Permalink
Browse files

Add book.php

  • Loading branch information...
vthung
vthung committed May 29, 2005
1 parent 58f86db commit 7c1524ef8d67a0b17b134e9e0b4023c50ffe14f9
Showing with 49 additions and 0 deletions.
  1. +49 −0 lang/vi_utf8/book.php
View
@@ -0,0 +1,49 @@
+<?PHP // $Id$
+
+$string['modulename'] = 'Sách';
+$string['modulenameplural'] = 'Sách';
+
+$string['toc'] = 'Mục lục';
+$string['tocwidth'] = 'Chọn chiều rộng mục lục cho tất cả các sách.';
+$string['faq'] = 'FAQ về sách';
+
+$string['disableprinting'] = 'Vô hiệu hoá in ấn';
+$string['customtitles'] = 'Custom Titles';
+
+$string['editingchapter'] = 'Chỉnh sửa chương';
+$string['chaptertitle'] = 'Tiêu đề chương';
+$string['content'] = 'Nội dung';
+$string['subchapter'] = 'Chương con';
+
+$string['numbering'] = 'Đánh số chương';
+$string['numbering0'] = 'Không';
+$string['numbering1'] = 'Các số';
+$string['numbering2'] = 'Bullets';
+$string['numbering3'] = 'Indented';
+
+$string['chapterscount'] = 'Các chương';
+
+$string['addafter'] = 'Đưa thêm một chương mới';
+$string['confchapterdelete'] = 'Bạn có thật sự muốn xoá chương này?';
+$string['confchapterdeleteall'] = 'Bạn có thật sự muốn xoá chương này và các chương con của nó?';
+
+$string['printbook'] = 'In toàn bộ cuốn sách';
+$string['printchapter'] = 'In chương này';
+$string['printdate'] = 'ngày';
+$string['printedby'] = 'In bởi';
+$string['top'] = 'top';
+
+$string['navprev'] = 'Trước đó';
+$string['navnext'] = 'Tiếp theo';
+$string['navexit'] = 'Thoát khỏi sách';
+
+$string['importingchapters'] = 'Nhập các chương vào trong cuốn sách';
+$string['import'] = 'Nhập';
+$string['doimport'] = 'Nhập';
+$string['importing'] = 'Nhập';
+$string['relinking'] = 'Liên kết lại';
+$string['importinfo'] = 'Nhập thư mục hoặc file được chọn lựa.<br />Các chương được sắp xếp theo thứ tự trong bảng chữ cái sử dụng tên file.';
+$string['maindirectory'] = 'Thư mục chính';
+$string['fileordir'] = 'File hoặc thư mục';
+
+?>

0 comments on commit 7c1524e

Please sign in to comment.