Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20070404)

  • Loading branch information...
1 parent 184f9c2 commit 7bc643ebaf1c93e83a88145ed86944dc00fc54ab moodler committed Apr 4, 2007
Showing with 1 addition and 0 deletions.
  1. +1 −0 install/lang/eu_utf8/installer.php
@@ -164,6 +164,7 @@
$string['thischarset'] = 'UTF-8';
$string['thislanguage'] = 'Euskara';
$string['unicoderecommended'] = 'Datu guztiak Unicode (UTF-8)-n gordetzeko gomendatzen da. Instalazio berriak berez Unicode karaktere-multzoa duten datu-baseetan exekutatu beharko lirateke. Eguneraketa bat egiten ari bazara, UTF-8rako migrazio-prozesua egin beharko zenuke (begiratu horretarako Kudeaketa-orria)';
+$string['unicoderequired'] = 'Datu guztiak Unicode (UTF-8)-n gorde behar dituzu. Instalazio berriak berez Unicode karaktere-multzoa duten datu-baseetan exekutatu beharko lirateke. Eguneraketa bat egiten ari bazara, UTF-8rako migrazio-prozesua egin beharko zenuke (begiratu horretarako Kudeaketa-orria)';
$string['user'] = 'Erabiltzaile';
$string['welcomep10'] = '$a->installername ($a->installerversion)';
$string['welcomep20'] = 'Orri hau ikusten baduzu <strong>$a->packname $a->packversion</strong> paketea

0 comments on commit 7bc643e

Please sign in to comment.