Permalink
Browse files

new help files

 • Loading branch information...
1 parent 15b174c commit 7bc05d58b7c85c3906c439cc589d25f5866c9008 rcantada committed May 31, 2005
Showing with 513 additions and 60 deletions.
 1. +2 −2 lang/tl/attendance.php
 2. +58 −58 lang/tl/glossary.php
 3. +16 −0 lang/tl/help/attendance/autoattend.html
 4. +11 −0 lang/tl/help/attendance/choosedays.html
 5. +12 −0 lang/tl/help/attendance/dynsection.html
 6. +17 −0 lang/tl/help/attendance/grade.html
 7. +12 −0 lang/tl/help/attendance/hours.html
 8. +10 −0 lang/tl/help/attendance/maxgrade.html
 9. +10 −0 lang/tl/help/glossary/aliases.html
 10. +15 −0 lang/tl/help/glossary/aliases2.html
 11. +13 −0 lang/tl/help/glossary/allowcomments.html
 12. +7 −0 lang/tl/help/glossary/allowduplicatedentries.html
 13. +11 −0 lang/tl/help/glossary/allowprintview.html
 14. +25 −0 lang/tl/help/glossary/attachment.html
 15. +14 −0 lang/tl/help/glossary/casesensitive.html
 16. +8 −0 lang/tl/help/glossary/defaultapproval.html
 17. +6 −0 lang/tl/help/glossary/description.html
 18. +16 −0 lang/tl/help/glossary/destination.html
 19. +48 −0 lang/tl/help/glossary/displayformat.html
 20. +17 −0 lang/tl/help/glossary/editalways.html
 21. +9 −0 lang/tl/help/glossary/entbypage.html
 22. +4 −0 lang/tl/help/glossary/filetoimport.html
 23. +8 −0 lang/tl/help/glossary/fullmatch.html
 24. +13 −0 lang/tl/help/glossary/globalglossary.html
 25. +6 −0 lang/tl/help/glossary/importcategories.html
 26. +8 −0 lang/tl/help/glossary/linkcategory.html
 27. +15 −0 lang/tl/help/glossary/mainglossary.html
 28. +9 −0 lang/tl/help/glossary/rssarticles.html
 29. +18 −0 lang/tl/help/glossary/rsstype.html
 30. +18 −0 lang/tl/help/glossary/shows.html
 31. +13 −0 lang/tl/help/glossary/studentcanpost.html
 32. +19 −0 lang/tl/help/glossary/usedynalink.html
 33. +16 −0 lang/tl/help/glossary/usedynalinkentry.html
 34. +6 −0 lang/tl/help/questionnaire/qmanage.html
 35. +6 −0 lang/tl/help/questionnaire/qtype.html
 36. +8 −0 lang/tl/help/questionnaire/questionnaireid.html
 37. +9 −0 lang/tl/help/questionnaire/respondenttype.html
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // attendance.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005043000)
+ // attendance.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005051500)
$string['absentlong'] = 'Walâ';
@@ -16,7 +16,7 @@
$string['defaultautoattend'] = 'Kung ang pagtsek na pagpasok batay sa log ng aktibidad ng user ay gagawing default';
$string['defaultdynamicsection'] = 'Kung ililipat ba ang talaan ng pagpasok sa wastong linggo bilang default';
$string['defaultgrade'] = 'Kung ang namamarkahang talaan ng pagpasok ang gagawing default';
-$string['defaulthoursinclass'] = 'Ilang oras dapat magkaroon sa isang default na tallan ng pagpasok';
+$string['defaulthoursinclass'] = 'Ilang oras dapat magkaroon sa isang default na talaan ng pagpasok';
$string['defaultmaxgrade'] = 'Kung ano dapat maging default na maksimum na halaga ng marka para sa kumpletong pagpasok';
$string['defaultstudentstatus'] = 'Ang default na kalagayan ng pagpasok ng mag-aaral sa mga bagong talaan ng pagpasok';
$string['downloadexcelfull'] = 'Idownlowd ang Buong Excel Spreadsheet';
View
@@ -1,44 +1,44 @@
<?PHP // $Id$
- // glossary.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005043000)
+ // glossary.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005051500)
$string['addcomment'] = 'Magdagdag ng puna';
-$string['addentry'] = 'Magdagdag ng bagong entry';
-$string['addingcomment'] = 'Magdagdg ng isang puna';
+$string['addentry'] = 'Magdagdag ng bagong talâ';
+$string['addingcomment'] = 'Magdagdag ng isang puna';
$string['aliases'] = '(Mga) susingsalita';
$string['allcategories'] = 'Lahat ng Kategoriya';
$string['allentries'] = 'LAHAT';
-$string['allowcomments'] = 'Pahintulutan ang mga opinyon sa mga entry';
-$string['allowduplicatedentries'] = 'Pinapahintulutan ang Magkaparehong entry';
+$string['allowcomments'] = 'Pahintulutan ang mga opinyon sa mga talâ';
+$string['allowduplicatedentries'] = 'Pinapahintulutan ang magkaparehong talâ';
$string['allowprintview'] = 'Pahintulutan ang pang-imprentang tanaw';
-$string['allowratings'] = 'Pahihintulutan ba na magawaran ng rating ang mga entry?';
+$string['allowratings'] = 'Pahihintulutan ba na magawaran ng rating ang mga talâ?';
$string['answer'] = 'Sagot';
$string['approve'] = 'Tanggapin';
-$string['areyousuredelete'] = 'Talaga bang nais mong burahin ang entry na ito?';
+$string['areyousuredelete'] = 'Talaga bang nais mong burahin ang talâ na ito?';
$string['areyousuredeletecomment'] = 'Talaga bang nais mong burahin ang opinyong ito?';
-$string['areyousureexport'] = 'Talaga bang nais mong iluwas ang entry na ito sa';
+$string['areyousureexport'] = 'Talaga bang nais mong iluwas ang talâ na ito sa';
$string['ascending'] = '(tumataas)';
$string['attachment'] = 'Kalakip';
$string['authorview'] = 'Tingnan-tingnan alinsunod sa May-akda';
$string['back'] = 'Bumalik';
$string['cantinsertcat'] = 'Hindi maisingit ang kategoriya';
$string['cantinsertrec'] = 'Hindi maisingit ang rekord';
-$string['cantinsertrel'] = 'Hindi maisingit ang relasyong kategoriya-entry';
-$string['casesensitive'] = 'Mahalaga ang laki ng titik sa entry na ito';
+$string['cantinsertrel'] = 'Hindi maisingit ang relasyong kategoriya-talâ';
+$string['casesensitive'] = 'Mahalaga ang laki ng titik sa talâ na ito';
$string['categories'] = 'Mga Kategoriya';
$string['category'] = 'Kategoriya';
$string['categorydeleted'] = 'Binura ang kategoriya';
$string['categoryview'] = 'Tingnan-tingnan alinsunod sa kategoriya';
-$string['cnfallowcomments'] = 'Itakda kung ang talahulugan ay tatanggap ng mga opinyon sa mga entry bilang default';
-$string['cnfallowdupentries'] = 'Itakda kung ang talahulugan ay pahihintulutan ang parehong entry bilang default';
-$string['cnfapprovalstatus'] = 'Itakda ang default na kalagayan ng pagtanggap sa isang entry na ipinost ng isang mag-aaral';
-$string['cnfcasesensitive'] = 'Itakda kung default na mahalaga ang laki ng titik ng isang entry, kapag inilink.';
+$string['cnfallowcomments'] = 'Itakda kung ang talahulugan ay tatanggap ng mga opinyon sa mga talâ bilang default';
+$string['cnfallowdupentries'] = 'Itakda kung ang talahulugan ay pahihintulutan ang magkaparehong talâ bilang default';
+$string['cnfapprovalstatus'] = 'Itakda ang default na kalagayan ng pagtanggap sa isang talâ na ipinost ng isang mag-aaral';
+$string['cnfcasesensitive'] = 'Itakda kung default na mahalaga ang laki ng titik ng isang talâ, kapag inilink.';
$string['cnfdefaulthook'] = 'Piliin ang default na pinilì na ipapakita sa unang pagkakataon na tingnan ang talahulugan';
$string['cnfdefaultmode'] = 'Piliin ang default na frame na ipapakita sa unang pagkakataon na tingnan ang talahulugan.';
-$string['cnffullmatch'] = 'Itakda kung dapat maging default na tumugma ang laki ng titik ng entry sa target na teksto, kapag inilink.';
-$string['cnflinkentry'] = 'Itakda kung dapat maging default ang awtomatikong paglink ng entry';
+$string['cnffullmatch'] = 'Itakda kung dapat maging default na tumugma ang laki ng titik ng talâ sa target na teksto, kapag inilink.';
+$string['cnflinkentry'] = 'Itakda kung dapat maging default ang awtomatikong paglink ng talâ';
$string['cnflinkglossaries'] = 'Itakda kung dapat maging default ang awtomatikong paglink ng talahulugan';
-$string['cnfrelatedview'] = 'Piliin ang format ng pagpapakita na gagamitin para sa awtomatikong paglink at pagtingin ng entry.';
+$string['cnfrelatedview'] = 'Piliin ang format ng pagpapakita na gagamitin para sa awtomatikong paglink at pagtingin ng talâ.';
$string['cnfshowgroup'] = 'Itakda kung dapat o hindi dapat ipakita ang pagkakahiwalay ng pangkat.';
$string['cnfsortkey'] = 'Piliin ang default na susi sa pagsusunod-sunod.';
$string['cnfsortorder'] = 'Piliin ang default na pagkakasunod-sunod.';
@@ -56,93 +56,93 @@
$string['defaultapproval'] = 'Tinanggap ayon sa default';
$string['definition'] = 'Depinisiyon';
$string['definitions'] = 'Mga Depinisiyon';
-$string['deleteentry'] = 'Burahin ang entry';
+$string['deleteentry'] = 'Burahin ang talâ';
$string['deletingcomment'] = 'Binubura ang opinyon';
-$string['deletingnoneemptycategory'] = 'Ang pagbura sa kategoriyang ito ay hindi bubura sa mga entry na laman nito - papangalanan lamang ang mga ito ng walang kategoriya.';
+$string['deletingnoneemptycategory'] = 'Ang pagbura sa kategoriyang ito ay hindi bubura sa mga talâ na laman nito - papangalanan lamang ang mga ito ng walang kategoriya.';
$string['descending'] = '(bumababa)';
$string['destination'] = 'Destinasyon';
$string['displayformat'] = 'Format ng Pagpapakita';
$string['displayformatcontinuous'] = 'Tuloy-tuloy nang walang may-akda';
$string['displayformatdictionary'] = 'Payak, estilong diksiyunaryo';
$string['displayformatencyclopedia'] = 'Ensayklopediya';
-$string['displayformatentrylist'] = 'Listahan ng entry';
+$string['displayformatentrylist'] = 'Listahan ng talâ';
$string['displayformatfaq'] = 'FAQ';
$string['displayformatfullwithauthor'] = 'Buo na may awtor';
$string['displayformatfullwithoutauthor'] = 'Buo na walang awtor';
$string['displayformats'] = 'Mga format ng pagpapakita';
$string['displayformatssetup'] = 'Pagsasaayos ng Format ng Pagpapakita';
-$string['duplicateentry'] = 'Kaparehong entry';
-$string['editalways'] = 'Palaging Iedit';
+$string['duplicateentry'] = 'Maykaparehong talâ';
+$string['editalways'] = 'Palaging Maeedit';
$string['editcategories'] = 'Iedit ang mga kategoriya';
-$string['editentry'] = 'Iedit ang entry';
+$string['editentry'] = 'Iedit ang talâ';
$string['editingcomment'] = 'Ineedit ang opinyon';
-$string['entbypage'] = 'Ipinapakita ang mga entry sa bawat pahina';
-$string['entries'] = 'Mga entry';
-$string['entrieswithoutcategory'] = 'Mga entry na walang kategoriya';
-$string['entry'] = 'Entry';
-$string['entryalreadyexist'] = 'May ganyan nang entry';
-$string['entryapproved'] = 'Tinanggap ang entry na ito';
-$string['entrydeleted'] = 'Binura ang entry';
-$string['entryexported'] = 'Matagumpay na nailuwas ang entry';
-$string['entryishidden'] = '(kasalukuyang nakatago ang entry na ito)';
-$string['entryleveldefaultsettings'] = 'Default na Kaayusan ng Entry Level';
-$string['entrysaved'] = 'Isinave ang entry na ito';
-$string['entryupdated'] = 'Binago ang entry na ito';
-$string['entryusedynalink'] = 'Dapat ay awtomatikong ilink ang entry na ito';
-$string['explainaddentry'] = 'Magdagdag ng bagong entry sa kasalukuyang talahulugan.<br />Ang konsepto at depinisyon ay mga kinakailangang field.';
-$string['explainall'] = 'Ipakita ang LAHAT ng entry sa iisang pahina';
+$string['entbypage'] = 'Ipinapakita ang mga talâ sa bawat pahina';
+$string['entries'] = 'Mga talâ';
+$string['entrieswithoutcategory'] = 'Mga talâ na walang kategoriya';
+$string['entry'] = 'Talâ';
+$string['entryalreadyexist'] = 'May ganyan nang talâ';
+$string['entryapproved'] = 'Tinanggap ang talâ na ito';
+$string['entrydeleted'] = 'Binura ang talâ';
+$string['entryexported'] = 'Matagumpay na nailuwas ang talâ';
+$string['entryishidden'] = '(kasalukuyang nakatago ang talâ na ito)';
+$string['entryleveldefaultsettings'] = 'Default na Kaayusan ng Antas Talâ';
+$string['entrysaved'] = 'Isinave ang talâ na ito';
+$string['entryupdated'] = 'Binago ang talâ na ito';
+$string['entryusedynalink'] = 'Dapat ay awtomatikong ilink ang talâ na ito';
+$string['explainaddentry'] = 'Magdagdag ng bagong talâ sa kasalukuyang talahulugan.<br />Ang konsepto at depinisyon ay mga kinakailangang field.';
+$string['explainall'] = 'Ipakita ang LAHAT ng talâ sa iisang pahina';
$string['explainalphabet'] = 'Tingnan-tingnan ang talahulugan sa pamamagitan ng indeks na ito';
$string['explainexport'] = 'Nilikha ang isang file.<br />Idownload mo ito at itago. Maaari mo itong angkatin sa kursong ito o sa iba pang kurso kung kailan mo man naisin.';
$string['explainimport'] = 'Dapat mong itakda ang file na aangkatin at itakda ang pamantayan ng proseso.<p>Ipasa ang hiling mo at rebyuhin ang mga resulta.</p>';
-$string['explainspecial'] = 'Ipakita ang mga entry na hindi nagsisimula sa baybay';
-$string['exportedentry'] = 'Iniluwas na entry';
+$string['explainspecial'] = 'Ipakita ang mga talâ na hindi nagsisimula sa baybay';
+$string['exportedentry'] = 'Iniluwas na talâ';
$string['exportedfile'] = 'Iniluwas na file';
-$string['exportentries'] = 'Iluwas ang mga entry';
+$string['exportentries'] = 'Iluwas ang mga talâ';
$string['exportglossary'] = 'Iluwas ang glossary';
-$string['exporttomainglossary'] = 'Iluwas sa pangunahing talahulugan';
+$string['exporttomainglossary'] = 'Iluwas sa punong talahulugan';
$string['filetoimport'] = 'File na aangkatin';
$string['fillfields'] = 'Ang konsepto at depinisyon ay mga kinakailangang field.';
$string['filtername'] = 'Pag-awtolink ng Glossary';
$string['fullmatch'] = 'Tanging mga buong pangalan ang itugma';
$string['globalglossary'] = 'Pangkalahatang talahulugan';
-$string['glossaryleveldefaultsettings'] = 'Default na Kaayusan ng Glossary Level';
+$string['glossaryleveldefaultsettings'] = 'Default na Kaayusan ng Antas Talahuluganl';
$string['glossarytype'] = 'Uri ng talahulugan';
$string['glosssaryexported'] = 'Iniluwas na talahulugan.';
$string['importcategories'] = 'Angkatin ang mga kategoriya';
$string['importedcategories'] = 'Inangkat na mga kategoriya';
-$string['importedentries'] = 'Inangkat na mga entry';
-$string['importentries'] = 'Angkatin ang mga entry';
+$string['importedentries'] = 'Inangkat na mga talâ';
+$string['importentries'] = 'Angkatin ang mga talâ';
$string['isglobal'] = 'Pangkalahatan ba ang talahulugang ito?';
$string['linkcategory'] = 'Awtomatikong ilink ang kategoriyang ito';
$string['mainglossary'] = 'Pangunahing talahulugan';
$string['maxtimehaspassed'] = 'Paumanhin, nguni\'t ang maksimum na oras para maedit ang opinyong ito ($a) ay lumipas na!';
$string['modulename'] = 'Talahulugan';
$string['modulenameplural'] = 'Mga talahulugan';
-$string['newentries'] = 'Mga bagong entry ng talahulugan';
+$string['newentries'] = 'Mga bagong talâ ng talahulugan';
$string['newglossary'] = 'Bagong talahulugan';
$string['newglossarycreated'] = 'Linikha ang bagong talahulugan.';
-$string['newglossaryentries'] = 'Bagong entry ng talahulugan:';
+$string['newglossaryentries'] = 'Bagong talâ ng talahulugan:';
$string['nocomment'] = 'Walang natagpuang opinyon';
-$string['nocomments'] = '(Walang natagpuang opinyon sa entry na ito)';
+$string['nocomments'] = '(Walang natagpuang opinyon sa talâ na ito)';
$string['noconceptfound'] = 'Walang natagpuang konsepto o depinisiyon.';
-$string['noentries'] = 'Walang natagpuang entry sa seksiyong ito';
-$string['noentry'] = 'Walang natagpuang entry.';
+$string['noentries'] = 'Walang natagpuang talâ sa seksiyong ito';
+$string['noentry'] = 'Walang natagpuang talâ.';
$string['notcategorised'] = 'Walang kategoriya';
-$string['numberofentries'] = 'Bilang ng entry';
+$string['numberofentries'] = 'Bilang ng talâ';
$string['onebyline'] = '(isa sa bawat linya)';
$string['printerfriendly'] = 'Maalwan-sa-printer na bersiyon';
$string['printviewnotallowed'] = 'Hindi pinahihintulutan ang pang-imprentang tanaw';
$string['question'] = 'Tanong';
$string['rate'] = 'Rate';
$string['rating'] = 'Rating';
-$string['ratingeveryone'] = 'Lahat ay maaaring maggawad ng rating sa entry';
+$string['ratingeveryone'] = 'Lahat ay maaaring maggawad ng rating sa talâ';
$string['ratingno'] = 'Walang rating';
-$string['ratingonlyteachers'] = 'Tanging ang $a ang makapaggagawad ng rating sa mga entry';
+$string['ratingonlyteachers'] = 'Tanging ang $a ang makapaggagawad ng rating sa mga talâ';
$string['ratings'] = 'Mga rating';
$string['ratingssaved'] = 'Isinave ang mga rating';
$string['ratingsuse'] = 'Gumamit ng mga rating';
-$string['ratingtime'] = 'Igawad lamang ang mga rating sa entry na may petsa sa loob ng panahong ito:';
-$string['rejectedentries'] = 'Mga ditinanggap na entry';
+$string['ratingtime'] = 'Igawad lamang ang mga rating sa talâ na may petsa sa loob ng panahong ito:';
+$string['rejectedentries'] = 'Mga ditinanggap na talâ';
$string['rejectionrpt'] = 'Ulat ng mga Ditinanggap';
$string['rsssubscriberss'] = 'Ipakita ang RSS feed para sa \'$a\' na konsepto';
$string['searchindefinition'] = 'Hanapin sa buong teksto';
@@ -157,9 +157,9 @@
$string['sortchronogically'] = 'Pagsunud-sunurin ng ayon sa panahon';
$string['special'] = 'Espesyal';
$string['standardview'] = 'Tingnan-tingnan alinsunod sa baybay';
-$string['studentcanpost'] = 'Maaaring magdagdag ng entry ang mga mag-aaral';
-$string['totalentries'] = 'Kabuuang entry';
-$string['usedynalink'] = 'Awtomatikong ilink ang mga entry ng talahulugan';
+$string['studentcanpost'] = 'Maaaring magdagdag ng talâ ang mga mag-aaral';
+$string['totalentries'] = 'Kabuuang talâ';
+$string['usedynalink'] = 'Awtomatikong ilink ang mga talâ ng talahulugan';
$string['waitingapproval'] = 'Naghihintay ng pagtanggap';
$string['warningstudentcapost'] = '(Gagamitin lamang kung ang talahulugan ay hindi ang pangunahin)';
$string['withauthor'] = 'Mga konseptong may awtor';
@@ -0,0 +1,16 @@
+<p style="text-align: center"><b>Awtomatikong Pagtalâ ng
+Pagpasok</b></p>
+
+<p>Kapag binuhay ang opsiyong ito, ang pagpasok ay itatalâ nang
+awtomatiko batay sa aktibidad ng user sa araw na itinakda ng petsa.
+</p>
+
+<p>Ang pasilidad para sa awtomitakong pagtalâ ng pagpasok ay binibilang
+na presente ang isang kalahok kung naglog sila sa isang kurso at gumawa
+ng anumang aktibidad sa itinakdang petsa.
+</p>
+
+<p>Kailangan ay naisaayos ang pasilidad na moodle cron para gumana ang
+katangiang ito.
+</p>
+
@@ -0,0 +1,11 @@
+<p style="text-align: center"><b>Mga Araw bawat Linggo na Itatalâ ang Pagpasok
+</b></p>
+
+<p>Kapag nagdadagdag ka ng maraming talaan ng pumasok, ang isang
+talaan ng pagpasok ay lilikhain para sa bawat linggo na tsinekan sa
+listahang ito. Halimbawa, kung nais mong italâ ang pumasok tuwing
+Martes at Huwebes, tsekan lamang ang Mar. at Huw. na kahon at iwan ang
+iba na walang tsek.
+</p>
+
+
@@ -0,0 +1,12 @@
+<p style="text-align: center"><b>Itakda ang Seksiyon para sa Pagpasok batay sa Petsang ito
+</b></p>
+
+<p>Awtomatikong ilipat ang talâ na ito sa seksiyon na kaugnay ng petsa
+nito. Kapag pinilì mo ang opsiyon na ito, ang talâ ay ililipat ang
+sarili nito sa angkop na linggo pagkatapos mong isave ang mga pagbabago.
+</p>
+
+<p>Ang opsiyon na ito ay nag-aaplay lamang sa mga kurso na may
+lingguhang format.
+</p>
+
@@ -0,0 +1,17 @@
+<p style="text-align: center"><b>Pagmamarka ng isang talaan
+</b></p>
+
+<p>Pinapahintulutan ng katangiang ito na mamarkahan ang isang talaan
+batay sa isang linear na iskala. Ang porsiyento ng kabuuang bilang ng
+oras na presente ang isang mag-aaral sa isang kurso ay idadagdag bilang
+marka sa markahan. Isinasama rin sa pagkuwentang ito ang pagiging hulî
+o pag-alis ng maaga, at minamarkahan batay sa "bilang ng pagiging huli
+sa bawat hindi pagpasok" na kaayusan ng modyul. </p>
+
+<p>Hindi gaanong gumagana ng maayos ang kaayusang ito akapag ang
+awtomatikong pagtala ng pagpasok ay buhay, dahil walang paraan para
+maging bahagi lamang ang pagiging presente ng isang mag-aaral para sa
+isang araw. Ang mag-aaral ay 100% presente o 100% walâ sa usapin ng
+awtomatikong pagtalâ ng pagpasok.
+</p>
+
@@ -0,0 +1,12 @@
+<p style="text-align: center"><b>Bilang ng Oras para sa isang Period ng Klase
+</b></p>
+
+<p>Itakda kung ilang oras magkakaroon ang period ng klase na ito. Ang
+pagpasok ay itatalâ nang hiwalay para sa bawat oras ng klase. Walang
+paraan para makapagtakda ng bahagi lamang ng oras.
+</p>
+
+<p>Ang opsiyon ito ay wala naman talagang gaanong epekto sa awtomatikong
+pagtalâ ng pagpasok.
+</p>
+
@@ -0,0 +1,10 @@
+<p style="text-align: center"><b>Maksimum na Halaga ng Marka para sa Pagpasok
+</b></p>
+
+<p>Itinatakda ng halagang ito ang maksimum na bilang ng marka para sa
+kumpletong pagpasok sa kurso. Ang halaga ay pro-rated sa isang linear
+na iskala para sa bahagi lamang na pagpasok. Sero ang marka ng ganap na
+hindi pagpasok.
+</p>
+
+
@@ -0,0 +1,10 @@
+<p style="text-align: center"><b>Susingsalita</b></p>
+
+<p>Ang bawat talâ sa isang talahulugan ay maaaring magkaroon ng kaugnay
+na listahan ng susingsalita (o mga alyas).
+</p>
+
+<p>Ang mga salitang ito ay maaaring magamit na alternatibong paraan ng
+pagsangguni sa talâ. Halimbawa, gagamitin ang mga ito sa paglikha ng
+mga awtomatikong link.
+</p>
@@ -0,0 +1,15 @@
+<p style="text-align: center"><b>Susingsalita</b></p>
+
+<p>Ang bawat talâ sa talahulugan ay maaaring magkaroon ng kaugnay na
+listahan ng mga susingsalita (o mga alyas).
+</p>
+
+<p><b>Ipasok ang bawat alyas sa isang bagong linya </b> (hindi
+pinaghihiwalay ng mga kuwit ).</p>
+
+<p>ang mga inalyasan na salita at kataga ay magagamit sa alternatibong
+paraan ng pagsangguni sa talâ. Halimbawa, kung gumagamit ka ng
+awto-paglink na filter ng talahulugan, ang mga alyas ay gagamitin
+(gayundin ang pangunahing pangalan ng talâ) sa pagpapasiya kung anong
+mga salita ang ililink sa talâ.
+</p>
@@ -0,0 +1,13 @@
+<p style="text-align: center"><b>Pahintulutan ang opinyon sa talâ
+</b></p>
+
+<p>Maaaring pahintulutan ang mga mag-aaral na maglagay ng opinyon sa mga
+talâ ng talahulugan.
+</p>
+
+<p>Mapagpipilian mo kung bubuhayin o papatayin ang katangiang ito.
+</p>
+
+<p>Ang mga guro ay palaging maaaring magdagdag ng opinyon sa mga talâ ng
+talahulugan.
+</p>
@@ -0,0 +1,7 @@
+<p style="text-align: center"><b>Pahintulutan ang magkaparehong talâ
+</b></p>
+
+<p>Kapag binuhay mo ang opsiyong ito, ang maraming talâ ay
+pahihintulutan na gamitin ang iisang pangalan ng konsepto.
+</p>
+
@@ -0,0 +1,11 @@
+<p style="text-align: center"><b>Pahintulutan ang tanaw na pang-imprenta
+</b></p>
+
+<p>Maaaring pahintulutan ang mga mag-aaral na gamitin ang tanaw na
+pang-imprenta sa talahulugan. </p>
+
+<p>Mapagpipilian mo kung bubuhayin o papatayin ang katangiang ito.
+</p>
+
+<p>Palaging magagamit ng guro ang tanaw na pang-imprenta.
+</p>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 7bc05d5

Please sign in to comment.