Skip to content
Browse files

Few corrections, and return to "aktywnosci" zamiast "skladowych".

  • Loading branch information...
1 parent 5b9d159 commit 7bacb860c540a3dbb43b74c115045f3e3ba93558 adamtpaw committed Mar 11, 2005
Showing with 17 additions and 65 deletions.
  1. +17 −65 lang/pl/moodle.php
View
82 lang/pl/moodle.php
@@ -1,16 +1,16 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005031000)
$string['action'] = 'Akcja';
$string['active'] = 'Aktywny(a)';
-$string['activities'] = 'Składowe kursu';
-$string['activity'] = 'Składowa kursu';
-$string['activityclipboard'] = 'Przenoszenie składowej : $a';
-$string['activityiscurrentlyhidden'] = 'Niestety ta składowa jest obecnie ukryta';
-$string['activitymodule'] = 'Moduł składowej';
-$string['activityreport'] = 'Raport składowej';
-$string['activityselect'] = 'Wybierz składową która ma być przeniesiona';
+$string['activities'] = 'Aktywności';
+$string['activity'] = 'Aktywność';
+$string['activityclipboard'] = 'Przenoszenie aktywności: $a';
+$string['activityiscurrentlyhidden'] = 'Niestety ta aktywność jest obecnie ukryta';
+$string['activitymodule'] = 'Moduł aktywności';
+$string['activityreport'] = 'Raport aktywności';
+$string['activityselect'] = 'Wybierz aktywność która ma być przeniesiona';
$string['activitysince'] = 'Aktywność od $a';
$string['add'] = 'Dodaj';
$string['addactivity'] = 'Dodaj składową';
@@ -61,7 +61,9 @@
$string['administrators'] = 'Administratorzy';
$string['administratorsall'] = 'Wszyscy administratorzy';
$string['administratorsandteachers'] = 'Administratorzy i nauczyciele';
+$string['advanced'] = 'Zaawwansowany';
$string['advancedfilter'] = 'Zaawansowane wyszukiwanie';
+$string['advancedsettings'] = 'Ustawiania zaawansowane';
$string['again'] = 'ponownie';
$string['all'] = 'Wszyscy';
$string['allactivities'] = 'Wszystkie składowe kursu';
@@ -99,6 +101,7 @@
$string['backupcoursefileshelp'] = 'Automatycznie uwzględnij pliki kursu w tworzeniu kopii zapasowej';
$string['backupdate'] = 'Data kopii zapasowej';
$string['backupdetails'] = 'Szczegółowy kopii zapasowej';
+$string['backupfailed'] = 'Niektóre kursy nie zostały skopiowane';
$string['backupfilename'] = 'kopia zapasowa';
$string['backupfinished'] = 'Tworzenie kopii zapasowej zakończyło się sukcesem';
$string['backupincludemoduleshelp'] = 'Określ czy chcesz zapisać moduły kursu z lub bez danych w kopii zapasowej';
@@ -116,6 +119,7 @@
$string['blockdeleteconfirm'] = 'Zaraz usuniesz blok $a. Ta operacja usunie wszystkie informacje w bazie danych związane z tym blokiem. Czy chcesz kontynuować?';
$string['blockdeletefiles'] = 'Wszystkie dane związane z blokiem $a->block zostały usunięte z bazy danych. Aby zakończyć usuwanie (i uniemożliwić auto-reinstalację bloku), powinieneś usunąć z serwera katalog: $a->directory';
$string['blocks'] = 'Bloki';
+$string['blocksaddedit'] = 'Dodaj/Modyfikuj blok';
$string['blocksetup'] = 'Tworzenie tabeli bloków';
$string['blocksuccess'] = '$a tabele zostału poprawnie utworzone';
$string['bycourseorder'] = 'Według kursów';
@@ -148,59 +152,7 @@
$string['closewindow'] = 'Zamknij to okno';
$string['comparelanguage'] = 'Przejrzyj i edytuj bieżący język';
$string['complete'] = 'Pełna wersja';
-$string['configallowunenroll'] = 'Jeśli ta opcja jest ustawiona na \"Tak\", wówczas studenci mają prawo sami wypisać się z danego kursy kiedy tylko chcą. W przeciwnym razie, wypisać studenta mogą tylko nauczyciele i administratorzy.';
-$string['configallusersaresitestudents'] = 'Czy w przypadku składowych na stronie głównej serwisu wszyscy zarejestrowani użytkownicy powinni być traktowanie jako studenci? Jeśli wybierzesz \"Tak\" każdy zarejestrowany student będzie mógł korzystać z tych składowych. jeśli wybierzesz \"Nie\", wtedy tylko użytkownicy, którzy zapisani są przynajmniej na 1 kurs, bedą mogli korzystać z tych składowych. Tylko administratorzy i specjalnie przypisani prowadzący mogą zachowywać się jako nauczyciele w składowych na stronie głównej serwisu.';
-$string['configautologinguests'] = 'Czy odwiedzający powinni być automatycznie logowani jako Goście, gdy wchodzą w kurs z dostępem dla Gości?';
-$string['configcachetext'] = 'Dla większych stron lub stron, które używają filtrów ustawienie tego parametru może poprawić szybkość działania strony. Kopia tekstu będzie zapisana w pamięci przez czas określony w tym parametrze. Zbyt mała wartość może spowolnić działanie systemu. Z kolei, zbyt duża wartość, może oznaczać, że zbyt długo trzeba będzie czekać na odświeżenie tekstu (np. z nowymi linkami).';
-$string['configcountry'] = 'Jeżeli ustawisz tutaj kraj, wówczas ten kraj będzie domyślny dla nowych użytkowników. Jeżeli chcesz wymusić, aby użytkownicy wybierali kraj samodzielnie zostaw to pole niewypełnione.';
-$string['configdebug'] = 'Jeśli włączysz tą funkcję, podniesiony zostanie poziom raportowania błędów PHP, dzięki czemu więcej ostrzeżeń będzie drukowanych. Ta opcja przydatna jest tylko dla programistów.';
-$string['configdeleteunconfirmed'] = 'Jeśli korzystasz z uwierzytelnienia emailowego, jest to okres przez który przyjmowane będą odpowiedzi od użytkowników. Po tym okresie, stare i niepotwierdzone konta zostaną usunięte.';
-$string['configdigestmailtime'] = 'Osoby, które zdecydują się na otrzymywanie streszczenia postów z całego dnia w emailach, będą mieli je przesyłane codziennie. Ten parametr decyduje o której godzinie ten email zostanie wysłany.';
-$string['configdisplayloginfailures'] = 'To ustawienie wyświetli wybranym użytkownikom informacje o nieudanych próbach logowania.';
-$string['configenablerssfeeds'] = 'Włączenie tej opcji umożliwi stosowanie RSS feeds na całej witrynie. Jednakże aby móc włączyć tą opcję, trzeba również uruchomić ją dla pojedynczych modułów (Konfiguracja > Moduły).';
-$string['configenablerssfeedsdisabled'] = 'Niedostępne ponieważ RSS feeds nie są uruchomione. Aby je włączyć idź do Konfiguracja > Zmienne.';
-$string['configerrorlevel'] = 'Wybierz ilość ostrzeżeń z PHP, która a być wyświetlana. Zwykle najlepszym wyborem jest opcja Normalna.';
-$string['configextendedusernamechars'] = 'Włączenie tej opcji pozwala studentom używać jakichkolwiek znaków w ich nazwach użytkowników. Nie wpływa to na ich imiona i nazwiska. Domyślnie wartość ta to Fałsz.';
-$string['configfilteruploadedfiles'] = 'Włączenie tej opcji spowoduje przefiltrowanie wszystkich plików HTML i plików tekstowych przed ich wyświetleniem.';
-$string['configforcelogin'] = 'Normalnie pierwsza strona i opis kursu (ale nie kursy) mogą być przeglądane przez wszystkich bez logowania się. Wybierz ten parametr jeśli chcesz zmusić użytkowników do logowania się zanim będą mogli cokolwiek zobaczyć.';
-$string['configforceloginforprofiles'] = 'Włączenie tej opcji zmusza użytkowników do logowania się według ich nazw użytkowników i haseł a nie jako Gość. Domyślnie wartość ta jest ustawiona jako \"Fałsz\" przez co studenci (i wyszukiwarki) mogą dowiedzieć się czegoś o swoich przyszłych nauczycielach.';
-$string['configframename'] = 'Jeżeli osadzasz platformę Moodle wewnątrz ramki WWW, wpisz tutaj nazwę ramki. W przeciwnym przypadku pozostaw wartość \'_top\'';
-$string['configfullnamedisplay'] = 'Parametr ten określa jak będą wyświetlane imiona i nazwiska. ';
-$string['configgdversion'] = 'Wskaż wersję zainstalowanej biblioteki GD. Wersja wyświetlana domyślnie jest tą, która została wykryta automatycznie. Nie zmieniaj tego ustawienia, chyba, że dobrze wiesz co robisz.';
-$string['confightmleditor'] = 'Ustal czy użytkownicy mają prawo wykorzystywania edytora tekstu w HTML\'u. Nawet jeżeli zezwolisz na to, ten edytor będzie dostępny tylko jeżeli użytkownicy będą używać kompatybilnej przeglądarki (Internet Explorer 5.5 lub późniejszej). Użytkownik może samodzielnie zrezygnować z jego wykorzystywania.';
-$string['configidnumber'] = 'Ta opcja określa czy: (a) Użytkownicy nie są pytani o jakikolwiek numer identyfikacyjny, (b) Użytkownicy są pytani o numer identyfikacyjny, ale mogą pozostawić to pole puste, czy (c) Użytkownicy są pytani o numer identyfikacyjny i nie mogą pozostawić tego pola pustego. Jeśli przydzielono numery identyfikacyjne są one wyświetlane w profilach użytkowników.';
-$string['configintro'] = 'Na tej stronie możesz zdefiniować pewną liczbę zmiennych konfiguracyjnych, które usprawnią funkcjonowanie platformy Moodle na Twoim serwerze. Nie musisz się jednak tym zbytnio przejmować - ustawienia domyślne zazwyczaj działają poprawnie, a jakichkolwiek zmiany na tej stronie możesz wprowadzić w dowolnym momencie.';
-$string['configintroadmin'] = 'Na tej stronie powinieneś skonfigurować Twoje główne konto administratora, które pomoże ci sprawować kontrolę nad serwisem. Miej na uwadze to, by nadać mu bezpieczną i trudną do odgadnięcia nazwę użytkownika oraz hasło, a także twój aktualny adres e-mail. Możesz później utworzyć więcej kont administratora.';
-$string['configintrosite'] = 'Ta strona pozwala Ci na skonfigurowanie strony tytułowej i nazwy tego serwisu. Możesz później wrócić tu w dowolnym momencie korzystając z linka \'Ustawienia Serwisu\' na stronie głównej.';
-$string['configlang'] = 'Wybierz domyślny język dla tego serwisu. Użytkownicy mogą później wybrać dla siebie inne ustawienie.';
-$string['configlangdir'] = 'Większość języków drukuje się od lewej do prawej, ale niektóre, jak arabski i hebrajski są drukowane od prawej do lewej.';
-$string['configlanglist'] = 'Pozostaw to pole pustym, jeśli chcesz aby użytkownicy mogli wybrać dowolny z języków zawartych w Twojej wersji Moodle. Możesz jednak skrócić listę dostępnych języków wpisując tu oddzielone przecinkami kody języków, które chcesz udostępnić. Np.: pl,en,fr,it';
-$string['configlangmenu'] = 'Wybierz, czy chcesz, aby menu wyboru języka było wyświetlane na stronie głównej, stronie logowania itp. Wybór ten nie ma wpływu na możliwość wybrania języka przez użytkownika w jego własnym profilu.';
-$string['configlocale'] = 'Wybierz ustawienia lokalne dla serwisu. Będą one wpływały na format i język wyświetlanych dat. Wymagane jest posiadanie tych lokalnych danych w systemie operacyjnym. Jeżeli nie wiesz co wybrać - zostaw to pole puste.';
-$string['configloginhttps'] = 'Włączenie tej opcji sprawi, że Moodle będzie używało połączenia HTTPS tylko dla strony logowania (dzięki czemu logowanie będzie biezpiecznejsze). Następnie użytkownik zostanie skierowany na adres w normalnym protokole HTTP dla większej prędkości działania. UWAGA: Ustawienie to WYMAGA spejcjalnych ustawień HTTPS. BEZ TYCH USTAWIEŃ MOŻESZ ZABLOKOWAĆ SOBIE DOSTĘP DO SERWISU.';
-$string['configloglifetime'] = 'Tutaj możesz zdefiniować okres przez jaki chcesz prowadzić logi aktywności użytkowników. Logi, których wiek przekroczy określony tutaj limit zostaną automatycznie usunięte. Zalecane jest prowadzenie logów przez jak najdłuższy czas, ponieważ mogą okazać się potrzebne. Jeżeli jednak Twój serwer jest bardzo obciążony i występuje obniżenie wydajności, możesz zechcieć zmniejszyć limit wieku logów.';
-$string['configlongtimenosee'] = 'Jeżeli student nie loguje się przez bardzo długi okres czasu, jest automatycznie usuwany z wszystkich kursów. Parametr ten określa właśnie ów limit czasu.';
-$string['configmaxbytes'] = 'Ten paramter określa maksymalny rozmiar plików, które mogą być przesyłane. Parametr ten odnosi się do całej strony i ograniczony jest tylko przez paramter PHP o nazwie: upload_max_filesize oraz parametr Apache: LimitRequestBody. Z drugiej strony, maksymalny rozmiar plików może być zmodyfikowany na poziomie kursu czy też modułu.';
-$string['configmaxeditingtime'] = 'Określ tutaj limit czasu, w którym użytkownicy mogą dokonywać zmian w postach do forum, informacjach zwrotnych w dzienniku itp. Zazwyczaj odpowiednim ograniczeniem jest 30 minut.';
-$string['confignoreplyaddress'] = 'Emaila są czasami wysyłane w imieniu użytkownika (np. posty forum). Email, który wpiszesz tutaj zostanie wstawiony do pola \"Od\" w przypadkach gdy adresaci nie powinni móc bezpośrednio odpowiadać użytkownikowi (np. gdy użytkownik zdecyduje się zachować swój adres emailowy w sekrecie).';
-$string['confignotifyloginfailures'] = 'Możesz dostawać na e-mail powiadomienia o nieudanych próbach logowania.';
-$string['confignotifyloginthreshold'] = 'Jeśli włączyłeś powiadamianie na e-mail o nieudanych próbach logowania ustal liczbę nieudanych prób logowania na jeden adres IP, jaka ma być raportowana.';
-$string['configopentogoogle'] = 'Uaktwynienie tego parametru pozwoli Google wejść na Twoją stronę w charakterze Gościa. Ponadto, internauci, którzy odnajdą Twoją stronę używając Google, zostaną automatycznie zalogowani jako Goście. Zauważ, że to pozwala na dostęp do tych kursów, które dają dostęp Gościom.';
-$string['configproxyhost'] = 'Jeżeli ten <B>serwer</B> wymaga komputera pośredniczącego (np. zabezpieczenie firewall) w celu uzyskania dostępu do internetu, wpisz tutaj nazwę hosta i port serwera proxy, w przeciwnym przypadku pozostaw to miejsce puste.';
-$string['configsecureforms'] = 'Moodle może korzystać z dodatkowego poziomu zabezpieczeń, podczas przyjmowania danych z formularzy. Jeśli opcja ta jest aktywna, zmienna HTTP_REFERER w przeglądarce internetowej jest porównywana z aktualnym adresem formularza. W bardzo niewielu przypadkach może to powodować problemy - np. jeśli użytkownik korzysta z programu typu firewall (np. Zonealarm) skonfigurowanego tak, by usuwać HTTP_REFERER ze swojej komunikacji sieciowej. Objawiać się to może \"zawiśnięciem\" na formularzu. Jeśli użytkownicy mają problemy z stroną logowania(przykładowo), możesz zdecydować się wyłączyć tą opcję, chociaż spowoduje to większą wrażliwość twojej strony na bezpośrednie ataki na hasło (brute-force password attack). Jeśli masz wątpliwości pozostaw w tym miejscu \'Tak\'.';
-$string['configsessioncookie'] = 'Ten paramter pozwala nadać nazwę plikowi cookie używanemu podczas sesji Moodle. Jest to paramter opcjonalny i staje się użyteczny tylko w przypadku gdy więcej niż jedna copia Moodle jest uruchomiona na tej samej domenie.';
-$string['configsessiontimeout'] = 'Jeżeli użytkownicy, którzy zalogowali się do tego serwera, pozostają przez dłuższy czas nieaktywni (nie otwierają stron) ich sesja zostanie zakończona i będą automatycznie wylogowani. Ten parametr określa czas trwania sesji.';
-$string['configshowsiteparticipantslist'] = 'Wszyscy studenci i nauczyciele będą wylistowani na stronie z użytkownikami serwisu. Kto powinien móc tą listę przeglądać?';
-$string['configslasharguments'] = 'Pliki (zdjęcia i inne przesyłane na serwer) udostępniane są przy użyciu skryptu wykorzystującego argumenty z ukośnikiem (tutaj jest to druga opcja). Metoda ta umożliwia łatwiejsze buforowanie plików przez przeglądarki WWW, serwery proxy itp. Niestety niektóre serwery PHP nie pozwalają na stosowanie tej metody. Jeżeli występują problemy z oglądaniem przesłanych plików i grafiki (np. zdjęć użytkowników), wybierz opcję pierwszą.';
-$string['configsmtphosts'] = 'Podaj pełną nazwę jednego lub więcej lokalnych serwerów SMTP, które platforma Moodle powinna wykorzystywać do wysyłania poczty elektronicznej (np. \'mail.a.com\' lub \'mail.a.com;mail.b.com\'). Jeżeli nic tu nie wpiszesz, Moodle będzie wysyłać pocztę przy użyciu domyślnej metody PHP.';
-$string['configsmtpuser'] = 'Jeżeli wskazałeś powyżej serwer SMTP, który wymaga uwierzytelnienia, wpisz tutaj nazwę użytkownika i hasło.';
-$string['configteacherassignteachers'] = 'Czy zwykli prowadzący mogą dodawać innych prowadzących do kursów w których nauczają? Jeśli \'Nie\', tylko autorzy kursów i administratorzy mogą dodawać prowadzących.';
-$string['configtimezone'] = 'Możesz tutaj określić domyślną strefę czasową. Jest to domyślny paramter dla wyświetlania daty. Jednakże każdy użytkownik może wybrać swoje własne ustawienia i zachować je w swoim profilu. \"Czas serwera\" spowoduje wyświetlnie aktulanego czasu zgodnego ze systemem operacyjnym serwera, z kolei \"czas serwera\" w profilu użytkownika spowoduje wyświetlenie czasu zgodnego z tym parametrem.';
-$string['configunzip'] = 'Wskaż miejsce gdzie znajduje się Twój program unzip (jest to polecenie opcjonalne i dotyczy tylko systemu Unix). Jeżeli lokalizacja zostanie podana, program ten będzie stosowany do rozpakowywania na serwerze archiwów zip. Jeżeli nic tutaj nie wpiszesz, Moodle zastosuje do tego celu procedury wewnętrzne.';
$string['configuration'] = 'Konfiguracja';
-$string['configvariables'] = 'Zmienne';
-$string['configwarning'] = 'Bądź ostrożny podczas modyfikowania tych ustawień - nieprawidłowe wartości mogą powodować problemy.';
-$string['configzip'] = 'Wskaż miejsce gdzie znajduje się Twój program zip (jest to polecenie opcjonalne i dotyczy tylko systemu Unix). Jeżeli lokalizacja zostanie podana, program ten będzie stosowany do tworzenia na serwerze archiwów zip. Jeżeli nic tutaj nie wpiszesz, Moodle zastosuje do tego celu procedury wewnętrzne.';
$string['confirm'] = 'Potwierdź';
$string['confirmed'] = 'Twoja rejestracja została potwierdzona';
$string['confirmednot'] = 'Twoja rejestracja nie została jeszcze potwierdzona!';
@@ -379,7 +331,7 @@
$string['encryptedcode'] = 'Zakodowany kod';
$string['enrolledincourse'] = 'Zapisany na kurs ';
$string['enrolledincoursenot'] = 'Nie zapisany na kurs ';
-$string['enrollfirst'] = 'Musisz zapisać się przynajmniej na jeden kurs aby korzystać ze składowych tego serwisu.';
+$string['enrollfirst'] = 'Musisz zapisać się przynajmniej na jeden kurs aby korzystać z aktywności tego serwisu.';
$string['enrolmentconfirmation'] = 'Zaraz zapiszesz się na ten kurs.<br>Czy jesteś pewny, że chcesz kontynuować?';
$string['enrolmentkey'] = 'Klucz dostępu do kursu';
$string['enrolmentkeyfrom'] = 'Ten kurs wymaga jednorazowego \'klucza dostępu do kursu\', który powinieneś otrzymać od $a';
@@ -610,7 +562,7 @@
$string['missingurl'] = 'Pominięto adres URL';
$string['missingusername'] = 'Pominięto nazwę użytkownika';
$string['modified'] = 'Zmodyfikowano';
-$string['moduledeleteconfirm'] = 'Moduł \'$a\' zostanie zaraz usunięty. Spowoduje to całkowite wymazanie wszystkich elementów bazy danych związanych z tym modułem składowych kursu. Czy jesteś PEWNY, że chcesz kontynuować?';
+$string['moduledeleteconfirm'] = 'Moduł \'$a\' zostanie zaraz usunięty. Spowoduje to całkowite wymazanie wszystkich elementów bazy danych związanych z tym modułem aktywności. Czy masz PEWNOŚĆ, że chcesz kontynuować?';
$string['moduledeletefiles'] = 'Wszelkie dane związane z modułem \'$a->module\' zostały usunięte z bazy danych. Aby zakończyć proces kasowania (oraz zapobiec samoczynnej re-instalacji modułu), powinieneś teraz usunąć katalog $a->directory z Twojego serwera. ';
$string['modulesetup'] = 'Tworzenie tablic modułów';
$string['modulesuccess'] = 'tablice dla modułu $a utworzono poprawnie';
@@ -751,7 +703,7 @@
$string['publicdirectory2'] = 'Zamieszczać nazwę strony wraz z odnośnikiem.';
$string['publicsitefileswarning'] = ' Uwaga: Pliki zamieszczone w tym miejscu są dostępne dla wszystkich';
$string['question'] = 'Pytanie';
-$string['readinginfofrombackup'] = ' Odczyt danych z kopii zapasowej';
+$string['readinginfofrombackup'] = 'Odczyt danych z kopii zapasowej';
$string['readme'] = 'README';
$string['recentactivity'] = 'Co się ostatnio działo?';
$string['recentactivityreport'] = 'Raport ostatniej aktywności';
@@ -946,9 +898,9 @@
$string['users'] = 'Użytkownicy';
$string['usersnew'] = 'Nowi użytkownicy';
$string['userzones'] = ' Strefy użytkowników';
-$string['usingexistingcourse'] = ' Korzystanie z istniejącego kursu';
+$string['usingexistingcourse'] = 'Korzystanie z istniejącego kursu';
$string['version'] = 'Wersja';
-$string['view'] = ' Zobacz';
+$string['view'] = 'Zobacz';
$string['webpage'] = 'Strona WWW';
$string['week'] = 'Tydzień';
$string['weekhide'] = 'Ukryj ten tydzień przed $a';

0 comments on commit 7bacb86

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.