Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

Add book.php

  • Loading branch information...
commit 7c1524ef8d67a0b17b134e9e0b4023c50ffe14f9 1 parent 58f86db
authored May 29, 2005

Showing 1 changed file with 49 additions and 0 deletions. Show diff stats Hide diff stats

  1. 49  lang/vi_utf8/book.php
49  lang/vi_utf8/book.php
... ...
@@ -0,0 +1,49 @@
  1
+<?PHP // $Id$
  2
+
  3
+$string['modulename'] = 'Sách';
  4
+$string['modulenameplural'] = 'Sách';
  5
+
  6
+$string['toc'] = 'Mục lục';
  7
+$string['tocwidth'] = 'Chọn chiều rộng mục lục cho tất cả các sách.';
  8
+$string['faq'] = 'FAQ về sách';
  9
+
  10
+$string['disableprinting'] = 'Vô hiệu hoá in ấn';
  11
+$string['customtitles'] = 'Custom Titles';
  12
+
  13
+$string['editingchapter'] = 'Chỉnh sửa chương';
  14
+$string['chaptertitle'] = 'Tiêu đề chương';
  15
+$string['content'] = 'Nội dung';
  16
+$string['subchapter'] = 'Chương con';
  17
+
  18
+$string['numbering'] = 'Đánh số chương';
  19
+$string['numbering0'] = 'Không';
  20
+$string['numbering1'] = 'Các số';
  21
+$string['numbering2'] = 'Bullets';
  22
+$string['numbering3'] = 'Indented';
  23
+
  24
+$string['chapterscount'] = 'Các chương';
  25
+
  26
+$string['addafter'] = 'Đưa thêm một chương mới';
  27
+$string['confchapterdelete'] = 'Bạn có thật sự muốn xoá chương này?';
  28
+$string['confchapterdeleteall'] = 'Bạn có thật sự muốn xoá chương này và các chương con của nó?';
  29
+
  30
+$string['printbook'] = 'In toàn bộ cuốn sách';
  31
+$string['printchapter'] = 'In chương này';
  32
+$string['printdate'] = 'ngày';
  33
+$string['printedby'] = 'In bởi';
  34
+$string['top'] = 'top';
  35
+
  36
+$string['navprev'] = 'Trước đó';
  37
+$string['navnext'] = 'Tiếp theo';
  38
+$string['navexit'] = 'Thoát khỏi sách';
  39
+
  40
+$string['importingchapters'] = 'Nhập các chương vào trong cuốn sách';
  41
+$string['import'] = 'Nhập';
  42
+$string['doimport'] = 'Nhập';
  43
+$string['importing'] = 'Nhập';
  44
+$string['relinking'] = 'Liên kết lại';
  45
+$string['importinfo'] = 'Nhập thư mục hoặc file được chọn lựa.<br />Các chương được sắp xếp theo thứ tự trong bảng chữ cái sử dụng tên file.';
  46
+$string['maindirectory'] = 'Thư mục chính';
  47
+$string['fileordir'] = 'File hoặc thư mục';
  48
+
  49
+?>

0 notes on commit 7c1524e

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.