Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20081213)

  • Loading branch information...
1 parent f4fca14 commit 7c2a1dfa151ba14c85e0cafe8234fbdcd4c97c32 moodlerobot committed Dec 12, 2008
Showing with 16 additions and 10 deletions.
  1. +16 −10 install/lang/pl_utf8/installer.php
@@ -9,7 +9,7 @@
/// File generated by cvs://contrib/lang2installer/installer_builder
/// using strings defined in stringnames.txt (same dir)
-$string['admindirerror'] = 'Podany katalod admin jest nieprawidłowy';
+$string['admindirerror'] = 'Podany katalog admin jest nieprawidłowy';
$string['admindirname'] = 'Katalog admin';
$string['admindirsetting'] = 'Bardzo niewiele stron internetowych używa specjalnego URL, aby dostać się do panelu kontrolnego. Niestety kłóci się to ze standardową lokacją stron administratorskich Moodle. Można to naprawić, zmieniając nazwę katalogu administratorskiego w instalacji i wklejając tu nową nazwę. Na przykład: <br /> <br /><b>moodleadmin</b><br /> <br />
@@ -43,7 +43,7 @@
$string['configfilewritten'] = 'config.php został pomyślnie stworzony';
$string['configurationcomplete'] = 'Konfiguracja skończona';
$string['configurationcompletehead'] = 'Konfiguracja skończona';
-$string['configurationcompletesub'] = 'Moodle starał sie zapisać twoją konfigurację w pliku w katalogu głównym instalacji Moodle.';
+$string['configurationcompletesub'] = 'Moodle starał się zapisać twoją konfigurację w pliku w katalogu głównym instalacji Moodle.';
$string['continue'] = 'Kontynuuj';
$string['database'] = 'Baza danych';
$string['databasecreationsettings'] = 'Teraz skonfiguruj bazę danych gdzie Moodle może przechowywać dane. Ta baza danych będzie stworzona automatycznie przez instalator: Moodle4Windows z parametrami instalacyjnymi określanymi poniżej.<br />
@@ -68,15 +68,17 @@
<b>Użytkownik:</b> użytkownik Twojej bazy danych<br />
<b>Hasło:</b> Hasło dostępu do bazy danych<br />
<b>Prefiksy tabel:</b> opcjonalny prefiks używany przed wszystkimi nazwami tabeli';
-$string['databasesettingshead'] = 'Teraz musisz skonfigurować baze danych, w której będzie przechowywana większa część danych Moodle. Ta baza danych musi już być utworzona, podobnie jak nazwa użytkownika i hasło jej przypisane.';
+$string['databasesettingshead'] = 'Teraz musisz skonfigurować bazę danych, w której będzie przechowywana większa część danych Moodle. Ta baza danych musi już być utworzona, podobnie jak nazwa użytkownika i hasło jej przypisane.';
$string['databasesettingssub'] = '<b>Typ:</b> mysql or postgres7<br/>
<b>Host:</b> np. localhost lub db.isp.com<br />
<b>Nazwa:</b> Nazwa Twojej bazy danych, np. Moodle<br/>
<b>Użytkownik:</b> Użytkownik Twojej bazy danych<br />
<b>Hasło:</b> Hasło dostępu do bazy danych<br />
<b>Prefiksy tabel:</b> opcjonalny prefiks używany przed wszystkimi nazwami tabeli';
+$string['databasesettingswillbecreated'] = '<b>Uwaga:</b> Instalator będzie próbował automatycznie utworzyć bazę danych jeśli jej nie będzie.';
$string['dataroot'] = 'Katalog z danymi';
$string['datarooterror'] = 'Katalog z danymi który podałeś nie może być znaleziony lub utworzony. Popraw ścieżkę lub utwórz katalog ręcznie.';
+$string['datarootpublicerror'] = 'Katalog z danymi który podałeś jest dostępny bezpośrednio z internetu. Musisz użyć innego katalogu.';
$string['dbconnectionerror'] = 'Nie można połączyć się z podaną bazą danych. Sprawdź ustawienia Twojej bazy danych.';
$string['dbcreationerror'] = 'Błąd tworzenia bazy danych. Nie można stworzyć bazy danych o takiej nazwie z dostarczonymi ustawieniami';
$string['dbhost'] = 'Serwer baz danych';
@@ -91,7 +93,7 @@
Jeżeli adresów w sieci jest wiele wybierz jeden który będą używali studenci. Nie dodawaj slash</p>
<p><b> Katalog Moodle:</b>
-Podaj pełną ścieżkę dostępu do tej intalacji upewnij się że wielkość liter jest poprawna. </p>
+Podaj pełną ścieżkę dostępu do tej instalacji upewnij się że wielkość liter jest poprawna. </p>
<p><b> Katalog z danymi:</b>
Miejsce gdzie Moodle może przechowywać pliki, Ten katalog powinien mieć prawo odczytu i ZAPISU dla serwera www(przeważnie \'nobody\' lub \'apache\'), ale nie ma być dostępny bezpośrednio przez sieć </p>';
@@ -118,10 +120,11 @@
$string['doyouagree'] = 'Czy przeczytałeś(aś) warunki i rozumiesz je?';
$string['environmenterrortodo'] = 'Musisz usunąć wszystkie problemy (błędy) w środowisku serwera zanim rozpocznie się instalacja tej wersji Moodle!';
$string['environmenthead'] = 'Sprawdzam środowisko (ustawienia) ...';
+$string['environmentrecommendcustomcheck'] = 'Jeśli ten test się nie powiedzie, wskazuje to na potencjalne problemy';
$string['environmentrecommendinstall'] = 'jest zalecane, żeby było zainstalowane/włączone';
$string['environmentrecommendversion'] = 'wersja $a->needed jest zalecana a ty używasz wersji $a->current';
$string['environmentrequirecustomcheck'] = 'ten test musi być zaliczony';
-$string['environmentrequireinstall'] = 'jest niezbędnę, żeby było zainstalowane/włączone';
+$string['environmentrequireinstall'] = 'Musi być zainstalowane i włączone';
$string['environmentrequireversion'] = 'wersja $a->needed jest niezbędna a ty używasz wersji $a->current';
$string['environmentsub'] = 'Sprawdzamy, czy różne komponenty systemu spełniają wymagania systemu';
$string['environmentxmlerror'] = 'Błąd odczytywania danych środowiska ($a->error_code)';
@@ -179,21 +182,23 @@
<ol>
<li> Jeśli możesz przekompiluj PHP za pomocą <i>--enable-memory-limit</i>.
Pozwoli to Moodle ustawić samoczynnie limit pamięci. </li>
-<li> Jeśli masz dostęp do swojego pliku php.ini, możesz w nim zmienić ustawienie <b>memory_limit</b> do wielkođci 40M. Jeśli nie posiadasz tego dostępu możesz poprosić swojego administratora aby zrobił to za Ciebie.</li>
+<li> Jeśli masz dostęp do swojego pliku php.ini, możesz w nim zmienić ustawienie <b>memory_limit</b> do wielkości 40M. Jeśli nie posiadasz tego dostępu możesz poprosić swojego administratora aby zrobił to za Ciebie.</li>
<li> Na niektórych serwerach PHP można stworzyć plik. htaccess w katalogu Moodle zawierający poniższą linię:
<p><blockquote>php_value memory_limit 40M</blockquote></p>
<p> jednakże na niektórych serwerach będzie uniemożliwiało to działanie <b> wszystkich </b> stron PHP (ujrzysz błędy na stronie), a więc będziesz zmuszony usunąć plik .htaccess. </p></li></ol>”';
$string['missingrequiredfield'] = 'Brak wymaganego pola';
$string['moodledocslink'] = 'Dokumentacja Moodle dla tej strony';
$string['mssql'] = 'SQL*Server (mssql)';
+$string['mssqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP nie został prawidłowo skonfigurowany z serwerem SQL, aby mógł komunikować się z MSSQL. Sprawdź proszę swój plik php.ini lub przekompiluj PHP.';
$string['mssql_n'] = 'SQL*Server z UTF-8 support (mssql_n)';
$string['mysql'] = 'MySQL (mysql)';
-$string['mysqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP nie został prawidłowo skonfigurowany z rozszerzeniem MySQL, co może zostać zakomunikowane przez MySQL. Sprawdź proszę swój plik php.ini lub przekompiluj PHP';
+$string['mysqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP nie został prawidłowo skonfigurowany z rozszerzeniem MySQL aby mógł komunikować się z MySQL. Sprawdź proszę swój plik php.ini lub przekompiluj PHP';
$string['name'] = 'Nazwa';
$string['next'] = 'Następne';
$string['ok'] = 'OK';
$string['opensslrecommended'] = 'Instalacja opcjonalnej biblioteki OpenSSL jest wysoce zalecane -- aktywuje sieciową funkcjonalność Moodle.';
$string['parentlanguage'] = '<<DO TŁUMACZY: Jeżeli Twój język ma Język nadrzędny który powinien być użyty w przypadku braku tlumaczenia, wpisz tutaj odpowiedni kod (np: nl). Pozostawienia pustego powoduje używanie języka angielskiego.>>';
+$string['pass'] = 'Udane';
$string['password'] = 'Hasło';
$string['php50restricted'] = 'PHP 5.0.x posiada kilka znanych błędów, proszę uaktualnić do wersji 5.1.x lub zredukować do wersji 4.3.x lub 4.4.x';
$string['phpversion'] = 'Wersja PHP';
@@ -203,6 +208,7 @@
<p> Musisz uaktualnić wersje PHP lub przenieść na host z nowszą wersją PHP!</p>';
$string['postgres7'] = 'PostgreSQL (postgres7)';
$string['previous'] = 'Poprzedni';
+$string['releasenoteslink'] = 'Aby zapoznać się z informacjami na temat tej wersji Moodla przeczytaj informacje zawarte w <a target=\"_blank\" href=\"$a\">Release Notes</a>.';
$string['remotedownloaderror'] = 'Pobieranie składnika na serwer nie powiodło się. Sprawdź ustawienia proxy. Rozszerzenie PHP cURL jest bardzo zalecane. <br /><br />Musisz pobrać następująćy plik <a href=\"$a->url\">$a->url</a> ręcznie, skopiować go do lokalizacji \"$a->dest\" i rozpakować poleceniem unzip.';
$string['remotedownloadnotallowed'] = 'Pobieranie komponentów na Twój serwer jest niedozwolone. Musisz pobrać pliki ręcznie z <a href=\"$a->url\">$a->url</a> i skopiować do \"$a->dest\" na swoim serwerze i tam go otworzyć';
$string['report'] = 'Raport';
@@ -216,8 +222,8 @@
<p> Można kontynuować instalacje, lecz należy spodziewać się pewnych problemów w przyszłości.</p>';
$string['sessionautostart'] = 'Automatyczny start sesji';
$string['sessionautostarterror'] = 'To powinno być wyłączone';
-$string['sessionautostarthelp'] = '<p>Moodle wymaga obsługi sesjii nie będzie bez niego funkcjonować.</p>
-<p>Sesja może być zainicjowana w pliku php.ini poszukaj parametrów session.auto_start sesji </p>';
+$string['sessionautostarthelp'] = '<p>Moodle wymaga obsługi sesji i nie będzie bez tego funkcjonować.</p>
+<p>Sesja może być zainicjowana w pliku php.ini poszukaj w nim parametrów session.auto_start sesji </p>';
$string['status'] = 'Status';
$string['thischarset'] = 'UTF-8';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
@@ -230,7 +236,7 @@
$string['welcomep30'] = 'Ten instalator <strong>$a->installername</strong> zawiera aplikacje, by stworzyć środowisko, w którym będzie działać <strong>Moodle</strong>, czyli';
$string['welcomep40'] = 'Pakiet zawiera<strong>Moodle $a->moodlerelease ($a->moodleversion)</strong>.';
$string['welcomep50'] = 'Wszystkie aplikacje w tym pakiecie maja własne, oddzielne licencje. Kompletny pakiet <strong>$a->installername</strong> jest <a href=\"http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html\">open source</a> i jest dystrybuowany na <a href=\"http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html\">GPL</a> licencji.';
-$string['welcomep60'] = 'Nastepujące strony przeprowadzą cię przez instalację Moodle na twoim komputerze. Możesz zaakceptować ustawienia domyślne lub, opcjonalnie, dostosować je do swoich potrzeb.';
+$string['welcomep60'] = 'Następujące strony przeprowadzą cię przez instalację Moodle na twoim komputerze. Możesz zaakceptować ustawienia domyślne lub, opcjonalnie, dostosować je do swoich potrzeb.';
$string['welcomep70'] = 'Kliknij \"Dalej\" żeby kontynuować instalację Moodle';
$string['wrongdestpath'] = 'Błędna ścieżka docelowa';
$string['wrongsourcebase'] = 'Błędne źródło bazy URL';

0 comments on commit 7c2a1df

Please sign in to comment.