </BLOCKQUOTE>
+
+
+
+ <P><B>PclZip</B>&nbsp; - &nbsp; lib/pclzip</P>
+
+ <BLOCKQUOTE>Class to create, manage and unpack zip files.<BR>
+ <BR>
+ Version: 1.3<BR>
+ Copyright &copy; 2003 &nbsp;Vincent Blavet &lt;vincent@phpconcept.net&gt;<BR>
+ License: GNU GPL<BR>
+ URL: <A HREF="http://www.phpconcept.net" TARGET="newpage">http://www.phpconcept.net</A><BR>
+ </BLOCKQUOTE>
+
+
+
+ <P><B>PHP mailer</B> &nbsp; - &nbsp;lib/class.phpmailer.php<BR>
+ </P>
+
+ <BLOCKQUOTE>Class for sending email using either sendmail, PHP mail(),
+or SMTP.&nbsp; Methods are based upon the standard AspEmail(tm) classes.<BR>
+ <BR>
+ Version 1.60, Created 03/30/2002<BR>
+ Copyright &copy; 2001 Brent R. Matzelle &lt;bmatzelle@yahoo.com&gt;<BR>
+ License: LGPL<BR>
+ URL: &nbsp; <A HREF="http://phpmailer.sourceforge.net" TARGET="newpage">http://phpmailer.sourceforge.net</A><BR>
+ <BR>
+ </BLOCKQUOTE>
+
+
+
+ <P><B>PHP Simple Excel File Generator</B>&nbsp; - &nbsp; lib/psxlsgen.php</P>
+
+ <BLOCKQUOTE>Class to generate very simple MS Excel files (xls)
+via PHP.<BR>
+ <BR>
+ Version: 0.3b<BR>
+ Copyright &copy; 2001 &nbsp;Erol Ozcan &lt;eozcan@superonline.com&gt;<BR>
+ License: GNU LGPL<BR>
+ URL: <A HREF="http://psxlsgen.sourceforge.net" TARGET="newpage">http://psxlsgen.sourceforge.net</A><BR>
+ </BLOCKQUOTE>
+
+
+
+
+
+ <P><B>Richtext Editor</B>&nbsp; - &nbsp; lib/rte</P>
+
+ <BLOCKQUOTE>HTML text editor for embedding in web pages.<BR>
+ <BR>
+ Version: 0.30 beta 1 (plus modifications)<BR>
+ Copyright &copy; 2001 Ramesys (Contracting Services) Limited &lt;Austin.France@Ramesys.com&gt;
+ License: GNU LGPL<BR>
+ URL: <A HREF="http://richtext.sourceforge.net" TARGET="newpage">http://richtext.sourceforge.net</A><BR>
+ </BLOCKQUOTE>
+
+
+ <P><B>SMTP class &nbsp; </B>- &nbsp;lib/class.smtp.php<BR>
+ </P>
+
+ <BLOCKQUOTE>Class that can be used to connect and communicate with
+ any SMTP server. <BR>
+ It implements all the SMTP functions defined in RFC821 except TURN.<BR>
+ <BR>
+ Version: 03/26/2001 <BR>
+ Copyright &copy; 2001 &nbsp;Chris Ryan &lt;chris@greatbridge.com&gt;<BR>
+ <BR>
+ </BLOCKQUOTE>
+
+
+ <BLOCKQUOTE><BR>
+ </BLOCKQUOTE>
+
+ <P ALIGN="CENTER"><FONT SIZE="1"><A HREF="." TARGET="_top">Dokumentacja Moodle</A></FONT></P>
+ <P ALIGN="CENTER"><FONT SIZE="1">Wersja: $Id$</FONT></P>
+
+
+ </BODY>
+ </HTML>
133 lang/pl/docs/cvs.html
View
@@ -0,0 +1,133 @@
+<html>
+<head>
+<title>Dokumentacja Moodle : Jak korzystać z CVS</title>
+ <link rel="stylesheet" href="../theme/standard/styles.php" type="TEXT/CSS">
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
+ <style type="text/css">
+ <!--
+ .sectionheading {
+ font-size: medium;
+ font-weight: bold;
+ font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
+ border: 1px dotted;
+ padding: 10px;
+ background-color: #EEEEEE;
+ }
+ -->
+ </style>
+</head>
+<body bgcolor="#ffffff">
+<h2>Wykorzystanie CVS w celu pozyskania i uaktualniania kodu źródłowego Moodle</h2>
+<blockquote>
+ <p>CVS jest skrótem od Current Versioning System (System uaktualniania). Jest to powszechnie stosowana metoda przechowywania kodu źródłowego, jako że zachowuje wszystkie wersje plików w taki sposób, że nic nigdy nie znika, a aktywność różnych ludzi jest monitorowana. Umożliwia również scalenie kodu, jeśli dwie lub więcej osób pracuje jednocześnie nad jednym plikiem. Cały kod źródłowy, oraz wszystkie wersje są przechowywane na centralnym serwerze (w tym wypadku na <a href="http://www.sf.net/">Sourceforge</a>).
+ </p>
+
+ <p>By móc wykorzystać <a href="http://cvs.sourceforge.net/cgi-bin/viewcvs.cgi/moodle/moodle/"> archiwum CVS Moodle
+</a> (jako <a href="http://sourceforge.net/project/memberlist.php?group_id=30935">programista
+ z prawem do zapisu</a>), w pierwszej kolejności musisz mieć <a href="http://sourceforge.net/account/register.php">konto na serwerze Sourceforge</a>. Na tej stronie zakładamy przykładowo, iż posiadasz nazwę użytkownika
+ <strong><font color="#990000">myusername</font></strong> wraz z hasłem
+ <strong><font color="#990000">mypassword</font></strong>.Gdy już będziesz miał konto na serwerze Sourceforge'a skontaktuj się za mną (<a
+ href="http://dougiamas.com/">Martin Dougiamas</a>), żebym mógł przekazać Ci prawa zapisu do poszczególnych katalogów.</p>
+
+ <p>Aby nie być pytanym o <strong><font color="#990000">mypassword</font></strong>
+ za każdym razem gdy uruchamiasz polecenia CVS, przeczytaj <a href="http://sourceforge.net/account/editsshkeys.php">Wskazówki Sourceforge
+ jak wykorzystywać klucze autoryzacji</a>. Ten krok jest nieobowiązkowym, ale może znacznie ułatwić Ci pracę z CVS.</p>
+
+ <p>W tym momencie masz już wszystkie uprawnienia, które są CI potrzebne, więc po prostu ściągnij aktualny kod źródłowy i zaczynaj pracę. Poniżej zamieszczono instrukcje zarówno dla systemu Unix jak i Windows</p>
+
+
+ <h3 class="sectionheading">1. Wykorzystanie CVS w środowisku Unix</h3>
+ <blockquote>
+ <p>CVS na Sourceforge wykorzystuje ze względów bezpieczeństwa warstwę transportową ssh, więc będziesz musiał ustawić odpowiednią zmienną środowiskową CVS_RSH w powłoce twojego Uniksa:</p>
+ <blockquote>
+ <pre><strong>setenv CVS_RSH ssh</strong> (dla csh, tcsh etc)</pre>
+ <pre><strong>export CVS_RSH=ssh</strong> (dla sh, bash etc)</pre>
+ </blockquote>
+ <p> Najlepiej umieścić to w .bashrc lub .cshrc, byś nie musiał cały czas tego wpisywać. Następnie sprawdź Moodle wpisując następujące polecenie (całość w jednej linii)</p>
+ <blockquote>
+ <pre><strong>cvs -z3 -d:ext:myusername@cvs.moodle.sourceforge.net:/cvsroot/moodle co moodle</strong></pre>
+ </blockquote>
+ <p>Nie próbuj wywołać tej pierwszej komendy CVS w istniejącym katalogu Moodel. Zamiast tego zacznij w nowym katalogu. Pamiętaj, że przy każdym kroku będziesz pytany o hasło (<strong><font color="#990000">mypassword</font></strong>), chyba, że ustawisz <a href="http://sourceforge.net/account/editsshkeys.php">klucze autoryzacji</a></p>
+
+ <p>Teraz powinieneś nowy katalog : 'moodle'. Możesz zmienić mu nazwę, lub przenieść go w inne miejsce, jeśli masz ochotę. Wejdź do niego : </p>
+ <blockquote>
+ <pre><strong>cd moodle </strong></pre>
+ </blockquote>
+ <p>Powinny się tu znajdować wszystkie najnowsze pliki Moodle. Możesz teraz zmieniać pliki w swojej kopii. Aby porównać swoje pliki z główną kopią na serwerze CVS skorzystaj z komendy cvs diff, np.:</p>
+ <blockquote>
+ <pre><strong>cvs diff -c config-dist.php
+cvs diff -c lang</strong></pre>
+ </blockquote>
+
+ <p>By ściągnąć najnowsze uaktualnienia z serwera użyj: </p>
+ <blockquote>
+ <pre><strong>cvs update -dP</strong> </pre>
+ </blockquote>
+ <p>By przesłać twoje nowe pliki z powrotem na serwer będziesz musiał wpisać coś podobnego do :
+ </p>
+ <blockquote>
+ <pre><strong>cd lang/ca
+cvs commit</strong> </pre>
+ </blockquote>
+ <p>Zostaniesz poproszony o umieszczenie komentarza (w zależności od twojego domyślnego edytora tekstu)
+ ... dodaj znaczący komentarz i zamknij edytor ... pliki zostaną przesłane do Sourceforge i zapisane. To wszystko. </p>
+
+ <p> Aby zaoszczędzić czasu możesz umieścić domyślne parametry w pliku .cvsrc, w twoim katalogu domowym. Mój przykładowo zawiera :
+
+ </p>
+ <blockquote>
+ <pre><strong>diff -c
+update -dP</strong> </pre>
+ </blockquote>
+ <p>Wpisz 'cvs help' by dowiedzieć się więcej ... </p>
+ <p>&nbsp;</p>
+ </blockquote>
+ <h3 class="sectionheading">2. Wykorzystanie CVS w środowisku Windows</h3>
+ <blockquote>
+ <p>Po pierwsze musisz ściągnąć świeżą kopię platformy Moodle, wykorzystując swoje konto programisty</p>
+ <blockquote>
+ <p> 1. Ściągnij TortoiseCVS z <a href="http://www.tortoisecvs.org/">tortoisecvs.org</a>.
+ Zainstaluj go, a następnie uruchom ponownie twój komputer.<br>
+ <br>
+ 2. Zlokalizuj lub utwórz nowy folder do którego będziesz chciał ściągnąć Moodle.<br>
+ <br>
+ 3. Kliknij prawym klawiszem myszy na tym folderze i wybierz &quot;<strong>CVS Checkout</strong>&quot; z menu. Powinno ukazać się okno dialogowe.<br>
+ <br>
+ 4. Skopiuj ten tekst do pola CVSROOT :</p>
+ <blockquote>
+ <pre> :ext:<font color="#990000">myusername</font>@cvs.moodle.sourceforge.net:/cvsroot/moodle</pre>
+ </blockquote>
+ <p><br>
+ 5. Kliknij na: &quot;<strong>Fetch list...</strong>&quot;.<br>
+ <br>
+ 6. Po prawej stronie przycisku powinieneś zobaczyć listę modułów: wybierz &quot;<strong>moodle</strong>&quot; z tej listy.<br>
+ <br>
+ 7. Kliknij na &quot;<strong>OK</strong>&quot; .Powinien rozpocząć się proces ściągania Moodle<br>
+ </p>
+ </blockquote>
+ <p> W oknie dialogowym powinny pokazać się nazwy ściągniętych plików, a po chwili powinieneś mieć już kompletną wersję Moodle. Później możesz ściągać najnowsze pliki z serwera CVS :</p>
+ <blockquote>
+ <p> 1. Kliknij prawym klawiszem myszy na folderze Moodle (lub na wybranym pliku) i wybierz &quot;<strong>CVS Update</strong>&quot;. <br>
+ </p>
+ </blockquote>
+ <p>Gdy zakończysz modyfikację plików (zauważysz, że ich kolor zmienia się z zielonego na czerwony!)
+możesz je dostarczyć z powrotem na serwer w następujący sposób : </p>
+ <blockquote>
+ <p> 1. Kliknij prawym klawiszem myszy na folderze Moodle (lub na wybranym pliku) i wybierz
+ &quot;<strong>CVS Commit...</strong>&quot;.<br>
+ <br>
+ 2. W oknie dialogowym opisz wprowadzone przez Ciebie zmiany.<br>
+ <br>
+ 3. Kliknij &quot;OK&quot;. Twoje zmiany zostaną wprowadzone na serwer.<br>
+ </p>
+ </blockquote>
+ </blockquote>
+ <p>&nbsp;</p>
+ <p align="center">Powodzenia!</p>
+ <p>&nbsp;</p>
+</blockquote>
+<p align="CENTER"><font size="1"><a href="." target="_top">Dokumentacja Moodle</a></font></p>
+<p align="CENTER"><font size="1">Version: $Id: features.html,v 1.2 2001/12/09
+ 10:34:19 martin Exp $</font></p>
+</body>
+</html>
222 lang/pl/docs/developer.html
View
@@ -0,0 +1,222 @@
+<head>
+ <title>Dokumentacja Moodle : Podręcznik rogramisty</title>
+ <link rel="stylesheet" href="../theme/standard/styles.php" type="TEXT/CSS">
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
+ <style type="text/css">
+ <!--
+ .sectionheading {
+ font-size: medium;
+ font-weight: bold;
+ font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
+ border: 1px dotted;
+ padding: 10px;
+ background-color: #EEEEEE;
+ }
+ -->
+ </style>
+</head>
+
+<body bgcolor="#FFFFFF">
+<h2>Podręcznik programisty</h2>
+<p>Ten dokument częściowo opisuje strukturę Moodle, oraz sposób w jaki możesz się włączyć w jego rozwój.</p>
+<p>Na chwilę obecną nie jest on zbyt imponujący. Docelowo powinna się pojawić lepsza dokumentacja!</p>
+<p>Spis treści:</p>
+<ol>
+ <li><a href="#architecture">Architektura Moodle</a></li>
+ <li><a href="#contribute">Jak możesz się włączyć w rozwój</a>
+ <ul>
+ <li><a href="#activities">Składowe kursów</a></li>
+ <li><a href="#themes">Tematy</a></li>
+ <li><a href="#languages">Języki</a></li>
+ <li><a href="#database">Schematy dla baz danych</a></li>
+ <li><a href="#courseformats">Formaty kursów</a></li>
+ <li><a href="#doc">Dokumentacja i artykuły</a></li>
+ <li><a href="#bugs">Wyszukiwanie błędów</a></li>
+ </ul>
+ </li>
+</ol>
+<p>&nbsp;</p>
+<h3 class="sectionheading"><a name="architecture"></a>1. Architektura Moodle</h3>
+<blockquote>
+ <p>Z punktu widzenia administratora, platforma Moodle została zaprojektowania zgodnie z następującymi kryteriami :</p>
+ <ol>
+ <li><strong>Moodle powinno dać się uruchomić na jak największej ilości platform</strong><br>
+ <br>
+ Platforma aplikacji sieciowych najbardziej przenośna to PHP połączone z MySQL. Właśnie w tym środowisku Moodle zostało stworzone (pod Linuksem, Windowsem oraz Mac OS X). Do abstrakcji baz danych Moodle korzysta z biblioteki ADOdb. Oznacza to, że Moodle może wykorzystywać <a href="http://php.weblogs.com/ADOdb_manual#drivers">ponad dziesięć różnych rodzajów baz danych.</a> (niestety Moodle nie potrafi jeszcze <em><strong>tworzyć tabel</strong></em> we wszystkich z tych baz danych. Więcej szczegółów znajdziesz w dalszej części tego podręcznika) <br>
+ <br>
+ </li>
+ <li><strong>Moodle powinno być łatwe w instalacji, nauce obsługi i modyfikacji</strong><br>
+ <br>
+ Wczesne prototypy Moodle (1999) były tworzone z pomocą <a target=_top href="http://www.zope.org/">Zope</a> - wysokopoziomowego, zorientowanego obiektowo serwera aplikacji sieciowych. Niestety okazało się, iż pomimo że technologia sama w sobie była bardzo fajna, to ciężko było ją opanować i nie była elastyczna z punktu widzenia administracji. Z drugiej strony do języka skryptowego PHP można bardzo łatwo się przyzwyczaić (szczególnie jeśli już programowałeś z wykorzystaniem języków skryptowych). Stosunkowo wcześnie zdecydowałem się na nie używanie projektowania zorientowanego na klasy - znów po to, by całość pozostała łatwa i zrozumiała dla początkujących. Ponowne wykorzystywanie kodu (code reuse) jest osiągane przez system bibliotek z jasno nazwanymi funkcjami i ściśle określonym położeniem plików z skryptami. Język PHP jest również łatwy w instalacji i jest na tyle powszechnie dostępne, że większość serwerów dostarcza go jako standard.
+<br>
+ <br>
+ </li>
+ <li><strong>Przejścia między kolejnymi wersjami Moodle powinny być łatwe</strong><br>
+ <br>
+ Platforma Moodle zawiera informacje o swoim wersji (jak i o wersjach wszystkich modułów zewnętrznych). Został też w nią wbudowany mechanizm pozwalający Moodle na poprawną aktualizację do nowszych wersji (przykładowo Moodle potrafi zmieniać nazwy tabel albo dodawać nowe pola do już istniejących). Jeśli na przykład korzystasz z CVS w Uniksie, to wystarczy jedynie wydać polecenie &quot;cvs update -d&quot;, a następnie wejść na stronę główną serwisu by zakończyć proces uaktualniania.<br>
+ <br>
+ </li>
+ <li><strong>Moodle powinno mieć budowę modułową, aby umożliwić rozbudowę systemu</strong><br>
+ <br>
+ Moodle ma szereg funkcji modularnych takich jak tematy, składowe kursów, interfejs języków, schematy baz danych i formaty kursów. Pozwala to na dodawanie nowych funkcji do głównego kodu, lub nawet na ich oddzielną dystrybucję. Więcej na ten temat przeczytasz w sekcji poniżej.<br>
+ <br>
+ </li>
+ <li><strong>Powinna istnieć możliwość używania Moodle w połączeniu z innymi systemami</strong><br>
+ <br>
+ Moodle trzyma wszystkie pliki danego kursu w zwykłym katalogu na serwerze. Daje to administratorowi systemu możliwość udostępnienia ich na poziomie plikowym każdemu z nauczycieli, na przykład przez Appletalk, SMB, NFS, FTP, WebDAV itd. Moduły uwierzytelniania pozwalają Moodle korzystać z LDAP, IMAP, POP3, NNTP, oraz z innych baz danych jako ze źródła informacji o użytkownikach. W przyszłości Moodle ma mieć możliwość importowania i eksportowania danych za pomocą formatów opartych na XML (w tym IMS i SCORM), oraz zwiększoną możliwość korzystania z wzorców formatowania interfejsu (dzięki temu łatwiej będzie można zintegrować Moodle z innymi stronami WWW)
+</li>
+ </ol>
+</blockquote>
+<p>&nbsp;</p>
+<h3 class="sectionheading"><a name="contribute" id="contribute"></a>2. Jak możesz się włączyć w rozwój</h3>
+<blockquote>
+ <p> Jak już wspomniano powyżej Moodle ma szereg funkcji, które mają budowę modułową. Nawet jeśli nie jesteś programistą istnieją dziedziny w których możesz pomóc.</p>
+ <p><strong><a name="activities" id="activities"></a>Składowe kursów</strong></p>
+ <blockquote>
+ <p>Są to tak na prawdę najistotniejsze moduły. Są one ulokowane w katalogu 'mod'. Istnieje siedem podstawowych modułów tego typu : Zadanie, wybór, forum, dziennik, quiz, zasób, oraz ankieta. Każdy z tych modułów zawiera oddzielny podkatalog który zawiera następujące niezbędne elementy (plus dodatkowe skrypty, właściwe tylko dla danego modułu) :
+</p>
+ <ul>
+ <li>mod.html: służy do umieszczania lub uaktualniania instancji tego modułu</li>
+ <li>version.php: definiuje informacje (meta-info) i umożliwia aktualizację</li>
+ <li>icon.gif: ikona o rozmiarze 16x16, symbolizująca moduł</li>
+ <li>db/: db rables i dane dla SQL (dla każdego typu bazy danych)</li>
+ <li>index.php: zawiera listę instancji w kursie</li>
+ <li>view.php: strona służąca do oglądania wybranej instancji</li>
+ <li>lib.php: Jeśli moduł definiuje jakieś funkcje, to powinny one się tu znajdować.
+ Jeśli moduł nazywa się np. widget, wtedy niezbędne jest zamieszczenie następujących funkcji:
+ <ul>
+ <li>widget_add_instance() - kod służący do dodawania nowych instancji</li>
+ <li>widget_update_instance() - Kod służący do uaktualniania już istniejących instancji</li>
+ <li>widget_delete_instance() - Kod służący do usuwania instancji</li>
+ <li>widget_user_outline() - mając daną instancję zwróć podsumowanie wkładu użytkownika</li>
+ <li>widget_user_complete() - mając daną instancję wypisz szczegóły wkładu użytkownika<br>
+ </li>
+ <li>aby uniknąć ewentualnych konfliktów każda z funkcji modułu powinna zaczynać się na widget_ . Każda stała którą zdefiniujesz powinna zaczynać się na WIDGET_ </li>
+ </ul>
+ </li>
+ <li>Wreszcie każdy moduł będzie posiadał plik zawierający łańcuchy znaków dla danego języka. Szczegóły znajdziesz poniżej.</li>
+ </ul>
+ <p>Najprostszą metodą zbudowania nowej składowej kursu jest wykorzystanie wzorca, zapisanego w pliku <strong><a href="http://moodle.com/mod/newmodule_template.zip">mod/newmodule_template.zip</a>.</strong>
+ Rozpakuj go, a następnie przeczytaj plik README </p>
+ <p>Dobrym pomysłem jest też wzięcie udziału w <a href="http://moodle.com/mod/forum/view.php?id=44" target="_top"> Forum poświęconym składowym kursów. </a> (Activities
+ modules forum on Using Moodle).</p>
+ <p>&nbsp;</p>
+ </blockquote>
+ <p> <strong><a name="themes" id="themes"></a>Tematy</strong></p>
+ <blockquote>
+ <p>Tematy (Themes / skins) określają wygląd całego serwisu. Wraz z główną dystrybucją dostarczanych jest kilka prostych tematów, ale możesz stworzyć własny, dobierając kolory, style i grafiki, a także zamieszczając swoje logo </p>
+ <p>Każdy temat umieszczany jest w podkatalogu katalogu &quot;theme&quot; i zawiera przynajmniej następujące pliki:</p>
+ <ul>
+ <li><strong>config.php</strong>: definiuje kolory tematu, używane w całym serwisie</li>
+ <li><strong>styles.php</strong>: zawiera informacje o stylach, w tym definicje CSS dla standardowych elementów HTML, a także dla wielu modułów Moodle</li>
+ <li><strong>header.html</strong>: Jest umieszczany u góry każdej strony. Możesz go wykorzystać przykładowo do zamieszczenia logo na stronach.</li>
+ <li><strong>footer.html</strong>: Umieszczany na spodzie każdej strony</li>
+ </ul>
+ <p>Aby utworzyć własny temat dla Moodle w obecnej wersji:</p>
+ <ol>
+ <li>Skopiuj któryś z już istniejących tematów do folderu o innej nazwie. Proponuję, byś zaczął od któregoś ze standardowych tematów. </li>
+ <li>Zmodyfikuj config.php i umieść w nim własne kolory. </li>
+ <li>Zmodyfikuj styles.php i zmień style CSS. </li>
+ <li>Zmodyfikuj header.html i footer.html aby dodać logo i wizualny układ strony.
+ </li>
+ </ol>
+ <p>Pamiętaj, że każdy z tych kroków jest opcjonalny. Możesz diametralnie zmienić wygląd serwisu zmieniając jedynie kolory w config.php</p>
+ <p>Kolejne wersje Moodle <em>mogą</em> nieco zmieniać tematy więc czytaj zawsze uwagi do nowego wydania jeśli używasz niestandardowego tematu.</p>
+ <p>W szczególności Moodle 2.0 będzie posiadał zupełnie nowy system wyświetlania, najprawdopodobniej oparty na transformacjach XSL wejścia XML z Moodle. Prawdopodobnie tematy będą miału zupełnie inny format, ale za to będą o wiele bardziej modyfikowalne. (przykładowo będą umożliwiać przemieszczanie elementów w obrębie strony</p>
+ <p>Więcej informacji na <a target=_top href="http://moodle.com/mod/forum/view.php?id=46">forum poświęconym tematom </a> (Themes forum on Using Moodle). Jeśli stworzysz ładny temat którym chciałbyś się podzielić prześlij spakowany plik na forum poświęcone tematom<br>
+ </p>
+ </blockquote>
+ <p>&nbsp;</p>
+ <p><strong><a name="languages" id="languages"></a>Języki</strong></p>
+ <blockquote>
+ <p>Moodle zostało zaprojektowane jako platforma międzynarodowa. Każdy łańcuch znaków czy strona tekstu wyświetlana jako część interfejsu jest popierana z zestawu plików językowych. Każdy język jest przechowywany w podkatalogu katalogu 'lang'.
+
+ Struktura katalogu lang jest następująca:</p>
+ <p><strong>lang/pl</strong> - katalog zawierający wszystkie pliki dla danego języka (w tym wypadku dla Polskiego)</p>
+ <ul>
+ <li>moodle.php - łańcuchy znaków (stringi) dla głównego interfejsu</li>
+ <li>assignment.php - łańcuchy znaków dla modułu zadań</li>
+ <li>choice.php - łańcuchy znaków dla modułu wyboru</li>
+ <li>forum.php - łańcuchy znaków dla modułu forum</li>
+ <li>journal.php - łańcuchy znaków dla modułu dziennik</li>
+ <li>quiz.php - łańcuchy znaków dla modułu quiz</li>
+ <li>resource.php - łańcuchy znaków dla modułu zasobów</li>
+ <li>survey.php - łańcuchy znaków dla modułu ankiet</li>
+ <li>.... i do tego łańcuchy znaków dla wszelakich dodatkowych modułów<br>
+ <br>
+ Łańcuch znaków jest pobierany z tych plików za pomocą funkcji <strong><em>get_string()</em></strong><em>
+ </em>lub<em> <strong>print_string()</strong> </em>. Każdy łańcuch znaków zastępuje odpowiadający sobie łańcuch w innym języku.<em><br>
+ <br>
+ </em>przykładowo : $strdueby = get_string(&quot;assignmentdueby&quot;, &quot;assignment&quot;,
+ userdate($date)); <br>
+ <br>
+ Jeśli dany łańcuch znaków nie istnieje w którymś z języków, to jest automatycznie zastępowany swoim angielskim odpowiednikiem. </li>
+ </ul>
+ <p><strong>lang/pl/help</strong> - zawiera wszystkie strony pomocy (dla pomocy w wyskakujących okienkach)</p>
+ <blockquote>
+ <p>Główne pliki pomocy znajdują się bezpośrednio w tym katalogu, natomiast pliki pomocy dla poszczególnych modułów są umieszczone w podkatalogach z nazwami będącymi nazwami modułów. </p>
+ <p>Możesz umieścić przycisk pomocy na stronie posługując się funkcją helpbutton</p>
+ <p>np. helpbutton(&quot;tekst&quot;, &quot;Kliknij aby otrzymać pomoc na temat tekstu&quot;);</p>
+ <p>a w przypadku modułów:</p>
+ <p>helpbutton(&quot;typyforum&quot;, &quot;Typy forum&quot;, &quot;forum&quot;);</p>
+ </blockquote>
+ <p>UWAGA : możesz edytować języki on-line, korzystając z narzędzia administracji &quot;Sprawdź język&quot;.
+ Dzięki temu można nie tylko łatwo dodawać nowe języki, ale także modyfikować te już zaimplementowane. Jeśli rozpoczynasz tłumaczenie na nowy język, skontaktuj się proszę ze mną : <a target=_top href="http://dougiamas.com/">
+Martin Dougiamas</a>. </p>
+ <p>Możesz również skorzystać z <a target=_top href="http://moodle.com/mod/forum/view.php?id=43">Forum poświęconego językom </a> (Languages forum on Using Moodle). </p>
+ <p>Mogę też udostępnić Ci <a href="?file=cvs.html">prawa zapisu CVS
+ do kodu źródłowego Moodle</a> byś mógł bezpośrednio zarządzać plikami.</p>
+ </blockquote>
+ <p><br>
+ <strong><a name="database" id="database"></a>Schematy dla baz danych</strong></p>
+ <blockquote>
+ <p>Jeśli Moodle otrzyma działającą bazę danych wraz z zdefiniowanymi tabelami, to celowo proste zapytania SQL wykorzystane w Moodle powinny prawidłowo współpracować z wieloma rodzajami baz danych.</p>
+ <p>Problem tkwi w <strong>automatycznym tworzeniu</strong> nowych tabeli w bazach danych. Moodle próbuje to zrobić podczas instalacji. Ponieważ bazy danych znacząco się różnią, nie istnieje jeszcze metoda robienia tego niezależnie od platformy. Aby wesprzeć ten proces można tworzyć sekwencje poleceń SQL, służące do utworzenia tabel Moodle w konkretnej bazie danych. Pliki te znajdują się w katalogu <strong>lib/db</strong>
+ oraz w podkatalogu <strong>db</strong> każdego modułu.</p>
+ <p>Obecnie jedynie MySQL i PostgreSQL są w pełni obsługiwane przez ten mechanizm (nikt nie napisał schematów dla innych baz).</p>
+ <p>Moodle 1.1 będzie używać nowej metody opartej na XML, która sprawi, że wszystkie te komplikacje staną się niepotrzebne.
+</p>
+ </blockquote>
+ <p>&nbsp;</p>
+ <p><strong><a name="courseformats" id="courseformats"></a>Formaty Kursu</strong></p>
+ <blockquote>
+ <p> Moodle w chwili obecnej obsługuje trzy różne formaty kursów : tygodniowy, tematyczny, oraz towarzyski.</p>
+ <p>Są one nieco bardziej zagnieżdżone w kodzie (a przez to mniej &quot;elastyczne&quot;)niż inne moduły, ale i tak można stosunkowo łatwo dodać nowe formaty.</p>
+ <p>Jeśli masz jakieś pomysły na inne formaty, które potrzebujesz, lub chciałbyś zobaczyć, skontaktuj się ze mną, a zrobię wszystko co w mojej mocy, aby zawrzeć je w przyszłych dystrybucjach.</p>
+ </blockquote>
+ <p>&nbsp;</p>
+ <p><strong><a name="doc" id="doc"></a>Dokumentacja i artykuły</strong></p>
+ <blockquote>
+ <p>Jeśli czujesz się na siłach, żeby napisać przewodnik, artykuł, pracę naukową (lub dowolną inną) na temat Moodle, zrób to!</p>
+ <p>Umieść swoją pracę na sieci i pamiętaj, aby zamieścić też link do <a target=_top href="http://moodle.org/">http://moodle.org/</a></p>
+ </blockquote>
+ <p>&nbsp;</p>
+ <p><strong><a name="bugs" id="bugs"></a>Udział w szukaniu błędów</strong></p>
+ <blockquote>
+ <p> Wreszcie chciałbym Cię zachęcić, abyś zapisał się do &quot;wyszukiwania błędów&quot (bug tracker);
+
+ na stronie <a target=_top href="http://moodle.org/bugs/">http://moodle.org/bugs</a>
+żebyś mógł zgłaszać wszelki błędy jakie znajdziesz i być może uczestniczył w dyskusji nad ich usunięciem.</p>
+ <p>Termin &quot;Błędy&quot; dotyczy tu nie tylko błędów w oprogramowaniu ale także nowych pomysłów, wymagań co do funkcji, czy nawet konstruktywnej krytyki istniejących funkcji. Piękno oprogramowania open-source polega na tym, iż każdy może brać udział i pomagać w tworzeniu lepszego produktu. W tym projekcie twój wkład powitamy z otwartymi ramionami!</p>
+ </blockquote>
+</blockquote>
+<p>&nbsp;</p>
+<blockquote>
+ <blockquote>
+ <blockquote>
+ <p align="center">Dziękuję za korzystanie z Moodle!</p>
+ <p align="center">Pozdrowienia,<br>
+ <a target=_top href="http://dougiamas.com/">Martin Dougiamas</a></p>
+ </blockquote>
+ </blockquote>
+</blockquote>
+<p>&nbsp;</p>
+<p>&nbsp;</p>
+<blockquote>
+ <p>&nbsp;</p>
+</blockquote>
+<p align="CENTER"><font size="1"><a href="." target="_top">Dokumentacja Moodle</a></font></p>
+<p align="CENTER"><font size="1">Version: $Id: developer.html,v 1.2 2001/12/09
+ 10:34:19 martin Exp $</font></p>
+
+</body>
164 lang/pl/docs/faq.html
View
@@ -0,0 +1,164 @@
+<html>
+<head>
+<title>Dokumentacja Moodle : Najczę¶ciej zadawane pytania (FAQ)</title>
+<link rel="stylesheet" href="../theme/standard/styles.php" type="TEXT/CSS">
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
+<style type="text/css">
+<!--
+.question {
+ font-size: medium;
+ font-weight: bold;
+ font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
+ border: 1px dotted;
+ padding: 10px;
+ background-color: #EEEEEE;
+}
+.answer {
+ font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
+ font-size: medium;
+ border: none;
+ padding-left: 40px;
+}
+-->
+</style>
+<style type="text/css">
+<!--
+.normaltext {
+ font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
+ font-size: medium;
+ border: none;
+ padding-left: 10px;
+}
+.answercode {
+ font-family: "Courier New", Courier, mono;
+ font-size: small;
+ border: none;
+ padding-left: 60px;
+}
+.questionlink {
+ font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
+ font-size: medium;
+ border: none;
+ padding-left: 40px;
+}
+-->
+</style>
+</head>
+
+<body bgcolor="#FFFFFF">
+<h2>Najczę¶ciej zadawane pytania (FAQ)</h2>
+<p class="normaltext">Ta strona zawiera odpowiedzi na pytania zadawane najczę¶ciej przez osoby instaluj±cych Moodle. Je¶li postępowałe¶ zgodnie z instrukcjami zawartymi w <a href="http://moodle.org/doc/?file=install.html">Instrukcji instalacji</a>, ale nadal masz problemy, to ta strona może Ci pomóc.</P>
+
+<p class="normaltext">
+Je¶li nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie tutaj, udaj się na kurs <a href="http://moodle.org/mod/forum/index.php?id=5">Using Moodle</a> (Korzystanie z Moodle) na stronie moodle.org. Zacznij od przeszukania forów, korzystaj±c z kilku słów kluczowych (pojedynczo), ponieważ istnieje szansa, że twój problem był już przedyskutowany. Je¶li nic nie znajdziesz, to umie¶ć na odpowiednim forum posta ze swoim pytaniem. Na ogół kto¶ będzie umiał Ci pomóc.</p>
+
+<p class="normaltext">Je¶li klikniesz na odpowiednie pytanie zostaniesz przeniesiony do odpowiedzi na nie.</p>
+
+<p class="questionlink"><a href="#filenotfound"> Za każdym razem gdy próbuje obejrzeć, lub w inny sposób uzyskać dostęp do przesłanego przeze mnie pliku otrzymuje komentarz &quot;File not Found&quot; (&quot; Nie znaleziono pliku&quot;) </a></p>
+<p class="questionlink"><a href="#php">PHP - czy jest już zainstalowane i któr± wersję posiadam?</a></p>
+<p class="questionlink"><a href="#blankpages">Dlaczego wszystkie strony s± puste?</a></p>
+<p class="questionlink"><a href="#errorgetstring">Na stronach pojawiaj± się krytyczne błędy takie jak &quot;call to undefined function: get_string()&quot; (&quot;odwołanie do niezdefiniowanej funkcji get_string()&quot;)</a></p>
+<p class="questionlink"><a href="#headerssent">Dlaczego otrzymuję komunikaty &quot;headers already sent&quot; (&quot; nagłówki już wysłano&quot;)?</a></p>
+<p class="questionlink"><a href="#failedopen">Ci±gle pojawia się bł±d &quot;Failed opening required '/web/moodle/lib/setup.php'&quot; (&quot;Nie udało się otworzyć wymaganego pliku ... &quot;)</a></p>
+
+<p class="questionlink"><a href="#quotes">Każdy tekst zawieraj±cy apostrofy (') lub códzysłowy (&quot;) powoduje błędy lub jest zwracany z znakami 'łamane na' </a></p>
+
+<p class="questionlink"><a href="#sessiontmp">Ci±gle otrzymuję komunikaty o błędzie session_start (rozpoczęcia sesji)</a></p>
+<p class="questionlink">&nbsp;</p>
+
+<h3 class="question"><a name="filenotfound"></a>
+Za każdym razem gdy próbuje obejrzeć, lub w inny sposób uzyskać dostęp do przesłanego przeze mnie pliku otrzymuje komentarz &quot;File not Found&quot; (&quot; Nie znaleziono pliku&quot;) </h3>
+
+<p class="answer">Przykład : Not Found : The requested URL /moodle/file.php/2/myfile.jpg
+ was not found on this server.<br> (Nie znaleziono : podany adres URL ... nie został znaleziony na serwerze)</p>
+
+<p class="answer">Twój serwer musi być skonfigurowany tak, aby umożliwiał przekazywanie czę¶ci adresu URL, po nazwie skryptu, bezpo¶rednio do skryptu. Opcja jest domy¶lnie wł±czona w Apache 1, ale na ogół jest domy¶lnie wył±czona w Apache 2. Aby j± wł±czyć dodaj poniższ± linijkę do httpd.conf, albo do .htaccess w twoim lokalnym katalogu (szczegóły : <a href="./?file=install.html#webserver">Dokumentacja instalacji</a> ) : </p>
+
+<p class="answercode"><b>AcceptPathInfo</b> on</p>
+<p class="answer">Uwaga : zadziała to tylko w Apache w wersji 2.x. </p>
+<p class="answer">Je¶li nie korzystasz z Apache 2, a nadal masz ten problem (rzadko spotykane) możesz ustawić Moodle tak, aby korzystało z alternatywnej metody. Wadami będ± : spadek wydajno¶ci, oraz brak możliwo¶ci umieszczania relatywnych odno¶ników w zasobach typu HTML</p>
+
+<p class="answer">Aby użyć tej alternatywnej metody : zaloguj się jako administrator, przejdĽ do sekcji 'konfiguruj zmienne' i zmień ustawienie dla '<b>slasharguments</b>'. Teraz powiniene¶ już bez problemów otrzymywać dostęp do przesłanych plików.</p>
+
+<p class="answer">&nbsp;</p>
+
+ <h4 class="question"><a name="php"></a>PHP - czy jest już zainstalowane i którš wersję posiadam?</h4>
+ <p class="answer">Utwórz nowy plik na twoim serwerze. Nazwij go info.php i zamie¶ć w nim podany poniżej tekst, a następnie uruchom go w przegl±darce internetowej :</p>
+
+ <p class="answercode">&lt;?PHP phpinfo() ?&gt;</p>
+
+<p class="answer">Je¶li nic się nie wydarzy, to znaczy, że PHP nie jest zainstalowane. Obejrzyj dokumentacje instalacji, aby dowiedzieć się sk±d je ¶ci±gn±ć na twój komputer.</p>
+
+<p class="answer">&nbsp;</p>
+<h4 class="question"><a name="blankpages"></a>Dlaczego wszystkie strony s± puste?</h4>
+<p class="answer">W katalogu głównym sprawdĽ zmienne zapisane w config.php. Musisz używać pełnych, bezwzględnych ¶cieżek dostępu, np :</p>
+
+<p class="answercode"> $CFG->dirroot = "d:\inetpub\sites\www.yoursite.com\web\moodle";</p>
+<p>&nbsp; </p>
+<h4 class="question"><a name="errorgetstring"></a>Na stronach pojawiaj± się krytyczne błędy takie jak "call to undefined function: get_string()" ("odwołanie do niezdefiniowanej funkcji get_string()")</h4>
+<p class="answer">Je¶li pokazuj± się błędy takie jak:</p>
+<p class="answercode">Parse error: parse error, unexpected T_VARIABLE in c:\program
+ files\easyphp\www\moodle\config.php on line 94 <br>
+ Fatal error: Call to undefined function: get_string() in c:\program files\easyphp\www\moodle\mod\resource\lib.php
+ on line 11</p>
+<p class="answer">wtedy prawdopodobne jest, iż przeoczyłe¶ ¶rednik, albo koniec cytatu z pewnej linii pliku config.php (znajduj±cej się przed lini± 94)</p>
+
+<p class="answer">Inn± przyczyn± może być to, że otworzyłe¶ config.php w programie takim jak WORD, a po edycji zapisałe¶ go jako stronę HTML, zamiast zwykłego pliku tekstowego.</p>
+<p>&nbsp;</p>
+<h4 class="question"><a name="headerssent"></a>Dlaczego otrzymuję komunikaty "headers already sent" (" nagłówki już wysłano")?</h4>
+<p class="answer">Je¶li otrzymujesz błędy takie jak:</p>
+<p class="answercode">Warning: Cannot add header information - headers already
+ sent by (output started at /webs/moodle/config.php:87) in /webs/moodle/lib/moodlelib.php
+ on line 1322 </p>
+<p class="answercode"> Warning: Cannot add header information - headers already
+ sent by (output started at /webs/moodle/config.php:87) in /webs/moodle/lib/moodlelib.php
+ on line 1323 </p>
+<p class="answercode"> Warning: Cannot add header information - headers already
+ sent by (output started at /webs/moodle/config.php:87) in /webs/moodle/login/index.php
+ on line 54 </p>
+<p class="answer">Masz puste linie lub znaki odstępu po końcowym znaku ?> w pliku config.php . Czasami edytory tekstu - przykładowo Notatnik Windows - dodaj± je. Możliwe, że będziesz musiał użyć innego edytora, aby usun±ć te puste linie lub znaki odstępu.</p>
+
+<p class="answer">&nbsp;</p>
+<h4 class="question"><a name="failedopen"></a>Ci±gle pojawia się bł±d "Failed opening required '/web/moodle/lib/setup.php'" ("Nie udało się otworzyć wymaganego pliku ... ")
+
+</h4>
+<p class="answer">W pliku config.php, ustawienie, które wykorzystujesz do ustawienia zmiennej dirroot (katalog główny), musi być podane jako <strong>pełna ¶cieżka dostępu z katalogu głównego dysku twardego twojego serwera.
+</strong>.</p>
+
+<p class="answer">Niektóre osoby umieszczaj± tylko ¶cieżkę dostępu z ich katalogu domowego, albo w odniesieniu do katalogu serwera.</p>
+<p class="answer">&nbsp;</p>
+<h4 class="question"><a name="quotes" id="quotes"></a>Każdy tekst zawieraj±cy apostrofy (') lub códzysłowy (") powoduje błędy lub jest zwracany z znakami 'łamane na' </h4>
+<p class="answer">Problemy z apostrofami pojawiaj± się z powodu nieprawidłowego ustawienia &quot;magic
+ quotes&quot;. Moodle wymaga następuj±cych ustawień (na ogół s±to ustawienia domy¶lne): </p>
+<p class="answercode">magic_quotes_gpc = On<br>
+ magic_quotes_runtime = Off</p>
+<p class="answer">Zobacz rozdział po¶więcony <a href="http://moodle.org/doc/?file=install.html#webserver">konfiguracji serwera</a> w dokumentacji instalacji, aby zapoznać się ze szczegółami</p>
+
+<h4 class="question"><a name="sessiontmp"></a>Ci±gle otrzymuję komunikaty o błędzie session_start (rozpoczęcia sesji)</h4>
+<p class="answer">Je¶li otrzymujesz błędy takie jak : </p>
+<p class="answercode">Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp\sess_d40f380d37d431fc1516e9a895ad9ce0, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in G:\web\moodle\lib\setup.php on line 123</p>
+<p class="answercode">Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp\sess_d40f380d37d431fc1516e9a895ad9ce0, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in G:\web\moodle\lib\setup.php on line 123</p>
+<p class="answercode">Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at G:\web\moodle\lib\setup.php:1) in G:\web\moodle\lib\setup.php on line 123</p>
+
+<p class="answer">... to wszystkie one s± spowodowane tym, że PHP nie może zapisać plików sesji na twoim dysku twardym (w katalogu /tmp). Na ogół przyczyn± może być to, że nie masz katalogu /tmp na swoim komputerze. Tak jest na przykład w przypadku systemu Windows.
+
+<p class="answer">Rozwi±zać ten problem można wskazuj±c w ustawieniach PHP istniej±cy katalog. Możesz to zrobić edytuj±c plik php.ini : </p>
+<p class="answercode">session.save_path = C:\temp</p>
+<p class="answer">albo w pliku .htaccess w katalogu głównym Moodle:</p>
+<p class="answercode">php_value session.save_path "/home/moodle/sessions"</p>
+
+
+<h2>&nbsp;</h2>
+<h2>&nbsp;</h2>
+
+<hr>
+<p align="center" class="normaltext"><a href='ma&#105&#108t&#111:ma%72%74in@%6d%6fo%64%6c%65.o%72g' title='mar&#116&#105n@&#109oo&#100&#108&#101&#46&#111&#114g'>Zasugeruj nowe pytanie do FAQ
+</a> (zamie¶ć odpowiedĽ!)</p>
+<hr>
+<p align="right"><strong><em>Podziękowania dla John'a Eyre za pomoc w utrzymaniu tego FAQ.</em></strong></p>
+<p align="CENTER"><font size="1"><a href="." target="_top">Dokumentacja Moodle</a></font></p>
+<p align="CENTER"><font size="1">Version: $Id: faq.html,v 1.6 2003/03/30 13:54:28
+ moodler Exp $</font></p>
+
+</body>
+</html>
138 lang/pl/docs/features.html
View
@@ -0,0 +1,138 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
+<html>
+<head>
+ <title>Dokumentacja Moodle : Cechy</title>
+ <link rel="stylesheet" href="../theme/standard/styles.php" type="TEXT/CSS">
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
+ <style type="text/css">
+ <!--
+ .sectionheading {
+ font-size: medium;
+ font-weight: bold;
+ font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
+ border: 1px dotted;
+ padding: 10px;
+ background-color: #EEEEEE;
+ }
+ -->
+ </style>
+</head>
+<body bgcolor="#ffffff">
+
+<h2>Cechy Moodle</h2>
+<p>Moodle jest projektem otwartym i ciągle się rozwijającym. Na tej stronie znajdują się jedynie niektóre z jego możliwości.
+</p>
+<h3 class="sectionheading">Struktura ogólna</h3>
+<ul>
+ <li>Wspiera konstruktywną, społeczną edukację (współpraca, ćwiczenie, krytyczne przemyślenia)</li>
+ <li>Może być wykorzystane zarówno dla zajęć prowadzonych w pełni on-line jak i jako uzupełnienie tradycyjnych zajęć.</li>
+ <li>Prosty, niewielki, efektywny, przenośny, niezbyt skomplikowany interfejs dla przeglądarek internetowych.</li>
+ <li>Łatwy w instalacji na niemal każdej platformie wspierającej PHP. Wymaga tylko jednej bazy danych (może być współdzielona)</li>
+ <li>Lista kursów zawiera wszystkie kursy odbywające się na serwerze, a także ich dostępność dla gości.</li>
+ <li>Położono nacisk na silną ochronę całości. Wszystkie formy są sprawdzane, dane poddawane są walidacji, cookies są zakodowane itd.</li>
+ <li>W większości miejsc gdzie wprowadzony jest tekst (zasoby, posty na forum, wpisy do dzienników itd.) mogą być edytowane za pomocą wbudowanego edytora WYSIWYG HTML.</li>
+</ul>
+<h3 class="sectionheading">Zarządzanie serwisem</h3>
+<ul>
+ <li>Serwis jest zarządzany przez administratora, ustalanego podczas instalacji.</li>
+ <li>Dodatkowe tematy pozwalają administratorowi na zmianę kolorów, czcionek, układu itp., aby dostosować serwis do lokalnych potrzeb.</li>
+ <li>Dodatkowe moduły zawierające składowe kursów mogą być dodawane do zainstalowanej wersji Moodle.</li>
+ <li>Pakiety językowe umożliwiają pełna lokalizację. Mogą one być edytowane za pomocą wbudowanego, sieciowego edytora. Obecnie istnieją pakiety dla ponad <a href="http://moodle.com/download/lang/" target="_top">dwudziestu ośmiu
+ języków</a></li>
+ <li>Kod jest napisany przejrzyście w języku PHP. Posiada licencję GPL - łatwy w modyfikacji, aby zaspokoić twoje wymagania.</li>
+</ul>
+<h3 class="sectionheading">Zarządzanie użytkownikami</h3>
+<ul>
+ <li>Celem jest ograniczenie potrzeby interwencji administratora do minimum, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa.</li>
+ <li>Wspiera wiele mechanizmów uwierzytelniających, poprzez dołączane moduły uwierzytelniające, które są integrowane w łatwy sposób.</li>
+ <li>Standardowa metoda z wykorzystaniem poczty elektronicznej : studenci sami tworzą swoje konta. Podany adres e-mail jest sprawdzany, poprzez przesyłanie nim potwierdzenia.</li>
+ <li>Metoda LDAP: konta mogą być porównywane z serwerem LDAP. Administrator może ustalić które z pól mają być sprawdzane.</li>
+ <li>IMAP, POP3, NNTP: konta są porównywane z pocztą lub serwerami nowości. Wspierane są także certyfikaty, SSL, oraz TLS.</li>
+ <li>Zewnętrzna baza danych : każda baza danych zawierająca przynajmniej dwa pola może być użyta jako zewnętrzne źródło uwierzytelniania.</li>
+ <li>Każda osoba musi posiadać jedynie jedno konto na cały serwer - dostęp do każdego z kont może się odbywać w inny sposób.</li>
+ <li>Administrator kontroluje tworzenie kursów, oraz tworzy prowadzących poprzez przypisanie użytkowników do kursów.</li>
+ <li>W ramach zapewniania bezpieczeństwa prowadzący mogą tworzyć &quot;Klucze dostępu do kursu&quot;, aby nie dopuszczać do kursu osób z zewnątrz. Klucz może być przekazywany osobiście, poprzez pocztę itp.</li>
+ <li>Prowadzący mogą ręcznie skreślać osoby z kursu, jeśli chcą. W przeciwnym wypadku studenci są automatycznie wypisywani z kursów po pewnym okresie braku aktywności (ustalanym przez administratora)</li>
+ <li>Studenci są zachęcania do tworzenia profili sieciowych, zawierających fotografię i opis. Adres e-mail może być nie być wyświetlany jeśli będzie taka potrzeba.</li>
+ <li>Każdy użytkownik może określić swoją strefę czasową, a każda data podana w Moodle jest tłumaczona na tą strefę. (np. daty postów, terminy oddawania prac itp.)</li>
+ <li>Każdy użytkownik może wybrać język, w którym będzie u niego wyświetlany interfejs Moodle. (Angielski, Francuski, Niemiecki, Polski itd.)</li>
+</ul>
+<h3 class="sectionheading">Zarządzanie kursami</h3>
+<ul>
+ <li>Prowadzący ma pełną kontrolę nad wszystkimi ustawieniami kursu.</li>
+ <li>Wybór formatu kursu, takiego jak tygodniowy, tematyczny, albo skoncentrowany na dyskusjach format towarzyski.</li>
+ <li>Elastyczny zbiór składowych kursów : fora, dzienniki, quizy, zasoby, wybory, ankiety, zadania.</li>
+ <li>Na głównej stronie kursu wyświetlane są zmiany od ostatniego logowania. Pomaga to w utworzeniu poczucia wspólnoty.</li>
+ <li>W większości miejsc gdzie wprowadzony jest tekst (zasoby, posty na forum, wpisy do dzienników itd.) mogą być edytowane za pomocą wbudowanego edytora WYSIWYG HTML.</li>
+ <li>Wszystkie oceny za fora, dzienniki, quizy, oraz zadania mogą być zebrane na jednym ekranie(oraz ściągnięte jako jeden arkusz)</li>
+ <li>Dokładny mechanizm zapisywania logów i śledzenia działań użytkowników - raporty aktywności każdego studenta są dostępne na jednej stronie razem z wykresami, szczegółami na temat każdego z modułów (ostatni dostęp, ilość odczytów), a także 'historią' działań każdego ze studentów, zawierająca posty, wpisy do dzienników itd. </li>
+ <li>Integracja z pocztą elektroniczną - kopie postów na forach, informacje zwrotne od prowadzących itp. mogą być przesyłane pocztą w formacie HTML, jak i jako czysty tekst.</li>
+</ul>
+<h3 class="sectionheading">Moduł zadań</h3>
+<ul>
+ <li>Zadania mogą być określane wraz z terminem oddawania prac i maksymalną oceną.</li>
+ <li>Studenci mogą przesyłać swoje rozwiązania (w dowolnym formacie) na serwer. Data każdego przesłania jest zapamiętywana.</li>
+ <li>Można przesyłać prace opóźnione, ale wielkość spóźnienia jest jasno przedstawiana prowadzącemu.</li>
+ <li>Dla każdego zadania cała grupa może zostać oceniona (ocena i komentarz) na jednej stronie jednego forum.</li>
+ <li>Informacje zwrotne od prowadzącego są dodawane do każdego zadania, a powiadomienia są wysyłane pocztą elektroniczną.</li>
+ <li>Prowadzący może zezwolić na powtórne przesyłanie prac, już po wystawieniu oceny (do powtórnej oceny).</li>
+</ul>
+<h3 class="sectionheading">Moduł wyboru</h3>
+<ul>
+ <li>Może być użyty do przegłosowania czegoś, albo, żeby zebrać informacje na dany temat od każdego studenta.</li>
+ <li>Prowadzący otrzymuje intuicyjną tabelkę, pokazującą jakiego wyboru dokonał każdy ze studentów.</li>
+ <li>Opcjonalnie można studentom pokazać aktualny wykres wyników głosowania.</li>
+</ul>
+<h3 class="sectionheading">Moduł forum</h3>
+<ul>
+ <li>Dostępne są różne typy forów, takie jak tylko-dla-nauczycieli, nowości kursu, otwarte dla wszystkich i jeden-wątek na każdego użytkownika.</li>
+ <li>Do każdego postu dołączane jest zdjęcie autora.</li>
+ <li>Dyskusje mogą być oglądane w sposób zagnieżdżony, płaski, wątkami, albo w kolejności od najnowszych do najstarszych.</li>
+ <li>Użytkownicy mogą zapisywać się na fora tak, że kopia każdego posta jest przesyłana do nich pocztą elektroniczną. Prowadzący może wymusić zapis na dane forum u każdego użytkownika.</li>
+ <li>Prowadzący może zablokować możliwość odpowiadania na posty, np. w celu utworzenia forum tylko z wiadomościami.</li>
+ <li>Wątki dyskusji mogą być łatwo przenoszone między forami.</li>
+</ul>
+<h3 class="sectionheading">Moduł dziennik</h3>
+<ul>
+ <li>Dzienniki są prywatne między prowadzącym a studentem.</li>
+ <li>Każdy wpis do dziennika może być kierowany otwartym pytaniem.</li>
+ <li>Dla danego dziennika cała grupa może zostać oceniona na jednej stronie jednego forum.</li>
+ <li>Informacje zwrotne od prowadzącego są załączane do wpisów do dziennika, a pocztą są wysyłane zawiadomienia.</li>
+</ul>
+<h3 class="sectionheading">Moduł quizów</h3>
+<ul>
+ <li>Prowadzący może stworzyć bazę danych pytań, aby móc ich używać wielokrotnie.</li>
+ <li>Pytania mogą być przechowywane w kategoriach, aby ułatwić do nich dostęp. Kategorie mogą zostać &quot;Opublikowane&quot; dzięki czemu staną się dostępne na każdym kursie tego serwisu.</li>
+ <li>Quizy są automatycznie oceniane, oraz mogą zostać ocenione ponownie, jeśli pytania zostaną zmienione.</li>
+ <li>Quizy mogą mieć przypisane okno czasowe, poza którym nie są dostępne.</li>
+ <li>Zgodnie z wyborem prowadzącego do quizów można podchodzić wielokrotnie, oraz może być pokazywana informacja zwrotna czy prawidłowa odpowiedź.</li>
+ <li>Pytania i odpowiedzi do quizów mogą być wymieszane, aby ograniczyć możliwość oszukiwania.</li>
+ <li>Do pytań można załączać grafiki i kod HTML</li>
+ <li>Pytania mogą być importowane z zewnętrznych plików tekstowych.</li>
+ <li>Pytania wielokrotnego wyboru mogą umożliwiać wybór tylko jednej odpowiedzi lub wybór wielu odpowiedzi.</li>
+ <li>Pytania do krótkiej odpowiedzi</li>
+ <li>Pytania prawda-fałsz</li>
+ <li>Pytania typu dopasuj odpowiedź</li>
+ <li>Pytania wybierane losowo</li>
+</ul>
+<h3 class="sectionheading">Moduł zasobów</h3>
+<ul>
+ <li>Umożliwia wyświetlanie treści elektronicznych, Word, Powerpoint, Flash, Wideo, Pliki dźwiękowe itd.</li>
+ <li>Pliki mogą być przesyłane i zarządzane na serwerze, albo tworzone na miejscu w formatach sieciowych(tekst, HTML)</li>
+ <li>Można zamieszczać odnośniki do zewnętrznych stron WWW. Mogą one być włączane w niezauważalny sposób do interfejsu kursu.</li>
+ <li>Zewnętrzne aplikacje sieciowe mogą być uruchamiane, a także można do nich przekazywać parametry.</li>
+</ul>
+<h3 class="sectionheading">Moduł ankiet</h3>
+<ul><li>Wbudowano ankiety (COLLES, ATTLS) w celu ułatwienia analizy grupy on-line.</li>
+<li>Dostępne są raporty z ankiety, zawierające wiele wykresów. Dane można ściągnąć jako arkusz Excel, albo plik tekstowy CVS.</li>
+<li>Interfejs ankiet zapobiega wysyłaniu ankiet nie do końca uzupełnionych.</li>
+<li>Studenci otrzymują informacje zwrotne, a ich wybory są porównywane z wyborami pozostałych uczestników kursu.</ul>
+
+<p>&nbsp;</p>
+
+<p align="CENTER"><font size="1"><a href="." target="_top">Dokumentacja Moodle</a></font></p>
+<p align="CENTER"><font size="1">Version: $Id: features.html,v 1.2 2001/12/09
+ 10:34:19 martin Exp $</font></p>
+
+</body>
+</html>
46 lang/pl/docs/future.html
View
@@ -0,0 +1,46 @@
+<head>
+ <title>Dokumentacja Moodle : Przyszłośc Moodle</title>
+ <link rel="stylesheet" href="../theme/standard/styles.php" type="TEXT/CSS">
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
+ <style type="text/css">
+ DT {font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold;}
+ DD {margin-bottom:1em;}
+ </style>
+</head>
+
+<body bgcolor="#FFFFFF">
+
+<h2>Przyszłość Moodel</h2>
+
+<p>W miarę jak Moodle dojrzewa, kierunek jego rozwoju jest determinowany przez społeczeństwo programistów i użytkowników Moodle. Dynamiczna baza proponowanych funkcji i stanu ich realizacji jest umieszczona na <a target=_top href="http://moodle.org/bugs/">moodle.org/bugs</a>.
+
+ Twój <a href="?file=credits.html">wkład</a> w formie pomysłów, kodu, komentarzy i promocji byłby mile widziany. Zobacz <a href="?file=developer.html">Podręcznik programisty</a> by zapoznać się ze szczegółami.</p>
+
+<p>Tempo rozwoju całego projektu spadło ostatnio, do czasu aż Martin skończy swoją pracę PhD</p>
+
+<p>Poniżej zamieszczono przybliżone plany na przyszłość
+<dl>
+ <dt>Wersja 1.0.9 - 29 Maj , 2003</dt>
+
+ <dd>Ta wersja będzie zawierać znaczącą ilość nowych funkcji i będzie miała poprawione błędy odkryte od czasu wersji 1.0.8.1.</dd>
+
+ <dt>Wersja 1.1 - Sierpień 2003 ?</dt>
+ <dd>Ta wersja rozwiąże kilka otwartych nadal problemów, oraz będzie zawierał nowe moduły takie jak czat czy śledzenie tematów. Będzie też prawdopodobnie kilka dodatkowych funkcji służących do tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania poszczególnych kursów. Być może będzie także zawierać opcje dla grup i pracy grupowej.</dd>
+
+<dt>Wersja 2.0 - Grudzień 2003 ?</dt>
+<dd>To wydanie będzie zawierać kilka istotnych zmian w wewnętrznej strukturze, mających na celu zwiększenie elastyczności i możliwości integrowania w wielu obszarach. Do głównych celów zalicza się :
+ <ul>
+ <li> Większe wsparcie pedagogiczne dla prowadzących i studentów.
+ <li> Napisane od nowa warstwy odpowiedzialne za wyświetlanie, z wykorzystaniem kodu kompatybilnego z XHTML.
+ <li> Szersze zastosowanie klas PHP w kluczowych obszarach kodu Moodle, aby łatwiej było pisać nowe moduły i integrować Moodle z zewnętrznymi systemami.
+ <li> Nowy system dostępu umożliwiający definiowanie ról i praw.
+ <li> Podstawowe wsparcie dla IMS i SCORM
+ <li> I cokolwiek jeszcze przyjdzie do głowy :-)
+ </ul>
+</dd>
+</dl>
+
+<p align="CENTER">&nbsp;</p>
+<p align="CENTER"><font size="1"><a href="." target="_top">Dokumentacja Moodle</a></font></p>
+<p align="CENTER"><font size="1">Version: $Id$</font></p>
+</body>
158 lang/pl/docs/glossary.html
View
@@ -0,0 +1,158 @@
+<html>
+<head><title>Dokumentacja Moodle : słowniczek</title>
+<link rel="stylesheet" href="../theme/standard/styles.php" type="TEXT/CSS">
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
+<style type="text/css">
+<!--
+.question {
+ font-size: medium;
+ font-weight: bold;
+ font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
+ border: 1px dotted;
+ padding: 10px;
+ background-color: #EEEEEE;
+}
+.answer {
+ font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
+ font-size: medium;
+ border: none;
+ padding-left: 40px;
+}
+-->
+</style>
+<style type="text/css">
+<!--
+.normaltext {
+ font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
+ font-size: medium;
+ border: none;
+ padding-left: 10px;
+}
+.answercode {
+ font-family: "Courier New", Courier, mono;
+ font-size: small;
+ border: none;
+ padding-left: 60px;
+}
+.questionlink {
+ font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
+ font-size: medium;
+ border: none;
+ padding-left: 40px;
+}
+-->
+</style>
+</head>
+
+<body bgcolor="#ffffff">
+<h2><a name="pagetop">Słowniczek</a></h2>
+<p class="normaltext">Ta strona zawiera definicje wielu wyrazów i zwrotów na które możesz się natknąć podczas pracy z Moodle.</p>
+
+<p class="normaltext">Jeśli nie znajdziesz danego słowa tu odwiedź kurs <a href="http://moodle.org/mod/forum/index.php?id=5">Using
+ Moodle</a> (Korzystanie z Moode) na moodle.org, poszukaj w forach. Możliwe, że będziesz musiał wyszukiwać danego zwrotu kilkakrotnie zanim znajdziesz najlepsze wytłumaczenie.</p>
+
+<p class="normaltext">Jeśli nadal nie znajdziesz definicji to polecam spróbować wyszukiwania na portalu <a href="http://google.com/">Google</a>, albo napisać posta na odpowiednim forum kursu <a href="http://moodle.org/mod/forum/index.php?id=5">Using
+ Moodle</a>. Ktoś na pewno będzie potrafił Ci pomóc</p>
+
+
+<h3 class="question"><a name="active-x"></a>Active-X</h3>
+<p class="answer">Metoda skryptowania (kontrolowania) pewnych funkcji strony WWW, wykorzystywana jedynie przez Microsoft Internet Explorer.</p>
+
+<h3 class="question"><a name="applet"></a>Aplet</h3>
+<p class="answer">Współczesne przeglądarki potrafią uruchamiać te małe programy, jeśli w ustawieniach przeglądarki włączono obsługę <a href="#java">Java</a></p>
+
+<h3 class="question"><a name="ascii"></a>ASCII</h3>
+<p class="answer">American Standard Code for Information Interchange <br>(Amerykański standard kodowania do celów wymiany informacji)</p>
+<p class="answer">Niektóre typy plików wymagają, abyś przesyłał je w trybie ASCII gdy korzystasz z <a href="#ftp">FTP</a>. Zazwyczaj najlepiej jest wybrać opcję 'AUTO' w ustawieniach FTP.</p>
+
+<h3 class="question"><a name="binary"></a>binarnie</h3>
+<p class="answer">Niektóre typy plików wymagają, abyś przesyłał je w trybie binarnym gdy korzystasz z <a href="#ftp">FTP</a>. Zazwyczaj najlepiej jest wybrać opcję 'AUTO' w ustawieniach FTP.</p>
+
+<h3 class="question"><a name="css"></a>Cascading Style Sheets</h3>
+<p class="answer">Zobacz <a href="#css">CSS</a> poniżej.</p>
+
+<h3 class="question"><a name="css"></a>CSS</h3>
+<p class="answer">Skrót od "Cascading Style Sheets".
+Css jest wykorzystywane jako wzorzec mający na celu ułatwienie uaktualniania wyglądu (stylu) wielu stron internetowych. CSS pozwala także na stworzenie kilku stron internetowych, które posługują się tym samym tematem.</p>
+
+<h3 class="question"><a name="cvs"></a>CVS</h3>
+<p class="answer">Concurrent Versioning System jest to po prostu metoda przechowywania plików na <a href="#server">serwerze</a>, która pomaga koordynować pracę kilku osób nad tymi plikami. 'Sprawdzenie' plików z CVS oznacza skopiowanie najnowszej wersji tych plików na twój komputer.</p>
+
+<h3 class="question"><a name="database"></a>Baza danych</h3>
+<p class="answer"> Elektroniczny zbiór informacji, przechowywanej w tabelach danych. Przykładowo Moodle zawiera tabelę z wszystkimi użytkownikami serwisu. MySQL jest nazwą oprogramowania z bazą danych.</p>
+
+<h3 class="question"><a name="dataroot"></a>katalog główny danych</h3>
+<p class="answer">Miejsce w którym Moodle może zachowywać przesłane pliki. Serwer powinien mieć możliwość odczytu i zapisu do tego katalogu, ale katalog ten nie powinien być dostępny bezpośrednio przez sieć.</p>
+
+<h3 class="question"><a name="domainname"></a>nazwa domeny</h3>
+<p class="answer">Nazwa nadawana komputerowi lub grupie komputerów, np. moodle.org. Nowe nazwy domen w internecie należy kupić.</p>
+
+<h3 class="question"><a name="download"></a>ściąganie (download)</h3>
+<p class="answer">Skopiowanie plików z <a href="#server">serwera</a> na twój komputer. Zobacz także <a href="#ftp">FTP</a> i <a href="#upload">przesyłanie</a>.</p>
+
+<h3 class="question"><a name="directory"></a>katalog</h3>
+<p class="answer">Zobacz <a href="#dirroot">katalog główny</a></p>
+
+<h3 class="question"><a name="dirroot"></a>katalog główny</h3>
+<p class="answer">Katalog główny ma zawartość oraz nazwę. Ów katalog główny może zawierać kilka podkatalogów a nazwa określa lokację na twoim <a href="#server">serwerze</a>, gdzie pliki Moodle będą się znajdować po tym jak je <a href="#upload">prześlesz </a>.</p>
+
+<h3 class="question"><a name="ftp"></a>FTP</h3>
+<p class="answer">File Transfer Protocol - metoda kopiowania plików z jednego komputera do innego. Przykładowo możesz przesłać za pomocą FTP pliki Moodle z swojego komputera domowego na <a href="#server">serwer</a>.</p>
+
+<h3 class="question"><a name="hostingprovider"></a>dostawca hostów </h3>
+<p class="answer">Firma, która będzie przechowywać twoją stronę za pewną miesięczną opłatę. Podajesz im <a href="#domainname">nazwę domeny</a>, którą już posiadasz, a później kopiujesz na ich serwer swoje pliki i rozpoczynasz pracę twojej strony.</p>
+
+<h3 class="question"><a name="html"></a>html</h3>
+<p class="answer">HyperText Markup Language - język wykorzystywany do tworzenia stron internetowych.</p>
+
+<h3 class="question"><a name="index"></a>indeks</h3>
+<p class="answer">Kiedy jako adres sieciowy podajesz katalog (np. http://yoursite.com/moodle/) zamiast pliku (np. http://yoursite.com/moodle/index.php), to serwer musi przyjąć nazwę szukanego pliku. Pliki których szuka są zwane właśnie plikami indeksowymi.</p>
+
+<h3 class="question"><a name="java"></a>Java</h3>
+<p class="answer">Język programowania, który jest stosowany do pisania apletów, które mogą być uruchamiane wewnątrz stron WWW. Moodle nie korzysta z żadnych apletów.</p>
+
+<h3 class="question"><a name="javascript"></a>javascript</h3>
+<p class="answer">Język skryptowy, który może być używany do tworzenia małych programów na stronach internetowych, takich jak wyskakujące menu. Moodle wykorzystuje trochę Javascript'u.</p>
+
+<h3 class="question"><a name="moodle"></a>Moodle</h3>
+<p class="answer">Słowo <a href="http://www.moodle.org/">Moodle</a> jest skrótem od
+Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Modularne, zorientowane obiektowo dynamiczne środowisko nauczania)</p>
+
+<h3 class="question"><a name="mysql"></a>MySQL</h3>
+<p class="answer"> MySQL jest najpopularniejszą bazą danych open-source, słynącą z szybkości i niezawodności.</p>
+
+<h3 class="question"><a name="nightly"></a>nightly</h3>
+<p class="answer">pliki 'Nightly Moodle' są tworzone codziennie z najnowszej wersji kodu. Dostępne są do ściągnięcia ze strony Moodle. Może to być przydatne, jeśli nie posiadasz CVS, a chciałbyś wypróbować najnowsze funkcje Moodle. Kod ten może jednak zawierać błędy ponieważ nie został jeszcze dokładnie przetestowany.</p>
+
+<h3 class="question"><a name="php"></a>PHP</h3>
+<p class="answer">PHP jest językiem skryptowym wykonywanym po stronie serwera, który wykonuje polecenia na serwerze, a następnie tworzy dynamiczne strony HTML, które są następnie dostarczane do Twojej przeglądarki internetowej. Twój serwer musi posiadać możliwość wykonywania skryptów PHP, abyś mógł uruchomić Moodle.</p>
+
+<h3 class="question"><a name="server"></a>serwer</h3>
+<p class="answer">Jest to miejsce, w którym twoja strona , <a href="#database">baza danych</a>, albo obie te rzeczy znajdują się. Możesz zdecydować się na samodzielne postawienie serwera albo zlecić to <a href="#hostingprovider"> dostawcy hostów </a>.</p>
+
+<h3 class="question"><a name="stylesheet"></a>arkusz stylu</h3>
+<p class="answer">Zobacz <a href="#css">CSS</a> powyżej.</p>
+
+<h3 class="question"><a name="upload"></a>przesyłanie</h3>
+<p class="answer">Przesyłanie oznacza po prostu kopiowanie plików z twojego komputera na <a href="#server">serwer</a>. Zobacz także <a href="#ftp">FTP</a>.</p>
+
+<h3 class="question"><a name="url"></a>URL</h3>
+<p class="answer"> Uniform Resource Locator - jest to adres wykorzystywany do odnalezienia strony internetowej.</p>
+
+<h3 class="question"><a name="xhtml"></a>XHTML - Extensible Hypertext Markup Language</h3>
+<p class="answer">XHTML zastąpi kiedyś HTML na funkcji języka wykorzystywanego do tworzenia stron internetowych. XHTML ma uczynić pisanie stron internetowych łatwiejszym, gdyż strona będzie wyglądać zawsze tak samo, niezależnie od przeglądarki internetowej.</p>
+
+<h3 class="question"><a name="xml"></a>XML</h3>
+<p class="answer">Extensible Mark-up Language. is just what the name implies, extensible.
+Programista piszący w XML ma bardzo dużą swobodę, jako że może sam tworzyć instrukcje, które następnie umieszcza w swoich programach. Jest przeciwieństwem HTML, który ma precyzyjnie określony i udokumentowany zestaw instrukcji do wykorzystania i nie oferuje żadnej możliwość ich 'rozszerzenia'. Ze względu na swoją ekstremalną elastyczność XML może być końcowym ogniwem ewolucyjnej ścieżki HTML. Zobacz także <a href="#xhtml">XHTML</a>.</p>
+
+<p align="center" class="normaltext"><a href="#pagetop">Powrót na początek strony</a></p>
+
+<hr>
+<p align="right"><strong><em>Strona prowadzona przez John'a Eyre. proszę o przesyłanie sugestii na captain@eyrespace.com.</em></strong></p>
+<hr>
+
+<p align="center"><font size="1"><a href="." target="_top">Dokumentacja Moodle</a></font></p>
+<p align="center"><font size="1">Version: $Id$</font></p>
+
+</body></html>
41 lang/pl/docs/index.html
View
@@ -0,0 +1,41 @@
+<head>
+ <title>Moodle Contributed Documentation</title>
+ <link rel="stylesheet" href="../theme/standard/styles.php" type="TEXT/CSS">
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
+ <style type="text/css">
+<!--
+.docheading {
+ font-size: medium;
+ font-weight: bold;
+ font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
+ border: 1px dotted;
+ padding: 10px;
+ background-color: #EEEEEE;
+}
+.docdescription {
+ font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
+ font-size: medium;
+ border: none;
+ padding-left: 40px;
+}
+-->
+</style>
+</head>
+
+<body bgcolor="#FFFFFF">
+<h2>Contributed Documentation</h2>
+
+<p>This section contains links to user-contributed documentation,
+ which are intended to supplement the <a href="http://moodle.org/doc/">Official Documentation</a>.
+
+<p>Some of the material below may eventually be integrated into the official
+ documentation, but it has been placed here to make it accessible in the
+ meantime.
+
+<h2 class=docheading><a href="teacher-matt.html">Teacher Manual</a> - by Matt Riordan</h2>
+<p class=docdescription>A comprehensive walkthrough for teachers, with many screenshots. Based on Moodle 1.0.9.</p>
+
+<p>&nbsp;</p>
+<p align="CENTER"><font size="1">Version: $Id$</font></p>
+
+</body>
305 lang/pl/docs/install.html
View
@@ -0,0 +1,305 @@
+<head>
+ <title>Dokumentacja Moodle : Instalacja</title>
+ <link rel="stylesheet" href="../theme/standard/styles.php" type="TEXT/CSS">
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
+ <style type="text/css">
+<!--
+.sectionheading {
+ font-size: medium;
+ font-weight: bold;
+ font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
+ border: 1px dotted;
+ padding: 10px;
+ background-color: #EEEEEE;
+}
+-->
+</style>
+</head>
+
+<body bgcolor="#FFFFFF">
+<h2>Instalacja Moodle</h2>
+<p>Przewodnik ten opisuje sposób instalowania platformy Moodle. Niektóre aspekty procesu instalacji są opisane bardzo szczegółowo, aby zaznaczyć wiele drobnych różnic pomiędzy różnymi serwerami sieciowym. Z tego też powodu dokument ten może się wydać długim i skomplikowanym. Nie daj się jednak zniechęcić - Moodle możne zainstalować w kilka minut!</p>
+<p>Poświęć trochę czasu na dokładne przyjrzenie się temu dokumentowi - zaoszczędzi Ci to później sporo czasu.</p>
+<p>Spis treści:</p>
+<ol>
+ <li><a href="#requirements">Wymagania</a></li>
+ <li><a href="#downloading">Ściąganie</a></li>
+ <li><a href="#site">Struktura serwisu</a></li>
+ <li><a href="#data">Tworzenie katalogu na dane</a></li>
+ <li><a href="#database">Tworzenie bazy danych</a></li>
+ <li><a href="#webserver">Sprawdzanie ustawień serwera sieciowego.</a></li>
+ <li><a href="#config">Edycja config.php</a></li>
+ <li><a href="#admin">Wejdź na stronę administracyjną</a></li>
+ <li><a href="#cron">Ustawienia automatycznego powiadomiania</a></li>
+ <li><a href="#course">Tworzenie nowego kursu</a></li>
+</ol>
+<h3 class="sectionheading"><a name="requirements"></a>1. Wymagania</h3>
+<blockquote>
+ <p>Platforma Moodle była pierwotnie utworzona w systemie Linux, w oparciu o Apache, MySQL, oraz PHP, ale jest regularnie testowana z PostgreSQL, a także w systemach operacyjnych Windows XP, Mac OS X, oraz Netware 6. </p>
+ <p>Wymagania platformy Moodle są następujące:</p>
+ <ol>
+ <li>Oprogramowanie serwera sieciowego. Większość ludzi korzysta z <a href="http://www.apache.org/" target="_blank">Apache</a>, ale platforma Moodle powinna współpracować z dowolnym serwerem obsługującym PHP, takim jak np. IIS na platformach Windows.</li>
+ <li>Język skryptowy <a href="http://www.php.net/" target="_blank">PHP</a> (w wersji 4.1.0
+ lub późniejszej), z następującymi ustawieniami:
+ <ul>
+ <li>Włączona <a href="http://www.boutell.com/gd/" target="_blank">biblioteka GD</a> , z obsługą formatów JPG i PNG.</li>
+ <li>Obsługa Sesji (session support) włączona.</li>
+ <li>Przesyłąnie plików (file uploading) włączone</li>
+ <li>Tryb awaryjny (Safe Mode) musi być wyłączony (na forach znajdujących się na moodle.org znajdziesz opis problemów powodowanych przez ten tryb)</li>
+ </ul>
+ </li>
+ <li>Działający serwer bazy danych: <a href="http://www.mysql.com/" target="_blank">MySQL</a> albo
+ <a href="http://www.postgresql.org/" target="_blank">PostgreSQL</a> to bazy danych w pełni obsługiwane i zalecane przez Moodle 1.0.9. Wszystkie pozostałe bazy danych będą obsługiwane w Moodle 1.1.</li>
+ </ol>
+ <p>W większości wypadków wymagania te są spełnione domyślnie. Jeśli jednak jest inaczej, to spytaj dostawcę twojego hosta dlaczego, oraz rozważ możliwość przeniesienia się w inne miejsce.</p>
+ <p>Jeśli chciałbyś uruchomić platformę Moodle na swoim własnym komputerze, a wydaje Ci się to odrobinę skomplikowane, to przeczytaj przewodnik <a href="http://moodle.org/doc/?file=installamp.html">Instalacja
+ Apache, MySQL i PHP</a>. Opisano tam krok po kroku proces ich instalacji na najbardziej popularnych platformach.</p>
+<p>&nbsp;</p></blockquote>
+<h3 class="sectionheading"><a name="downloading"></a>2. Ściąganie</h3>
+<blockquote>
+ <p>Platformę Moodle można zdobyć na dwa sposoby : Jako skompresowany plik, albo jako CVS. Omówiono to dokładnie na stronie poświęconej ściąganiu : <a href="http://moodle.org/download/" target="_blank">http://moodle.org/download/</a></p>
+
+ <p>Po ściągnięciu i rozpakowaniu skompresowanego pliku, albo po porównaniu plików poprzez CVS, będziesz posiadał katalog o nazwie &quot;moodle&quot;, zawierający pliki i katalogi z Moodle. </p>
+
+ <p>Możesz albo przegrać cały katalog na serwer, a jeśli tak zrobisz, to platforma Moodle będzie dostępna pod adresem <b>http://twójserwer.com/moodle</b>, albo przegrać zawartość katalogu moodle bezpośrednio na główny katalog dokumentów na twoim serwerze i w tym wypadku Moodle będzie osiągalne pod adresem <b>http://twójserwer.com</b></p>
+</blockquote>
+<p>&nbsp;</p>
+<h3 class="sectionheading"><a name="site"></a>3. Struktura serwisu</h3>
+<blockquote>
+ <p>Poniżej podano krótki opis zawartości folderu Moodle, aby pomóc Ci w orientacji :</p>
+ <blockquote>
+ <p>config.php - Jedyny plik, który musisz zmodyfikować, zanim rozpoczniesz pracę z Moodle<br>
+ version.php - Definiuje aktualną wersję kodu Moodle<br>
+ index.php - główna strona serwisu</p>
+ <ul>
+ <li>admin/ - kod pozwalający na administrację całego serwisu </li>
+ <li>auth/ - moduły służące do uwierzytelniania użytkowników</li>
+ <li>course/ - kod służący do wyświetlania i zarządzania kursami</li>
+ <li>doc/ - dokumentacja Moodle (np. ta strona)</li>
+ <li>files/ - kod służący do wyświetlania i obsługi przesłanych plików</li>
+ <li>lang/ - Pliki różnych wersji językowych, po jednym katalogu na wersję</li>
+ <li>lib/ - biblioteki dla jądra platformy Moodle</li>
+ <li>login/ - kod obsługujący tworzenie nowych kont i proces logowania</li>
+ <li>mod/ - wszystkie moduły kursów Moodle</li>
+ <li>pix/ - ogólne pliki graficzne dla serwisu</li>
+ <li>theme/ - tematy, służące do zmiany wyglądu twojego serwisu</li>
+ <li>user/ - kod służący do wyświetlania i obsługi użytkowników</li>
+ </ul>
+ <p>&nbsp;</p>
+ </blockquote>
+</blockquote>
+<h3 class="sectionheading"><a name="data"></a>4. Tworzenie katalogu na dane</h3>
+<blockquote>
+ <p>Platforma Moodle wymaga także pewnej przestrzeni na Twoim twardym dysku, aby przechowywać przesłane pliki, takie jak dokumenty kursów, czy zdjęcia użytkowników.</p>
+
+ <p>Utwórz gdzieś katalog, który zamierzasz przeznaczyć na ten cel. Ze względów bezpieczeństwa najlepiej by było, gdyby był to katalog, który nie jest bezpośrednio dostępny poprzez internet. Najłatwiej to osiągnąć umieszczając go po prostu poza katalogiem sieciowym. Jeśli tego nie zrobisz, to zamieść w katalogu na dane Moodle plik o nazwie .htaccess, zawierający poniższą linię :
+ <blockquote>
+ <pre>deny from all</pre>
+ </blockquote>
+
+ <p>Upewnij się, że platforma Moodle będzie mogła zapisywać przesłane pliki w tym katalogu. Sprawdź, czy oprogramowanie serwera (np. Apache) ma uprawnienie do zapisu w tym katalogu. W systemie Unix oznacza to ustawienie właściciela tego katalogu na przykładowo &quot;nobody&quot; lub &quot;apache&quot;</p>
+
+ <p>Na większości współdzielonych serwisów hostów będziesz prawdopodobnie musiał zabronić dostępu do plików użytkownikom z Twojej "grupy" (aby uniemożliwić pozostałym klientom tego hosta dostęp do Twoich plików), ale umożliw pełne uprawnienia do zapisu/odczytu wszystkim pozostałym (aby serwer mógł mieć dostęp do Twoich plików). Porozmawiaj z administratorem serwera, jeśli masz problemy z zakresu bezpieczeństwa danych.</p>
+
+</blockquote>
+<p>&nbsp;</p>
+<h3 class="sectionheading"><a name="database"></a>5. Tworzenie bazy danych</h3>
+<blockquote>
+<p>Musisz utworzyć pustą bazę danych (np. &quot;moodle&quot;) w twoim systemie baz danych, a także specjalnego użytkownika (np.&quot;moodleuser&quot;), który będzie miał dostęp do tej bazy danych (i tylko do niej). Mógłbyś użyć konta &quot;root&quot;, ale jest to niewskazane ze względów bezpieczeństwa : jeśli haker odkrył by twoje hasło, to nie tylko jedna baza danych będzie zagrożona, ale cały system baz danych także.
+</p>
+ <p>Przykładowe polecenia dla MySQL: </p>
+ <pre>
+ # mysql -u root -p
+ > CREATE DATABASE moodle;
+ > GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE,CREATE,DROP,INDEX,ALTER ON moodle.*
+ TO moodleuser@localhost IDENTIFIED BY 'yourpassword';
+ > quit
+ # mysqladmin -p reload
+</pre>
+ <p>Przykładowe polecenia dla PostgreSQL: </p>
+ <pre>
+ # su - postgres
+ > psql -c "create user moodleuser createdb;" template1
+ > psql -c "create database moodle;" -U moodleuser template1
+ > psql -c "alter user moodleuser nocreatedb;" template1
+</pre>
+ <p>(Jeśli korzystasz z MySQL to polecam <a href="http://phpmyadmin.sourceforge.net/">phpMyAdmin</a> do zarządzania twoimi bazami danych - możesz wtedy wszystkie opisane powyżej polecenia wprowadzić poprzez interfejs sieciowy).</p>
+<p>Od wersji 1.0.8 platforma Moodle obsługuje prefiksy tabel, więc może bezpiecznie współdzielić bazę danych razem z tabelami innych aplikacji.</p>
+</blockquote>
+<p>&nbsp;</p>
+<h3 class="sectionheading"><a name="webserver" id="webserver"></a>6. Sprawdzanie ustawień serwera</h3>
+<blockquote>
+ <p>Po pierwsze upewnij się że twój serwer jest skonfigurowany tak, by używać pliku index.php, jako domyślnej strony (prawdopodobnie obok index.html, default.htm itp.).</p>
+ <p>W przypadku serwera Apache można to zrobić wykorzystując parametr DirectoryIndex w pliku httpd.conf. U mnie parametr ten wygląda no ogół tak :</p>
+ <blockquote>
+ <pre><strong>DirectoryIndex</strong> index.php index.html index.htm </pre>
+ </blockquote>
+ <p>Po prostu upewnij się, że index.php znajduje się na tej liście (możliwie blisko początku, w celu zwiększenia wydajności).</p>
+ <p>Po drugie, <b>jeśli korzystasz z Apache 2</b>, to powinieneś włączyć zmienną <i>AcceptPathInfo</i>
+ , która umożliwia przekazywanie skryptom parametrów w następujący sposób : http://server/file.php/arg1/arg2. Jest to niezbędne, aby umożliwić wewnętrzne odnośniki do Twoich zasobów, a także zwiększa wydajność dla osób korzystających z twojego serwisu Moodle. Zmienną tą możesz ustawić poprzez dodanie następującej linii do pliku httpd.conf :</p>
+ <blockquote>
+ <pre><strong>AcceptPathInfo</strong> on </pre>
+ </blockquote>
+
+ <p>Po trzecie platforma Moodle wymaga, paru ustawień PHP, aby działać prawidłowo. <b> Na większości serwerów będą to ustawienia domyślne.</b> Niektóre serwery PHP (i niektóre najnowsze wersje PHP) mogą mieć inne ustawienia. Są one zdefiniowane w pliku konfiguracyjnym PHP (na ogół jest to php.ini)</p>
+ <blockquote>
+
+<pre>magic_quotes_gpc = 1
+magic_quotes_runtime = 0
+file_uploads = 1
+short_open_tag = 1
+session.auto_start = 0
+session.bug_compat_warn = 0
+</pre>
+ </blockquote>
+ <p>Jeśli nie masz dostępu do httpd.conf lub php.ini na twoim serwerze, albo umieściłeś Moodle na serwerze, na którym działają już aplikacje wymagające innych ustawień nie przejmuj się. Niżesz nadal zastępować ustawienia domyślne</p>
+
+ <p>Aby to zrobić musisz utworzyć plik o nazwie <b>.htaccess</b> w katalogu głównym Moodle, który będzie zawierał te ustawienia. Opisana metoda dotyczy tylko serwerów Apache, i tylko wtedy, kiedy umożliwione jest nadpisywanie ustawień domyślnych (overrides)
+
+ <blockquote><pre>
+DirectoryIndex index.php index.html index.htm
+
+&lt;IfDefine APACHE2>
+ <b>AcceptPathInfo</b> on
+&lt;/IfDefine>
+
+php_flag magic_quotes_gpc 1
+php_flag magic_quotes_runtime 0
+php_flag file_uploads 1
+php_flag short_open_tag 1
+php_flag session.auto_start 0
+php_flag session.bug_compat_warn 0</pre></blockquote>
+ <p>Możesz także zdefiniować takie ustawienia jak maksymalny rozmiar przesłanych plików :
+ <blockquote><pre>
+LimitRequestBody 0
+php_value upload_max_filesize 2M
+php_value post_max_size 2M
+ </pre></blockquote>
+
+ <p>Najprościej można to zrobić kopiując plik przykładowy lib/htaccess i modyfikując go w zależności od potrzeb. Plik przykładowy zawiera dalsze instrukcje. W powłoce Unix kopiuje się ów plik następująco :
+ <blockquote>
+ <pre>cp lib/htaccess .htaccess</pre>
+ </blockquote>
+
+</blockquote>
+<p>&nbsp;</p>
+<h3 class="sectionheading"><a name="config"></a>7. Edycja config.php</h3>
+<blockquote>
+ <p>Teraz możesz już zmodyfikować plik konfiguracyjny <strong>config.php</strong>, wykorzystując do tego edytor tekstowy. Plik ten jest wykorzystywany przez wszystkie pozostałe pliki Moodle.</p>
+ <p>Na początek utwórz kopię pliku <strong>config-dist.php</strong> i nazwij ją config.php. Przyjęto taki rozwiązanie, aby plik config.php nie był nadpisywany podczas procesu uaktualniania Moodle.</p>
+ <p>Zmodyfikuj <strong>config.php</strong> określając szczegóły na temat bazy danych, którą dopiero co zdefiniowałeś (włączając w to prefiks tabeli - Uwaga : jest to niezbędne w przypadku PostgreSQL), a także adres serwisu, katalog z danymi itp. Plik konfiguracyjny zawiera szczegółowe instrukcje wraz z przykładami.</p>
+ <p>Gdy to już zrobiłeś reszta instalacji odbywa się za pośrednictwem interfejsu sieciowego. Do końca tego dokumentu przyjmiemy, że twoja strona dostępna jest pod adresem <u>http://example.com/moodle</u></p>
+</blockquote>
+<p>&nbsp;</p>
+<h3 class="sectionheading"><a name="admin"></a>8. Wejdź na stronę administracyjną</h3>
+<blockquote>
+ <p>Strona administracyjna powinna być dostępna pod adresem <u>http://example.com/moodle/admin</u>.
+Jeśli spróbujesz wejść na główną stronę twojego serwisu, to i tak powinieneś zostać automatycznie na nią przeniesiony. Za pierwszym razem gdy wejdziesz na stronę administracyjną zostaniesz poproszony o zgodę na uzgodnienia &quot;shrinkwrap&quot; GPL. Musisz się zgodzić, aby móc kontynuować.</p>
+
+ <p>(Moodle spróbuje także ustawić kilka 'cookies' dla twojej przeglądarki. Jeśli posiadasz przeglądarkę skonfigurowaną tak, że jesteś pytany o zgodę na zapisanie cookies, tu <b>musisz</b> zezwolić na ich zapis, gdyż w przeciwnym wypadku platforma Moodle nie będzie działała prawidłowo).
+ <p>Teraz platforma Moodle rozpocznie konfigurację bazy danych i tworzenie tabel przeznaczonych na zapis danych. W pierwszej kolejności tworzone są tabele głównej bazy danych. Powinieneś zobaczyć serię komend SQL, a po nich wiadomość statusową (w kolorze zielonym lub czerwonym), które będą wyglądać w następujący lub podobny sposób :</p>
+ <blockquote>
+ <p>CREATE TABLE course ( id int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, category
+ int(10) unsigned NOT NULL default '0', password varchar(50) NOT NULL default
+ '', fullname varchar(254) NOT NULL default '', shortname varchar(15) NOT
+ NULL default '', summary text NOT NULL, format tinyint(4) NOT NULL default
+ '1', teacher varchar(100) NOT NULL default 'Teacher', startdate int(10)
+ unsigned NOT NULL default '0', enddate int(10) unsigned NOT NULL default
+ '0', timemodified int(10) unsigned NOT NULL default '0', PRIMARY KEY (id))
+ TYPE=MyISAM</p>
+ <p><font color="#006600">SUCCESS</font></p>
+ <p>...itd, a po nich: <font color="#006600">Main databases set up
+ successfully.</font> </p>
+ </blockquote>
+ <p>Jeśli nie ujrzysz tych napisów, to oznacza to, iż był jakiś problem z bazą danych, albo ustawieniami w pliku config.php. Sprawdź, czy PHP nie pracuje w trybie awaryjnym (safe mode) (hosty komercyjne pracują czasami w tym trybie). Możesz sprawdzić ustawienia PHP tworząc mały plik zawierający polecenie &lt? phpinfo() ?&gt i oglądając go z poziomu przeglądarki internetowej. Zmień ustawienia, i ponownie uruchom tą stronę.</p>
+ <p>Przewiń stronę administracyjną na sam koniec, a następnie kliknij na odnośnik &quot;Continue&quot; </p>
+ <p>Zobaczysz teraz podobną stronę, która ustawi tabele wymagane przez wszystkie moduły Moodle. Tak jak poprzednio komunikaty powinny być wyświetlane na <font color="#006600">zielono</font>.</p>
+ <p>Przewiń stronę na sam koniec i kliknij na odnośnik &quot;Continue&quot;</p>
+
+ <p>Powinieneś teraz ujrzeć formularz, w którym możesz określić więcej zmiennych dotyczących instalacji, takich jak domyślny język, hosty SMTP itd. Nie przejmuj się zbytnio ustawianiem wszystkiego teraz - zawsze możesz tu wrócić i zmodyfikować wartości tych zmiennych korzystając z panelu administracyjnego. Przewiń stronę do końca i kliknij na &quot;Save changes&quot;.</p>
+
+ <p>Jeśli (i tylko wtedy gdy) utkniesz gdzieś podczas tego całego procesu, bez możliwości kontynuacji, to twój serwer ma najprawdopodobniej problem zwany &quot;buggy referrer&quot;. Łatwo go jednak naprawić: po prostu wyłącz ustawienie &quot;secureforms&quot; i spróbuj kontynuawać instalację.</p>
+ <p>Na następnej stronie możesz zdefiniować parametry swojego serwisu w Moodle, a także stronę tytułową wybierając takie rzeczy jak nazwa, format, opis serwisu itp. Wypełnij te pola (możesz do nich zawsze wrócić) i kliknij na &quot;Save changes&quot; (zapisz zmiany).</p>
+
+ <p>Na koniec zostaniesz poproszony o utworzenie konta nadrzędnego użytkownika - administratora, za pomocą którego będziesz miał później dostęp do stron administracyjnych. Wypełnij formularz, umieszczając w nim swoje imię, adres e-mail itp. a następnie kliknij na &quot;Save changes&quot; (zapisz zmiany). Nie wszystkie pola muszą zostać wypełnione, ale jeśli pominiesz któreś z istotniejszych, zostaniesz o nie ponownie zapytany. </p>
+ <blockquote>
+ <blockquote>
+ <blockquote>
+ <blockquote>
+ <blockquote>
+ <p><strong>Koniecznie zapamiętaj nazwę użytkownika i hasło, które wybrałeś dla konta administratora, jako że będą one niezbędne aby uzyskać dostęp do panelu administracyjnego w przyszłości.</strong></p>
+ </blockquote>
+ </blockquote>
+ </blockquote>
+ </blockquote>
+ </blockquote>
+ <p>(Jeśli z jakiejkolwiek przyczyny proces instalacji został przerwany, albo wystąpił błąd systemowy, który uniemożliwia zalogowanie się na konto administratora, możesz zazwyczaj zalogować się używając domyślnej nazwy użytkownika &quot;<strong>admin</strong>&quot;, z hasłem &quot;<strong>admin</strong>&quot;.)</p>
+ <p>Gdy proces instalacji zakończy się powodzeniem, zostaniesz przeniesiony z powrotem na stronę główną swojego serwisu. Zwróć uwagę, na odnośniki administracyjne widoczne po lewej stronie (te opcje dostępne są też w panelu administracyjnym). Są ona widoczne tylko dla Ciebie, ponieważ jesteś zalogowany jako administratir. Całą administracja Moodle może być teraz wykonywana z tego menu. Możesz za jego pomocą np:</p>
+ <ul>
+ <li>tworzyć i usuwać kursy</li>
+ <li>tworzyć i modyfikować konta użytkowników</li>
+ <li>zarządzać kontami nauczycielskimi</li>
+ <li>zmieniać ustawienia dla całego serwisu, takie jak temat itp.</li>
+ </ul>
+</blockquote>
+<p>&nbsp;</p>
+<h3 class="sectionheading"><a name="cron"></a>9. Ustawienia automatycznego powiadamiania (cron)</h3>
+<blockquote>
+ <p>Niektóre moduły Moodle wymagają cyklicznych testów, aby wykonywać swoje zadania. Na przykład Moodle musi sprawdzać fora dyskusyjne, aby móc wysłać kopie postów osobom zapisanym na nie.</p>
+ <p>Skrypt za to odpowiedzialny znajduje się w katalogu 'admin' w pliku cron.php. Nie jest on jednak w stanie uruchomić sam siebie, dlatego też musisz uruchomić mechanizm, który będzie regularnie uruchamiać ten skrypt (np. co pięć minut). Będzie to takie &qout;bicie serca&quot; całego serwisu, w rytm którego wspomniany skrypt może wykonywać funkcje w odstępach czasu zdefiniowanych w modułach.</p>
+ <p>Zwróć uwagę, że maszyna która przeprowadza automatyczne powiadamianie <b>nie musi być tą samoą maszyną, na której pracuje Moodle</b>. Jeśli przykładowo twój host nie posiada automatycznego powiadamiania, to możesz uruchomić go na innym serwerze, albo na twoim komputerze w domu. Ważne jest jedynie, aby plik cron.php był wywoływany regularnie. </p>
+
+ <p>Obciążenie wprowadzane przez ten skrypt nie jest zbyt duże, więc 5 minut jest na ogół rozsądnym wyborem, ale jeśli chcesz możesz wydłużyć odstępy do piętnastu czy nawet trzydziestu minut. Najlepiej by było jednak, gdyby ten odcinek czasu nie był też zbyt długi, jako że opóźnienia w przesyłaniu wiadomości pocztą mogą ograniczyć aktywność na kursach.</p>
+
+ <p>Po pierwsze sprawdź, czy skrypt działa prawidłowo, poprzez uruchomienie go bezpośrednio z twojej przeglądarki :</p>
+ <blockquote>
+ <pre>http://example.com/moodle/admin/cron.php</pre>
+ </blockquote>
+ <p>Teraz musisz spowodować, aby skrypt był uruchamiany automatycznie i regularnie. </p>
+
+ <h4> Uruchamianie skryptu z linii poleceń</h4>
+ <p>Możesz wywoływać tą stronę dokładnie tak jak to pokazano w poprzednim przykładzie. Przykładowo w systemie Unix możesz skorzystać z narzędzia 'wget':</p>
+ <blockquote>
+ <pre>wget -q -O /dev/null http://example.com/moodle/admin/cron.php</pre>
+ </blockquote>
+ <p>Uwaga : w tym przykładzie wyjście jest wyrzucane (do /dev/null).</p>
+ <p>To samo można osiągnąć korzystając z 'lynx':</p>
+ <blockquote>
+ <pre>lynx -dump http://example.com/moodle/admin/cron.php &gt; /dev/null</pre>
+ </blockquote>
+ <p>Alternatywna metoda polega na wykorzystaniu wersji PHP, skompilowanej tak, aby można ją było uruchamiać z linii poleceń. Zaletą tego rozwiązania jest to, iż logi twojego serwera nie są zapychane ciągłymi odwołaniami do cron.php. Wadą jest to, że musiałbyś mieć dostęp do wersji php opartej na linii poleceń.</p>
+ <blockquote>
+ <pre>/opt/bin/php /web/moodle/admin/cron.php
+
+
+(Windows) C:\apache\php\php.exe C:\apache\htdocs\moodle\admin\cron.php
+
+</pre>
+ </blockquote>
+ <h4>Automatyczne uruchamianie skryptu co pięć minut</h4>
+ <p>W systemach Unix: Korzystaj z <b>cron</b>. Zmodyfikuj ustawienia automatycznego powiadamiania z linii poleceń, wpisując &quot;crontab -e&quot; i dodając linię następującej postaci :</p>
+ <blockquote>
+ <pre>*/5 * * * * wget -q -O /dev/null http://example.com/moodle/admin/cron.php</pre>
+ </blockquote>
+
+ <p>W systemach Windows: Najłatwiej jest skorzystać z małego pakietu <a href="http://moodle.org/download/moodle-cron-for-windows.zip" title="Kliknij, aby ściągnąć ten pakiet (150k)" target="_blank">moodle-cron-for-windows.zip</a>
+ który powoduje, że cała sprawa staje się bardzo prosta. Możesz także zainteresować się wbudowaną funkcją Windows 'Harmonogram zadań'.</p>
+ <p>Na hostach sieciowych: Twój oparty na sieci panel kontrolny może posiadać stronę internetową umożliwiającą włączenie tego procesu. Zapytaj swojego administratora w celu uzyskania szczegółów.</p>
+ <p></p>
+</blockquote>
+<h3 class="sectionheading"><a name="course"></a>10. Tworzenie nowego kursu</h3>
+<blockquote>
+ <p>Teraz gdy platforma Moodle działa już prawidłowo możesz utworzyć kursy.</p>
+ <p>Wybierz opcję &quot;Utwórz nowy kurs&quot; ze strony administracyjnej (albo z odnośników administracyjnych na stronie głównej twojego serwisu).</p>
+ <p>Wypełnij formularz, przykładając szczególną uwagę do formatu kursu. Nie musisz się zbytnio przejmować detalami, gdyż wszystkie one mogą zostać później ustalone przez prowadzącego.</p>
+ <p>Kliknij na &quot;Zapisz zmiany&quot;, a zostaniesz przeniesiony do następnego forumlarza, na którym możesz przyporządkować prowadzących do kursów. W tym miejscu możesz korzystać jedynie z już istniejących kont. Jeśli chcesz utworzyć nowe konto prowadzącego, to albo poproś prowadzącego, aby utworzył je sobie sam (na stronie logowania), albo utwórz je sam, klikając na odnośnik &quot; Utwórz nowe konto&quot; na panelu administracyjnym./p>
+
+ <p>Gdy kurs został utworzony, jest gotowy do zmiany ustawień, oraz staje się dostępny poprzez odnośnik &quot;Kursy&quot; na stronie głównej.</p>
+
+ <p>Przeczytaj &quot;<a href="./?file=teacher.html">Podręcznik prowadzącego</a>&quot; aby zapoznać się ze szczegółami na temat budowy kursów.</p>
+</blockquote>
+<p>&nbsp;</p>
+<p align="CENTER"><font size="1"><a href="." target="_top">Dokumentacja Moodle</a></font></p>
+<p align="CENTER"><font size="1">Version: $Id$</font></p>
+
+</body>
110 lang/pl/docs/installamp.html
View
@@ -0,0 +1,110 @@
+<head>
+ <title>Dokumentacja Moodle: Instalacja PHP i MySQL</title>
+ <link rel="stylesheet" href="../theme/standard/styles.php" type="TEXT/CSS">
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
+ <style type="text/css">
+ <!--
+ .sectionheading {
+ font-size: medium;
+ font-weight: bold;
+ font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
+ border: 1px dotted;
+ padding: 10px;
+ background-color: #EEEEEE;
+ }
+ -->
+ </style>
+</head>
+
+<body bgcolor="#FFFFFF">
+<h2>Instalacja Apache, MySQL i PHP</h2>
+<p>Platforma Moodle została napisana w języku skryptowym zwanym PHP, a większość swoich danych przetrzymuje w bazach danych. Zalecaną przez nas bazą danych jest MySQL. Przed instalacją Moodle, musisz posiadać zainstalowane PHP, oraz działającą bazę danych, aby zmienić twój komputer w funkcjonalny serwer sieciowy. Wspomniane pakiety mogą być trudne w instalacji dla przeciętnego użytkownika komputera, więc ta strona została napisana, aby możliwie ułatwić ten proces na różnych platformach.</p>
+<p>&nbsp;</p>
+<h3 class="sectionheading">Mac OS X</h3>
+<blockquote>
+ <p>Najłatwiejszym sposobem jest skorzystanie z serwera Apache, dostarczanego przez Apple, oraz dodanie PHP i MySQL za pomocą pakietów Marc'a Liyange. Obie podane poniżej strony zawierają solidną instrukcję, której nie będziemy tu powtarzać.
+</p>
+ <blockquote>
+ <p><strong>PHP</strong>: Ściągnij z : <a href="http://www.entropy.ch/software/macosx/php/" target="_top">http://www.entropy.ch/software/macosx/php/</a></p>
+ <p><strong>MySQL</strong>: Ściągnij z: <a href="http://www.entropy.ch/software/macosx/mysql/" target="_top">http://www.entropy.ch/software/macosx/mysql/</a></p>
+ </blockquote>
+ <p>Gdy oba pakiety zostały zainstalowane podstawowy <a href="./?file=install.html">Podręcznik instalacji</a> powinien wystarczyć.</p>
+ <p>W przyszłości może zamieścimy tu więcej szczegółów...</p>
+ <p>&nbsp;</p>
+</blockquote>
+<h3 class="sectionheading">Redhat Linux</h3>
+<blockquote>
+ <p>Powinieneś zainstalować wszystkie dostępne pakiety RPM dla Apache, PHP, oraz MySQL. Jednym z pakietów, o którym często zapominają użytkownicy jest pakiet php-mysql, który jest niezbędny, aby PHP mogło się komunikować z MySQL.</p>
+
+ <p>Gdy pakiety te zostały zainstalowane <a href="./?file=install.html">Podręcznik instalacji</a> powinien wystarczyć.</p>
+ <p>W przyszłości może zamieścimy tu więcej szczegółów...</p>
+
+</blockquote>
+<p>&nbsp;</p>
+<h3 class="sectionheading">Windows</h3>
+<blockquote>
+<p>Notka tłumacza : Polecam odwiedzić bardzo dobrą, Polską stronę <a href = "http://krasnal.tk" target="_blank">www.krasnal.tk</a>. Można z niej ściągnąć pakiet bardzo podobny do opisanego poniżej EasyPHP, a także wiele porad i instrukcji
+
+</P>
+ <p>Najprościej skorzystać z <a href="http://www.easyphp.org/" target="_blank">EasyPHP</a>,
+pakietu, który zawiera całe niezbędne Ci oprogramowanie. Poniżej podano postępowanie od początku do końca :</p>
+ <ol>
+ <li>Po pierwsze jeśli kiedykolwiek wcześniej instalowałeś MySQL (nawet jako część innego pakietu), odinstaluj je, skasuj wszystkie pliki MySQL, a także skasuj pliki
+<strong>c:\my.cnf</strong> i <strong>c:\windows\my.ini</strong>. Możesz też chcieć wyszukać i usunąć WSZYSTKIE pliki o nazwie <strong>my.cnf</strong> i <strong>my.ini</strong>.</li>
+ <li> Jeśli instalowałeś wcześniej PHP usuń wszystkie pliki o nazwie <strong>php4ts.dll</strong> z różnych miejsc katalogu Windows, a także wszystkie plik o nazwie <strong>php.ini</strong>.</li>
+ <li> Ściągnij EasyPHP z strony: <a href="http://www.easyphp.org/telechargements/dn.php?F=easyphp1-6.php3" target="_blank">http://www.easyphp.org/telechargements/dn.php?F=easyphp1-6.php3</a>
+ (około 10 Mb)</li>
+ <li> Uruchom ściągnięty plik: <strong>easyphp1-6_setup.exe</strong>. Proces instalacyjny odbywa się w języku Francuskim, ale jest bardzo podobny do wszystkich procesów instalacyjnych w Windows. Proponuję akceptować wszystkie ustawienia domyślne. Uwaga : &quot;Suivant&quot; oznacza Dalej, a &quot;Oui&quot; oznacza Tak.</li>
+
+ <li>Na koniec instalacji pozostaw zaznaczonym opcję &quot;Lancer
+ EasyPHP&quot; (Uruchom EasyPHP) i kliknij na przycisk &quot;Terminer&quot;. Możesz zostać przeniesiony na stronę z informacjami, którą możesz spokojnie zignorować.</li>
+
+ <li>Jeśli cały proces przebiegł bezproblemowo - gratulacje! Apache, PHP, oraz MySQL zostały zainstalowane i są uruchomione! Powinieneś widzieć czarną literę E na pasku zadań. Możesz kliknąć na nią prawym klawiszem myszy aby otrzymać dostęp do menu z opcjami, ale na razie nie będziesz ego potrzebował.</li>
+
+ <li> Następnym krokiem jaki musisz wykonać jest utworzenie bazy danych, z której platforma Moodle będzie mogła korzystać. Za pomocą przeglądarki internetowej przejdź do
+<a href="http://localhost/mysql/" target="_blank">http://localhost/mysql/</a>
+ (pamiętaj o ostatnim znaku 'łamane na').</li>
+
+ <li>Gdy zostaniesz poproszony o nazwę użytkownika, wpisz &quot;root&quot;, a hasło pozostaw puste. Powinieneś teraz zobaczyć interfejs phpMyAdmin, który pozwala na tworzenie nowych baz danych i kont użytkowników.</li>
+
+ <li>Utwórz nową bazę danych, wpisując &quot;moodle&quot; w jej pole, a następnie kliknij na przycisk &quot;Create&quot;. Ależ to było proste:)
+</li>
+ <li>Możesz także utworzyć nowe konto użytkownika, aby korzystać z bazy danych. Może to być odrobinę skomplikowane dla początkującego użytkownika, więc możesz się na razie zdecydować na korzystanie z konta &quot;root&quot; (bez hasła) podczas konfiguracji Moodle, a zmienić to później.</li>
+ <li>Jesteś gotowy do instalacji Moodle! Ściągnij najnowszą wersję Moodle ze strony <a href="http://moodle.org/download" target="_blank">http://moodle.org/download</a>, i rozpakuj ściągnięty plik.</li>
+ <li>Przegraj pliki moodle do katalogu <strong>C:\Program Files\EasyPHP\www. </strong>. Możesz albo skopiować cały katalog moodle (np. C:\Program Files\EasyPHP\www\moodle), albo skopiować jego <em>zawartość</em> . Jeśli zdecydujesz się na to drugie rozwiązanie, to strona główna Moodle będzie dostępna pod adresem http://localhost/ , zamiast http://localhost/moodle/.</li>
+
+ <li>Utwórz nowy katalog, w którym Moodle będzie mogło przechowywać przesłane dane np. <strong>C:\moodledata</strong></li>
+ <li> Przejdź do katalogu Moodle. Zrób kopię pliku config-dist.php, i nazwij ją config.php</li>
+ <li> Zmodyfikuj config.php korzystając z edytora tekstowego (Notatnik Windows wystarczy. Uważaj tylko, aby nie dodać na końcu pliku pustych odstępów ani nowych linii). </li>
+ <li>Wprowadź informacje o twojej bazie danych:<br>
+ $CFG-&gt;dbtype = 'mysql';<br>
+ $CFG-&gt;dbhost = 'localhost';<br>
+ $CFG-&gt;dbname = 'moodle';<br>
+ $CFG-&gt;dbuser = 'root'; <br>
+ $CFG-&gt;dbpass = '';<br>
+ $CFG-&gt;dbpersist = true;<br>
+ $CFG-&gt;prefix = 'mdl_';<br>
+ </li>
+ <li>Następnie wprowadź ścieżki dostępu do plików:<br>
+ $CFG-&gt;wwwroot = 'http://localhost/moodle'; // Use an external address
+ if you know it. <br>
+ $CFG-&gt;dirroot = 'C:\Program Files\EasyPHP\www\moodle'; <br>
+ $CFG-&gt;dataroot = 'C:\moodledata';<br>
+ </li>
+ <li>Zapisz plik config.php - możesz zignorować pozostałe ustawienia, jeśli jeszcze jakieś zostały.</li>
+ <li>Już prawie koniec! Reszta instalacji odbywa się poprzez sieć. Wejdź na stronę <a href="http://localhost/moodle/admin/" target="_blank">http://localhost/moodle/admin/</a>
+ i kontynuuj proces instalacji z poziomu przeglądarki internetowej.</li>
+ <li>Na koniec musisz jeszcze zamieścić jakiś mechanizm powiadamiania. Szczegóły znajdziesz w <a href="./?file=install.html">podręczniku instalacji</a></li>
+ </ol>
+ <p>Jeśli nie chcesz lub nie możesz korzystać z EasyPHP, poniżej podano kilka wskazówek jak upewnić się, że PHP działa poprawnie i uniknąć najczęstszych błędów:</p>
+ <ul>
+ <li>Pamiętaj, aby umożliwić korzystanie z modułu GD, aby platforma Moodle mogła przetwarzać grafikę. Być może będziesz musiał zmodyfikować plik php.ini i usunąć znak komentarza (;) z linii : 'extension=php_gd.dll'.
+ </li>
+ <li>Upewnij się, że sesje są włączone. Być może będziesz musiał zmodyfikować plik php.ini i ustalić katalog do zapisu sesji (zmienna <strong>session.save_path</strong>). Zamiast domyślnego '/tmp' podaj katalog w formacie Windows np/ &quot;c:/temp&quot;</li>
+ </ul>
+</blockquote>
+<h3>&nbsp;</h3>
+<p align="CENTER"><font size="1"><a href="." target="_top">Dokumentacja Moodle</a></font></p>
+<p align="CENTER"><font size="1">Version: $Id$</font></p>
+
+</body>
32 lang/pl/docs/intro.html
View
@@ -0,0 +1,32 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
+<html>
+<head>
+ <title>Dokumentacja Moodle : Wstęp</title>
+ <link rel="stylesheet" href="../theme/standard/styles.php" type="TEXT/CSS">
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
+</head>
+<body bgcolor="#ffffff">
+
+<h2>Wstęp</h2>
+
+<p>Moodle jest pakietem przeznaczonym do tworzenia kursów prowadzonych przez internet, oraz stron internetowych. Jest to rozwijający się projekt, zaprojektowany aby wspierać <a href="http://dougiamas.com/writing/herdsa2002/">społeczny konstrukcjonizm</a> jako podstawę edukacji.</p>
+
+<p>Moddle jest rozprowadzane darmowo jako oprogramowanie <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">
+ Open Source</a> (Zgodnie z <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">
+ Licencją GNU </a>).W skrócie oznacza to, że Moodle podlega prawom autorskim, ale masz dodatkowe uprawnienia. Możesz kopiować, używać i modyfikować Moodle, pod <b>warunkiem</b>, że zgodzisz się: udostępnić źródło innym osobom, nie zmieniać oryginalnej licencji, oraz załączyć tą licencję, do wszelkich prac pochodnych. Przeczytaj dokładnie licencję i skontaktuj się z <a href="http://moodle.org/user/view.php?id=1&course=1">właścicielem praw autorskich</a>, jeśli masz jakieś wątpliwości</P>
+
+<p>Moodle będzie pracowało na każdym komputerze obsługującym <a href="http://www.php.net/">
+ PHP</a> i współpracuje z wieloma typami baz danych (w szczególności <a href="http://www.mysql.com/">MySQL</a>)</p>
+
+<p>Słowo Moodle jest skrótem od Modular Object-Oriented Dynamic
+ Learning Environment (Modularne, zorientowane obiektowo dynamiczne środowisko nauczania) i jest najbardziej przydatne dla programistów i teoretyków edukacji. &nbsp;
+Jest to też czasownik oznaczający proces leniwego wałęsania się poprzez coś, robienie rzeczy tak, jak masz ochotę je zrobić, przyjemne majsterkowanie, które często prowadzi do wiedzy i kreatywności. W taki sposób Moodle było projektowane, a także umożliwia właśnie takie podejście do procesau edukacji, zaróno od strony nauczyciela jak i uczniów. Każdy kto korzysta z Moodle, jest właśnie takim 'Moodlerem - majsterkowiczem'
+</p>
+<p>Przyłącz się do <a href="http://moodle.org/community/" target="_top">Moodle</a>!</p>
+<p><br>
+</p>
+<p align="CENTER"><font size="1"><a href="." target="_top">Dokumentacja Moodle</a></font></p>
+<p align="CENTER"><font size="1">Version: $Id$</font></p>
+
+</body>
+</html>
11 lang/pl/docs/module_files.txt
View
@@ -0,0 +1,11 @@
+Na temat tego katalogu
+--------------------
+
+NIE MODYFIKUJ, ZMIENIAJ NAZWY, ANI NIE PRZEMIESZCZAJ �ADNYCH PLIK�W Z TEGO KATALOGU, chyba, �e NA PRAWD� wiesz co robisz.
+
+Zmiany w tych plikach mog� uszkodzi� Tw�j kurs.
+
+Katalog ten zawiera pliki przes�ane w obr�bie poszczeg�lnych modu��w (g��wnie przez student�w), takie jak rozwi�zania zada�, czy za��czniki do for�w.
+
+Nazwy katalog�w i plik�w w tym katalogu s� �ci�le okre�lone i zarz�dzane przez platform� Moodle.
+
226 lang/pl/docs/teacher.html
View
@@ -0,0 +1,226 @@
+<head>
+ <title>Dokumentacja Moodle: Podręcznik prowadzącego</title>
+ <link rel="stylesheet" href="../theme/standard/styles.php" type="TEXT/CSS">
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
+ <style type="text/css">
+ <!--
+ .sectionheading {
+ font-size: medium;
+ font-weight: bold;
+ font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
+ border: 1px dotted;
+ padding: 10px;
+ }
+ -->
+ </style>
+</head>
+
+<body bgcolor="#FFFFFF">
+
+<h2>Podręcznik prowadzącego</h2>
+
+<p>
+Niniejsza strona stanowi krótki przewodnik opisujący zasady tworzenia kursów on-line za pomocą Moodle.
+Przedstawione są tutaj główne funkcje oraz niektóre najważniejsze decyzje, które prowadzący będzie musiał podjąć.
+</p>
+
+<p>Dokument ten składa się z następujących rozdziałów:</p>
+<ol>
+ <li><a href="#started">Wprowadzenie</a></li>
+ <li><a href="#settings">Ustawienia kursu</a></li>
+ <li><a href="#upload">Przesyłanie plików</a></li>
+ <li><a href="#activities">Tworzenie składowych kursu</a></li>
+ <li><a href="#course">Prowadzenie kursu</a></li>
+ <li><a href="#further">Dalsze informacje</a></li>
+</ol>
+<h3 class="sectionheading"><a name="started"></a>Wprowadzenie</h3>
+<blockquote>
+ <p>Zakładamy, że administrator Twojego systemu zainstalował platformę Moodle i przydzielił Tobie nowy, pusty kurs.
+ Zakładamy również, że zalogowałeś się do kursu poprzez swoje konto prowadzącego.</p>
+ <p>Oto trzy ogólne wskazówki na początek:</p>
+ <ol>
+ <li><strong>Nie obawiaj się eksperymentować:</strong>
+ <blockquote> Możesz swobodnie poruszać się po systemie i dokonywać zmian.
+ Bardzo trudno jest cokolwiek zepsuć, a nawet jeżeli tak się stanie to zwykle jest to łatwe do naprawienia.
+ </blockquote>
+ <li><strong>Zwracaj uwagę na poniższe ikonki: </strong>:
+ <blockquote>
+ <p>&nbsp;<img src="../pix/i/edit.gif"> - <strong>ikona edycji</strong> umożliwia edycję elementu przy którym się znajduje.</p>
+ <p><img src="../pix/help.gif" width="22" height="17"> - <strong>ikona pomocy
+ </strong> otwiera wyskakujące okno pomocy</p>
+ <p>&nbsp;<img src="../pix/i/hide.gif" width="16" height="16"> - <strong>ikona otwartego oka</strong> pozwala ukryć coś przed studentami</p>
+ <p>&nbsp;<img src="../pix/i/show.gif" width="16" height="16"> - <strong>ikona zamkniętego oka</strong> pozwala uczynić ukryty element dostępnym</p>
+ </blockquote>
+ </li>
+ <li><strong>Korzystaj z paska nawigacyjnego u góry każdej strony </strong>
+ <blockquote>Przypomni Ci gdzie jesteś i zapobiegnie zgubieniu się.
+ </blockquote></li>
+ </ol>
+
+<p>&nbsp;</p></blockquote>
+<h3 class="sectionheading"><a name="settings"></a>Ustawienia kursu</h3>
+<blockquote>
+ <p>Na początku przejdź do ramki &quot;Administracja&quot; na stronie głównej kursu
+ i kliknij na &quot;<strong>Ustawienia...</strong>&quot;
+ (Uwaga: ten link i cały dział Administracja są dostępne tylko dla Ciebie (i administratora).
+ Studenci nie będą nawet widzieć tych linków.
+ </p>
+ <p>Na stronie Ustawienia możesz zmienić szereg ustawień dotyczących Twojego kursu,
+ począwszy od jego nazwy a skończywszy na dacie jego rozpoczęcia. Nie zostaną tutaj
+ omówione wszystkie ponieważ przy każdym z ustawień widoczna jest ikona pomocy, która
+ udostępnia ich szczegółowy opis. Poniżej opisane jest tylko najważniejsze z tych
+ ustawień - <strong>format kursu.</strong></p>
+ <p>Wybór formatu zadecyduje o zasadniczym układzie kursu i będzie stanowić niejako
+ szablon. Moodle wersja 1.0 oferuje trzy formaty - w przyszłości prawdopodobnie będzie
+ ich znacznie więcej (proszę o przesyłanie sugestii i pomysłów na adres
+ <a href="mailto:martin@moodle.org">martin@moodle.com</a>!)</p>
+ <p>Poniżej przedstawiono przykładowe screenshoty z kursów w każdym z trzech dostępnych formatów
+ (zignoruj różnice w kolorach - są ustawiane przez administratora
+ dla całego systemu):</p>
+ <p align="center"><strong>Format tygodniowy:</strong></p>
+ <p align="center"><img src="pix/weekly.jpg" width="570" height="527"></p>
+ <p align="center">&nbsp;</p>
+ <p align="center"><strong>Format tematyczny:</strong></p>
+ <p align="center"><img src="pix/topics.jpg" width="570" height="463"></p>
+ <p align="center">&nbsp;</p>
+ <p align="center"><strong>Format towarzyski:</strong></p>
+ <p align="center"><img src="pix/social.jpg" width="570" height="429"></p>
+ <p>&nbsp;</p>
+ <p>Należy zwrócić uwagę na to, że formaty tygodniowy i tematyczny mają bardzo podobną strukturę. Różnią się głównie tym, że w formacie tygodniowym jedna ramka zawsze obejmuje dokładnie jeden tydzień, natomiast w formacie tematycznym jedna ramka może obejmować dowolny okres. Format towarzyski nie zawiera dużo treści i oparty jest tylko na jednym forum. Pokazane jest ono na stronie głównej.</p>
+ <p>Skorzystaj z przycisków pomocy na stronie &quot;Ustawienia kursu&quot; aby uzyskać
+ więcej szczegółowych informacji.</p>
+
+<p>&nbsp;</p></blockquote>
+<h3 class="sectionheading"><a name="upload"></a>Przesyłanie plików</h3>
+<blockquote>
+ <p>Być może zechcesz włączyć do swojego kursu już istniejące materiały, takie jak strony
+ WWW, pliki audio i video, dokumenty Word lub animacje flash. Pliki dowolnego typu mogą
+ zostać dołączone do kursu i umieszczone na serwerze. Pliki zapisane w serwerze możesz
+ przenosić, edytować, usuwać lub zmieniać ich nazwę.</p>
+ <p>Wszystkie powyższe operacje wykonywane są poprzez link <strong>Pliki</strong> w Twoim menu Administracja. Sekcja Pliki wygląda następująco:</p>
+ <p align="center"><img src="pix/files.jpg" width="400" height="347"></p>
+ <p>&nbsp;</p>
+ <p>Tylko prowadzący mają dostęp do tego interfejsu, dla studentów jest on niedostępny. Poszczególne pliki są udostępnianie studentom w późniejszym etapie (jako &quot;Zasoby&quot; - zobacz następny rozdział)</p>
+ <p>Jak widać na powyższym widoku ekranu lista plików znajduje się przy każdym podkatalogu.
+ Możesz utworzyć dowolna liczbę podkatalogów w celu organizacji plików, które mogą być
+ przenoszone między podkatalogami.</p>
+ <p>Przesyłanie plików przez sieć WWW podlega obecnie pewnym ograniczeniom polegającym na
+ tym, że jednorazowo można przesłać tylko jeden plik. W celu jednorazowego przesłania
+ większej liczby plików (np. całej witryny), można wykorzystać <strong>program
+ kompresujący</strong> i utworzyć jeden spakowany plik typu zip, który można przesłać do
+ serwera i rozpakować ponownie już na serwerze (link &quot;unzip&quot; znajduje się obok
+ archiwów typu zip).</p>
+ <p>Podgląd przesłanego pliku możliwy jest po kliknięciu na nazwę pliku. Twoja przeglądarka
+ sieciowa umożliwi zarówno wyświetlenie pliku jak i ściągnięcie go na Twój komputer.</p>
+ <p>Pliki HTML oraz tekstowe można edytować on-line, bez potrzeby ich ściągania. Pozostałe
+ należy poddać edycji na własnym komputerze i ponownie przesłać. Przesłanie pliku z taką
+ sama nazwą jak już istniejący plik spowoduje jego automatyczne nadpisanie.</p>
+ <p>Uwaga końcowa: jeżeli Twoje materiały znajdują się na stronach sieci WWW, nie trzeba w ogóle przesyłać plików na serwer - można utworzyć do nich bezpośrednie linki ze stron kursu (zobacz moduł Zasoby oraz następny rozdział).</p>
+
+<p>&nbsp;</p></blockquote>
+<h3 class="sectionheading"><a name="activities"></a>Tworzenie składowych kursu</h3>
+<blockquote>
+ <p>Tworzenie kursu obejmuje dodawanie modułów działań (składowych) do strony głównej aby
+ umożliwić korzystanie z nich studentom. Możesz w każdej chwili zmieniać kolejność tych
+ modułów</p>
+ <p>W celu włączenia funkcji edycji kliknij &quot;Włącz tryb edyci&quot; w menu
+ Administracja. Przełącznik ten pokazuje albo ukrywa dodatkowe funkcje umożliwiające
+ manipulowanie stroną główną. Zwróć uwagę, że na pierwszym z powyższych obrazów ekranu
+ (Format tygodniowy) funkcje edycji są włączone.</p>
+ <p>Aby dodać nową składową kursu przejdź do tygodnia, tematu, lub sekcji ekranu, w której
+ chcesz teą składową dodać i wybierz rodzaj składowej z menu podręcznego. Oto krótkie
+ omówienie wszystkich standardowych składowych kursów w Moodle 1.0:</p>
+ <dl>
+ <dt><strong>Zadanie</strong></dt>
+ <dd>Zadanie obejmuje wyznaczenie pracy do wykonania, daty jej ukończenia i maksymalnej
+ oceny. Studenci będą mogli przesłać jeden plik aby spełnić ustalone wymagania. Data
+ przesłania pliku przez studenta zostaje zapisana. Następnie, na pojedynczej stronie
+ możesz przeglądać każdy plik (wraz z informacją o tym, z jakim opóźnieniem lub
+ przyspieszeniem został przesłany) oraz zapisać ocenę i komentarz. Pół godziny po
+ wystawieniu danemu studentowi oceny, Moodle automatycznie wyśle do niego
+ zawiadomienie pocztą elektroniczną.</dd>
+ <br>
+ <br>
+ <dt><strong>Wybór</strong></dt>
+ <dd>Składowa &quot;Wybór&quot; jest bardzo prosta - zadajesz pytanie i podajesz możliwe
+ odpowiedzi, z których studenci mogą dokonać wyboru. Wyniki przedstawiane są na
+ ekranie w postaci raportu. Funkcja to może być użyta do uzyskiwania zgody od
+ studentów na prowadzenie badań, ale można ją również wykorzystać do przeprowadzania
+ szybkich ankiet lub głosowań wśród studentów.</dd>
+ <br>
+ <br>
+ <dt><strong>Forum</strong></dt>
+ <dd>Moduł ten jest zdecydowanie najważniejszy - właśnie w nim mają miejsce dyskusje.
+ Przy dodawaniu nowego forum, będziesz mieć możliwość wyboru różnych jego typów,
+ takich jak prosta dyskusja na jeden temat, forum ogólne dostępne dla wszystkich,
+ lub jeden wątek na użytkownika.</dd>
+ <br>
+ <br>
+ <dt><strong>Dziennik</strong></dt>
+ <dd>Każde działanie związane z dziennikiem stanowi wpis do dziennika całego kursu. Dla każdej składowej kursu tego typu możesz sformułować otwarte pytanie, które stanowi wskazówkę dla studentów, oraz okres, w którym dziennik jest dostępny (tylko w formacie tygodniowym).Podstawową, sprawdzoną metodą jest tworzenie jendego dziennika na każdy tydzień. Należy zachęcać studentów aby ich wpisy do dzienników miały charakter refleksyjny i krytyczny, ponieważ dostęp do nich mają tylko oni oraz Ty. Następnie możesz ocenić i skomentować wszystkie wpisy dla danego tygodnia lub tematu, a studenci automatycznie otrzymają Twój komentarz pocztą elektroniczną. Dzienniki nie są przystosowane do ciągłego dodawania nowych wpisów. Jeśli potrzebujesz takiej możliwości powinieneś dodawać nowe dzienniki.</dd>
+ <br>
+ <br>
+ <dt><strong>Zasoby</strong></dt>
+ <dd>Zasoby stanowią treść Twojego kursu. Zasobem może dowolny plik wgrany przez Ciebie lub wskazany przez adres URL. Możesz również tworzyć proste strony tekstowe poprzez wpisywanie tekstu bezpośrednio do formularza.</dd>
+ <br>
+ <br>
+ <dt><strong>Quiz</strong></dt>
+ <dd>Moduł ten umożliwia tworzenie i zadawanie testów w formie quizów składających się z pytań wielokrotnego wyboru, pytań typu prawda/fałsz, oraz pytań wymagających udzielenia krótkich odpowiedzi. Pytania te, uporządkowane według kategorii, przechowywane są w bazie danych i mogą być ponownie wykorzystywane w ramach danego kursu lub nawet przenoszone do innego kursu. Quizy mogą dopuszczać wielokrotne próby znalezienia rozwiązania. Każda próba jest automatycznie sprawdzana i prowadzący może decydować, czy przedstawić swój komentarz czy też udostępnić poprawne odpowiedzi. Moduł Quiz posiada narzędzia umożliwiające wystawianie ocen.</dd>
+ <br>
+ <br>
+ <dt><strong>Ankieta</strong></dt>
+ <dd>Moduł ten udostępnia szereg wcześniej zdefiniowanych narzędzi ankietowych, które pomagają poznać i lepiej zrozumieć odbiorców twojego kursu. Obecnie dostępne są narzędzia COLLES i ATTLS. Mogą zostać udostępnione studentom na początku kursu w celach diagnostycznych oraz na koniec kursu w celu dokonania oceny kursu(ja sam co tydzień wykorzystuję takie narzędzia na swoich kursach).</dd>
+ </dl>
+ <br>
+ <p>Po dodaniu działań możesz zamieniać ich pozycję w rozkładzie kursu poprzez kliknięcie
+ ikon przedstawiających małe strzałki (<img src="../pix/t/up.gif" width="9" height="10">
+ <img src="../pix/t/down.gif" width="9" height="10"> ) przy każdym działaniu. Możesz
+ również usuwać działania przy pomocy ikony przedstawiającej krzyżyk
+ <img src="../pix/t/delete.gif" width="10" height="10"> , oraz edytować przy pomocy ikony
+ edycji <img src="../pix/t/edit.gif" width="10" height="11">.</p>
+
+<p>&nbsp;</p></blockquote>
+<h3 class="sectionheading"><a name="course"></a>Prowadzenie kursu</h3>
+<blockquote>
+ <p> Istnieją wielkie plany, by rozszerzyć ten dokument do bardziej szczegółowego
+ przewodnika. Zanim to jednak nastąpi podajemy kilka pomysłów :</p>
+ <ol>
+ <li>Zapisz się na każde forum, by miec dobry kontakt ze swoimi studentami</li>
+ <li>Zachęcaj wszystkich studentów do wypełnienia ich profili użytkownika (łącznie z
+ fotografiami) i zapoznaj się z nimi - ułatwi to stworzenie kontekstu dla ich
+ późniejszych prac.</li>
+ <li>Prowadź notatki dla własnych potrzeb w prywatnym &quot;<strong>Forum
+ nauczycielskim</strong>&quot; (menu Administracja). Jest to szczególnie przydatne w
+ przypadku zespołowego prowadzenia kursów.</li>
+ <li>Korzystaj z linku &quot;<strong>Logi</strong>&quot; (menu Administracja) w celu
+ uzyskania dostępu do kompletnych, nieprzetworzonych logów. Znajduje się tam link do
+ wyskakującego okna,
+ które jest aktualizowane co 60 sekund i pokazuje informacje na temat aktywności w
+ ciągu ostatniej godziny. Okno to może pozostać otwarte przez cały dzień, ponieważ
+ pomaga ono lepiej orientować się w tym co się dzieje na danym kursie.</li>
+ <li>Korzystaj z &quot;<strong>Raportów aktywności</strong>&quot; (znajdują się przy
+ każdym nazwisku na liście wszystkich osób albo na stronie profilu dowolnego
+ użytkownika). Raporty te są bardzo dobrym sposobem sprawdzania co dana osoba zrobiła
+ na danym kursie.</li>
+ <li>Nie odkładaj na później udzielania odpowiedzi studentom- czyń to niezwłocznie. Nie
+ tylko pozwoli to uniknąć nagromadzenia się zbyt dużej ilości pracy z tym związanej,
+ ale jest to również niezbędne dla zbudowania i utrzymania poczucia społeczności
+ wśród uczestników Twojego kursu.</li>
+ </ol>
+
+<p>&nbsp;</p></blockquote>
+<h3 class="sectionheading"><a name="further"></a>Dalsze informacje</h3>
+<blockquote>
+ <p>W przypadku wystąpienia problemu w Twoim lokalnym systemie, skontaktuj się z jego administratorem.</p>
+ <p>Jeżeli masz dobry pomysł aby udoskonalić Moodle albo po prostu chcesz podzielić się jakąś interesującą historią, odwiedź stronę <a href="http://moodle.org/" target="_top">moodle.org </a> i weź udział w kursie <a href="http://moodle.org/course/view.php?id=5" target=_top >Using Moodle </a>(&quot;Korzystanie z Moodle&quot;). Chętnie zapoznamy się z Twoimi komentarzami - możesz pomóc nam usprawnić Moodle!</p>
+ <p>Jeżeli chcesz brać udział w programowaniu nowych modułów lub tworzeniu dokumentacji albo innych materiałów, skontaktuj się ze mną pod adresem:
+<a href="http://moodle.org/user/view.php?id=1&course=1" target="_top">Martin Dougiamas </a> lub odwiedź stronę poświęconą szukaniu błędów w Moodle: <a href="http://moodle.org/bugs/" target="_top">bugs.moodle.com </a></p>
+ <p align="center">Dziękuję za korzystanie z Moodle - powodzenia!</p>
+ <hr>
+ <p>&nbsp;</p>
+</blockquote>
+<p align="CENTER"><font size="1"><a href="." target="_top">Dokumentacja Moodle</a></font></p>
+<p align="CENTER"><font size="1">Version: $Id: teacher.html,v 1.4 2002/08/18 10:00:01
+ martin Exp $</font></p>
+
+</body>
99 lang/pl/docs/upgrade.html
View
@@ -0,0 +1,99 @@
+<head>
+ <title>Dokumentacja Moodle : Uaktualnianie</title>
+ <link rel="stylesheet" href="../theme/standard/styles.php" type="TEXT/CSS">
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-w">
+ <style type="text/css">
+ <!--
+ .sectionheading {
+ font-size: medium;
+ font-weight: bold;
+ font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
+ border: 1px dotted;
+ padding: 10px;
+ background-color: #EEEEEE;
+ }
+ -->
+ </style>
+</head>
+
+<body bgcolor="#FFFFFF">
+<h2>Uaktualnianie Moodle</h2>
+
+<p>Moodle jest zaprojektowane tak, aby bezproblemowo przechodzić ze starszej wersji na nowszą.</p>
+<p>Kiedy uaktualniasz Moodle powinieneś postępować zgodnie z poniższymi krokami :</p>
+<h3 class="sectionheading">1. Zrób kopie zapasowe ważnych danych</h3>
+<blockquote>
+ <p>Pomimo, że nie jest to niezbędne, to zawsze wskazane jest aby zachowywać swoje dane przed jakimiś poważnymi zmianami w systemie, na wypadek gdybyś musiał wrócić do starszej wersji z jakiegoś powodu. W zasadzie dobrym pomysłem jest ustawienie serwera tak, aby tworzył kopie zapasowe Moodle codziennie. Jeśli tak jest, to możesz ominąć ten krok.</p>
+
+ <p>Istnieją trzy obszary, które wymagają kopii zapasowych.</p>
+ <blockquote>
+ <p><strong>1.Katalog zawierający Moodle</strong></p>
+ <blockquote>
+ <p>Zrób osobną kopię tych plików zanim przejdziesz do następnej wersji, abyś mógł przywrócić config.php i wszystkie moduły które były zainstalowane 9tematy, pakiety językowe, składowe kursu itd.)<strong><br>
+ </strong></p>
+ </blockquote>
+ <p><strong>2. Katalog z twoimi danymi.</strong></p>
+ <blockquote>
+ <p>W tym miejscu przechowywane są przesłane pliki (takie jak zasoby, czy prace studentów), więc bardzo istotne jest aby mieć kopie tych plików zawsze, a nie tylko podczas aktualizacji wersji. Uaktualnianie może czasami zmienić nazwy katalogów, lub je przemieścić w inne miejsce.<strong><br>
+ </strong></p>
+ </blockquote>
+ <p><strong>3. Baza danych</strong></p>
+ <blockquote>
+ <p>Większość uaktualnień Moodle będzie zmieniało tabele w bazie danych, modyfikując lub dodając pola. Kopie zapasowe tych tabel robi się w każdej bazie danych inaczej. Jednym ze sposobów tworzenia kopii zapasowych w MySQL jest zapisanie ich do jednego pliku SQL. Poniższy przykład pokazuje jak w systemie Unix zapisać bazę o nazwie &quot;moodle&quot;:</p>
+ <blockquote>
+ <p><font face="Courier New, Courier, mono">mysqldump moodle &gt; moodle-backup-2002-10-26.sql</font></p>
+ </blockquote>
+ <p>Możesz także skorzystać z funkcji &quot;Eksportuj&quot; w Moodle, poprzez interfejs WWW &quot;Zarządzanie bazą danych&quot; aby zrobić to samo na innych platformach.</p>
+ <p>&nbsp;</p>
+ </blockquote>
+ </blockquote>
+</blockquote>
+
+<h3 class="sectionheading">2. Zainstaluj nowe oprogramowanie dla Moodle</h3>
+<blockquote>
+ <p><strong>Korzystając z ściągniętego pliku</strong></p>
+ <blockquote>
+ <p>Nie nadpisuj poprzedniej instalacji, chyba że jesteś pewien tego co robisz. Czasami stare pliki mogą powodować problemy w nowej wersji. Najlepszym sposobem jest zmiana nazwy katalogu z obecną wersją Moodle, a następnie rozpakować nową wersję w stare miejsce.</p>
+ <blockquote>
+ <p><font face="Courier New, Courier, mono">mv moodle moodle.backup<br>
+ tar xvzf moodle-1.0.6.tgz</font></p>
+ </blockquote>
+ <p>Następnie skopiuj config.php i moduły zewnętrzne takie jak tematy.</p>
+ <blockquote>
+ <p><font face="Courier New, Courier, mono">cp moodle.backup/config.php moodle<br>
+ cp -pr moodle.backup/theme/mytheme moodle/theme/mytheme</font></p>
+ </blockquote>
+ </blockquote>
+ <p><strong>Korzystając z CVS</strong></p>
+ <blockquote>
+ <p>Jeśli korzystasz z CVS, to po prostu przejdź do głównego katalogu Moodle i uaktualnij pliki.</p>
+ <blockquote>
+ <p><font face="Courier New, Courier, mono">cvs update -dP</font></p>
+ </blockquote>
+ <p>Pamiętaj o parametrze &quot;d&quot;. Służy on do tworzenia nowych katalogów jeśli jest to potrzebne. Ważnym parametrem jest też &quot;P&quot;. Zezwala on na kasowanie pustych katalogów.
+</p>
+ <p>Jeśli edytowałeś pliki Moodle, to uważnie przeczytaj komunikaty, aby upewnić się, że nie zaistniały żadne konflikty. Wszystkie twoje tematy i niestandardowe moduły zewnętrzne pozostaną nienaruszone.</p>
+ </blockquote>
+ <p>&nbsp;</p>
+</blockquote>
+<h3 class="sectionheading">3. Kończenie procesu aktualizacji.</h3>
+<blockquote>
+ <p>Ostantni krok polega na uruchomieniu procesu aktualizacji w samym Moodle.</p>
+ <p>Aby to zrobić wejdź na <a target=_top href="../admin/index.php">
+To do this just visit <a target=_top href="../admin/index.php">panel administracyjny</a>.</p>
+ <blockquote>
+ <p><font face="Courier New, Courier, mono">http://example.com/moodle/admin</font></p>
+ </blockquote>
+ <p>Nie jest ważne, czy jesteś zalogowany jako administrator czy nie.</p>
+ <p>Moodle wykryje istnienie nowej wersji automatycznie, oraz przeprowadzi wszystkie uaktualnienia bazy danych i plików, które są niezbędne. Jeśli natrafi na coś, czego nie jest w stanie zrobić sam (bardzo rzadko spotykane), to poinformuje Cię o wszystkim co trzeba zrobić ręcznie.</p>
+</blockquote>
+<p>&nbsp; </p>
+<p>Jeśli wszystko odbyło się bezbłędnie (nie było żadnych komunikatów o błędach) możesz od razu rozpocząć korzystanie z nowej wersji Moodle!</p>
+<p>Jeśli masz problemy z uaktualnianiem odwiedź <a target=_top href="http://moodle.org/">moodle.org</a> i umieść posta na <a target=_top href="http://moodle.org/mod/forum/view.php?id=28">Installation
+ Support Forum</a>(forum wspomagania procesu instalacji) w kursie Using Moodle (korzystanie z Moodle). </p>
+<p>&nbsp;</p>
+<p>&nbsp;</p>
+<p align="CENTER"><font size="1"><a href="." target="_top">Dokumentacja Moodle</a></font></p>
+<p align="CENTER"><font size="1">Version: $Id$</font></p>
+
+</body>
9 lang/pl/help/assignment/assignmenttype.html
View
@@ -0,0 +1,9 @@
+
+<P ALIGN=CENTER><B>Rodzaj zadania</B></P>
+
+<P>Istnieją różne rodzaje zadań</P>
+
+<P><B>Działania wykonywane w trybie off-line</B> - opcja ta jest przydatna w przypadku zadań wykonywanych poza platformą Moodle. Studenci widzą opis zadania ale nie mogą przesłać plików ani wykonać innych czynności.
+Prowadzący mogą jednak wystawić oceny studentom, którzy otrzymają powiadomienie o wystawionej ocenie.</P>
+
+<P><B> Wymagane przesłanie jednego pliku</B> - ten rodzaj zadania umożliwia wszystkim studentom przesłanie pojedynczego pliku dowolnego typu. Może to być dokument Word, plik graficzny, skompresowana witryna WWW lub dowolny inny plik, który mają polecenie przysłać. Prowadzący mogą oceniać przesłane zadania w trybie on-line.</P>
8 lang/pl/help/assignment/resubmit.html
View
@@ -0,0 +1,8 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Powtórne przesyłanie zadań</B></P>
+
+<P>Ustawienie domyślne nie pozwala studentom na powtórne przesyłanie zadań po wystawieniu oceny przez prowadzącego</P>
+
+<P>Jeżeli włączysz tę opcje, studenci będą mogli ponownie przesłać już ocenione przez Ciebie zadania w celu ich powtórnego ocenienia. Może to być przydatne jeżeli zamierzasz zachęcić studentów do lepszej pracy poprzez powtarzanie zadania aż do skutku.</P>
+
+<P>Opcja ta oczywiście nie dotyczy zadań wykonywanych w trybie off-line.</P>
+
5 lang/pl/help/choice/options.html
View
@@ -0,0 +1,5 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Wybór odpowiedzi</B></P>
+
+<P>W tym miejscu określasz odpowiedzi, z których uczestnicy mają dokonać wyboru.</P>